Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00159 013976 11052681 na godz. na dobę w sumie
Korupcja w polskim prawie karnym na tle uregulowań międzynarodowych - ebook/pdf
Korupcja w polskim prawie karnym na tle uregulowań międzynarodowych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 494
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7483-932-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Monografia 'Korupcja w polskim prawie prawie karnym na tle uregulowań międzynarodowych' ma charakter prawnoporównawcze. Dokonano w niej - po raz pierwszy w polskim piśmiennictwie prawniczym - analizy procesu umiędzynarodawiania karnych regulacji antykorupcyjnych, a także procesu implementacji antykorupcyjnych przepisów międzynarodowych do prawa karnego w różnych państwach, w tym w Polsce. Dużo uwagi poświęcono ponadto kwestii zgodności polskiego prawa karnego z międzynarodowym antykorupcyjnym prawem karnym.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE CELINA NOWAK · KORUPCJA W POLSKIM PRAWIE KARNYM NA TLE UREGULOWAÑ MIÊDZYNARODOWYCH Polecamy nasze publikacje z tego zakresu: P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO. TOM IV. KOMENTARZ, wyd. 4 Duże Kometarze Becka Pod red. A. Grześkowiak PRAWO KARNE Skrypty Becka M. Czernicka, I. Tuleya KODEKS KARNY WYKONAWCZY KodeksSystem M. Czernicka, I. Tuleya KODEKS WYKROCZEŃ. KODEKS POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O WYKROCZENIA KodeksSystem R. Zawłocki PRAWO KARNE GOSPODARCZE Zarys Prawa A. Wróbel, W. Czapliński WSPÓŁPRACA SĄDOWA W SPRAWACH CYWILNYCH I KARNYCH Zarys Prawa J. Grajewski PRAWO KARNE PROCESOWE. CZĘŚĆ OGÓLNA Podręczniki Prawnicze PRAWO KARNE 2007 Teksty Ustaw Becka www.sklep.beck.pl KORUPCJA W POLSKIM PRAWIE KARNYM NA TLE UREGULOWAÑ MIÊDZYNARODOWYCH CELINA NOWAK Redakcja: Aneta Flisek ã Wydawnictwo C. H. Beck 2008 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Gen. Zajączka 9, 01–518 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Wers Design Drukarnia Cyfrowa, Bydgoszcz ISBN 978-83-7483-932-7 Moim najbli¿szym: Wojtkowi i Rodzicom Spis treści Wykaz skrótów ...................................................................................................... XI Wykaz literatury .................................................................................................. XIII Wstęp .......................................................................................................................... 1 Część I. Kryminalizacja zachowań korupcyjnych w ustawodawstwach krajowych w ujęciu historycznym ........ 19 Rozdział I. Ewolucja kryminalizacji zachowań korupcyjnych w prawie polskim ......................................................................................... § 1. Ustawodawstwo polskie przed 1939 r. ............................................. § 2. Ustawodawstwo powojenne ................................................................ § 3. Kodeks karny z 1969 r. ............................................................................ § 4. Kodeks karny z 1997 r. ............................................................................ Rozdział II. Rozwój regulacji antykorupcyjnych w wybranych krajach europejskich i w Stanach Zjednoczonych Ameryki ................................................ § 1. Anglia ............................................................................................................ § 2. Stany Zjednoczone Ameryki ................................................................. § 3. Francja .......................................................................................................... § 4. Kryminalizacja zachowań korupcyjnych w prawie włoskim .... § 5. Kryminalizacja zachowań korupcyjnych w prawie innych § 6. Próba oceny narodowych rozwiązań kryminalizujących zachowania korupcyjne ......................................................................... wybranych państw ................................................................................... 19 20 37 44 63 83 83 92 107 120 124 125 Część II. Proces umiędzynarodawiania regulacji antykorupcyjnych i ich charakterystyka ........................................ 133 Rozdział III. Periodyzacja i próba charakterystyki procesu umiędzynarodawiania regulacji antykorupcyjnych ................ § 1. Pierwsze próby zintegrowanych działań antykorupcyjnych na arenie międzynarodowej ................................................................. 135 139 I. Organizacja Narodów Zjednoczonych w latach siedemdziesiątych ........................................................................... 139 VIIVII Spis treści II. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w latach siedemdziesiątych ......................................................... 141 – perspektywa gospodarcza ........................................................ legislacji ponadnarodowej ........................................................... § 2. Drugi etap umiędzynarodawiania prawa antykorupcyjnego – lata dziewięćdziesiąte XX w. ............................................................. I. Regionalizacja inicjatyw antykorupcyjnych .......................... II. Ogólna charakterystyka działań regionalnych organizacji międzynarodowych w zakresie walki z korupcją ................. III. Organizacja Państw Amerykańskich – pierwsza próba IV. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju V. Rada Europy – kompleksowe ujęcie działań VI. Unia Europejska – od ochrony interesów finansowych VII. Unia Afrykańska – walka z korupcją jako odzwierciedlenie kontynentalnego partykularyzmu ......... VIII. Podsumowanie ................................................................................. § 3. Globalizacja walki z korupcją ............................................................... Wspólnot Europejskich do odrębnego obszaru zainteresowania państw członkowskich ................................. antykorupcyjnych ........................................................................... 142 144 144 147 150 154 163 179 183 187 I. Inicjatywy antykorupcyjne w łonie ONZ w latach II. Walka z korupcją jako element walki z przestępczością dziewięćdziesiątych ....................................................................... zorganizowaną ................................................................................. III. Walka z korupcją jako odrębny cel działalności ONZ 192 IV. Podsumowanie ................................................................................. 200 – Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji .............................................................................................. 189 187 Rozdział IV. Analiza norm międzynarodowych regulacji antykorupcyjnych ........................................................................................ 203 § 1. Minimalne standardy kryminalizacyjne ........................................... 204 I. Kryminalizacja łapownictwa krajowych funkcjonariuszy publicznych ....................................................................................... 205 217 II. Zakres kryminalizacji innych czynów korupcyjnych .......... III. Kryminalizacja szczególnego rodzaju czynów związanych ze zjawiskiem korupcji .......................................... 236 249 § 2. Zasady odpowiedzialności za czyny korupcyjne i sankcje ......... I. Zasady odpowiedzialności ........................................................... 249 II. Sankcje ................................................................................................ 253 § 3. Instrumenty wspomagające wykrywanie i ściganie korupcji .... 262 VIII Spis treści § 4. Proponowane działania prewencyjne ............................................... 265 § 5. Mechanizm monitoringu ....................................................................... 268 § 6. Jurysdykcja ................................................................................................. 273 § 7. Inne postanowienia ................................................................................. 274 Część III. Wpływ regulacji ponadnarodowych na krajowe ustawodawstwa antykorupcyjne oraz ocena polskiego antykorupcyjnego prawa karnego na tle uregulowań międzynarodowych .................................................................................... 277 Rozdział V. Ustawodawstwa wybranych krajów wobec wyzwań międzynarodowego antykorupcyjnego prawa karnego – analiza porównawcza obowiązującego stanu prawnego ... 283 § 1. Stany Zjednoczone Ameryki ................................................................. 284 § 2. Wielka Brytania ......................................................................................... 289 § 3. Francja .......................................................................................................... 296 I. Penalizacja korupcji zagranicznych funkcjonariuszy publicznych ...................................................................................... 297 II. Zmiany dotyczące korupcji z udziałem podmiotów krajowych ........................................................................................... 300 § 4. Włochy ......................................................................................................... 304 § 5. Niemcy ......................................................................................................... 309 § 6. Belgia ............................................................................................................ 313 I. Zmiany odnoszące się do korupcji krajowej w sektorze publicznym ........................................................................................ II. Zmiany odnoszące się do korupcji transgranicznej ............ III. Zmiany odnoszące się do korupcji w sektorze prywatnym ........................................................................................ 314 317 319 § 7. Instytucjonalizacja działań antykorupcyjnych jako nowy 321 § 8. Wnioski ........................................................................................................ 326 środek antykorupcyjnej polityki kryminalnej ................................ Rozdział VI. Wpływ prawa międzynarodowego na zmianę zakresu kryminalizacji zjawiska korupcji w polskim prawie karnym oraz próba oceny implementacji standardów międzynarodowych ......................................................... 333 § 1. Zmiana podmiotowego zakresu kryminalizacji zjawiska korupcji ....................................................................................................... 337 I. Pojęcie osoby pełniącej funkcję publiczną ............................ 338 II. Penalizacja korupcji zagranicznych funkcjonariuszy publicznych ....................................................................................... 359 III. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych ......................... 369 IX Spis treści § 2. Zmiana przedmiotowego zakresu regulacji zjawiska korupcji ....................................................................................................... I. Czynna płatna protekcja („handel wpływami”) .................... II. Korupcja w sektorze prywatnym (korupcja gospodarcza) ..................................................................................... 383 III. Korupcja w sporcie ........................................................................ 393 IV. Korupcja wyborcza ........................................................................ 397 377 377 § 3. Próba oceny implementacji standardów międzynarodowych w zakresie kryminalizacji czynów korupcyjnych w polskim prawie karnym materialnym ................................................................ 401 I. Znamiona strony przedmiotowej łapownictwa w sektorze publicznym ................................................................. 401 II. Znamiona biernej płatnej protekcji .......................................... 407 III. Pojęcie korzyści ............................................................................... 408 IV. Odpowiedzialność współuczestników .................................... 412 V. Sankcje dla osób fizycznych ......................................................... 413 VI. Pozbawianie korzyści sprawców przestępstw korupcyjnych .................................................................................... VII. Jurysdykcja ........................................................................................ 416 419 § 4. Nowe instrumenty służące zwiększeniu wykrywalności przestępczości korupcyjnej i ich ocena z punktu widzenia antykorupcyjnych standardów międzynarodowych .................... I. Instrumenty materialnoprawne ................................................ II. Instrumenty procesowe ............................................................... 421 421 431 § 5. Instytucjonalne aspekty walki z korupcją ....................................... 432 Zakończenie ........................................................................................................... 445 Indeks rzeczowy .................................................................................................. 453 X Wykaz skrótów Dz.U. ...................................... Dziennik Ustaw Dz.U. UE ............................... Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Dz.U. WE .............................. Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich CPKiNP ................................ Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych ENA ........................................ europejski nakaz aresztowania EPS ......................................... Europejski Przegląd Sądowy IBLJ ........................................ KK .......................................... kodeks karny KK W.P. ................................. kodeks karny Wojska Polskiego KKS . ....................................... kodeks karny skarbowy KP ........................................... kodeks pracy KPK ....................................... kodeks postępowania karnego m.KK ..................................... mały kodeks karny NP ........................................... Nowe Prawo OECD .................................... Organizacja Współpracy Gospodarczej International Business Law Journal i Rozwoju OLAF ..................................... Europejski Urząd do Spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych OPA ........................................ Organizacja Państw Amerykańskich orz. ......................................... orzeczenie OSP ........................................ Orzecznictwo Sądów Polskich ONZ ....................................... Organizacja Narodów Zjednoczonych Pal. .......................................... Palestra PiP ........................................... Państwo i Prawo PPE ......................................... Przegląd Prawa Europejskiego PPK ........................................ Przegląd Prawa Karnego PS ............................................ Przegląd Sądowy PUG ....................................... Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego RDPC ..................................... Revue de droit pénal et de criminologie RE ........................................... Rada Europy RIDP ...................................... Revue international de droit pénal RPDP ..................................... Revue pénitentiaitre et du droit pénal XIXI Wykaz skrótów rozp. ...................................... RSC ........................................ Revue de science criminelle et de droit pénal rozporządzenie comparé Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów RTDE ..................................... Revue trimestrielle de droit européen SN(7) ..................................... TBPE ...................................... Towarzystwo Badawcze Prawa Europejskiego T.j. ........................................... TWE ....................................... Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską UA ........................................... Unia Afrykańska uchw. ..................................... uchwała UE ........................................... Unia Europejska USA ........................................ WE .......................................... Wspólnoty Europejskie WPP ....................................... Wojskowy Przegląd Prawniczy wyr. ........................................ wyrok tekst jednolity Stany Zjednoczone Ameryki XII Wykaz literatury Adamori S., Combatting Corruption, (w:) Five Issues in European Criminal Justice: Corruption, Women in the Criminal Justice System, Criminal Po- licy Indicators, Community Crime Prevention and Computer Crime. Pro- ceedings of the VI European Colloquium on Crime and Criminal Policy, HEUNI, Publ. S. No 34, 1999. Aernoudt R., Corruption à foison, Innoval, 2003. Alldridge P., Reforming the criminal law of corruption, Criminal Law Forum 2000, vol. 11, s. 314. Allegrezza S., L’incrimination de la corruption en Italie, (w:) Criminalité économique et atteintes à la dignité de la personne. VII. Les processus d’internationalisation, red. M. Delmas-Marty, Ed. de la Maison des Scien- ces de l’Homme, Paris 2001. Alt E., Luc I., La lutte contre la corruption, PUF 1997. Alvarez A. E., L’incrimination de la corruption en Argentine, (w:) Criminali- té économique et atteintes à la dignité de la personne. VII. Le processus d’internationalisation, red. M. Delmas-Marty, Ed. de la Maison des Sciences de l’Homme, Paris 2001. Alvarez A. E., La région Amériques: complémentarité et incompatibilité des en- gagements internationaux croisés, (w:) Criminalité économique et atteintes à la dignité de la personne. VII. Processus d’internationalisation, red. M. Del- mas-Marty, Ed. de la Maison des Sciences de l’Homme, Paris 2001. Andrejew I., Polskie prawo karne w zarysie, Warszawa 1976. Andrejew I., Polskie prawo karne w zarysie, Warszawa 1983. Arlacchi P., Corruption, organized crime and money laundering world-wide (w:) Copying with Corruption in a Borderless World, Kluwer 1993. Arytmiak J., Podmiot łapownictwa biernego w świetle teorii i praktyki, WPP 1990, Nr 1. Bachmat P., Przestępstwa sprzedajności i przekupstwa (analiza dogmatyczna i praktyka ścigania), Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2005. Bafia J., Hochberg L., Siewierski M., Ustawy karne PRL. Komentarz, Warsza- wa 1964. Bafia J., Mioduski K., Siewierski M., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 1971. Baldan A., Rola i zadania Anti-Fraud Co-ordination Service (AFCOS), (w:) In- stytucje i instrumenty w walce z przestępczością przeciwko interesom fi- nansowym Unii Europejskiej – prawo krajowe i perspektywa europejska. Materiały z konferencji, red. M. Hudzik, C. Nowak, TBPE, Warszawa 2004. XIIIXIII Wykaz literatury Barcz J., Europejski nakaz aresztowania – konsekwencje braku transpozycji lub wadliwej transpozycji decyzji ramowej w państwie członkowskim UE, EPS 2005, Nr 1. Barczak-Oplustil A. (w:) Kodeks karny. Część szczególna. Tom III. Komentarz do art. 278–363 k.k., red. A. Zoll, Kraków 2006. Bassiouni C., International Criminal Law. A Draft International Criminal Code, The Netherlands, 1980. Beare M. E., Corruption and organized crime: a means to an end (w:) Corrup- tion: The Enemy Within, red. B. Rider, Kluwer 1997. Beare M. E., Corruption and organized crime: lessons from history, Crime, Law and Social Change, 1997. Bednarzak J., Odpowiedzialność karna za przestępstwa przeciwko działalno- ści instytucji państwowych i społecznych, NP 1968, Nr 11. Bednarzak J., „Funkcjonariusz publiczny” jako znamię przestępstwa służbo- wego, NP 1982, Nr 3–4. Beiderman B., Corruption: preventive action and criminal policy, (w:) Respon- ding to Corruption, red. P. Bernasconi, La Citta del Sole, 2000. Bełdzikowski R., Prawne i organizacyjne usytuowanie zespołu GAFU w syste- mie ochrony finansowych interesów Polski i UE, (w:) Instytucje i instru- menty w walce z przestępczością przeciwko interesom finansowym Unii Europejskiej – prawo krajowe i perspektywa europejska. Materiały z kon- ferencji, red. M. Hudzik, C. Nowak, TBPE, Warszawa 2004. Bernardi A., Europe sans frontières et droit pénal, RSC 2002, Nr 1. Bernardi A., Stratégies pour une harmonisation des systèmes pénaux euro- péens, Archives de politique criminelle, Nr 24, 2002. Bieńkowska E., Oszustwa subwencyjne i dotacyjne oraz korupcja w doku- mentach Unii Europejskiej a polskie regulacje karne (zarys problematyki), (w:) J. C. Ferré Olivé, E. Musco, B. Kunicka-Michalska, J. A. Cabral y Otros, Fraude de subvenciones comunitarias y corrupción. Delictos financieros, fraude y corrupción en Europa, Vol. I, red. J. C. Ferré Olivé, Ed. Universidad de Salamanca, 2002. Bishop M., Hong Kong beyond 1997: the importance of international coope- ration in the fight against corruption, (w:) Corruption: The Enemy Within, red. B. Rider, Kluwer 1997. Blackstone’s Criminal Practice 1994, ed.-in-chief P. Murphy, 4th ed., Blacksto- ne Press Limited. Blackstone’s Criminal Practice 2005, Blackstone Press Limited. Bliss J. C., Spak G. J., The Foreign Corrupt Practices Act of 1988: clarification or evisceration?, Law and Policy in International Business, Vol. 20, Nr 3, 1989. Bojarski J., Filar M., Polityka kryminalizacyjna III Rzeczypospolitej, PPK Nr 9, 1993. Bojarski J., Oczkowski T., Penalizacja korupcji gospodarczej w polskim prawie karnym, Prokuratura i Prawo 2004, Nr 4. XIV Wykaz literatury Bonifasi S., France. Report (w:) Private Commercial Bribery. A Comparison of National and Supranational Legal Structures, red. G. Heine, B. Huber, T. O. Rose, Freiburg, Max Planck Institute, ICC, 2003. Bontrager Unzicker A. D., From corruption to cooperation: globalization brings a multilateral agreement against foreign bribery, Indiana Journal of Global Legal Studies, vol. 7, 2000. Bum Kim J., Korean Implementation of the OECD Bribery Convention: Im- plications for Global Efforts to Fight Corruption (w:) Responding to the Challenges of Corruption, red. A. Alvazzi del Frate, G. Pasqua, UNICRI, Rome/Milan, 2000. Cabalski M., Praktyka śledcza w sprawach o łapownictwo, Służba MO 1979, Nr 3. Cartier M. E., Mauro C., La loi relative à la lutte contre la corruption des fonctionnaires étrangers, RSC 2000, Nr 4. Cartier-Bresson J., L’économie de la corruption. De la définition d’un marché de la corruption à l’étude de ses formes organisationnelles : un premier bi- lan des analyses économiques de la corruption, (w:) Démocratie et corrup- tion en Europe, red. D. Della Porta, Y. Mény, Paris, 1995. Cartier-Bresson J., Les réseaux de corruption et la stratégie des ‘3 S’ : Sleep – Silence – Smile, (w:) La corruption – l’envers des droits de l’homme, red. M. Borghi, P. Meyer-Bisch, Fribourg 1995. Chopin F., France. Report, RIDP 2002, Nr 1–2. Chopin F., L’adaptation de la lutte contre la corruption en droit français à l’espace économique européen et international, RPDP 2002, Nr 1. Chrustowski T., O eliminacji solidarności między wręczającym a przyjmującym łapówkę, Służba MO 1973, Nr 2. Chrustowski T., Operacyjne i procesowe wykorzystanie pierwszych informa- cji o przestępstwach łapownictwa, Służba MO 1973, Nr 6. Chrustowski T., Prawne, kryminologiczne i kryminalistyczne aspekty łapów- karstwa, Warszawa 1985. Chybiński O., Płatna protekcja, Warszawa 1967. Chybiński O., Łapownictwo i płatna protekcja w kodeksie karnym z 1969 r., (w:) Studia prawnicze. Księga pamiątkowa ku czci prof. dra Witolda Świ- dy, Warszawa 1969. Chybiński O., Przestępstwa przeciwko władzom, urzędom i zrzeszeniom pra- wa publicznego, (w:) Prawo karne. Część szczególna. (Zagadnienia wybra- ne), red. W. Świda, Warszawa 1969. Chybiński O., Przestępstwa urzędnicze, (w:) Prawo karne. Część szczególna. (Zagadnienia wybrane), red. W. Świda, Warszawa 1969. Colombo G., Investigations into Corruption in Milan (w:) Responding to the Challenges of Corruption, red. A. Alvazzi del Frate, G. Pasqua, UNICRI, Rome/Milan, 2000. Colombo G., The „Clean Hands” investigations in Italy (w:) Corruption and Democracy, red. D.V. Trang, Budapest 1994. XV Wykaz literatury Combeaud S., Premier bilan, du mandat d’arrêt européen, Revue de marché commun de l’Union européenne, luty 2006. Corpus Iuris. Wydanie dwujęzyczne, przedmowa: E. Zielińska, tłum.: A. Wal- czak-Żochowska, Warszawa 1999. Criminalité économique et atteintes à la dignité de la personne. Vol. I. Euro- pe, red. M. Delmas-Marty, Ed. de la Maison des Sciences de l’Homme, Pa- ris 1995. Criminalité économique et atteintes à la dignité de la personne. Vol. IV. Insti- tutions internationales, red. M. Delmas-Marty, Ed. de la Maison des Scien- ces de l’Homme, Paris 1996. Criminalité économique et atteintes à la lignit de la personne. V. Bilan com- paratif et propositions, red. M. Delmas-Marty, M. Gao, Ed. de la Maison des Sciences de l’Homme, Paris 1997. Cyprian T., Odpowiedzialność karna urzędników za przestępstwa gospodar- cze w świetle orzecznictwa, PiP 1952, Nr 11. Czapliński W., III filar Unii Europejskiej – Współpraca Sądowa i Policji w Spra- wach Karnych (w:) Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, wyd. II uzup., Warszawa 2003. Daszkiewicz K., Klimaty bezprawia, Warszawa 1971. Daszkiewicz K., Korupcja w świetle przepisów kodeksu karnego z 6 czerwca 1997 r. (w:) Nowa kodyfikacja karna. Kodeks karny. Krótkie komentarze, Warszawa 1998, z. 15. Daszkiewicz K., Kodeks karny z 1997 roku. Uwagi krytyczne, Gdańsk 2001. Debord H.-P., Creating specific authorities to promote a global and balanced strategy in the fight against corruption, (w:) Responding to Corruption, red. P. Bernasconi, La Citta del Sole, 2000. Delmas-Marty M., Manacorda S., Corruption – A Challenge to the Rule of Law and Democratic Society (w: ) La corruption – l’envers des droits de l’homme, red. M. Borghi, P. Meyer-Bisch, Fribourg 1995. Delmas-Marty M., Global Crime Calls for Global Justice, European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice 2002, Nr 4. Delmas-Marty M., Le relatif et l’universel, Paris 2004. Di Federico G., Corruption in Italy: The Role of Prosecution, (w:) Corruption and Democracy, red. D. V. Trang, Budapest, 1994. Ducouloux-Favard C., Eléments de droit compare dur le délit de corruption en France et en Italie, Les Pettites Affiches, 20 marca 1996 r., Nr 35. Dzienis P., Filipkowski W., Cywilnoprawne aspekty korupcji gospodarczej, Pal. 2001, Nr 11–12. Edes B.W., Promoting Integrity in the Public Sector: The Contribution of the OECD (w:) Responding to the Challenges of Corruption, red. A. Alvazzi del Frate, G. Pasqua, Rome/Milan, 2000. Eliet G., La prévention à la française (w:) Pratiques et contrôle de la corrup- tion, red. J. Cartier-Bresson, Montchrestien, Paris 1997. Evans D. J., U.S. Firms Doing Business in the International Marketplace – Com- pliance with the Foreign Corrupt Practices Act (w:) Anti-Corruption for XVI Wykaz literatury Social Stability and Developments. The Collected Works of the Seventh In- ternational Anti-Corruption Conference, China 1996. Farouz-Chopin F., La lutte contre la corruption, praca doktorska, Aix-en-Pro- vence, 1998. Fenyk J., Czech Republic. Report, RIDP 2003, Nr 1–2. Filar M., Kwaśniewski Z., Kala D., Komentarz do ustawy o odpowiedzialno- ści podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, Toruń 2003. Filar M., Zakres pojęciowy znamienia ‘pełnienie funkcji publicznej’ na grun- cie art. 228 k.k., Pal. 2003, Nr 7–8. Fleischer D., Political corruption in Brazil, Crime, Law and Social Change 1997. Flore D., L’incrimination de la corruption. Les nouveaux instruments interna- tionaux. La nouvelle loi belge du 10 février 1999, La Charte, 1999. Foffani L., Acquaroli R., Italy. Report (w:) Private Commercial Bribery. A Com- parison of National and Supranational Legal Structures, red. G. Heine, B. Hu- ber, T.O. Rose, Freiburg, Max Planck Institute, ICC, 2003. Forti G., Remarks on the role of criminal sanctions in a sustainable preven- tion of crimes in the public administration. The Italian experience of sy- stemic corruption, (w:) Responding to Corruption, red. P. Bernasconi, La Citta del Sole, 2000. François G., L’incrimination de la corruption en Allemagne, (w:) Criminali- té économique et atteintes à la dignité de la personne. VII. Les processus d’internationalisation. red. M. Delmas-Marty, Ed. de la Maison des Sciences de l’Homme, Paris 2001. Frankowski S., Przestępstwa kierunkowe w teorii i praktyce, Warszawa 1970. Garcia-Jourdan S., L’émergence d’un espace européen de liberté, de sécurité et de justice, Bruylant 2005. Gardocki L., O podmiocie łapownictwa (w związku z glosą prof. W. Woltera), PiP 1971, Nr 5. Gardocki L., Przestępstwa służbowe w ustawodawstwach państw socjalistycz- nych, Warszawa 1972. Gardocki L., Zagadnienie internacjonalizacji odpowiedzialności karnej za prze- stępstwa popełnione za granicą, Warszawa 1979. Gardocki L., O pojęciu prawa karnego międzynarodowego, PiP 1984, Nr 3. Gardocki L., O przestępstwach służbowych w ogólności, (w:) System prawa karnego. O przestępstwach w szczególności, red. I. Andrejew, L. Kubicki, J. Waszczyński, Wrocław 1989. Gardocki L., Zagadnienie teorii kryminalizacji, Warszawa 1990. Gardocki L., Prawo karne, Warszawa 1998. Gardocki L., Prawo karne, Warszawa 2004. Garlicki L., Skład i struktura Rady Europy, Biuletyn CEUW 1992, Nr 1. Garstka J., Komentarz (w:) Prawo Wspólnot Europejskich a prawa polskie. Dokumenty karne, red. E. Zielińska, Warszawa 2000. XVII Wykaz literatury Glaser S., Droit international pénal conventionnel, Bruylant 1970. Glaser S., Mogilnicki A., Kodeks karny. Komentarz, Kraków 1934. Goldstock R., Organized crime and corruption, Corruption and Reform 1993. Golonka A., Przedmiotowy charakter pełnienia funkcji publicznej w przypad- ku przestępstwa łapownictwa biernego, CPKiNP 2004, Nr 2. Góral R., Górniok O., Przestępstwa przeciwko instytucjom państwowym i wy- miarowi sprawiedliwości, Warszawa 2000. Górniok O., Funkcja związana ze szczególną odpowiedzialnością w kodeksie karnym z 1969 r., PiP 1971, Nr 5. Górniok O., O pojęciu „korzyści majątkowej” w kodeksie karnym (problemy wybrane), PiP 1978, Nr 4. Górniok O., O trzech wariantach prawnokarnej ochrony obrotu gospodarcze- go, PS 1993, Nr 3. Górniok O., O korupcji gospodarczej i niektórych sposobach jej zwalczania, PUG 1995. Górniok O., Przestępczość przedsiębiorstw i karanie jej sprawców, Warsza- wa 1995. Górniok O., Ustawa o ochronie obrotu gospodarczego z komentarzem, War- szawa 1995. Górniok O., Komentarz, (w:) Prawo Wspólnot Europejskich a prawa polskie. Dokumenty karne, red. E. Zielińska, Warszawa 2000. Górniok O., Pojęcie korupcji, (w:) Zagrożenie korupcją w świetle badań kon- trolnych Najwyższej Izby Kontroli, Warszawa 2000. Górniok O., Przestępstwa gospodarcze. Rozdział XXVI i XXXVII Kodeksu kar- nego. Komentarz, Warszawa 2000. Górniok O. (w:) Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz, red. A. Wąsek, Warszawa 2004. Górniok O. (w:) Kodeks karny. Komentarz, red. O Górniok, Warszawa 2004. Górski A., Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej (w:) Zwalczanie przestępczości w Unii Europejskiej. Współpraca sądowa i policyjna w spra- wach karnych, red. A. Górski, A. Sakowicz, Warszawa 2006. Górski A., Sakowicz A., Europejski nakaz aresztowania: miedzy skutecznością ścigania a gwarancyjną funkcją praw człowieka, Przegląd Policyjny 2002, Nr 3–4. Górski A., Sakowicz A., Decyzja Ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w spra- wie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób mie- dzy państwami członkowskimi (2002/584/WSiSW). Komentarz (w:) Prawo Wspólnot Europejskich a prawo karne, red. E. Zielińska, Warszawa 2005. Grosse T. G., Działania antykorupcyjne w państwach członkowskich OECD, Fundacja im. S. Batorego, 2000. Grzelak A., Unia Europejska a prawo karne, Warszawa 2002. Grzelak A., Jasiński F., Zwalczanie zjawiska korupcji w prawie Unii Euro- pejskiej, WE 2004, Nr 1. XVIII Wykaz literatury Grzelak A., Jasiński F., Unia Europejska wobec korupcji. Przegląd najnowszych rozwiązań, Służba Cywilna 2004, Nr 8. Grzelak A., Decyzja Komisji z dnia 28 kwietnia 1999 r. ustanawiająca Euro- pejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) (1999/352/WE, EWWiS, Euratom). Komentarz (w:) Prawo Wspólnot Europejskich a prawo karne, red. E. Zielińska, Warszawa 2005. Grzelak A., Decyzja Nr 2001/500/WSiSW. Komentarz, (w:) Prawo Wspólnot Europejskich a prawo polskie. Dokumenty karne. Część II, red. E. Zieliń- ska, Warszawa 2005. Grzelak A., Decyzja Ramowa Rady Unii Europejskiej z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie wykonania w Unii Europejskiej postanowień o zabezpieczeniu mienia i środków dowodowych (2003/577/WSiSW). Komentarz (w:) Prawo Wspólnot Europejskich a prawo karne, red. E. Zielińska, Warszawa 2005. Grzelak A., Europejski nakaz aresztowania – orzeczenie Trybunału Konstytu- cyjnego z punktu widzenia prawa Unii Europejskiej, EPS 2006, Nr 1. Grzelak A., Walka z korupcją w prawie Unii Europejskiej, (w:) Zwalczanie prze- stępczości w Unii Europejskiej. Współpraca sądowa i policyjna w sprawach karnych, red. A. Górski, A. Sakowicz, Warszawa 2006. Guimares Marrey L. A., Criminal law measures and the new corruption, (w:) Re- sponding to Corruption, red. P. Bernasconi, La Citta del Sole, 2000. Gumiński J., Odpowiedzi na pytania prawne, PiP 1948, Nr 8. Guzkiewicz T., Uwagi na tle art. 47 m.k.k. i art. 290 § 1 k.k., Pal. 1962, Nr 7. Hamilton C. K., Heg A. K., Slomka H. P., Bribery of public officials, American Criminal Law Review, vol. 30, 1993. Heidenheimer A. J., Johnston M., LeVine V. (red.) Political Corruption. A Han- dbook, Transaction Publishers, New Bruswick 1989. Henderson K. E., Guida K. A., United States. Report, (w:) Private Commer- cial Bribery. A Comparison of National and Supranational Legal Structu- res, red. G. Heine, B. Huber, T. O. Rose, Freiburg, Max Planck Institute, ICC, 2003. Henning P., United States. Report, RIDP 2003, Nr 1–2. Henri B., La corruption: un mal endemique, Lyon 2002. Horpibulsuk S., Anti-corruption in Thailand, RIDP 2003, Nr 1–2. Huet A., Koenig-Joulin R., Droit pénal international, PUF 1993. Hussein A., Ograniczanie zjawisk korupcyjnych w Polsce, Kontrola Państwo- wa 2001, Nr 1. Hussein A., Najwyższa Izba kontroli w walce z korupcją – diagnoza, terapia, kuracja, Służba Cywilna 2005, Nr 2. Hussein A., Działalność Najwyższej Izby Kontroli w zakresie przeciwdziałania korupcji, Kontrola Państwowa 2005, Nr 4. Jaeger M., Nilson H.G., Action internationale contre la corruption, le Grou- pe multidisciplinaire sur la corruption du Conseil de l’Europe (GMC) (w:) Pratiques et contrôle de la corruption, red. J. Cartier-Bresson, Montchre- stien, Paris 1997. Jankowska B., Odpowiedzialność karna osób prawnych, PiP 1996, Nr 7. XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Korupcja w polskim prawie karnym na tle uregulowań międzynarodowych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: