Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00273 004999 14828301 na godz. na dobę w sumie
Koszty i opłaty w postępowaniach administracyjnych i postępowaniu sądowoadministracyjnym - ebook/pdf
Koszty i opłaty w postępowaniach administracyjnych i postępowaniu sądowoadministracyjnym - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 351
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7483-711-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> poradniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Prezentowana publikacja stanowi pierwsze kompleksowe omówienie kosztów i opłat w postępowaniach administracyjnych i postępowaniu sądowo-administracyjnym. Pierwsza część książki zawiera analizę przepisów związanych z przedmiotową materią z uwzględnieniem bogatego orzecznictwa sądów administracyjnych, powszechnych i Trybunału Konstytucyjnego. W drugiej części publikacji zawarte są najważniejsze akty prawne regulujące koszty i opłaty w poszczególnych rodzajach postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego. Całość publikacji uzupełniają wybrane tezy orzeczeń dotyczące przedmiotu opracowania oraz wzory formularzy wniosków o przyznanie prawa pomocy prawnej.
Książka adresowana jest zarówno do teoretyków prawa, jak i do praktyków sądownictwa administracyjnego, studentów i urzędników.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Prawo Sądowe Koszty i op³aty w postêpowaniach administracyjnych i postêpowaniu s¹dowoadministracyjnym Polecamy nasze publikacje z tego zakresu: KODEKS POSTÊPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO. POSTÊPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINISTRACJI. PRAWO O POSTÊPOWANIU PRZED S¥DAMI ADMINISTRACYJNYMI. AKTY WYKONAWCZE, wyd. 2 Edycja S¹dowa Janusz Borkowski (wprowadzenie) KODEKS POSTÊPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO, wyd. 19 Teksty Ustaw Becka KODEKS POSTÊPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO Z WPROWADZENIEM, wyd. 17 Twoje Prawo Roman Hauser, Andrzej Skoczylas, Zbigniew Leoñski POSTÊPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINISTRACJI. KOMENTARZ, wyd. 3 Komentarze Becka Koszty i op³aty w postêpowaniach administracyjnych i postêpowaniu s¹dowo- administracyjnym Pod redakcj¹ Anny Treli i Mariusza Swory Autorzy poszczególnych czêœci opracowania: dr Anna Trela, dr Mariusz Swora: 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 3.8., 3.9., 3.10. dr Anna Trela, dr Katarzyna Celiñska-Grzegorczyk: 3.1. dr Anna Trela, mgr Maria Grzymis³awska-Cybulska: 3.11., 3.12., 3.13. dr Katarzyna Celiñska-Grzegorczyk: 1.1., 1.2.1., 1.2.3., 1.5., 2.1., 2.2., 2.3., dr Katarzyna Celiñska-Grzegorczyk, dr Artur Gill: 1.2.4., 1.2.5. 2.8., 2.10., 3.2. dr Artur Gill: 1.2.6. dr Dominik M¹czyñski: 1.3., 1.4. mgr Maria Grzymis³awska-Cybulska: 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.9. Redakcja: Monika Paw³owska © Wydawnictwo C. H. Beck 2007 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Gen. Zaj¹czka 9, 01-518 Warszawa Sk³ad i ³amanie: Krzysztof Biesaga Druk i oprawa: P.W.P. INTERDRUK, Warszawa ISBN 978-83-7483-711-8 Spis treœci Spis treœci XI Wprowadzenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XV Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XVII Czêœæ pierwsza. Koszty i op³aty w postêpowaniach: administracyjnym, podatkowym, egzekucyjnym w administracji i w postêpowaniu s¹dowoadministracyjnym Rozdzia³ 1. Koszty i op³aty w postêpowaniu administracyjnym i podatkowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1. Uwagi wprowadzaj¹ce. Zasady ogólne postêpowania admini- stracyjnego a ustalanie kosztów tego postêpowania . . . . . . . . . . . . 1.2. Koszty postêpowania administracyjnego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.1.Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.2. Sk³adniki kosztów postêpowania administracyjnego . . . . . . 1.2.3. Podmioty zobowi¹zane do ponoszenia kosztów postêpo- wania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.4. Zwolnienie od obowi¹zku ponoszenia kosztów . . . . . . . . . . 1.2.5. Rozstrzyganie o kosztach pomiêdzy stronami postêpo- wania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.6.Wp³yw uiszczenia kosztów na tok postêpowania. . . . . . . . . . 1.3. Koszty w postêpowaniu podatkowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4. Op³aty w postêpowaniu administracyjnym i podatkowym . . . . . . 1.4.1. Istota i rodzaje op³at ponoszonych w toku postêpowania . . . . 1.4.2. Skutki nieuiszczenia op³at w ogólnym postêpowaniu ad- ministracyjnym i w postêpowaniu podatkowym . . . . . . . . . . . . 1.4.2.1. Ogólne postêpowanie administracyjne . . . . . . . . . . . . . 1.4.2.2. Postêpowanie podatkowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4.3. Op³ata skarbowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4.3.1. Reforma op³aty skarbowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4.3.2. Przedmiot op³aty skarbowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4.3.3. Zakres podmiotowy op³aty skarbowej. . . . . . . . . . . . . . 1.4.3.4. Obowi¹zek uiszczenia op³aty skarbowej . . . . . . . . . . . . 1.4.3.5. Tryb uiszczenia op³aty skarbowej . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 10 10 12 22 28 30 31 33 35 35 40 40 40 42 42 42 47 49 50 VI Spis treœci 1.4.4. Op³ata administracyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Rozdzia³ 2. Koszty i op³aty w postêpowaniu egzekucyjnym w ad- ministracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Uwagi wprowadzaj¹ce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.1. Zakres przedmiotowy ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.2. Pojêcie postêpowania egzekucyjnego w administracji . . . . . 2.1.3. Pojêcie obowi¹zku poddanego egzekucji . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.4. Podmioty bior¹ce udzia³ w postêpowaniu egzekucyjnym. . . . 2.1.5. Koszty w postêpowaniu egzekucyjnym w administracji. . . . 2.2. Funkcje kosztów postêpowania egzekucyjnego . . . . . . . . . . . . . . 2.2.1. Funkcja fiskalna kosztów postêpowania egzekucyjnego 52 52 52 53 54 54 57 58 w administracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 2.2.2. Funkcja pozafiskalna kosztów postêpowania egzekucyj- nego w administracji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3. Rola zasad ogólnych w ustalaniu kosztów postêpowania . . . . . . . 2.3.1. Uwagi wprowadzaj¹ce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.2. Charakter postêpowania egzekucyjnego w administracji . . . 2.3.3. Zasada stosowania œrodków egzekucyjnych okreœlonych w ustawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.4. Zasada proporcjonalnoœci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.5. Zasada zagro¿enia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.6. Zasady postêpowania egzekucyjnego w administracji a zasady KPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4. Koszty egzekucyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4.1. Op³aty w egzekucji nale¿noœci pieniê¿nych . . . . . . . . . . . . . 2.4.1.1. Charakter op³at w egzekucji nale¿noœci pieniê¿nych . . . 2.4.1.2. Wysokoœæ op³at za czynnoœci egzekucyjne . . . . . . . . . . 2.4.1.3. Op³aty stosunkowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4.1.4. Op³aty sta³e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4.1.5. Op³ata manipulacyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4.1.6. Powstanie obowi¹zku uiszczenia op³at za czynnoœci 59 60 60 61 61 62 63 63 64 64 64 66 68 69 69 egzekucyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 2.4.1.7. Zasady pobierania op³at za czynnoœci egzekucyjne dotycz¹ce nale¿noœci pieniê¿nych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4.2. Op³aty w egzekucji nale¿noœci niepieniê¿nych . . . . . . . . . . . 2.4.2.1. Charakter op³at w egzekucji nale¿noœci niepieniê¿- nych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4.2.2. Wysokoœæ op³at za czynnoœci egzekucyjne . . . . . . . . . . 2.4.2.3. Powstanie obowi¹zku uiszczenia op³at . . . . . . . . . . . . . 2.4.3. Op³ata komornicza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5. Wydatki w postêpowaniu egzekucyjnym w administracji. . . . . . . 2.6. Podmiot zobowi¹zany do uiszczenia kosztów egzekucyjnych . . . 2.7. Roz³o¿enie na raty i umorzenie kosztów egzekucyjnych . . . . . . . 2.7.1. Roz³o¿enie na raty kosztów egzekucyjnych . . . . . . . . . . . . . 72 72 72 73 74 75 76 78 81 81 Spis treœci VII 2.7.2. Umorzenie kosztów egzekucyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 2.8. Rozstrzyganie o kosztach postêpowania – zagadnienia proce- sowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.8.1. Zastosowanie przepisów KPA w zakresie ustalania kosz- tów postêpowania egzekucyjnego w administracji. . . . . . . . . . . 2.8.2. Postanowienie w sprawie kosztów egzekucyjnych . . . . . . . . 2.8.3. Zaskar¿alnoœæ postanowienia w sprawie kosztów egze- kucyjnych w toku instancji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.9. Zbieg egzekucji a koszty postêpowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.10. Dopuszczalnoœæ skargi do s¹du administracyjnego na posta- 85 85 86 88 91 nowienia wydane w postêpowaniu egzekucyjnym . . . . . . . . . . . . . 95 Rozdzia³ 3. Koszty i op³aty w postêpowaniu s¹dowoadministra- 97 cyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Uwagi wprowadzaj¹ce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 3.2. Dopuszczalnoœæ skargi do s¹du administracyjnego. . . . . . . . . . . . 100 3.3. Pojêcie kosztów postêpowania w postêpowaniu s¹dowoadmi- nistracyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 3.4. Op³aty s¹dowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 3.4.1. Wpisy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 3.4.1.1. Pojêcie wpisu i rodzaje wpisów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 3.4.1.2. Ustalenie wysokoœci wpisu stosunkowego . . . . . . . . . . 111 3.4.1.3. Charakter i wysokoœæ wpisu od skargi kasacyjnej. . . . . 112 3.4.2. Op³ata kancelaryjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 3.5. Wydatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 3.6. Koszty zwi¹zane z udzia³em strony w postêpowaniu s¹dowo- administracyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 3.6.1. Koszty postêpowania prowadzonego przez stronê oso- biœcie lub przez pe³nomocnika niebêd¹cego profesjonalist¹ . . . 118 3.6.2. Koszty zwi¹zane z dzia³aniem strony przez profesjonal- nego pe³nomocnika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 3.7. Zwolnienie od kosztów s¹dowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 3.7.1. Zwolnienie ustawowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 3.7.2. Inne rodzaje zwolnieñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 3.8. Zasady ponoszenia kosztów postêpowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 3.8.1. Termin oraz sposób uiszczania wpisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 3.8.2. Uiszczanie wpisu przez adwokatów i radców prawnych. . . . 134 3.8.3. Zwrot wpisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 3.9. Zwrot kosztów postêpowania miêdzy stronami postêpowania . . . . 139 3.9.1. Zasady dotycz¹ce zwrotu kosztów pomiêdzy stronami postêpowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 3.9.2. Zwrot kosztów w postêpowaniu przed s¹dem I instancji . . . 140 3.9.3. Zwrot kosztów w postêpowaniu kasacyjnym . . . . . . . . . . . . 144 VIII Spis treœci 3.10. Umorzenie, odroczenie oraz roz³o¿enie na raty nale¿noœci z tytu³u nieuiszczonych kosztów s¹dowych oraz grzywien orzeczonych w postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi . . . 146 3.11. Prawo pomocy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 3.11.1. Istota i zakres prawa pomocy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 3.11.2. S¹d oraz referendarz s¹dowy – zakres w³aœciwoœci oraz rodzaje rozstrzygniêæ podejmowanych w przedmiocie pra- wa pomocy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 3.11.3. Forma i termin sk³adania wniosku o przyznanie prawa pomocy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 3.11.3.1. Forma wniosku o przyznanie prawa pomocy . . . . . . . 160 3.11.3.2. Moment z³o¿enia wniosku o przyznanie prawa po- mocy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 3.11.3.3. Dopuszczalnoœæ powtórnego z³o¿enia wniosku o przyznanie prawa pomocy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 3.11.3.4. Inne aspekty proceduralne zwi¹zane ze sk³ada- niem wniosku o przyznanie prawa pomocy. . . . . . . . . . . . . . 170 3.12. Wniosek o przyznanie prawa pomocy osobom fizycznym . . . . . 172 3.12.1. Treœæ wniosku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 3.12.2. Podstawy przyznania prawa pomocy osobie fizycznej . . . . 177 3.13. Wniosek o przyznanie prawa pomocy osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadaj¹cym osobowoœci prawnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 3.13.1. Treœæ wniosku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 3.13.2. Podmioty sk³adaj¹ce wniosek na druku PPPr. Podstawy przyznania prawa pomocy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 Czêœæ druga. Akty prawne A. Koszty i op³aty w postêpowaniu administracyjnym i podatko- wym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 1. Ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postêpowania administracyjnego. (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) – wyci¹g. . . . . . 201 2. Ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) – wyci¹g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 3. Ustawa z 16.11.2006 r. o op³acie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 4. Dekret z 26.10.1950 r. o nale¿noœciach œwiadków, bieg³ych i stron w postêpowaniu s¹dowym (Dz.U. Nr 49, poz. 445 ze zm.) . . . . . . . . . 213 B. Koszty i op³aty w postêpowaniu egzekucyjnym w administracji . . . 219 1. Ustawa z 17.6.1966 r. o postêpowaniu egzekucyjnym w admini- stracji (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.) – wyci¹g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 Spis treœci IX 2. Rozporz¹dzenie Ministra Finansów z 27.11.2001 r. w sprawie wy- sokoœci kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowi¹zanego przed wszczêciem egzekucji administracyjnej (Dz.U. Nr 137, poz. 1543) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 3. Rozporz¹dzenie Ministra Finansów z 22.11.2001 r. w sprawie wy- konania niektórych przepisów ustawy o postêpowaniu egzekucyj- nym w administracji (Dz.U. Nr 137, poz. 1541 ze zm.) – wyci¹g . . . . 229 C. Koszty w postêpowaniu s¹dowoadministracyjnym . . . . . . . . . . . . . 231 1. Ustawa z 30.8.2002 r. Prawo o postêpowaniu przed s¹dami admini- stracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) – wyci¹g . . . . . . . . . . . 231 2. Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 16.12.2003 r. w sprawie wyso- koœci oraz szczegó³owych zasad pobierania wpisu w postêpowa- niu przed s¹dami administracyjnymi (Dz.U. Nr 221, poz. 2193). . . . . 245 3. Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 16.12.2003 r. w sprawie wyso- koœci op³at kancelaryjnych pobieranych w sprawach s¹dowoadmi- nistracyjnych (Dz.U. Nr 221, poz. 2192) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 4. Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 16.12.2003 r. w sprawie okreœ- lenia wzoru i sposobu udostêpnienia urzêdowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania stanu maj¹tkowego, dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy (Dz.U. Nr 227, poz. 2245) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 5. Rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci z 28.9.2002 r. w sprawie op³at za czynnoœci adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Pañ- stwa kosztów nieop³aconej pomocy prawnej udzielonej z urzêdu (Dz.U. Nr 163, poz. 1348 ze zm.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 6. Rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci z 28.9.2002 r. w sprawie op³at za czynnoœci radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Pañstwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcê prawne- go ustanowionego z urzêdu (Dz.U. Nr 163, poz. 1349 ze zm.) . . . . . . 263 7. Rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci z 2.12.2003 r. w sprawie wynagrodzenia za czynnoœci doradcy podatkowego w postêpowa- niu przed s¹dami administracyjnymi oraz szczegó³owych zasad ponoszenia kosztów pomocy prawnej udzielonej przez doradcê podatkowego z urzêdu (Dz.U. Nr 212, poz. 2075) . . . . . . . . . . . . . . . . 273 8. Rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci z 2.12.2003 r. w sprawie op³at za czynnoœci rzeczników patentowych (Dz.U. Nr 212, poz. 2076) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 9. Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 16.12.2003 r. w sprawie szcze- gó³owych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozk³adania na raty oraz cofania odroczenia lub roz³o¿enia na raty nieuiszczonych nale¿noœci s¹dowych orzeczonych w postêpowaniu przed s¹dem administracyjnym (Dz.U. Nr 221, poz. 2194) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 X Spis treœci Czêœæ trzecia. Orzecznictwo (tezy wybrane) A. Koszty i op³aty w postêpowaniu administracyjnym i podatkowym . . . . 287 B. Koszty i op³aty w postêpowaniu egzekucyjnym w administracji . . . . . 289 C. Koszty i op³aty w postêpowaniu s¹dowoadministracyjnym . . . . . . . . . 291 Czêœæ czwarta. Wzory formularzy 1. Wzór urzêdowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomo- cy osobie fizycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 2. Wzór formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy osobie prawnej lub innej jednostce organizacyjnej nieposiadaj¹cej osobo- woœci prawnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 Wprowadzenie Wprowadzenie Wprowadzenie Problematyka kosztów i op³at w postêpowaniach administracyjnych i w postêpowaniu s¹dowoadministracyjnym nie by³a do tej pory przedmio- tem odrêbnego opracowania w literaturze z zakresu postêpowania admini- stracyjnego. Do koniecznoœci podjêcia próby kompleksowego omówienia tak okreœlonego tematu przekonuje przynajmniej kilka powodów. Przede wszystkim, nale¿y zauwa¿yæ, ¿e zagadnienia dotycz¹ce kosztów i op³at w postêpowaniach administracyjnych oraz w postêpowaniu s¹dowo- administracyjnym rozproszone s¹ w komentarzach, artyku³ach i glosach. Wypowiedzi te, niezmiernie wa¿ne dla teorii, jak i praktyki postêpowania administracyjnego oraz s¹dowoadministracyjnego nie u³atwiaj¹ zaintereso- wanemu czytelnikowi uzyskania pe³nego ich obrazu. Innym wa¿nym czyn- nikiem, który wskazuje na koniecznoœæ podjêcia takiego wysi³ku jest tak¿e to, ¿e problematyka kosztów i op³at jest przedmiotem bogatego orzecznic- twa s¹dów administracyjnych, powszechnych, a tak¿e Trybuna³u Konstytu- cyjnego. Oprócz wypowiedzi doktryny, to w³aœnie orzecznictwo bêdzie pod- stawowym materia³em badawczym, który zostanie poddany analizie przez autorów niniejszej ksi¹¿ki. Spoœród kilkuset orzeczeñ, które w sposób bez- poœredni odnosz¹ siê do kosztów i op³at w postêpowaniach administracyj- nych i w postêpowaniu s¹dowoadministracyjnym, autorzy wybrali te orze- czenia, które kszta³tuj¹ liniê orzecznicz¹ i rozstrzygaj¹ istotne kwestie prak- tyczne. Znaczna czêœæ tych orzeczeñ nie by³a do tej pory publikowana, co tym bardziej œwiadczy o koniecznoœci dokonania szerokiej analizy proble- mu. Jest wreszcie tak, ¿e obowi¹zek ponoszenia kosztów i uiszczania op³at w postêpowaniach administracyjnych i w postêpowaniu s¹dowoadministra- cyjnym pozostaje w œcis³ym zwi¹zku z realizacj¹ prawa dostêpu do s¹du oraz z mo¿liwoœci¹ realizacji interesów stron w postêpowaniach administra- cyjnych. St¹d te¿, wstêpne przynajmniej przedstawienie tej¿e problematyki ma istotne znaczenie z punktu widzenia praw stron w tych¿e postêpowa- niach. Wyodrêbnienie przedmiotowe kwestii op³at i kosztów w tak ró¿nych po- stêpowaniach jak postêpowanie administracyjne, podatkowe, egzekucyjne i s¹dowoadministracyjne ma swoje uzasadnienie w za³o¿eniu, ¿e Czytelnik powinien po zapoznaniu siê z treœci¹ niniejszego opracowania uzyskaæ mo¿- liwie pe³en obraz problematyki ponoszenia kosztów i op³at, które zwi¹zane s¹ z wystêpowaniem w sprawach administracyjnych na ró¿nych etapach po- XII Wprowadzenie stêpowania. Ka¿dy z owych etapów, a wiêc etap ustalania praw i obo- wi¹zków stron postêpowania administracyjnego, egzekucji praw i obo- wi¹zków, a tak¿e sytuacji sporu pomiêdzy organem administracji publicznej a obywatelem ró¿ni siê równie¿, je¿eli chodzi o zasady ponoszenia kosztów i op³at. Pierwszy rozdzia³ niniejszego opracowania obejmuje problematykê kosztów i op³at w ogólnym postêpowaniu administracyjnym i postêpowaniu podatkowym. Omówienie zagadnieñ z zakresu kosztów i op³at w postêpowa- niu podatkowym w ramach tej czêœci opracowania ma swoje uzasadnienie w tym, ¿e ustawodawca w postêpowaniu podatkowym unormowa³ materiê kosztów i op³at w podobny sposób, jak to uczyni³ w ogólnym postêpowaniu administracyjnym. Nie ma wiêc potrzeby dodatkowego wyodrêbniania pro- blematyki kosztów i op³at w postêpowaniu podatkowym, gdy¿ wi¹za³oby siê to z koniecznoœci¹ powtarzania, w znacznej mierze, uwag poczynionych w ramach wczeœniejszej analizy ogólnego postêpowania administracyjnego. W tej czêœci opracowania odniesiono siê równie¿ do wp³ywu ogólnych zasad postêpowania administracyjnego na ca³y tok postêpowania, w szcze- gólnoœci na ustalenie sk³adników kosztów tego postêpowania oraz zasady ich ponoszenia. Autorzy zwrócili tak¿e uwagê na aspekty proceduralne do- tycz¹ce wp³ywu nieuiszczenia kosztów na bieg postêpowania administracyj- nego. Dokonali tak¿e charakterystyki op³at ponoszonych w postêpowaniu administracyjnym oraz podatkowym, poœwiêcaj¹c szczególn¹ uwagê no- wym zasadom uiszczania op³aty skarbowej. Warto równie¿ dodaæ, ¿e problematyka zwi¹zana z op³atami w niektó- rych postêpowaniach odrêbnych (np. koncesyjnym, energetycznym, antymo- nopolowym) co do zasady podlega regulacji unormowanej w Kodeksie po- stêpowania administracyjnego. Szczegó³owe jej omówienie wykracza jed- nak poza zakres niniejszego opracowania. Drugi rozdzia³ opracowania jest poœwiêcony kosztom w postêpowaniu egzekucyjnym w administracji. W pierwszej kolejnoœci analiza kosztów i op³at ponoszonych w ramach tego postêpowania wymaga³a odniesienia siê do istoty postêpowania egzekucyjnego. Autorzy poddali analizie funkcje kosztów w postêpowaniu egzekucyjnym oraz zasady obowi¹zuj¹ce przy ich ustalaniu. Ponadto, wyodrêbnili i scharakteryzowali poszczególne koszty postêpowania ponoszone w ramach egzekucji nale¿noœci pieniê¿nych i nie- pieniê¿nych. Niezmiernie wa¿ne z punktu widzenia praktyki pozostaj¹ kwe- stie dotycz¹ce zbiegu egzekucji, a tak¿e mo¿liwoœci wzruszenia orzeczeñ w przedmiocie kosztów w postêpowaniu s¹dowoadministracyjnym. Najszerszy obszar rozwa¿añ na temat kosztów i op³at zawarty jest w roz- dziale trzecim opracowania, obejmuj¹cym postêpowanie s¹dowadministra- cyjne. Zmiany w zakresie zasad ustalania oraz uiszczania kosztów i op³at, które przynios³a reforma s¹downictwa administracyjnego, s¹ do tej pory Ÿród³em w¹tpliwoœci. W praktyce stosowania prawa rozstrzygaj¹ je s¹dy ad- ministracyjne w swoim orzecznictwie. Problematyka ponoszenia kosztów Wprowadzenie XIII i op³at ³¹czy siê równie¿ z prawem pomocy. Szczegó³owa analiza zasad przyznawania prawa pomocy jest przedmiotem ostatniego rozdzia³u, w któ- rym autorzy analizuj¹ przede wszystkim elementy wniosku o przyznanie prawa pomocy, przes³anki uwzglêdnienia zg³oszonego ¿¹dania oraz wp³yw momentu z³o¿enia wniosku na tok postêpowania g³ównego, objêtego skarg¹. Dla wygody czytelnika, w drugiej czêœci ksi¹¿ki, zosta³y umieszczone wyci¹gi z aktów prawnych dotycz¹cych postêpowañ administracyjnych i po- stêpowania s¹dowoadministracyjnego, w zakresie w jakim przepisy tych ak- tów odnosz¹ siê bezpoœrednio do problematyki kosztów i op³at. Podobne wzglêdy zadecydowa³y o zamieszczeniu w kolejnych czêœciach tez wybra- nych orzeczeñ s¹dów administracyjnych, powszechnych oraz Trybuna³u Konstytucyjnego. Do udzia³u w napisaniu ksi¹¿ki uda³o siê przekonaæ zespó³ teoretyków postêpowania administracyjnego, prawa administracyjnego, prawa finanso- wego i publicznego prawa gospodarczego z Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zespó³ ten ³¹czy jednak w sobie jeszcze jedn¹ istotn¹ cechê. Jego cz³onkowie, oprócz zaanga¿owania w pracê naukow¹, wystêpuj¹ w ró¿nych rolach procesowych, reprezentuj¹c strony w postêpowaniach administracyjnych i w postêpowaniu s¹dowoadmi- nistracyjnym, a tak¿e wykonuj¹c czynnoœci jako asystenci sêdziego w Woje- wódzkim S¹dzie Administracyjnym w Poznaniu. Analiza dokonana przez tak dobrany zespó³ bêdzie – tak¹ mamy nadziejê – wp³ywa³a zarówno na wartoœæ teoretyczn¹, jak równie¿ praktyczny wymiar opracowania. Ksi¹¿ka jest bowiem adresowana do szerokiego krêgu odbiorców, a mianowicie do teoretyków, praktyków s¹downictwa administracyjnego, studentów oraz urzêdników. Zdaj¹c sobie sprawê z trudnoœci, jakie wi¹¿¹ siê z przygotowa- niem pierwszego kompleksowego opracowania na temat prawnych aspek- tów kosztów i op³at w interesuj¹cych nas postêpowaniach, mamy nadziejê, ¿e wywody autorów bêd¹ dobrze s³u¿y³y adresatom w poruszaniu siê w tak zakreœlonej problematyce. Na koniec pragniemy równie¿ podziêkowaæ za pomoc i ¿yczliwoœæ wszystkim, którzy swoj¹ otwartoœci¹, cierpliwoœci¹ i rad¹ przyczynili siê do powstania niniejszej ksi¹¿ki. Szczególne wyrazy podziêkowania chcieliby- œmy z³o¿yæ Kierownikowi Katedry Postêpowania Administracyjnego Wy- dzia³u Prawa i Administracji UAM w Poznaniu prof. dr hab. Romanowi Hauserowi. Poznañ 2007 Anna Trela, Mariusz Swora Wykaz skrótów Wykaz skrótów Wykaz skrótów 1. 3ród³a prawa KC . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KK . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) Konstytucja RP . . . Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) KPA . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postêpowania admini- jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, stracyjnego (tekst poz. 1071 ze zm.) KSCU. . . . . . . . . . . ustawa z 28.7.2005 r. o kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.) PodLokU . . . . . . . . ustawa z 12.1.1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) PostEgzAdmU . . . . ustawa z 17.6.1966 r. o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.) PrPostSA . . . . . . . . ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) PrUSA . . . . . . . . . . ustawa z 25.7.2002 r. – Prawo o ustroju s¹dów admini- stracyjnych (Dz.U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.) 2. Publikatory i czasopisma Dz.U. . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw MoPod . . . . . . . . . . Monitor Podatkowy MoP . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy ONSA . . . . . . . . . . Orzecznictwo Naczelnego S¹du Administracyjnego OSP . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹dów Polskich OTK . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybuna³u Konstytucyjnego PiP . . . . . . . . . . . . . Pañstwo i Prawo Pr.Bank. . . . . . . . . . Prawo Bankowe Prok. i Pr. PUG . . . . . . . . . . . . Przegl¹d Ustawodawstwa Gospodarczego . . . . . . . Prokuratura i Prawo XVI Wykaz skrótów 3. Organy orzekaj¹ce i instytucje ETPC . . . . . . . . . . . Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka GUS . . . . . . . . . . . . G³ówny Urz¹d Statystyczny KRS . . . . . . . . . . . . Krajowy Rejestr S¹dowy NSA . . . . . . . . . . . . Naczelny S¹d Administracyjny TK . . . . . . . . . . . . . Trybuna Konstytucyjny WSA . . . . . . . . . . . Wojewódzki S¹d Administracyjny . . . . . . . . . . . . . . strona . . . . . . . tekst jednolity 4. Inne skróty post. . . . . . . . . . . . . postanowienie s. tekst jedn. uchw. . . . . . . . . . . . uchwa³a wyr. . . . . . . . . . . . . wyrok ze zm. zob. . . . . . . . . . . ze zmianami . . . . . . . . . . . . zobacz Literatura Literatura Literatura Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postêpowania administracyjnego. Ko- mentarz, Warszawa 2006. Adamiak B., Borkowski J., Postêpowanie administracyjne i s¹dowoadmini- stracyjne, Warszawa 2006. Babiarz S., Dauter B., Gruszczyñski B., Hauser R., Kabat A., Niezgódka-Me- dek M., Ordynacja podatkowa – Komentarz, Warszawa 2006. Bielski P., Spó³ki handlowe jako przedsiêbiorcy rejestrowi, cz. II, Prawo spó³ek 2001, Nr 3. Bogusz M., Glosa do postanowienia NSA z 16.6.2004 r., sygn. FSK 93/04, MoP 2004, Nr 12. Borkowski J. (red.), Kodeks postêpowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1985. Bukowski T., Rozstrzyganie o kosztach procesu cywilnego, Warszawa 1971. Chróœcielewski W., Tarno J. P., Postêpowanie administracyjne i postêpowa- nie przed s¹dami administracyjnymi, Warszawa 2004. Chróœcielewski W., Tarno J. P., Postêpowanie administracyjne. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 2002. Cieœlak S., Rygory procesowe w postêpowaniu cywilnym w œwietle zmian KPC wprowadzonych w ¿ycie w 2005 i 2006 r. oraz ustawy o kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych, MoP 2006, Nr 18. Dauter B., Prawo pomocy, Przegl¹d Podatkowy 2007, Nr 1. Dauter B., Gruszczyñski B., Kabat A., Niezgódka-Medek M., Prawo o postê- powaniu przed s¹dami administracyjnymi. Komentarz, Kraków 2005. Dawidowicz W., Ogólne postêpowanie administracyjne. Zarys systemu, War- szawa 1962. D¹browski W., Bieg³y w postêpowaniu administracyjnym, Warszawa 1967. Dobosz P., Zasady i tryb ustalania, wymierzania oraz egzekwowania op³at i kosztów w postêpowaniu przed organami administracji publicznej (kore- lacje pomiêdzy humanitaryzmem a legalizmem), Casus 1999, Nr 14. Dobosz P., Procedury administracyjne, model s¹downictwa administracyjne- go a prawo pomocy, w: Polski model s¹downictwa administracyjnego, J. Stelmasiak, J. Niczyporuk, S. Fundowicz (red.), Lublin 2003. Dobosz P., Pojêcie egzekucji administracyjnej, w: J. Niczyporuk, S. Fundo- wicz, J. Radwanowicz (red.), System egzekucji administracyjnej, Warsza- wa 2004. XVIII Literatura Fundowicz S., Egzekucja administracyjna a aksjologia demokratycznego pañstwa prawnego, w: J. Niczyporuk, S. Fundowicz, J. Radwanowicz (red.), System egzekucji administracyjnej, Warszawa 2004. Gill A., Pozycja procesowa strony na etapie wszczêcia postêpowania admini- stracyjnego, RPEiS 2003, z. 2. Gomu³owicz A., Ma³ecki J., Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 2006. Gruszecki K., Udzia³ organizacji ekologicznych w postêpowaniu administra- cyjnym w sprawach ochrony œrodowiska, PiP 2002, z. 2. Grzeœkiewicz W., Egzekucja administracyjna – teoria i praktyka z orzecznic- twem s¹dowoadministracyjnym, Warszawa 2006. Grzymis³awska-Cybulska M., Zakres podmiotowy i przedmiotowy wniosku o przyznanie prawa pomocy osobom prawnym i jednostkom organizacyj- nym, Zeszyty Naukowe S¹downictwa Administracyjnego 2007, Nr 1. Hauser R., Leoñski Z., Kontrola administracyjnego postêpowania egzekucyj- nego przez NSA, PiP 1987, z. 7. Hauser R., Ochrona obywatela w postêpowaniu egzekucyjnym w admini- stracji, Poznañ 1988. Hauser R., Prawo do s¹du, w: Konferencja naukowa: Konstytucja RP w praktyce, Warszawa 1999. Hauser R., Leoñski Z., Skoczylas A., Postêpowanie egzekucyjne w admini- stracji. Komentarz, Warszawa 2005. Hauser R., Skoczylas A., Odpowiednie stosowanie Kodeksu postêpowania administracyjnego w ustawie o postêpowaniu egzekucyjnym w admini- stracji, w: J. Niczyporuk, S. Fundowicz, J. Radwanowicz (red.), System egzekucji administracyjnej, Warszawa 2004. Huchla A., Œwiadczenia, do których stosuje siê Ordynacjê podatkow¹, w: Ksiêga jubileuszowa Profesora Marka Mazurkiewicza. Studia z dzie- dziny prawa finansowego, prawa konstytucyjnego i ochrony œrodowiska, R. Mastalski (red.), Wroc³aw 2001. Iserzon E., Staroœciak J., Kodeks postêpowania administracyjnego. Komen- tarz (wzory, teksty, formularze), Warszawa 1970. Jankowski E., Nies³uszne ¿¹danie kosztów, Rzeczpospolita 2004, Nr 9. Janowicz Z., Kodeks postêpowania administracyjnego. Komentarz, Warsza- wa 1999. Jaœkowska M., Sylwestrzak D., Kustra E., Udzia³ prokuratora, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz organizacji spo³ecznej w postêpowaniu admini- stracyjnym, w: Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich dzia³ania. Studia i materia³y z konferencji jubileuszowej Profesora Euge- niusza Ochendowskiego, Toruñ 2005. Jaœkowska M., Wróbel A., Kodeks postêpowania administracyjnego. Ko- mentarz, Warszawa 2006. Jaworska-Dembska B., Pozycja organizacji spo³ecznych w Kodeksie postê- powania administracyjnego, PiP 1980, z. 11. Literatura XIX Jendroska J., w: Kodeks postêpowania administracyjnego. Komentarz, J. Borkowski (red.), Warszawa 1985. Jêdrzejewski T., Masternak M., R¹czka P., Administracyjne postêpowanie egzekucyjne, Toruñ 2006. Jêdrzejewski T., R¹czka P., Zobowi¹zany w egzekucji administracyjnej, w: J. Niczyporuk, S. Fundowicz, J. Radwanowicz (red.), System egzekucji administracyjnej, Warszawa 2004. Kêdziora R., Kodeks postêpowania administracyjnego. Komentarz, Warsza- wa 2005. Kidyba A., Kodeks spó³ek handlowych. Komentarz, t. I i II, Kraków 2005. Klat-Górska E., Klat-Wertelecka L., Oznaczenie strony decyzji administra- cyjnej, Samorz¹d Terytorialny 2004, Nr 7–8. Klat-Wertelecka L., Egzekucja administracyjna z pieniêdzy, w: J. Niczyporuk, S. Fundowicz, J. Radwanowicz (red.), System egzekucji administracyjnej, Warszawa 2004. Kosikowski C., Finanse publiczne w œwietle Konstytucji RP oraz orzecznic- twa Trybuna³u Konstytucyjnego (na tle porównawczym), Warszawa 2004. Knysiak-Molczyk H., Prawo pomocy w ustawie z 30.8.2002 r. – Prawo o po- stêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi, PS 2003, Nr 11–12. Leoñski Z., Glosa do wyroku NSA z 10.3.1993 r., sygn. IV SA 1234/92, Glo- sa 1997, Nr 5. £aszczyca G., Za¿alenie w ogólnym postêpowaniu administracyjnym, Kra- ków 2000. £aszczyca G., Marzysz Cz., Matan A., Kodeks postêpowania administracyj- nego. Komentarz, t. I, Kraków 2005. Masternak M., Wierzyciel w egzekucji administracyjnej, w: J. Niczyporuk, S. Fundowicz, J. Radwanowicz (red.), System egzekucji administracyjnej, Warszawa 2004. Naworski J. P., Glosa do uchwa³y z 13.9.2000 r., sygn. III CZP 34/00, MoP 2001, Nr 1. Niczyporuk J., Fundowicz S., Radwanowicz J. (red.), System egzekucji ad- ministracyjnej, Warszawa 2004. Nowacki J., „Odpowiednie” stosowanie przepisów prawa, PiP 1964, z. 3. Ofiarski Z., Ustawy: o op³acie skarbowej, o podatku od czynnoœci cywilno- prawnych. Komentarz, Warszawa 2003. Orzechowski R., w: J. Borkowski (red.), Kodeks postêpowania administra- cyjnego. Komentarz, Warszawa 1985. Pokrzywnicki J., Postêpowanie administracyjne. Komentarz-podrêcznik, Warszawa 1948. Przybysz P., Postêpowanie egzekucyjne w administracji, Warszawa 2006. Repel J., Glosa do uchwa³y sk³adu siedmiu sêdziów NSA z 12.10.2005 r., sygn. II OPS 4/05, ZNSA 2006, Nr 1(4).
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Koszty i opłaty w postępowaniach administracyjnych i postępowaniu sądowoadministracyjnym
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: