Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00299 005210 12755530 na godz. na dobę w sumie
Kształcenie uczniów cudzoziemców i powracających z zagranicy - ebook/pdf
Kształcenie uczniów cudzoziemców i powracających z zagranicy - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 56
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 9788326962004 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Kształcenie uczniów cudzoziemców i powracających z zagranicy wymaga znajomości aktualnych przepisów prawnych i zadań dyrektora szkoły. W publikacji podpowiadamy, jakie są zasady przyjmowania uczniów do szkół, jakie dokumenty powinien złożyć uczeń oraz jak funkcjonują oddziały przygotowawcze. Poznaj wskazówki, dzięki którym nie będziesz miał problemu z odpowiednim zakwalifikowaniem ucznia do danej klasy oraz zdobędziesz aktualne wzory dokumentów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Polecamy nasze pozostałe publikacje: Dostępne pod adresem: http://fabrykawiedzy.com 2 0 1 O O U Cena brutto 39,oo zł MARZENNA CZARNOCKA Kształcenie uczniów cudzoziemców i powracających z zagranicy Nowe przepisy, praktyczne wskazówki, wzory dokumentów P R O F E S J O N A L N E P U B L I K A C J E D L A S Z K Ó Ł I P L A C Ó W E K O Ś W I AT O W Y C H Kształcenie uczniów cudzoziemców i powracających z zagranicy Nowe przepisy, praktyczne wskazówki, wzory dokumentów Autor: Marzenna Czarnocka – dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej, członek zespołu ekspertów MEN do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych, nauczyciel z doświadcze- niem w pracy na różnych poziomach edukacji oraz jako wizytator kuratorium oświaty, wykładowca kursów dla nauczycieli i kadry zarządzającej placówek oświatowych Redaktor: Monika Fidler Menedżer produktu: Paulina Krzyżanowska Kierownik marketingu i sprzedaży: Julita Lewandowska-Tomasiuk Projekt graficzny okładki: Piotr Fedorczyk Zdjęcie na okładce: fotolia.pl Korekta: Zespół Koordynator produkcji: Magdalena Huta Druk: Miller Skład i łamanie: Raster studio ISBN 978-83-269-6200-4 Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2017 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa, tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e-mail: cok@wip.pl NIP: 526-19-92-256, KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wysokość kapitału zakładowego 200.000 zł. Publikacja „Kształcenie uczniów cudzoziemców i powracających z zagranicy. Nowe przepisy, praktyczne wskazówki, wzory dokumentów” została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzy- staniem wysokich kwalifikacji, wiedzy oraz doświadczenia jej twórców. Zaproponowane w niej wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Opublikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym autorzy, konsultanci oraz redakcja nie mogą ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Kształcenie uczniów cudzoziemców i powracających z zagranicy. Nowe przepisy, praktyczne wskazówki, wzory dokumentów” wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. Spis treści Spis treści WSTĘP ................................................................................................................ 5 Rozdział 1. Przepisy dotyczące kształcenia uczniów cudzoziemców ...................................... 7 1.1. Prawa uczniów cudzoziemców ................................................................... 7 1.2. Przepisy o przyjmowaniu cudzoziemców do poszczególnych szkół ............ 9 1.3. Zasady przyjmowania uczniów do odpowiednich klas ............................. 10 1.4. Z praktyki – pytania i odpowiedzi ............................................................. 18 Rozdział 2. Rekrutacja i kwalifikowanie uczniów do odpowiednich klas ............................. 21 2.1. Postępowanie rekrutacyjne ...................................................................... 21 2.2. Kwalifikowanie uczniów do poszczególnych klas ...................................... 22 2.3. Zadania dyrektora związane z kwalifikowaniem ucznia do odpowiedniej klasy .............................................................................. 24 2.4. Z praktyki – pytania i odpowiedzi ............................................................. 25 Rozdział 3. Odmowa przyjęcia ucznia do szkoły i odwołanie od decyzji ............................. 27 3.1. Odmowa przyjęcia ucznia z zagranicy ...................................................... 27 3.2. Terminy na odwołanie od decyzji o nieprzyjęciu do szkoły ...................... 27 3.3. Wskazanie innej szkoły niż obwodowa .................................................... 28 3.4. Z praktyki – pytania i odpowiedzi ............................................................. 29 Rozdział 4. Zasady uznawania dokumentów, na podstawie których uczeń jest przyjmowany do szkoły .......................................................................................................... 33 4.1. Potwierdzenie wykształcenia ucznia ......................................................... 33 4.2. Lista dokumentów składana w celu potwierdzenia wykształcenia ........... 34 4.3. Przetłumaczenie dokumentacji ................................................................. 36 3 Rozdział 5. Warunki organizacji kształcenia uczniów z zagranicy ........................................ 37 5.1. Formy wsparcia dla uczniów cudzoziemców ............................................ 37 5.2. Zasady tworzenia i funkcjonowania oddziałów przygotowawczych ........ 42 5.3. Nauczanie w oddziale przygotowawczym ................................................. 43 5.4. Okres trwania nauki ................................................................................. 45 Inne formy wsparcia dla uczniów przybywających z zagranicy ................. 45 5.5. Rozdział 6. Wzory dokumentów ......................................................................................... 47 6.1. Rozstrzygnięcie dyrektora w sprawie odmowy przyjęcia ucznia spoza obwodu .......................................................................................... 47 6.2. Wniosek o przyjęcie ucznia przybywającego z zagranicy do oddziału przygotowawczego ................................................................ 50 6.3. Postanowienie zespołu w sprawie zakwalifikowania ucznia innej publicznej szkoły do oddziału przygotowawczego .......................... 52 6.4. Wniosek o przedłużenie okresu kształcenia w oddziale przygotowawczym .................................................................................... 54 6.5. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie przedłużenia okresu nauki ucznia w oddziale przygotowawczym ............................................. 55 Podstawa prawna ............................................................................................. 56 4 Kształcenie uczniów cudzoziemców i powracających z zagranicy WSTĘP Globalizacja, uwarunkowania cywilizacyjne, kulturowe i polityczne od lat są przyczyną narastania zjawiska migracji, co sprawia, że niemal w każdej szkole uczą się dziś uczniowie przybywający z zagranicy, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, często też dzieci i młodzież niebędące obywatelami polskimi. Odpowiednia organizacja kształcenia tych uczniów bywa czasem poważ- nym wyzwaniem dla szkoły, wymagającym odpowiedniego przygotowania już na etapie planowanego przyjęcia ucznia do placówki, np. w sytuacji gdy uczeń nie posługuje się językiem polskim lub odmienność systemu edukacyjnego w innym państwie nie koreluje z okresem nauki, czy też zakresem treści programowych realizowanych w polskiej szkole. Przyjęcie ucznia, który pobierał naukę w systemie oświaty innego pań- stwa, nakłada na dyrektora placówki oświatowej obowiązek zapewnienia indywidualizacji kształcenia, może także implikować konieczność zmian organizacyjnych, a także udzielenia uczniowi dodatkowego wsparcia. Przepisy związane z kształceniem uczniów przybywających z zagra- nicy, w tym z pomocą psychologiczno-pedagogiczną czy kształceniem specjalnym, w ostatnich latach się zmieniają. Spowodowane jest to do- precyzowywaniem dotychczasowych regulacji oraz wyjściem naprzeciw aktualnym problemom. Proponowane w prawie rozwiązania umożliwia- ją zapewnienie optymalnych warunków organizacji nauczania i udzie- lania tym uczniom niezbędnego wsparcia. Szkoła nie powinna jednak poprzestać na spełnieniu formalnych uwarunkowań procesu edukacji. 5 Każdorazowo, gdy do szkoły przyjęty zostaje uczeń, który dotąd pobierał naukę w innym systemie edukacji, a szczególnie, gdy dotyczy to cudzo- ziemców, konieczne jest uwzględnienie szerokiego kontekstu uwarun- kowań – zarówno indywidualnej sytuacji dziecka związanej ze zmianą środowiska edukacyjnego, jego potrzeb emocjonalnych, poznawczych, jak i odmiennych norm kulturowych i społecznych, które mogą dodatkowo determinować specjalne potrzeby ucznia. Wsparcia mogą wymagać również rodzice ucznia, a także nauczyciele, którzy będą pracować z uczniem. Im także szkoła powinna zapewnić pomoc psychologiczno-pedagogiczną. W tym kontekście szczególnie ważne jest odpowiednie przygotowanie szkoły na przyjęcie uczniów przybywających z zagranicy, np. przygoto- wanie nauczycieli do nauczania języka polskiego jako obcego, a także zadbanie o rozwijanie kompetencji w zakresie edukacji międzykulturowej wszystkich uczestników społeczności szkolnej (także innych pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców). Działania te warto podjąć z wyprzedze- niem – tak, by od pierwszych dni pobytu ucznia w szkole organizacja procesu edukacji i wychowania zapewniała optymalne warunki uczenia się i rozwijania kompetencji wszystkich uczniów. Liczymy, że zawarte w publikacji informacje i wskazówki będą po- mocne w tym zakresie. 6 Kształcenie uczniów cudzoziemców i powracających z zagranicy ROZDZIAŁ 1. PRZEPISY DOTYCZĄCE KSZTAŁCENIA UCZNIÓW CUDZOZIEMCÓW 1.1. Prawa uczniów cudzoziemców Podstawowe zasady dotyczące kształcenia cudzoziemców wynikają z art. 94a ustawy o systemie oświaty. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 94a ust. 6, które obowiązują od 14 września 2016 r., okre- ślono w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej z 9 września 2016 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjo- nujących w systemach oświaty innych państw. Zgodnie z tymi przepisami osoby niebędące obywatelami polskimi: z podlegające obowiązkowi szkolnemu – mogą korzystać z nauki i opie- ki w publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach, publicznych szkołach artystycznych oraz w placówkach na warunkach dotyczących obywateli polskich, z podlegające obowiązkowi nauki – mogą korzystać z nauki i opieki w publicznych szkołach ponadgimnazjalnych na warunkach dotyczą- cych obywateli polskich do ukończenia 18 lat lub ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, z mogą korzystać z nauki w publicznych szkołach dla dorosłych, pub- licznych szkołach policealnych, publicznych szkołach artystycznych, 7
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kształcenie uczniów cudzoziemców i powracających z zagranicy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: