Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01096 013991 17187839 na godz. na dobę w sumie
Królowie innowacji w usługach finansowych - książka
Królowie innowacji w usługach finansowych - książka
Autor: Liczba stron: 344
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-1027-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> controlling
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Myśl finansowa rynków wschodzących

Obiegowa i traktowana niemal jak dogmat opinia o światowych finansach każe nam wierzyć, że Stany Zjednoczone i inne rozwinięte kraje mają w tej dziedzinie monopol na innowacje. Jak zatem wyjaśnić taką oto sytuację, o której w zamieszczonym w tej książce wywiadzie wspomina Wojciech Sobieraj, współtwórca i prezes Alior Banku? Relacjonuje nam typowy obrazek z konferencji poświęconej innowacjom w usługach finansowych: gdy przemawia gość z Polski czy Turcji, sala jest pełna, tymczasem wystąpienia Brytyjczyków czy przedstawicieli innych „wiodących” światowych gospodarek traktowane są jak przerywnik. Dobry moment na wykonanie zaległych telefonów, czy odpisanie na maile...

Polska na ogół wypada źle w ogólnych rankingach innowacyjności w gospodarce. Z jednym wyjątkiem. Twórczy okazuje się rodzimy sektor finansowy. Krzysztof Rybiński napisał tę książkę właśnie po to, by pokazać, jak wiele ciekawych, korzystnych dla klienta rozwiązań pojawia się w sektorze usług finansowych w krajach rozwijających się, szczególnie w Polsce. Ponadto stara się rozwikłać zagadkę: jak do tego doszło i co było kluczowe dla spektakularnych sukcesów polskich przedsiębiorstw z tego sektora?

W książce znajdziesz wywiady z twórcami, właścicielami lub prezesami pięciu firm świadczących usługi finansowe. Nad fenomenem tej szczególnej polskiej innowacyjności zastanowimy się więc wspólnie z Wojciechem Sobierajem (Alior Bank), Mateuszem Morawieckim (BZ WBK), Marcinem Pióro (Cinkciarz.pl), Sławomirem Lachowskim (mBank) oraz Jakubem Zabłockim (XTB). Natomiast rozmowa z Markiem Rosińskim — partnerem zarządzającym kancelarii Baker & McKenzie — pokazuje, co trzeba w Polsce zmienić, aby eksplozja innowacyjności nastąpiła w całej gospodarce.
 

Prof. Krzysztof Rybiński — jeden z najbardziej znanych polskich ekonomistów. Karierę zawodową rozpoczynał jako informatyk w Japonii, potem był głównym ekonomistą kilku banków, wiceprezesem NBP, gdzie pod jego nadzorem zmieniono sposób inwestowania rezerw dewizowych, dzięki czemu Polska w ciągu dwóch lat zarobiła dodatkowo miliard dolarów. Był członkiem Komisji Nadzoru Finansowego, partnerem w globalnej firmie doradczej i członkiem wielu rad nadzorczych. W latach 2010-2015 był rektorem Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie. Obecnie jest rektorem New Economic University w Almaty w Kazachstanie (www.neu.edu.kz). Prowadzi też własną firmę doradczą. W 2012 roku został wybrany przez polskich przedsiębiorców najczęściej słuchanym przez nich ekonomistą. Regularnie występuje w telewizji, pisuje felietony do krajowych dzienników i tygodników, jego artykuły ukazują się też w „Financial Times”.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Barbara Gancarz-Wójcicka Projekt okładki: ULABUKA Fotografia na okładce została wykorzystana za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/krolif Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-283-1027-8 Copyright © Krzysztof Rybiński 2015 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność SPIS TRE(cid:165)CI WST(cid:125)P, CZYLI O TYM, (cid:191)E (cid:165)WIATU TYLKO SI(cid:125) WYDAJE, I(cid:191) INNOWACJE W FINANSACH POWSTAJ(cid:107) WY(cid:146)(cid:107)CZNIE W AMERYCE 1. WIELKI ROZJAZD TRENDÓW, CZYLI O TOKSYCZNYCH INNOWACJACH NA PÓ(cid:146)NOCY I DOBRYCH INNOWACJACH NA PO(cid:146)UDNIU 1.1. Kraje pó(cid:239)nocy i innowacyjna bro(cid:241) masowego finansowego ra(cid:285)enia 1.2. Kraje po(cid:239)udnia i innowacje tworzone na potrzeby klientów 2. JAK (cid:165)RODKI UNIJNE ZNISZCZY(cid:146)Y INNOWACYJNO(cid:165)(cid:109) W POLSCE 2.1. Spójno(cid:258)(cid:202) rozwoju gospodarczego a (cid:258)rodki unijne 2.2. Rozwój kapita(cid:239)u ludzkiego a (cid:258)rodki unijne 2.3. (cid:165)rodki unijne a innowacyjno(cid:258)(cid:202) w Polsce 2.3.1. Zmiany innowacyjno(cid:258)ci polskiej gospodarki pod wp(cid:239)ywem (cid:258)rodków unijnych 2.3.2. Opis metodologii oceny wp(cid:239)ywu (cid:258)rodków unijnych na innowacyjno(cid:258)(cid:202) polskiej gospodarki przyj(cid:218)tej w tym rozdziale 2.3.3. Wyniki analizy 2.3.4. Rekomendacje zmian w polityce wspierania innowacyjno(cid:258)ci w Polsce 11 19 20 28 37 38 40 41 45 51 53 61 Poleć książkęKup książkę 6 | K R Ó L O W I E I N N O W A C J I 2.3.5. Wnioski: opracowany i wdro(cid:285)ony w Polsce mechanizm dystrybucji (cid:258)rodków unijnych niszczy innowacyjno(cid:258)(cid:202) 3. NADCHODZI ZMIANA TRENDU, POJAWIAJ(cid:107) SI(cid:125) PIERWSZE OAZY NA POLSKIEJ PUSTYNI INNOWACYJNO(cid:165)CI 4. KRÓLOWIE INNOWACJI W SEKTORZE US(cid:146)UG FINANSOWYCH 4.1. Kim s(cid:200) królowie innowacji w us(cid:239)ugach finansowych i jakie maj(cid:200) osi(cid:200)gni(cid:218)cia? 4.1.1. Alior 4.1.2. BZ WBK 4.1.3. Cinkciarz.pl 4.1.4. mBank 4.1.5. XTB 4.2. Wywiady z królami innowacji w us(cid:239)ugach finansowych 4.2.1. Prezes i wspó(cid:239)twórca Alior Banku, Wojciech Sobieraj 4.2.2. Prezes BZ WBK, Mateusz Morawiecki 4.2.3. Twórca, w(cid:239)a(cid:258)ciciel i prezes portalu Cinkciarz.pl, Marcin Pióro 4.2.4. Twórca i wieloletni prezes mBanku, S(cid:239)awomir Lachowski 4.2.5. Twórca i wspó(cid:239)w(cid:239)a(cid:258)ciciel X-Trade Brokers, Jakub Zab(cid:239)ocki 64 67 75 76 76 82 87 90 95 98 98 138 165 191 231 5. SK(cid:107)D BIOR(cid:107) SI(cid:125) KRÓLOWIE INNOWACJI I JAK DZIA(cid:146)AJ(cid:107) 5.1. Przywództwo 5.2. Wizja i strategia 5.3. Umieszczenie klienta w centrum procesów biznesowych 5.4. Kultura przyjazna innowacjom 5.5. P(cid:239)aska struktura zarz(cid:200)dcza i elastyczno(cid:258)(cid:202) 5.6. Inspiracja 273 277 279 281 282 284 285 Poleć książkęKup książkę S P I S T R E (cid:165) C I | 7 6. NAST(cid:125)PNY KROK: STWORZENIE RYNKU PRAW W(cid:146)ASNO(cid:165)CI INTELEKTUALNEJ W POLSCE 6.1. Wywiad z Markiem Rosi(cid:241)skim, partnerem zarz(cid:200)dzaj(cid:200)cym kancelarii Baker McKenzie w Polsce 7. LEKCJE DLA FIRM I SEKTORA PUBLICZNEGO W POLSCE 7.1. Rekomendacje dla firm 7.1.1. Innowacyjne przywództwo 7.1.2. W(cid:239)a(cid:258)ciwa kultura organizacyjna 7.1.3. Odpowiednie zarz(cid:200)dzanie relacjami z klientami 7.1.4. Nieustanna obserwacja rynku 7.2. Rekomendacje dla administracji publicznej 7.2.1. Dzia(cid:239)ania na szczeblu centralnym 7.2.2. Dzia(cid:239)ania na szczeblu lokalnym ZAMIAST ZAKO(cid:148)CZENIA BIBLIOGRAFIA 289 290 317 317 318 320 323 326 329 329 331 335 337 Poleć książkęKup książkę 8 | K R Ó L O W I E I N N O W A C J I Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:239) 3. NADCHODZI ZMIANA TRENDU, POJAWIAJ(cid:107) SI(cid:125) PIERWSZE OAZY NA POLSKIEJ PUSTYNI INNOWACYJNO(cid:165)CI NADCHODZI ZMIANA TRENDU Rozdzia(cid:239) 2. dokumentuje katastrof(cid:218) w dziedzinie innowacyjno(cid:258)ci w Polsce, która mia(cid:239)a miejsce w okresie 2006 – 2014. Zaprezento- wa(cid:239)em te wyniki w polskim parlamencie, w kilku urz(cid:218)dach cen- tralnych, pokaza(cid:239)em kilku ministrom. Reakcja wielu ministrów i wysokich urz(cid:218)dników w tym okresie by(cid:239)a zawsze taka sama: albo obrazili si(cid:218) na mnie, albo obrazili si(cid:218) na rankingi, podwa(cid:285)aj(cid:200)c ich wiarygodno(cid:258)(cid:202). Inni, nieliczni, starali si(cid:218) zrozumie(cid:202), na czym po- lega problem, ale ich si(cid:239)a przebicia by(cid:239)a zbyt ma(cid:239)a, (cid:285)eby spowo- dowa(cid:202) zmiany mechanizmów niszcz(cid:200)cych polsk(cid:200) innowacyjno(cid:258)(cid:202). Ci obra(cid:285)eni zawsze mieli gotow(cid:200) histori(cid:218), (cid:285)e przecie(cid:285) taka albo siaka firma dosta(cid:239)a dofinansowanie unijne, dzi(cid:218)ki czemu zrealizo- wa(cid:239)a nowoczesne inwestycje i szybko si(cid:218) rozwija. Ja te(cid:285) znam takie historie, ale firm, które faktycznie wykorzysta(cid:239)y (cid:258)rodki unijne na podniesienie innowacyjno(cid:258)ci, w skali kraju jest bardzo ma(cid:239)o — wi(cid:218)k- szo(cid:258)(cid:202) po prostu kupi(cid:239)a sobie nowe maszyny lub wybudowa(cid:239)a nowe budynki, co wcale nie przek(cid:239)ada si(cid:218) na wzrost warto(cid:258)ci sprzeda- (cid:285)y innowacyjnych produktów, wr(cid:218)cz przeciwnie: w minionych latach Poleć książkęKup książkę 6 8 | K R Ó L O W I E I N N O W A C J I udzia(cid:239) takiej sprzeda(cid:285)y w przychodach firm systematycznie spa- da(cid:239), co pokaza(cid:239)em w rozdziale 2. Przypomn(cid:218), (cid:285)e Polska musi sobie poradzi(cid:202) z problemem sta- rzenia si(cid:218) spo(cid:239)ecze(cid:241)stwa. To nadchodz(cid:200)ce demograficzne tsunami uderzy w nasz(cid:200) gospodark(cid:218) i finanse publiczne ju(cid:285) pod koniec bie(cid:285)(cid:200)cej dekady. I (cid:285)eby przetrwa(cid:202) ten kataklizm, musimy mie(cid:202) jak najwi(cid:218)cej firm, które wykorzystuj(cid:200) innowacyjne modele biz- nesowe do podboju rynków mi(cid:218)dzynarodowych, bo tylko takie firmy s(cid:200) w stanie znacz(cid:200)co zwi(cid:218)ksza(cid:202) zatrudnienie i podnosi(cid:202) p(cid:239)ace w czasie zapa(cid:258)ci demograficznej przek(cid:239)adaj(cid:200)cej si(cid:218) na spadek krajowej konsumpcji. Zmartwiony s(cid:239)abymi wynikami w obszarze innowacyjno(cid:258)ci, rozpocz(cid:200)(cid:239)em projekt badawczy, którego celem by(cid:239)o zrozumienie mechanizmów tworzenia i niszczenia innowacyjno(cid:258)ci w Polsce. W ramach tego projektu powsta(cid:239)a m.in. ksi(cid:200)(cid:285)ka Go global!1 zawie- raj(cid:200)ca wywiady z w(cid:239)a(cid:258)cicielami i prezesami polskich firm doko- nuj(cid:200)cych skutecznej ekspansji mi(cid:218)dzynarodowej. Ponadto mój zespó(cid:239) badawczy dokona(cid:239) analizy zza biurka prawie 200 firm oraz przeprowadzi(cid:239) wiele wizyt studialnych w firmach dokonuj(cid:200)cych ekspansji mi(cid:218)dzynarodowej, staraj(cid:200)c si(cid:218) zrozumie(cid:202), jakie czynniki s(cid:200) najwa(cid:285)niejsze dla mi(cid:218)dzynarodowego sukcesu. Innowacyjno(cid:258)(cid:202) produktu, us(cid:239)ugi lub modelu biznesowego zawsze by(cid:239)a jednym z kluczowych czynników sukcesu i prawie zawsze (cid:258)rodki unijne lub wsparcie publiczne nie mia(cid:239)o z tym nic wspólnego, poza nielicznymi wyj(cid:200)tkami, gdy m(cid:200)drze realizowane zamówienia publiczne — jeszcze sprzed okresu funkcjonowania obecnej generuj(cid:200)cej patologie 1 Wydawnictwo Onepress, stycze(cid:241) 2014 r. Poleć książkęKup książkę N A D C H O D Z I Z M I A N A T R E N D U | 6 9 ustawy PZP (Prawo Zamówie(cid:241) Publicznych) — kierowa(cid:239)y do danej firmy strumie(cid:241) zamówie(cid:241), który pozwala(cid:239) firmie urosn(cid:200)(cid:202) i rozpo- cz(cid:200)(cid:202) ekspansj(cid:218) mi(cid:218)dzynarodow(cid:200) (przypadki firm Radwag i Solaris Bus Coach). Wnioski z tych bada(cid:241) przeprowadzonych przez minione dwa lata pozwalaj(cid:200) przewidywa(cid:202), (cid:285)e okres siedmiu lat chudych w dziedzinie innowacyjno(cid:258)ci dobiega ko(cid:241)ca i nale(cid:285)y oczekiwa(cid:202) eksplozji in- nowacyjno(cid:258)ci w Polsce. W obszarze kreatywno(cid:258)ci, innowacyjno(cid:258)ci i przedsi(cid:218)biorczo(cid:258)ci nadchodzi biblijne siedem lat t(cid:239)ustych. Wynika to z pozytywnego splotu nast(cid:218)puj(cid:200)cych czynników: (cid:120) Rz(cid:200)d przeszkadza coraz mniej. Jeszcze nie pomaga, ale mniej przeszkadza, co jest dobrym trendem (ilustruje to wykres 3.1). Wykres 3.1. Miejsce Polski w rankingach Doing Business Banku (cid:165)wiatowego (cid:189)ród(cid:239)o: raporty Doing Business Banku (cid:165)wiatowego [2014]. (cid:120) Naturalna kreatywno(cid:258)(cid:202) i przedsi(cid:218)biorczo(cid:258)(cid:202) Polaków zaczyna si(cid:218) w coraz wi(cid:218)kszym stopniu przek(cid:239)ada(cid:202) na innowacyjno(cid:258)(cid:202) i two- rzenie nowych innowacyjnych firm. Poleć książkęKup książkę 7 0 | K R Ó L O W I E I N N O W A C J I (cid:120) Coraz wi(cid:218)cej polskich firm zaczyna rozprzestrzenia(cid:202) swoje unikalne modele biznesowe w innych krajach i robi to bardzo skutecznie. (cid:120) W innych krajach stopniowo pojawia si(cid:218) percepcja, (cid:285)e w Pol- sce zaczyna tworzy(cid:202) si(cid:218) ekosystem, który rodzi takie firmy. (cid:120) Polskie szko(cid:239)y (cid:258)rednie stopniowo zaczynaj(cid:200) dostrzega(cid:202), (cid:285)e za- miast uczy(cid:202) m(cid:239)odzie(cid:285) przedsi(cid:218)biorczo(cid:258)ci i odkrywania w sobie talentu zam(cid:218)cza(cid:239)y dzieci wkuwaniem cz(cid:218)sto zb(cid:218)dnej i do ni- czego niepotrzebnej wiedzy. (cid:120) Polskie uczelnie, które cz(cid:218)sto oferowa(cid:239)y star(cid:200) wiedz(cid:218), na sku- tek kryzysu demograficznego zmieniaj(cid:200) si(cid:218) i coraz lepiej przy- gotowuj(cid:200) m(cid:239)odych ludzi do roli przysz(cid:239)ego innowacyjnego przedsi(cid:218)biorcy, a nie pasywnego korposzczura. To jeszcze nie jest powszechne, ale jest coraz wi(cid:218)cej uczelni-agentów zmiany. (cid:120) W Polsce studiuje coraz wi(cid:218)cej cudzoziemców, co wspiera pro- ces innowacyjno(cid:258)ci. (cid:120) Pieni(cid:200)dze unijne, które przyjd(cid:200), b(cid:218)d(cid:200) wydawane troch(cid:218) m(cid:200)- drzej ni(cid:285) w poprzedniej perspektywie, co oznacza, (cid:285)e uczymy si(cid:218) na b(cid:239)(cid:218)dach. Poprzednio fundusze te zabija(cid:239)y innowacyj- no(cid:258)(cid:202) w skali kraju, teraz jest szansa, (cid:285)e b(cid:218)d(cid:200) pomaga(cid:202). Przyjrzyjmy si(cid:218) bli(cid:285)ej tym czynnikom. Od lat w rankingach przedsi(cid:218)biorczo(cid:258)ci czo(cid:239)owe miejsca z regu(cid:239)y zajmuj(cid:200) trzy nacje: Turcy, Chi(cid:241)czycy i Polacy. O ile Chiny i Turcja (cid:258)wiadomie realizuj(cid:200) strate- gi(cid:218) ekspansji mi(cid:218)dzynarodowej, z aktywn(cid:200), wspieraj(cid:200)c(cid:200) rol(cid:200) pa(cid:241)stwa oraz chi(cid:241)skiej i tureckiej diaspory rozlokowanej po ca(cid:239)ym (cid:258)wiecie, o tyle w przypadku Polski do tej pory pa(cid:241)stwo i administracja Poleć książkęKup książkę N A D C H O D Z I Z M I A N A T R E N D U | 7 1 publiczna by(cid:239)y raczej wrogiem przedsi(cid:218)biorców. Wystarczy przy- pomnie(cid:202) nagonk(cid:218) na firmy, które dokonuj(cid:200) optymalizacji po- datkowej, dzia(cid:239)aj(cid:200)c zgodnie z przepisami prawa, tak samo jak ich konkurenci w innych krajach. Ale to si(cid:218) powoli zmienia i mimo (cid:285)e pa(cid:241)stwo ci(cid:200)gle przeszkadza w ekspansji mi(cid:218)dzynarodowej zamiast pomaga(cid:202), to przeszkadza coraz mniej. Ilustruje to chocia(cid:285)by wy- kres pokazuj(cid:200)cy miejsce Polski w rankingu Doing Business. Jak wida(cid:202) na wykresie, w ci(cid:200)gu pierwszych czterech lat rz(cid:200)dów Do- nalda Tuska pa(cid:241)stwo by(cid:239)o coraz wi(cid:218)kszym szkodnikiem. Dopiero w drugiej kadencji podj(cid:218)to reformy, które poprawi(cid:239)y sytuacj(cid:218). Mimo to p(cid:239)acenie podatków w Polsce jest ci(cid:200)gle relatywnie trud- niejsze i bardziej zbiurokratyzowane ni(cid:285) by(cid:239)o w 2006 r. Badania mojego zespo(cid:239)u pokazuj(cid:200), (cid:285)e coraz wi(cid:218)cej polskich firm skutecznie wdra(cid:285)a sprawdzone w Polsce modele biznesowe w innych krajach. Ci(cid:200)gle jeszcze gros firm opiera si(cid:218) na tym, (cid:285)e s(cid:200) ta(cid:241)sze i bardziej elastyczne od zachodniej konkurencji, ale do- starczaj(cid:200) jako(cid:258)(cid:202) lepsz(cid:200) ni(cid:285) inne rynki wschodz(cid:200)ce, w tym Chiny. Jednak pojawia si(cid:218) coraz wi(cid:218)cej firm, które dokonuj(cid:200) ekspansji mi(cid:218)dzynarodowej, opieraj(cid:200)c si(cid:218) na w(cid:239)asnych innowacjach. Szefowie firm, z którymi rozmawia(cid:239)em, twierdz(cid:200) tak(cid:285)e, (cid:285)e stopniowo poprawia si(cid:218) percepcja Polski za granic(cid:200). O ile dekad(cid:218) temu polskie pochodzenie firmy by(cid:239)o obci(cid:200)(cid:285)eniem, o tyle teraz przeszkadza to tylko nielicznym firmom, dla wi(cid:218)kszo(cid:258)ci jest neu- tralne, ale pojawiaj(cid:200) si(cid:218) pierwsze firmy, którym to pomaga. W polskich szko(cid:239)ach edukacja by(cid:239)a podporz(cid:200)dkowana XIX- wiecznemu modelowi, w ramach którego wype(cid:239)niano umys(cid:239)y dzieci wiedz(cid:200). Robiono to skutecznie, poniewa(cid:285) pozycja Polski w rankin- gach PISA (które mierz(cid:200) jako(cid:258)(cid:202) edukacji szkolnictwa (cid:258)redniego) Poleć książkęKup książkę 7 2 | K R Ó L O W I E I N N O W A C J I si(cid:218) poprawi(cid:239)a, co znaczy, (cid:285)e polskie nastolatki pisz(cid:200) egzaminy znacznie lepiej ni(cid:285) wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) ich rówie(cid:258)ników w innych krajach. Ale ci(cid:200)gle wypadamy bardzo s(cid:239)abo w praktycznym stosowaniu pozy- skanej wiedzy, a nauka podstaw przedsi(cid:218)biorczo(cid:258)ci w wielu szko- (cid:239)ach nie ma nic wspólnego z kreowaniem przedsi(cid:218)biorczych postaw, polega bowiem na wkuwaniu kolejnych faktów. Na szcz(cid:218)(cid:258)cie to tak(cid:285)e stopniowo ulega zmianie, czego przyk(cid:239)adem mo(cid:285)e by(cid:202) pilo- ta(cid:285)owy projekt Akademia M(cid:239)odego Przedsi(cid:218)biorcy realizowany przez Akademi(cid:218) Vistula wspólnie z bankiem BZ WBK, w którym udzia(cid:239) bierze ponad 20 szkó(cid:239) ponadpodstawowych2. W ramach tego projektu m(cid:239)odzie(cid:285) uczy si(cid:218) przedsi(cid:218)biorczo(cid:258)ci w formule e-learning od m(cid:239)odych przedsi(cid:218)biorców oraz realizuje projekty polegaj(cid:200)ce na wspó(cid:239)pracy z polskimi przedsi(cid:218)biorcami. M(cid:239)odzi ludzie ucz(cid:200) si(cid:218) przedsi(cid:218)biorczo(cid:258)ci w praktyce, realizuj(cid:200)c zespo(cid:239)owe projekty. Po udanym pilota(cid:285)u planowane jest rozszerzenie akcji na wszystkie szko(cid:239)y w Polsce. Dla przedsi(cid:218)biorczo(cid:258)ci i innowacyjno(cid:258)ci najlepszy jest kryzys, a nie nadmiar pieni(cid:218)dzy unijnych. Jak by(cid:239)o mnóstwo pieni(cid:218)dzy, to uczelnie wykorzystywa(cid:239)y te (cid:258)rodki na budow(cid:218) nowych auli i po- mieszcze(cid:241) (tylko kto tam b(cid:218)dzie studiowa(cid:239), gdy liczba studentów spadnie z 2 mln do niewiele ponad miliona?) i na wyposa(cid:285)enie laboratoriów, których znaczna cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) pozostaje niewykorzystana. Ale gdy przyszed(cid:239) kryzys demograficzny i wp(cid:239)ywy z czesnego za- cz(cid:218)(cid:239)y gwa(cid:239)townie spada(cid:202), uczelnie zosta(cid:239)y zmuszone do reform. Programy kszta(cid:239)cenia s(cid:200) zmieniane i coraz lepiej odpowiadaj(cid:200) na potrzeby rynku pracy, przybywa te(cid:285) studentów zagranicznych, 2 www.amp.vistula.edu.pl. Poleć książkęKup książkę N A D C H O D Z I Z M I A N A T R E N D U | 7 3 a atmosfera wielokulturowo(cid:258)ci sprzyja innowacyjno(cid:258)ci i kreatyw- no(cid:258)ci. Moje rozmowy z sieciami inkubatorów akademickich wska- zuj(cid:200), (cid:285)e coraz wi(cid:218)cej studentów my(cid:258)li nie o karierze w korporacji, ale o za(cid:239)o(cid:285)eniu w(cid:239)asnej firmy. To s(cid:200) bardzo dobre zmiany, które ju(cid:285) nied(cid:239)ugo powinny przynie(cid:258)(cid:202) pozytywne skutki dla innowa- cyjno(cid:258)ci w skali kraju. Administracja publiczna te(cid:285) uczy si(cid:218) na b(cid:239)(cid:218)dach i nowe pro- gramy unijne uruchamiane w perspektywie finansowej w latach 2014 – 2020 powinny znacznie skuteczniej wspiera(cid:202) innowacyjno(cid:258)(cid:202), a nie po prostu finansowa(cid:202) inwestycje w nowe maszyny lub budyn- ki, chocia(cid:285) te zmiany niestety nie s(cid:200) jeszcze powszechne i wiele regionów pope(cid:239)ni znowu te same b(cid:239)(cid:218)dy. Konkursy s(cid:200) mniej zbiu- rokratyzowane, pozwalaj(cid:200) lepiej podejmowa(cid:202) ryzyko innowacyj- nej dzia(cid:239)alno(cid:258)ci gospodarczej i lepiej (cid:239)(cid:200)cz(cid:200) finansowanie prywatne i publiczne. Jeszcze wiele pozostaje do zrobienia (np. koncepcja inteligentnych specjalno(cid:258)ci w regionach jest ca(cid:239)kowicie chybio- na), ale i tak nale(cid:285)y odnotowa(cid:202) zdecydowan(cid:200) popraw(cid:218). Podsumowuj(cid:200)c: polska przedsi(cid:218)biorczo(cid:258)(cid:202) w minionej dekadzie musia(cid:239)a przedziera(cid:202) si(cid:218) przez g(cid:200)szcz truj(cid:200)cych, cz(cid:218)sto (cid:258)miertelnie jadowitych i nieustanie zmieniaj(cid:200)cych si(cid:218) przepisów. Ale ta przed- si(cid:218)biorczo(cid:258)(cid:202) nie zosta(cid:239)a zatruta ani zabita. Ona nie tylko przeby(cid:239)a ten g(cid:200)szcz, ale tak(cid:285)e uodporni(cid:239)a si(cid:218) na truj(cid:200)cy jad przepisów. Pol- ska przedsi(cid:218)biorczo(cid:258)(cid:202) w minionej dekadzie do(cid:258)wiadczy(cid:239)a potopu (cid:258)rodków unijnych. I ona nie tylko nie zosta(cid:239)a zatopiona przez ten potop, ale przetrwa(cid:239)a i nauczy(cid:239)a si(cid:218) p(cid:239)ywa(cid:202). Po katastrofie innowacyjno(cid:258)ci w minionych siedmiu latach, moim zdaniem, czeka nas zmiana trendu. I nie mówi(cid:218) tylko o efekcie pi- (cid:239)eczki, która rzucona z 20. pi(cid:218)tra na dno, troch(cid:218) si(cid:218) odbije, a potem Poleć książkęKup książkę 7 4 | K R Ó L O W I E I N N O W A C J I spadnie, tylko o nadchodz(cid:200)cej eksplozji przedsi(cid:218)biorczo(cid:258)ci i inno- wacyjno(cid:258)ci. Je(cid:285)eli mam racj(cid:218), to pojawia si(cid:218) szansa, (cid:285)eby Polska poradzi(cid:239)a sobie z nadchodz(cid:200)c(cid:200) katastrof(cid:200) demograficzn(cid:200), bo sta- rzenie si(cid:218), a potem ubytek ludno(cid:258)ci, czyli spadek popytu krajowego, mo(cid:285)e zosta(cid:202) zrekompensowany skuteczn(cid:200) ekspansj(cid:200) polskich firm na rynki mi(cid:218)dzynarodowe. Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Królowie innowacji w usługach finansowych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: