Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00116 007585 14243817 na godz. na dobę w sumie
Kreatywne myślenie dla bystrzaków - ebook/pdf
Kreatywne myślenie dla bystrzaków - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 344
Wydawca: Septem Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-9314-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> przewodniki >> świat
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

Naucz się:

Zumba dla Twojego mózgu

Otwórz swój umysł i popatrz na świat z zupełnie nowej perspektywy! Myślenia kreatywnego nie tylko można, ale wręcz trzeba się nauczyć. Kreatywne spojrzenie na rzeczywistość to Twoja osobista przewaga konkurencyjna, bez względu na to, czy jesteś marketingowcem, inżynierem, księgową czy testerem gumowych kaczek. Kreatywne myślenie jest integralną częścią naszego życia, przydatną zarówno podczas budowania wahadłowca, jak i pieczenia sernika. W tej książce znajdziesz metody, które pomogą Ci wrzucić mózg na wyższe obroty. Poznasz techniki, dzięki którym zaczniesz żyć bardziej kreatywnie i bez trudu znajdziesz innowacyjne rozwiązania dla wszystkich życiowych wyzwań. Weź przykład z dzieci i rozbudź w sobie na nowo ciekawość świata!

W książce znajdziesz:


David Cox jest konsultantem do spraw kreatywnych biznesów. Od lat 70. ubiegłego wieku zajmuje się zakładaniem, nabywaniem i sprzedawaniem wielu różnych prosperujących firm. Jest członkiem Instytutu Dyplomowanych Marketingowców, a także Dyplomowanym Praktykiem NLP. David początkowo studiował na akademii sztuk pięknych, gdzie rozwijał swoje zainteresowania związane z kreatywnością. Później ukończył studia z psychologii klinicznej, aż wreszcie zajął się marketingiem i założył pierwszą w Wielkiej Brytanii firmę konsultingową do spraw marketingu wśród młodzieży.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Creative Thinking For Dummies® Tłumaczenie: Joanna Sugiero ISBN: 978-83-246-9311-5 Original English language edition Copyright © 2013 by John Wiley Sons, Ltd, Chichester, West Sussex All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part any form. This translation published by arrangement with Wiley Publishing, Inc. Oryginalne angielskie wydanie Copyright © 2013 by John Wiley Sons, Ltd, Chichester, West Sussex Wszelkie prawa, włączając prawo do reprodukcji całości lub części w jakiejkolwiek formie, zarezerwowane. Tłumaczenie opublikowane na mocy porozumienia z Wiley Publishing, Inc. Translation copyright © 2014 by Helion S.A. Wiley, the Wiley Publishing Logo, For Dummies, the Dummies Man, and related trade dress are trademarks or registered trademarks of John Wiley Sons, Inc. and/or its affiliates in the United States and other countries. All other trade-marks are the property of their respective owners. John Wiley Sons, Inc., is not associated with any product or vendor mentioned in this book. Used under license. Wiley, the Wiley Publishing Logo, For Dummies, the Dummies, i związana z tym szata graficzna są markami handlowymi John Wiley and Sons, Inc. i/lub firm stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Wykorzystywane na podstawie licencji. Polish language edition published by Wydawnictwo Helion. Copyright © 2014. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Fotografia na okładce została wykorzystana za zgodą Shutterstock. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://dlabystrzakow.pl/user/opinie/kremyb Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: dlabystrzakow@dlabystrzakow.pl WWW: http://dlabystrzakow.pl Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:258)ci O autorze .......................................................................................................................13 Wst(cid:218)p ............................................................................................................................15 O ksi(cid:200)(cid:285)ce .........................................................................................................................................15 Konwencje zastosowane w ksi(cid:200)(cid:285)ce ......................................................................................................16 Czego nie czyta(cid:202) ...............................................................................................................................16 Naiwne za(cid:239)o(cid:285)enia ..............................................................................................................................17 Jak podzielona jest ksi(cid:200)(cid:285)ka .................................................................................................................17 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) I. Podstawy, czyli zrozumienie kreatywno(cid:258)ci ..........................................................................17 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) II. Przygotuj si(cid:218), czyli przyj(cid:218)cie kreatywnego nastawienia .......................................................17 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) III. Informacje praktyczne, czyli nauka kreatywno(cid:258)ci ..............................................................17 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) IV. Kreatywne my(cid:258)lenie w codziennym (cid:285)yciu ........................................................................18 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) V. Dekalogi ........................................................................................................................18 Ikony wykorzystane w ksi(cid:200)(cid:285)ce .............................................................................................................18 Co dalej ...........................................................................................................................................18 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) I: Podstawy, czyli zrozumienie kreatywno(cid:258)ci ... 19 Rozdzia(cid:239) 1: Czym zatem jest kreatywno(cid:258)(cid:202)? ...................................................................21 Kreatywno(cid:258)(cid:202) jest wsz(cid:218)dzie .................................................................................................................21 Szukanie oczywistych oznak kreatywno(cid:258)ci .......................................................................................22 Mniej widoczne objawy kreatywno(cid:258)ci .............................................................................................23 Znalezienie ciekawych sposobów na zaspokojenie ciekawo(cid:258)ci ...............................................................24 Pogodzenie paradoksów i kontrastów .............................................................................................24 Po(cid:239)(cid:200)czenie znanego z nieznanym ...................................................................................................25 Splecenie namacalnego z nieuchwytnym .........................................................................................26 Do(cid:258)wiadczanie tego, co kusi, i tego, co przera(cid:285)a ..............................................................................26 Zastosowanie strategii, które pomog(cid:200) Ci przetrwa(cid:202) w kreatywnym (cid:258)wiecie .............................................27 Na(cid:258)ladowanie bawi(cid:200)cych si(cid:218) dzieci ................................................................................................27 Kreatywno(cid:258)(cid:202) jest potrzeb(cid:200), a nie luksusem ......................................................................................28 Kreatywno(cid:258)(cid:202) jako si(cid:239)a nap(cid:218)dowa ....................................................................................................29 Przyj(cid:218)cie kreatywnego nastawienia .....................................................................................................29 Rozbie(cid:285)no(cid:258)ci i zbie(cid:285)no(cid:258)ci ..............................................................................................................29 Burza na horyzoncie .....................................................................................................................30 Pasywny fizycznie, ale aktywny umys(cid:239)owo ......................................................................................31 Aktywny fizycznie i czujny umys(cid:239)owo .............................................................................................31 Kup książkęPoleć książkę 6 Kreatywne my(cid:258)lenie dla bystrzaków W(cid:239)(cid:200)czenie kreatywno(cid:258)ci za pomoc(cid:200) programowania neurolingwistycznego .............................................32 Problem braku kreatywno(cid:258)ci ..............................................................................................................35 Blokada .......................................................................................................................................36 Jak wyj(cid:258)(cid:202) z impasu? ......................................................................................................................36 Rozdzia(cid:239) 2: (cid:191)ycie w (cid:258)wiecie kreatywno(cid:258)ci ................................................................... 39 Próby duchowej ekspresji ...................................................................................................................40 Duchowo(cid:258)(cid:202) i wiedza w architekturze ..............................................................................................40 (cid:146)(cid:200)czenie cia(cid:239)a, umys(cid:239)u i ducha ......................................................................................................40 Spotkanie z muzami ..........................................................................................................................42 Muzy greckie ................................................................................................................................42 Koncepcja wspó(cid:239)czesnych muz ......................................................................................................42 Znalezienie w(cid:239)asnej muzy ..............................................................................................................43 Zwi(cid:200)zek mi(cid:218)dzy muzyk(cid:200) a kreatywno(cid:258)ci(cid:200) ............................................................................................43 Kwestionowanie status quo za pomoc(cid:200) kreatywnego my(cid:258)lenia ...............................................................46 Odgrywanie roli rewolucjonisty ......................................................................................................46 Praca wewn(cid:200)trz systemu ...............................................................................................................47 Tworzenie sztuki politycznej ..........................................................................................................48 (cid:146)(cid:200)czenie religii, polityki i kreatywno(cid:258)ci ...............................................................................................49 Pompa i propaganda ....................................................................................................................49 „Nudge unit” — sk(cid:200)d politycy bior(cid:200) pomys(cid:239)y? ...............................................................................50 Rzucenie (cid:258)wiat(cid:239)a na ciemn(cid:200) stron(cid:218) kreatywno(cid:258)ci ..................................................................................53 Ograniczaj(cid:200)ce przekonania ............................................................................................................53 Produkowanie energii i ignorowanie syndromu wypalenia ................................................................55 Po(cid:239)(cid:200)czenie kreatywno(cid:258)ci z osobowo(cid:258)ci(cid:200) ..........................................................................................56 Rozdzia(cid:239) 3: Kreatywne nastawienie ............................................................................. 59 By(cid:202) kreatywnym — przez ca(cid:239)y czas ....................................................................................................59 Ka(cid:285)dy jest kreatywny ....................................................................................................................60 Kreatywno(cid:258)(cid:202) na co dzie(cid:241) ...............................................................................................................61 Umiej(cid:218)tno(cid:258)(cid:202) rozpoznawania kreatywno(cid:258)ci .......................................................................................61 Kreatywny duch ...........................................................................................................................61 Rozpoznanie momentu kontra rozpoznanie rezultatu ...........................................................................62 Zmiana jest tak dobra jak odpoczynek ............................................................................................62 A odpoczynek jest tak dobry jak zmiana .........................................................................................63 Ró(cid:285)ne stany (cid:258)wiadomo(cid:258)ci ..................................................................................................................63 Wspomnienia, sny i refleksje ..........................................................................................................63 (cid:165)nienie na jawie, sen i medytacja ...................................................................................................65 (cid:165)wiadomy i ciekawy ......................................................................................................................66 Odmienne stany, czyli seks, narkotyki i rock’n’roll ...........................................................................68 Badanie pod(cid:258)wiadomo(cid:258)ci ..............................................................................................................69 Zrozumienie ró(cid:285)nych ludzi i ró(cid:285)nych rodzajów kreatywno(cid:258)ci ................................................................70 Teorie Junga i fundamenty wspó(cid:239)czesnej oceny osobowo(cid:258)ci ..............................................................70 My(cid:258)lenie zbie(cid:285)ne i my(cid:258)lenie rozbie(cid:285)ne ............................................................................................74 Gender ........................................................................................................................................75 Kup książkęPoleć książkę Spis tre(cid:258)ci 7 Wiek ...........................................................................................................................................75 Kreatywno(cid:258)(cid:202) w ró(cid:285)nych kulturach ..................................................................................................75 Wi(cid:218)cej ni(cid:285) pi(cid:218)(cid:202) zmys(cid:239)ów ................................................................................................................77 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) II: Przygotuj si(cid:218), czyli przyj(cid:218)cie kreatywnego nastawienia ................. 79 Rozdzia(cid:239) 4: Przygotuj si(cid:218) na kreatywno(cid:258)(cid:202) .....................................................................81 Zrozumienie procesu twórczego .........................................................................................................81 Otwarcie si(cid:218) na pomys(cid:239)y i oryginalno(cid:258)(cid:202) ...........................................................................................82 Rozwi(cid:200)zanie problemu poprzez zamkni(cid:218)cie ....................................................................................82 Zmiana my(cid:258)lenia dla uzyskania innej perspektywy ..........................................................................82 Zauwa(cid:285)enie pierwszych pomys(cid:239)ów .....................................................................................................83 Znalezienie odpowiedniego miejsca — dos(cid:239)ownie i w przeno(cid:258)ni ...........................................................84 Wprawienie si(cid:218) we w(cid:239)a(cid:258)ciwy nastrój ...............................................................................................84 Przygotowanie sceny .....................................................................................................................85 Praca w pojedynk(cid:218) kontra praca zespo(cid:239)owa .........................................................................................90 Praca indywidualna ......................................................................................................................91 Praca zespo(cid:239)owa ...........................................................................................................................91 I jedno, i drugie ............................................................................................................................93 Ocenianie rezultatów .........................................................................................................................94 Czy to pomog(cid:239)o? ..........................................................................................................................94 Co dalej? .....................................................................................................................................97 Rozdzia(cid:239) 5: Zaanga(cid:285)owanie si(cid:218) w kreatywne dzia(cid:239)ania .................................................99 Strumie(cid:241) kreatywno(cid:258)ci .....................................................................................................................100 Zarabianie na kreatywno(cid:258)ci .........................................................................................................100 Stres zwi(cid:200)zany z kreatywno(cid:258)ci(cid:200) ....................................................................................................101 Osi(cid:200)gni(cid:218)cie magicznych 10 tysi(cid:218)cy godzin ....................................................................................101 Przygotowanie si(cid:218) na dobre rezultaty ............................................................................................102 (cid:191)y(cid:202) jak Leonardo — ci(cid:200)g(cid:239)o(cid:258)(cid:202) kreatywnej pracy .................................................................................103 Nienasycona ciekawo(cid:258)(cid:202) — curiosità .............................................................................................104 Weryfikowanie wiedzy poprzez do(cid:258)wiadczenie — demostrazione ...................................................107 Rozwijanie zmys(cid:239)ów — sensazione ..............................................................................................108 Wykorzystywanie dwuznaczno(cid:258)ci — sfumato ................................................................................110 Równowaga mi(cid:218)dzy sztuk(cid:200) a nauk(cid:200) — arte/scienza ......................................................................111 Kultywowanie najlepszych aspektów (cid:285)ycia — corporalità ...............................................................112 (cid:146)(cid:200)czenie wszystkiego — connessione ...........................................................................................114 Nag(cid:239)y przyp(cid:239)yw kreatywno(cid:258)ci ...........................................................................................................114 Ol(cid:258)nienie, czyli efekt (cid:285)arówki .......................................................................................................114 Eksplozja kreatywno(cid:258)ci ...............................................................................................................115 Znalezienie w(cid:239)asnego kreatywnego stylu ...........................................................................................116 Kup książkęPoleć książkę 8 Kreatywne my(cid:258)lenie dla bystrzaków Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) III: Informacje praktyczne, czyli nauka kreatywno(cid:258)ci .....................................119 Rozdzia(cid:239) 6: Jak zacz(cid:200)(cid:202) my(cid:258)le(cid:202) bardziej kreatywnie? ................................................. 121 Odkrycie sposobów na zmian(cid:218) my(cid:258)lenia ............................................................................................122 Rysowanie map umys(cid:239)u ...................................................................................................................123 Projektowanie mapy umys(cid:239)u ........................................................................................................124 Gry i zabawy przy stole ...................................................................................................................126 Gra matchbox i inne ...................................................................................................................127 Korzystanie z kart kreatywnych ....................................................................................................129 Zabawa j(cid:218)zykiem ............................................................................................................................129 Ujarzmienie pot(cid:218)gi metafory ........................................................................................................130 Narracja i trans ..........................................................................................................................131 Wprowadzenie si(cid:218) w trans ...........................................................................................................135 Wykorzystywanie przypadkowych pomys(cid:239)ów .....................................................................................137 Zabawy s(cid:239)owne ..........................................................................................................................137 Uproszczenie z(cid:239)o(cid:285)onych zagadnie(cid:241) ..............................................................................................138 Zmiana j(cid:218)zyka ............................................................................................................................139 Wizualizacja sukcesu .......................................................................................................................139 Wizualizacja w praktyce — strumie(cid:241) obrazów ..............................................................................141 Zapoznanie si(cid:218) z innymi technikami kreatywnej wizualizacji ..........................................................142 Rozdzia(cid:239) 7: Jak otworzy(cid:202) umys(cid:239) na kreatywno(cid:258)(cid:202)? ..................................................... 145 Powstawanie pomys(cid:239)ów podczas burzy mózgów ................................................................................146 Przetwarzanie regu(cid:239) ....................................................................................................................146 Dobrze przeprowadzona burza mózgów .......................................................................................147 Jak udoskonali(cid:202) proces burzy mózgów? ........................................................................................150 Czas na synektyk(cid:218) ...........................................................................................................................153 Wynalezienie prototypu burzy mózgów ........................................................................................154 Poznanie, przeniesienie i wykorzystanie ........................................................................................155 Wykorzystanie modelu SCAMPER ................................................................................................159 Zestaw przydatnych narz(cid:218)dzi ......................................................................................................160 Thinkertoys — wi(cid:218)ksza skrzynia z narz(cid:218)dziami .............................................................................161 My(cid:258)lenie lateralne ...........................................................................................................................163 My(cid:258)lenie równoleg(cid:239)e ...................................................................................................................163 Prowokowanie do prowokacyjnych dzia(cid:239)a(cid:241) ...................................................................................165 Zak(cid:239)adanie sze(cid:258)ciu my(cid:258)lowych kapeluszy ......................................................................................165 Rozdzia(cid:239) 8: Szukanie odpowiedzi — kreatywne rozwi(cid:200)zywanie problemów .............. 171 Kreatywne poszukiwanie rozwi(cid:200)zania ...............................................................................................171 Model Disneya — odgrywanie ról ....................................................................................................172 Marzyciel ...................................................................................................................................174 Realista .....................................................................................................................................175 Krytyk .......................................................................................................................................176 Kup książkęPoleć książkę Spis tre(cid:258)ci 9 Technika pi(cid:218)ciu kroków Younga ......................................................................................................177 Model Herrmanna — u(cid:285)ywanie ca(cid:239)ego mózgu ..................................................................................180 Lista typów dominuj(cid:200)cych ...............................................................................................................182 Jak dzia(cid:239)a HBDI? ......................................................................................................................183 Jak dzia(cid:239)a ca(cid:239)o(cid:258)ciowy model mózgu w praktyce? ............................................................................185 Rozdzia(cid:239) 9: Kreatywna zabawa ....................................................................................189 Prowokowanie nowych pomys(cid:239)ów za pomoc(cid:200) eksperymentów my(cid:258)lowych ............................................190 Rysowanie i bazgrolenie ..................................................................................................................192 Rysowanie praw(cid:200) stron(cid:200) mózgu ...................................................................................................192 Pasywne patrzenie kontra aktywne widzenie .................................................................................194 Zbudowanie wizualnego s(cid:239)ownika poprzez zadawanie pyta(cid:241) ..........................................................195 Praca z SQVID ........................................................................................................................199 Zabawa z farb(cid:200) ..........................................................................................................................202 Zabawa z odgrywaniem ról ..............................................................................................................203 Przej(cid:258)(cid:202) mil(cid:218) w cudzych butach .....................................................................................................204 Ocena sesji odgrywania ról ..........................................................................................................204 Przestrzeganie regu(cid:239) i ich (cid:239)amanie .....................................................................................................205 My(cid:258)lenie standardowe i my(cid:258)lenie nieszablonowe ...........................................................................206 Swobodny spacer po meandrach my(cid:258)li .........................................................................................207 Oddanie si(cid:218) w r(cid:218)ce losu ..............................................................................................................208 (cid:109)wiczenie ca(cid:239)ego cia(cid:239)a — na sali i na (cid:258)wie(cid:285)ym powietrzu ...................................................................209 Nabranie tempa po chwilowym zastoju .............................................................................................211 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) IV: Kreatywne my(cid:258)lenie w codziennym (cid:285)yciu ............................................. 215 Rozdzia(cid:239) 10: Kreatywno(cid:258)(cid:202) w codziennym (cid:285)yciu ...........................................................217 Czerpanie korzy(cid:258)ci z kreatywnego stylu (cid:285)ycia .....................................................................................217 Dba(cid:239)o(cid:258)(cid:202) o zdrowie ......................................................................................................................218 Zarz(cid:200)dzanie stresem ...................................................................................................................219 Jak zapewni(cid:202) sobie d(cid:239)ugie (cid:285)ycie? ..................................................................................................221 Sen sprawiedliwego ....................................................................................................................222 Miara bogactwa ..........................................................................................................................224 Celebrowanie kreatywnej mocy szcz(cid:218)(cid:258)cia ...........................................................................................226 Poszukiwanie szcz(cid:218)(cid:258)cia ...............................................................................................................226 Przyznanie si(cid:218) do pora(cid:285)ki z u(cid:258)miechem na ustach .........................................................................227 Do(cid:239)(cid:200)cz do klubu — szcz(cid:218)(cid:258)cie jest zara(cid:283)liwe ..................................................................................229 Rola poczucia humoru .....................................................................................................................229 Traktowanie humoru powa(cid:285)nie ....................................................................................................230 (cid:165)mianie si(cid:218) z wa(cid:285)nych spraw — przek(cid:239)ucie balona .......................................................................230 Po(cid:239)(cid:200)czenie humoru i kreatywno(cid:258)ci ................................................................................................231 Kup książkęPoleć książkę 10 Kreatywne my(cid:258)lenie dla bystrzaków Dobre samopoczucie .......................................................................................................................231 Hierarchia potrzeb Maslowa .......................................................................................................232 Czu(cid:202) si(cid:218) dobrze z samym sob(cid:200) .....................................................................................................233 Dbanie o zdrowie mózgu .............................................................................................................235 Rozdzia(cid:239) 11: Kreatywno(cid:258)(cid:202) u dzieci ............................................................................. 237 Kreatywny umys(cid:239) dziecka .................................................................................................................237 Kwitn(cid:200)ca i szumi(cid:200)ca dezorientacja ...............................................................................................238 Mistrzostwo na(cid:258)ladowania ...........................................................................................................239 Nabywanie kompetencji ..............................................................................................................240 Co robi(cid:200) dzieci, gdy nie maj(cid:200) dostatecznej wiedzy? .......................................................................241 Zabawa jako sposób na nauk(cid:218) .....................................................................................................242 Nawyki i schematy ......................................................................................................................243 Prezentowanie nabytych umiej(cid:218)tno(cid:258)ci poprzez rysowanie ...............................................................244 Jak edukacja wp(cid:239)ywa na kreatywno(cid:258)(cid:202)? ...............................................................................................248 Debatowanie nad celem edukacji .................................................................................................249 Znalezienie równowagi mi(cid:218)dzy surowym a lu(cid:283)nym nauczaniem .....................................................249 Udzielanie lekcji kreatywnego my(cid:258)lenia w codziennym (cid:285)yciu ..............................................................249 Piel(cid:218)gnowanie kreatywno(cid:258)ci ........................................................................................................250 Jak sprawi(cid:202), (cid:285)eby dziecko mia(cid:239)o kultur(cid:218) we krwi? ..........................................................................251 Dorówna(cid:202) kroku wspó(cid:239)czesnej technologii .....................................................................................251 Rozdzia(cid:239) 12: Kreatywno(cid:258)(cid:202) w pracy ............................................................................. 253 Bran(cid:285)e kreatywne i ich dochody .......................................................................................................253 Audyt kreatywnej firmy ...............................................................................................................254 Uruchomienie kreatywnych silników w firmie ................................................................................255 Przeniesienie kreatywno(cid:258)ci z zaplecza do recepcji ..........................................................................255 Wymy(cid:258)lanie pomys(cid:239)ów, które przynosz(cid:200) pieni(cid:200)dze .............................................................................256 Uczynienie priorytetu z kreatywno(cid:258)ci ...........................................................................................256 Pomys(cid:239)y, które zmieniaj(cid:200) (cid:258)wiat ....................................................................................................257 Ochrona dobrego pomys(cid:239)u ...............................................................................................................257 Tam, gdzie jest hit, tam sypi(cid:200) si(cid:218) pozwy .......................................................................................258 Odwieczna walka mi(cid:218)dzy artyst(cid:200) a producentem ...........................................................................259 Kreatywno(cid:258)(cid:202) w firmach — du(cid:285)ych i ma(cid:239)ych ......................................................................................260 Zwyk(cid:239)e robienie interesów ...........................................................................................................260 Przyci(cid:200)ganie kreatywno(cid:258)ci z zewn(cid:200)trz do (cid:258)rodka i na odwrót ..........................................................260 Pokonanie oporu przed kreatywno(cid:258)ci(cid:200) ..............................................................................................261 Kierowanie si(cid:218) logik(cid:200) — lub nie ..................................................................................................261 Obsesja na bok ...........................................................................................................................262 Linearne planowanie ..................................................................................................................264 Opieranie si(cid:218) wizji ......................................................................................................................265 Stworzenie (i piel(cid:218)gnowanie) kreatywnego miejsca pracy ...................................................................265 Wybór miejsca ............................................................................................................................265 Tworzenie kreatywnej przestrzeni ................................................................................................266 Ró(cid:285)nica mi(cid:218)dzy innowacyjno(cid:258)ci(cid:200) a kreatywno(cid:258)ci(cid:200) ..............................................................................267 Zdefiniowanie ró(cid:285)nicy ................................................................................................................267 Kup książkęPoleć książkę Spis tre(cid:258)ci 11 Przej(cid:218)cie kontroli nad kreatywno(cid:258)ci(cid:200) ............................................................................................268 Realizowanie planów z Saatchi Saatchi ....................................................................................269 Rozdzia(cid:239) 13: Kreatywno(cid:258)(cid:202) w codziennym (cid:285)yciu ...........................................................273 Nieustaj(cid:200)ca kreatywno(cid:258)(cid:202) ..................................................................................................................274 Zmiana nawyków na ca(cid:239)e (cid:285)ycie — albo na minut(cid:218) ........................................................................274 Czym jest perseweracja? ..............................................................................................................276 Po(cid:239)(cid:200)czenie kreatywno(cid:258)ci z kultur(cid:200) .....................................................................................................276 Czym jest kultura? ......................................................................................................................278 Naci(cid:258)ni(cid:218)cie przycisku z napisem „Kultura” ..................................................................................278 Prze(cid:239)amanie barier — kreatywno(cid:258)(cid:202) w wersji oficjalnej ...................................................................279 Celebrowanie codziennego (cid:285)ycia ..................................................................................................279 Umiej(cid:218)tno(cid:258)ci i (cid:258)rodki, które mo(cid:285)na wykorzystywa(cid:202) w ró(cid:285)nych okoliczno(cid:258)ciach .....................................280 Autozapami(cid:218)tywanie ..................................................................................................................280 Osi(cid:200)gni(cid:218)cie zasobnego stanu .......................................................................................................281 U(cid:285)ywanie kreatywnej (cid:258)wiadomo(cid:258)ci ...................................................................................................282 B(cid:200)d(cid:283)my powa(cid:285)ni ........................................................................................................................282 Sieci internetowe, które (cid:239)(cid:200)cz(cid:200) kreatywne osoby ..............................................................................283 Kreatywno(cid:258)(cid:202) kwitn(cid:200)ca w ró(cid:285)nych zak(cid:200)tkach (cid:258)wiata ........................................................................283 Osi(cid:200)gni(cid:218)cie kreatywnego stanu umys(cid:239)u dzi(cid:218)ki grom i zabawom ...........................................................286 Przydatne aplikacje .....................................................................................................................289 Uproszczenie .............................................................................................................................289 Improwizowanie .........................................................................................................................290 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) V: Dekalogi ............................................... 293 Rozdzia(cid:239) 14: Dziesi(cid:218)(cid:202) sposobów na rozbudzenie w sobie kreatywno(cid:258)ci ....................295 (cid:191)yj chwil(cid:200) ......................................................................................................................................295 Daj sobie przyzwolenie ....................................................................................................................296 Znajd(cid:283) czas na relaks i zabaw(cid:218) ........................................................................................................296 Zanurz si(cid:218) ca(cid:239)kowicie albo kompletnie si(cid:218) odizoluj .............................................................................297 Zanurz si(cid:218) .................................................................................................................................297 Odizoluj si(cid:218) ................................................................................................................................297 Toleruj dwuznaczno(cid:258)ci ....................................................................................................................297 Znajd(cid:283) swoje osobiste centrum .........................................................................................................298 W(cid:239)(cid:200)cz ciekawo(cid:258)(cid:202) .............................................................................................................................298 Powi(cid:218)kszaj, zmniejszaj, zniekszta(cid:239)caj albo odwracaj ...........................................................................299 Urz(cid:200)d(cid:283) przyj(cid:218)cie dla kreatywnych bohaterów ....................................................................................299 Zapadnij w kreatywny sen ...............................................................................................................300 Rozdzia(cid:239) 15: Dziesi(cid:218)(cid:202) wspania(cid:239)ych pomys(cid:239)ów, które sta(cid:239)y si(cid:218) rzeczywisto(cid:258)ci(cid:200) .........301 Prasa drukarska Gutenberga ............................................................................................................301 Miejsce Ziemi w Uk(cid:239)adzie S(cid:239)onecznym wed(cid:239)ug Galileusza ................................................................302 Przemy(cid:258)lenia Newtona na temat fizyki ..............................................................................................302 Wizja wspó(cid:239)czesnego ameryka(cid:241)skiego przemys(cid:239)u wed(cid:239)ug Henry’ego Forda .........................................303 Kup książkęPoleć książkę 12 Kreatywne my(cid:258)lenie dla bystrzaków Wytrwa(cid:239)o(cid:258)(cid:202) i inspiracja Edisona .......................................................................................................303 Elektryczne wynalazki Tesli .............................................................................................................304 Radio Marconiego ..........................................................................................................................304 Arcydzie(cid:239)a Picassa ..........................................................................................................................305 Nowoczesne komputery Alana Turinga ............................................................................................306 Richard Feynman — bongo i bomby atomowe ..................................................................................307 Rozdzia(cid:239) 16: Nieco ponad dziesi(cid:218)(cid:202) ksi(cid:200)(cid:285)ek, które warto przeczyta(cid:202) .......................... 309 Arthur Koestler, The Act of Creation ..............................................................................................309 Guy Claxton, Hare Brain, Tortoise Mind ........................................................................................310 David Hockney, Wiedza tajemna .....................................................................................................310 Tony Buzan, Si(cid:239)a twórczej inteligencji ..............................................................................................311 Michael Michalko, Thinkertoys .......................................................................................................311 Ned Herrmann, The Creative Brain i The Whole Brain Business Book ............................................311 Malcolm Gladwell, B(cid:239)ysk! ...............................................................................................................312 Michael Gelb, My(cid:258)le(cid:202) jak Leonardo da Vinci ...................................................................................312 Robert Dilts, Strategie geniuszy, cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) pierwsza ................................................................................313 Edward de Bono, My(cid:258)lenie lateralne ................................................................................................313 Tom Kelley, Sztuka innowacji .........................................................................................................314 James Webb Young, A Technique for Producing Ideas ....................................................................314 Thomas Heatherwick i Maisie Rowe, Making ..................................................................................314 Rozdzia(cid:239) 17: Dziesi(cid:218)(cid:202) inspiruj(cid:200)cych kreatywnych firm ............................................... 315 Saatchi Saatchi — kreatywno(cid:258)(cid:202), która zmieni(cid:239)a (cid:258)wiat ....................................................................315 Mind Gym — prowokowanie do inteligentnej interakcji .....................................................................316 Pixar — plac zabaw dla pomys(cid:239)ów ...................................................................................................317 Apple — piel(cid:218)gnowanie atmosfery sprzyjaj(cid:200)cej nieszablonowemu my(cid:258)leniu .........................................317 DPA — przestrze(cid:241) do my(cid:258)lenia ......................................................................................................318 LEGO — budowanie firmy klocek po klocku ...................................................................................318 Chiat\Day — wynalezienie kreatywno(cid:258)ci na nowo .............................................................................320 St Luke’s — definiowanie kreatywno(cid:258)ci na nowo ..............................................................................320 Caffeine — stymuluj(cid:200)cy biznes .........................................................................................................321 Jack Tinker — raj kreatywno(cid:258)ci .......................................................................................................321 Rozdzia(cid:239) 18: Dziesi(cid:218)(cid:202) wyj(cid:200)tkowo kreatywnych postaci ............................................. 323 Eric Clapton — trudny proces nauki rzemios(cid:239)a .................................................................................323 David Hockney — kreatywno(cid:258)(cid:202) na co dzie(cid:241) .....................................................................................324 Bob Dylan — nagroda za kreatywn(cid:200) wytrwa(cid:239)o(cid:258)(cid:202) ...............................................................................325 Brian Eno — mistrz eklektyzmu ......................................................................................................325 Vivienne Westwood i Malcolm McLaren — twórcy punka ................................................................326 Benoit Mandelbrot — fascynuj(cid:200)ce fraktale ........................................................................................327 Anita Roddick — co(cid:258) dla cia(cid:239)a ........................................................................................................327 Malcolm Gladwell — kwintesencja kreatywno(cid:258)ci ...............................................................................328 Ferran Adrià i El Bulli — magiczne gotowanie ................................................................................328 Richard Hamilton — inspiracja dla ca(cid:239)ego pokolenia ........................................................................329 Skorowidz .................................................................................................................. 331 Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:239) 5 Zaanga(cid:285)owanie si(cid:218) w kreatywne dzia(cid:239)ania W tym rozdziale: (cid:377) Osi(cid:200)gni(cid:218)cie kreatywnego kontinuum (cid:377) Na(cid:258)ladowanie (cid:285)ycia Leonarda (cid:377) Poczucie prawdziwej inspiracji (cid:377) Stworzenie w(cid:239)asnego stylu Z agadnienie kreatywno(cid:258)ci budzi mnóstwo pyta(cid:241) i wci(cid:200)(cid:285) pozostaje ma(cid:239)o zrozumianym aspektem naszego (cid:285)ycia. Ci, którzy uwa(cid:285)aj(cid:200) si(cid:218) za mniej kreatywnych (albo nawet twierdz(cid:200), (cid:285)e w ogóle nie posiadaj(cid:200) tej cechy), zastanawiaj(cid:200) si(cid:218), jak inni odczuwaj(cid:200) inspiracj(cid:218): czy to jest co(cid:258), co si(cid:218) dzieje bez naszego udzia(cid:239)u? Czy mo(cid:285)na to wywo(cid:239)a(cid:202)? A je(cid:285)eli tak, to w jaki sposób? Czy inspiracja sp(cid:239)ywa na nas sta(cid:239)ym strumieniem, czy raczej ma posta(cid:202) okre(cid:258)lonego przydzia(cid:239)u, który nale(cid:285)y zu(cid:285)y(cid:202)? W tym rozdziale opowiem o tym, jak wygl(cid:200)da przyp(cid:239)yw kreatywno(cid:258)ci i jak(cid:200) form(cid:218) przybiera. Poka(cid:285)(cid:218) Ci ró(cid:285)nic(cid:218) mi(cid:218)dzy kreatywn(cid:200) manifestacj(cid:200) b(cid:218)d(cid:200)c(cid:200) jednorazowym wydarzeniem, a ci(cid:200)g(cid:239)ym nap(cid:239)ywem kreatywnych my(cid:258)li. Okazuje si(cid:218) bowiem, (cid:285)e niektórzy ludzie miewaj(cid:200) sporadyczne przeb(cid:239)yski kreatywno(cid:258)ci, podczas gdy u innych kreatywno(cid:258)(cid:202) ma charakter sta(cid:239)y (a s(cid:200) jeszcze i tacy, którzy (cid:239)(cid:200)cz(cid:200) w sobie i jedno, i drugie). Wydaje si(cid:218), (cid:285)e niektórzy maj(cid:200) kreatywno(cid:258)(cid:202) we krwi. Ci wybitni twórcy ju(cid:285) od najm(cid:239)odszych lat tworz(cid:200) ca(cid:239)(cid:200) seri(cid:218) oryginalnych dzie(cid:239) o wysokiej jako(cid:258)ci. Mozart napisa(cid:239) swoj(cid:200) pierwsz(cid:200) symfoni(cid:218), gdy mia(cid:239) pi(cid:218)(cid:202) lat. Picasso w tym samym wieku rysowa(cid:239) ju(cid:285) skomplikowane rysunki. Raz na jaki(cid:258) czas przychodz(cid:200) na (cid:258)wiat takie cudowne dzieci. By(cid:202) mo(cid:285)e Ty nie jeste(cid:258) nast(cid:218)pnym Mozartem ani Picassem, ale mo(cid:285)esz nauczy(cid:202) si(cid:218) niektórych zachowa(cid:241) typowych dla osób wyró(cid:285)niaj(cid:200)cych si(cid:218) du(cid:285)(cid:200) kreatywno(cid:258)ci(cid:200). Je(cid:258)li pracujesz w kreatywnym otoczeniu, prawdopodobnie zdajesz sobie spraw(cid:218), dlaczego warto stworzy(cid:202) okre(cid:258)lon(cid:200) struktur(cid:218) dla danego procesu twórczego. By(cid:202) mo(cid:285)e nie jeste(cid:258) w stanie zaplanowa(cid:202) b(cid:239)ysku inspiracji, ale mo(cid:285)esz popracowa(cid:202) nad stworzeniem sprzyjaj(cid:200)cych warunków. Przyjrzyj si(cid:218) bli(cid:285)ej temu, w jaki sposób kreatywno(cid:258)(cid:202) przejawia si(cid:218) u ró(cid:285)nych ludzi, a nast(cid:218)pnie zastanów si(cid:218), które wzorce zachowania s(cid:200) najbardziej podobne do Twoich. Sprawd(cid:283) równie(cid:285) te metody, które obecnie nie przynosz(cid:200) u Ciebie rezultatów — by(cid:202) mo(cid:285)e warto zapozna(cid:202) si(cid:218) z nimi bli(cid:285)ej! Kup książkęPoleć książkę 100 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) II: Przygotuj si(cid:218), czyli przyj(cid:218)cie kreatywnego nastawienia Strumie(cid:241) kreatywno(cid:258)ci W wielu obszarach (cid:285)ycia musisz wykazywa(cid:202) si(cid:218) kreatywno(cid:258)ci(cid:200) „na (cid:285)(cid:200)danie”. Twoja zdolno(cid:258)(cid:202) do generowania pomys(cid:239)ów i wymy(cid:258)lania rozwi(cid:200)za(cid:241) jest integraln(cid:200) cz(cid:218)(cid:258)ci(cid:200) Twojej pracy. Disney nazywa cz(cid:239)onków swoich kreatywnych zespo(cid:239)ów „wyobra(cid:283)niowcami” (ang. imagineers) — to okre(cid:258)lenie w dobitny sposób pokazuje relacj(cid:218) mi(cid:218)dzy marzeniami a ich realizowaniem. Dla wielu osób wykonuj(cid:200)cych twórcz(cid:200) prac(cid:218) wa(cid:285)ne jest to, aby ich kreatywne soki nigdy nie przestawa(cid:239)y p(cid:239)yn(cid:200)(cid:202). W takich zawodach jak architekt, muzyk czy projektant zdolno(cid:258)(cid:202) do ci(cid:200)g(cid:239)ego wymy(cid:258)lania nowych rzeczy bezpo(cid:258)rednio przek(cid:239)ada si(cid:218) na wysoko(cid:258)(cid:202) zarobków. Oto przyk(cid:239)ad: dyrektor kreatywny du(cid:285)ej agencji reklamowej dostaje w ci(cid:200)gu roku setki propozycji od swoich podw(cid:239)adnych, którzy musz(cid:200) regularnie wymy(cid:258)la(cid:202) nowe rozwi(cid:200)zania dla sta(cid:239)ych klientów firmy. Liderzy zespo(cid:239)ów s(cid:200) pod nieustaj(cid:200)c(cid:200) presj(cid:200) dostarczania swoim prze(cid:239)o(cid:285)onym takiej liczby pomys(cid:239)ów, (cid:285)eby mo(cid:285)na by(cid:239)o z nich wybra(cid:202) co(cid:258) ciekawego. Z kolei osoby odpowiedzialne za podejmowanie najwa(cid:285)niejszych decyzji w firmie wykorzystuj(cid:200) swoje lata do(cid:258)wiadcze(cid:241), aby umiej(cid:218)tnie oddziela(cid:202) ziarna od plew. Oto dwa g(cid:239)ówne kryteria oceny jako(cid:258)ci pracy twórczej w bran(cid:285)y reklamowej, które s(cid:200) sta(cid:239)ym elementem (cid:258)rodowiska agencji reklamowych: (cid:57) Pomys(cid:239) ma nogi, co oznacza, (cid:285)e mo(cid:285)e — dos(cid:239)ownie — stan(cid:200)(cid:202) na w(cid:239)asnych stopach. Na dzisiejszym konkurencyjnym rynku najlepsze pomys(cid:239)y musz(cid:200) nie tylko by(cid:202) ciekawe, ale równie(cid:285) odró(cid:285)nia(cid:202) dan(cid:200) firm(cid:218) od wszystkich innych dzia(cid:239)aj(cid:200)cych w tej samej bran(cid:285)y. (cid:57) Pomys(cid:239)y musz(cid:200) by(cid:202) mo(cid:285)liwe do wykorzystania w ró(cid:285)norodnych dzia(cid:239)aniach reklamowych i przez d(cid:239)u(cid:285)szy okres (ang. campaignability). Oprócz tego bierze si(cid:218) pod uwag(cid:218) ca(cid:239)y zestaw innych kryteriów, przez co szansa na to, (cid:285)e najlepszy pomys(cid:239) zostanie faktycznie wykorzystany w kampanii reklamowej, jest tak ma(cid:239)a, jak prawdopodobie(cid:241)stwo zap(cid:239)odnienia jajeczka przez okre(cid:258)lony plemnik — mniejsza ni(cid:285) jedna na milion. Zarabianie na kreatywno(cid:258)ci W (cid:258)wiecie, w którym kreatywno(cid:258)(cid:202) jest bardzo wysoko cenion(cid:200) zalet(cid:200), specjali(cid:258)ci opracowali wiele taktyk, które gwarantuj(cid:200) im ci(cid:200)g(cid:239)y nap(cid:239)yw nowych pomys(cid:239)ów. Metody te s(cid:200) oparte na paradoksie, jakim jest wiara w mo(cid:285)liwo(cid:258)(cid:202) osi(cid:200)gni(cid:218)cia równowagi mi(cid:218)dzy stresem a kreatywno(cid:258)ci(cid:200). W ostatnich latach stres zosta(cid:239) uznany za g(cid:239)ówny problem komercyjnego (cid:258)wiata. Przeprowadzono wiele bada(cid:241), których celem jest lepsze poznanie tego zagadnienia. Jednym z aspektów tych bada(cid:241) jest wp(cid:239)yw stresu na wydajno(cid:258)(cid:202) — równie(cid:285) w pracy twórczej. Wiele osób, które uprawiaj(cid:200) twórcze zawody, wypracowuje sobie ró(cid:285)ne systemy i zwyczaje, mi(cid:218)dzy innymi po to, (cid:285)eby nie doprowadzi(cid:202) do nagromadzenia stresu. Tworz(cid:200) harmonogram dnia i stosuj(cid:200) dziwaczne rytua(cid:239)y albo wyznaj(cid:200) ró(cid:285)ne przes(cid:200)dy. Ich system pracy mo(cid:285)e by(cid:202) oparty na ró(cid:285)nych czynnikach: Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:239) 5: Zaanga(cid:285)owanie si(cid:218) w kreatywne dzia(cid:239)ania 101 ustalaj(cid:200) sobie liczb(cid:218) stron, które musz(cid:200) napisa(cid:202) ka(cid:285)dego dnia. (cid:57) Czas (cid:650) pracuj(cid:200) tylko w okre(cid:258)lonych godzinach. (cid:57) Rezultat (cid:650) pracuj(cid:200) tak d(cid:239)ugo, a(cid:285) osi(cid:200)gn(cid:200) wyznaczony cel; pisarze na przyk(cid:239)ad (cid:57) Miejsce (cid:650) wyznaczaj(cid:200) okre(cid:258)lon(cid:200) przestrze(cid:241), w której rozwijaj(cid:200) swoje kreatywne my(cid:258)lenie; na przyk(cid:239)ad Roald Dahl i za(cid:239)o(cid:285)yciel IKEA pracowali w szopach w ogrodzie. (cid:57) Organizacja (cid:650) zawczasu gromadz(cid:200) i przygotowuj(cid:200) wszystkie narz(cid:218)dzia, których b(cid:218)d(cid:200) potrzebowa(cid:202); na przyk(cid:239)ad ostrz(cid:200) wszystkie o(cid:239)ówki i sprawdzaj(cid:200), czy maj(cid:200) wystarczaj(cid:200)c(cid:200) ilo(cid:258)(cid:202) papieru, zanim zabior(cid:200) si(cid:218) do pracy. Stres zwi(cid:200)zany z kreatywno(cid:258)ci(cid:200) Pewne wieloletnie badania przeprowadzone w Harwardzkiej Szkole Biznesowej wykaza(cid:239)y, (cid:285)e za ma(cid:239)a ilo(cid:258)(cid:202) stresu mo(cid:285)e mie(cid:202) tak samo negatywny wp(cid:239)yw na wydajno(cid:258)(cid:202) w pracy jak jego nadmiar. Wygl(cid:200)da na to, (cid:285)e optymalne warunki do pracy twórczej to niewielki poziom stresu, który pozwala na utrzymanie odpowiedniego tempa, ale jednocze(cid:258)nie nie wp(cid:239)ywa destrukcyjnie na nasz(cid:200) prac(cid:218). Po przekroczeniu okre(cid:258)lonego poziomu stresu w mózgu cz(cid:239)owieka uaktywnia si(cid:218) uk(cid:239)ad limbiczny — ta cz(cid:218)(cid:258)(cid:202), która ka(cid:285)e nam walczy(cid:202) lub ucieka(cid:202). A naprawd(cid:218) trudno o kreatywno(cid:258)(cid:202), gdy walczysz z wrogiem albo uciekasz przed zagro(cid:285)eniem! Osi(cid:200)gni(cid:218)cie magicznych 10 tysi(cid:218)cy godzin Pisarz Malcolm Gladwell, sam b(cid:218)d(cid:200)cy oryginalnym i bardzo kreatywnym obserwatorem o wyj(cid:200)tkowych pogl(cid:200)dach, stworzy(cid:239) koncepcj(cid:218), któr(cid:200) okre(cid:258)li(cid:239) jako magiczne 10 tysi(cid:218)cy godzin. Jego zdaniem tyle w(cid:239)a(cid:258)nie czasu potrzebuje kreatywna jednostka, (cid:285)eby osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) bieg(cid:239)o(cid:258)(cid:202) w jakiej(cid:258) dziedzinie. Ta zasada dotyczy wszystkich rodzajów dzia(cid:239)alno(cid:258)ci, które wymagaj(cid:200) kreatywnego my(cid:258)lenia. Belg, który u(cid:285)ywa(cid:239) swoich ma(cid:239)ych szarych komórek René Magritte to autor jednych z najciekawszych i najbardziej oryginalnych obrazów w historii sztuki wspó(cid:239)czesnej. Cho(cid:202) uznaje si(cid:218) go za surrealist(cid:218), jego styl jest unikalny i nie przypomina niczego inne- go. Na swoich obrazach przedstawia(cid:239) wizje, które przypominaj(cid:200) sceny z mrocznych snów i koszmarów. Ka(cid:285)dy z nich bawi si(cid:218) nasz(cid:200) wyobra(cid:283)ni(cid:200) i g(cid:239)(cid:218)boko wnika w nasz(cid:200) psychik(cid:218). Jak Magritte zyska(cid:239) t(cid:218) unikaln(cid:200) perspektyw(cid:218)? Czy by(cid:239)a ona rezultatem sennych marze(cid:241) po za(cid:285)yciu opium, narkotykowych orgii wyobra(cid:283)ni, a mo(cid:285)e (cid:258)ci- gania demonów w pijackim amoku? Nic podobnego. Ten Belg pochodz(cid:200)cy z klasy (cid:258)redniej mieszka(cid:239) na przedmie(cid:258)ciach i prowadzi(cid:239) dostatnie (cid:285)ycie. Ka(cid:285)dego ranka o tej samej porze robi(cid:239) krótki spacer do swojej pracowni, w której pracowa(cid:239) przez ca(cid:239)y dzie(cid:241). A potem po prostu wraca(cid:239) do domu. Nie nosi(cid:239) beretu ani fartucha; jego ulubionym ubraniem by(cid:239) szyty na miar(cid:218) trzycz(cid:218)(cid:258)ciowy garnitur z ca(cid:239)ym zestawem dodatków. Magritte swoim wygl(cid:200)dem przypomina(cid:239) nieco swojego fikcyjnego rodaka, Herkulesa Poirot. Metodyczna, monotonna rutyna Magritte’a to do- wód — by(cid:202) mo(cid:285)e celowo przejaskrawiony w sur- realistycznym ge(cid:258)cie — (cid:285)e wyj(cid:200)tkowo kreatywne osoby cz(cid:218)sto s(cid:200) zdyscyplinowane i prowadz(cid:200) bar- dzo uporz(cid:200)dkowane (cid:285)ycie. Stoi on w sprzeczno(cid:258)ci z powszechnym przekonaniem, i(cid:285) wszyscy twórcy musz(cid:200) by(cid:202) ekscentrykami, anarchistami i wyrzutkami spo(cid:239)ecze(cid:241)stwa. Kup książkęPoleć książkę 102 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) II: Przygotuj si(cid:218), czyli przyj(cid:218)cie kreatywnego nastawienia 10 000 godzin to 1000 dni po 10 godzin. To oznacza, (cid:285)e nawet pracuj(cid:200)c przez 8 godzin dziennie przez wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) dni w roku, b(cid:218)dziemy potrzebowali oko(cid:239)o 3 lat, (cid:285)eby osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) ten cel. Oto przyk(cid:239)ad: osoby, które zna(cid:239)y Beatlesów, zanim zrobili oni wielk(cid:200) karier(cid:218), opowiadaj(cid:200), (cid:285)e czwórka muzyków by(cid:239)a tylko przeci(cid:218)tn(cid:200) grup(cid:200) z Liverpoolu, dopóki nie pojecha(cid:239)a do Hamburga na dwuletni kontrakt. Zgodnie z jego zapisami m(cid:239)odzi Beatlesi musieli (cid:202)wiczy(cid:202) wiele godzin dziennie, przez sze(cid:258)(cid:202) albo siedem dni w tygodniu. Po takich morderczych próbach, trwaj(cid:200)cych ponad dwa lata, ch(cid:239)opaki z Liverpoolu sta(cid:239)y si(cid:218)… no có(cid:285), Beatlesami. Tego rodzaju intensywna rutyna jest typowa dla wielu obszarów dzia(cid:239)alno(cid:258)ci twórczej. Wielu ludzi, którzy odnie(cid:258)li sukces jako arty(cid:258)ci, musia(cid:239)o si(cid:218) wykaza(cid:202) ogromnym samozaparciem i zaanga(cid:285)owaniem, (cid:202)wicz(cid:200)c swoje umiej(cid:218)tno(cid:258)ci dzie(cid:241) w dzie(cid:241) przez d(cid:239)ugie miesi(cid:200)ce. Niektórzy s(cid:200) w stanie utrzyma(cid:202) wysok(cid:200) kreatywno(cid:258)(cid:202) dzi(cid:218)ki zwyk(cid:239)emu powtarzaniu. Wyznaczaj(cid:200) sobie okre(cid:258)lone cele — albo, je(cid:258)li wolisz, rutyn(cid:218) — które musz(cid:200) zrealizowa(cid:202) bez wzgl(cid:218)du na to, czy danego dnia czuj(cid:200) si(cid:218) kreatywni, czy nie. Taka postawa cz(cid:218)sto wynika z ogromnej pasji do swojej pracy. Przygotowanie si(cid:218) na dobre rezultaty Eksperci od kreatywno(cid:258)ci robi(cid:200) wszystko, co mog(cid:200), (cid:285)eby stworzy(cid:202) tak(cid:200) atmosfer(cid:218), która b(cid:218)dzie sprzyja(cid:202) pobudzeniu mocy twórczych. Warsztaty z kreatywno(cid:258)ci cz(cid:218)sto s(cid:200) prowadzone w dobrze o(cid:258)wietlonych salach, pomalowanych na (cid:285)ywe, radosne kolory. Specjali(cid:258)ci od kreatywnego my(cid:258)lenia zapoznaj(cid:200) uczestników z miejscem, dzia(cid:239)aj(cid:200)c wed(cid:239)ug przemy(cid:258)lanego, z góry przygotowanego schematu. Innymi s(cid:239)owy: robi(ci
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kreatywne myślenie dla bystrzaków
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: