Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00562 006593 15695686 na godz. na dobę w sumie
Kryteria oceny ofert po nowelizacji ustawy pzp - ebook/pdf
Kryteria oceny ofert po nowelizacji ustawy pzp - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3269-3911-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> zamówienia publiczne
Porównaj ceny (książka, ebook (-22%), audiobook).
 Publikacja zawiera:
• Obszerne omówienie tematyki kryteriów oceny ofert po zmianach,
• Konkretne przykłady kryteriów oceny oferty możliwych do zastosowania w przetargu,
• Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej oraz odpowiedzi ekspertów na najczęściej się pojawiające problemy.
Publikacja skupia się na praktycznych przykładach, które ilustrują, w jaki sposób wyznaczać kryteria oceny ofert po nowelizacji i nie naruszyć nowych przeisów ustawy Pzp.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

O c e n a o f e r t : K r y t e r i a o c e n y o f e r t p o n o w e l i z a c j i u s t a w y P z p B I B L I O T E K A ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH §§ Dominika Perkowska Prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień pub- licznych, była m.in. zastępcą naczelnika wydziału zamó- wień publicznych w dużej instytucji zamawiającej. Obecnie jest głównym specjalistą ds. zamówień publicznych w firmie wykonawczej. Małgorzata Niezgoda-Kamińska Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prze- pisów dotyczących prawa zamówień publicznych. Obecnie specjalista ds. zamówień publicznych w instytucji zama- wiającej. Od wielu lat tworzy profesjonalne publikacje dotyczące zagadnień związanych ze stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych. Klaudyna Saja-Żwirkowska Prawnik specjalizujący się w prawie zamówień publicznych. Jest redaktor naczelną publikacji z zakresu zamówień pub- licznych: „Zamówienia publiczne w orzecznictwie” oraz „Vademecum zamówień publicznych”. Autorka omówieni wyroków Krajowej Izby Odwoławczej. 978-83-269-3911-2 UOX 19 Cena 47,52 zł netto 49,90 zł brutto B I B L I O T E K A ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH §§ Dominika Perkowska, Małgorzata Niezgoda-Kamińska, Klaudyna Saja-Żwirkowska KRYTERIA OCENY OFERT PO NOWELIZACJI USTAWY PZP Seria: Ocena ofert UOX19 okladka.indd 1 17.04.2015 15:39 Dominika Perkowska, Małgorzata Niezgoda-Kamińska, Klaudyna Saja-Żwirkowska kryteria oceny ofert po nowelizacji ustawy pzp UOX19.indd 1 16.04.2015 18:45 Autorzy: Dominika Perkowska (str. 7–37) Małgorzata Niezgoda-Kamińska (str. 38–41) Klaudyna Saja-Żwirkowska (str. 49–64) Redaktor prowadzący: Klaudyna Saja-Żwirkowska Wydawca: Katarzyna Czech Korekta: Zespół Projekt okładki: Piotr Fedorczyk ISBN: 978-83-269-3911-2 Copyright by Wiedza i Praktyka sp. z o.o., Warszawa 2015 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10 e-mail: zamowieniapubliczne@wip.pl Skład i łamanie: Dariusz Ziach Druk: Miller Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian i skrótów w nadesłanych artyku- łach i ich tytułach. Artykułów ani jakichkolwiek innych materiałów niezamówionych Redakcja nie zwraca. Wszelkie prawa do niniejszej publikacji, w tym do jej tytułu oraz do treści zawartych w zamieszczonych w niej artykułach, podlegają ochronie prawnej przewidzianej w szcze- gólności prawem autorskim. Ich przedruk oraz rozpowszechnianie bez wiedzy i zgody Redakcji są zabronione. Zakaz ten nie dotyczy cytowania ww. materiałów w granicach dozwolonego użytku, z powołaniem się na źródło. Wszelkie materiały zawarte w niniejszej publikacji mają charakter wyłącznie populary- zacyjno-informacyjny i nie mogą być traktowane w sposób prawnie wiążący pomiędzy Czytelnikiem a Wydawcą lub Redakcją. Redakcja dokłada wszelkich starań, aby informacje i dane zamieszczone w tych materia- łach były poprawne merytorycznie i aktualne, jednakże informacje te nie mają charakteru porady czy opinii prawnej, jako że Wydawca ani Redakcja nie świadczą żadnych usług prawnych. Nie mogą być one również traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. Zastosowanie tych informacji w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji lub opinii prawnej. Wobec powyższego Wydawca, Redakcja, redaktorzy ani autorzy ww. materiałów nie ponoszą odpowiedzialności prawnej w szczególności za skutki zastosowania się lub wykorzystania w jakikolwiek sposób informacji zawartych w tych materiałach. UOX19.indd 2 16.04.2015 18:45 Spis treści Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Kryteria oceny ofert po nowelizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Dobór kryteriów oceny ofert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Kryteria przed zmianami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Patologia cenowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Kryteria po nowelizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Określenie kryteriów oceny ofert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Porównanie ofert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Dodatkowe kryteria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Ocena ofert na podstawie ceny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Powszechność i dostępność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Zdaniem UZP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Licytacja elektroniczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Sposób oceny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Wskazówki UZP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Całość zamówienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Cena i marża . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Pozacenowe kryteria oceny ofert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Formułowanie kryteriów pozacenowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Dobór kryterium pozacenowego a elementy subiektywizmu . . . . . 28 Ocena ofert w kontekście przyjętych kryteriów . . . . . . . . . . . . . . 29 Przykładowe kryteria oceny ofert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Kryteria oceny ofert w pytaniach i odpowiedziach . . . . . . . . . . . . . 42 Wiedza i Praktyka UOX19.indd 3 3 16.04.2015 18:45 Kryteria oceny ofert po nowelizacji W zamówieniach publicznych na dostawy artykułów spożywczych i paliwa można zastosować wyłącznie kryterium ceny . . . . . . . . . . 42 Przy obliczaniu wagi kryteriów warto posłużyć się wzorem matematycznym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Usługa druku książki nie musi mieć powszechnego charakteru i ustalonych standardów jakościowych . . . . . . . . . . . . . 46 Kryteria oceny ofert w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Zamawiający może wyznaczać dodatkowe kryteria oceny ofert . . . 49 Ograniczenie dostępu do zamówienia musi być oceniane przez pryzmat uzasadnionych potrzeb zamawiającego . . . . . . . . . . 50 KIO definiuje, czym w świetle nowelizacji są usługi powszechnie dostępne, o ustalonych standardach jakościowych . . . . . . . . . . . . . 55 Zastosowanie dwóch kryteriów cenowych należy uznać za wadę postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 4 UOX19.indd 4 Wiedza i Praktyka 16.04.2015 18:45 Kryteria oceny ofert po nowelizacji Wstęp Uchwalona 29 sierpnia 2014 r. ustawa Prawo zamówień pu- blicznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1232) była długo oczekiwaną zmianą, m.in. w zakresie kryteriów oceny ofert. W nowelizacji, która weszła w życie 19 października 2014 r., ustawodawca postanowił, że kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia. W wyniku zmiany przepisów zamawiający mają ograni- czoną możliwość stosowania ceny jako jedynego kryterium oceny ofert. Artykuł 91 ust. 2 ustawy Pzp określa dwa sposoby oceny ofert zmierzające do dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej. Od zamawiającego i przedmiotu zamówienia zależy, z którego sposobu skorzysta. Pierwszy sposób – oparty wyłącznie na kryterium ceny – ma zasto- sowanie w każdym trybie udzielania zamówienia publicz- nego (np. w przetargu nieograniczonym), jeśli spełnione są przesłanki określone w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp. Według drugiego sposobu dochodzi do wyboru oferty ze względu na najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Jednak praktyka i orzeczenia KIO pokazały, że zamawiający mają trudności w prawidłowym wyznaczaniu kryteriów. Dlatego nasi eksperci w publikacji „Kryteria oceny ofert po nowelizacji” wskazują, jak właściwie kształtować kryteria, aby nie naruszyć przepisów ustawy Pzp. Liczne przykłady, odpowiedzi na pytania oraz omówienia orzeczeń mają na celu rozwiać wszystkie wątpliwości związane z tym zagadnieniem. Z poważaniem Klaudyna Saja-Żwirkowska redaktor prowadząca Wiedza i Praktyka UOX19.indd 5 5 16.04.2015 18:45 Kryteria oceny ofert po nowelizacji UOX19.indd 6 16.04.2015 18:45 Kryteria oceny ofert po nowelizacji W wyniku nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicz- nych (dalej: ustawa Pzp), która weszła w życie 19 paździer- nika 2014 r., zaszły bardzo istotne zmiany w zakresie okreś- lania kryteriów oceny ofert. Aktualnie zgodnie z art. 91 ust. 2a ustawy Pzp kryterium ceny może być zastosowane jako jedyne, jeżeli przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe, z za- strzeżeniem art. 76 ust. 2 ustawy Pzp, który stanowi, że zamawiający dopuszcza do udziału w licytacji elektronicz- nej i zaprasza do składania ofert wszystkich wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu, określając w zaproszeniu termin związania ofertą wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. Natomiast zamawiający, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 (jednostki sektora finansów publicznych oraz inne państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej), mogą zastosować tylko kryterium ceny, jeżeli dodatkowo wykażą w załączniku do protokołu postępowania, w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty ponoszone w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia. Dobór kryteriów oceny ofert Prawidłowe dobranie kryteriów do rodzaju przedmiotu za- mówienia może w istotnym stopniu wpłynąć na uzyskanie przez zamawiającego w pełni zadowalającego rezultatu w postaci należycie wykonanego zamówienia. Ustalenie kryteriów oceny ofert nie może więc być dziełem przypadku. Wiedza i Praktyka UOX19.indd 7 7 16.04.2015 18:45 Kryteria oceny ofert po nowelizacji
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kryteria oceny ofert po nowelizacji ustawy pzp
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: