Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00859 015170 17803195 na godz. na dobę w sumie
Krótka gramatyka języka angielskiego - ebook/pdf
Krótka gramatyka języka angielskiego - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 118
Wydawca: LektorKlett Język publikacji: polski
ISBN: 83-88507-66-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych >> angielski
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Omówienie w zwięzłej formie najważniejszych zagadnień gramatycznych. Graficznie wyróżnione zostały szczególnie ważne zasady i wyjątki, a krótkie wskazówki ułatwiają zapamiętanie regułek. Oznaczone również zostały najważniejsze różnice pomiędzy tytułowym językiem obcym a językiem polskim. Książka ta pozwala na: opanowanie podstaw gramatyki lub utrwalenie posiadanej wiedzy, łatwe odnalezienie rozwiązania konkretnych problemów gramatycznych, poprawne sformułowanie wypowiedzi, napisanie listu albo wypracowania, uniknięcie typowych błędów językowych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Krótka gramatyka j´zyka angielskiego Darcy Bruce Berry Wydawnictwo LektorKlett Poznaƒ 2001 Wydawnictwo LektorKlett ul. Rac∏awicka 72 60-302 Poznaƒ tel./faks (061) 861 88 28 Tytu∏ orygina∏u: Grammatik Englisch kurz bündig Grafika: Volker Scheub Projekt ok∏adki: Marian Winiecki © Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2000 © dla wydania polskiego Wydawnictwo LektorKlett, Poznaƒ 2001 ISBN 83-88507-66-4 T∏umaczenie i adaptacja: Agnieszka Rzepa Redakcja serii: Robert Kuc Redakcja tomu: Joanna Roszak Korekta: Robert Kuc Sk∏ad: studio KO – Jerzy Nawrot Druk: MoÊ i ¸uczak, Poznaƒ Wydanie I Jak korzystaç z „Krótkiej gramatyki j´zyka angielskiego” Ksià˝ka ta w zwi´z∏y i jasny sposób przedstawia najwa˝niejsze zagad- nienia gramatyki wspó∏czesnego j´zyka angielskiego: tak pó∏nocno- amerykaƒskego, jak i brytyjskiego. Wszystkie omawiane problemy sà zilustrowane przyk∏adami przet∏umaczonymi na j´zyk polski. Poniewa˝ ksià˝ka powsta∏a z myÊlà o polskim u˝ytkowniku, w wielu rozdzia∏ach wskazane sà typowe b∏´dy, jakie robià Polacy, oraz wskazówki, jak ich uniknàç. Wa˝ne kwestie wyró˝nione sà symbolem i Nie musisz kolejno czytaç wszystkich rozdzia∏ów. Je˝eli chcesz si´ szybko nauczyç jakiegoÊ aspektu gramatyki, albo odÊwie˝yç sobie w pami´ci wybrane zagadnienie, wystarczy si´gnàç do odpowiedniej cz´Êci ksià˝ki. Spis treÊci i zamieszczony z ty∏u „Indeks terminów gra- matycznych” pozwolà szybko znaleêç to, co Ci´ interesuje. Je˝eli nie pami´tasz, co oznacza dany termin gramatyczny, pomo˝e Ci „S∏owni- czek angielskich terminów gramatycznych” (str. 111) oraz zestawienie wa˝niejszych poj´ç gramatycznych zamieszczone na str. 115. ˚yczymy mi∏ej i owocnej nauki! 3 Spis treÊci 1 Verbs – czasowniki ........................................................................7 1.1 Czasowniki zwyk∏e ...............................................................7 1.2 Tenses – czasy gramatyczne ................................................7 1.3 Auxiliaries – czasowniki posi∏kowe ...................................18 1.4 Modal Auxiliary Verbs – u∏omne czasowniki posi∏kowe ....22 1.5 Czasowniki specjalne ........................................................27 2 Prepositions – przyimki ................................................................32 2.1 Czas ...................................................................................32 2.2 Miejsce ...............................................................................35 2.3 Kierunek .............................................................................36 3 Phrasal Verbs ................................................................................39 4 Nouns – rzeczowniki.....................................................................42 4.1 Pisownia wielkich i ma∏ych liter..........................................42 4.2 The Plural – liczba mnoga .................................................43 4.3 Possessive – formy dope∏niacza .......................................44 4.4 Countable and Uncountable Nouns – rzeczowniki policzalne i niepoliczalne .................................46 4.5 Pair Nouns .........................................................................47 4.6 Proper Names: Titles – nazwy w∏asne: tytu∏y....................48 5 Pronouns – zaimki ........................................................................49 5.1 Personal Pronouns – zaimki osobowe ..............................50 5.2 Possessive Forms – formy dzier˝awcze ............................52 5.3 Reflexive Pronouns – zaimki zwrotne ................................55 5.4 Demonstrative Pronouns – zaimki wskazujàce .................57 6 Articles and Related Words – przedimki i inne okreÊlniki .......62 6.1 Indefinite Article – przedimek nieokreÊlony ......................63 6.2 Definite Article – przedimek okreÊlony .............................64 6.3 Demonstrative Pronouns – zaimki wskazujàce ..................66 6.4 Inne okreÊlniki.....................................................................68 7 Quantities and Measurements – wyra˝anie iloÊci .....................70 8 Adjectives – przymiotniki ............................................................72 8.1 General Remarks – uwagi ogólne .....................................72 8.2 Comparison of Adjectives – stopniowanie przymiotników..............................................73 8.3 Adjectives in the Noun Phrase – przymiotniki w grupie rzeczownikowej ..............................75 8.4 Adjectives after Verbs – przymiotniki po czasownikach ....76 8.5 Good – well ........................................................................77 8.6 Own ...................................................................................77 8.7 Than ....................................................................................78 8.8 Porównanie za pomocà konstrukcji as ... as ......................78 4 8.9 „Naj”....................................................................................79 8.10 Pytania ogólne ...................................................................79 9 Adverbs – przys∏ówki ..................................................................81 9.1 Ró˝nica mi´dzy przymiotnikiem a przys∏ówkiem...............81 9.2 Tworzenie przys∏ówków .....................................................82 9.3 Comparison of Adverbs – stopniowanie przys∏ówków......84 9.4 Przys∏ówki opisujàce czasownik lub zdanie .......................85 10 Coordinating Conjunctions – spójniki wspó∏rz´dne ...............86 10.1 Spójniki jednowyrazowe .....................................................86 10.2 Spójniki z∏o˝one .................................................................87 11 Sentence Construction – budowa zdania ...............................88 11.1 Zdanie oznajmujàce ...........................................................88 11.2 Pytania w funkcji zdania podrz´dnego...............................90 11.3 Indirect Speech – mowa zale˝na........................................90 11.4 Pronouns – zaimki ..............................................................92 11.5 Zdania podrz´dne okolicznikowe .......................................92 11.6 Zdania z if i when................................................................93 11.7 Formy czasownika w zdaniach z if .....................................93 11.8 Inne zdania podrz´dne okolicznikowe................................95 11.9 Zdania bezokolicznikowe ....................................................96 11.10 Zdania okolicznikowe celu .................................................97 11.11 Zdania z formà -ing czasownika .........................................97 11.12 Let – pozwalaç ..................................................................101 11.13 Have – poleciç ..................................................................101 11.14 Make – zmuszaç ..............................................................102 12 Pytania zaczynajàce si´ od s∏owa pytajàcego ......................103 12.1 Lista angielskich s∏ów pytajàcych ....................................103 12.2 Zastosowanie....................................................................103 13 Relative Clauses – zdania wzgl´dne ......................................105 13.1 Relative Pronouns – zaimki wzgl´dne .............................106 13.2 That ..................................................................................108 13.3 Free Relatives ...................................................................109 14 Negation – przeczenie ..............................................................110 14.1 S∏owa i wyra˝enia o znaczeniu przeczàcym.....................110 14.2 S∏owa zawierajàce any-.....................................................110 15 Glossary – s∏owniczek angielskich terminów gramatycznych ........................................................111 Indeks terminów gramatycznych .................................................114 Poj´cia gramatyczne ......................................................................115 5 6 1 Verbs – czasowniki 1.1 Czasowniki zwyk∏e Czasowniki mo˝na podzieliç na przechodnie (transitive) i nieprzechod- nie (intransitive). – Czasowniki przechodnie majà dope∏nienie: Anne likes dogs. Jeremy was writing a letter. Jeremy pisa∏ list. – Czasowniki nieprzechodnie nie majà dope∏nienia: Anne lubi psy. Anne sleeps well. Jeremy smiled. Anne dobrze sypia. Jeremy uÊmiechnà∏ si´. Czasowniki regularne i nieregularne Do bezokolicznika (tj. formy podstawowej) czasownika regularnego mo˝na dodaç koƒcówk´ -ed. W ten sposób powstaje Past Participle (imies∏ów bierny): tej formy czasownika u˝ywa si´ do tworzenia niektó- rych czasów gramatycznych. 1. Forma Infinitive: (to) call 2. Forma Simple Past: called 3. Forma Past Participle: called Od czasowników nieregularnych nie mo˝na w ten sam sposób utwo- rzyç form Simple Past i Past Particple – trzeba je opanowaç pami´ciowo. 1. Forma Infinitive: (to) sing 2. Forma Simple Past: sang 3. Forma Past Participle: sung 1.2 Tenses – czasy gramatyczne Czasy proste (budowa) Do tworzenia czasów prostych u˝ywa si´ zwyk∏ych form czasu teraê- niejszego i przesz∏ego, bez s∏ów posi∏kowych. Simple Present – czas teraêniejszy prosty Forma czasu Simple Present jest taka sama jak bezokolicznik danego czasownika. Wyjàtkiem sà zdania, w których podmiotem jest trzecia osoba liczby pojedynczej (he, she, it): wtedy do podstawowej formy 7 czasownika nale˝y dodaç koƒcówk´ -(e)s. I like hairy spiders. You need a haircut. He watches television every evening. She prefers white wine. Tom and Martha want a new car. Lubi´ w∏ochate pajàki. Musisz obciàç w∏osy. Co wieczór oglàda telewizj´. Woli bia∏e wino. Tom i Martha chcà nowy samochód. Simple Past – czas przesz∏y prosty Form´ czasu przesz∏ego prostego czasowników regularnych tworzy si´ poprzez dodanie koƒcówki -ed do bezokolicznika. I wanted a new car. The telephones worked yesterday. Chcia∏am nowy samochód. Telefony wczoraj dzia∏a∏y. Dla czasowników nieregularnych w czasie Simple Past u˝ywa si´ dru- giej formy czasownika. Oto lista najcz´Êciej u˝ywanych czasowników nieregularnych. 1. Forma 2. Forma 3. Forma Infinitive be begin bring buy catch choose come cost cut do drink drive eat fall feel fly forget get give Simple Past was/were began brought bought caught chose came cost cut did drank drove ate fell felt flew forgot got gave Past Participle been begun brought bought caught chosen come cost cut done drunk driven eaten fell felt flown forgotten got (UK), gotten (US) given T∏umaczenie byç zaczynaç przynosiç kupowaç ∏apaç wybieraç przychodziç, przybywaç kosztowaç ciàç robiç piç prowadziç (auto), kierowaç jeÊç spadaç, przewracaç si´ czuç (si´) lataç zapominaç dostawaç dawaç 8 go have hear keep know leave lend lose make pay put read ride ring run say see sell sing sit sleep take teach tell think write went had heard kept knew left lent lost made paid put read rode rang ran said saw sold sang sat slept took taught told thought wrote gone had heard kept known left lent lost made paid put read ridden rung run said seen sold sung sat slept taken taught told thought written iÊç mieç s∏yszeç trzymaç wiedzieç, znaç wyje˝d˝aç, zostawiaç po˝yczaç (komuÊ) gubiç, traciç robiç p∏aciç k∏aÊç, stawiaç czytaç jeêdziç dzwoniç biegaç mówiç widzieç sprzedawaç Êpiewaç siadaç spaç braç, zabieraç uczyç, nauczaç mówiç, opowiadaç myÊleç pisaç Istniejà czasowniki, które w amerykaƒskim angielskim traktowane sà jak czasowniki regularne, ale w brytyjskim angielskim przyjmujà formy nieregularne, np.: Infinitive dream lean learn spell spill spoil Simple Past dreamt leant learnt spelt spilt spoilt Past Participle dreamt leant learnt spelt spilt spoilt T∏umaczenie Êniç, marzyç opieraç si´ uczyç si´ literowaç rozlewaç niszczyç, psuç 9 Czasy z∏o˝one (budowa) Formy czasów z∏o˝onych sk∏adajà si´ z grupy czasownika posi∏kowego oraz z czasownika zwyk∏ego z odpowiednià koƒcówkà, a w bardziej skomplikowanych wypadkach z dwóch czasowników posi∏kowych i czasownika zwyk∏ego z koƒcówkà. Continuous Tenses – czasy ciàg∏e Czasy ciàg∏e tworzy si´ poprzez dodanie do odpowiedniej formy cza- sownika posi∏kowego be czasownika zwyk∏ego z koƒcówkà -ing. Present Continuous – czas teraêniejszy ciàg∏y The cat is sleeping. They are learning English. Kot Êpi. Uczà si´ (teraz) angielskiego. Past Continuous – czas przesz∏y ciàg∏y George was wearing George mia∏ muszk´. a bow tie. You were driving me crazy. Doprowadza∏aÊ mnie do sza∏u. Perfect Tenses – czasy dokonane Czasy dokonane tworzy si´ za pomocà czasownika posi∏kowego have w odpowiedniej formie, do której dodaje si´ Past Participle (imies∏ów bierny), tj. czasownik z koƒcówkà -ed, lub (w wypadku czasowników nieregularnych) trzecià form´ czasownika. Present Perfect – czas teraêniejszy dokonany I have been here before. Carla has hidden my shoes Ju˝ tutaj by∏am. Carla schowa∏a mi buty. Past Perfect – czas przesz∏y dokonany (zaprzesz∏y) Deanna had chosen a large coconut. Wally had slipped on a banana peel. Deanna wybra∏a du˝y kokos. Wally poÊlizgnà∏ si´ na skórce od banana. W j´zyku potocznym mo˝na stosowaç formy Êciàgni´te podmiotu i od- powiedniej formy czasownika have. you have she has we had ➜ ➜ ➜ you’ve she’s we’d I have talked to them. I’ve talked to them. Rozmawia∏em z nimi. 10 Future – wyra˝anie przysz∏oÊci Formy tzw. czasu przysz∏ego (stanowiàcego tylko jeden z mo˝liwych sposobów wyra˝ania przysz∏oÊci) tworzy si´ za pomocà u∏omnego czasownika posi∏kowego will: They will move next year. When will we meet again? W przysz∏ym roku si´ przeprowadzà. Kiedy si´ znowu spotkamy? Passive Forms – strona bierna (budowa) Podstawowe formy strony biernej tworzy si´, ∏àczàc odpowiednià form´ czasownika posi∏kowego be z Past Participle (imies∏owem biernym): That song is sung at services. T´ pieʃ Êpiewa si´ podczas The dishwasher was repaired today. nabo˝eƒstw. Dzisiaj naprawiono zmywark´ do naczyƒ. Aby zaznaczyç, kto lub co jest wykonawcà czynnoÊci, u˝ywa si´ przy- imka by: The dessert is brought by Deser jest przynoszony przez the butler. He was hit by a bullet. kamerdynera. Zosta∏ trafiony kulà. Wi´ksze grupy czasowników posi∏kowych Cz´sto napisanie zdania w stronie biernej wymaga u˝ycia kilku czasow- ników posi∏kowych. Stosuje si´ wtedy nast´pujàcà kolejnoÊç: will – (czasownik u∏omny) have been – be – (perfect) (continuous) be – (Past Participle) czasownik zwyk∏y She had been sacked. They will have been being tormented by nightmares for a year now. Zosta∏a wyrzucona z pracy. Ju˝ od roku sà dr´czeni przez nocne koszmary. Zastosowanie strony biernej i W j´zyku angielskim cz´Êciej ni˝ w j´zyku polskim u˝ywa si´ strony biernej. Stosuje si´ jà do opisania czynnoÊci, której wykonawca nie jest znany albo nie jest wa˝ny (wa˝niejsza jest sama czynnoÊç lub jej skutek ni˝ wykonawca): Five laptops were stolen Z biura skradziono pi´ç laptopów. from the office. Strony biernej u˝ywa si´ tak˝e do wyra˝enia konstrukcji bezosobowych typu: „mówi si´, ˝e“, „uwa˝a si´, ˝e“. Polacy muszà zwróciç na to u˝y- cie szczególnà uwag´, bo w j´zyku polskim do tworzenia takich kon- strukcji nie stosuje si´ strony biernej: He is thought to be very Podobno jest bardzo przystojny. handsome. 11 She is said to be rich. Mówi si´, ˝e jest bogata. He can’t be eating again! To niewiarygodne, on znowu je! Forma used to Forma used to s∏u˝y do opisywania dawnych upodobaƒ, których teraz ju˝ si´ nie ma, albo czynnoÊci regularnie wykonywanych w przesz∏oÊci, ale ju˝ zarzuconych. Used to wyst´puje zawsze mi´dzy podmiotem a czasownikiem zwyk∏ym w bezokoliczniku, a wi´c jest zawsze pierw- szym czasownikiem w zdaniu. Po polsku form´ used to mo˝na wyraziç za pomocà s∏owa „kiedyÊ“ w po∏àczeniu z czasem przesz∏ym: But you used to like spinach. Przecie˝ kiedyÊ lubi∏aÊ szpinak. Mr. Jones used to go for a walk every day. KiedyÊ pan Jones codziennie chodzi∏ na spacer. Zastosowanie czasów gramatycznych 1 Simple Present and Present Continuous Czasu Simple Present u˝ywa si´ do opisywania sta∏ych cech charakte- rystycznych ludzi lub rzeczy i do wyra˝enia prawd ogólnych: The sun sets in the west. I like chocolate ice cream. S∏oƒce zachodzi na zachodzie. Lubi´ lody czekoladowe. 12 S∏u˝y on tak˝e do opisywania czynnoÊci wykonywanych regularnie lub stale: The churchbells ring every hour. Dzwony koÊcielne dzwonià co godzin´. Czas Present Continuous stosuje si´ do wyra˝enia czynnoÊci wykony- wanej w danej chwili, to znaczy wtedy, gdy o niej mówimy: I’m eating chocolate ice (W∏aÊnie) jem lody czekoladowe. cream. Mo˝na go tak˝e u˝ywaç do opisania czynnoÊci, stanu lub zwyczaju, który nie jest sta∏y (jest krótkotrwa∏y): He has a house in London, Ma dom w Londynie, ale teraz but he is living in New York now. 2. Present Perfect mieszka w Nowym Jorku. Polacy cz´sto majà k∏opoty z opanowaniem czasu Present Perfect, po- niewa˝ nie ma on jednoznacznego polskiego odpowiednika. W zale˝- noÊci od kontekstu, zdania w czasie Present Perfect t∏umaczy si´ na polski jako zdania w czasie teraêniejszym lub przesz∏ym. Trzeba jednak pami´taç, ˝e w j´zyku angielskim ten czas traktowany jest jednoznacz- nie jako czas teraêniejszy. Czasu Present Perfect u˝ywa si´ do opisania czynnoÊci, która zdarzy∏a si´ w nieodleg∏ej przesz∏oÊci (cz´sto bli˝ej nieokreÊlonej), ale ma skutki w teraêniejszoÊci albo w jakiÊ sposób si´ do niej odnosi. Zdania w tym czasie majà cz´sto aspekt dokonany: Beatrice has written another novel. Beatrice napisa∏a jeszcze jednà powieÊç. Poza tym czas ten stosuje si´ do opisania czynnoÊci, która zacz´∏a si´ w przesz∏oÊci i trwa nadal (i prawdopodobnie b´dzie tak˝e trwa∏a w przysz∏oÊci): The plumber has been Hydraulik jest tutaj od dziewiàtej. here since 9:00. Czas Present Perfect cz´sto wyst´puje z przyimkami for (przez pewien czas) i since (od okreÊlonego momentu w przesz∏oÊci), np.: I’ve lived in New York for five years. Mieszkam w Nowym Jorku od pi´ciu lat. Mary’s lived in London Mary mieszka w Londynie since 1975. They’ve been rich since they won the lottery. od 1975 roku. Sà bogaci, odkàd wygrali na loterii. 13 3. Present Perfect and Simple Past Stosujàc czas Present Perfect, zaznaczamy zawsze pewien zwiàzek z teraêniejszoÊcià (np. okres, o którym mówimy, jeszcze si´ nie zakoƒ- czy∏ albo jest nieodleg∏y w czasie lub niedok∏adnie okreÊlony), nato- miast czas Simple Past stosujemy do opisania czynnoÊci zakoƒczonej w przesz∏oÊci albo serii takich czynnoÊci: I have lived in London Mieszkam w Londynie od pi´ciu lat. for five years. I lived in London for five years. (nadal tam mieszkam) Mieszka∏em w Londynie przez pi´ç lat. (ale ju˝ tam nie mieszkam) We’ve met before. Ju˝ si´ znamy. (nasza znajomoÊç We met at a party. trwa) PoznaliÊmy si´ na imprezie. (minione zdarzenie) i JeÊli w zdaniu pojawia si´ dok∏adne okreÊlenie momentu w przesz∏oÊci, kiedy coÊ si´ zdarzy∏o, nie wolno u˝yç czasu Present Perfect. I saw that play last year. Widzia∏am t´ sztuk´ w zesz∏ym I paid that bill on the first Zap∏aci∏em ten rachunek of month. pierwszego. roku. We wspó∏czesnym amerykaƒskim angielskim czas Present Perfect jest stosowany o wiele rzadziej ni˝ w brytyjskim angielskim. Zamiast niego w wielu kontekstach u˝ywa si´ czasu Simple Past. 4. Simple Past and Past Continuous Czas Past Continuous stosuje si´ do opisania czynnoÊci wykonywanej w przesz∏oÊci przez pewien okres lub do opisania dwóch lub wi´cej czynnoÊci toczàcych si´ równoczeÊnie (na ogó∏ dosyç d∏ugo) w prze- sz∏oÊci: They were smoking cigarettes throughout the meeting. Przez ca∏e zebranie palili papierosy. While I was baking bread, Kiedy piek∏em chleb, Julie zamiata∏a Julie was sweeping the kitchen. kuchni´. Czasu Past Continuous u˝ywa si´ tak˝e do opisania czynnoÊci b´dàcej w toku w danym momencie w przesz∏oÊci: At that moment she was W tym momencie myÊla∏a o swojej thinking about her parrot. papudze. 14 Czas Simple Past ma aspekt dokonany, a Past Continuous aspekt niedo- konany: Several plates fell off Kilka talerzy spad∏o z pó∏ki. the shelf. During the earthquake plates Podczas trz´sienia ziemi talerze were falling off shelves. spada∏y z pó∏ek. Je˝eli jest mowa o dwóch czynnoÊciach wykonywanych jednoczeÊnie, z których jedna trwa d∏u˝ej, a druga krócej, to dla wyra˝enia czynnoÊci d∏u˝szej stosuje si´ czas Past Continuous, a krótszej – czas Simple Past. Analogicznie post´puje si´ przy opisywaniu dwóch jednocze- snych wydarzeƒ w przesz∏oÊci: When we came back, she Kiedy wróciliÊmy, ciàgle rozmawia∏a was still talking to her boyfriend on the phone. przez telefon ze swoim ch∏opakiem. I quickly turned away when Szybko si´ odwróci∏am, kiedy I noticed that they were kissing and hugging. zauwa˝y∏am, ˝e si´ ca∏ujà i Êciskajà. 5. Past Perfect and Simple Past Czas Past Perfect zaznacza, ˝e dane wydarzenie odby∏o si´ przed ja- kimÊ momentem lub wydarzeniem w przesz∏oÊci. Je˝eli wi´c jest mo- wa o dwóch wydarzeniach, wczeÊniejsze z nich powinno zostaç zapisa- ne w czasie Past Perfect, a póêniejsze w Simple Past: By the time she was three Nauczy∏a si´ czytaç przed ukoƒcze- she had learnt to read. I had eaten my breakfast at 7 and then I left the house. Porównaj: niem trzech lat. Zjad∏em Êniadanie o siódmej, a potem wyszed∏em z domu. On Monday Anne had W poniedzia∏ek Anna zna∏a ju˝ already found out the truth. prawd´. On Monday Anne found out W poniedzia∏ek Anna dowiedzia∏a the truth. si´ prawdy. She knew Bill cheated on her. Wiedzia∏a, ˝e Bill jà zdradza. She knew Bill had cheated Wiedzia∏a, ˝e Bill jà zdradzi∏. on her. 6. Future Forms – sposoby wyra˝ania przysz∏oÊci Jednym ze sposobów wyra˝ania przysz∏oÊci jest u˝ycie u∏omnego cza- sownika posi∏kowego will z bezokolicznikiem czasownika zwyk∏ego (tzw. czas Future Simple), ale ta forma jest u˝ywana rzadziej, ni˝ mo˝na by si´ spodziewaç, poniewa˝ w j´zyku angielskim istnieje tak˝e wiele innych sposobów wyra˝ania przysz∏oÊci. 15 Przysz∏oÊç najcz´Êciej wyra˝a si´ za pomocà will, (Future Simple) kiedy mówimy o czymÊ, czego nie planujemy, a co wydarzy si´ niezale˝nie od nas, bez wzgl´du na naszà wol´. It will rain soon. If you aren’t careful, you’ll fall. JeÊli nie b´dziesz uwa˝a∏, Zaraz b´dzie padaç. upadniesz. Business will improve during W okresie Êwiàtecznym interesy the Christmas season. b´dà lepiej sz∏y. Tej formy czasu przysz∏ego mo˝na tak˝e u˝ywaç do opisania planowa- nego dzia∏ania (szczególnie jeÊli decyzj´ podejmujemy w chwili mówie- nia) oraz do wyra˝enia propozycji: I’ll buy the drinks for . Kupi´ napoje na imprez´. the party Marty will drive Al home Mary zawiezie Ala do domu po after the meeting. Jon will take the car tomorrow, and I will take the bus. zebraniu. Jon pojedzie jutro samochodem, a ja autobusem. Czasu Future Simple nie stosuje si´, mówiàc o czymÊ, co zosta∏o do- k∏adnie zaplanowane. Szczególnie w j´zyku mówionym nale˝y wtedy u˝yç zupe∏nie innej konstrukcji gramatycznej, a mianowicie be going to. Konstrukcja ta jest u˝ywana do mówienia o wczeÊniej zrobionym planie lub ju˝ podj´tej decyzji albo do opisania wydarzenia, które zda- niem mówiàcego z pewnoÊcià b´dzie mia∏o miejsce w przysz∏oÊci. Nie mo˝na si´ nià pos∏u˝yç przy sk∏adaniu propozycji. I’m going to murder this computer! Zamorduj´ ten komputer! 16 The house is badly damaged. Dom jest powa˝nie uszkodzony. It’s going to fall apart. It’s going to rain. Na pewno si´ rozpadnie. B´dzie pada∏o. Po polsku be going to mo˝na w niektórych wypadkach wyraziç jako „mieç zamiar“, np.: They’re going to talk to Majà zamiar jutro porozmawiaç John’s teacher tomorrow. z nauczycielem Johna. Present Continuous Czas Present Continuous mo˝e zostaç u˝yty do opisania ju˝ ustalonego planu, który dotyczy przysz∏oÊci (najcz´Êciej chodzi o plany osobiste): Mabel is flying to Hawaii Mabel leci jutro na Hawaje. tomorrow. My parents are moving Moi rodzice przeprowadzà si´ next year. w przysz∏ym roku. Future Continuous – czas przysz∏y ciàg∏y Czas Future Continuous tworzy si´ poprzez dodanie do will czasownika posi∏kowego be i czasownika zwyk∏ego z koƒcówkà -ing. U˝ywa si´ go do wyra˝enia czegoÊ, co zdarzy si´ w przysz∏oÊci, chocia˝ niekoniecz- nie zosta∏o zaplanowane. I can ask Randy for you. I’ll be seeing him tonight. Mog´ o to spytaç Randy’ego za ciebie. B´d´ si´ z nim widzia∏ wieczorem. Ta forma jest cz´sto u˝ywana w uprzejmych pytaniach dotyczàcych czyichÊ zamiarów na przysz∏oÊç: Will you be seeing Randy B´dziesz si´ dziÊ wieczór widzia∏ tonight? z Randym? U˝ywa si´ jej tak˝e, aby zaznaczyç, ˝e dana czynnoÊç b´dzie si´ odby- wa∏a w okreÊlonym momencie w przysz∏oÊci (nie b´dzie jeszcze zakoƒ- czona). Zdania w czasie Future Continuous majà wi´c aspekt niedoko- nany. Tonight at nine I’ll be talking to Randy. Dzisiaj o dziewiàtej wieczór b´d´ rozmawia∏ z Randym. Simple Present Charakterystycznym zastosowaniem Simple Present jest opisywanie ju˝ ustalonego planu, który dotyczy przysz∏oÊci (najcz´Êciej plan oficjal- ny, nie indywidualny). U˝ywamy go, mówiàc o zaplanowanym i pew- nym wydarzeniu: The Olympic Games start the day after tomorrow. My cousin arrives on Monday. Olimpiada zaczyna si´ pojutrze. Mój kuzyn przyje˝d˝a w poniedzia∏ek. 17 7. Przysz∏oÊç w przesz∏oÊci Co zrobiç, gdy mówimy o przesz∏oÊci i w tekstach albo zdaniach w cza- sie przesz∏ym trzeba wyraziç zdania dotyczàce przysz∏oÊci? Would jako formy czasu przesz∏ego od will u˝ywa si´ w zasadzie tylko w mowie zale˝nej: Harold said that Sue would Harold powiedzia∏, ˝e Sue si´ be late. spóêni. Najcz´Êciej will nie mo˝na po prostu zamieniç na would. W takiej sytuacji nale˝y u˝yç w zast´pstwie formy be going to: It was clear that Sue was By∏o jasne, ˝e Sue spóêni si´ going to be late for school. do szko∏y. JeÊli w danym zdaniu zmienimy Simple Present na Simple Past, b´dzie ono wyra˝a∏o czas przesz∏y, a nie przysz∏oÊç w przesz∏oÊci: My cousin arrived on Monday. Mój kuzyn przyjecha∏ w poniedzia∏ek. Dlatego i w tej sytuacji lepiej jest pos∏u˝yç si´ konstrukcjà be going to lub Past Continuous: My cousin was going to Mój kuzyn mia∏ przyjechaç arrive on Monday. My cousin was arriving on Monday. w poniedzia∏ek. 1.3 Auxiliaries – czasowniki posi∏kowe Do grupy angielskich czasowników posi∏kowych zalicza si´ m.in. cza- sowniki have, do i be. Czasowniki posi∏kowe w zdaniach oznajmujà- cych znajdujà si´ mi´dzy podmiotem a czasownikiem zwyk∏ym: The dog has eaten my Pies mi zjad∏ zadanie domowe. home-work. 18 They are looking for Easter eggs. Szukajà jajek wielkanocnych. Czasowniki posi∏kowe sà niezb´dne do tworzenia niektórych struktur gramatycznych. Perfect Tenses zawierajà w swojej podstawowej struk- turze czasownik posi∏kowy have, który wykorzystuje si´ m.in. do two- rzenia pytaƒ i przeczeƒ w tych czasach. W wypadku czasów grama- tycznych, których podstawowa struktura nie zawiera s∏owa posi∏kowe- go (Present Simple i Past Simple), odpowiedniej formy czasownika posi∏kowego do u˝ywa si´ tylko do tworzenia pytaƒ i przeczeƒ. Czasowników posi∏kowych nie t∏umaczy si´ – majà one tylko znaczenie gramatyczne. Yes-No Questions – pytania o rozstrzygni´cie Pytania o rozstrzygni´cie, na które odpowiada si´ yes lub no, stawia si´ za pomocà czasowników posi∏kowych. W wypadku zdaƒ oznajmujà- cych, w których znajduje si´ czasownik posi∏kowy, pytanie ogólne two- rzymy, stawiajàc ten czasownik na poczàtku zdania. JeÊli jednak w zda- niu oznajmujàcym wyst´puje tylko czasownik zwyk∏y, trzeba u˝yç cza- sownika do: Have you seen the new film? Czy widzia∏eÊ ten nowy film? Do you know my friend Znasz mojego przyjaciela Sebastian? Sebastiana? Pytania te zosta∏y utworzone z nast´pujàcych zdaƒ oznajmujàcych: You have seen the new film. Widzia∏eÊ ten nowy film. You know my friend Sebastian. Znasz mojego przyjaciela Sebastiana. Pierwsze zdanie zawiera czasownik posi∏kowy have, który w pytaniu wystàpi na poczàtku zdania. Zdanie drugie nie zawiera czasownika po- si∏kowego. W takich wypadkach pytanie o rozstrzygni´cie trzeba za- czàç od odpowiedniej formy do (nale˝y wi´c dodaç czasownik posi∏kowy). JeÊli w zdaniu znajdujà si´ dwa czasowniki posi∏kowe lub wi´cej, tylko pierwszy z nich stawia si´ na poczàtku pytania o rozstrzygni´cie. Zdanie oznajmujàce: The letters have been sent. Listy zosta∏y wys∏ane. Pytanie: Have the letters been sent? Czy listy zosta∏y wys∏ane? 19
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Krótka gramatyka języka angielskiego
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: