Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01425 015790 13840293 na godz. na dobę w sumie
Korespondencja z ZUS. Wzory pism, przykłady, wyjaśnienia eksperta - ebook/pdf
Korespondencja z ZUS. Wzory pism, przykłady, wyjaśnienia eksperta - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3269-3278-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> pracy i ubezpieczeń społecznych
Porównaj ceny (książka, ebook (-22%), audiobook).
W trakcie prowadzonej działalności płatnicy składek wielokrotnie spotykają się z koniecznością przygotowania określonych pism do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub udzielania odpowiedzi na pisma otrzymywane z tej instytucji. Część z nich sporządzana jest na gotowych formularzach, część zaś płatnicy muszą opracować we własnym zakresie. Od poprawności ich przygotowania i dotrzymania terminów zależy to, czy ZUS uwzględni wniosek płatnika, a to z kolei w  wielu przypadkach może zdecydować o prowadzeniu dalszej działalności gospodarczej.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Praktyczny informator Korespondencja ZUS WZORY PISM, PRZYKŁADY, WYJAŚNIENIA EKSPERTA formalne druki (cid:122) instrukcje (cid:122) podstawa prawna Praca zbiorowa pod redakcją: Krystyny Trojanowskiej Kierownik Grupy Wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Wydawca: Agnieszka Gorczyca Kierownik produkcji: Mariusz Jezierski Korekta: Zespół Skład: Katarzyna H. Kopeć Druk: MDruk ISBN: 978-83-269-3278-6 Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2014 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa tel.22 518-29-29,faks 22 617-60-10, e-mail: cok@wip.pl NIP:526-19-92-256, KRS:0000098264- Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wysokość kapitału zakładowego 200,000 zł. Publikacja „Korespondencja z ZUS. Wzory pism, przykłady, wyjaśnienia eksperta” została przygotowana z za- chowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifi kacji, wiedzy oraz doświadczenia jej twórców. Zaproponowane w niej wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastoso- wanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Opublikowane roz- wiązania nie mogą być traktowane jako ofi cjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym autorzy, konsultanci oraz redakcja nie mogą ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Korespondencja z ZUS. Wzory pism, przykłady, wyjaśnienia eksperta” wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. Korespondencja z ZUS Od redakcji Droga Czytelniczko, Drogi Czytelniku! W trakcie prowadzonej działalności płatnicy składek wielokrotnie spotykają się z ko- niecznością przygotowania określonych pism do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub udzielania odpowiedzi na pisma otrzymywane z tej instytucji. Część z nich spo- rządzana jest na gotowych formularzach, część zaś płatnicy muszą opracować we własnym zakresie. Od poprawności ich przygotowania, od dotrzymania terminów zależy to, czy ZUS uwzględni wniosek płatnika, a to z kolei w wielu przypadkach może zdecydować o prowadzeniu dalszej działalności gospodarczej. W niniejszym opracowaniu omawiamy najważniejszą, zarówno dla dużych, jak i małych fi rm, kore- spondencję z ZUS, prezentujemy potrzebne wzory pism, informujemy, jak je popraw- nie wypełnić. W każdym rozdziale publikacji zamieszczamy praktyczny, opatrzony przykładami, komentarz eksperta. Krystyna Trojanowska redaktor © Praktyczny informator „Korespondencja z ZUS” 3 Spis treści Kontrola płatnika – jak się bronić przed jej negatywnymi skutkami Upoważnienie do rozpoczęcia kontroli ZUS . 7 Wniosek o zmianę inspektora .................... 10 Obowiązek wydania dokumentów inspektorowi ............................................... 11 Wniosek płatnika o udostępnienie dokumentów ............................................... 12 Protokół pokontrolny ................................... 13 (cid:132) Uwagi do protokołu ............................... 19 (cid:132) Odpowiedź ZUS na zastrzeżenia płatnika .................................................. 20 Decyzja ZUS – od jakich postanowień można się odwołać Odwołanie od decyzji ZUS ......................... 25 Ważna treść decyzji .................................... 26 Zgłoszenie nowego żądania ....................... 26 (cid:132) Przekroczenie terminu na złożenie odwołania ............................................... 27 Wymagania formalne odwołania ................ 31 Braki formalne w odwołaniu........................ 32 Konieczny sprzeciw .................................... 32 Właściwość miejscowa sądu ...................... 33 Właściwość rzeczowa sądu ........................ 34 Równe strony w procesie ........................... 35 Wielość stron w postępowaniu ................... 35 Wyrok sądu ................................................ 40 Koszty sądowe ........................................... 42 Cofnięcie odwołania ................................... 43 4 Korespondencja z ZUS Ulgi w spłacie składek – jak się o nie skutecznie starać Umorzenie należności ................................ 47 (cid:132) Ponowne rozpatrzenie sprawy ............... 51 (cid:132) Skutki złożenia wniosku ........................ 53 Odroczenie terminu płatności ..................... 53 (cid:132) Skutki złożenia wniosku ........................ 56 Rozłożenie zadłużenia na raty.................... 56 Dodatkowe dokumenty ............................... 59 Postępowanie egzekucyjne – w jakich przypadkach można się zabezpieczyć przed ściągnięciem należności Prawo do wniesienia zarzutu ...................... 63 Zażalenie płatnika....................................... 65 Inne pisma do ZUS – o co jeszcze można wystąpić Zgoda na przekazywanie dokumentów w formie papierowej .................................... 69 Przywrócenie terminu na opłacenie składki chorobowej .................................... 71 Wniosek o zwrot nadpłaconych składek ....................................................... 73 Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ................................... 75 Wniosek o wydanie interpretacji ................. 76 Wiedza i Praktyka KONTROLA PŁATNIKA – jak się bronić przed jej negatywnymi skutkami Sprawdź, czy wiesz: ✔ Kiedy płatnik powinien otrzymać upoważnienie do przeprowadzenia kontroli? ✔ Jakie dane powinno zawierać upoważnienie? ✔ Czy w upoważnieniu powinien zostać wyznaczony zakres kontroli płatnika? ✔ Czy upoważnienie musi zawierać pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego? ✔ W jakiej sytuacji płatnik może złożyć wniosek o zmianę inspektora? ✔ Czy wystarczy stwierdzenie, że inspektor jest stronniczy? ✔ W jakiej sytuacji kontrolowany musi wydać niezbędne inspektorowi dokumenty? ✔ Czy w każdym momencie płatnik może wystąpić o wgląd w przekazane inspektorowi dokumenty? ✔ Czy wgląd w dokumenty zawsze odbywa się w obecności kontrolującego? ✔ Jak poprawnie powinien być sporządzony protokół kontroli? ✔ Jakie informacje kontroler zamieszcza w protokole? ✔ W jakim terminie można wnieść uwagi do protokołu? ✔ Ile czasu ma inspektor na rozpatrzenie zastrzeżeń płatnika? ✔ Jakie obowiązkowe informacje powinny znaleźć się w piśmie ZUS po rozpatrzeniu zastrzeżeń kontrolowanego? ✔ Czy w razie potrzeby, przed wydaniem informacji o sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń wniesionych do protokołu kontroli, inspektor może podjąć dodatkowe czynności? Korespondencja z ZUS Kontrola płatnika Upoważnienie do rozpoczęcia kontroli Pierwszym dokumentem, z jakim zetknie się płatnik składek, objęty kontrolą, jest upoważ- nienie do jej przeprowadzenia. Otrzymuje je przed rozpoczęciem czynności kontrolnych. Powinien on zawierać co najmniej: Ad 1 wskazanie podstawy prawnej, Ad 2 oznaczenie jednostki organizacyjnej ZUS, Ad 3 datę i miejsce wystawienia, Ad 4 imię i nazwisko inspektora kontroli oraz numer jego legitymacji służbowej, Ad 5 oznaczenie kontrolowanego płatnika składek, Ad 6 wskazanie daty rozpoczęcia kontroli i przewidywanego terminu jej zakoń- czenia, Ad 7 zakres przedmiotowy kontroli, Ad 8 podpis osoby udzielającej upoważnie- nia, z podaniem zajmowanego stano- wiska lub funkcji oraz Ad 9 pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego płatnika składek. (cid:207) Wzór upoważnienia do przeprowadzenia kontroli 2 3 1 4 5 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bielsku-Białej Wydział Kontroli Płatników Składek 43-300 Bielsko-Biała ul. Krasińskiego 34 (oznaczenie jednostki organizacyjnej ZUS) Bielsko-Biała, 17 lutego 2014 r. (miejscowość i data wystawienia) UPOWAŻNIENIE NR 001/1950/540/2014 DO PRZEPROWADZENIA KONTROLI PŁATNIKA SKŁADEK PRZEZ INSPEKTORA/ÓW KONTROLI ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Podstawa prawna: art. 68 ust. 1 pkt 6, art. 86 ust. 1, art. 94 ust. 2 ustawy z 13 paździer- nika 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1442 ze zm.). Dane inspektora/ów kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: Imię i nazwisko: Arkadiusz Tyszyński 543 nr legitymacji służbowej Nazwa i adres siedziby kontrolowanego płatnika składek: Zakład Poligrafi czny – Henryk Dąbek, ul. Mazowiecka 11, 43-321 Bielsko-Biała Identyfi kator: NIP 523000980 REGON 011223300 PESEL 52041676341 © Praktyczny informator „Korespondencja z ZUS” 7 Kontrola płatnika Korespondencja z ZUS 7 6 8 Zakres przedmiotowy kontroli: 1. Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania oraz opłacania składek, a także innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest Zakład, oraz zgłasza- nie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. 2. Ustalanie uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego i wy- padkowego, wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. 3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalno- 4. Prawidłowość wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych do celów ubezpie- -rentowe. czeń społecznych. Data rozpoczęcia kontroli: zgodnie z art. 89 ust. 2 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1442 ze zm.) datą wszczęcia kontroli jest dzień doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. Przewidywany termin zakończenia kontroli: dwa tygodnie od daty doręczenia płatni- kowi składek niniejszego upoważnienia. Z upoważnienia Głównego Inspektora Kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Katarzyna Maj (podpis osoby udzielającej upoważnienia) Upoważnienie doręczono płatnikowi składek w dniu: 20 lutego 2014 r. Imię i nazwisko osoby, której doręczono upoważnienie: Henryk Dąbek Potwierdzenie odbioru upoważnienia: Henryk Dąbek (podpis osoby odbierającej upoważnienie) 8 Wiedza i Praktyka Korespondencja z ZUS Kontrola płatnika 9 Pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego płatnika składek wynikających z ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1442 ze zm.) 1. Płatnik składek ma prawo: czynnościach (art. 89 ust. 4); a) uczestniczyć w czynnościach kontrolnych, a także wskazać osoby do uczestniczenia w tych b) uczestniczyć w przeprowadzaniu dowodu z zeznań świadka lub oględzin (art. 89 ust. 5); c) żądać dostępu do wydanych dokumentów (art. 90 ust. 6); d) wniesienia zastrzeżeń do ustaleń protokołu kontroli (art. 91 ust. 3). 2. Płatnik składek jest zobowiązany: a) udostępnić wszelkie księgi, dokumenty i inne nośniki informacji związane z zakresem kon- troli, które są przechowywane u płatnika oraz u osób trzecich w związku z powierzeniem tym osobom niektórych czynności na podstawie odrębnych umów (art. 88 ust. 1 pkt 1); b) udostępniać do oględzin składniki majątku, których badanie wchodzi w zakres kontroli, jeżeli zalega z opłatą należności z tytułu składek (art. 88 ust. 1 pkt la); c) sporządzić i wydać kopie dokumentów związanych z zakresem kontroli i określonych przez inspektora kontroli Zakładu (art. 88 ust. 1 pkt 2); d) zapewnić niezbędne warunki do przeprowadzenia czynności kontrolnych, w tym udostęp- nić środki łączności, z wyjątkiem środków transportowych, oraz inne niezbędne środki techniczne do wykonania czynności kontrolnych, którymi dysponuje płatnik (art. 88 ust. 1 pkt 3); e) udzielać wyjaśnień kontrolującemu (art. 88 ust. 1 pkt 4); f) przedstawić tłumaczenie na język polski sporządzonej w języku obcym dokumentacji fi - nansowo-księgowej i osobowej przedłożonej przez płatnika składek (art. 88 ust. 1); g) w wyznaczonym terminie, dostarczyć inspektorowi kontroli Zakładu żądane dokumenty (art. 88 ust.3); h) powyższe czynności wykonać nieodpłatnie (art. 88 ust. 2); i) na żądanie inspektora kontroli Zakładu, wydać określone przez niego dokumenty wymie- nione w art. 88 ust. 1 pkt 1 na czas niezbędny do przeprowadzenia czynności kontrolnych, nie dłuższy jednak niż 3 tygodnie (art. 90 ust. 5); j) w terminie 30 dni od daty otrzymania protokołu kontroli złożyć deklaracje rozliczeniową korygującą łącznie z raportem miesięcznym korygującym zgodnie z ustaleniami kontroli (art. 47 ust. 3 i art. 41 ust. 7b pkt 2). Ponadto, zgodnie z art. 84c ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. , poz. 672 ze zm.) płatnik składek będący w rozumieniu tej usta- wy przedsiębiorcą ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec podjęcia i wykonywania przez organy kontroli czynności z naruszeniem przepisów tej ustawy oraz zgodnie z art. 80 ust. 3 tej ustawy jest zobowiązany do pisemnego wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania go w trakcie kontroli, w szczególności w czasie jego nieobecności. © Praktyczny informator „Korespondencja z ZUS” 9 Korespondencja z ZUS Bielsko-Biała, 21 lutego 2014 r. (cid:205) Wzór wniosku o zmianę inspektora kontroli ZUS Zakład Poligraficzny Henryk Dąbek ul. Mazowiecka 11 43-321 Bielsko-Biała NIP: 523000980, REGON: 011223300 PESEL: 52041676341 1 2 3 Kontrola płatnika Wniosek o zmianę inspektora Płatnik, który uważa, że inspektor podejmujący czynności kontro- lne nie gwarantuje zachowania bezstronności, może wnioskować o jego wyłączenie. Wniosek taki musi być przede wszystkim odpo- wiednio umotywowany, a to ozna- cza, że nie wystarczy stwierdzenie, iż dany inspektor będzie stronniczy. Może być on złożony: – jeszcze przed faktycznym rozpo- częciem kontroli, – zaraz po otrzymaniu upoważnie- nia, z którego wynika, kto będzie ją prowadził, a także – w trakcie czynności kontrolnych. Ad 1 Podaje się dane identyfi ka- cyjne płatnika: Nazwę fi rmy, Imię i nazwisko, numer NIP oraz REGON. Jeżeli płatnikowi składek nie nada- no tych numerów albo jednego z nich, trzeba wpisać numer PESEL lub serię i numer dowodu osobiste- go lub innego dokumentu potwier- dzającego tożsamość. Ad 2 Należy skierować wniosek do odpowiedniego wydziału ZUS. Ad 3 Wniosek należy szczegó- łowo umotywować. Nie wystarczy ogólnie stwierdzić, że inspektor może być niewiarygodny lub stron- niczy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bielsku-Białej Wydział Kontroli Płatników Składek ul. Krasińskiego 34 43-300 Bielsko-Biała WNIOSEK O ZMIANĘ INSPEKTORA KONTROLI ZUS W związku z rozpoczętą w dniu 20 lutego 2014 r. kontrolą uprzejmie proszę o wyłączenie z niej inspektora kontroli ZUS Pana Arkadiusza Tyszyńskiego. Prośbę swoją motywuję faktem, że w zeszłym miesiącu byłem zmu- szony zwolnić dyscyplinarnie Panią Ewę Tyszyńską, która jest cór- ką ww. inspektora. Po otrzymaniu zwolnienia osoba ta odgrażała się, mówiąc, że „ojciec pana urządzi”. Biorąc to pod uwagę, mam uzasadnione zastrzeżenia co do bez- stronności Pana Arkadiusza Tyszyńskiego w trakcie czynności kon- trolnych i uważam, że zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z 13 paździer- nika 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1442 ze zm.) powinien zostać z nich wyłączony. Henryk Dąbek 10 Wiedza i Praktyka Korespondencja z ZUS Obowiązek wydania dokumentów inspektorowi Jeżeli płatnik składek nie jest w sta- nie zapewnić odpowiednich warun- ków do przeprowadzenia kontroli oraz gdy charakter czynności tego wymaga, płatnicy mają obowiązek wydania dokumentów określonych przez kontrolującego na czas nie- zbędny, nie dłuższy jednak niż 3 tygodnie. Z wydania dokumentów sporządzany jest protokół, który podpisuje również płatnik. Ad 1 Zawsze na górze dokumentu po lewej stronie powinna być wska- zana jednostka organizacyjna ZUS, która protokół wydała. Ad 2 W protokole, ZUS powinien wskazać podstawę prawną numer upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, imię i nazwisko inspektora, dokonującego kontroli. Ad 3 ZUS musi szczegółowo wy- mienić, jakie dokumenty pobrał od osoby ubezpieczonej. Ad 4 ZUS wskazuje datę zwrotu dokumentów ubezpieczonemu. Ad 5 Pod protokołem składają podpis obie strony tj. płatnik i in- spektor kontroli ZUS. Kontrola płatnika (cid:205) Wzór protokołu z wydania dokumentów Zakład Ubezpieczeń Społecznych Warszawa, 10 stycznia 2014 r. I Oddział w Warszawie Wydział Kontroli Płatników Składek 00-917 Warszawa ul. Senatorska 6/8 (oznaczenie jednostki organizacyjnej ZUS) Znak sprawy: WKPS-0012/01/2013 PROTOKÓŁ Z WYDANIA/ZWROTU DOKUMENTÓW Na podstawie art. 90 ust. 5 ustawy z 13 października 1998 r. o sys- temie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1442 ze zm.) oraz upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 012/0950/1700/2014 z 9 stycznia 2014 r. inspektor kontroli ZUS Małgorzata Miecznikowska (imię i nazwisko) pobrał od kontrolowanego płatnika składek: „Zdrowy Wikt” sp. z o.o., ul. Mickiewicza 12, 06-987 Warszawa (dane płatnika) następujące dokumenty: 1) akta osobowe zatrudnionych pracowników – szt. 8, 2) kopie dokumentów zgłoszeniowych, 3) kopie dokumentów rozliczeniowych (deklaracje, raporty imienne oraz dowody wpłat składek) za lata 2011, 2012 i 2013, 4) listy płac, umowy zlecenia, umowy o dzieło i rachunki za wyko- nanie umów cywilnoprawnych za lata: 2011, 2012 i 2013. Warszawa, 10 stycznia 2014 r., (miejscowość, data i podpis płatnika składek) Franciszek Niezgoda Małgorzata Miecznikowska (podpis inspektora kontroli ZUS) Pobrane materiały wg wykazu jak wyżej zwrócono płatnikowi składek dnia: 21 stycznia 2014 r. Franciszek Niezgoda (podpis płatnika składek) Małgorzata Miecznikowska (podpis inspektora kontroli ZUS) 1 2 3 4 5 © Praktyczny informator „Korespondencja z ZUS” 11 Kontrola płatnika Wniosek płatnika o udostępnienie dokumentów W każdym momencie płatnik może wystąpić z pisemnym wnioskiem o umożliwienie wglądu w pobrane przez ZUS dokumenty, przy czym udostępnienie akt odbywa się wyłącznie w obecności inspektora kontroli. Ad 1 Należy podać nazwę fi rmy, NIP i REGON. Ad 2 Trzeba zwrócić się do kon- kretnego wydziału ZUS. Ad 3 We wniosku należy podać powód udostępnienia wydanej kontrolerowi dokumentacji. Powód powinien być szczegółowo opisany. Ad 4 Powinno się wskazać nazwi- sko i imię osoby upoważnionej do wglądu w dokumenty. Korespondencja z ZUS (cid:205) Wzór wniosku o udostępnienie wydanej dokumentacji 1 2 3 4 Warszawa, 17 stycznia 2014 r. „Zdrowy Wikt” sp. z o.o. ul. Mickiewicza 12 06-987 Warszawa NIP: 523000980, REGON: 011223300 Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie Wydział Kontroli Płatników Składek ul. Senatorska 6/8 00-917 Warszawa WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE WYDANEJ DOKUMENTACJI W związku z koniecznością wystawienia druku ZUS Rp-7 dla Pani Moniki Kowalewskiej będącej naszą pracownicą, uprzejmie proszę o umożliwienie dostępu do pobranych od nas list płac oraz akt oso- bowych wspomnianej osoby. Osobą upoważnioną do wglądu jest Pani Maria Kalinowska, starszy referent ekonomiczno-administracyjny. Franciszek Niezgoda 12 Wiedza i Praktyka
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Korespondencja z ZUS. Wzory pism, przykłady, wyjaśnienia eksperta
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: