Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00024 008182 18795261 na godz. na dobę w sumie
Krótka gramatyka - WŁOSKI - ebook/pdf
Krótka gramatyka - WŁOSKI - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 119
Wydawca: LektorKlett Język publikacji: polski
ISBN: 9788374292900 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Omawia w zwięzłej formie najważniejsze zagadnienia gramatycznne. Graficznie wyróżnione zostały szczególnie ważne zasady i wyjątki, a krótkie wskazówki ułatwiają zapamiętanie regułek. Oznaczone również zostały najważniejsze różnice pomiędzy tytułowym językiem obcym a językiem polskim.


Dzięki tej książce:


* opanujesz podstawy gramatyki włoskiej lub utrwalisz posiadaną wiedzę

* łatwo odnajdziesz rozwiązania konkretnych problemów gramatycznych

* poprawnie sformułujesz wypowiedź, napiszesz list albo wypracowanie

* unikniesz typowych błędów językowych, jakie popełniają Polacy uczący się włoskiego

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Krótka gramatyka j´zyka w∏oskiego Maria Teresa Arbia Wydawnictwo LektorKlett Poznaƒ 2001 Wydawnictwo LektorKlett ul. Rac∏awicka 72 60-302 Poznaƒ tel./faks (061) 861 88 28 Tytu∏ orygina∏u: Grammatik Italienisch kurz bündig Grafika: Claudia Seeger Projekt ok∏adki: Marian Winiecki © Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2000 © dla wydania polskiego Wydawnictwo LektorKlett, Poznaƒ 2001 ISBN 83-88507-86-9 T∏umaczenie i adaptacja: Aleksandra Powalska Konsultacja j´zykowa: dr S∏awomir Braun Redakcja serii: Robert Kuc Redakcja tomu: Aleksandra Powalska Sk∏ad: studio KO – Jerzy Nawrot Druk: MoÊ i ¸uczak, Poznaƒ Wydanie I Jak korzystaç z „Krótkiej gramatyki j´zyka w∏oskiego” Ksià˝ka ta w zwi´z∏y i jasny sposób przedstawia najwa˝niejsze zagad- nienia gramatyki w∏oskiej. Uwzgl´dnia równie˝ wyra˝enia charak- terystyczne dla j´zyka w∏oskiego. Przyst´pnie sformu∏owane regu∏y wsparte sà licznymi przyk∏adami t∏umaczonymi na j´zyk polski. Poniewa˝ ksià˝ka powsta∏a z myÊlà o polskim u˝ytkowniku, w wielu rozdzia∏ach wskazane sà typowe b∏´dy, jakie robià Polacy, oraz wskazówki, jak ich uniknàç. W pracy z ksià˝kà u∏atwieniem b´dà nast´pujàce symbole: Szczególnie wa˝ne zasady i w∏aÊciwoÊci. Wyjàtki od regu∏y lub jej u˝ycie alternatywne. Krótkie wskazówki u∏atwiajàce zapami´tywanie regu∏. Wyra˝enia charakterystyczne dla j´zyka w∏oskiego. Ró˝nice mi´dzy stylem potocznym i literackim j´zyka w∏oskiego. Istotne ró˝nice mi´dzy j´zykiem polskim a w∏oskim. Nie musisz kolejno czytaç wszystkich rozdzia∏ów. Je˝eli chcesz si´ szy- bko nauczyç jakiegoÊ aspektu gramatyki albo odÊwie˝yç sobie w pami´ci wybrane zagadnienie, wystarczy si´gnàç do odpowiedniej cz´Êci ksià˝ki. Spis treÊci i zamieszczony z ty∏u „Wykaz hase∏” pozwolà ∏atwo znaleêç to, co Ci´ interesuje. Je˝eli nie pami´tasz, co oznacza dany termin gramatyczny, pomo˝e Ci zestawienie wa˝niejszych poj´ç gramatycznych zamieszczone na str. 116. ˚yczymy mi∏ej i owocnej nauki! 3 Spis treÊci 1 Arriva un bastimento carico di... – O wymowie i pisowni.  .  7 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8 Diamo i numeri! – Liczebnik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8 Liczebniki g∏ówne .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10 Liczebniki porzàdkowe Liczebniki mno˝ne .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  11 Liczebniki zbiorowe .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  11 Miary i wagi .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  11 Pane, amore e fantasia – Rzeczownik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  12 Rodzaj rzeczownika .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  12 Rzeczowniki osobowe .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  13 Rzeczowniki z∏o˝one .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  14 Liczba mnoga .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  14 Stopniowanie znaczeƒ za pomocà charakterystycznych koƒcówek .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  18 Mianownik, dope∏niacz, celownik i biernik .  .  .  .  .  .  .  .  18 Biondo era, e bello, e di gentile aspetto ... – Przymiotnik.  19 O zgodnoÊci przymiotnika z rzeczownikiem .  .  .  .  .  .  .  19 OsobliwoÊci przymiotników .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  19 Miejsce przymiotnika w zdaniu .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  21 Przymiotnik w znaczeniu przys∏ówkowym .  .  .  .  .  .  .  .  23 Przymiotnik w znaczeniu rzeczownikowym .  .  .  .  .  .  .  .  23 Stopniowanie przymiotnika .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  23 Il cuoco, il ladro ... – Rodzajnik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  25 Rodzajnik okreÊlony .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  25 Rodzajnik okreÊlony Êciàgni´ty .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  27 Rodzajnik nieokreÊlony i rodzajnik czàstkowy .  .  .  .  .  .  28 Io, la luna e tu – Zaimek .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  29 Zaimki osobowe akcentowane .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  29 Zaimki osobowe nieakcentowane .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  31 Partyku∏a zaimkowa ci .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  32 Partyku∏a zaimkowa ne .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  33 Formy z∏o˝one zaimków nieakcentowanych .  .  .  .  .  .  .  33 Miejsce zaimka nieakcentowanego w zdaniu .  .  .  .  .  .  34 Questa o quella, per me pari sono... – Wskazujàce cz´Êci mowy .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  35 Zaimki przymiotne wskazujàce questo i quello .  .  .  .  .  .  35 Zaimki rzeczowne wskazujàce questo i quello .  .  .  .  .  .  36 Costui, colui, stesso – Inne wskazujàce cz´Êci mowy .  .  37 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5 5.1 5.2 5.3 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 7 7.1 7.2 7.3 4 8 8.1 8.2 8.3 9 9.1 9.2 10 11 11.1 11.2 12 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 A ciascuno il suo – Dzier˝awcze cz´Êci mowy .  .  .  .  .  38 Zaimki przymiotne dzier˝awcze .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  38 Inne dzier˝awcze cz´Êci mowy .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  39 Zaimki rzeczowne dzier˝awcze .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  39 Chi cerca trova – Zaimki wzgl´dne .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  40 Zaimki rzeczowne wzgl´dne che, cui i quale .  .  .  .  .  .  .  40 Inne zaimki wzgl´dne .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  41 Chi l’ha visto? – S∏owa pytajàce .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  42 Chi troppo vuole nulla stringe – Zaimki nieokreÊlone .  45 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  45 Formy zaimków nieokreÊlonych U˝ycie zaimków nieokreÊlonych .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  46 Prendere o lasciare! – Formy czasowników regularnych 49 Czasowniki zakoƒczone w bezokoliczniku na -are .  .  .  .  50 Czasowniki zakoƒczone w bezokoliczniku na -ere .  .  .  .  51 Czasowniki zakoƒczone w bezokoliczniku na -ire .  .  .  .  53 Czasowniki zwrotne .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  54 Czasowniki posi∏kowe .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  56 Sbagliando s’impara – U˝ycie trybów i czasów .  .  .  .  59 13 13.1 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  59 Tryb oznajmujàcy (orzekajàcy) 13.1.1 Czas presente .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  60 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  60 13.1.2. Czas passato prossimo 13.1.3. Czas passato remoto .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  61 13.1.4. Czas imperfetto .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  61 13.1.5. Porównanie imperfetto i passato prossimo .  .  .  .  .  .  .  .  62 13.1.6. Czas trapassato prossimo i trapassato remoto .  .  .  .  .  .  63 13.1.7 Czas futuro i futuro anteriore .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  64 13.2 Tryb rozkazujàcy .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  64 Tryb warunkowy .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  65 13.3 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  66 13.4 Congiuntivo, czyli tryb ∏àczàcy .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  66 13.4.1 Congiuntivo w zdaniach podrz´dnych 13.4.2 Congiuntivo w zdaniu g∏ównym .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  69 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  69 13.5 Zdanie warunkowe Nast´pstwo czasów 13.6 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  70 Mowa zale˝na .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  72 13.7 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  75 Bezokolicznik 13.8 Gerundio, czyli imies∏ów przys∏ówkowy 13.9 .  .  .  .  .  .  .  .  .  78 13.10 Imies∏ów czasu przesz∏ego .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  79 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  81 Strona bierna 13.11 Forma nieosobowa czasowników 13.12 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  82 Konstrukcje z czasownikami stare, andare i fare .  .  .  .  .  83 13.13 13.14 Czasowniki i ich dope∏nienia .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  84 5 14 15 15.1 15.2 15.3 15.4 16 17 17.1 17.2 18 19 19.1 19.2 20 20.1 20.2 20.3 Sto stai sta – Czasowniki nieregularne .  .  .  .  .  .  .  .  .  85 Precipitevolissimevolmente – Przys∏ówek .  .  .  .  .  .  .  94 Przys∏ówki o jednej formie .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  94 Przys∏ówki pochodzàce od przymiotników .  .  .  .  .  .  .  .  95 Stopniowanie przys∏ówków .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  95 Miejsce przys∏ówka w zdaniu .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  96 Meglio un uovo oggi che una gallina domani – Konstrukcje porównawcze .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  96 Ma tu non studi mai? – Przeczenie .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  98 Przeczenie proste: non – no .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  98 Inne przeczenia .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  99 Dagli Appennini alle Ande – Przyimki .  .  .  .  .  .  .  .  .  100 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  105 Penso, dunque sono – Spójniki Spójniki zdania wspó∏rz´dnego .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  105 Spójniki zdania podrz´dnego .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  106 La pasta la voglio al dente! – Szyk wyrazów w zdaniu 108 Zdania twierdzàce .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  108 Zdania pytajàce .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  108 Akcent zdaniowy .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  109 Wykaz hase∏ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  110 Poj´cia gramatyczne .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  116 6 1 Arriva un bastimento carico di ... – O wymowie i pisowni Alfabet w∏oski a (a) b (bi) c (ci) d (di) e (e) f g (gi) (effe) (i) (i lunga) (kappa) (elle) h (acca) i j k l m (emme) n (enne) o (o) p (pi) q (cu) (erre) r (esse) s (ti) t u (u) (vi/vu) v w (doppia vu/vi) x y z (ics) (ipsilon/i greca) (zeta) – Litery majà rodzaj ˝eƒski (np. la elle). – Litery j, k, w, x oraz y wyst´pujà tylko w wyrazach pochodzenia obcego. Akcent Akcent w j´zyku w∏oskim pada w wi´kszoÊci na przedostatnià sylab´ od koƒca (bambino). Wyró˝niamy dwa rodzaje akcentu: accento grave (`) i accento acuto (’). Accento grave charakteryzuje si´ wymowà otwartà, natomiast accento acuto – wymowà zamkni´tà. Akcent w j´zyku w∏oskim zaznaczamy graficznie: – w wyrazach wielosylabowych zakoƒczonych sylabà akcentowanà, np.: caff¯, verit∫, virtù, così, perché; – w wyrazach jednosylabowych zakoƒczonych dyftongiem, np.: può, più; – w poni˝szych wyrazach. Zauwa˝ ró˝nic´ mi´dzy wyrazami z zazna- czonym akcentem i bez niego: d∫ = on(a) daje da = przyimek lì = tam ¯ = on jest sì = tak l∫ = tam li = zaimek si = si´, sobie e = i la = rodzajnik t¯ = herbata te = tobie, ciebie (rodzaj ˝eƒski) Ad, ed JeÊli wyraz zaczyna si´ od samog∏oski, wówczas do poprzedzajàcego go przyimka a lub spójnika e (rzadziej o) dodajemy d: vado ad Ankara, tu ed io. 7 2 Diamo i numeri! – Liczebnik 2.1 Liczebniki g∏ówne W poni˝szych liczebnikach sylaby, na które pada akcent, zosta∏y podkreÊlone! W liczebnikach od venti do novanta ostatnia litera znika, jeÊli ∏àczà si´ one z uno lub otto! Miejsca te wyró˝niono t∏ustà czcionkà. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 zero uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci undici dodici tredici quattordici quindici sedici diciassette diciotto diciannove venti ventuno ventidue ventitré ventiquattro venticinque ventisei ventisette ventotto ventinove trenta trentuno trentadue trentotto quaranta cinquanta sessanta settanta ottanta novanta cento centouno centootto centonove centoundici centottanta duecento trecento quattrocento cinquecento seicento settecento ottocento novecento 32 38 40 50 60 70 80 90 100 101 108 109 111 180 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000 mille 1.001 milleuno 1.050 millecinquanta 2.000 10.000 100.000 1.000.000 2.000.000 1.000.000.000 un miliardo 3.000.000.000 tre miliardi duemila diecimila centomila un milione due milioni 34.700 mo˝na napisaç trentaquattromila settecento. – Liczebniki g∏ówne sà zawsze rodzaju m´skiego. 8 – JeÊli liczebnik zakoƒczony na uno stoi przed rzeczownikiem, wów- czas mo˝e on utraciç wyg∏osowà samog∏osk´ -o: ventun persone, trentun lettere, cinquantun richieste. Wyjàtek stanowi sytuacja, gdy rzeczownik zaczyna si´ od: s impura, ps, gn, x, y, z, np. quarantuno studenti/psicologi. – Mille w liczbie mnogiej ma postaç mila. – Mówimy mille visitatori, ale: un milione/miliardo di visitatori. U˝ycie liczebników g∏ównych 1. wiek 2. data Ho trent’anni. Oggi ¯ il tre ottobre. Mam trzydzieÊci lat. Dzisiaj jest trzeci paêdziernika./ Dzisiaj mamy trzeciego paêdziernika. ale: Oggi ¯ il primo ottobre. Dzisiaj jest pierwszy paêdziernika./ Dzisiaj mamy pierwszego paêdziernika. W j´zyku w∏oskim, oznaczajàc dni w dacie, u˝ywamy liczebnika porzàd- kowego tylko wtedy, gdy mówimy o pierwszym dniu miesiàca. (=¯ il primo ...) Data w skrócie: Roma, 5/4/1978 Rzym, 5 kwietnia 1978 Zwróç uwag´: Quanti ne abbiamo oggi? Którego dzisiaj mamy?/Który jest dzisiaj? Przy podawaniu daty u˝ywamy rodzajnika okreÊlonego: Il quindici agosto in Italia si festeggia il ferragosto. 15. sierpnia obchodzi si´ we W∏oszech Wniebowzi´cie Matki Boskiej. 3. data roczna nell’anno/nel 1997 w roku/w 1997 Schiller visse dal 1759 al 1805 Schiller ˝y∏ od 1759 do 1805. 9 4. czas Sono le sette (in punto). Sono le sette e cinque. Sono le sette e un quarto. Sono le sette e mezzo. Sono le otto meno Jest (dok∏adnie) siódma. Jest pi´ç po siódmej. Jest kwadrans po siódmej. Jest wpó∏ do ósmej. Jest za kwadrans ósma. un quarto Il treno parte alle ore ventidue zero quattro. alle otto del mattino Pociàg wyje˝d˝a o 22.04. o ósmej rano 5. poda- Il monte ¯ alto tremila metri. wanie miar Il lago ¯ profondo quattro metri Góra jest wysoka na trzy tysiàce metrów. Jezioro jest g∏´bokie na cztery metry. 2.2 Liczebniki porzàdkowe quarantesimo cinquantesimo sessantesimo settantesimo ottantesimo novantesimo 40° 50° 60° 70° 80° 90° 100° centesimo 101° centunesimo 102° centesimosecondo 200° duecentesimo 300° trecentesimo 400° quattrocentesimo 500° cinquecentesimo 600° seicentesimo 700° settecentesimo 800° ottocentesimo 900° novecentesimo 1.000° millesimo 1.001° millesimoprimo 1.002° millesimosecondo 2.000° duemillesimo 3.000° tremillesimo 10.000° diecimillesimo 100.000° centomillesimo 1.000.000° milionesimo 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14° 15° 16° 17° 18° 19° 20° 21° 22° 23° 30° 31° primo secondo terzo quarto quinto sesto settimo ottavo nono decimo undicesimo dodicesimo tredicesimo quattordicesimo quindicesimo sedicesimo diciassettesimo diciottesimo diciannovesimo ventesimo ventunesimo ventiduesimo ventitreesimo trentesimo trentunesimo 10
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Krótka gramatyka - WŁOSKI
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: