Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00567 010908 20671522 na godz. na dobę w sumie
Koszty w sprawach cywilnych - zestaw ustaw Kosten in Zivilsachen - Gesetzessammlung - ebook/pdf
Koszty w sprawach cywilnych - zestaw ustaw Kosten in Zivilsachen - Gesetzessammlung - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 428
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-2441-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> cywilne
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Hiermit überreichen wir Ihnen die deutsche Übersetzung der polnischen Kostengesetze in Zivilsachen. Der Übersetzung ist eine umfangreiche Einführung vorgeschaltet. Sowohl die Übersetzungen als auch die Einführung behandeln ebenfalls außergerichtliche Kosten in sämtlichen Zivilsachen.


Niniejsza publikacja zawiera tłumaczenie polskich aktów prawnych dotyczących kosztów w sprawach cywilnych. Tłumaczenie poprzedzone zostało obszernym wprowadzeniem. Zarówno tłumaczenie jak i wprowadzenie obejmują także koszta pozasądowe we wszystkich sprawach cywilnych.

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

y n z c y z ´ j u w d t s k e T e b a g s u a t x e T e g i h c a r p s i e w Z Kosten in Zivilsachen Kosten in Zivilsachen – Gesetzessammlung – Gesetzessammlung Koszty w sprawach Koszty w sprawach cywilnych – zestaw cywilnych – zestaw ustaw ustaw T∏umaczenie Kancelaria adwokacka dr Jacek Franek Wprowadzenie dr Jacek Franek Konsultacja j´zykowa t∏umaczenia Magdalena Wessel-Zasadzka Koszty w sprawach cywilnych – zestaw ustaw Kosten in Zivilsachen – Gesetzessammlung Stan prawny: maj 2012 / Rechtsstand: Mai 2012 Ochrona praw autorskich: tłumaczenia tekstów ustawowych, jak również ich opracowania w ujednoliconej wersji, są chronione krajowym i międzynarodowym prawem autorskim. Ochrona ta dotyczy również pochodzących od Wydawnictwa tytułów artykułów oraz opracowania redakcyjnego. Urheberrechtlicher Schutz: die Übersetzungen der amtlichen Texte einschließlich der Einarbeitung von Aktualisierungen stehen unter dem Schutz des nationalen und internationalen Urheberrechts. Dies gilt auch für die nicht amtlichen Artikelüberschriften, für Anmerkungen in nicht amtlichen Fußnoten und für die sonstige redaktionelle Bearbeitung. Wydawca: Anna Wieczorek Korekta: Małgorzata Garodocka Projekt okładki: Maryna Wiśniewska Projekt layoutu: Jacek Bociąg © Wydawnictwo C.H. Beck 2012 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00‒203 Warszawa Skład i łamanie: DM Quadro Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN: 978-83-2551-951-3 ISBN ebook: 978-83-2552-441-1 Spis treści Wstęp ........................................................................................ X Vorwort ..................................................................................... XI Wykaz skrótów .......................................................................... XIV Abkürzungsverzeichnis .............................................................. XV Wprowadzenie. Koszty w sprawach cywilnych .......................... 2 Einführung. Kosten in Zivilsachen ........................................... 3 Kodeks postępowania cywilnego ............................................... 112 Zivilverfahrensgesetzbuch ......................................................... 113 Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych ................. 148 Gesetz vom 28. Juli 2005 über die Gerichtskosten in Zivilsachen ............................................................................ 149 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości opłat od wniosków o wydanie odpisów ksiąg wieczystych i zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej wydawanych przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych .......................... 232 Verordnung des Justizministers vom 25. August 2003 betreffend die Höhe der Gebühren für Anträge an die Landesgrundbuchauskunft auf Erteilung von Grundbuchabschriften und auf Bescheinigungen über die Schließung eines Grundbuches ................................... 233 V Spis treści / Inhaltsübersicht Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wysokości opłat za udzielanie informacji, wydawanie odpisów, wyciągów i zaświadczeń z Krajowego Rejestru Sądowego oraz za udostępnianie kopii dokumentów z elektronicznego katalogu dokumentów spółek ................................................................... 234 Verordnung des Justizministers vom 19. Dezember 2006 betreffend die Festlegung der Höhe der Gebühren für die Auskunft, Erteilung von Abschriften, Auszügen und Bescheinigungen aus dem Landesgerichtsregister und die Erteilung von Dokumentenkopien aus dem elektronischen Katalog der Gesellschaftsdokumente ......................................... 235 Ustawa o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki .............................................................. 238 Gesetz vom 17. Juni 2004 über die Beschwerde gegen die Beeinträchtigung des Rechts der Parteien auf Erörterung von Angelegenheiten in den vom Staatsanwalt durchzuführenden oder beaufsichtigenden Ermittlungsverfahren und in Gerichtsverfahren ohne begründete Verzögerung ................... 239 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym .................................................................................... 240 Verordnung des Justizministers vom 18. Dezember 1975 betreffend die Kosten der Durchführung eines Beweises aus dem Sachverständigengutachten im Gerichtsverfahren ............. 241 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego .................. 250 Verordnung des Justizministers vom 24. Januar 2005 betreffend die Vergütung für die Tätigkeit der vereidigten Übersetzer / Dolmetscher ........................................................... 251 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych ..................... 256 VI Spis treści / Inhaltsübersicht Verordnung des Justizministers vom 31. Januar 2006 betreffend die Modalitäten der Entrichtung von  Gerichtsgebühren in Zivilsachen ............................................... 257 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju ........................................................................ 266 Verordnung des Ministers für Arbeit und Sozialpolitik vom 19. Dezember 2002 betreffend die Höhe und die Bedingungen der Festlegung der Vergütung für Angestellte einer staatlichen oder Selbstverwaltungseinheit im Bereich des öffentlichen Dienstes aufgrund von Inlandsdienstreisen ............................................... 267 Prawo o adwokaturze z 26 maja 1982 ....................................... 274 Rechtsanwaltsgesetz vom 26 Mai 1982 .................................... 275 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu ...... 276 Verordnung des Justizministers vom 28. September 2002 betreffend die Vergütung der anwaltlichen Tätigkeiten und der Tragung seitens der Staatskasse der Kosten der nicht vergüteten und im Rahmen der Beiordnung geleisteten Rechtshilfe ............ 277 Uchwała nr 32 / 2005 Naczelnej Rady Adwokackiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Kodeksu Etyki Adwokackiej uchwalonego przez Naczelną Radę Adwokacką 10 października 1998 r. (uchwała nr 2 / XVIII / 98) ................................................ 300 Beschluss Nr. 32 / 2005 des Obersten Rates der Anwaltskammer betreffend die Bekanntgabe des am 10. Oktober 1998 vom  Obersten Rat der Anwaltskammer verabschiedeten Einheitstextes der Sammlung anwaltlicher Berufs- und Standesregeln (Beschluss Nr. 2 / XVIII / 98) .......................... 301 Ustawa o radcach prawnych ....................................................... 302 Gesetz vom 6. Juli 1982 über die Rechtsberater ....................... 303 VII Spis treści / Inhaltsübersicht Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu ............................................ 304 Verordnung des Justizministers betreffend die Vergütung der Tätigkeit von Rechtsberatern und die Tragung seitens der Staatskasse der Kosten der im Rahmen der Beiordnung von Rechtsberatern geleisteten Rechtshilfe. .............................. 305 Kodeks etyki Radcy Prawnego .................................................. 324 Sammlung der Standesregeln des Rechtsberaters vom 10. November 2007 ........................................................... 325 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym .......................................................... 326 Verordnung des Justizministers vom 30. November 2005 betreffend die Höhe der Vergütung und die erstattungsfähigen Auslagen des Mediators im Zivilverfahren ................................ 327 Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji ............................ 330 Gesetz vom 29. August 1997 betreffend die Gerichtsvollzieher und die Zwangsvollstreckung ................................................... 331 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości opłat za czynności komorników niebędące czynnościami egzekucyjnymi ............................................................................ 346 Verordnung des Justizministers vom 10. März 2006 betreffend die Höhe der Gebühren für die Tätigkeiten der Gerichtsvollzieher, die keine Vollstreckungstätigkeiten sind .... 347 Prawo o notariacie ..................................................................... 350 Gesetz vom 14. Februar 1991 über das Notariat ....................... 351 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej ..................................... 354 Verordnung des Justizministers vom 28. Juni 2004 betreffend die Ermittlung der Höchstsätze der Gebühren für die Amtstätigkeit der Notare .......................................................... 355 VIII Spis treści / Inhaltsübersicht Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie pobierania przez notariuszy opłat sądowych od wniosków o wpis do księgi wieczystej zamieszczanych w aktach notarialnych ....................... 372 Verordnung des Justizministers vom 27. August 2001 betreffend die Erhebung von Gerichtsgebühren durch den Notar für die in notariellen Urkunden aufgenommenen Anträge auf Eintragung in das Grundbuch ............................... 373 Prawo upadłościowe i naprawcze ............................................... 374 Gesetz vom 28. Februar 2003 über die Insolvenz und Sanierung ........................................................................... 375 Ustawa o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem takiego postępowania ....... 382 Gesetz vom 17. Dezember 2004 über die Rechtshilfe in Zivilverfahren vor Gerichten der Mitgliedstaaten der Europäischen Union sowie über die Rechtshilfe zum Zweck der vergleichsweisen Streitbeilegung vor der Einleitung des Verfahrens ........................................................................... 383 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego sposobu ponoszenia kosztów prawa pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem postępowania ............................................................................. 408 Verordnung des Justizministers vom 19. Juli 2006 betreffend die besondere Art und Weise der Kostentragung für erteilte Rechtshilfe zum Zweck der vergleichsweisen Streitbeilegung vor der Einleitung des Verfahrens ............................................. 409 IX Wstęp Niniejsza pozycja zawiera tłumaczenia wszystkich ustaw i  roz- porządzeń z zakresu kosztów w sprawach cywilnych – nie ogranicza się ona zatem do tłumaczeń aktów prawnych z  zakresu cywilnego postępowania sądowego, tzn. aktów dotyczących kosztów sądowych w  postę powaniu procesowym i  nieprocesowym, oraz kosztów adwo- kackich w postępowaniu, lecz obejmuje ponadto także akty dotyczące kosztów pozasądowych. Pozycja ta zawiera zatem także tłumaczenia ustaw i rozporządzeń z zakresu mediacji, postępowania egzekucyjnego, kosztów notarialnych i postępowania upadłościowego – ogółem tłuma- czenia ponad 20 aktów prawnych, lub ich wyciągów, które w sposób całościowy traktują problematykę kosztów cywilistycznych. Czytelnik znajdzie tutaj tłumaczenia obejmujące koszta sądowe w procesie i w postępowaniu nieprocesowym, łącznie z kosztami w spra- wach wieczystoksięgowych i rejestrowych, ponadto tłumaczenia doty- czące należności i wynagrodzeń tłumaczy, biegłych, świadków i stron; równocześnie tłumaczenia z zakresu kosztów adwokackich w sprawach cywilnych oraz kosztów mediacji; tłumaczenia dotyczące kosztów ko- morniczych i innych kosztów postępowania egzekucyjnego; tłumaczenia dotyczące kosztów notarialnych i kosztów syndyków masy upadłościowej a w końcu także tłumaczenia aktów regulujących wewnątrzkrajową po- moc prawną oraz pomoc prawną w transgranicznych sprawach unijnych. Tłumaczenia poprzedza stosunkowo obszerne wprowadzenie na te- mat kosztów w polskim prawie cywilnym. Także to wprowadzenie zajmu- je się nie tylko kosztami w postępowaniu sądowym, ale także wszelkimi innymi cywilistycznymi kosztami, tzn. kosztami adwokackimi, kosztami mediacji, kosztami postępowania egzekucyjnego, kosztami notarialnymi, kosztami syndyków masy upadłościowej oraz prawem pomocy w spra- wach wewnątrzkrajowych oraz transgranicznych sprawach unijnych. Celem tego opracowania jest przedstawienie niemieckiemu czytelnikowi struktury regulacji prawnych dotyczących kosztów w sprawach cywil- nych w Polsce. Szeroki zakres omawianej tematyki przy równoczesnym ograniczeniu objętości opracowania, które pomyślane jest jako wprowa- X Vorwort Dieses Buch beinhaltet Übersetzungen sämtlicher Gesetze und Ver- ordnungen aus dem Bereich des polnischen Kostenrechts in Zivilsachen, es beschränkt sich also nicht auf die Rechtsnormen im zivilrechtlichen Gerichtsverfahren, wie Gerichtskosten im Prozess und in der freiwilligen Gerichtsbarkeit oder gerichtliche Anwaltskosten, sondern umfasst darüber hinaus auch außergerichtliche Kosten. Es enthält also auch Kostengesetze und -verordnungen aus dem Bereich der Mediation, der Zwangsvollstre- ckung, der notariellen Beurkundungen und dem Insolvenzverfahren; ins- gesamt über 20 legislative Werke, bzw. Auszüge daraus, die die Materie des polnischen Kostenrechts in Zivilsachen abschließend behandeln. Der Leser findet hier Übersetzungen zu den Gerichtskosten im Pro- zess sowie in der freiwilligen Gerichtsbarkeit, einschließlich der Kosten bei Grundbuch- und Handelsregisterangelegenheiten; darüber hinaus Über- setzungen zu Entschädigungen von Dolmetschern und Übersetzern, von Sachverständigen, Zeugen und der Parteien; ferner Übersetzungen zu den Anwaltskosten in Zivil sachen und zu Mediationskosten; Übersetzungen zu den Gerichtsvollzieher- und sonstigen Zwangsvollstreckungskosten, Übersetzungen zu den Notar- und Insolvenzverwalterkosten sowie letzt- lich auch Übersetzungen zu den Fragen der Kostenhilfe im nationalen Be- reich und in grenzüberschreitenden EU-Angelegenheiten. Den Übersetzungen ist eine relativ umfangreiche Einführung zum polnischen Kostenrecht in Zivilsachen vorgeschaltet. Auch sie behandelt nicht nur die Kosten von Gerichtsverfahren, sondern auch alle anderen zivilrechtlichen Kosten wie Anwaltskosten, Mediationskosten, Zwangs- vollstreckungskosten, Notarkosten und Insolvenzverwalterkosten, sowie die Kostenhilfe im nationalen Bereich und in  grenzüberschreitenden EU-Angelegenheiten. Die Einführung soll dem deutschen Leser einen systematischen Überblick über die rechtlichen Grundlagen der Kosten im polnischen Zivilrecht geben. Die große Spannweite des Themas bei gleichzeitiger Beschränkung des Umfangs erfordert eine komprimierte Darstellung, die als Einführung in die Übersetzung von Kostengesetzen gedacht ist. Deshalb wurden die einzelnen Bereiche nicht in jedem Fall XI Wstęp dzenie do tłumaczenia aktów prawnych dotyczących kosztów, wymagało dość zwięzłego potraktowania poszczególnych tematów i nie zezwoliło na wgłębianie się w każdy szczegół. Autor podporządkował zatem swą pracę myśli Pascala: „Skoro nie można być uniwersalnym i  wiedzieć wszystkiego, co się da wiedzieć o wszystkim, to trzeba wiedzieć wszyst- kiego po trochu”. dr Jacek Franek Warszawa, czerwiec 2012 XII Vorwort bis ins Detail ausgeführt. Vielmehr hält es der Autor mit dem Pascal‘schen Gedanken: „Da man nicht universal sein und alles wissen kann, was von allem gewusst werden kann, muss man ein wenig von allem wissen”. Dr. Jacek Franek Warschau, Juni 2012 XIII KomEgzUst KPC KSCU MaksStTNotar NotarPr OpłAdwRozp OpłRadRozp OpłatSądRozp Wykaz skrótów –  ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji –  Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopa- da 1964 r. –  ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych –  rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z  dnia 28 lutego 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej – ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie –  rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z  dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu –  rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z  dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynno- ści radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu –  rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z  dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych XIV GGebEntVO GVZWVG InsSanG Abkürzungsverzeichnis –  Verordnung des Justizministers vom 31. Januar 2006 betreffend die Modalitäten der Entrichtung von Gerichtsgebühren in Zivilsachen –  Gesetz über die Gerichtsvollzieher und die Zwangs- vollstreckung vom 29. August 1997 –  Insolvenz- und Sanierungsgesetz vom 28. Februar 2003 NotariatsG NotarGebVO MediationsKostenVO –  Verordnung des Justizministers vom 30. November 2005 über die Höhe der Vergütung und die erstat- tungsfähigen Auslagen des Mediators im Zivilver- fahren – Gesetz über das Notariat vom 14. Februar 1991 –  Verordnung des Justizministers vom 28. Juni 2004 über die Ermittlung der Höchstsätze der Gebühren für die Amtstätigkeit der Notare –  Verordnung des Justizministers vom 28. September 2002 betreffend die Vergütung der anwaltlichen Tätigkeiten und die Übernahme durch die Staats- kasse der Kosten der nicht vergüteten und im Rah- men der Beiordnung geleisteten Rechtshilfe –  Verordnung des Justizministers vom 28. Septem- ber 2002 betreffend die Vergütung der Tätigkeit von Rechtsberatern und die Übernahme durch die Staatskasse der Kosten der im Rahmen der Beiord- nung von Rechtsberatern geleisteten Rechtshilfe RAGebVO RBerGebVO XV Wykaz skrótów PodrSłużbRozp UpadNaprPr –  rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecz- nej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługują- cych pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z ty- tułu podróży służbowej na obszarze kraju –  ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościo- we i naprawcze WynagrMediatorRozp –  rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z  dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie wysokości wyna- grodzenia i  podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym XVI Abkürzungsverzeichnis ReisekostenVO ZGKG ZVGB –  Verordnung des Ministers für Arbeit und Sozial- politik vom 19. Dezember 2002 betreffend die Höhe und die Bedingungen der Festlegung der Vergütung für Angestellte einer staatlichen oder Selbstverwaltungseinheit im Bereich des öffentli- chen Dienstes aufgrund von Inlandsdienstreisen – Zivilgerichtskostengesetz vom 28. Juli 2005 –  Zivilverfahrensgesetzbuch vom 17. November 1964 XVII Koszty w sprawach cywilnych – zestaw ustaw Kosten in Zivilsachen – Gesetzessammlung 1 Wprowadzenie. Koszty w sprawach cywilnych Spis treści I. Ogólny zarys ustaw o kosztach ........................................................ 1. Wprowadzenie ........................................................................ 2. Rodzaje kosztów i struktura ustaw dotyczących kosztów ........ 3. Podstawowe pojęcia dotyczące kosztów .................................. II. Koszty sądowe .............................................................................. 1. Akty prawne ........................................................................... 2. Poszczególne koszty ................................................................ 3. Opłaty ..................................................................................... a. Opłaty za postępowanie .................................................. b. Opłaty kancelaryjne ........................................................ 4. Zwrot opłaty ........................................................................... 5. Wydatki .................................................................................. 6. Zobowiązany do poniesienia kosztów i umorzenie kosztów ..... III. Koszta profesjonalnych pełnomocników ...................................... 1. Wprowadzenie – dwa rodzaje profesjonalnych pełnomocników ...................................................................... 2. Podstawy prawne .................................................................... 3. Zakres stosowania ................................................................... 4. Poszczególne koszta według rozporządzeń o wynagrodzeniach ................................................................. 5. Opłaty ..................................................................................... 6. Opłaty profesjonalnych pełnomocników poza postępowaniem sądowym ....................................................... IV. Koszty mediatora ......................................................................... 1. Podstawy prawne .................................................................... 2. Poszczególne koszty ................................................................ 3. Stawki ..................................................................................... 4. Wydatki .................................................................................. V. Koszty komornicze ........................................................................ 1. Podstawy prawne .................................................................... 2. Poszczególne koszta ................................................................ 3. Opłaty ..................................................................................... 6 6 8 12 14 14 16 18 18 26 26 28 34 36 36 38 38 42 44 54 56 56 56 56 60 60 60 62 62 2 Einführung. Kosten in Zivilsachen Inhaltsverzeichnis I. Die Grundlagen des Kostenrechts .................................................. 1. Einführung ............................................................................. 2. Die Kostenarten und die Struktur des Kostenrechts ............... 3. Grundbegriffe des Kostenrechts ............................................. II. Gerichtskosten ............................................................................... 1. Rechtsgrundlagen ................................................................... 2. Die einzelnen Kosten ............................................................. 3. Gebühren ................................................................................ a. Verfahrensgebühren ........................................................ b. Kanzleigebühren ............................................................. 4. Rückerstattung von Gerichtsgebühren ................................... 5. Auslagen ................................................................................. 6. Kostenschuldner und Kostenerlass ......................................... III. Anwaltskosten .............................................................................. 1. Einführung – zwei Anwaltsberufe .......................................... 2. Rechtsgrundlagen ................................................................... 3. Sachlicher Anwendungsbereich .............................................. 4. Die einzelnen Kosten der Anwaltsvergütungsverordnungen .... 5. Gebühren ................................................................................ 6. Anwaltsgebühren außerhalb des gerichtlichen Verfahrens ..... IV. Mediatorkosten ............................................................................ 1. Rechtsgrundlagen ................................................................... 2. Die einzelnen Kosten ............................................................. 3. Gebühren ................................................................................ 4. Auslagen ................................................................................. V. Gerichtsvollzieherkosten ............................................................... 1. Rechtsgrundlagen ................................................................... 2. Die einzelnen Kosten ............................................................. 3. Gebühren ................................................................................ 7 7 9 13 15 15 17 19 19 27 27 29 35 37 37 39 39 43 45 55 57 57 57 57 61 61 61 63 63 3 Spis treści 4. Wydatki .................................................................................. 5. Obowiązek uiszczania zaliczek ............................................... VI. Koszta notarialne .......................................................................... 1. Podstawy prawne .................................................................... 2. Poszczególne koszta ................................................................ 3. Opłaty ..................................................................................... 4. Wydatki .................................................................................. VII. Koszty syndyka masy upadłościowej ........................................... 1. Podstawy prawne .................................................................... 2. Poszczególne koszta ................................................................ 3. Opłaty ..................................................................................... 4. Wydatki .................................................................................. VIII. Prawo pomocy ........................................................................... 1. Wprowadzenie – rodzaje prawa pomocy ................................ 2. Podstawy prawne .................................................................... 3. Wewnątrz narodowa pomoc prawna ...................................... a. Pomoc prawna w postępowaniu ...................................... b. Pomoc prawna w zakresie czynności notarialnych .......... 4. Wspólnotowe prawo pomocy ................................................. IX. Zasady uiszczania kosztów ........................................................... 1. Zasady uiszczania kosztów sądowych ..................................... 2. Uiszczanie kosztów pozasądowych ......................................... X. Obowiązek ponoszenia kosztów .................................................... 1. Obowiązek ponoszenia kosztów w procesie sądowym ............ 2. Obowiązek ponoszenia kosztów w postępowaniu nieprocesowym ....................................................................... 3. Rozkład kosztów w postępowaniu egzekucyjnym ................... XI. Zasądzenie kosztów ...................................................................... 1. Zasądzenie kosztów w postępowaniu sądowym ...................... 2. Zasądzenie kosztów w postępowaniu egzekucyjnym .............. XII. Zaskarżanie orzeczeń o kosztach ................................................ 1. Zaskarżanie orzeczeń w postępowaniu sądowym .................... a. Sądowe orzeczenia o kosztach ......................................... b. Orzeczenia o kosztach wydawane przez referendarza ..... 2. Zaskarżanie orzeczeń w postępowaniu egzekucyjnym ............ 66 66 68 68 70 70 74 76 76 76 78 78 80 80 80 82 82 86 86 88 88 92 92 92 96 98 100 100 102 104 104 104 108 108 4
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Koszty w sprawach cywilnych - zestaw ustaw Kosten in Zivilsachen - Gesetzessammlung
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: