Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00125 008079 20982589 na godz. na dobę w sumie
Kreatywna praca dyplomowa. Jak stworzyć fascynujący tekst naukowy - ebook/pdf
Kreatywna praca dyplomowa. Jak stworzyć fascynujący tekst naukowy - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 248
Wydawca: Septem Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-3901-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> praktyczna edukacja, samodoskonalenie, motywacja >> praca zawodowa
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

Gdy piszesz dla przyjemności, inni czytają z przyjemnością!

Pisanie pracy dyplomowej to dla większości studentów koszmarna perspektywa końca studiów. Niewiele jest osób, które z przyjemnością siadają do komputera i cieszą się, zapełniając puste strony tekstem naukowym. Nawet tym, którzy dobrze opanowali sztukę pisania, na myśl o pracy dyplomowej cierpnie skóra. 'Przecież to i tak będzie męczące, nudne, pisane na zaliczenie. I nikt, absolutnie nikt nie zajrzy do mojej pracy dla przyjemności!' Nieprawda!

Zdarzyło Ci się mieć w ręku ciekawą książkę naukową? Różniła się od większości publikacji na ten sam temat, prawda? Czym? Językiem, sposobem podejścia do tematu, doborem ilustracji... Nawet trudne zagadnienia wytłumaczone były w niej w jasny i przystępny sposób. Jak to się stało? Odpowiedź jest prosta - jej autor ma do perfekcji opanowany warsztat pisarski i wie, że poważny temat nie zwalnia z pisania w sposób kreatywny. Przestań więc myśleć z przykrością o tym, że musisz usiąść do komputera. Nastaw się na stworzenie naprawdę ciekawej pracy.

Nie pozwól, by ominęła Cię fascynująca intelektualna przygoda, jaką może się stać pisanie pracy dyplomowej!


blog autorki: poradnikpisania.wordpress.com


Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDŹ DO:  Spis treści  Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK:  Katalog online  Bestsellery  Nowe książki  Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE:  Zamów informacje o nowościach  Zamów cennik CZYTELNIA:  Fragmenty książek online Do koszyka Do przechowalni Nowość Promocja Onepress.pl Helion SA ul. Kościuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl redakcja: redakcjawww@onepress.pl informacje: o księgarni onepress.pl Kreatywna praca dyplomowa. Jak stworzyć fascynujący tekst naukowy Autorzy: Joanna Wrycza-Bekier ISBN: 978-83-246-3351-7 Format: 140×208, stron: 248 Praca naukowa stworzona: • bez bólu • dla własnej satysfakcji • z myślą o czytelnikach Gdy piszesz dla przyjemności, inni czytają z przyjemnością! Pisanie pracy dyplomowej to dla większości studentów koszmarna perspektywa końca studiów. Niewiele jest osób, które z przyjemnością siadają do komputera i cieszą się, zapełniając puste strony tekstem naukowym. Nawet tym, którzy dobrze opanowali sztukę pisania, na myśl o pracy dyplomowej cierpnie skóra. „Przecież to i tak będzie męczące, nudne, pisane na zaliczenie. I nikt, absolutnie nikt nie zajrzy do mojej pracy dla przyjemności!” Nieprawda! Zdarzyło Ci się mieć w ręku ciekawą książkę naukową? Różniła się od większości publikacji na ten sam temat, prawda? Czym? Językiem, sposobem podejścia do tematu, doborem ilustracji… Nawet trudne zagadnienia wytłumaczone były w niej w jasny i przystępny sposób. Jak to się stało? Odpowiedź jest prosta — jej autor ma do perfekcji opanowany warsztat pisarski i wie, że poważny temat nie zwalnia z pisania w sposób kreatywny. Przestań więc myśleć z przykrością o tym, że musisz usiąść do komputera. Nastaw się na stworzenie naprawdę ciekawej pracy. Jednak zanim zaczniesz, dowiedz się, jak pisać, by inni chcieli czytać. • Rozpocznij od poznania technik kreatywnego czytania tekstów naukowych. • Naucz się sporządzania twórczych notatek. • Dobierz temat pasujący do Twojej wiedzy i osobowości. • Sformułuj oryginalną tezę. • Przeprowadź przekonującą argumentację. • Opatruj cytaty krytycznym komentarzem. • Pisz przystępnie stylem naukowym. Nie pozwól, by ominęła Cię fascynująca intelektualna przygoda, jaką może się stać pisanie pracy dyplomowej! Spis treħci Wstēp ...................................................5 Rozdziaã 1. Kreatywne czytanie .................................7 Rozdziaã 2. Kreatywne notatki ................................. 29 Rozdziaã 3. Wybór tematu ....................................... 39 Rozdziaã 4. Poszukiwania w bibliotece ....................... 49 Rozdziaã 5. Wyszukiwanie w Internecie ...................... 65 Rozdziaã 6. Seminarium dyplomowe .......................... 99 Rozdziaã 7. Teza ..................................................111 Rozdziaã 8. Plan pracy ..........................................115 Rozdziaã 9. Blokady w pisaniu .................................119 Rozdziaã 10. Struktura ............................................125 Rozdziaã 11. Akapit ................................................141 Rozdziaã 12. Cytowanie ..........................................143 Rozdziaã 13. Stylistyka ............................................151 Rozdziaã 14. Dopracowywanie ..................................161 4 K R E A T Y W N A P R A C A D Y P L O M O W A Rozdziaã 15. Zasady interpunkcyjne ...........................167 Rozdziaã 16. Reguãy typograficzne .............................183 Rozdziaã 17. Praca z edytorem Word ..........................201 Rozdziaã 18. ZarzĎdzanie czasem ..............................235 Zakoĝczenie ........................................245 Bibliografia .........................................247 Rozdziaã 8. Plan pracy JeĂli masz juĝ tezÚ, moĝesz przejĂÊ do sporzÈdzania planu pracy. Przy pisaniu pracy dyplomowej plan jest absolutnie konieczny. Wypracowanie czy opowiadanie moĝna napisaÊ pod wpïywem impulsu, nie próbuj jednak tej strategii w przypadku pracy dyplo- mowej, gdyĝ powstanie chaotyczny twór, a caïoĂÊ trzeba bÚdzie naj- prawdopodobniej napisaÊ jeszcze raz. Czasami moĝe siÚ zdarzyÊ tak, ĝe podczas pisania planu okaĝe siÚ, iĝ Twój wstÚpny projekt tezy nie daje siÚ ujÈÊ w karby pracy naukowej. W takim wypadku bÚdziesz musiaï wróciÊ do punktu wyjĂcia i ponownie opracowaÊ tezÚ. W kaĝ- dym razie niech przestrogÈ bÚdÈ dla Ciebie sïowa Umberto Eco: „Praca dyplomowa jest jak partia szachów skïadajÈca siÚ z wielu ruchów, w której, chcÈc daÊ mata przeciwnikowi, musisz na poczÈtku zaplanowaÊ kilka kolejnych ruchów, w przeciwnym bowiem razie nigdy nie osiÈgniesz celu”. Do pisania planu pracy powinien zachÚciÊ CiÚ takĝe fakt, ĝe w przyszïoĂci stanie siÚ on spisem treĂci Twojej pracy, a zatem czas przeznaczony na jego tworzenie nie pójdzie na marne. Dobrze wiÚc, aby plan byï w miarÚ moĝliwoĂci jak najbardziej analityczny, zawieraï punkty i podpunkty, które póěniej stanÈ siÚ rozdziaïami i podrozdziaïami (uwaga: nie kaĝdy rozdziaï musi mieÊ takÈ samÈ liczbÚ podrozdziaïów). Szczegóïowy podziaï pozwala czytelnikowi ogarnÈÊ przedmiot badañ i ĂledziÊ Twój wywód. ZwróÊ jednak uwagÚ na to, aby Twój plan nie byï za bardzo uszczegóïowiony, bo wtedy wywód stanie siÚ „rwany”. 116 K R E A T Y W N A P R A C A D Y P L O M O W A Przygotuj siÚ na to, ĝe wersja ostateczna planu (czyli spis treĂci) bÚdzie siÚ róĝniïa od wersji pierwotnej. To normalne. Gdyby tak nie byïo, oznaczaïoby to, ĝe pisanie pracy niczego CiÚ nie nauczyïo. Kolumb zamierzaï znaleěÊ drogÚ do Indii, ale odkryï AmerykÚ. Oto rodzaje planów i wskazówki ich opracowywania: „ Chronologiczny Zastanów siÚ, na jakie okresy moĝna podzieliÊ opisywany przez Ciebie proces i jak siÚ on rozwija na poszczególnych etapach. „ Przyczynowo-skutkowy Wypunktuj przyczyny i rezultaty, a nastÚpnie zastanów siÚ, w jaki sposób owe przyczyny mogïy wpïynÈÊ na dany rezultat i jakie dalsze rezultaty moĝna przewidzieÊ. „ Teza/antyteza/synteza To stara, dobra metoda znana z filozofii Hegla. JeĂli wybierasz tÚ strukturÚ, to musisz zadaÊ sobie pytania: Co przemawia za x? Co przemawia przeciwko x? W jaki sposób moĝna pogodziÊ te sprzecznoĂci? „ Podobieñstwa/róĝnice Zadaj sobie pytania, dlaczego x jest podobne do y i czym róĝni siÚ x od y. Moĝna porównywaÊ blokowo —omawia siÚ wszystkie aspekty zjawiska x, nastÚpnie wszystkie aspekty zjawiska, a na koñcu siÚ swoje spostrzeĝenia. Bardziej zalecane jest jednak porównywanie naprzemienne — najpierw naleĝy wybraÊ aspekty, które bÚdziesz porównywaï w obu zjawiskach, a nastÚpnie porównujesz zjawiska x i y ze wzglÚdu na te aspekty. „ Indukcyjny (zalecany w pracy badawczej) Jest to porzÈdek od ogóïu do szczegóïu: plan rozwija siÚ od koncepcji ogólnej i zmierza do konkretnych aspektów danego P l a n p r a c y 117 tematu. JeĂli decydujesz siÚ na taki porzÈdek pracy, musisz zadaÊ sobie pytanie: Jakie szczegóïy, fakty, przykïady mogÚ opisaÊ, by wesprzeÊ mojÈ tezÚ? „ Dedukcyjny (przydaje siÚ w pracy teoretycznej) Jest to porzÈdek od szczegóïu do ogóïu i skïada siÚ z serii argumentów, które na koñcu prowadzÈ do tezy. JeĂli decydujesz siÚ na taki porzÈdek pracy, musisz zadaÊ sobie pytanie: Jakie argumenty wspierajÈ mojÈ tezÚ? Jakie znaczenie majÈ one dla sprecyzowania tezy pracy? Plan jest nieocenionÈ pomocÈ podczas pisania pracy dyplomowej. DziÚki niemu moĝesz rozpoczÈÊ pisanie pracy od dowolnego roz- dziaïu — tego, do którego czujesz siÚ najlepiej przygotowany. PamiÚ- taj jednak, ĝe plan to tylko punkt odniesienia, w kaĝdej chwili moĝesz go zmieniÊ. Niech to nie bÚdzie struktura, która wiÚzi TwojÈ kre- atywnoĂÊ, lecz jedynie mapa Twojej pracy, która daje Ci poczucie bezpieczeñstwa i przeĂwiadczenie, ĝe wiesz, dokÈd zdÈĝasz. W napisaniu dobrego planu mogÈ Ci pomóc poniĝsze Êwiczenia. Pytania i odpowiedzi Zapisz swój temat, zadaj zwiÈzane z nim pytanie. Odpowiedz na to pytanie i z niego wyprowadě kolejne, a potem kolejnÈ odpowiedě. Na tej podstawie byÊ moĝe uda Ci siÚ ustaliÊ kolejnoĂÊ myĂli, które majÈ siÚ pojawiÊ w Twojej pracy. Zastanów siÚ nastÚpnie, jakie gïówne koncepcje z nich wynikajÈ oraz jaka jest ich kolejnoĂÊ. 118 K R E A T Y W N A P R A C A D Y P L O M O W A Drzewa i krzaki Z pewnoĂciÈ ïatwiej bÚdzie Ci uïoĝyÊ plan, jeĂli go zwizualizujesz. Najsïynniejszym chyba symbolem struktury myĂli jest drzewo. Pieñ to teza, konary to gïówne tematy (rozdziaïy), gaïÚzie to tematy pod- rzÚdne (podrozdziaïy). Spróbuj przedstawiÊ plan Twojej pracy w for- mie drzewa. JeĂli struktura wydaje Ci siÚ zbyt skomplikowana, moĝesz posïuĝyÊ siÚ obrazem krzaka zamiast drzewa. Nie musisz wówczas tworzyÊ struktury z pniem, konarami i gaïÚziami, lecz plÈtaninÚ gaïÚzi, obrazujÈcych luěno powiÈzane ze sobÈ tematy. Rozdziaã 9. Blokady w pisaniu JeĂli nie moĝesz za ĝadne skarby rozpoczÈÊ pisania pracy dyplomo- wej, to najprawdopodobniej natrafiïeĂ na pisarskÈ blokadÚ. Jak jÈ pokonaÊ? Metod jest wiele, poniewaĝ znamy wiele rodzajów blokad. Na poczÈtku powinieneĂ zidentyfikowaÊ, jaki rodzaj blokady CiÚ trapi. W tym celu posïuĝ siÚ przywoïywanÈ juĝ wielokrotnie w tej ksiÈĝce metodÈ automatycznego pisania, która, notabene, jest uni- wersalnym sposobem na pokonywanie blokad. Zapisz wiÚc na kartce, co hamuje CiÚ przed pisaniem, co spra- wia, ĝe pisanie jest dla Ciebie przykrym obowiÈzkiem, a nie przyjem- noĂciÈ. Pisz bez przerwy przez 10 minut, nie zwaĝajÈc na stylistykÚ czy gramatykÚ. Nie zatrzymuj siÚ, nie skreĂlaj, nie dziw siÚ temu, co napisaïeĂ. NastÚpnie przeczytaj swój tekst i spróbuj w jednym zda- niu zdefiniowaÊ blokadÚ. Poniĝej opisane zostaïy najczÚĂciej spoty- kane pisarskie blokady oraz techniki wspomagajÈce ich pokonywanie. JeĂli Twoja blokada przypomina choÊby jeden z problemów opisa- nych poniĝej, spróbuj zastosowaÊ siÚ do technik, które pomogÈ Ci jÈ pokonaÊ. Poniĝej siedem najczÚstszych pisarskich blokad i sposoby ich pokonywania. 120 K R E A T Y W N A P R A C A D Y P L O M O W A Nie potrafiē pisaĄ To najwiÚksza i najtrudniejsza do pokonania blokada pisarska. Zwykle nie pojawia siÚ u studentów kierunków humanistycznych, gdyĝ piszÈ oni duĝo podczas studiów, a poza tym przewaĝnie to lubiÈ. Jednak u studentów innych kierunków przeĂwiadczenie o tym, ĝe nie potra- fiÈ pisaÊ, jest doĂÊ czÚste. ’atwo zresztÈ zrozumieÊ ich frustracjÚ. W koñcu celowo wybrali kierunek studiów, który nie wymaga pisania, a tu nagle obowiÈzek napisania pracy dyplomowej wisi nad nimi ni- czym miecz Damoklesa. Skoro odczuwasz takÈ wïaĂnie blokadÚ, to najprawdopodobniej onieĂmiela CiÚ samo pisanie. Zacznij wiÚc pisanie pracy… nie piszÈc. Jak to moĝliwe? Zastosuj metodÚ pisania na gïos, czyli po prostu opowiedz sam sobie to, co chcesz napisaÊ. JeĂli naleĝysz do osób, które od czasu do czasu lubiÈ mówiÊ do siebie (nie ma siÚ czego wstydziÊ, to zwyczaj wielu sïynnych myĂlicieli i pisarzy), ta metoda z pewnoĂciÈ Ci siÚ spodoba. Przekonasz siÚ nagle, ĝe masz wiele do powiedzenia (i do napisania), a takĝe odkryjesz mnóstwo nowych inspiracji, których sobie dotychczas nie uĂwiadamiaïeĂ. Mankamen- tem tej metody jest ulotnoĂÊ mowy, ale i na to jest rada: moĝesz przecieĝ nagraÊ swój monolog na dyktafon, a potem przesïuchaÊ go i spisaÊ najciekawsze myĂli. JeĂli nie masz zamiaru mówiÊ do siebie lub nie masz w domu odpowiednich ku temu warunków, opowiedz sobie to, co chciaïbyĂ napisaÊ, po cichu, w myĂlach. Nie wiem, co chcē napisaĄ Ta blokada jest najprostsza do usuniÚcia, bo bywa spowodowana bra- kiem przygotowania do pisania. JeĂli odczuwasz blokadÚ tego typu, musisz po prostu wiÚcej czasu spÚdziÊ w bibliotece oraz poĂwiÚciÊ B l o k a d y w p i s a n i u 121 czas na sporzÈdzenie planu pracy. Odsyïam do rozdziaïów: „Poszu- kiwania w bibliotece”, „Wyszukiwanie w Internecie” i „Plan pracy”. Nie wiem, od czego zaczĎĄ Ta pisarska blokada funkcjonuje czÚsto jak bïÚdne koïo. Z powodu blokady nie moĝemy siÚ zabraÊ do pisania, a kiedy przez dïuĝszy czas nie piszemy, tym trudniej jest nam rozpoczÈÊ. Dobrym rozwiÈza- niem na zbyt wolne tempo pisania jest technika zwana szybkim pisaniem. Napisz u góry kartki temat pracy lub tytuï rozdziaïu czy podrozdziaïu, którego napisanie sprawia Ci trudnoĂÊ, a nastÚpnie spróbuj jak najszybciej zapisaÊ kilka zdañ na ten temat. Niewaĝne, co to bÚdzie, liczy siÚ tempo. Nie kontroluj tego, co powstaje na papierze. Celem tego Êwiczenia jest przede wszystkim przeïamanie lÚku przed pisaniem. Ponadto podczas szybkiego pisania czÚsto do- chodzÈ do gïosu nasze wïasne oryginalne skojarzenia. ByÊ moĝe zatem kilka spostrzeĝeñ spisanych w ten sposób okaĝe Ci siÚ pomocnych w pracy, ale o wiele waĝniejsze jest to, ĝe dziÚki temu Êwiczeniu po prostu zaczniesz pisaÊ i przekonasz siÚ, ĝe nie jest to takie straszne. Im wiÚkszÈ odczuwasz blokadÚ, tym szybciej powinieneĂ pisaÊ i tym mniej zastanawiaÊ siÚ nad tym, co napisaïeĂ. Nigdy nie bēdē tak dobry jak autorzy, których czytam PiszÈcym prace dyplomowe czÚsto wydaje siÚ, ĝe powinni dorównaÊ stylem, erudycjÈ i poziomem czytanym przez siebie tekstom. Postaw- my sprawÚ jasno: jest to niemoĝliwe. Praca dyplomowa to najpraw- dopodobniej Twój pierwszy tekst naukowy, dlaczego wiÚc od razu chciaïbyĂ osiÈgnÈÊ w niej to, co naukowcy z wieloletnim doĂwiad- czeniem? Takie ambicje sÈ po prostu nierealne i niepotrzebnie blo- kujÈ TwojÈ kreatywnoĂÊ. JeĂli odczuwasz blokadÚ tego typu, dobrym 122 K R E A T Y W N A P R A C A D Y P L O M O W A pomysïem jest wcielenie siÚ w wymyĂlonego naukowca. Na potrzeby tego Êwiczenia stwórz sobie w wyobraěni postaÊ naukowca. Zasta- nów siÚ, jak wyglÈda, ile ma lat, jakÈ dziedzinÈ siÚ zajmuje, jakÈ ma listÚ publikacji (najlepiej duĝÈ), jakie waĝne naukowe odkrycia sÈ na jego koncie. A teraz wyobraě sobie, ĝe jesteĂ nim — osobÈ z duĝym dorobkiem naukowym — i piszesz wïaĂnie swój kolejny tekst, który jest w rzeczywistoĂci TwojÈ pracÈ dyplomowÈ. mwiczenie to powinno Ci pomóc w zdobyciu wiÚkszej pewnoĂci siebie podczas pisania. Nie potrafiē pisaĄ w sposób naukowy Czasami blokada moĝe wynikaÊ stÈd, ĝe chcesz, aby Twój tekst od razu byï idealny: spójny, precyzyjny, dopracowany. Ta sztuka udaje siÚ jednak niewielu autorom. Zwykle do ideaïu dochodzi siÚ mozolnie, a tekst udoskonala siÚ w kolejnych fazach pracy nad nim. JeĂli zma- gasz siÚ z takÈ wïaĂnie blokadÈ, dobrym Êwiczeniem bÚdzie pisanie za duĝo. Zwïaszcza w pierwszej fazie pracy nad tekstem dobrze jest pisaÊ duĝo za duĝo. Z góry przygotuj siÚ na to, ĝe sporÈ czÚĂÊ tekstu bÚdziesz musiaï wykasowaÊ — jednak tylko w wypadku, gdy tekstu bÚdzie za duĝo, jest szansa, ĝe pozostanie coĂ wartoĂciowego. Nie mam nic ciekawego do powiedzenia JeĂli przygotowaïeĂ siÚ do pisania pracy, przeczytaïeĂ wiele publikacji i uïoĝyïeĂ plan, z pewnoĂciÈ masz coĂ ciekawego do powiedzenia na wybrany temat, musisz tylko w to uwierzyÊ. Aby siÚ o tym przeko- naÊ, napisz list/e-mail do przyjaciela, w którym opowiesz o swojej pracy dyplomowej. Pisz w taki sposób, jakbyĂ rozmawiaï z przyjacie- lem — nie uĝywaj stylu naukowego, za to moĝesz wtrÈcaÊ do woli Wasze ulubione powiedzonka. Zobaczysz, ĝe po wykonaniu tego B l o k a d y w p i s a n i u 123 niepozornego Êwiczenia zaczniesz rozumieÊ, o czym jest Twoja praca i co powinieneĂ pisaÊ, dostrzeĝesz takĝe braki, luki, niedociÈgniÚcia, ale i nowe horyzonty. Przekonasz siÚ równieĝ, jak wiele ciekawego masz do napisania. Zamiast pisaÊ list, moĝesz po prostu opowiedzieÊ komuĂ, o czym piszesz. Przekonasz siÚ, ĝe nawet krótka rozmowa da Ci wiele powo- dów do refleksji. Nie wiedzieÊ czemu, wielu autorów prac dyplo- mowych uwaĝa, ĝe ich temat jest czymĂ hermetycznym, niszowym, a w zwiÈzku z tym nie zainteresuje nikogo poza Ăcisïym gronem spe- cjalistów. Tymczasem kaĝdy temat da siÚ spopularyzowaÊ i przekazaÊ komuĂ, kto jest zupeïnym laikiem w danej dziedzinie. Bojē siē krytyki promotora Chyba nikt z nas nie lubi krytyki, ale trzeba pamiÚtaÊ, ĝe jest ona siïÈ, która zmienia Ăwiat na lepsze. Nie zapominaj takĝe, ĝe gïów- nym zadaniem promotora jest wïaĂnie krytyka — jej celem jest to, by Twoja praca byïa jak najlepsza. Gdyby Twój promotor tylko chwaliï Twoje postÚpy, z pewnoĂciÈ nie miaïbyĂ motywacji do dalszej pracy. JeĂli jednak lÚk przed krytykÈ promotora paraliĝuje CiÚ, wykonaj proste Êwiczenie: wyobraě sobie, jak Twój promotor oceni Twój tekst, i napisz krótkÈ scenkÚ na ten temat. Zobaczysz, ĝe to, czego siÚ boisz, wcale nie jest takie straszne. ByÊ moĝe Twój lÚk przed krytykÈ spowodowany jest tym, ĝe kontrolÚ nad TobÈ przejÈï WewnÚtrzny Cenzor, który podpowiada Ci, ĝe wszystko, co napi- saïeĂ, jest sïabe i nic niewarte. JeĂli znasz jego zïowieszczy gïos, spró- buj siÚ z nim rozprawiÊ. Napisz do niego list, rozpoczynajÈc od sïów: „Mój WewnÚtrzny Cenzorze”, w którym delikatnie dasz do zrozu- mienia Twojemu przeĂladowcy, ĝeby zostawiï CiÚ w spokoju. 124 K R E A T Y W N A P R A C A D Y P L O M O W A JeĂli podane powyĝej rady nie poskutkowaïy, to: „ Codziennie napisz przynajmniej jednÈ linijkÚ tekstu. „ Pod koniec pisania zapisz przynajmniej szkic dalszej czÚĂci, by uniknÈÊ póěniejszej blokady w pisaniu. „ Zmieñ porÚ dnia, o której piszesz (np. wczesne rano zamiast popoïudnia). „ Zmieñ miejsce pracy (przenieĂ siÚ do kuchni, na balkon lub chociaĝby przestaw swoje biurko w inne miejsce). „ Wyobraě sobie, ĝe piszesz dla czytelnika, który jest Ci ĝyczliwy i dobrze Ci ĝyczy. „ Zdopinguj sam siebie. Powiedz sobie, ĝe wypijesz kawÚ, zjesz czekoladkÚ lub posïuchasz ulubionej muzyki dopiero po napisaniu fragmentu tekstu. „ Powtarzaj sobie czÚsto, ĝe pisanie to coĂ przyjemnego, a nie przykry obowiÈzek. „ Nic nie rób, wsïuchaj siÚ w ciszÚ, a byÊ moĝe nagle pojawi siÚ w Twojej gïowie nastÚpna linijka, którÈ chciaïbyĂ napisaÊ. „ Wybierz siÚ na spacer, idě potañczyÊ albo popïywaÊ — wszystko, co wprawia w ruch Twój ukïad krwionoĂny, moĝe takĝe zachÚciÊ CiÚ do pisania. Przede wszystkim jednak pamiÚtaj, ĝe nie jesteĂ sam. Spora czÚĂÊ Twoich kolegów i koleĝanek z seminarium z pewnoĂciÈ takĝe prze- ĝywa pisarskie blokady. Porozmawiaj z nimi o tym. Moĝesz takĝe zwróciÊ siÚ z tym problemem do promotora.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kreatywna praca dyplomowa. Jak stworzyć fascynujący tekst naukowy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: