Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00059 005055 14830643 na godz. na dobę w sumie
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nową formą dialogu polskiej Policji ze społecznością lokalną na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego. Aspekt społeczno-pedagogiczny - ebook/pdf
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nową formą dialogu polskiej Policji ze społecznością lokalną na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego. Aspekt społeczno-pedagogiczny - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 134
Wydawca: Wyższa Szkoła Humanitas Język publikacji: polski
ISBN: 9788365682901 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> historia, militaria, wojskowość >> militaria, wojskowość
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
Przed dwoma laty przed Policją postawiono zadanie stworzenia nowego narzędzia, służącego między innymi do aktywizacji społeczności lokalnych. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest platformą wymiany informacji między obywatelami a Policją. Mapa od 5 października 2017 r. obejmuje swoim zasięgiem całą Polskę. Funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa związane jest z działaniami budującymi świadomość społeczną w zakresie odpowiedzialności za stan bezpieczeństwa w społecznościach lokalnych. W konsekwencji prowadzi to do stworzenia trwałego partnerstwa na rzecz bezpieczeństwa umożliwiającego lokalizację, identyfikację i eliminację czynników kryminogennych zanim nastąpi ich eskalacja. W dzisiejszym świecie żadna instytucja odpowiedzialna za bezpieczeństwo nie jest w stanie prawidłowo funkcjonować bez społecznego wsparcia, a najlepsze efekty w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości przynosi współdziałanie społeczeństwa z Policją. [\ [\ Dziękuję za podjęcie tej tematyki przez Autorki publikacji, a także przez studentów Wyższej Szkoły Humanitas, których zainteresowanie zagadnieniem poczytuję za sukces Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. nadinsp. dr Jarosław Szymczyk Komendant Główny Policji
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wstęp W styczniu 2016 r. w Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy z  Komendą Główną Policji podjęło decyzję o  utworzeniu narzędzia informatycznego Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w Polsce. Wiodącą rolę w tworzeniu tego narzędzia miało Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji. Pod- czas prac nad Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa (dalej również KMZB) w całym kraju prowadzono konsultacje. Odbyło się ich około 12 tys., a uczestni- czyło w nich 217 tys. osób. Uczestnicy konsultacji społecznych odpowiadali na dwa główne pytania: Czy Mapa Zagrożeń jest potrzeba? Co powinna zawierać? Niniejsza książka poświęcona jest omówieniu realizacji projektu Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w Polsce, ważnego narzędzia, które pozwala na właściwe zidentyfikowanie i przedstawienie skali i rodzaju zagrożeń. W ciągu ostatnich kil- kunastu lat odnotowywany jest systematyczny spadek przestępczości oraz wysoka ocena pracy Policji przez społeczeństwo1. Obecnie przekonanie o bezpieczeństwie życia w naszym kraju jest już prawie powszechne – podziela je aż 89 badanych. Przeciwnego zdania jest tylko co jedenasty respondent (9 , tj. o 7 punktów pro- centowych mniej niż w 2016 roku)2. Większość badanych (68,7 ) uważa Policję za skuteczną, a 69,2 Polaków ocenia dobrze pracę policjantów pełniących służbę w okolicy ich miejsca zamieszkania. Ponad trzy czwarte Polaków (76,1 ) czuje się bezpiecznie podczas spacerów po zmroku w okolicy swojego zamieszkania3. Ponieważ poczucie bezpieczeństwa jest podstawową, egzystencjalną i zdecydo- wanie najważniejszą potrzebą każdego człowieka, Policja – jako jedna z kluczowych instytucji odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i  porządku publicz- nego w Polsce, wypracowała narzędzie w celu współtworzenia ze społecznościami lokalnymi mapy określającej skalę i rodzaj zagrożeń, zidentyfikowanych zarówno przez instytucje współodpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek publiczny, jak i społeczeństwo. Zgodnie z założeniem projektu adresatem informacji jest społe- czeństwo, a z kolei informacje uzyskane od społeczeństwa są źródłem wspierają- cym statystyki policyjne. Takim narzędziem jest wizualizacja stanu bezpieczeństwa w formie tzw. map zagrożeń. Mapy zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publiczne- go są wykazami zagrożeń dla życia i zdrowia ludzkiego oraz mienia, sporządzonymi przy uwzględnieniu ich rozkładu w przestrzeni i czasie. We wstępnym etapie dzia- łań sfinalizowano w Komendzie Głównej Policji prace związane z przygotowaniem 1 Więcej o poszczególnych latach w corocznych badania CBOS dotyczących pracy Policji. 2 Opinie o bezpieczeństwie i zagrożeniu przestępczością. Komunikat z badań, CBOS, 2017/48, s. 1. 3 Na podstawie Polskiego badania przestępczości z 2017 roku. 8 prototypu narzędzia informatycznego umożliwiającego prezentację społeczeństwu zagrożeń w sieci Internet. Narzędzie to miało umożliwić samodzielne sygnalizowa- nie przez obywateli zagrożeń bezpieczeństwa zgodnie z ich subiektywnym odczu- ciem. Kolejnym etapem projektu była interaktywna strona internetowa. W znacz- nej mierze wdrożenie tego rozwiązania uzależnione było od rozstrzygnięcia natury prawnej dotyczącego udostępniania tego typu danych „na zewnątrz”. Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk wypowiedział się dla Autorek niniejszej publikacji na temat Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa następująco: „Przed dwoma laty przed Policją postawiono zadanie stworzenia nowego na- rzędzia, służącego między innymi do aktywizacji społeczności lokalnych. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest platformą wymiany informacji między oby- watelami a Policją. Mapa od 5 października 2017 r. obejmuje swoim zasięgiem całą Polskę. Funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa związane jest z działaniami budującymi świadomość społeczną w zakresie odpowiedzialności za stan bezpieczeństwa w społecznościach lokalnych. W konsekwencji prowadzi to do stworzenia trwałego partnerstwa na rzecz bezpieczeństwa umożliwiającego loka- lizację, identyfikację i eliminację czynników kryminogennych, zanim nastąpi ich eskalacja. W dzisiejszym świecie żadna instytucja odpowiedzialna za bezpieczeń- stwo nie jest w stanie prawidłowo funkcjonować bez społecznego wsparcia, a naj- lepsze efekty w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości przynosi współdziałanie społeczeństwa z Policją. Wprowadzenie rozwiązań poprzez Krajową Mapę Zagro- żeń Bezpieczeństwa jest elementem działań dostosowujących bezpieczeństwo do zmieniającego się zapotrzebowania w tym zakresie. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest źródłem informacji dotyczących zagrożeń lokalnych i aktywizuje społeczność lokalną do współpracy z Policją. Po- mimo pewnych początkowych trudności w pracy nad tworzeniem map zagrożeń są one cennym narzędziem do informowania społeczeństwa o stanie faktycznym zagrożeń w każdym regionie, a także do przeciwdziałania wykroczeniom i przestęp- stwom. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa kształtuje także kulturę prawną mieszkańców, społeczeństwa oraz szacunek do obowiązujących norm społecznych. Angażowanie społeczeństwa w tworzenie bezpieczeństwa społecznego w środowi- sku lokalnym konstruuje funkcję integrującą. Wartością Mapy jest sama informacja przekazana od osoby bezpośrednio zain- teresowanej przeciwdziałaniem zagrożeniom. W przypadku potwierdzenia taka in- formacja stanowi podstawę do formułowania zadań policjantów pełniących służbę do czasu całkowitego wyeliminowania zagrożenia. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest nowoczesnym systemem komu- nikacji, z którego korzysta coraz więcej mieszkańców. Stanowi kolejny krok w bu- dowaniu i podtrzymywaniu relacji między Policja a społeczeństwem. Mieszkańcy Jadwiga Stawnicka, Iwona Klonowska 9 mają realny wpływ na poprawę bezpieczeństwa, a policjanci czują wsparcie społecz- ności lokalnej, co pozwala z jednej strony na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, a z drugiej strony buduje zaufanie do Policji i zachęca do współpracy z Policją i bu- dowania społeczeństwa obywatelskiego. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to bardzo cenne narzędzie w kształtowaniu edukacyjnej roli Policji oraz realnego angażowania obywateli w  kształtowanie bezpieczeństwa i  porządku publicznego. To płaszczyzna współpracy i  wymiany doświadczeń, pozwalająca na budowanie wzajemnego zaufania. Jestem głęboko przekonany, że takie publikacje będą przy- czyniały się do propagowania jakże istotnej roli edukacyjnej i informacyjnej tego narzędzia, a także do wzrostu świadomości o realnym wpływie na budowanie bez- pieczeństwa w społeczeństwie obywatelskim z udziałem służb. Dziękuję ze podjęcie tej tematyki przez Autorki publikacji, a także przez studen- tów Wyższej Szkoły Humanitas, których zainteresowanie zagadnieniem poczytuję za sukces Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Życząc miłej lektury publikacji pt. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nową formą dialogu polskiej Policji ze społecznością lokalną na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego – w aspekcie społeczno-pedagogicznym, zachęcam Państwa do aktyw- nego udziału w aplikacji Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, dzięki któremu przyczynią się Państwo do realnego kształtowania bezpieczeństwa w  społeczno- ściach lokalnych”. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nową formą dialogu polskiej Policji...
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nową formą dialogu polskiej Policji ze społecznością lokalną na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego. Aspekt społeczno-pedagogiczny
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: