Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00120 002904 18775843 na godz. na dobę w sumie
Krótka gramatyka - FRANCUSKI - ebook/pdf
Krótka gramatyka - FRANCUSKI - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 164
Wydawca: LektorKlett Język publikacji: polski
ISBN: 9788374290258 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Książka w zwięzłej formie omawia najważniejsze zagadnienia gramatyczne.


Graficzne wyróżniki umożliwiają swobodne poruszanie się po treści i szybkie wyszukiwanie potrzebnego zagadnienia.


Oznaczone zostały podstawowe różnice między danym językiem obcym a polskim oraz omówione typowe błędy językowe.


Po każdym rozdziale omawiającym jakąś kategorię gramatyczną znajdują się ćwiczenia, które pozwalają sprawdzić stopień przyswojenia materiału.


Na końcu książki zamieszczono klucz, indeks i słowniczek pojęć gramatycznych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

naucz si´ sam n o w o Ê ç Krótka gramatyka j´zyka francuskiego z çwiczeniami Krótka gramatyka j´zyka francuskiego Gabriele Forst Wydawnictwo LektorKlett Poznaƒ Wydawnictwo LektorKlett ul. Rac∏awicka 72 60-302 Poznaƒ tel./faks (061) 861 88 28 Tytu∏ orygina∏u: Grammatik Französisch kurz bündig Grafika: Gilles Bonotaux Projekt ok∏adki: Marian Winiecki © Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2000 © dla wydania polskiego Wydawnictwo LektorKlett, Poznaƒ 2001 ISBN T∏umaczenie i adaptacja: Przemys∏aw Znaniecki Opracowanie çwiczeƒ: Katarzyna Kwapisz Redakcja serii: Robert Kuc Redakcja tomu: Joanna Roszak Korekta: Agnieszka Stanis∏awska Sk∏ad: studio KO – Jerzy Nawrot Druk: MoÊ i ¸uczak, Poznaƒ Wydanie I Jak korzystaç z „Krótkiej gramatyki j´zyka francuskiego” Ksià˝ka ta w zwi´z∏y i jasny sposób przedstawia najwa˝niejsze zagad- nienia gramatyki francuskiej. Uwzgl´dnia równie˝ wyra˝enia charak- terystyczne dla tego j´zyka. Przyst´pnie sformu∏owane regu∏y wsparte sà licznymi przyk∏adami t∏umaczonymi na j´zyk polski. Poniewa˝ ksià˝ka powsta∏a z myÊlà o polskim u˝ytkowniku, w wielu rozdzia∏ach wskazane sà typowe b∏´dy, jakie robià Polacy, oraz wskazówki, jak ich uniknàç. W pracy z ksià˝kà u∏atwieniem b´dà nast´pujàce symbole: Szczególnie wa˝ne zasady i w∏aÊciwoÊci. Wyjàtki od regu∏y lub jej u˝ycie alternatywne. Krótkie wskazówki u∏atwiajàce zapami´tywanie regu∏. Istotne ró˝nice mi´dzy j´zykiem polskim a francuskim. Odsy∏acz do innego rozdzia∏u ksià˝ki. Nie musisz kolejno czytaç wszystkich rozdzia∏ów. Je˝eli chcesz si´ szybko nauczyç jakiegoÊ aspektu gramatyki albo odÊwie˝yç sobie w pami´ci wybrane zagadnienie, wystarczy si´gnàç do odpowiedniej cz´Êci ksià˝ki. Spis treÊci i zamieszczony z ty∏u indeks rzeczowy poz- wolà ∏atwo znaleêç to, co Ci´ interesuje. Je˝eli nie pami´tasz, co oznacza dany termin gramatyczny, pomo˝e Ci zestawienie wa˝niejszych poj´ç gramatycznych zamieszczone na str. 134. ˚yczymy mi∏ej i owocnej nauki! 3 Spis treÊci L’article – rodzajnik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9 Rodzajnik okreÊlony .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  11 Rodzajnik nieokreÊlony Rodzajnik czàstkowy .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  11 åwiczenia .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Le substantif – rzeczownik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  13 Rodzaj gramatyczny rzeczowników .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  13 Rodzaj gramatyczny rzeczowników ˝ywotnych .  .  .  .  .  .  .  14 Rodzaj gramatyczny rzeczowników nie˝ywotnych .  .  .  .  .  .  15 Liczba mnoga rzeczowników .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  17 Odmiana rzeczowników przez przypadki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  18 åwiczenia .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  L’adjectif – przymiotnik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  19 Pozycja przymiotnika w zdaniu .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  19 Liczba pojedyncza i mnoga przymiotnika .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  21 Szczególne przypadki tworzenia form rodzaju ˝eƒskiego .  .  22 Szczególne przypadki tworzenia form liczby mnogiej .  .  .  .  23 Przymiotniki beau, nouveau i vieux .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  24 Stopniowanie przymiotników .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  25 åwiczenia .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  L’adverbe – przys∏ówek .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  27 Formy .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  27 Pozycja przys∏ówka w zdaniu .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  29 Stopniowanie przys∏ówków .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  30 åwiczenia .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Les pronoms – zaimki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  31 Zaimki osobowe nieakcentowane .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  31 Zaimki osobowe akcentowane .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  33 Zaimki osobowe w funkcji dope∏nienia bli˝szego .  .  .  .  .  .  34 Zaimki osobowe w funkcji dope∏nienia dalszego .  .  .  .  .  .  36 Zaimki zwrotne .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  38 Zaimek przys∏ówkowy en .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  38 Zaimek przys∏ówkowy y .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  38 KolejnoÊç zaimków w zdaniu .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  40 Zaimki przymiotne wskazujàce .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  43 Zaimki przymiotne dzier˝awcze .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  44 åwiczenia .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.3 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4 4.1 4.2 4.3 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 4 5.11 Zaimki przymiotne nieokreÊlone .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  45 5.11.1 Aucun .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  45 5.11.2 Certain .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  45 5.11.3 Chaque i chacun .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  46 5.11.4 On .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  46 5.11.5 Plusieurs .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  46 5.11.6 Quelqu’un i quelque chose oraz personne i rien .  .  .  .  .  .  .  47 5.11.7 Quelque(s) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  47 5.11.8 Tout .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  48 åwiczenia .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6 6.1 6.2 6.3 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.7.1 La négation – przeczenie .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  49 Przys∏ówki przeczàce .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  49 Pozycja przys∏ówków przeczàcych w zdaniu .  .  .  .  .  .  .  .  .  50 Zdania przeczàce z okreÊleniami iloÊci .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  52 åwiczenia .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  57 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  56 Le verbe – czasownik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  53 Odmiana czasowników pierwszej grupy w czasie teraêniejszym (le présent) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  53 Odmiana czasowników drugiej grupy w czasie teraêniejszym Odmiana czasowników z koƒcówkà bezokolicznika -re w czasie teraêniejszym Odmiana najwa˝niejszych czasowników nieregularnych w czasie teraêniejszym .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  59 Tworzenie czasowników zwrotnych .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  63 Tworzenie czasu przesz∏ego niedokonanego (l’imparfait) .  .  64 Tworzenie czasu przesz∏ego dokonanego z∏o˝onego (le passé composé) Formy czasu przesz∏ego dokonanego z∏o˝onego tworzone za pomocà czasowników posi∏kowych avoir i ˘tre .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  65 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  65 7.7.2 Wybór czasownika posi∏kowego avoir lub ˘tre do tworzenia form czasu przesz∏ego dokonanego z∏o˝onego .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  66 7.7.3 OsobliwoÊci w odmianie imies∏owu biernego przy tworzeniu 7.8 7.9 7.10 form czasu przesz∏ego dokonanego z∏o˝onego za pomocà czasownika posi∏kowego avoir .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  67 Tworzenie czasu zaprzesz∏ego (le plus-que-parfait) Tworzenie czasu przesz∏ego dokonanego prostego (le passé simple) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  69 Tworzenie czasu przysz∏ego z∏o˝onego (le futur composé) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  71 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  68 5 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  71 Tworzenie czasu przysz∏ego prostego (le futur simple) Tworzenie czasu przysz∏ego dokonanego (le futur antérieur) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  73 Tworzenie trybu warunkowego czasu teraêniejszego (le conditionnel présent) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  74 Tworzenie trybu warunkowego czasu przesz∏ego (le conditionnel passé) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  76 Tworzenie imies∏owu biernego (le participe passé) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  77 Tworzenie imies∏owu czynnego (le participe présent) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  78 Tworzenie imies∏owu przys∏ówkowego wspó∏czesnego (le gérondif) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  78 Tworzenie trybu rozkazujàcego (l’impératif) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  79 Tworzenie trybu ∏àczàcego (le subjonctif) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  80 Tworzenie trybu ∏àczàcego czasu przesz∏ego (le subjonctif passé) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  84 Tworzenie strony biernej (la voix passive) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  84 åwiczenia .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  L’emploi des temps et des modes – stosowanie czasów i trybów gramatycznych .  .  .  .  .  .  86 Przeglàd najwa˝niejszych czasów gramatycznych .  .  .  .  .  .  86 Stosowanie czasu teraêniejszego (le présent) .  .  .  .  .  .  .  .  86 Stosowanie czasu przesz∏ego niedokonanego (l’imparfait) .  86 Stosowanie czasu przesz∏ego dokonanego z∏o˝onego (le passé composé) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  87 Stosowanie czasu zaprzesz∏ego (le plus-que-parfait) .  .  .  .  .  87 Stosowanie czasu przesz∏ego dokonanego prostego (le passé simple) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  88 Stosowanie czasu przysz∏ego z∏o˝onego (le futur composé) 88 Stosowanie czasu przysz∏ego prostego (le futur simple) .  .  .  89 Stosowanie czasu przysz∏ego dokonanego (le futur antérieur) Stosowanie trybu warunkowego czasu teraêniejszego (le conditionnel présent) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  89 Stosowanie trybu warunkowego czasu przesz∏ego (le conditionnel passé) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  90 Stosowanie imies∏owu czynnego (le participe présent) .  .  .  90 Stosowanie imies∏owu przys∏ówkowego wspó∏czesnego (le gérondif) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  91 Stosowanie trybu ∏àczàcego (le subjonctif) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  92 åwiczenia .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  89 7.11 7.12 7.13 7.14 7.15 7.16 7.17 7.18 7.19 7.20 7.21 8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 8.11 8.12 8.13 8.14 6 9 9.1 9.2 9.2.1 9.2.2 9.2.3 9.2.4 9.2.5 9.2.6 9.3 9.3.1 9.3.2 9.3.3 9.3.4 9.3.5 9.3.6 9.4 9.4.1 9.4.2 9.4.3 9.5 9.5.1 9.5.2 10 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 11 11.1 11.2 11.2 Les types des phrases – rodzaje zdaƒ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  98 Zdania oznajmujàce .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  98 Zdania pytajne .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  98 Pytanie wyra˝one przez intonacj´ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  98 Pytania ogólne z formu∏à est-ce que .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  99 Pytania szczegó∏owe .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  99 Pytania z zaimkiem qui .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  101 Pytania z zaimkiem que .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  102 Pytanie wyra˝one przez inwersj´ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  102 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  103 Zdanie podrz´dnie z∏o˝one Zdanie podrz´dnie z∏o˝one z zaimkiem wzgl´dnym qui .  .  103 Zdanie podrz´dnie z∏o˝one z zaimkiem wzgl´dnym que .  .  104 Zdanie podrz´dnie z∏o˝one z zaimkiem wzgl´dnym dont .  105 Zdanie podrz´dnie z∏o˝one z zaimkiem wzgl´dnym lequel, laquelle, lesquels lub lesquelles .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  105 Zdanie podrz´dnie z∏o˝one z zaimkiem wzgl´dnym où .  .  .  107 Zdanie podrz´dnie z∏o˝one z wyra˝eniem zaimkowym ce qui lub ce que .  .  .  .  .  .  .  .  107 Zdanie warunkowe .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  108 Zdanie warunkowe pierwszego typu .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  108 Zdanie warunkowe drugiego typu .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  108 Zdanie warunkowe trzeciego typu .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  109 Mowa zale˝na .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  110 Budowa zdaƒ oznajmujàcych i zdaƒ pytajnych w mowie zale˝nej Nast´pstwo czasów w zdaniach oznajmujàcych pytajnych w mowie zale˝nej .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  111 åwiczenia .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  110 Les numéraux et les indications du temps – liczebniki i okreÊlenia czasu .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  113 Liczebniki g∏ówne .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  113 Liczebniki porzàdkowe .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  116 U∏amki zwyk∏e .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  117 Podawanie dat .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  118 Podawanie godziny .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  118 åwiczenia .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Les prépositions – przyimki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  119 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  120 Przyimki okreÊlajàce miejsce Przyimki okreÊlajàce czas .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  122 Przyimki okreÊlajàce sposób .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  125 åwiczenia .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7 12 12.1 12.1 Les conjonctions – spójniki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  127 Spójniki wspó∏rz´dne .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  127 Spójniki podrz´dne .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  128 åwiczenia .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Indeks rzeczowy .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  129 Poj´cia gramatyczne .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  134 Klucz do çwiczeƒ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8 1 L’article – rodzajnik 1.1 Rodzajnik okreÊlony Formy rodzajników okreÊlonych przed spó∏g∏oskà przed „h” niemym przed samog∏oskà formy rodzaju m´skiego liczba pojedyncza liczba mnoga train le les trains hôtel l’ les hôtels arbre l’ les arbres formy rodzaju ˝eƒskiego liczba pojedyncza liczba mnoga ville la les villes heure l’ les heures autoroute l’ les autoroutes W j´zyku polskim nie istniejà rodzajniki, choç ich funkcj´ do pewnego stopnia spe∏niajà zaimki wskazujàce („ten”, „tamten” itd.) oraz szyk wyrazów w zdaniu. Natomiast w j´zyku francuskim ka˝de wyra˝enie rzeczownikowe musi zawieraç rodzajnik (choç istniejà wyjàtki od tej regu- ∏y). Przy okazji zwracamy uwag´, ˝e w j´zyku francuskim sà tylko dwa rodzaje gramatyczne: m´ski i ˝eƒski (nie ma rodzaju nijakiego). Rodzajnik okreÊlony w liczbie pojedynczej ma postaç: le dla wyra˝eƒ rzeczownikowych rodzaju m´skiego i la dla wyra˝eƒ rzeczownikowych rodzaju ˝eƒskiego. Przed wyra- ˝eniami rzeczownikowymi zaczynajàcymi si´ od samog∏o- ski lub „h” niemego zarówno le jak la przybiera postaç l’. Liczba mnoga wszystkich trzech postaci (le, la i l’) to les. Poniewa˝ francuskie rzeczowniki cz´sto cechujà si´ innym rodzajem gramatycznym ni˝ ich polskie odpowiedniki, ∏a- twiej jest zapami´taç ich rodzaj uczàc si´ ich razem z odpo- wiednimi rodzajnikami okreÊlonymi liczby pojedynczej, np.: le livre – ksià˝ka, la place – miejsce, la maison – dom. 9 Przyimki ∫ i de przed rodzajnikami okreÊlonymi ∫ Je pense travail. hôtel. au ∫ l’ aux copains. ∫ la discoth¯que. ∫ l’ aux grandes villes. école. de Je parle du voyage. hôtel. copains. de l’ des de la discoth¯que. de l’ des employée. grandes villes. Przyimki ∫ i de ∏àczà si´ z rodzajnikami okreÊlonymi wyst´pujàcymi z danymi wyra˝eniami rzeczownikowymi: ∫ + le = au ∫ + les = aux de + le = du de + les = des Stosowanie rodzajników okreÊlonych Stosowanie rodzajnika okreÊlonego jest obowiàzkowe z: – kategoriami przedmiotów lub poj´ç traktowanymi ogólnie: J’aime les livres. – nazwiskami w liczbie mnogiej: – tytu∏ami i stopniami zawodowymi lub naukowymi: – cz´Êciami cia∏a: – utartymi zwrotami i wyra˝eniami frazeologicznymi: Les Noblet habitent ∫ Paris. Le docteur Lacroix est parti en vacances. Géraldine a les yeux verts. J’apprends le fran˜ais. Stosowanie rodzajników okreÊlonych z nazwami geograficznymi J’aime le Mali. J’aime les États-Unis. Le Poitou est situé dans le sud-ouest de la France. Lubi´ Mali. Lubi´ Stany Zjednoczone. Prowincja Poitou znajduje si´ na po∏udniowym zachodzie Francji. Rodzajniki stosuje si´ w j´zyku francuskim przed wszyst- kimi nazwami kontynentów, krajów i prowincji. Rodzajników nie stosuje si´ przed nazwami krajów rodza- ju ˝eƒskiego, jeÊli przed nimi znajduje si´ przyimek en, de lub d’: Ma famille habite en France, mais mon p¯re vient de Belgique et ma m¯re vient d’Allemagne. 10 1.2 Rodzajnik nieokreÊlony rodzaj m´ski liczba pojedyncza liczba mnoga un des livre livres rodzaj ˝eƒski une des voiture voitures Rodzajnik nieokreÊlony w liczbie pojedynczej ma postaç: un dla wyra˝eƒ rzeczownikowych rodzaju m´skiego i une dla wyra˝eƒ rzeczownikowych rodzaju ˝eƒskiego. Liczba mnoga obu postaci (zarówno un, jak une) to des. Nale˝y pami´taç o tym, ˝e w j´zyku francuskim rodzajniki nieokreÊlone muszà wyst´powaç z wyra˝eniami rzeczow- nikowymi zarówno w liczbie pojedynczej, jak w mnogiej: J’ach¯te un livre. J’ach¯te des livres. Kupuj´ (pewnà) ksià˝k´. Kupuj´ (pewne) ksià˝ki. 1.3 Rodzajnik czàstkowy Formy rodzajników czàstkowych Jean prend son petit-déjeuner. Il prend du de la de l’ pain, confiture, eau. Rodzajnik czàstkowy to po∏àczenie przyimka de z odpowiednim rodzajni- kiem okreÊlonym. Stosowanie rodzajników czàstkowych 1. Rodzajniki czàstkowe stosuje si´ przed rzeczownikami niepoliczalnymi, mówiàc o nieokreÊlonych kategoriach przedmiotów i poj´ç, bez podawania iloÊci przedmio- tów ani dok∏adnego ich wskazywania. U˝ycie rodzajni- ka czàstkowego oznacza, ˝e mówimy nie o ca∏ej kate- gorii, lecz o pewnej cz´Êci wi´kszej ca∏oÊci. ] 2. Rodzajnika czàstkowego nie wolno u˝ywaç mówiàc o ca∏ej kategorii przedmiotów. W takim wypadku sto- suje si´ rodzajniki okreÊlone. Il aime l’eau, mais il déteste le thé. 11
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Krótka gramatyka - FRANCUSKI
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: