Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00653 009723 11017004 na godz. na dobę w sumie
Kształtowanie się regulacji prawnych zgromadzeń w Polsce oraz w wybranych krajach o anglosaskiej tradycji prawnej - ebook/pdf
Kształtowanie się regulacji prawnych zgromadzeń w Polsce oraz w wybranych krajach o anglosaskiej tradycji prawnej - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 469
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-6358-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Prezentowana monografia stanowi przede wszystkim wnikliwą analizę kształtowania się regulacji prawnej zgromadzeń w Polsce od początku II RP, aż po najnowsze, kontrowersyjne zmiany z 2012 r. w Publikacji występują także bogate odniesienia do rozwiązań funkcjonujących w innych krajach, co pozwala w sposób wyważony formułować konkretne propozycje zmian obowiązujących w Polsce przepisów. Obok problematyki kształtowania się ogólnej regulacji zgromadzeń, przedmiotem badań są także zagadnienia regulacji prawnej zgromadzeń odbywających się w szczególnych miejscach (np. na drogach publicznych czy na terenie szkół wyższych), w szczególnym czasie (np. w stanach nadzwyczajnych czy przed wyborami), zgromadzeń religijnych, a także udziału żołnierzy w zgromadzeniach. Opracowanie jest szczególnie aktualne, gdyż obowiązująca w naszym kraju regulacja jest mocno kontrowersyjna; w chwili obecnej toczy się postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym zainicjowane niezależnie przez dwie grupy posłów oraz Rzecznika Praw Obywatelskich. Można zatem oczekiwać, iż dyskusja o kształcie administracyjnej reglamentacji zgromadzeń w Polsce zostanie na nowo otwarta.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE KSZTAŁTOWANIE SIĘ REGULACJI PRAWNYCH ZGROMADZEŃ W POLSCE ORAZ W WYBRANYCH KRAJACH O ANGLOSASKIEJ TRADYCJI PRAWNEJ BARTOSZ  KOŁACZKOWSKI Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE BARTOSZ KOŁACZKOWSKI • KSZTAŁTOWANIE SIĘ REGULACJI PRAWNYCH ZGROMADZEŃ W POLSCE ORAZ W WYBRANYCH KRAJACH O ANGLOSASKIEJ TRADYCJI PRAWNEJ Polecamy nasze publikacje: Karol Świtaj SKARGA O STWIERDZENIE NIEZGODNOŚCI Z PRAWEM PRAWOMOCNEGO ORZECZENIA Maria Królikowska-Olczak, Beata Pachuca-Smulska (red.) OCHRONA KONSUMENTA W PRAWIE POLSKIM I UNII EUROPEJSKIEJ Marek Kulik PRZEDAWNIENIE KARALNOŚCI I PRZEDAWNIENIE WYKONANIA KARY W POLSKIM PRAWIE KARNYM Agnieszka Hajos-Iwańska NIEWAŻNOŚĆ CZYNNOŚCI PRAWNYCH W PRAWIE SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH Grzegorz Sibiga (red.) GŁÓWNE PROBLEMY PRAWA DO INFORMACJI W ŚWIETLE PRAWA I STANDARDÓW MIĘDZYNARODOWYCH, EUROPEJSKICH I WYBRANYCH PAŃSTW UNII EUROPEJSKIEJ Hanna Kuczyńska MODEL OSKARŻENIA PRZED MIĘDZYNARODOWYM TRYBUNAŁEM KARNYM Barbara Barut-Skupień WSPÓŁUCZESTNICTWO PROCESOWE W POSTĘPOWANIU CYWILNYM I SĄDOWOADMINISTRACYJNYM www.ksiegarnia.beck.pl KSZTAŁTOWANIE SIĘ REGULACJI PRAWNYCH ZGROMADZEŃ W POLSCE ORAZ W WYBRANYCH KRAJACH O ANGLOSASKIEJ TRADYCJI PRAWNEJ BARTOSZ KOŁACZKOWSKI WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2014 Wydawca: Natalia Adamczyk Recenzja naukowa: prof. zw. dr hab. Andrzej Skoczylas © Wydawnictwo C.H.Beck 2014 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-6357-8 ISBN e-book 978-83-255-6358-5 Spis treści Wykaz skrótów   .........................................................................................................  XIII Wykaz literatury  ......................................................................................................  X Wykaz orzecznictwa  ...............................................................................................  XXIX Inne źródła i opracowania  ....................................................................................  XXXIX Wykaz aktów prawnych   .........................................................................................  XLI Wstęp   ..........................................................................................................................  LII Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające   .............................................................  1 § 1.   Znaczenie problematyki badawczej ..........................................................  1 § 2.   Wolność zgromadzeń w świetle wiążących Polskę aktów prawa  międzynarodowego .....................................................................................  § 3.   Związki pomiędzy wolnością zgromadzeń a wolnością słowa oraz  wolnością zrzeszania się i innymi wolnościami .....................................  Rozdział II. Kształtowanie się ogólnej regulacji zgromadzeń w II RP i w PRL   ...................................................................................................  § 1.   Prawa i wolności człowieka bezpośrednio po odzyskaniu  niepodległości (lata 1918–1920)  ................................................................  § 2.   Prawa i wolności człowieka w świetle ustawy z 17.3.1921 r.  – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ustawy Konstytucyjnej  z 23.3.1935 r.   ................................................................................................  § 3.   Początki regulacji ustawowej w dziedzinie wolności zgromadzeń  .....  § 4.   Wolność zgromadzeń w świetle uregulowań ustawy z 11.3.1932 r.  o zgromadzeniach ........................................................................................  I.  Ograniczenia zakresu stosowania przepisów ustawy z 1932 r.  Klasyfikacja zgromadzeń i właściwość organów .........................  II.  Zwoływanie zgromadzeń  ................................................................  1.  Zgromadzenia w lokalach  .........................................................  2.  Zgromadzenia na otwartej przestrzeni ....................................  III.  Przebieg zgromadzenia i rola jego przewodniczącego.  Obowiązki uczestnika zgromadzenia ............................................  I.  Administracyjna reglamentacja zgromadzeń niepublicznych.  Zjazdy i zebrania przedwyborcze ...................................................  .  Nadzór nad zgromadzeniami .........................................................            7 20 30 30 31 32 33 34 35 35 36 37 38 39  Spis treści   I.  Analiza przepisów karnych zawartych w ustawie z 1932 r.  ......  § 5.   Kształtowanie się administracyjnej reglamentacji wolności zgromadzeń  w latach 1932–1939 w świetle orzecznictwa ............................................      I.  Analiza wybranych orzeczeń kształtujących interpretację  pojęcia zgromadzenia i zakresu stosowania ustawy ...................  II.  Analiza wybranych orzeczeń dotyczących procedury  organizowania zgromadzeń, ich legalności oraz praw  i obowiązków uczestników  .............................................................    III.  Analiza wybranych orzeczeń kształtujących status prawny  przewodniczącego oraz dotyczących zagadnień nadzoru nad  zgromadzeniami................................................................................  § 6.   Zgromadzenia w latach 1944–1962 ...........................................................      I.  Wolność zgromadzeń w pierwszych latach  po II wojnie światowej ......................................................................  II.  Wolność zgromadzeń w świetle Konstytucji z 22.7.1952 r.  .......  § 7.   Zmiany dokonane w sferze regulacji zgromadzeń w okresie  obowiązywania ustawy z 29.3.1962 r. o zgromadzeniach .....................        I.  Ustawa z 29.3.1962 r. – uwagi ogólne; pojęcie i klasyfikacja  zgromadzeń ........................................................................................  II.  Przedmiotowy i podmiotowy zakres stosowania przepisów  ustawy z 29.3.1962 r. .........................................................................  III.  Formy administracyjnej reglamentacji zgromadzeń w świetle  uregulowań ustawy z 29.3.1962 r.  ..................................................  1.  Zawiadamianie o zgromadzeniu...............................................  2.  Zezwolenie na zwołanie i odbycie zgromadzenia ..................  3.  Decyzja o zakazie odbycia zgromadzenia ...............................  4.  Obowiązki i ograniczenia dotyczące uczestników  zgromadzenia  ..............................................................................  5.  Rola przewodniczącego. Nadzór nad zgromadzeniami ........  6.  Administracyjna reglamentacja zjazdów ................................  § 8.   Podsumowanie i wnioski ............................................................................  Rozdział III. Kształtowanie się ogólnej regulacji zgromadzeń w III RP   .....  § 1.  Konstytucyjne fundamenty wolności zgromadzeń w III RP ...............  I.  Istota i zakres wolności zgromadzeń .............................................  II.  Pojęcie i cechy zgromadzenia ..........................................................  III.  Uprawnienia przysługujące jednostce ...........................................  I.  Dopuszczalność ograniczeń wolności zgromadzeń ....................          § 2.   Wolność zgromadzeń w świetle pierwotnego brzmienia ustawy  z 5.7.1990 r. – Prawo o zgromadzeniach oraz orzecznictwa .................  I.  Pojęcie i klasyfikacja zgromadzeń .................................................    I 40 41 42 45 50 52 52 54 55 55 57 60 60 63 65 66 67 69 70 74 74 75 78 81 83 84 86 Spis treści II.  Przesłanki ograniczeń wolności zgromadzeń  i środki jej ochrony ...........................................................................  III.  Procedura organizowania zgromadzenia  ....................................  I.  Decyzja o zakazie odbycia zgromadzenia w świetle regulacji  prawnej i orzecznictwa  ....................................................................  1.  Przesłanki wydania decyzji o zakazie odbycia  zgromadzenia  ..............................................................................  2.  Proceduralne aspekty decyzji o zakazie odbycia  zgromadzenia. Terminy..............................................................  .  Obowiązki i ograniczenia dotyczące uczestników  zgromadzeń ........................................................................................    I.  Rola przewodniczącego. Nadzór nad zgromadzeniami .............    II.  Przepisy karne. Udział Policji w zgromadzeniu ..........................    III. Wybrane problemy teorii wolności zgromadzeń: charakter  prawny milczenia władzy, zgromadzenia spontaniczne ............  § 3. Proponowane oraz dokonane zmiany regulacji normatywnej                  zgromadzeń w okresie obowiązywania ustawy z 5.7.1990 r. – Prawo  o zgromadzeniach ........................................................................................  I.  Analiza i ocena projektu ustawy z 2.4.2004 r. o zmianie ustawy  – Prawo o zgromadzeniach oraz ustawy – Prawo o ruchu  drogowym ..........................................................................................  II.  Propozycje zmian zawarte w projekcie ustawy z 24.11.2011 r.  o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach i ich ocena .........  III.  Zmiany dokonane mocą ustawy z 14.9.2012 r. o zmianie  ustawy – Prawo o zgromadzeniach. Wniosek Rzecznika Praw  Obywatelskich z 4.3.2013 r. .............................................................  I. Trzecia próba wprowadzenia ograniczeń uczestnictwa  w zgromadzeniu osób, których nie można zidentyfikować  – prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo  o zgromadzeniach z listopada 2013 r. ............................................  § 4.   Podsumowanie i wnioski  ...........................................................................  Rozdział IV. Kształtowanie się szczególnej regulacji prawnej zgromadzeń w Polsce   .................................................................................................................  § 1.   Zgromadzenia odbywające się w szczególnych miejscach ....................  I.  Zgromadzenia na drogach publicznych  .......................................  1.  Zgromadzenia na drogach publicznych – kształtowanie się  regulacji .........................................................................................    2.  Zgromadzenia na drogach publicznych – analiza  obowiązującego stanu prawnego ..............................................  II.  Zgromadzenia na terenie szkół wyższych  ....................................    91 96 100 100 113 116 119 122 131 139 141 146 153 158 159 167 167 167 167 173 177 II Spis treści 1.  Zgromadzenia na terenie szkół wyższych – kształtowanie się  regulacji .........................................................................................  A. Zgromadzenia na terenie szkół wyższych w II RP............  B. Zgromadzenia na terenie szkół wyższych po II wojnie  światowej .................................................................................  2.  Zgromadzenia na terenie szkół wyższych – analiza    obowiązującego stanu prawnego ..............................................  III.  Zgromadzenia na terenie Pomników Zagłady .............................  1.  Szczególne regulacje dotyczące terenów Pomników Zagłady  w ujęciu historycznym ................................................................  2.  Pomniki Zagłady – zarys obowiązującej regulacji w zakresie  ograniczeń korzystania z wolności zgromadzeń....................  § 2.   Zgromadzenia odbywające się w szczególnym czasie ............................  I.  Zgromadzenia w stanach nadzwyczajnych...................................    1.  Ograniczenia wolności zgromadzeń w stanie wojennym  i wyjątkowym ...............................................................................  A.  Dopuszczalne ograniczenia praw i wolności w stanie  wojennym – kształtowanie się regulacji .............................  a. Zgromadzenia w stanie wojennym w okresie II RP .....  b. Wolność zgromadzeń w stanie wojennym po II wojnie  światowej ............................................................................  B.  Zgromadzenia w stanie wyjątkowym – kształtowanie się  regulacji ...................................................................................  a. Prawa i wolności w stanie wyjątkowym w świetle  regulacji prawnej II RP ....................................................  b. Wolność zgromadzeń w stanie wyjątkowym  po II wojnie światowej .....................................................  C.  Ograniczenia wolności zgromadzeń w stanie wojennym  i wyjątkowym na tle ograniczeń innych praw i wolności  w świetle obowiązującej regulacji prawnej ........................  2.  Ograniczenia wolności zgromadzeń na tle ograniczeń  innych praw i wolności w stanie klęski żywiołowej ..............  A.  Stan klęski żywiołowej – kształtowanie się regulacji .......  B.  Prawa człowieka w stanie klęski żywiołowej –  obowiązujący stan prawny ...................................................  II.  Zgromadzenia przedwyborcze .......................................................  1.  Zgromadzenia przedwyborcze – kształtowanie się  regulacji .........................................................................................  A. Zgromadzenia przedwyborcze w II RP  .............................  B. Kształtowanie się regulacji prawnej zgromadzeń podczas  wyborów po II wojnie światowej .........................................    III 177 177 177 183 185 186 187 190 190 191 191 191 196 200 200 203 206 208 208 209 211 211 211 214 Spis treści 2.  Zgromadzenia przedwyborcze – zarys obowiązującej  regulacji .........................................................................................  § 3.   Zgromadzenia o charakterze religijnym ..................................................    I.  Zgromadzenia o charakterze religijnym – kształtowanie się  regulacji ..............................................................................................  1.  Zgromadzenia o charakterze religijnym w II RP ...................  2.  Kształtowanie się administracyjnej reglamentacji  zgromadzeń religijnych w PRL ..................................................  II.  Obowiązująca regulacja zgromadzeń o charakterze  religijnym  ..........................................................................................  § 4.   Udział żołnierzy w zgromadzeniach ........................................................    I.  Żołnierze jako uczestnicy zgromadzenia – kształtowanie się  regulacji ..............................................................................................  1.  Żołnierze jako uczestnicy zgromadzenia w II RP..................  2.  Żołnierze jako uczestnicy zgromadzenia po II wojnie  światowej .......................................................................................  II.  Żołnierze jako uczestnicy zgromadzenia w świetle  obowiązującej regulacji ....................................................................  § 5.   Podsumowanie i wnioski ............................................................................              Rozdział V. Kształtowanie się regulacji prawnej zgromadzeń w Wielkiej   Brytanii   .................................................................................................................  § 1.   Ogólne założenia administracyjnoprawnej regulacji zgromadzeń  w Wielkiej Brytanii ......................................................................................  § 2.   Kształtowanie się ogólnej regulacji zgromadzeń w Wielkiej Brytanii  (wybrane przepisy wspólne) .......................................................................  I.  Seditious Meetings Act z 30.12.1819 r. oraz Riotous Assemblies  Act z 24.5.1822 r.................................................................................  II.  Public Meeting Act z 21.12.1908 r. .................................................  III.  Public Order Act z 18.12.1936 r.  .....................................................  I. Trade Union and Labour Relations (Consolidation) Act  z 16.7.1992 r. .......................................................................................  . Protection from Harassment Act z 21.3.1997 r. ............................  I. Anti Social Behaviour Act z 20.11.2003 r.  .....................................  § 3.   Ogólna regulacja zgromadzeń w Anglii i Walii ......................................  § 4.   Odrębności ogólnej regulacji zgromadzeń w Szkocji i Irlandii        Północnej .......................................................................................................  I.  Ogólna regulacja zgromadzeń w Szkocji.......................................  II.  Ogólna regulacja zgromadzeń na terenie Irlandii Północnej ....  § 5.   Kształtowanie się reglamentacji zgromadzeń w ruchu – marszów  i pochodów w Anglii i Walii .......................................................................  219 220 220 220 221 224 226 226 226 228 230 233 242 242 245 245 247 248 249 250 251 253 258 258 259 261 IX Spis treści         I.  Pojęcie marszu (pochodu) ...............................................................  II.  Formy reglamentacji marszów i pochodów. Możliwości  określania warunków ich odbywania ............................................  III.  Okoliczności i tryb wydawania zakazu odbywania marszów  i pochodów .........................................................................................  I.  Uregulowania szczególne obowiązujące w Londynie .................  § 6.   Administracyjna reglamentacja marszów i pochodów w Szkocji  i Irlandii Północnej ......................................................................................  I.  Reglamentacja marszów i pochodów w Szkocji ...........................  1.  Formy administracyjnej reglamentacji marszów i  pochodów ......................................................................................  2.  Decyzja o zakazie odbycia marszu (pochodu). Możliwości  określania warunków odbycia zgromadzenia ........................  II.  Marsze, pochody oraz „spotkania protestu” (protest meetings)  na terenie Irlandii Północnej...........................................................  1.  Formy reglamentacji marszów, pochodów i „spotkań  protestu” ........................................................................................        2.  Rozwiązania szczególne w zakresie ograniczeń wolności  zgromadzeń w ruchu na terenie Irlandii Północnej ..............  § 7.   Zgromadzenia w szczególnych miejscach  ...............................................  I.  Zgromadzenia na drogach publicznych ........................................  II.  Zgromadzenia w pobliżu Parlamentu, na Trafalgar Square      oraz w Hyde Parku  ...........................................................................  III.  Zgromadzenia na terenie szkół wyższych .....................................  1.  Regionalne regulacje pośrednio kształtujące reżim prawny  zgromadzeń na terenie uczelni wyższych ...............................  2.  Zgromadzenia w świetle regulacji wewnątrzuczelnianej  na przykładzie Uniwersytetu Cambridge ................................  § 8.   Publiczne spotkania kandydatów w wyborach parlamentarnych  i lokalnych  ....................................................................................................  § 9.   Zgromadzenia w systemie common law. Analiza wybranych wątków  brytyjskiego orzecznictwa ..........................................................................  I.  Pojęcie organizatora zgromadzenia ...............................................  II.  Granice wolności zgromadzeń w kontekście tzw. naruszenia        pokoju (breach of peace) ...................................................................  III.  Wolność zgromadzeń w kontekście kontrmanifestacji ..............  § 10.  Podsumowanie i wnioski ............................................................................  Rozdział VI. Wolność zgromadzeń w Stanach Zjednoczonych   .....................  § 1.   Wolność zgromadzeń w Stanach Zjednoczonych – uwagi  wprowadzające .............................................................................................  X 261 262 266 268 268 269 269 271 273 273 277 278 278 282 286 287 290 293 295 296 297 305 307 314 314 Spis treści   § 2.   Kształtowanie się koniecznych cech ograniczeń wolności słowa  i wolności zgromadzeń w świetle orzecznictwa amerykańskiego  Sądu Najwyższego ........................................................................................  I.  Neutralność przekazu, ścisłe dostosowanie do służby istotnym  interesom rządowym oraz pozostawianie szeroko otwartych  alternatywnych kanałów przekazywania informacji ..................  II.  Konkretność, precyzyjność i wykluczający arbitralność sposób  formułowania ograniczenia  ...........................................................  § 3.   Zgromadzenia na drogach publicznych ...................................................  § 4.   Zgromadzenia o charakterze religijnym i na terenie uczelni    wyższych ........................................................................................................  § 5.   Zgromadzenia w pobliżu ambasad i przedstawicielstw  dyplomatycznych  ........................................................................................  § 6.   Zgromadzenia na terenach prywatnych i o ograniczonej  dostępności ....................................................................................................  § 7.   Podsumowanie i wnioski ............................................................................  Rozdział VII. Wolność zgromadzeń w Indiach   .................................................  § 1.   Wolność zgromadzeń w Indiach – uwagi wprowadzające ....................  § 2.   Ogólna regulacja prawna bezpośrednio bądź pośrednio  determinująca kształt administracyjnej reglamentacji zgromadzeń  w Indiach .......................................................................................................  I.  Indian Penal Code z 6.10.1860 r. .....................................................  II.  The Prevention Of Seditious Meetings Act z 22.3.1911 r. ..........  III.  The Code of Criminal Procedure z 25.1.1974 r.  ..........................  I.  Wybrane regulacje kształtujące zakres administracyjnej          reglamentacji zgromadzeń stanowione na szczeblu  regionalnym  ......................................................................................  § 3.   Szczególna regulacja zgromadzeń w Indiach ..........................................  I.  Zgromadzenia na drogach publicznych ........................................  1.  Zgromadzenia na drogach publicznych w świetle regulacji  ogólnokrajowej .............................................................................    2.  Zgromadzenia na drogach w świetle wybranych    regulacji stanowych .....................................................................  II.  Zgromadzenia w czasie wyborów...................................................  § 4.   Zgromadzenia w Indiach w świetle orzecznictwa ..................................  § 5.   Podsumowanie i wnioski ............................................................................  Podsumowanie. Postulaty de lege ferenda  ...........................................................  Indeks rzeczowy   ......................................................................................................  319 321 331 335 339 342 344 346 350 350 353 353 357 358 360 365 365 365 366 369 370 381 386 399 XI Wykaz skrótów 1. Akty prawne EKPC  ...................................  Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych  Wolności z 4.11.1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284) KK  ........................................  ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze  zm.) KPA  .....................................  ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyj­ nego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) KPD  .....................................  Konwencja o Prawach Dziecka z 20.11.1989 r. (Dz.U. z 1991 r.  Nr 120, poz. 526 ze zm.) KPK  .....................................  ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U.  Nr 89, poz. 555 ze zm.) KW  ......................................  ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń (tekst jedn. Dz.U.  z 2013 r. poz. 482 ze zm.) KWyb  ..................................  ustawa z 5.1.2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112  ze zm.) MPPOiP  ..............................  Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych  otwarty do podpisu w Nowym Jorku 19.12.1966 r. (Dz.U.  z 1977 r. Nr 38, poz. 167) PrBud  ..................................  ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U.  z 2013 r. poz. 409 ze zm.) PrPostAdm  ...........................  ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami ad­ ministracyjnymi (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) PrZgr ....................................  ustawa z 5.7.1990 r. – Prawo o zgromadzeniach (tekst jedn.  Dz.U. z 2013 r. poz. 397) 2. Publikatory i czasopisma Dz.U. .....................................  Dziennik Ustaw GSP .......................................  Gdańskie Studia Prawnicze PiP ........................................  Państwo i Prawo WPP .....................................  Wojskowy Przegląd Prawniczy 3. Inne skróty art.  ........................................  artykuł ETPCz  .................................  Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu XIII Wykaz skrótów n.  ..........................................  następny (a, e) Nr ..........................................  numer poz.  ......................................  pozycja s. ............................................  strona SA  ........................................  Naczelny Sąd Administracyjny SN  ........................................  Sąd Najwyższy tekst jedn. .............................  tekst jednolity TK  ........................................  Trybunał Konstytucyjny WSA .....................................  Wojewódzki Sąd Administracyjny XI Wykaz literatury Adamiak B., Właściwość terenowych organów administracji publicznej do prowadzenia  orzecznictwa administracyjnego, ST 1997, Nr 6. Adamski D., Ochrona moralności w świetle I Poprawki do Konstytucji Stanów Zjedno­ Babieracki G., Kontrola osobista. Jest problem czy go nie ma, Przegląd Prewencyjny 2012,  Bachmat P., Uwagi na temat horyzontalnego oddziaływania Europejskiej Konwencji Praw  czonych, PiP 2003, Nr 7. Nr 1. Człowieka, PiP 2001, Nr 10. Baczyńska B., Granice wolności zgromadzeń i stowarzyszania na podstawie orzecznictwa  strasburskiego – wybrane zagadnienia, [w:] Prawne aspekty wolności. Zbiór studiów,  pod red. E. Całej-Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicza, Toruń 2008. Balcarczyk J., Prawo do wizerunku i jego komercjalizacja, Warszawa 2009. Banaszak B., Ogólne wiadomości o prawach człowieka, [w:] Prawa i wolności obywatelskie  w Konstytucji RP, pod red. B. Banaszaka, A. Preisnera, Warszawa 2002. Banerjee A. C., English law in India, New Delhi 1984. Barcik J., Brytyjskie ustawodawstwo antyterrorystyczne po 11 września 2001 r., PiP 2003,  Barnes R. D., The Reality and Ideology of First Amendment Jurisprudence: Giving Aid and  Comfort to Racial Terrorists, [w:] Freeing the First Amendment: Critical Perspectives  on Freedom of Expression, pod red. D. S. Allena, New York–London 1995. Barnett H., Constitutional   Administrative Law Eighth Edition, Abingdon 2011. Barnett H., Understanding Public Law, Abingdon 2010. Bartosze R., O wolności wypowiedzi, [w:] Media, władza, prawo, pod red. M. Magoskiej,  Nr 11. Kraków 2005. ści, Warszawa 2007. Bąkowski T., Administracyjnoprawna sytuacja jednostki w świetle zasady pomocniczo­ Bąkowski T., Polemika – w sprawie „milczącej zgody organu”, PiP 2010, Nr 3. Beggs J., Thomas G., Rickard S., Public Order – Law and Practice, Oxford 2012. Bisztyga A., Przedmowa, [w:] Europejska Konwencja Praw Człowieka, Międzynarodowy  Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, Katowice 1992. Blackstone’s Criminal Practice 2012 22 edition, Oxford 2011. Blicharz J., Prawo o zgromadzeniach. Przepisy z wprowadzeniem, Warszawa 2013. Bloy M., The Six Acts. „The ictorian Web” 2003; artykuł dostępny na stronie: http://www. victorianweb.org/history/riots/sixacts.html (dostęp: 6.2.2013 r.). Błaś A., Jednostka wobec administracji publicznej w przeobrażającym się państwie prawa,  [w:] Jednostka w demokratycznym państwie prawa, pod red. J. Filipka, Bielsko­Biała  2003. X Wykaz literatury Błaś A., Prawo administracyjne wobec przemian we współczesnym państwie prawnym,  [w:] Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, pod red. J. Bocia,  A. Chajbowicza, Wrocław 2009. Boć J., Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 r., Wrocław  1998. Wrocław 2005. Wrocław 2001. Boć J., Kontrola prawna administracji, [w:] Prawo administracyjne, pod red. J. Bocia,  Boć J., Obywatel wobec ingerencji współczesnej administracji, Wrocław 1985. Boć J., Organizacja prawna administracji, [w:] Prawo administracyjne, pod red. J. Bocia,  Bodnar A., Szuleka M., Koncepcja „nadużycia prawa” w Konwencji o ochronie praw czło­ wieka i podstawowych wolności a mowa nienawiści, [w:] Mowa nienawiści a wolność  słowa. Aspekty prawne i społeczne, pod red. A. Bodnara, A. Gliszczyńskiej­Grabias,  R. Wieruszewskiego, M. Wyrzykowskiego, Warszawa 2010. Bodnar A., Ziółkowski M., Zgromadzenia spontaniczne, PiP 2008, Nr 5. Bogusz M., Weryfikacja sytuacji prawnej ukształtowanej w wyniku milczenia organu ad­ ministracji publicznej, GSP 2012, Nr 1. Bojańczyk A., Bezkarny udział obywateli w zakazanych demonstracjach, Rzeczpospolita  Bojańczyk A., Zakazane organizowanie zakazanych demonstracji, Rzeczpospolita 2006,  Bradley A. W., Ewing K. D., Constitutional and Administrative Law – 14 edition, Essex  Bugajna-Sporczyk D., Fundacje i stowarzyszenia: prawo i praktyka, Warszawa 2005. Bujny J., Administracyjnoprawna reglamentacja wolności zgromadzeń, [w:] Materialne  prawo administracyjne. Część I, pod red. Z. Janku, Poznań 2007. Bywalec G., Decentralizacja Indii – przesłanki, istota i bariery, ST 2009, Nr 12. Bywalec G., Konstytucyjne podstawy ustroju terytorialnego Indii, ST 2004, Nr 4. Chajbowicz A., O podmiotowym znaczeniu pojęcia policja administracyjna, [w:] Nowe  problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, pod red. J. Bocia, A. Chajbowicza,  Wrocław 2009. Chlebny J., Sądowa kontrola administracji w świetle rekomendacji Rady Europy, PiP 2005,  Chlebowicz P., Przestępstwo zbiegowiska w polskim prawie karnym, PiP 2007, Nr 2. Chmielewski H., Kaszczewski L., Wiącek J., Ustawa o zgromadzeniach. Komentarz, Warszawa  Cołoszyńska Ż., Prawne aspekty ochrony wizerunku, Prokurator 2010, Nr 4. Conway V., Freedom of assembly threatened in Northern Ireland, The Guardian, 7 lip­ Cordes M., Pugh-Smith J., Burton J. i in., Shackleton on the Law and Practice of Meetings  Twelfth Edition, London 2011. Czarny P., Naleziński B., Wolność zgromadzeń, Warszawa 1998.  Czyżak M., Przestępstwo naruszenia wolności zgromadzeń, WPP 2009, Nr 4. 2006, Nr 22. Nr 32. 2007. Nr 12. 1962. ca 2010 r. XI Wykaz literatury Ćwiąkalski Z., Komentarz do art. 254 Kodeksu karnego, [w:] Kodeks karny. Część szcze­ gólna, t. 2, pod red. A. Zolla, Kraków 2006 (LEX Nr komentarza 23259). Ćwiąkalski Z., Komentarz do art. 260 Kodeksu karnego, [w:] Kodeks karny. Część szcze­ gólna, t. 2, pod red. A. Zolla, Kraków 2006 (LEX Nr komentarza 23264). Davis H., Political Freedom – Associations, Political purposes, and the Law, London  Dawidowicz W., Pojęcie normy prawa administracyjnego w świetle obowiązującego usta­ 2000. wodawstwa, PiP 1981, Nr 4. Dawidowicz W., Prawo administracyjne, Warszawa 1987. Dawidowicz W., Wstęp do nauk prawno­administracyjnych, Warszawa 1974. Dąbek D., Prawo miejscowe, Warszawa 2007. Dezső M., Somody B., Constitutional Law in Hungary (International Encyclopaedia for  Constitutional Law series), Alphen aan den Rijn 2010. Długosz J., Ograniczenie wolności i praw osobistych w świetle dopuszczalności stosowa­ nia środków zabezpieczających o charakterze leczniczo­izolacyjnym, [w:] Prawo wo­ bec wyzwań współczesności, pod red. B. Guzika, N. Buchowskiej, P. Wilińskiego, Poznań  2010. Domańska M., Swobody rynku wewnętrznego a prawa podstawowe – refleksje na tle orzecz­ nictwa TS, EPS 2012, Nr 1. Donelly D., Scott K., Policing Scotland 2 edition, Abingdon 2010. Drab M. K., Wolność zgromadzeń jako jeden z instrumentów realizacji zasady suweren­ ności Narodu, [w:] Koncepcje suwerenności. Zbiór studiów, pod red. I. Gawłowicz,  I. Wierzchowieckiej, Warszawa 2005. Drab M., Wolność zgromadzeń jako jeden z instrumentów uzewnętrzniania poglądów  jednostek, [w:] Prawo administracyjne materialne. Wybrane zagadnienia, pod red.  J. Sługockiego, Bydgoszcz 2005. Drewry G., Blom-Cooper L., The Appellate Function, [w:] The House of Lords – its  Parliamentary and Judicial Roles, pod red. B. Dickson, P. Carmichael’a, Oxford 1999. Duniewska Z., Jaworska-Dębska B., Michalska-Badziak R. i in., Prawo administracyjne.  Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2000. Edlin D. E., Introduction, [w:] Common Law Theory, pod red. D. E. Edlina, Cambridge  2007. 1988. Eisenberg M. A., Nature of the Common Law, Harvard 1991. Elias T. O., Akinjide R., Africa and the development of international law, Dordrecht  Elliott M., Thomas R., Public Law, Oxford 2011. Feldman D., Protest and Tolerance: Legal alues and the control of Public Order Policing,  [w:] Liberal Democracy and the Limits of Tolerance: Essays in Honor and Memory of  Yitzhak Rabin, pod red. R. Cohena-Almagora, Michigan 2000. Foster S., Human Rights   Civil Liberties, Essex 2008. Frankiewicz E., Szewczyk M., Skutki prawne zgłoszenia robót budowlanych, zawiadomie­ nia o zakończeniu budowy i zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budow­ lanego, ST 2005, Nr 4. XII Wykaz literatury 2003. Freedom of Expression, Association   Assembly, Commonwealth secretariat, London  Friedman L. M., A history of American law, New York 1985. Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2009. Garry P. M., Rediscovering a Lost Freedom – The First Amendment Right to Censor  Unwanted Speech, New Jersey 2009. Ghosh S. K., Freedom Of Speech And Assembly And Public Order, New Delhi 1993. Gibalska A., Ogonowski A., Fundacje Stowarzyszenia. Funkcjonowanie i opodatkowanie,  Kraków 2011. 11.4.2013. 2002. Glenn M., The right of assembly and association, Abernathy 1981. Gomien D., Short guide to the European Convention on Human Rights, Hague 2005. Govan F., Spain accused of ‚draconian‘ plans to clamp down on protests, The Telegraph  Góra E., Kotula M., Fundacje i stowarzyszenia: zakładanie, działalność, likwidacja, Gdańsk  Grabowska B., Komentarz do dokumentu: Zgromadzenia spontaniczne, (http://www.pra­ waczlowieka.edu.pl/index.php?dzial=komentarze komentarz=7320828c9153b2a984 8d6bc45d3544236b22fc48–c0 [dostęp: 23.12.2013 r.]). Green Jr. R. P., Cheatham H. E., The American Civil Rights Movement. A Documentary  History, Manchester 2010. Gronkiewicz A., Wolność zgromadzeń publicznych, [w:] Prawne instytucje społeczeń­ stwa obywatelskiego (wybrane zagadnienia), pod red. G. Dobrowolskiego, Częstochowa  2012. Gronowska B., Jasudowicz T., Mik C., O prawach dziecka, Toruń 1994. Gronowska B., Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Sprawa  Rekvenyi przeciwko Węgrom (dot. zakazu prowadzenia działalności politycznej przez  funkcjonariuszy policji), PiP 2000, Nr 4. Gulda P., Internet a prawa człowieka, GSP 2005, Nr 1. Habrat D., Problematyka odpowiedzialności za wybrane wykroczenia związane ze zgro­ madzeniami, WPP 2012, Nr 3. Haiman F. S., Speech Acts and the First Amendment, Illinois 1993. Haynes Ch. C., Chaltain S., Ferguson jr. J. E. i in., The First Amendment in Schools: A Guide  from the First Amendment Center, Nashville 2003. Hofmański P., Europejska Konwencja Praw Człowieka. Wprowadzenie, Kraków 2000. Hogan M., The right of association and peaceful assembly, [w:] Life to the full, rights and  social Justice in Australia, pod red. J. Franklina, Melbourne 2007. Hopkins A., Trial observation: freedom of expression, freedom of association, and unfair  trials in Tunisia, Copenhagen 2001. House of Lords, House of Commons, Joint Committee on Human Rights, Demonstrating  Respect for Rights? A Human Rights Approach to Policing Protest. Seventh Report of  Session 2008–2009, London 2010. Inazu J. D., The Forgotten Freedom of Assembly, Tulane Law Review 2010, vol. 84,  Iserzon E., Prawo administracyjne, Warszawa 1968. No 565. XIII Wykaz literatury 2003. Iwanowski S., Prawne formy organizowania się społeczeństwa, ST 2010, Nr 1–2. Izdebski H., Fundacje i stowarzyszenia – komentarz, orzecznictwo, skorowidz, Łomianki  Izdebski H., Fundacje i stowarzyszenia, Warszawa 2008. Izdebski H., Historia administracji, Warszawa 2000. Izdebski H., Historia myśli politycznej i prawnej, Warszawa 2007. Izdebski H., Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2004. Izdebski H., Zasada proporcjonalności a władza dyskrecjonalna administracji publicz­ nej w świetle polskiego orzecznictwa sądowego, Zeszyty Naukowe Sądownictwa  Administracyjnego 2010, Nr 1 (28). Jagoda J., Zasady odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez organ administracji pub­ licznej. Polskie regulacje prawne w świetle standardów europejskich, [w:] Europeizacja  polskiego prawa administracyjnego, pod red. Z. Janku, Z. Leońskiego, M. Szewczyka,  M. Waligórskiego, K. Wojtczak, Wrocław 2005. Janku Z., Administracyjnoprawna regulacja działań administracji publicznej w stanach  nadzwyczajnego zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, [w:] Rola materialnego prawa  administracyjnego a ochrona praw jednostki, pod red. Z. Leońskiego, Poznań 1998. Janku Z., Europeizacja polskiego prawa administracyjnego w zakresie ingerencji jego norm  w tworzenie i funkcjonowanie zrzeszeń o charakterze religijnym, nazywanych sektami,  kultami, nowymi ruchami religijnymi, [w:] Europeizacja polskiego prawa administra­ cyjnego, pod red. Z. Janku, Z. Leońskiego, M. Szewczyka, M. Waligórskiego, K. Wojtczak,  Wrocław 2005. Jaroszyński M., Zimmermann M., Brzeziński W., Polskie prawo administracyjne. Część  ogólna, Warszawa 1956. Jasiakiewicz W., Zgromadzenie to nie mecz piłki nożnej, Rzeczpospolita 2012, Nr 1. Jasiński F., Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Warszawa 2003. Jaskiernia J., Zasada pluralizmu politycznego w projektach nowej konstytucji RP, PiP 1991,  Jastrzębski M.,  Administracyjnoprawna  regulacja  zgromadzeń  publicznych,  [w:]  Współczesna administracja publiczna w Polsce. Wybrane zagadnienia prawne, politycz­ ne i ekonomiczne, pod red. R. Bruskiego, J. Joachimowskiego, T. Kuczura, Toruń 2010. Jaśkowska M., Europeizacja prawa administracyjnego, PiP 1999, Nr 11. Jayawickrama N., The Judicial Application of Human Rights Law, National, Regional and  International Jurisprudence, Oxford 2002. Jędrzejewski T.,  Zadania  jednostek  samorządu  terytorialnego,  [w:]  Z. Bukowski,  T. Jędrzejewski, P. Rączka, Ustrój samorządu terytorialnego, Toruń 2005. Jones P., Public Law and Human Rights Statutes 2012–2013, Abingdon 2013. Jones M., The First Amendment: freedom of speech, the press and religion, New York  Juchniewicz J., Kazimierczuk M., Wolności i prawa polityczne, [w:] Wolności i prawa czło­ wieka w Konstytucji RP, pod red. M. Chmaja, Warszawa 2008. Kamiński I. C., Działalność Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w 2012 r., EPS 2013,  Nr 10. 2011. Nr 5. XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kształtowanie się regulacji prawnych zgromadzeń w Polsce oraz w wybranych krajach o anglosaskiej tradycji prawnej
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: