Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00813 021224 17779166 na godz. na dobę w sumie
Kuloodporne strony internetowe. Jak poprawić elastyczność z wykorzystaniem XHTML-a i CSS - książka
Kuloodporne strony internetowe. Jak poprawić elastyczność z wykorzystaniem XHTML-a i CSS - książka
Autor: Liczba stron: 280
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0316-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> css
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj tajniki projektowania doskonałych stron internetowych

W coraz dynamiczniej rozwijającym się internecie można znaleźć setki tysięcy witryn WWW. Wiele z nich to prawdziwe perełki -- zarówno pod względem projektowym, jak i merytorycznym. Ile razy jednak, otwierając ulubioną witrynę WWW w innej przeglądarce niż dotychczas, widzimy coś zupełnie odmiennego? Jak często projektując witrynę WWW, borykamy się z różnymi interpretacjami standardów w różnych przeglądarkach? Ile czasu trwa wzbogacanie strony o nowe elementy czy też modernizacja układu graficznego? Ilu projektantów stron WWW zastanawia się, jak poprawić elastyczność i uniwersalność swoich dzieł?

Dzięki wiadomościom zawartym w książce 'Kuloodporne strony internetowe. Jak poprawić elastyczność z wykorzystaniem XHTML-a i CSS' dowiesz się, jak tworzyć niemal doskonałe witryny WWW. Doskonałe -- ponieważ wyglądają równie dobrze w każdej przeglądarce i przy każdej rozdzielczości ekranu. Poza tym są łatwe w nawigacji i proste w rozbudowie. Nauczysz się korzystać z najnowszych standardów -- XHTML i CSS, odpowiednio dobierać czcionki i ich rozmiary, pozycjonować elementy strony i budować uniwersalne mechanizmy nawigacyjne. Poznasz sposoby tworzenia kuloodpornych stron WWW.

Jeśli wykorzystasz wiadomości z tej książki, tworzone przez Ciebie strony WWW będą naprawdę uniwersalne.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Kuloodporne strony internetowe. Jak poprawiæ elastycznoœæ z wykorzystaniem XHTML-a i CSS Autor: Dan Cederholm T³umaczenie: Agata Bulandra ISBN: 83-246-0316-6 Tytu³ orygina³u: Bulletproof Web Design: Improving flexibility and protecting against worst-case scenarios with XHTML and CSS Format: B5, stron: 280 Poznaj tajniki projektowania doskona³ych stron internetowych (cid:129) Wykorzystaj mo¿liwoœci jêzyka XHTML (cid:129) Zastosuj standardy CSS (cid:129) Zapewnij poprawne dzia³anie strony w ró¿nych przegl¹darkach W coraz dynamiczniej rozwijaj¹cym siê internecie mo¿na znaleŸæ setki tysiêcy witryn WWW. Wiele z nich to prawdziwe pere³ki — zarówno pod wzglêdem projektowym, jak i merytorycznym. Ile razy jednak, otwieraj¹c ulubion¹ witrynê WWW w innej przegl¹darce ni¿ dotychczas, widzimy coœ zupe³nie odmiennego? Jak czêsto projektuj¹c witrynê WWW, borykamy siê z ró¿nymi interpretacjami standardów w ró¿nych przegl¹darkach? Ile czasu trwa wzbogacanie strony o nowe elementy czy te¿ modernizacja uk³adu graficznego? Ilu projektantów stron WWW zastanawia siê, jak poprawiæ elastycznoœæ i uniwersalnoœæ swoich dzie³? Dziêki wiadomoœciom zawartym w ksi¹¿ce „Kuloodporne strony internetowe. Jak poprawiæ elastycznoœæ z wykorzystaniem XHTML-a i CSS” dowiesz siê, jak tworzyæ niemal doskona³e witryny WWW. Doskona³e — poniewa¿ wygl¹daj¹ równie dobrze w ka¿dej przegl¹darce i przy ka¿dej rozdzielczoœci ekranu. Poza tym s¹ ³atwe w nawigacji i proste w rozbudowie. Nauczysz siê korzystaæ z najnowszych standardów — XHTML i CSS, odpowiednio dobieraæ czcionki i ich rozmiary, pozycjonowaæ elementy strony i budowaæ uniwersalne mechanizmy nawigacyjne. Poznasz sposoby tworzenia kuloodpornych stron WWW. (cid:129) Dobór rozmiaru czcionek (cid:129) Skalowalne menu (cid:129) Rozmieszczanie sk³adników strony (cid:129) Definiowanie stylów dla ramek (cid:129) Tworzenie uniwersalnych tabel (cid:129) Budowanie skaluj¹cego siê uk³adu strony Jeœli wykorzystasz wiadomoœci z tej ksi¹¿ki, tworzone przez Ciebie strony WWW bêd¹ naprawdê uniwersalne. Spis treści Wprowadzenie .............................................................................7 Rozdział 1. Elastyczny tekst .........................................................................13 Częste rozwiązanie .................................................................................... 15 Wszystkie możliwości ................................................................................ 17 Rozwiązanie kuloodporne ......................................................................... 19 Dlaczego rozwiązanie to jest kuloodporne ................................................ 25 Elastyczna baza — i co dalej? .................................................................... 25 Stosowanie słów kluczowych i wartości procentowych ............................. 30 Podsumowanie .......................................................................................... 35 Rozdział 2. Skalowalna nawigacja ...............................................................37 Częste rozwiązanie .................................................................................... 38 Dlaczego rozwiązanie to nie jest kuloodporne .......................................... 40 Rozwiązanie kuloodporne ......................................................................... 42 Dlaczego rozwiązanie to jest kuloodporne ................................................ 52 Dodatkowe przykłady ................................................................................ 53 Podsumowanie .......................................................................................... 56 Rozdział 3. Elastyczne wiersze .....................................................................59 Częste rozwiązanie .................................................................................... 60 Dlaczego rozwiązanie to nie jest kuloodporne .......................................... 62 Rozwiązanie kuloodporne ......................................................................... 64 Dlaczego rozwiązanie to jest kuloodporne ................................................ 77 Inny przykład rozciągania .......................................................................... 78 Podsumowanie .......................................................................................... 83 Rozdział 4. Pomysłowe rozmieszczanie elementów .......................................85 Częste rozwiązanie .................................................................................... 87 Dlaczego rozwiązanie to nie jest kuloodporne .......................................... 88 Rozwiązanie kuloodporne ......................................................................... 89 Dlaczego rozwiązanie to jest kuloodporne .............................................. 119 Podsumowanie ........................................................................................ 119 6 Spis treści Rozdział 5. Niezniszczalne ramki ............................................................... 121 Częste rozwiązanie .................................................................................. 122 Dlaczego rozwiązanie to nie jest kuloodporne ........................................ 124 Rozwiązanie kuloodporne ....................................................................... 125 Dlaczego rozwiązanie to jest kuloodporne .............................................. 131 Inne techniki tworzenia zaokrąglonych krawędzi ...................................... 132 Podsumowanie ....................................................................................... 140 Rozdział 6. Brak rysunków? Brak CSS? Brak problemów .......................... 143 Częste rozwiązanie .................................................................................. 144 Dlaczego rozwiązanie to nie jest kuloodporne ........................................ 147 Rozwiązanie kuloodporne ....................................................................... 148 Dlaczego rozwiązanie to jest kuloodporne .............................................. 150 Ze stylami lub bez ................................................................................... 152 Kuloodporne narzędzia ........................................................................... 157 Podsumowanie ....................................................................................... 164 Rozdział 7. Konwersja tabel ...................................................................... 167 Częste rozwiązanie .................................................................................. 168 Dlaczego rozwiązanie to nie jest kuloodporne ........................................ 170 Rozwiązanie kuloodporne ....................................................................... 171 Dlaczego rozwiązanie to jest kuloodporne .............................................. 191 Podsumowanie ....................................................................................... 192 Rozdział 8. Płynny układ stron .................................................................. 195 Częste rozwiązanie .................................................................................. 196 Dlaczego rozwiązanie to nie jest kuloodporne ........................................ 199 Rozwiązanie kuloodporne ....................................................................... 201 Dlaczego rozwiązanie to jest kuloodporne .............................................. 233 Podsumowanie ....................................................................................... 234 Rozdział 9. Łączenie w całość .................................................................... 235 Cel ........................................................................................................... 236 Dlaczego rozwiązanie to jest kuloodporne .............................................. 237 Konstrukcja ............................................................................................. 242 Modyfikacja stylów ze względu na przeglądarkę IE ................................. 268 Podsumowanie ....................................................................................... 272 Skorowidz ................................................................................ 273 ELASTYCZNY TEKST 14 Rozdział 1. Rozmiar tekstu ustal przy użyciu słów kluczowych oraz wartości procentowych, dzięki czemu użytkownicy będą mieli nad nim kontrolę. Niewiele zagadnień dotyczących projektowania stron internetowych jest tak kontrowersyjnych, jak zmiana rozmiaru tekstu. Temat ten zawsze był kłopotliwy dla początkujących, wywoływał dyskusje oraz dzielił narody. Może trochę wyolbrzymiam problem, ale faktycznie wiele osób może się do niego niechętnie odnosić. Nie jesteśmy w stanie uwolnić świata od problemu zmiany wielkości wyświetlanego na stronie tekstu. W tym rozdziale pokażę jednak strategię definiowania rozmiaru tekstu, która jest elastyczna i łatwa do zaimplementowania, a jednocześnie pozwala projektantom za- chować pełną kontrolę nad wyglądem stron. Wszystkie przykłady w tej książce łączy jedna wspólna cecha — ela- styczne dopasowanie się projektu do tekstu każdej wielkości. Umoż- liwiając użytkownikowi kontrolę nad rozmiarem tekstu, zwiększamy czytelność strony dla wszystkich internautów. Prawdziwe wyzwanie stanowi zbudowanie strony internetowej, w której ta elastyczność połączona jest z pomysłowym projektem graficznym. Poprzez zapo- znanie się z wszystkimi zamieszczonymi w tej książce przykładami, zyskamy solidne podstawy, by sprostać temu wyzwaniu. Przyglądając się często stosowanemu rozwiązaniu projektowemu, dowiemy się, dlaczego tak ważna jest możliwość zmiany wielkości tekstu oraz dlaczego zaprezentowane przykładowe rozwiązanie nie jest elastyczne. Rozdział 1. Elastyczny tekst Elastyczny tekst 15 Częste rozwiązanie Często stosowany sposób definiowania wielkości tekstu prześledzimy na przykładzie witryny eyeglasses.com — z pewnością odwiedzające tę stronę osoby z wadami wzroku ucieszyłyby się z możliwości sterowa- nia wielkością tekstu oraz z ogólnej czytelności strony (rysunek 1.1). Rysunek 1.1. Często stosowany sposób definiowania rozmiaru tekstu na przykładzie witryny eyeglasses.com Witryna eyeglasses.com jest przykładem bardzo dobrego wykorzy- stania kaskadowych arkuszy stylów. Tak jak w wielu innych ładnie zaprojektowanych stronach internetowych, podstawowa wielkość tekstu określona jest w jednostkach pikselowych poprzez zdefinio- wanie wartości dla właściwości font-size w deklaracji stylu dla elementu body : 16 Rozdział 1. Chcieliśmy zaznaczyć, że nie uważamy strony eyeglasses.com za zły pro- jekt. Jest to ładnie zapro- jektowana witryna interne- towa, utworzona przy użyciu strukturalnego kodu oraz stylów CSS. Właśnie dlatego wybraliśmy ją jako nasz przykład. Tak na- prawdę potrzebny był nam pretekst do omówienia róż- nych sposobów definiowa- nia wielkości tekstu oraz wad i zalet najczęściej stosowanej metody. Rysunek 1.2. Dzięki menu Widok/Rozmiar tekstu w IE6/Win użytkownik może dostosować rozmiar tekstu wyświetlanego na stronie body { font-size: 11px; } Poprzez ustawienie wielkości czcionki dla elementu body (w na- szym przykładzie 11px) projektanci strony definiują, że wyświetlony na stronie tekst będzie miał wysokość 11 pikseli (chyba że dla jakie- goś fragmentu zostanie określona inna wartość). Zaletą określania rozmiaru tekstu w pikselach jest to, że wielkość czcionki pozostaje bez zmian niezależnie od tego, w jakiej przeglądarce lub urządzeniu wyświetlany jest tekst. Stosowanie wartości pikselowych stało się popularne właśnie ze względu na ich konsekwentną, przewidywalną wielkość. Projektant, chcąc precyzyjnie zdefiniować wielkość tekstu wyświetlanego na stronie, zawsze chętniej użyje wartości pikselo- wych niż innych jednostek. Jednak istnieje pewien mały problem. DLACZEGO TO ROZWIĄZANIE NIE JEST KULOODPORNE Definiowanie rozmiaru tekstu w wartościach pikselowych daje pro- jektantowi kontrolę nad wielkością czcionki. Niestety, wartości pikselowe stwarzają kłopoty użytkownikom najbardziej popularnej przeglądarki internetowej (Internet Explorer w systemie Windows — IE/Win). Przeglądarki internetowe zwykle umożliwiają użytkownikowi kon- trolowanie rozmiaru tekstu poprzez zmianę rozmiaru określonego przez projektanta. Funkcja ta jest bardzo przydatna dla osób z wa- dami wzroku. Gdy użytkownik chce poprawić czytelność strony, wy- starczy że z menu przeglądarki wybierze większy rozmiar tekstu (ry- sunek 1.2). Czyż nie jest to wspaniałe? Istnieje jednak pewien haczyk. Jeśli sto- sowane są wartości pikselowe, użytkownicy przeglądarki Internet Explorer nie mają możliwości zmiany rozmiaru tekstu na inny niż określony przez projektanta. Tak więc korzystanie z wartości pikse- lowych daje projektantowi największą precyzję przy ustalaniu wielkości czcionki, ale jednocześnie uniemożliwia użytkownikom przeglądarki IE/Win dostosowywanie rozmiaru tekstu do własnych potrzeb. Użyt- kownicy innych przeglądarek mogą zmieniać rozmiar czcionki bez względu na to, w jaki sposób jest on zdefiniowany. Możliwość dostosowania rozmiaru tekstu jest niezbędna dla osób z wadami wzroku. Będzie ona także mile widziana przez wszyst- kich chcących zwiększyć czytelność stron internetowych, na których Elastyczny tekst 17 Z technicznego punktu wi- dzenia piksel to względna jednostka miary, która za- leży od rozdzielczości urzą- dzenia, na którym jest wy- świetlana bądź drukowana. Na przykład rzeczywista wielkość piksela wyświe- tlanego na monitorze różni się od wielkości piksela wydrukowanego. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie www.w3.org/ (cid:166)TR/REC-CSS2/syndata. (cid:166)html#pixel-units. domyślnie zastosowano małe czcionki. W naturze wszystkich projek- tantów leży chęć pełnej kontroli nad wyglądem całej witryny. Rezy- gnując tylko z odrobiny tej kontroli w zakresie definiowania rozmiaru tekstu, poprawiamy odbiór witryny przez internautów oraz zwięk- szamy jej dostępność. Wróćmy do braku możliwości zmiany wielkości tekstu, którego roz- miar czcionki został zdefiniowany przy użyciu wartości pikselowych. Być może twórcy przeglądarki chcieli pozostać wierni idei, że piksel to piksel —jednostka, która nigdy się nie zmienia, nawet wtedy, gdy użytkownik by tego chciał (a przecież ma do tego prawo). Mimo to wszystkie inne przeglądarki działają w sposób poprawny i umożli- wiają użytkownikowi zmianę wielkości tekstu, którego rozmiar zo- stał określony w jednostkach pikselowych. Wszystko byłoby prostsze, gdyby projektanci mogli definiować roz- miar czcionki w wartościach pikselowych, a użytkownicy mogli do- stosować go zgodnie ze swoimi wymaganiami. Jednak nie ma moż- liwości skalowania tekstu w IE/Win, dlatego rozwiązanie to nie jest optymalne. Poznajmy więc inne sposoby definiowania rozmiaru tek- stu. Na koniec ustalimy rozwiązanie, w którym zrezygnujemy z pre- cyzji zapewnianej przez wartości pikselowe, ale które będzie posia- dało ważną zaletę — skalowalność we wszystkich przeglądarkach. Wszystkie możliwości Oprócz stosowania wartości pikselowych istnieje kilkanaście innych metod definiowania rozmiaru tekstu przy użyciu stylów CSS — warto znać wszystkie. Jednostki, które stosujemy, podając wartość dla właściwości font- size w arkuszu CSS, można podzielić na cztery grupy. JEDNOSTKI DŁUGOŚCI Jednostki długości mogą być względne lub bezwzględne. Do względ- nych jednostek zaliczamy: (cid:81) em — określenie wielkości względem rozmiaru czcionki elementu nadrzędnego (rodzica), (cid:81) ex — określenie wielkości względem wysokości litery x danej czcionki, (cid:81) px — określenie wielkości względem rozdzielczości urządzenia (najczęściej stosowana jednostka). 18 Rozdział 1. Bezwzględne jednostki długości używane są przede wszystkim w druku, jednak stosuje się je także wtedy, gdy znane są fizyczne wymiary i właściwości przeglądarki lub urządzenia: (cid:81) in — cale (ang. inches), (cid:81) cm — centymetry, (cid:81) mm — milimetry, (cid:81) pt — punkty, (cid:81) pc — pica. SŁOWA KLUCZOWE — WZGLĘDNE Jeśli chcemy określić względny rozmiar tekstu przy użyciu słów klu- czowych, do wyboru mamy tylko dwa słowa: (cid:81) larger, (cid:81) smaller. W ten sposób określimy wielkość czcionki względem aktualnej wiel- kości czcionki elementu rodzica. Konsorcjum W3C (ang. World Wide Web Consortium) — organizacja zajmująca się standaryzacją inter- netu — wyjaśnia, że jeśli wielkość czcionki elementu rodzica okre- ślono za pomocą słowa kluczowego medium, użycie słowa kluczo- wego larger zwiększy rozmiar czcionki bieżącego elementu do wielkości large. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem www.w3.org/TR/CSS21/fonts.html#font-size-props. O tych wartościach należy myśleć jak o odpowiednikach elementów small i big z języka HTML. Określają one zmianę wielkości tek- stu względem wielkości zdefiniowanej gdzieś wyżej w drzewie do- kumentu. PROCENTY Wartości procentowe określają rozmiar tekstu względem rozmiaru tekstu elementu zawierającego bieżący element (elementu rodzica). Użycie wartości 120 zwiększy uprzednio zdefiniowaną wielkość o 20 , bez względu na to, jaka jednostka była stosowana (jeżeli ja- kakolwiek była stosowana). W naszym kuloodpornym rozwiązaniu do określenia wielkości tekstu wykorzystamy procenty w połączeniu ze słowami kluczowymi. SŁOWA KLUCZOWE — BEZWZGLĘDNE Słowa kluczowe definiujące rozmiar w sposób bezwzględny korzy- stają z tabeli rozmiarów czcionek przeglądarki lub urządzenia. Oto siedem możliwych wielkości: Elastyczny tekst 19 (cid:81) xx-small, (cid:81) x-small, (cid:81) small, (cid:81) medium, (cid:81) large, (cid:81) x-large, (cid:81) xx-large. Konsorcjum W3C sugeruje twórcom przeglądarek, by współczynnik skalowania pomiędzy poszczególnymi słowami kluczowymi wynosił 1,5 oraz zaleca, by skala pozostała bez zmian, bez względu na fi- zyczną wielkość tekstu po wyświetleniu. Czyli mówiąc prostym języ- kiem — wielkość large jest półtora raza większa od wartości medium, a wielkość small jest półtora raza mniejsza od wielkości medium. Prosta składnia to tylko jedna z wielu zalet stosowania bezwzględ- nych słów kluczowych, które bardziej szczegółowo omówimy w na- stępnym podrozdziale. Znamy już wszystkie jednostki, które można stosować we właści- wości font-size, dlatego możemy przejść do omówienia strategii, która zapewni elastyczną podstawę i da użytkownikom możliwość sterowania wielkością tekstu. Rozwiązanie kuloodporne Podzielę się teraz rozwiązaniem, które skutecznie stosuję we wła- snych projektach, łącząc bezwzględne słowa kluczowe z wartościami procentowymi. Użycie słów kluczowych przy definiowaniu wielkości tekstu we właściwości font-size rozwiązuje problem pokazany wcześniej na przykładzie witryny eyeglasses.com (dotyczący milio- nów stron). Gdy nie są stosowane wartości pikselowe, wszystkie przeglądarki i urządzenia potrafią zmienić rozmiar wyświetlanego na stronie tekstu. Przyjrzyjmy się, w jaki sposób należy stosować słowa kluczowe. 20 Rozdział 1. SŁOWA KLUCZOWE — WYJAŚNIENIE Jak już wcześniej wspomniałem, rozmiar czcionki możemy określić przy użyciu siedmiu słów kluczowych: xx-small, x-small, small, medium, large, x-large, xx-large. Oto przykład, w jaki sposób możemy użyć jednej z tych wartości, aby ustawić wielkość czcionki dla elementu body : body { font-size: small; } Słowo kluczowe definiuje rozmiar tekstu w zależności od ustawień przeglądarki. Innymi słowy, jeżeli użytkownik ustawił w opcjach przeglądarki wyświetlanie tekstu większego lub mniejszego od war- tości domyślnej, to słowo kluczowe definiuje wielkość tekstu według ustawionego w taki sposób rozmiaru podstawowego. Współczynnik skalowania pomiędzy poszczególnymi słowami kluczowymi pozo- staje stały, bez względu na to, jaką wielkość podstawową ustalono. Na rysunku 1.3 każde słowo kluczowe napisane jest tekstem innej wielkości. Skala wielkości zależy od ustawionego w przeglądarce domyślnego rozmiaru czcionki. Do wykonania zrzutów użyłem prze- glądarki Internet Explorer. Rysunek 1.3. Porównanie wielkości tekstu uzyskiwanej dzięki różnym słowom kluczowym. Na rysunku po prawej widoczna jest ta sama strona po zwiększeniu w przeglądarce rozmiaru tekstu Elastyczny tekst 21 Jak widać, słowo small ma różną wielkość w zależności od ustawionej w przeglądarce wielkości podstawowej. Jednak różnica pomiędzy wielkością small a kolejną wartością w górę lub w dół jest stała. REZYGNACJA Z PIKSELOWEJ PRECYZJI Największą trudnością do przezwyciężenia dla każdego projektanta korzystającego ze słów kluczowych (lub innych jednostek niebędą- cych wartościami pikselowymi) jest to, że tekst może mieć odrobinę różną wielkość w zależności od przeglądarki, systemu operacyjnego oraz indywidualnych ustawień. Przykładowa wielkość small może być różna, gdy tekst jest wyświe- tlany w różnych przeglądarkach na różnych systemach operacyjnych, nawet jeśli we wszystkich przeglądarkach domyślnie jest ustawiony średni rozmiar czcionki. Zasadę piksel to piksel można uznać za prawo ogólnie obowiązujące w internecie. Jednak słowa kluczowe to tylko wskazówki dla prze- glądarki w kwestii tego, jak duży lub mały ma być wyświetlany tekst. Projekty (i ich użytkownicy) mogą wiele zyskać, jeśli ich autor jest w stanie zaakceptować takie małe wariacje wielkości, wynikające ze stosowania słów kluczowych, które zwiększają elastyczność projektu. DWIE PRZESZKODY DO POKONANIA W dalszej części tego rozdziału przedstawię kilka rozwiązań, mówią- cych w jaki sposób można uniknąć tych drobnych różnic wielkości tekstu w różnych przeglądarkach, gdy rozmiar czcionki został zdefi- niowany przy użyciu słów kluczowych. Jednak najpierw muszę omó- wić dwie ważne rozbieżności występujące w przeglądarkach Netscape 4.x oraz IE5. NETSCAPE 4.X Nawet przy domyślnych ustawieniach (średni rozmiar tekstu), prze- glądarka Netscape 4 ma tendencję do wyświetlania tekstu tak małe- go, że nie jest on czytelny na ekranie. Ze względu na niebezpieczeń- stwo, iż nasz tekst będzie całkowicie nieczytelny, gdy korzystamy ze stylów CSS do ustawienia wielkości tekstu na stronach wyświetla- nych w przeglądarce Netscape 4.x, lepiej nie stosować słów klu- czowych. Informacje wyjaśniające dlaczego nie jest to wskazane rozwiązanie można znaleźć na stronie www.alistapart.com/articles/ (cid:166)sizematters. Jednak nie będziemy się zbytnio przejmować kłopotami 22 Rozdział 1. związanymi z przeglądarką Netscape 4.x, ponieważ w naszych przy- kładach i tak zawsze będziemy ukrywać style przed tą starą aplika- cją. Mamy więc jedną przeszkodę mniej. IE5 DLA WINDOWS Druga przeszkoda jest trochę bardziej skomplikowana, ponieważ nie ma możliwości całkowitego ukrycia stylów przed przeglądarką IE5/Win (a przeglądarka ta mimo wszystko nadal cieszy się ogrom- nym powodzeniem — przynajmniej w czasie pisania tej książki). Prze- szkoda ta wygląda na oczywistą pomyłkę programistów, którzy stwo- rzyli IE5/Win. Z powodów znanych tylko firmie Microsoft, w IE5 rozmiar tekstu, którego wielkość została zdefiniowana przy użyciu słów kluczowych jest o jeden stopień większy niż obowiązujące standardy przegląda- rek. Na przykład, jeśli zadeklarujemy body { font-size: small; } i wyświetlimy stronę przy domyślnych ustawieniach przeglądarki, tekst w IE5/Win będzie miał taką samą wielkość, jak tekst o rozmiarze medium wyświetlony w innych przeglądarkach. W przeglądarce IE5/ Win zaprojektowane przez nas strony nie wyglądają tak, jak chcieli- śmy. Na rysunku 1.4 widoczna jest różnica wielkości tekstu (o roz- miarze small) w przeglądarkach IE5 i IE6. Rysunek 1.4. Porównanie to ilustruje, że tekst o rozmiarze small w przeglądarce IE5 jest o jeden stopień większy niż w przeglądarce IE6/Win oraz w innych powszechnie stosowanych przeglądarkach Elastyczny tekst 23 Aby ominąć ten problem i sprawić, by została zachowana jedna wielkość tekstu przy wyświetlaniu tej samej strony w różnych prze- glądarkach, zastosujemy pewną sztuczkę, dzięki której dla przeglą- darki IE5/Win można zastosować inną regułę CSS niż dla pozostałych przeglądarek. Dla stron wyświetlanych w IE5/Win zadeklarujemy (przy użyciu słów kluczowych) rozmiar tekstu o jeden stopień mniejszy niż dla pozostałych przeglądarek. SZTUCZKA DLA IE5/WIN Dla przeglądarki IE5/Win podamy rozmiar tekstu o jeden stopień mniejszych przy użyciu sztuczki wymyślonej przez Tanteka Çelika (Box Model Hack — www.tantek.com/CSS/Examples/boxmodelhack.html), która polega na tym, że oszukujemy IE5/Win, mówiąc, że deklaracja stylu CSS już się zakończyła. Dzięki tej sztuczce możemy właściwości font-size najpierw przypisać mniejszą wartość, która zostanie użyta w IE5/Win, a następnie nadpisać ją wartością przeznaczoną dla innych przeglądarek. Reguły CSS potrzebne do zadeklarowania rozmiaru small dla tekstu elementu body wyglądają następująco: body { font-size: x-small; /* dla IE5/Win */ voice-family: } ; voice-family: inherit; font-size: small; /* dla innych przeglądarek */ } html body { /* bądźmy mili dla Opery */ font-size: small; } Jak widać w powyższym kodzie, podstawowy rozmiar czcionki usta- wiony został przy użyciu słowa kluczowego small. Jednak wcze- śniej, ze względu na przeglądarkę IE5/Win, deklarujemy wartość o jeden stopień niższą niż zamierzona, a następnie oszukujemy tę przeglądarkę, że deklaracja stylu została zakończona. Osiągamy to za pomocą następującej deklaracji: voice-family: } ; Tylko przeglądarka IE5/Win rozpoznaje ten nawias zamykający, który sugeruje, że deklaracja została zakończona. Dla wszystkich pozo- stałych przeglądarek wartość x-small nadpisujemy poprzez zade- klarowanie wartości small. Dzięki tak zdefiniowanym stylom CSS uzyskujemy w miarę jednolitą wielkość tekstu podstawowego we wszystkich przeglądarkach. 24 Rozdział 1. Możemy także omówić drugą deklarację, w której została powtórzo- na reguła font-size: small. Reguła ta — określana jako bądźmy mili dla Opery — powoduje, że Opera (oraz inne przeglądarki) na pewno nie zignoruje reguły, która znajduje się za sztucznym zakoń- czeniem deklaracji dla IE5. Jeśli korzystamy ze sztuczki Box Model Hack, zawsze powinniśmy umieścić tę deklarację. Dzięki niej wszystkie zgodne przeglądarki poprawnie nadadzą zadeklarowane style i będą mogły przejść do odczytywania następnej deklaracji w arkuszu stylów. UPROSZCZONA WERSJA SZTUCZKI BOX MODEL HACK Opracowana przez Edwardsona Tana uproszczona sztuczka Box Model Hack (SMBH — ang. Simplified Box Model Hack) umożliwia osiągnięcie tego samego efektu (podanie innych wartości dla prze- glądarki IE5/Win), przy mniejszej ilości kodu. Łatwiejsza do zrozu- mienia jest też chyba użyta w tej wersji składnia. Po zastosowaniu SMBH nasz poprzedni przykład wygląda następująco: body { font-size: small; } * html body { font-size: x-small; /* dla IE5/Win */ font-size: small; /* dla innych wersji IE */ } Arkusz rozpoczynamy od normalnej deklaracji stylów dla elementu body i umieszczamy w nim regułę deklarującą dla tekstu wielkość small. Następnie, używając selektora * html, wykorzystujemy dziurę w przeglądarce IE, która umożliwia zdefiniowanie deklaracji tylko dla przeglądarek IE. Przeglądarka IE5/Win ignoruje lewy ukośnik we własności font-size, co umożliwia nam zadeklarowanie wartości x-small dla IE5/Win i nadpisanie jej wartością small dla pozosta- łych wersji przeglądarki IE. W ten sposób uzyskujemy rezultat taki sam, jak w poprzednim przy- kładzie. Jednak składnia użyta w tym rozwiązaniu jest dużo bardziej zrozumiała. Bardziej szczegółowe informacje na temat sztuczki SBMH można znaleźć na stronie http://www.info.com.ph/~etan/w3pantheon/ (cid:166)style/modifiedsbmh.html. Oczywiście pojawiają się głosy, że stosowanie sztuczek typu Box Model Hack czy SBMH jest zbyt uciążliwe i nie warto ich stosować tylko po to, by poprawić rozmiar tekstu. Jeśli jednak zależy nam na Elastyczny tekst 25 Więcej informacji na temat stosowania słów kluczo- wych i wspomnianych tutaj sztuczek można znaleźć w szczegółowym artykule Todda Fahrnera w magazynie A List Apart (www.alistapart. (cid:166)com/articles/sizematters). Jeśli nie przeszkadza nam, że w przeglądarce IE5/Win wyświetlany tekst jest o je- den stopień większy, mo- żemy z powodzeniem po- minąć opisane w tym podrozdziale przeszkody. Nie musimy ich pokony- wać, możemy je ominąć. spójnym wyglądzie strony we wszystkich przeglądarkach, warto za- płacić taką cenę. Istnieją metody strategicznego zbierania wszystkich trików CSS i umieszczania ich oddzielnie od schludnych i zgodnych arkuszy sty- lów. Kilka takich metod poznamy w rozdziale 9. Dlaczego rozwiązanie to jest kuloodporne Po pokonaniu wszystkich przeszkód mamy w kuloodporny sposób zdefiniowaną wielkość tekstu podstawowego. Zamiast deklarować rozmiar czcionki w pikselach (tak jak ma to miejsce w przypadku strony eyeglasses.com oraz wielu innych witryn), w deklaracji dla elementu body używamy słowa kluczowego small, aby ustawić domyślną wielkość tekstu na stronie. Dzięki stosowaniu słów klu- czowych, w każdej przeglądarce i urządzeniu (włącznie z IE/Win) bę- dzie istniała możliwość zmiany rozmiaru tekstu przez użytkownika. Takie rozwiązanie jest niezbędne dla ludzi z wadą wzroku — i to nie tylko dla osób szukających nowych okularów, ale także dla osób szukających przepisów, robiących zakupy czy czytających artykuły w internecie. Mimo że ta mała zmiana okaże się prawie niezauważalna dla przeciętnego użytkownika strony, będzie ogromnym ułatwieniem dla tych, którzy dopiero po jej wprowadzeniu będą mogli z tej strony skorzystać. Elastyczna baza — i co dalej? Na razie dowiedzieliśmy się, w jaki sposób należy definiować roz- miar czcionki dla całej strony. Oczywiście chcemy, by niektóre ele- menty projektu wyróżniały się inną wielkością czcionki — na przy- kład nagłówki, listy, podpisy, nawigacja czy tabele. Tekst każdego z tych elementów potencjalnie może być innej wielkości niż pod- stawowy tekst na stronie. Jaki jest jednak najlepszy sposób deklaro- wania rozmiaru tekstu innych elementów (mniejszego lub większego od wielkości bazowej)? Polecam metodę, która okazała się dla mnie najlepszym rozwiąza- niem — jest zrozumiała i dzięki niej można łatwo modyfikować rozmiar istniejącego tekstu oraz dodawać nowe deklaracje, nawet już po opublikowaniu witryny. 26 Rozdział 1. Aby zachować spójność wyglądu w przeglądarce IE5/Win, tutaj także można skorzystać z opisywanej wcześniej sztuczki Box Model Hack. USTAW I ZAPOMNIJ Podczas definiowania rozmiaru tekstu, tylko w jednym miejscu w na- szym arkuszu stylów użyjemy wartości bezwzględnej. Słowo kluczowe wielkości bezwzględnej zastosujemy tylko w deklaracji dla elementu body , tak jak omawialiśmy to wcześniej w tym rozdziale: body { font-size: small; } Jak widać na rysunku 1.5, wielkość 12 pikseli można porównać z wiel- kością small. Oczywiście różnice te będą odrobinę inne w różnych przeglądarkach, ponieważ każdy program może mieć zdefiniowaną inną wielkość dla poszczególnych słów kluczowych. Jednak w więk- szości przypadków użycie słowa kluczowego small przy definiowa- niu podstawowego rozmiaru tekstu jest równoznaczne z ustawieniem wartości 12px (przy założeniu, że użytkownik nie zmienił domyśl- nych ustawień przeglądarki). Takie porównanie jest bardzo przydatne dla projektantów dopiero zaczynających stosować słowa kluczowe. Rysunek 1.5. Porównanie tekstu o wielkości 12px z tekstem, którego rozmiar ustawiono za pomocą słowa kluczowego small. Przy domyślnych ustawieniach przeglądarki (średni rozmiar tekstu) otrzymany wynik jest bardzo podobny Rysunek 1.6. Przy użyciu procentów rozmiar tekstu możemy zarówno zwiększyć, jak i zmniejszyć w stosunku do podstawo- wej wielkości PROCENTOWA ZMIANA WARTOŚCI BAZOWEJ Podstawową wielkość tekstu ustawioną za pomocą słowa kluczo- wego small będziemy modyfikować, korzystając z wartości procen- towych. Stosowanie wartości procentowych jest prostą drogą do wizualizacji pożądanego rozmiaru elementu. Na rysunku 1.6 mo- żemy zauważyć, jak wartości procentowe zwiększają lub zmniejszają rozmiar czcionki w stosunku do podstawowej wielkości tekstu. Jeśli na przykład chcemy, by element h1 był odrobinę większy niż tekst o wielkości small, wystarczy zadeklarować: Elastyczny tekst 27 body { font-size: small; } h1 { font-size: 150 ; } Elementy h1 zawsze znajdują się wewnątrz elementu body , dlatego ich tekst na pewno będzie półtora raza większy niż tekst wielkości small (rysunek 1.7). Rysunek 1.7. Wielkość tekstu elementu h1 została ustawiona na 150 wielkości small Podobnie, może być wskazane, by tekst niektórych akapitów był mniejszy niż podstawowy tekst strony, czyli w naszym przypadku miał wielkość mniejszą niż small. W tym celu tworzymy klasę note i dodajemy ją do krótkiego akapitu (rysunek 1.8). p class= note Akapit klasy „note”. Tekst tego akapitu jest mniejszy niż podstawowy tekst strony. /p 28 Rozdział 1. Rysunek 1.8. Wielkość tekstu klasy note to 85 wartości wielkości ustawionej przez słowo kluczowe small (akapit klasy note został dodatkowo wyróżniony szarym kolorem) Tekst tego akapitu ma być nieznacznie mniejszy niż domyślna wiel- kość tekstu, dlatego dodajemy dla tej klasy deklarację, w której użyta jest wartość procentowa mniejsza niż 100 . .note { font-size: 85 ; } Wartości procentowe możemy przypisać dowolnemu elementowi strony, by zwiększyć lub zmniejszyć wielkość jego tekstu w stosunku do wielkości tekstu elementu body . Uproszczony arkusz stylów, w którym rozmiar tekstu poszczegól- nych elementów określony jest przy użyciu wartości procentowych wygląda następująco: body { font-size: small; } h1 { font-size: 150 ; } Elastyczny tekst 29 h2 { font-size: 130 ; } h3 { font-size: 120 ; } ul li { font-size: 90 ; } .note { font-size: 85 ; } Zadeklarowaliśmy stopniowo malejące wielkości dla trzech typów nagłówków, pomniejszyliśmy tekst listy wypunktowanej oraz utwo- rzyliśmy klasę note — możemy ją zastosować do każdego elementu, którego tekst ma być mniejszy od wielkości domyślnej. Jest to pod- stawowy przykład, jednak doskonale ilustruje on nasze dwuetapowe rozwiązanie — najpierw należy ustawić podstawową wielkość tek- stu przy użyciu słowa kluczowego, a następnie za pomocą war- tości procentowych zwiększyć lub zmniejszyć wielkość tekstu pozostałych elementów. Wystarczy zmienić wartość podstawową, a reszta rozmiarów dostosuje się samoistnie. Zaletą stosowania wartości podstawowych w połączeniu z warto- ściami procentowymi jest to, że w celu zmiany podstawowej wielko- ści tekstu wystarczy zmienić jedną regułę w deklaracji stylów dla elementu body . Wielkości pozostałych elementów, które zostały zdefiniowane przy użyciu wartości procentowych dostosowują się do zmiany wielkości podstawowej. Zmiana rozmiaru czcionki z war- tości small na large spowoduje zmianę wielkości tekstu wszyst- kich elementów. Rozwiązanie to jest bardzo poręczne, nawet jeśli w pewnym momencie zdecydujemy się na zdefiniowanie wielkości podstawowej w innych jednostkach. Z tych samych powodów rozwiązanie to doskonale się sprawdza w przypadku użytkowników, którzy lubią korzystać z własnych arkuszy stylów, nadpisujących wartości zdefiniowane w arkuszach strony internetowej. Wystarczy, że użytkownik zdefiniuje jedną regułę mo- dyfikującą podstawowy rozmiar tekstu, a rozmiar tekstu wszystkich elementów proporcjonalnie się zmieni. 30 Rozdział 1. Stosowanie słów kluczowych i wartości procentowych Aby pełniej wykorzystać zalety pracy ze słowami kluczowymi i war- tościami procentowymi, należy pamiętać o kilku kwestiach. Infor- macje zawarte w tym podrozdziale powinny pomóc we właściwym dostosowaniu wartości procentowych. Wspomnę także o kilku naj- ważniejszych aspektach, o których należy pamiętać przy zagnież- dżaniu wartości procentowych. USTAWIENIE POŚREDNIEJ WARTOŚCI BAZOWEJ Bardzo przydatna sztuczka polega na dostosowaniu wielkości tekstu przy użyciu słowa kluczowego i elementu div , w którym umieszcza się całą zawartość strony. Często przy tworzeniu projektów opartych na stylach CSS z różnych powodów stosuje się główny element div zawierający wszystkie pozostałe elementy (więcej informacji na ten temat można znaleźć w rozdziale 8.). Element ten możemy także wykorzystać, by przy użyciu wartości procentowych dostoso- wać do naszych wymagań wielkość tekstu zdefiniowaną słowami kluczowymi. Wyobraźmy sobie, że pracujemy z następującą strukturą: body div id= container h1 To jest tytuł /h1 p Tekst o domyślnej podstawowej wielkości. /p /div /body Tak jak robiliśmy to we wcześniejszych przykładach, podstawową wielkość tekstu możemy ustawić przy użyciu słów kluczowych, a wiel- kość nagłówka h1 możemy ustawić za pomocą wielkości procen- towych: body { font-size: small; } h1 { font-size: 150 ; } Elastyczny tekst 31 Jeśli jednak stwierdzimy, że wartość small jest zbyt duża dla naszego projektu (gdy wyświetlamy stronę przy domyślnych ustawieniach przeglądarki), możemy ją zmienić na nieco mniejszą. Wystarczy przy użyciu procentów zadeklarować mniejszą wielkość dla obiektu o iden- tyfikatorze #container, w którym umieścimy wszystkie elementy tekstowe strony. body { font-size: small; } h1 { font-size: 150 ; } #container { font-size: 95 ; } Na rysunku 1.9 widać, że zmniejszyliśmy trochę domyślny rozmiar czcionki. Wprowadzone zmiany dotyczą także tytułu. Rysunek 1.9. Porównanie tekstu wielkości small (górna część) z tekstem zmniejszonym poprzez ustawienie dla zawierającego go pojemnika wielkości 95 (dolna część) Dla tekstu w dolnej części rysunku, który w kodzie znajduje się w elemencie div o identyfikatorze #container, dodaliśmy regułę font-size: 95 . Tekst w górnej części rysunku ma wielkość usta- wioną za pomocą słowa kluczowego small. Różnica w wyświetla- nej wielkości jest niewielka. Zaletą tego rozwiązania jest precyzyjne dostosowanie rozmiaru tek- stu wtedy, gdy chcemy uzyskać wielkość pośrednią między wielko- ściami nadawanymi przez dwa kolejne słowa kluczowe. Korzystając 32 Rozdział 1. z istniejącego elementu div , w którym znajdują się wszystkie elementy strony, możemy dowolnie zmieniać rozmiar tekstu i w ten sposób zdefiniować własny rozmiar podstawowy. Jednak najlepiej jest nie zagłębiać się zbytnio w szczegóły przy defi- niowaniu wielkości tekstu, ponieważ w różnych przeglądarkach i róż- nych systemach operacyjnych zawsze będą widoczne pewne różnice. Najważniejsze jest, że użytkownicy będą mieli możliwość zmiany wielkości tekstu przy użyciu narzędzi wbudowanych w przeglądarki. ZAGNIEŻDŻAJĄC PROCENTY, MUSIMY ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ Przy zagnieżdżaniu wartości procentowych należy zachować ostroż- ność. W poprzednim przykładzie podstawowa wielkość tekstu była zdefiniowana przy użyciu wartości small, a następnie została zmniej- szona do 95 oryginalnej wielkości poprzez dopisanie odpowiedniej deklaracji do pojemnika div id= container . Wszystko może się trochę skomplikować, gdy zaczniemy stosować wartości procen- towe do innych elementów znajdujących się wewnątrz elementu #container. Na przykład wcześniej zadeklarowaliśmy, że wielkość elementu h1 będzie wynosić 150 wielkości podstawowej. Elementy h1 znaj- dują się niżej w drzewie dokumentu — poniżej obiektu #conta- iner. Dlatego ich wielkość to nie 150 wielkości podstawowej, lecz 150 z wartości 95 z wielkości small. Na rysunku 1.10 przedsta- wiono zależność pomiędzy zagnieżdżaniem elementów w dokumen- cie a przypisanymi do nich wartościami procentowymi. Rysunek 1.10. Sposób wyliczania wartości procentowych w przypadku wielokrotnego zagnieżdżania elementów Faktycznie, możemy być trochę zdezorientowani. Być może pomocna będzie zamiana słowa kluczowego small na wartość numeryczną. Elastyczny tekst 33 Należy zachować szczególną ostrożność przy zagnieżdżaniu wartości procentowych mniejszych niż 100 — zmniejszenie przez użytkownika domyślnej wielkości tekstu w przeglądarce może spowodować, że tekst będzie zbyt mały i stanie się nieczytelny. Innymi słowy, jeżeli projektant przy tworzeniu strony sugerował się ustawieniami domyślnymi i użył małych wartości procentowych (takich, że przy ustawieniu średniego rozmiaru czcionki w przeglądarce tekst nadal był czytelny), możliwe jest, że strona będzie nieczytelna, gdy użytkownik wybierze w przeglą- darce mniejszy rozmiar czcionki. Czytelność tekstu na stronie należy przetestować przy różnych ustawieniach rozmiaru tekstu w różnych przeglądarkach, niezależnie od używanego połączenia słów kluczowych i procentów. Rada ta jest dobra bez względu na to, z jakiej metody ustawienia wielkości tekstu korzystamy. Bardzo ciekawy jest test Owena Briggsa, porównujący wielkości tekstu w różnych przeglądarkach, na różnych systemach i przy zastosowaniu różnych systemów definiowania rozmiarów tekstu (www.thenoodleincident.com/tutorials/box_lesson/font/method.html). Na stronie testu Briggs umieścił 264 zrzuty ekranowe, dzięki czemu w jednym miejscu można porównać wszystkie uzyskane wyniki (rysunek 1.11). Rysunek 1.11. Test Owena Briggsa dotyczący wyświetlanej wielkości tekstu to cenne źródło informacji, zawierające 264 zrzuty ekranowe, które przedstawiają prawie każdą możliwą kombinację ustawień 34 Rozdział 1. Jeżeli wielkość tekstu dla elementu body wynosi 10 (zamiast small), to wszystko wewnątrz elementu #container będzie miało wielkość 9,5 (czyli 95 z 10). Nagłówek h1 znajduje się wewnątrz elementu #container, a rozmiar czcionki ustawiony dla tych na- główków wynosi 150 . Wartość 150 z pierwszej wielkości pod- stawowej wynosiłaby 15, jednak ponieważ element h1 znajduje się w elemencie #container, wartość ta będzie wynosić 14,25 (150 z 9,5). Obliczenia stają się coraz bardziej skomplikowane wraz z ko- lejnymi poziomami zagnieżdżeń. Morał z tego jest taki, że podczas deklarowania nowych wartości procentowych należy pamiętać o usta- wionych już wartościach. Osobiście przy projektowaniu stron rzadko stosuję zagnieżdżanie na więcej niż dwu poziomach. Dzięki zrozu- mieniu tego, w jaki sposób zagnieżdżanie wpływa na wielkość war- tości procentowych, możemy uniknąć rozczarowania, gdy uzyskane wielkości tekstu różnią się od zamierzonych. SPÓJNOŚĆ DZIĘKI WARTOŚCIOM PROCENTOWYM Eksperymentowanie z wartościami procentowymi może prowadzić do bardziej spójnego wyglądu strony wyświetlanego w różnych prze- glądarkach na różnych platformach. Przy stosowaniu wartości pro- centowych dobrze jest poeksperymentować z różnymi wartościami, zwłaszcza jeśli stosujemy małe wielkości czcionki. Testy możemy wy- konywać przy założeniu, że większość internautów przegląda strony, mając w przeglądarce włączony domyślny rozmiar tekstu (chociaż założenie to jest błędne — użytkownik może zmienić domyślne ustawienia). Przykładowy test przeprowadzimy na używanej już wcześniej klasie note. Możemy porównać wielkość tekstu dla wartości 85 i 90 we właściwości font-size. Niektóre przeglądarki rozróżniają wartości procentowe będące wielokrotnością liczby 10 (70, 80, 90 itp.), a inne rozróżniają bardziej specyficzne wartości, które kończą się cyfrą 5 (75, 85, 95 itp.). Porównajmy strony widoczne na rysunkach 1.12 oraz 1.13. Po lewej widoczne są strony wyświetlone w przeglądarce Safari, a po prawej strony wyświetlone w przeglądarce IE6/Win. W przeglądarce IE6/Win różnica pomiędzy wielkością 85 (na górze) i 90 (na dole) jest prawie niezauważalna. Natomiast w przeglądarce Safari widać znaczną różnicę. W tym szczególnym przypadku sugerowałbym uży- cie wielkości 90 , ponieważ wielkość tekstu dwóch popularnych przeglądarek prawie się nie różni. Elastyczny tekst 35 Rysunek 1.12. Porównanie wielkości tekstu klasy note w przeglądarce Safari z tym samym tekstem w przeglądarce IE6/Win. Wielkość tekstu została zmniejszona do 85 Rysunek 1.13. Porównanie wielkości tekstu klasy note w przeglądarce Safari z tym samym tekstem w przeglądarce IE6/Win. Wielkość tekstu została zmniejszona do 90 Może dzielimy tutaj włos na czworo, ale zachęcamy do eksperymen- towania podczas dobierania różnych wartości procentowych dla wła- ściwości font-size. Zmiana wartości o 5 może prowadzić do pojawienia się zauważalnej różnicy wielkości, która może wpłynąć na spójność wyglądu projektu w różnych przeglądarkach. Podsumowanie Najważniejszą informacją, jaką należy zapamiętać po przeczytaniu tego rozdziału jest to, że użytkownikowi należy umożliwić zmianę rozmiaru tekstu. Podzieliłem się swoimi rozwiązaniami, wykorzy- stującymi słowa kluczowe oraz wartości procentowe. Jednak każda strona internetowa jest inna i ma swoje własne wymagania. Najle- piej by było, gdybyśmy we wszystkich tworzonych projektach mogli uwzględnić opisaną w tym rozdziale elastyczność. Poniżej zamieściłem kilka uwag wartych zapamiętania. (cid:81) Użytkownicy IE/Win nie mogą zmieniać wielkości tekstu, gdy jego rozmiar zdefiniowany jest w jednostkach pikselowych. (cid:81) Stosowanie słów kluczowych to łatwa, zrozumiała metoda de- finiowania wielkości czcionki, która umożliwia zmianę rozmiaru tekstu przez użytkownika. 36 Rozdział 1. (cid:81) (cid:81) Stosowanie wartości procentowych ułatwia szybką zmianę wiel- kości całego tekstu strony poprzez zmianę jednej deklaracji lub użycie zdefiniowanego przez użytkownika arkusza stylów. Stosowanie wartości procentowych w połączeniu ze słowami kluczowymi daje możliwość bardziej precyzyjnego określenia wielkości. Dobra wiadomość jest taka, że rozdział ten jest chyba najmniej inte- resujący z całej książki. Jednak jest on solidną — a raczej elastyczną — podstawą dla wszystkich kolejnych przykładów. W dalszych roz- działach przyjmuję założenie, że użytkownik może skalować tekst na stronie w dowolnym kierunku. Z taką wiedzą możemy zacząć w kre- atywny sposób stosować style CSS i przebudować wiele tradycyj- nych komponentów stron tak, by stały się elastyczne.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kuloodporne strony internetowe. Jak poprawić elastyczność z wykorzystaniem XHTML-a i CSS
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: