Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00118 011559 17330204 na godz. na dobę w sumie
Kreatywność językowa w literaturze i mediach - ebook/pdf
Kreatywność językowa w literaturze i mediach - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8088-701-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> literaturoznawstwo, językoznawstwo
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Niniejszy tom jest kontynuacją rozważań podjętych w poprzednich książkach z cyklu poświęconego oryginalności słownej, takich jak: Kreatywność językowa w komunikowaniu (się) i Kreatywność językowa w przestrzeni medialnej oraz Kreatywność językowa w przestrzeni publicznej.

Poszczególne zagadnienia prezentowane przez badaczy zostały podzielone na dwie części - dotyczące kreatywności w mediach oraz w literaturze. Oprócz prasy i radia autorów szczególnie interesuje przestrzeń Internetu . Czytelnicy znajdą w publikacji m.in. takie zagadnienia, jak: kreatywność copywriterów i użytkowników portali społecznościowych, forma i funkcja memów internetowych, neologizmy i metafory w wypowiedziach dziennikarzy, wyrazy potoczne i ekspresywne w pismach młodzieżowych. Ponadto w części dotyczącej literatury autorzy analizują nowe gatunki i utwory.

 

Czytelników zainteresowanych kreatywnością językową w bardziej praktycznym ujęciu zachęcamy do sięgnięcia po Kreatywność językową w reklamie. Podręcznik nie tylko dla specjalistów, z bogatym materiałem ilustracyjnym oraz niebanalnymi, rozwijającymi ćwiczeniami.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Kreatywność językowa w literaturze i mediach Bartłomiej Cieśla – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny Zakład Współczesnego Języka Polskiego, 90-236 Łódź, ul. Pomorska 171/173 Magdalena Pietrzak – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny Zakład Historii Języka Polskiego, 90-236 Łódź, ul. Pomorska 171/173 RECENZENT Maria Krauz REDAKTOR INICJUJĄCY Urszula Dzieciątkowska OPRACOWANIE REDAKCYJNE Małgorzata Szymańska SKŁAD I ŁAMANIE Munda – Maciej Torz PROJEKT OKŁADKI Katarzyna Turkowska Zdjęcie wykorzystane na okładce: © Depositphotos.com/wowomnon © Copyright by Authors, Łódź 2017 © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017 Wydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Wydanie I. W.07508.16.0.K Ark. wyd. 11,3; ark. druk. 16,625 ISBN 978-83-8088-702-2 e-ISBN 978-83-8088-701-5 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 90-131 Łódź, ul. Lindleya 8 www.wydawnictwo.uni.lodz.pl e-mail: ksiegarnia@uni.lodz.pl tel. (42) 665 58 63 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I – KREATYWNOŚĆ W MEDIACH Paulina Buczek – Wpływ komunikacji internetowej (CMC) na kreatyw- ność językową polskich internautów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Bartłomiej Cieśla – Autoprezentacja firm copywriterskich.. . . . . . . . . . . 19 Barbara Matuszczyk – Dziedzictwo czy nowatorstwo współczesnych pism młodzieżowych? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Ewa Wiecha-Kartowska – „Tani nocleg Warszawa” – czyli kreatywność językowa SEO-copywritingu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Ita Głowacka – Hasztagi jako nowa forma komunikowania społeczno- ści sieciowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Jagoda Sałaj – Przeobrażenia stylów pisania w sferze publicznej. Reflek- sja nad jakością słowa w komunikacji.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Justyna Sochacka – Językowy obraz kobiety w felietonach Hanny Bakuły . . 89 Katarzyna Furmaniak – Bloger (nie)jedno ma imię. Środki słowotwór- cze wykorzystane w pseudonimach internetowych.. . . . . . . . . . . . . . . . 101 Kamila Mrozek-Kochanek – Ridendo discimus. Łacińskie memy inter- netowe z LOLcatami w roli głównej.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Małgorzata Berezowska – Nowe tendencje leksykalne w języku polskich i włoskich użytkowniczek forów dyskusyjnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Michał Skrzypski – Kreatywność językowa w mediach na przykładach wybranych relacji radiowych Tomasza Zimocha. . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Spis treści 5 Magdalena Wismont – Świadomość modyfikacji związków frazeolo- gicznych w nagłówkach prasowych na przykładzie „Angory”. . . . . . . 151 CZĘŚĆ II – Kreatywność w literaturze Agnieszka Kmita – „Niewymienna Moja Na Nic” – kreatywność języ- kowa w formułach etykietalnych listów Agnieszki Osieckiej i Jeremie- go Przybory. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Daniel Dzienisiewicz., Filip Graliński., Piotr Wierzchoń – Archika- strat, emancypaństwo i krytykretyni − głos lingwochronologizato- rów w sprawie kreatywności językowej Adolfa Nowaczyńskiego.. . . . 173 Joanna Duda – Kreatywność językowa na przykładzie utworu Romeo kiffe Juliette autorstwa Grand Corps Malade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 Joanna Graca – Kreatywność językowa w kolażach Herty Müller – pró- ba analizy dzieła liberackiego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 Jagoda Kryg – Kombinatoryka literacka przed epoką Oulipo.. . . . . . . . . 213 Maria Janus – Język nowej dramaturgii dla dzieci i młodzieży. Świeży, nowy, odważny? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 Marta Nowak – Język elficki jako element kreowania świata fantasy w twórczości J.R.R. Tolkiena.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 Sylwia Folgert – „Słowotwory”, „dziwotwory” i inne (s)twory, czyli środ- ki słowotwórcze w poezji dziecięcej Michała Rusinka.. . . . . . . . . . . . . 255 WSTĘP Niniejsza książka to już czwarta monografia publikowana w ra- mach serii poświęconej refleksji nad kreatywnością językową, wy- dana z inicjatywy młodych językoznawców zrzeszonych w Kole Naukowym Językoznawców i Kole Naukowym „wKoło” Języka, które działają na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódz- kiego. W przedkładanym Państwu tomie zgrupowano artykuły dotyczące oryginalnych zabiegów słownych wykorzystywanych przez twórców komunikatów medialnych i literackich. Zestawienie dwóch różnych obszarów dyskursywnych dało możliwość zapre- zentowania kreatywności słownej w jej licznych wariantach struk- turalnych, semantycznych i funkcjonalnych, a także – co ważne – zarysowało perspektywę komparatywną, niewątpliwie poznaw- czo interesującą. Jeszcze jedna książka dotycząca kreatywności językowej stano- wi dowód, że obrany przez autorów kierunek badań nadal pełen jest ciekawych, wymagających eksploracji zagadnień. Oddając w Pań- stwa ręce kolejny zbiór artykułów, wyrażamy zarazem przekonanie, że jest to zaledwie kolejny rozdział naukowej narracji pełnej jeszcze niepodjętych wątków, domagającej się kontynuacji. Bartłomiej Cieśla Magdalena Pietrzak Wstęp 7 Paulina Buczek Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Wpływ CMC na kreatywność językową polskich internautów Rozwój technologii, który przyniósł rozpowszechnienie szybkich łączy internetowych, doprowadził do powstania społeczeństwa informacyjnego, nastawionego na aktywne wykorzystywanie nowych mediów [Adamkiewicz 2015: 18]. Do najczęstszych po- wodów korzystania z internetu przez członków nowo powstałego społeczeństwa zalicza się chęć zdobywania wiedzy, rozrywkę oraz utrzymywanie kontaktu z innymi osobami [Bobrowicz 2006: 105]. Nowy sposób korzystania z sieci wpłynął nie tylko na powstanie zmian w obszarze zdobywania wiedzy, ale również przyczynił się do przekształcenia języka wykorzystywanego przez użytkowników tego medium. Poza pozytywnymi aspektami korzystania z sieci, warto wspo- mnieć o negatywnych zjawiskach. Uczestnikom społeczeństwa in- formacyjnego trudno skupić się podczas czytania długich tekstów. O tym problemie pisał Nicholas Carr w swojej pierwszej głośnej krytyce internetu [Carr 2012]. Paradoksalnym potwierdzeniem słów Carra były komentarze internautów dodawane pod jego ar- tykułem. Pisali oni TL lub DR, co w języku angielskim oznacza too long oraz didn’t read. Czynnikiem determinującym język komu- nikacji internetowej jest profil demograficzny użytkownika sieci, szczególnie jego wiek. Zauważyć można, że młodsi użytkownicy Wpływ CMC na kreatywność językową polskich internautów 9 częściej korzystają z form graficznych, które obecnie nie tylko wy- rażają emocje, ale również zwykłe czynności czy przedmioty. Nie- mniej jednak zmiany językowe, a właściwie kreatywność językowa, dotyczą wszystkich użytkowników sieci. Nasilenia i przyspieszenia namnażania się zmian językowych wśród internautów można doszukiwać się w spopularyzowaniu serwisów społecznościowych. Za przełom uznaje się pojawienie się Facebooka, gdyż jak donoszą badania przeprowadzone w 2010 roku w Stanach Zjednoczonych, to właśnie wtedy internauci po raz pierwszy zaczęli spędzać więcej czasu na serwisach społeczno- ściowych niż w Googlu. Według dokładnych danych, Amerykanie poświęcili serwisowi 41,4 mln minut, zaś wyszukiwarce 39,8 mln minut [Halavais 2012: 8]. Pojawienie się Facebooka spowodowało powstawanie i udostępnianie przez jego użytkowników ogromnej ilości treści. Wręcz szokująca wydaje się informacja podana przez byłego prezesa Google’a – Erica Schmidta, iż cała treść, jaką czło- wiek wyprodukował od początku dziejów do 2003 roku, zajęłaby 5 miliardów gigabajtów, zaś w 2011 roku na wyprodukowanie takiej ilości danych, wystarczyły już tylko dwa dni [Halavais 2012: 8]. Lo- giczne jest więc, że wytwarzanie takich ilości treści zrodziło pewne trendy językowe wśród użytkowników. Żeby je przedstawić, ważne jest, aby zdawać sobie sprawę, kim jest przeciętny użytkownik sieci. Danych tych dostarczają badania Multiscreening w Polsce, według których użytkownicy to przede wszystkim młodzi ludzie. Najlicz- niejsza ich grupa obejmuje osoby w wieku 19–21 lat, co stanowi 26 wszystkich użytkowników. Przy podziale na płeć, dominują kobie- ty, ponieważ stanowią aż 60 całej społeczności. Większością są też ludzie wykształceni – posiadający świadectwo ukończenia szkoły średniej lub zawodowej – 57 , zaś 37 posiada wykształcenie wyż- sze [Polacy oglądają… 2013: 12–13]. Z badań dotyczących wyklu- czenia cyfrowego w Polsce wynika, iż zamożność nie jest najistot- niejszym elementem, determinującym dostęp do nowych mediów. Aż 40 gospodarstw domowych o najniższych dochodach posiada komputer [Soboń-Smyk 2009]. Aktywne korzystanie z sieci wspiera rozszerzający się multiscreening. Pod pojęciem tym kryje się korzy- 10 Paulina Buczek stanie z więcej niż jednego urządzenia (ekranu) jednocześnie. Im więcej posiadamy nowych urządzeń z dostępem do internetu, tym więcej poświęcamy mu uwagi i czasu. Najczęściej drugim ekranem jest smartfon, z którego w celach społecznościowych podczas sur- fowania po Internecie korzysta 36 użytkowników. Dla 28 ludzi zawodowo pracujących przy komputerze, pełni on funkcję rozryw- kową [Polacy oglądają… 2013: 12–13]. Tytułowy skrót CMC w języku angielskim oznacza Computer- -mediated Communication, w tłumaczeniu na język polski – komu- nikację komputerową lub komunikację przez komputer. Pojęcie to obejmuje wszystkie sposoby przekazywania informacji, które umożliwia komputer. Dookreślić należy, iż archaiczne wręcz zna- czenie ma w tym wypadku słowo ‘komputer’. Chodzi tu dokładniej o każde urządzenie, za pomocą którego można komunikować się w dowolnej formie, przykładem jest więc chociażby smartfon i kla- syczna rozmowa telefoniczna. Ze względu na potrzebę stosowania tego dookreślenia, badacze zaproponowali również bardziej ob- szerny termin, który mieści w sobie CMC; jest nim EMC. Skrót ten oznacza electronically-mediated communication, czyli komunikację zapośredniczoną elektronicznie [Baron 2008]. Język, którym posługują się internauci, ze względu na swoje specyficzne cechy posiada też kilka określeń. Ze względu na miej- sce, w jakim występuje, jest to język internetu lub netspeak. Są to określenia najbardziej ogólne. Wszystkie omawiane w tym tekście trendy językowe użytkowników sieci, zostały wyłonione na podsta- wie ich pewnej powtarzalności. Nie są to jednostkowe przypadki anomalii językowych. Na różnego rodzaju forach i komunikatorach występuje jego węższa odmiana, określana mianem leet speak lub hack mową. Oznacza to, iż ze względu na zbliżoną lub identyczną wymowę, pewne sylaby zastępowane są literami lub cyframi. Przy- kładem jest, stosowane często na czatach pożegnanie „3maj się”. W Polsce zjawisko to określane jest również pokemonizmem. Leet speak może mieć zastosowanie również ze względu na podobień- stwo morfologiczne cyfr i liter, np. 0 – o, 1 – l, 3 – E, 4 – A, 5 – s [Chyrzyński 2012: 80]. O ile pierwsze zastosowanie może wynikać Wpływ CMC na kreatywność językową polskich internautów 11 z dążenia do skrótowości, ze względu na to, że zamiast co najmniej dwóch klawiszy wystarczy wcisnąć jeden, o tyle druga forma ma za- stosowanie jedynie ozdobne i obecnie zupełnie marginalne. Pozo- stając przy zastępowaniu liter formami zbliżonymi morfologicznie, dodać należy, że istnieje również sposób wykorzystujący w tym celu symbole, np.   – oo, $ – s, £ – Ł, @ – a. Zastępowanie liter morfo- logicznie zbliżonymi symbolami ma funkcję jedynie ozdobną. Wy- korzystanie leet speak było większe, gdy prym wiodły komunikatory internetowe, a każdy użytkownik mógł stworzyć w nim swój opis. Kreatywność językowa użytkowników sieci przejawiła się rów- nież w sposobie maskowania używanych wulgaryzmów. Spośród wszystkich środków językowych najmniejszą akcepta- cją społeczną cieszą się wulgaryzmy. O ile ich stosowanie w sy- tuacjach prywatnych wydaje się wielu użytkownikom języka uzasadnione, a czasami nawet konieczne, o tyle w kontakcie pu- blicznym dla sporej grupy Polaków jest rażące, nieprzyzwoite, obraża uczucia i poczucie estetyki odbiorcy [Mosiołek-Kłosińska 2000: 112]. Aby nie zostać automatycznie usuniętym z forum dyskusyjne- go ze względu na stosowanie wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe, internauci zastępują jedną z liter gwiazdką * lub kratką # [Chyrzyński 2012: 77]. Używanie wulgaryzmów, choć niestosow- ne, służy podkreślaniu wyrażanych emocji, np. zbulwersowania ko- mentowaną sytuacją. Użytkownicy sieci mają jeszcze co najmniej dwa sposoby na wyrażanie swoich emocji za pomocą tekstu. Pierw- szy to multiplikacja liter lub znaków interpunkcyjnych, w zależności od tego, co chcą przekazać. W odniesieniu do symboli, zwiększenie liczby znaków zapytania oznacza niedowierzanie lub zaciekawienie, wykrzykników wzmocnienie pierwotnego stanu emocjonalnego, np. złości lub radości, przeplatanie obu wymienionych to zaskocze- nie połączone z powątpiewaniem, zaś wielokropek zastępuje ciszę. W przypadku liter, wielokrotność y lub m może sugerować wahanie się lub zastanawianie, zaś z zaśnięcie lub chrapanie. Emocje wyraża 12 Paulina Buczek się także przy użyciu wyrazów dźwiękonaśladowczych. Internau- ci śmieją się przy pomocy hahaha, wyrażają zachwyt lub po prostu wzdychają przez ach, och, ech, są źli, gdy piszą wrrr, grrr, ughhh, coś im smakowało, jeśli wysyłają mniam, mniam, oraz dziwią się na ojej. Mogą również gardzić, pisząc phiii, pfff. Oczywiście nie jest to zbiór zamknięty. Drugą możliwość wyrażania emocji daje pisanie słów lub fragmentów, na które internauta chce położyć nacisk przy wy- korzystaniu wielkich liter. Bazując na konkretnych przykładach zaczerpniętych z polskich stron internetowych, forów, blogów czy portali społecznościowych, wskazać można jeszcze dwie formy kreatywności. Jest to infantyli- zacja języka, inaczej określana zdrobnieniem fonetycznym. Ma to na celu ocieplenie wizerunku osoby tworzącej komunikat. Obecnie na język, nie tylko ten stosowany w środowisku sieci, znaczący wpływ ma globalizacja. Przejawia się ona w wprowadza- niu do języka polskiego słów lub całych zwrotów z języka obcego, najczęściej angielskiego. Często słowa te posiadają polskie odpo- wiedniki, jednak częstotliwość ich używania jest tak ogromna, iż zakorzeniają się w języku polskim na dobre. Niestety, nie każdy internauta wie, jak poprawnie zapisywać wyrazy obce, dlatego ich pomysłowość przyniosła zapisywanie wyrazów pochodzących z in- nych języków zgodnie z formą dźwiękową [Chyrzyński 2012: 83]. Ta sama zasada może obowiązywać w przypadku nieznajomości pisowni polskiej, zapis zgodnie z formą, jaką słyszymy, połączony z multiplikacją formy zastępującej literę pierwotną może wskazy- wać na znajomość pisowni i wykazanie, iż zabieg jest celowy. Jednak brak pewności czy forma jest poprawna czy nie, może być w ten spo- sób zatuszowany. Klasyczny przykład to biedactffo. Polskie sekwen- cje wyrazu lub litery mogą być zastępowane przez obce. Najczęściej tyczy się to wymiany k lub ku na q, sz na sh, u na oo oraz ks na x. Tendencja do skrótowości podczas tworzenia treści wyzwoliła wielką kreatywność internautów w tworzeniu skrótów. Powstaje ich tak dużo, że już sami użytkownicy nie są w stanie ich rozszyfro- wywać, na co może wskazywać ogromna liczba pytań, co oznacza dany skrót, kierowana do wyszukiwarki Google. Najczęściej chodzi Wpływ CMC na kreatywność językową polskich internautów 13 o skróty powstałe od fraz angielskich, np. LOL – lots of laugh, BTW – by the way, AFK – away from keyboard, YOLO – you only live once. Są one niezwykle popularne wśród młodych użytkowników sieci, a naj- częściej zastosowanie mają podczas rozmów na czatach. Te i wiele innych skrótów wchodzi do codziennego języka, i są one używane w tej samej formie, bez rozwinięcia, w komunikacji rzeczywistej. Poza wersjami skrótów wyrazów angielskich, użytkownicy oszczędzają swój czas, pisząc również po polsku, pomijając część liter. Najczęściej opuszczane są samogłoski, ponieważ jest ich mniej niż spółgłosek, a ich pominięcie nie sprawia problemów przy odczytywaniu słów, np. Cb – ciebie, Pzdr – pozdro, Wgl – w ogóle [Chyrzyński 2012: 91]. Język internetu posiada zacznie więcej cech charakterystycz- nych, jednak nie zawsze są one związane z kreatywnością. Wspo- mnieć tu należy o pomijaniu znaków diakrytycznych, co zdecy- dowanie wynika z chęci tworzenia treści w jak najkrótszym czasie. Zjawisko to częściej spotykane jest w komunikacji synchronicznej. W komunikacji asynchronicznej np. mailowej, mamy do czynienia z większą dbałością o język oraz większą ilością czasu przeznaczoną na stworzenie komunikatu [Chyrzyński 2012: 77]. W sieci powstało wiele sposobów wynagradzania braku znaków pozawerbalnych. Powszechnie wiadomo, że najwięcej emocji w roz- mowie face to face przenosi mimika twarzy oraz gestykulacja. Formą mającą zastąpić te elementy w CMC stały się emotikony. Jak zauwa- ża Alina Naruszewicz-Duchlińska, analizując fora dyskusyjne: […] internetowe emotikony symbolizują stany uczuciowe lub przedstawiają wygląd danej osoby. […] W grupach dyskusyjnych najczęściej stosowane są podstawowe, łatwe do odszyfrowania i jednoznaczne interpretacyjnie, pramimiczne oznaczenia: uśmiechu :-), niezadowolenia :-(, mrugnięcia ;-), sugerującego żart, pojawia się także filuterne nawiązanie do pokazywania ję- zyka: :-P. [Naruszewicz-Duchlińska 2011: 77]. Symbole zmieniające się w żółte minki zyskały na znaczeniu do tego stopnia, iż stworzono emotikony wyrażające wiele innych 14 Paulina Buczek emocji. Kolejnym etapem rozwoju emotikonów było powstanie naklejek, czyli form o wiele większych, dodatkowo animowanych. W komunikatorze messenger wprowadzono nową opcję wyraża- nia emocji, czyli emoji, które przedstawiają nie tylko mimikę, ale również zwierzęta, pogodę, odzież, jedzenie i wiele innych rzeczy. Dzięki temu, poza wyrażaniem emocji, możliwe stało się zastępo- wanie wielu treści formami graficznymi. Stosowanie emotikonów, zarówno tradycyjnych jak i nowszych ich przeobrażeń, stało się tak popularne, iż obecnie użytkownicy nie wyobrażają sobie komuni- kowania bez nich. Ich obecność ułatwia odczytywanie emocji i uni- kanie dwuznaczności w odczytywaniu wypowiedzi oraz stanowi niewerbalne podkreślenie intencji wypowiedzi. Emotikony pełnią więc funkcję ekspresywną, a ich brak może być odebrane jako brak sympatii lub oschłość nadawcy komunikatu. Język służy do tworzenia treści na forach, serwisach, portalach horyzontalnych, czatach, mailach czy komunikatorach. Charakte- ryzuje go kontekstowość – opisane wyżej tendencje nie występują w całej sieci z jednakowym natężeniem. Większość z nich charakte- ryzuje fora, grupy dyskusyjne i czaty, gdzie język wykorzystywany do komunikowania się jest bardziej swobodny. David Crystal tak oto wypowiada się o języku internetu: […] to więcej niż hybryda mowy i pisma, czy też wynik zderzenia się ze sobą dwóch istniejących od dawna mediów. Teksty elektro- niczne, wszelkiego rodzaju, nie są po prostu takie same jak inne rodzaje tekstów [Chyrzyński 2012: 44]. O tym, że język wykorzystywany w sieci łączy cechy mowy (ulotność) i pisma (trwałość), pisali również Kathleen Ferrara, Milena Collot i Nancy Belmore czy Naomi Baron. Poza cechami typowymi dla mowy i pisma, język CMC posiada cechy charak- terystyczne tylko dla niego. Są to: płynność, równoczesność, nie- ograniczoność powielania, przenikalność granic tekstów elektro- nicznych, celowe ignorowanie zasad ortografii i interpunkcji, sto- sowanie emotikonów. Cechy zbliżające język internetu do pisma Wpływ CMC na kreatywność językową polskich internautów 15 to m.in. brak kontaktu bezpośredniego, zarówno wizualnego, jak i akustycznego, opóźnienie między tworzeniem a odbiorem ko- munikatu, często nieznajomość odbiorcy, możliwość edytowania swojej wypowiedzi. Język komunikacji internetowej, jak każdy naturalny język, stale ewoluuje. W cyberprzestrzeni swoje miejsce znajdują różne środowiska, np. naukowców, hakerów czy graczy komputerowych, których język jest bardzo hermetyczny i właściwie niezrozumiały dla przeciętnego użytkownika sieci. Analizując jednak netspeak, używany przez większość internatów, łatwo znaleźć w nim róż- nego rodzaju przeobrażenia, które wskazują na to, jak bardzo kre- atywni są jego użytkownicy. Należy pamiętać, iż wpływ na niego mają również takie czynniki, jak wulgaryzacja mediów, globali- zacja, info tainment. Jednak w wielu przypadkach to sposób wyko- rzystywania sieci przez internatów determinuje formy językowe, którymi sami się posługują. Szybkość powstawania coraz to no- wych tendencji językowych pokazuje, iż jest to proces ciągły, a jego efekty zdecydowanie będą w przyszłości tematem wielu rozpraw badaczy, zarówno pod względem językowym, medioznawczym, jak i kulturowym. Bibliografia Adamkiewicz J. [2015], Nowe technologie informacyjne w edukacji. Nieko- niecznie „cyfrowa demencja”, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń. Baron N. [2008], Always On. Language in an Online and Mobile World, Oxford University Press, New York. Bobrowicz W. [2006], Internet. Kultura. Edukacja, Oficyna Wydawnicza Verba, Lublin. Carr N. [2012], Płytki umysł. Jak Interent wpływa na nasz mózg, Wydawnic- two Helion, Gliwice. Chyrzyński T. [2012], Język w Internecie, Centrum Badań Europy Wschod- niej Uniwersytetu Warmińsko-Mazursliego, Olsztyn. Halavais A. [2012], Wyszukiwarki internetowe a społeczeństwo, Wydawnic- two Naukowe PWN, Warszawa. 16 Paulina Buczek Mosiołek-Kłosińska K. [2000], Wulgaryzacja języka w mediach, [w:] Język w mediach masowych, Upowszechnianie Nauki – Oświata „UN-O”, Warszawa. Naruszewicz-Duchlińska A. [2011], Internetowe grupy dyskusyjne, Wydaw- nictwo UniwersytetuWarmińsko-Mazurskiego, Olsztyn. Polacy oglądają podwójnie, [2013], „Brief”, nr 5. Soboń-Smyk A., Wykluczenie cyfrowe w Polsce, [online] http://wiado- mosci.ngo.pl/wiadomosci/439524.html (dostęp: 17.09.2015). Bartłomiej Cieśla Uniwersytet Łódzki Autoprezentacja firm copywriterskich W ostatnich latach wyraźnie zwiększa się znaczenie perswazyjnej funkcji języka. Swoista nadprodukcja informacji wymusza koniecz- ność nadawania jej rysów wypowiedzi oryginalnej i nieszablonowej zarówno na poziomie treściowym, jak i formalnym. Ramy prze- strzeni medialnej ewokującej językowym konceptyzmem obejmu- ją coraz większą liczbę przekazów werbalnych, ich siłę uwydatnia świat reklamy, mediów i biznesu. Rosnąca liczba drobnych przedsię- biorstw wymusza konieczność wyróżnienia nowej marki nie tylko za sprawą korzystnej oferty, ale też sposobu jej przedstawienia. Wydaje się, że troska o językową osobliwość przekazu powinna być większa wówczas, gdy profil przedsiębiorstwa buduje się w na- wiązaniu do takich atrybucji, jak kreatywność, innowacyjność czy wyjątkowość – szczególnie wtedy, gdy działania firmy koncentrują się na twórczości słownej (niewątpliwie jest tak w wypadku agencji copywriterskich, public relations czy firm proponujących usługi re- dakcyjne). Samo podanie takiej informacji, np. na stronie interne- towej, może przecież nie wystarczyć, by pozyskać zaufanie klienta – dobrze byłoby ją uwiarygodnić. Celem autora artykułu jest opis werbalnych środków wykorzy- stywanych w autopromocji firm copywriterskich, które za główny cel działania stawiają sobie konstruowanie oryginalnych tekstów Autoprezentacja firm copywriterskich 19 marketingowych (tytułów, nagłówków, sloganów, ofert handlo- wych, scenariuszy reklamowych, nazw produktów czy przedsię- biorstw), mających przyciągnąć uwagę odbiorcy (nabywcy towaru lub usługi), wartościowanych głównie ze względu na skuteczność [Dutko 2012: 11–12]. Nadrzędnym celem wskazanych agencji jest tworzenie tekstu z myślą o potrzebach, oczekiwaniach i zaintere- sowaniach odbiorców, po to by zdobyć ich zaufanie i zrealizować założone cele marketingowe [Stawarz 2015: 28]. Copywriter to „tekściarz”, który musi wykazywać się kreatywnością, znajomością starannego języka czy zagadnień z zakresu marketingu i reklamy [Jaworowicz 2015: 16]. Jakie zabiegi słowne pojawiają się w przedstawianych klientom tekstach reklamowych? Czy grupowane są w stałe powtarzalne układy, dające asumpt do mówienia o swoistych technikach przy- ciągania uwagi? Czy kreatywność wysłowienia jest główną jakością stylistyczną wypowiedzi promujących takie firmy? Odpowiedzi na wskazane pytania stanowić będą główną myśl artykułu. Przedmiotem opisu uczyniono teksty publikowane na firmo- wych stronach WWW. Analizie poddano 20 witryn internetowych, które jako pierwsze wyświetlane są w przeglądarce Google pod hasłem agencja copywriterska1, tj. textmakers.pl, ecopywriting.pl, wyrazownia.pl, impartagencja.pl, copymint.pl, altext.pl, contweb. pl, artelis.pro, seocopywriter.com.pl, slowotworca.pl, barbarabo- rycka.pl, polskieznaki.wordpress.com, e-words.pl, szymmaszyna.pl, autentycznycopywriting.pl. copywriterzy.com, www-copywriting. pl, dajemyslowo.com, dyanet.pl, reaktia.pl. Jedną z produktywnych form przekazu umieszczanych w ich strukturze jest slogan, a więc krótkie hasło reklamowe mające przykuć uwagę odbiorcy i przenieść ją na oferowany produkt. Pro- gramowa niebanalność sloganu, stanowiąca jego konstytutywną jakość stylistyczną, wpływa na sposób postrzegania promowanej oferty – odbieranej jako wyjątkowa i warta uwagi. W większości slo- ganów wskazać można takie cechy językowe, jak: metaforyczność, 1 Ranking pozycji na dzień 15 kwietnia 2016 roku. 20 Bartłomiej Cieśla idiomatyczność, eliptyczność, lapidarność, polimorficzność struk- tury składniowej [Bralczyk 2004, 124–130]. W poddanej analizie przestrzeni medialnej pełni on jeszcze jedną bardzo istotną funkcję: podobnie jak każdy inny werbalny składnik umieszczany w struk- turze witryny dowodzić ma pisarskiego wyrobienia i kreatywności pracowników agencji. W tym sensie jako inicjalny komponent stro- ny, eksponowany zazwyczaj w sąsiedztwie logo, w znacznym stop- niu wpływa na zachowanie potencjalnego klienta. W zdecydowanej większości badanych sloganów podkreśla się walory promowanych agencji przez wskazanie na profil ich działal- ności, cechy wyróżniające firmę i jej pracowników, korzyści wyni- kające ze współpracy: [1] Copywriting, który działa [ecopywriting.pl] [2] Dzień dobry dla Twojej marki! [e-words.pl] [3] Słowo daję, zyski rosną! [dynanet.pl] [4] Zamieniamy słowa na zyski [ecopywriting.pl] [5] Piszę i podpowiadam jak pisać [autentycznycopywriting.pl] [6] Podrzucam słowa [autentycznycopywriting.pl] [7] RÓBMY SZUM! [szummaszyna.pl] [8] Słowotwórca. Produkcja słów z najlepszych składników [slowo- tworca.pl] [9] Wyrazownia to miejsce, w którym MYŚL przemienia się w TRAFNY TEKST i EFEKTOWNY OBRAZ [wyrazownia.pl] [10] Czujemy miętę do reklamy [copymint.pl] [11] Unikalny mix: marketing, psychologia sukcesu, biznes w inter- necie [barbaraborycka.pl] [12] Najlepsze teksty w internecie [polskieznaki.wordpress.com] [13] Najsmaczniejszy marketing i PR w sieci! [reaktia.pl] [14] inni robią wszystko My robimy content marketing – najlepiej – planujemy realizujemy analizujemy [dajemyslowo.com] W przykładach [1], [8], [10], [13] można mówić o zmianie łączli- wości leksykalnej, a więc nietypowym i zaskakującym zestawieniu Autoprezentacja firm copywriterskich 21 wyrazów grupowych w oryginalne połączenia słowne. W osobli- wym kontekście osadzone są zarówno pojedyncze słowa (copy- writing – działa; produkcja słów, najsmaczniejszy marketing), jak i związek frazeologiczny czuć miętę, otwierający tradycyjnie miejsce dopełnieniu osobowemu. Zmiana łączliwości może być narzędziem budowania wieloznaczności: w przykładzie [6] czasownik podrzu- cać wyzyskano w dwóch znaczeniach: ‘rzucić (rzucać) coś w górę, podnieść (podnosić) coś niezbyt wysoko w górę nagłym, szybkim ruchem’ i pot. ‘dostarczyć (dostarczać), przynieść (przynosić), przy- wieźć (przywozić) coś komuś lub dokąd’. Aktualizację pierwszego wariantu powoduje obraz: Autorka zdjęcia i grafiki: Sylwia Nikko Biernacka Wieloznacznie sformułowano też slogany [2] i [3]: powitanie dzień dobry odczytać można dosłownie, połączeniu dać słowo przy- pisano treść związaną: ‘zobowiązać się uroczyście, zapewnić so- lennie’ i poddaną defrazeologizacji. Swoista kontaminacja znaczeń pozwala sformułować obietnicę oraz lakoniczny opis działalności. W hasłach nieco bardziej standardowych pod względem języko- wym uwagę zwraca wartościujące słownictwo, np. Najlepsze teksty, i harmonijny sposób grupowania tekstu w tzw. triadę słowną, np. Unikalny mix: marketing, psychologia sukcesu, biznes w internecie; planujemy realizujemy analizujemy, w ostatnim przykładzie uwydat- niony aliteracją. 22 Bartłomiej Cieśla
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kreatywność językowa w literaturze i mediach
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: