Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00398 006197 19034391 na godz. na dobę w sumie
Konwergencja czy dywergencja kultur i systemów prawnych? - ebook/pdf
Konwergencja czy dywergencja kultur i systemów prawnych? - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 446
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-3141-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Konwergencja i dywergencja kultur oraz systemów prawnych stanowi obecnie jedno z najciekawszych zjawisk obejmujących swym zasięgiem całą rzeczywistość prawną. Z jednej strony poszczególne systemy i kultury prawne zdają się do siebie zbliżać, przyczyniając się w ten sposób do powstania „globalnej wioski”, z drugiej zaś zauważyć można proces idący w przeciwnym kierunku, a mianowicie oddalanie się ich na pewnych płaszczyznach i związany z tym wzrost antagonizmów. Pomimo wagi wspomnianych zagadnień, nie były one dotychczas przedmiotem szerszych analiz teoretyczno i filozoficzno- prawnych, przynajmniej w polskiej literaturze prawniczej. Prezentowany tom jest efektem obrad XIX Zjazdu Katedr Teorii i Filozofi i Prawa w Jastrzębiej Górze w dniach 19–22.9.2010 r. W zamyśle autorów i redaktorów wypełnia on pewną lukę istniejącej w polskiej jurysprudencji. Porusza bowiem zarówno ogólne zagadnienia związane z konwergencją i dywergencją kultur oraz systemów prawnych dotyczące tworzenia, stosowania oraz aksjologii prawa, jak i wybrane problemy szczegółowe.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Konwergencja czy dywergencja kultur i systemów prawnych? Redakcja Oktawian Nawrot, Sebastian Sykuna, Jerzy Zajadło Wydawnictwo C.H. Beck Konwergencja czy dywergencja kultur i systemów prawnych? Katedra Teorii i Filozofi i Państwa i Prawa Uniwersytetu Gdańskiego składa serdeczne podziękowania niżej wymienionym osobom i in- stytucjom, bez których wsparcia organizacja XIX Ogólno polskiego Zjazdu Katedr Teorii i Filozofi i Prawa w Jastrzębiej Górze oraz publikacja niniejszej księgi nie byłyby możliwe: Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego Grupa Szydłowski Hotel Astor w Jastrzębiej Górze Kancelaria Adwokacka Adwokat Barbary Ratnickiej-Kiczka Kancelaria Adwokacka Adwokata Tomasza Kopoczyńskiego Kancelaria Radcy Prawnego Fortuna Korporacja Budowlana DORACO Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Adwokat Andrzej Zwara Rektor Uniwersytetu Gdańskiego STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Swissmed Centrum Zdrowia S.A. Wilbo S.A. Wydawnictwo C.H. Beck Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Konwergencja czy dywergencja kultur i systemów prawnych? Redakcja Oktawian Nawrot, Sebastian Sykuna, Jerzy Zajadło Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2012 Konwergencja czy dywergencja kultur i systemów prawnych? Redakcja: Joanna Ablewicz Projekt okładki: Robert Rogiński © Wydawnictwo C.H. Beck 2012 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. Druk i oprawa: Totem, Inowrocław ISBN 978-83-255-3140-9 ISBN e-book 978-83-255-3141-6 Spis treści  Wykaz skrótów .................................................................................... IX Literatura ............................................................................................. XIII Wstęp ................................................................................................... XV Część I. Referaty ................................................................................................ A. Tworzenie prawa: commonlaw – prawo stanowione ............................. 1. Tworzenie prawa: pomiędzy kulturą prawa stanowionego i kulturą commonlaw (RomanTokarczyk) ......................................................... 1 3 3 2. Konwergencja i dywergencja porządków prawnych w sferze tworzenia prawa (TomaszStawecki) .................................................. 24 B. Stosowanie prawa: model sylogistyczny – model argumentacyjny ......... 1. Sylogistyczny model stosowania prawa (StanisławCzepita) .............. 2. Argumentacyjny model stosowania prawa (BartoszBrożek) .............. C. Aksjologia prawa: uniwersalizm – partykularyzm .................................. 103 1. Konwergencja w prawie a uniwersalizacja aksjologii prawnej. Przykład recepcji prawa i dialogu orzeczniczego (LeszekLeszczyński) .......................................................................... 103 75 75 89 2. Prawa człowieka jako element polityki wzajemnego uznania i równości szans (BartoszWojciechowski) ............................................ 115 Część II. Komunikaty ........................................................................................... 135 1. Przejawy suwerenności kantonów szwajcarskich w sferze stanowienia prawa − kilka uwag (MaciejAleksandrowicz) .................. 137 V Spistreści 2. Materiały legislacyjne w dyskursie interpretacyjnym z perspektywy brytyjskiej, amerykańskiej, francuskiej, szwedzkiej i polskiej (AgnieszkaBielska-Brodziak) .......................................................... 144 3. Problem zakończenia procesu wykładni prawa w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego (OlgierdBogucki) ........................ 154 4. Uniwersalne wartości w regulacjach prawnych sfery bioetycznej (AnettaBreczko) .............................................................................. 160 5. Psychologiczne ujęcie prawa: czyli o tym, jak szukamy prawa nie tam, gdzie ono się znajduje (DawidBunikowski) ...................... 167 6. Wielojęzyczność prawa a konwergencja kultur prawnych w Europie i Kanadzie (AgnieszkaDoczekalska) ............................... 176 7. Przydatność autopoiesis w praktyce prawniczej (KrzysztofDybowski) ...................................................................... 181 8. Nowe technologie a instrumentalny charakter prawa (DominikGóra) .............................................................................. 187 9. Kultura jako czynnik legitymizujący prawo europejskie (JoannaHelios, WiolettaJedlecka) .................................................... 189 10. Etyka odpowiedzialności prawnika: wprowadzenie (PrzemysławKaczmarek) ................................................................ 199 11. Deliberatywny model legitymizacji sądownictwa konstytucyjnego − zarys problemu (KrzysztofJ.Kaleta) ............................................ 205 12. (Przewrotna) rola klauzul generalnych w orzecznictwie europejskim. Studium „interesu publicznego” i „moralności publicznej” (AnnaKalisz, AdamSzot) ............................................. 213 13. Spotkania kultur prawnych w procesie negocjacji Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych w Polsce (AnnaKociołek-Pęksa, MichałTurczyk) .............................................................................. 220 14. Zasady prawa jako składnik kultury prawnej (GrzegorzMaroń) .... 223 15. Standardy ochrony praw człowieka w Europie jako konsekwencja między innymi dywergencji aksjologicznej (BartoszLiżewski) ....... 232 16. Filozoficzne podstawy karania − uzasadnienie istnienia kary we współczesnych społeczeństwach demokratycznych (MichałPeno) ... 243 17. Klasyczny proces sądowy w świetle metod alternatywnych (MateuszPękala) ............................................................................. 250 18. Narratologia prawa – uwagi do teorii B.Jacksona i P.Ricoeura (MarcinPieniążek) ......................................................................... 256 VI Spistreści 19. Aksjologia prawa w ujęciu CzesławaMartyniaka i ArthuraF.Utza (JadwigaPotrzeszcz) ....................................................................... 266 20. Jak badać wiele obiektywności? Przyczynek do dyskusji nad metodologią prawno-porównawczych badań orzecznictwa (LidiaRodak, MateuszStępień) ....................................................... 274 21. Zasady interpretacji prawa traktatowego jako źródło konwergencji kultur prawnych (MarcinRomanowicz) .......................................... 281 22. Konwergencja prawa warunkiem koniecznym w społeczeństwie informacyjnym (MałgorzataSkórzewska-Amberg) .......................... 293 23. Zakres konwergencji w kształtowaniu pozycji ustrojowej oraz sposobów ochrony praw człowieka i obywatela przez ombudsmanów w państwach europejskich (MałgorzataEwaStefaniuk, TomaszWoś) ....................................... 299 24. Czy szkoła legistów opowiadała się za rządami prawa? (MateuszStępień) ............................................................................ 307 25. Dyskurs o przyczynowości – perspektywa krajowa, a inne systemy prawne − jedno studium (SławomirTkacz) .................................... 315 26. Bonumcommuneversubonumcommunitatis. Wybrane przypadki z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (AleksandraWentkowska) ................................................................ 323 27. Równość płci w prawie Unii Europejskiej (AnnaMariaWróblewska) .............................................................. 330 28. Teza o istnieniu i roli acquisconstitutionnel. Uwagi na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego (IwonaWróblewska) ..... 340 29. Zapomniana monografia „Ogólna teoria norm” HansaKelsena (MonikaZalewska) ......................................................................... 347 Część III. Koło Młodych InternationaleVereinigungfürRechts-und Sozialphilosophie .................................................................................... 357 1. Oryginalizm jako koncepcja wykładni konstytucji (MikołajBarczentewicz) .................................................................... 359 2. Deontologiczne i konsekwencjalistyczne koncepcje uzasadnienia prawa własności intelektualnej (WojciechCiszewski) ......................... 365 3. O wielu twarzach pozytywizmu oraz o tym, dlaczego wielość ta świadczy raczej o rozwoju teorii niż o jej degeneracji (AdamDyrda) ................................................................................... 373 VII Spis treści 4. Czy zapadło już orzeczenie o uznaniu za zmarłego autora, czyli kilka uwag o postmodernizmie w kontekście prawa (Justyna Jezierska) ............................................................................. 381 5. Integryzm prawny w Europejskim Trybunale Praw Człowieka (Anna Koropczuk) ............................................................................. 384 6. Partykularyzm i uniwersalizm wartości wyrażanych przez prawo w kontekście konwergencji i dywergencji kultur i systemów prawnych (Jędrzej Maśnicki) ............................................................. 391 7. Nielingwistyczna a ekspresywna koncepcja normy (Oskar Pogorzelski) ............................................................................ 398 8. Ejusdem Genesis (Kasjan Wiśniewski) ................................................ 405 9. Od państwa „pozytywnego” do państwa „regulującego” − ku konwergencji porządków prawnych (Marta Żuralska) .............. 413 Indeks rzeczowy .................................................................................... 421 VIII Wykaz skrótów 1. Akty prawa KPS ......................Europejska Karta Społeczna KC ........................ ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, KK ........................ ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 KPK ...................... ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego KPP ...................... Karta Praw Podstawowych (Dz.Urz. UEC z 2007 r. KWPT ................. Konwencja Wiedeńska o  Prawie Traktatów z  1969  r. TFUE .................. Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. TUE ..................... Traktat o Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 93 ze zm.) ze zm.) (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) Nr 303, poz. 1) (Dz.U. z 1990 r. Nr 74, poz. 439) z 2004 r. Nr 90, poz. 864, s. 2) poz. 864, s. 30) 2. Organy i instytucje EKPCz .................Europejska Komisja Praw Człowieka ETPCz .................Europejski Trybunał Praw Człowieka MTS .....................Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości NSA .....................Naczelny Sąd Administracyjny ONZ ....................Organizacja Narodów Zjednoczonych RPO .....................Rzecznik Praw Obywatelskich SA ........................Sąd Apelacyjny SN ........................Sąd Najwyższy IX Wykazskrótów TK ........................Trybunał Konstytucyjny TSUE ...................Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej UE ........................Unia Europejska WSA ....................Wojewódzki Sąd Administracyjny WTO ................... Światowa Organizacja Handlu (WorldTrade Organiza- tion) 3. Czasopisma Biuletyn RPO .......Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich Biul.SN .................Biuletyn Sądu Najwyższego Dz.U. ....................Dziennik Ustaw MoP .....................Monitor Prawniczy OSG .....................Orzecznictwo w Sprawach Gospodarczych OSNAPiUS .......... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administracyjna, OSNC ..................Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna OSNK ..................Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna OSNP ...................Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy OTK-A ................Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego seria A Pal. ........................Palestra PiP ........................Państwo i Prawo RPEiS ..................Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny ZNUJ ...................Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 4. Inne skróty art. ........................artykuł cyt. ........................cytowany cz. .........................część itd. ........................i tak dalej itp. .........................i tym podobne lit. .........................litera m.in. .....................między innymi n. ..........................następny, -a, -e niepubl. .................niepublikowany, -a, -e np. .........................na przykład Nr .........................numer oprac. ....................opracowanie orz. ........................orzeczenie pkt ........................punkt p.n.e. .....................przed naszą erą X Wykazskrótów poł. ........................połowa por. ........................porównaj poz. .......................pozycja PrMiędzPubl ........Prawo Międzynarodowe Publiczne przeł. .....................przełożył, -a pt. ..........................pod tytułem r. ..........................rok red. ........................redakcja rozdz. ....................rozdział RP ........................Rzeczpospolita Polska s. ..........................strona t. ..........................tom t.j. ..........................tekst jednolity tj. ..........................to jest tłum. .....................tłumaczenie tys. ........................tysięcy tzn. ........................to znaczy tzw. .......................tak zwany, -a, -e uchw. .....................uchwała ust. ........................ustęp w. ..........................wieku wyd. ......................wydanie wyr. .......................wyrok z. ..........................zeszyt ze zm. ...................ze zmianami zł ..........................złoty zob. .......................zobacz XI Literatura prawnych, Warszawa 2010. Warszawa 2007. Kraków 2004. do badań prawnoporównawczych, Warszawa 1979. terialne i polityki, Warszawa 2006. Ancel M., Znaczenie i metody prawa porównawczego. Wprowadzenie ogólne Barcz J. (red.), Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe. Prawo ma- Bauman Z., Etyka ponowoczesna, Warszawa 1996. Bauman Z., Szanse etyki w zglobalizowanym świecie, Kraków 2007. Bogucki O., Czepita S. (red.), System prawny a porządek prawny, Szczecin 2008. Brodecka-Chamera A., Brodecki Z., Konopacka M., Komparatystyka kultur Brożek B., Stelmach J., Załuski W., Dziesięć wykładów o ekonomii prawa, Fukuyama F., Koniec człowieka. Konsekwencje rewolucji biotechnologicznej, Izdebski H., Doktryny polityczno-prawne, Warszawa 2010. Jurczyk T., Prawa jednostki w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Spra- Kaczor J. (red.), Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Teoria prawa europejskie- Kalaga W. (red.), Dylematy wielokulturowości, Kraków 2004. Leszczyński L., Klauzule generalne w stosowaniu prawa, Lublin 1986. Leszczyński L., Zagadnienia teorii stosowania prawa. Doktryna i tezy orzecz- Machińska H. (red.), 60 lat Rady Europy. Tworzenie i stosowanie standardów Morawski L., Argumentacje, racjonalność prawa i postępowanie dowodowe, Morawski L., Domniemania a dowody prawnicze, Toruń 1981. XIII wiedliwości, Warszawa 2009. go, Wrocław 2005. nictwa, Kraków 2004. prawnych, Warszawa 2009. Toruń 1988. Literatura kowana Profesorowi Stanisławowi Sołtysińskiemu, Poznań 2005. Morawski L., Główne problemy współczesnej filozofii prawa, Warszawa 2001. Morawski L., Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2000. Morawski L., Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2009. Morawski L., Wykładnia w orzecznictwie sądów. Komentarz, Toruń 2002. Nowacki J., Domniemania prawne, Katowice 1976. Nowacki J., Tobor Z., Wstęp do prawoznawstwa, Kraków 2002. Nowicka A. (red.), Prawo prywatne czasu przemian. Księga pamiątkowa dedy- Redelbach A., Wstęp do prawoznawstwa, Poznań 1993. Safjan M., Wyzwania dla państwa prawa, Warszawa 2007. Sagan S., Serzhanova V., Nauka o państwie współczesnym, Warszawa 2010. Soniewicka M., Stelmach J. (red.), Analiza ekonomiczna w zastosowaniach prawniczych, Warszawa 2007. Sójka-Zielińska K., Drogi i bezdroża prawa. Szkice z dziejów kultury prawnej Europy, Ossolineum 2000. Stawecki T., Staśkiewicz W., Winczorek J., Między policentrycznością a frag- mentaryzacją. Wpływ orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego na polski porządek prawny, Warszawa 2008. Sprawiedliwości, Warszawa 2011. wergencją a dywergencją, Toruń 2006. Stelmach J., Brożek B., Metody prawnicze, Warszawa 2006. Stosowanie prawa. Księga jubileuszowa z okazji XX-lecia Instytutu Wymiaru Szydło M., Swobody rynku wewnętrznego a reguły konkurencji. Między kon- Tokarczyk R., Filozofia prawa, Warszawa 2009. Tokarczyk R., Komparatystyka prawnicza, Warszawa 2008. Tokarczyk R., Współczesne doktryny polityczne, Warszawa 2010. Tokarczyk R., Współczesne kultury prawne, Warszawa 2010. Wiśniewski A., Koncepcja marginesu oceny w orzecznictwie Europejskiego Wołodkiewicz W., Europa i prawo rzymskie. Szkice z historii europejskiej kul- Wronkowska S., Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, Poznań 2003. Wronkowska S., Ziembiński Z., Zarys teorii prawa, Poznań 1997. Wróblewski J., Sądowe stosowanie prawa, Warszawa 1972. Zajadło J. (red.), Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa. 100 podsta- Zajadło J., Po co prawnikom filozofia prawa?, Warszawa 2008. Załuski W., Ewolucyjna filozofia prawa, Warszawa 2009. Zieliński M., Poznanie sądowe a poznanie naukowe, Poznań 1979. Ziembiński Z., Logiczne podstawy prawoznawstwa, Warszawa 1966. Zubik M. (red.), Księga XX-lecia orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Praw Człowieka, Gdańsk 2008. tury prawnej, Warszawa 2009. wowych pojęć, Warszawa 2007. Warszawa 2006. XIV Wstęp Gdy w 1962 roku MarshallMcLuhan określił świat mianem globalnej wioski, miał na myśli przełom, jaki dokonywał się wówczas dzięki rozpo- wszechnieniu mediów elektronicznych, w  dziedzinie wymiany informacji. Istniejące wcześniej ograniczenia, związane z reguły bądź z koniecznością fi- zycznego transportu informacji, a zatem i czasem niezbędnym do jej prze- kazania, bądź kosztami tej operacji (budowa stosownej infrastruktury), bądź jednym i drugim, w sposób niejako naturalny zaczęły zanikać. Pojawienie się komputera i mediów cyfrowych, sieci Internet, nosiło znamiona rewolucji nie mniejszej aniżeli ta, która dokonała się dzięki wynalazkowi Guttenberga. Dziś informacja pisana przy pomocy klawiatury komputera znajdującego się w jed- nym zakątku świata niemal natychmiast może zostać odczytana na monitorze lub wyświetlaczu odległego o dziesiątki tysięcy kilometrów laptopa, palmtopa, telefonu komórkowego etc. Przekaz informacji stał się tani, szybki, efektywny i niezwykle prosty. Proces tworzenia się globalnej wioski nie byłby jednak możliwy bez kon- wergencji systemów teleinformatycznych. Istniejące różnice pomiędzy róż- nymi systemami telekomunikacyjnymi musiały ulec zatarciu, tak jak wieki wcześniej poszczególne kultury, pragnące rozwijać handel, bądź współpracę na innych polach, musiały przyjąć wspólne standardy. W przypadku wymiany informacji konwergencja objęła zarówno składnik „materialny”, czyli infra- strukturę, jak i „formalny”, czyli sposoby świadczenia usług. Jednym ze skutków konwergencji systemów teleinformatycznych było i jest przyśpieszenie tempa jej rozwoju na innych płaszczyznach. W ślad za upodabnianiem się sposobów i form komunikacji, następował proces zbliża- nia się systemów ekonomicznych, gospodarczych, prawnych, a także całych kultur, który swą karykaturalną formę uzyskał w opisanej przez GeorgeRitze- ra „makdonaldyzacji świata”. Szczególnie interesujący w tym miejscu proces konwergencji systemów i kultur prawnych, którego korzeni bez trudu można XV Wstęp doszukiwać się już w świecie starożytnym, również zdaje się wchodzić w nową erę. Powszechne otwieranie się granic, zarówno tych fizycznych, jak i men- talnych, wymusza poszukiwanie nowych, wspólnych rozwiązań. Jednoczenie się Europy, zbliżanie się poszczególnych kultur prawnych, pokonywanie barier cywilizacyjnych, wymusza przyjmowanie takich rozwiązań, które okażą się efektywne zarówno w Warszawie, Londynie, Toronto, jak i Pekinie. Przykła- dowo dzisiejszy konsument, mieszkający w podalpejskiej wiosce, a nabywający w sklepie internetowym „założonym” na serwerze w Stanach Zjednoczonych, prowadzonym przez zamieszkałego na stałe na Tajwanie Hindusa, wyprodu- kowany w Chinach telewizor, a jakże – marki Japońskiej, pragnie dokonać transakcji sprawnie, bez konieczności wczytywania się w zawiłe formularze umowne, odsyłające do aktów prawnych państw, których nazwy nawet nigdy nie słyszał. Podobnie turysta wyjeżdżający do innego kraju pragnie, by nie rzec „oczekuje”, aby niemalże wszystko funkcjonowało w nim, tak jak w „domu”. Tak też coraz częściej w istocie jest. Obok zbliżania się poszczególnych systemów i kultur prawnych na wie- lu płaszczyznach, zauważyć można także proces idący w przeciwnym kierun- ku, a mianowicie oddalania się ich na pewnych polach. Podobnie bowiem jak w świecie przyrodniczym dojść może do rozszczepienia jednego gatunku na kilka różnych, z których każdy w nieco inny sposób przystosuje się do wa- runków życia, tak poszczególne systemy, a  nawet instytucje prawne, mając wspólne korzenie, zaczynają funkcjonować odmiennie. Jak daleko może zajść dywergencja systemów prawnych, która mimo ich wspólnych korzeni, una- ocznia los wielu traktatów międzynarodowych, tworzonych w obrębie jednej „wspólnoty wartości”, a mimo to nieratyfikowanych przez większość jej człon- ków, z uwagi na różnice „lokalne”? Opis i analiza zasygnalizowanych powyżej procesów konwergencji i dy- wergencji systemów oraz kultur prawnych stanowiła zasadniczy cel, zorgani- zowanego w Jastrzębiej Górze w dniach 19−22.9.2010 roku, XIX Ogólno- polskiego Zjazdu Katedr Teorii i Filozofii Prawa, z którego materiały zawarte zostały w niniejszym opracowaniu. Uczestnicy Zjazdu starali się określić istotę wspomnianych procesów, zidentyfikować pola, na których zachodzą, ich realną dynamikę, a także aktualne i potencjalne konsekwencje. Oddawana do rąk Czytelników książka, podobnie jak Zjazd, podzielona została na trzy części. W części pierwszej zaprezentowane zostały teksty re- feratów wygłoszonych w pierwszym plenarnym dniu Zjazdu, przez zaproszo- nych gości. Pierwsze dwa referaty, autorstwa kolejno Prof. RomanaTokarczyka oraz Prof. TomaszaStaweckiego, dotyczą problemów konwergencji i dywergen- cji systemów i kultur prawnych w kontekście fenomenu tworzenia prawa. Na czym polega ich wzajemne oddziaływanie? Czy wraz z ich wewnętrzną ewolu- cją, poszczególne porządki prawne zbliżają się do siebie, czy też oddalają? Jakie mechanizmy sprzyjają ich konwergencji, a jakie dywergencji? – tego rodzaju XVI Wstęp pytania, a także próby odnalezienia na nie odpowiedzi stanowią przedmiot wskazanych opracowań. Drugą płaszczyznę analiz procesów konwergencji i dywergencji syste- mów i kultur prawnych stanowił fenomen stosowania prawa. Prof. Stanisław Czepita i Prof. BartoszBrożek poddali analizie kolejno tradycyjny – sylogi- styczny model stosowania prawa oraz zdobywający coraz większą popularność, argumentacyjny model stosowania prawa. Rozważając kwestie istoty rozu- mowania prawniczego, Autorzy obracali się wokół pytań: czy poszczególne modele stosowania prawa mogą stanowić płaszczyznę zbliżenia się różnych porządków prawnych, czy też sprzyjają ich oddalaniu się? Czy kryteria po- prawności stosowania prawa, pomimo różnic zachodzących w obrębie określo- nych porządków prawnych, mają walor powszechności, czy też nie? Referaty dwóch ostatnich zaproszonych gości – Prof. LeszkaLeszczyń- skiego oraz Prof. BartoszaWojciechowskiego – dotyczą aksjologii porządków prawnych i zachodzących na tej płaszczyźnie procesów konwergencji i dywer- gencji. Czytelnik odnajdzie w nich rozważania dotyczące tak podstawowych kwestii jak sposoby kształtowania się „wspólnoty wartości”, czynników od- powiedzialnych za relatywizację wartości, próby odpowiedzi na pytanie: czy pomimo istnienia indywidualnych różnic w  identyfikowaniu wartości jako wartości, istnieją wartości uniwersalne lub zasady umożliwiające przyznanie wyróżnionej pozycji określonej klasie wartości? Kolejną część księgi wypełniają teksty dwudziestu dziewięciu komuni- katów wykłoszonych podczas drugiego dnia plenarnego Zjazdu. Problemy konwergencji i dywergencji systemów i kultur prawnych zostały w nich przed- stawione niezwykle szeroko. Poszczególni Autorzy sięgają po doświadczenia różnych kultur i cywilizacji. Zbliżanie się i oddalanie porządków prawnych zanalizowane zostaje z różnych perspektyw naukowych: zarówno perspektywy nauk dogmatyczno-prawnych, jak i psychologii, socjologii oraz filozofii. Ob- szary, których dotyczą rozważania, obejmują m.in. nowe technologie i rewolu- cję biotechnologiczną, wpływ kultury na porządki prawne, modele sądownic- twa konstytucyjnego, interpretację prawa traktatowego i wiele innych. Całość księgi dopełniają teksty komunikatów wygłoszonych przez człon- ków Koła Młodych Polskiej Sekcji IVR (InternationaleVereinigungfürRechts- -undSozialphilosophie − Międzynarodowego Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej) – w większości studentów Wydziałów Prawa i Admini- stracji różnych uczelni. Częstokroć teksty te stanowią pierwszy poważny krok na drodze ich kariery naukowej, stąd też dostrzegalny w nich jest nieskrywany entuzjazm naukowy. W historii Ogólnopolskich Zjazdów Katedr Teorii i Fi- lozofii Państwa i Prawa panel „młodych adeptów nauki” został zorganizowany po raz pierwszy, pozytywne doświadczenia z nim związane, z poziomem me- rytorycznym zaprezentowanych komunikatów na czele, pozwala jednak wyra- zić przypuszczenie, iż wpisze się on na dobre do programu kolejnych Zjazdów. XVII Wstęp Oddając książkę do rąk Czytelników, redaktorzy wyrażają nadzieję, że stanie się ona nie tylko źródłem informacji dla osób zainteresowanych proble- matyką procesów konwergencji i dywergencji porządków prawnych, ale przede wszystkim, że myśli w niej zawarte sprowokują do podjęcia pogłębionych ba- dań nad naturą, kierunkami i oceną ewolucji systemów oraz kultur prawnych. Gdańsk, 29 lipca 2011 r. Prof. zw. dr hab. JerzyZajadło DrOktawianNawrot DrSebastianSykuna XVIII Część I. Referaty
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Konwergencja czy dywergencja kultur i systemów prawnych?
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: