Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00196 004209 18669407 na godz. na dobę w sumie
Kuloodporne strony internetowe. Jak poprawić elastyczność z wykorzystaniem XHTML-a i CSS. Wydanie II - książka
Kuloodporne strony internetowe. Jak poprawić elastyczność z wykorzystaniem XHTML-a i CSS. Wydanie II - książka
Autor: Liczba stron: 328
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1474-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> css
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Poznaj tajniki projektowania doskonałych stron internetowych

W coraz dynamiczniej rozwijającym się internecie każdego dnia pojawiają się tysiące witryn WWW. Wiele z nich to prawdziwe arcydzieła - zarówno pod względem projektowym, jak i merytorycznym. Często jednak, otwierając swoją ulubioną witrynę WWW nie w tej przeglądarce, co dotychczas, widzimy coś zupełnie innego! Ile razy, podczas projektowania witryny WWW szukamy rozwiązania problemów związanych z różnymi interpretacjami standardów W3C w różnych przeglądarkach? Ile czasu zajmuje zmiana układu graficznego strony lub dodanie nowych elementów? Ilu projektantów stron WWW zastanawia się nad tym, jak poprawić ich elastyczność i uniwersalność?

Książka 'Kuloodporne strony internetowe. Jak poprawić elastyczność z wykorzystaniem XHTML-a i CSS. Wydanie II' opisuje techniki tworzenia niemal doskonałych witryn WWW. Doskonałych - bo wyglądających równie dobrze w każdej przeglądarce i przy każdej rozdzielczości ekranu, łatwych w nawigacji i prostych w rozbudowie. Czytając ją, poznasz najnowsze standardy XHTML i CSS, nauczysz się odpowiednio dobierać czcionki i ich rozmiary, korzystając z jednostek em; dowiesz się, jak pozycjonować elementy strony i budować uniwersalne mechanizmy nawigacyjne. Odkryjesz sposoby tworzenia uniwersalnych stron internetowych.

Wykorzystaj wiedzę zawartą w tej książce i twórz strony internetowe, które zachwycą nie tylko wyglądem, ale też uniwersalnością.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Kuloodporne strony internetowe. Jak poprawi elastyczno(cid:156)(cid:230) z wykorzystaniem XHTML-a i CSS. Wydanie II Autor: Dan Cederholm T‡umaczenie: Anna Trojan ISBN: 978-83-246-1474-5 Tytu‡ orygina‡u: Bulletproof Web Design: Improving flexibility and protecting against worst-case scenarios with XHTML and CSS (2nd Edition) Format: 170x230, stron: 328 Poznaj tajniki projektowania doskona‡ych stron internetowych (cid:149) Jak zbudowa(cid:230) elastyczne mechanizmy nawigacyjne? (cid:149) W jaki spos(cid:243)b stosowa(cid:230) elementy p‡ywaj„ce? (cid:149) Jak w pe‡ni wykorzysta(cid:230) mo¿liwo(cid:156)ci kaskadowych arkuszy styl(cid:243)w? W coraz dynamiczniej rozwijaj„cym siŒ internecie ka¿dego dnia pojawiaj„ siŒ tysi„ce witryn WWW. Wiele z nich to prawdziwe arcydzie‡a (cid:150) zar(cid:243)wno pod wzglŒdem projektowym, jak i merytorycznym. CzŒsto jednak, otwieraj„c swoj„ ulubion„ witrynŒ WWW nie w tej przegl„darce, co dotychczas, widzimy co(cid:156) zupe‡nie innego! Ile razy, podczas projektowania witryny WWW szukamy rozwi„zania problem(cid:243)w zwi„zanych z r(cid:243)¿nymi interpretacjami standard(cid:243)w W3C w r(cid:243)¿nych przegl„darkach? Ile czasu zajmuje zmiana uk‡adu graficznego strony lub dodanie nowych element(cid:243)w? Ilu projektant(cid:243)w stron WWW zastanawia siŒ nad tym, jak poprawi(cid:230) ich elastyczno(cid:156)(cid:230) i uniwersalno(cid:156)(cid:230)? Ksi„¿ka (cid:132)Kuloodporne strony internetowe. Jak poprawi(cid:230) elastyczno(cid:156)(cid:230) z wykorzystaniem XHTML-a i CSS. Wydanie II(cid:148) opisuje techniki tworzenia niemal doskona‡ych witryny WWW. Doskona‡ych (cid:150) bo wygl„daj„cych r(cid:243)wnie dobrze w ka¿dej przegl„darce i przy ka¿dej rozdzielczo(cid:156)ci ekranu, ‡atwych w nawigacji i prostych w rozbudowie. Czytaj„c j„, poznasz najnowsze standardy XHTML i CSS, nauczysz siŒ odpowiednio dobiera(cid:230) czcionki i ich rozmiary, korzystaj„c z jednostek em; dowiesz siŒ, jak pozycjonowa(cid:230) elementy strony i budowa(cid:230) uniwersalne mechanizmy nawigacyjne. Odkryjesz sposoby tworzenia uniwersalnych stron internetowych. (cid:149) Dob(cid:243)r rozmiaru i jednostek miary tekstu (cid:149) Skalowalne menu (cid:149) ZastŒpowanie tabel elementami p‡ywaj„cymi (cid:149) Pozycjonowanie sk‡adnik(cid:243)w strony (cid:149) Definiowanie styl(cid:243)w dla ramek (cid:149) Oddzielanie warstwy prezentacji od tre(cid:156)ci strony (cid:149) Korzystanie z narzŒdzi do weryfikacji konstrukcji strony (cid:149) Budowanie skaluj„cego siŒ uk‡adu strony Wykorzystaj wiedzŒ zawart„ w tej ksi„¿ce i tw(cid:243)rz strony internetowe, kt(cid:243)re zachwyc„ nie tylko wygl„dem, ale te¿ uniwersalno(cid:156)ci„ Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Wprowadzenie ............................................................................9 Rozdział 1. Elastyczny tekst ........................................................................15 Rozmiar tekstu należy ustalać przy użyciu słów kluczowych oraz wartości procentowych lub em, dzięki czemu użytkownicy będą mieli nad nim kontrolę ....................................................................................... 16 Częste rozwiązanie ................................................................................... 17 Wszystkie możliwości ............................................................................... 20 Rozwiązanie kuloodporne ........................................................................ 22 Dlaczego rozwiązanie to jest kuloodporne ............................................... 27 Elastyczna baza — i co dalej? ................................................................... 28 Stosowanie słów kluczowych i wartości procentowych ............................ 32 Elastyczny rozmiar tekstu dzięki em ......................................................... 38 Podsumowanie ......................................................................................... 40 Rozdział 2. Skalowalna nawigacja ..............................................................43 Należy zapewnić nawigację, która skaluje się w zależności od ustawionej wielkości tekstu oraz od objętości treści umieszczonych na stronie ................................................................... 44 Częste rozwiązanie ................................................................................... 45 Dlaczego rozwiązanie to nie jest kuloodporne ......................................... 47 Rozwiązanie kuloodporne ........................................................................ 49 Dlaczego rozwiązanie to jest kuloodporne ............................................... 58 Podobny przykład wykorzystujący em ...................................................... 59 Dodatkowe przykłady ............................................................................... 61 Podsumowanie ......................................................................................... 64 Rozdział 3. Elastyczne wiersze ....................................................................67 Nie należy definiować wysokości poziomych elementów strony i trzeba zaplanować możliwość powiększenia ich w pionie ............................. 68 Częste rozwiązanie ................................................................................... 69 Dlaczego rozwiązanie to nie jest kuloodporne ......................................... 70 Rozwiązanie kuloodporne ........................................................................ 72 Dlaczego rozwiązanie to jest kuloodporne ............................................... 87 Inny przykład rozciągania ......................................................................... 88 Podsumowanie ......................................................................................... 93 6 Spis treści Rozdział 4. Pomysłowe rozmieszczanie elementów ................................... 95 Zamiast stosować tabele, lepiej jest używać elementów pływających ...... 96 Częste rozwiązanie ................................................................................... 97 Dlaczego rozwiązanie to nie jest kuloodporne ......................................... 98 Rozwiązanie kuloodporne ........................................................................ 99 Dlaczego rozwiązanie to jest kuloodporne ............................................. 136 Podsumowanie ...................................................................................... 136 Rozdział 5. Niezniszczalne ramki .............................................................. 139 Zanim zacznie się tworzyć style dla ramek, należy wszystko dokładnie zaplanować ...................................................................................... 140 Częste rozwiązanie ................................................................................. 141 Dlaczego rozwiązanie to nie jest kuloodporne ....................................... 143 Rozwiązanie kuloodporne ...................................................................... 144 Dlaczego rozwiązanie to jest kuloodporne ............................................. 150 Inne techniki tworzenia zaokrąglonych narożników ............................... 151 Iluzja ramki ............................................................................................ 159 Podsumowanie ...................................................................................... 166 Rozdział 6. Brak rysunków? Brak CSS? Brak problemów! ........................ 169 Należy upewnić się, że treść strony jest czytelna, nawet jeśli strona zostanie pozbawiona rysunków i stylów CSS .................................... 170 Częste rozwiązanie ................................................................................. 171 Dlaczego rozwiązanie to nie jest kuloodporne ....................................... 174 Rozwiązanie kuloodporne ...................................................................... 174 Dlaczego rozwiązanie to jest kuloodporne ............................................. 176 Ze stylami lub bez .................................................................................. 179 Test Dig Dug .......................................................................................... 184 Narzędzia do sprawdzania kuloodporności stron ................................... 185 Podsumowanie ...................................................................................... 193 Rozdział 7. Konwersja tabel ...................................................................... 197 Należy usunąć z tabel kod prezentacyjny, a ich wygląd zdefiniować za pomocą CSS ................................................................................. 198 Częste rozwiązanie ................................................................................. 199 Dlaczego rozwiązanie to nie jest kuloodporne ....................................... 200 Rozwiązanie kuloodporne ...................................................................... 201 Dlaczego rozwiązanie to jest kuloodporne ............................................. 222 Podsumowanie ...................................................................................... 224 Rozdział 8. Płynny oraz elastyczny układ strony ...................................... 225 Eksperymentuj z projektowaniem układów stron, które rozszerzają się i zwężają ........................................................................................... 226 Częste rozwiązanie ................................................................................. 227 Dlaczego rozwiązanie to nie jest kuloodporne ....................................... 229 Rozwiązanie kuloodporne ...................................................................... 231 Kuloodporne strony internetowe 7 Dlaczego rozwiązanie to jest kuloodporne ............................................. 264 Układ strony oparty na em ..................................................................... 264 Podsumowanie ....................................................................................... 272 Rozdział 9. Łączenie w całość ....................................................................275 Zastosuj kuloodporne rozwiązania do projektu całej strony internetowej ..................................................................................... 276 Cel .......................................................................................................... 277 Dlaczego rozwiązanie to jest kuloodporne ............................................. 278 Konstrukcja ............................................................................................ 283 Modyfikacja stylów ze względu na przeglądarkę IE ................................ 310 Podsumowanie ....................................................................................... 314 Skorowidz ...................................................................................................315 Rozdział 2. Skalowalna nawigacja[RS1] SKALOWALNA NAWIGACJA 44 Rozdział 2. Należy zapewnić nawigację, która skaluje się w zależności od ustawionej wielkości tekstu oraz od objętości treści umieszczonych na stronie Nawigacja często stanowi najważniejszy element projektu witryny inter- netowej. Komponent ten umieszczony jest w widocznym miejscu i każdy użytkownik witryny z niego korzysta. Tradycyjny sposób projektowania polega na tym, że twórca witryny otwiera ulubiony program graficzny i rysuje przyciski, zakładki czy tekst, które zostaną osadzone wewnątrz kilku zagnieżdżonych tabel. Często stosowany jest też efekt podmiany, który pozwala zastępować jeden zestaw grafik innym, gdy użytkownik najedzie myszą na odpowiedni obszar. Do uzyskania tego efektu wyko- rzystuje się na przykład skrypty języka JavaScript. Utworzona w taki sposób strona może wyglądać olśniewająco, jednak kryjący się za nią kod może nie być już tak perfekcyjny, co zobaczymy na przykładzie często stosowanego rozwiązania. Przyjrzyjmy się naszemu przykładowi — stylowym zakładkom zaprojek- towanym w tradycyjny sposób i umieszczonym na stronie w postaci obrazków. Najpierw przeanalizujemy wady takiego rozwiązania, a na- stępnie zaprojektujemy bardzo podobny komponent, tyle że będzie on kuloodporny. Nasze rozwiązanie będzie się składać z poprawnego i zwięzłego kodu, trzech niewielkich obrazków oraz stylów CSS. Skalowalna nawigacja 45 Częste rozwiązanie Zakładki nawigacyjne z witryny LanceArmstrong.com (rysunek 2.1) wy- brałem jako przykład z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że jestem fanem Lance’a Armstronga. Drugi — bardziej istotny — to fakt, iż wykorzystanie CSS przy przebudowie tego projektu może zna- cznie zwiększyć jego elastyczność. Naszym celem jest pomysłowe zasto- sowanie stylów CSS, dzięki czemu będziemy mogli pozbyć się dużych kawałków kodu, a nowa wersja witryny będzie łatwa w utrzymaniu oraz skalowalna. Rysunek 2.1. Ładnie zaprojektowane zakładki nawigacyjne w witrynie LanceArmstrong.com, w których wyraźnie wyróżniono aktywny i nieaktywny stan zakładek Przyjrzyjmy się dokładnie naszemu przykładowi i sprawdźmy, jakie ele- menty projektowe się na niego składają. WYRAŹNE ZAKŁADKI Zakładki z przykładu charakteryzuje pewien detal, dzięki któremu od- różniają się one od zwykłych zakładek składających się z obramowania oraz tła. Tło każdej zakładki — zarówno w stanie aktywnym, jak i nie- aktywnym — posiada wypełnienie gradientowe. Jako tło zakładek wyświetlony jest powtarzany w poziomie wąski obrazek, którego kolor stopniowo zmienia się z ciemniejszego u góry na jaśniejszy u dołu zakładki (biały w przypadku stanu aktywnego oraz jasnożółty w przy- padku stanu nieaktywnego). Na samej górze zakładki widoczne jest także podświetlenie o szerokości jednego piksela — jest to pasek, któ- rego kolor jest o jeden odcień jaśniejszy niż kolor zakładki. Pasek ten wprowadza wrażenie trójwymiarowości — tak jakby światło padało z góry strony na dół (rysunek 2.2). Zanim przejdę do dalszych rozważań, chcę podkreślić, że projekt zakła- dek wygląda świetnie. Ocena projektu jest sprawą gustu (każdy może mieć inne zdanie), dlatego powinniśmy przynajmniej zgodzić się, że ktoś poświęcił dużo czasu, by nawigacja w witrynie LanceArmstrong. (cid:180)com była atrakcyjna i funkcjonalna. Cel został osiągnięty — i jest to kolejny argument za tym, by witryna ta posłużyła nam za przykład. 46 Rozdział 2. Rysunek 2.2. Powiększenie, na którym szczegółowo przedstawiono obydwa stany zakładek. Na górze każdej zakładki widoczne jest delikatne podświetlenie, a kolor zakładki stopniowo się zmienia — takie rozwiązanie daje efekt trójwymiarowości zakładki i padającego z góry światła W witrynie LanceArmstrong.com wszystkie zestawy zakładek (każdy z inną wyróżnioną zakładką) to osobne obrazki. Na każdym z nich znajduje się także logo witryny. Na rysunku 2.3 widoczny jest jeden z czterech dostępnych obrazków. Rysunek 2.3. Cały zestaw zakładek i logo umieszczone są w jednym dużym obrazku. W witrynie wykorzystywane są przynajmniej trzy inne bardzo podobne obrazki (różniące się tylko tym, która zakładka jest podświetlona) EFEKT PODMIANY W pasku nawigacyjnym witryny LanceArmstrong.com nie jest aktualnie wykorzystywany żaden efekt podmiany. Dodanie go nie jest rzeczą niemożliwą — wystarczy napisać skrypt w języku JavaScript oraz wcze- śniej załadować pozostałe obrazki — jednak byłoby to związane z dodatkowym zwiększeniem ilości kodu. W dalszej części tego roz- działu, w podrozdziale „Rozwiązanie kuloodporne”, odtworzymy przy- kładowy projekt i dodamy do niego efekt podmiany obrazków. Uzyska- my go jednak dzięki wprowadzeniu tylko kilku dodatkowych reguł CSS, a nie zwiększając objętość kodu, dodając rysunki i skrypt w JavaScripcie. Na pierwszy rzut oka widzimy zbiór zakładek nawigacyjnych, które są zaprojektowane w taki sposób, by pasowały do projektu całej strony. Kliknięcie każdej zakładki powoduje przejście do głównych sekcji wi- Skalowalna nawigacja 47 tryny, a z każdą zakładką związana jest odpowiednia etykieta tekstowa. Teraz zajrzymy temu rozwiązaniu „pod maskę”, a na koniec dowiemy się, jak można uzyskać podobny efekt w alternatywny sposób. Dlaczego rozwiązanie to nie jest kuloodporne Dlaczego opisane rozwiązanie nie jest dobre? Nie mamy zamiaru krytykować projektantów odpowiedzialnych za witrynę LanceArm- strong.com — metody zastosowane w tej witrynie można odnaleźć w milionach witryn w całej Sieci. Przedstawiamy tę witrynę jako przy- kład głównie dlatego, że jej projekt graficzny jest bardzo dobry, a od- tworzenie tej strony przy użyciu CSS i poprawnego, dostępnego kodu będzie proste. Przedstawmy więc negatywne cechy tego rozwiązania. OGROM KODU Cecha prześladująca witryny, w których nawigacji wykorzystywane są obrazki oraz skrypty napisane w JavaScripcie, to duża ilość kodu po- trzebnego do zdefiniowania układu strony i zapewnienia jej dynamiki (innymi słowy — przełączenia stanów przy podmianie). Zazwyczaj każdą zakładkę stanowi osobny obrazek (a tak naprawdę jeden obrazek dla każdego stanu zakładki), który jest osadzany w kilku zagnieżdżonych tabelach. Do rozwiązania dochodzą jeszcze wypełniacze GIF (przezro- czyste obrazki stosowane do tworzenia pustych przestrzeni między elementami strony) oraz zbędny kod. Wszystkie te elementy służą tylko i wyłącznie do tworzenia precyzyjnego co do piksela układu strony. W ten sposób uzyskujemy ogromne ilości kodu, co oznacza potencjalne wydłużenie czasu pobierania stron oraz większy rozmiar plików. W przypadku witryny LanceArmstrong.com wszystkie cztery zakładki umieszczone są w jednym pliku graficznym, do którego przypisana jest mapa obrazu, dzięki czemu istnieje możliwość kliknięcia obszaru każdej z zakładek. Z takim rozwiązaniem związana jest mniejsza ilość kodu w porównaniu z opcją, gdy każda zakładka jest osobną grafiką umieszczoną w oddzielnej komórce tabeli i obłożoną wypełniaczami GIF. Jednak problemy wymienione w dalszej części tego rozdziału doty- czą obydwu rozwiązań. 48 Rozdział 2. Wyjątkiem od ograniczenia związanego ze skalowalno- ścią strony jest opcja powięk- szenia strony dostępna w przeglądarkach Internet Explorer 7 oraz Opera, która pozwala na powięk- szenie całego dokumentu. PROBLEMY Z DOSTĘPNOŚCIĄ Kolejnym efektem ubocznym stosowania dużych ilości kodu jest dła- wienie nim przeglądarek tekstowych oraz oprogramowania pomoc- niczego stosowanego przez użytkowników z wadami wzroku. Cała nawigacja mieści się w jednym obrazku (jak widać na rysunku 2.3), a większość twórców stron nie definiuje tekstu alternatywnego (atry- but alt) dla wszystkich obszarów aktywnych w mapie obrazu. Użytko- wnicy korzystający z czytników ekranu oraz ci, którzy wyłączają wyświe- tlanie obrazków, by skrócić czas pobierania strony (często stosowana metoda przy wolnym połączeniu z Internetem), będą odczuwali trud- ności przy nawigacji w takiej witrynie. PROBLEMY ZE SKALOWALNOŚCIĄ Ten problem jest bardzo poważny. Zakładki są rysunkami, dlatego osoby z wadami wzroku nie mają możliwości powiększenia w prze- glądarce rozmiaru tekstu, by zwiększyć jego czytelność. Nawigacja utworzona na podstawie obrazków nie powiększy się, gdy zajdzie taka potrzeba. BRAK ELASTYCZNOŚCI W przyszłości redaktorzy witryny LanceArmstrong.com będą mieli spory kłopot, gdy będą chcieli zmienić opis którejś z zakładek — na przy- kład wyrażenie „About Lance” na „Why Lance Rules”. Przeredagowa- nie, usunięcie czy zamiana opisu którejkolwiek z zakładek wymagają utworzenia w programie graficznym nowych obrazów oraz zmiany wymiarów określonych w kodzie mapy obrazu. Z takimi drobnymi zmianami wiąże się dużo pracy wszystkich osób zaangażowanych w projekt. Wszystkie zakładki zostały umieszczone w jednym obrazie, stąd wpro- wadzenie jednej zmiany oznacza konieczność zaktualizowania przy- najmniej czterech rysunków (jeden dla każdej wyróżnionej zakładki), co z pewnością każdego projektanta może przyprawić o ból głowy. Jak widać, w projekcie tym można wiele poprawić. W zależności od naszych własnych priorytetów każda z wymienionych wcześniej wad może być wystarczającym powodem, by zacząć szukać alternatyw- nego rozwiązania. A więc zróbmy to. Skalowalna nawigacja 49 Rozwiązanie kuloodporne Znając już wady tradycyjnych technik projektowania nawigacji opartej na obrazkach, możemy przebudować omawiany projekt zakładek ze strony LanceArmstrong.com. Skorzystamy z prostej, bazującej na stan- dardach metody wykorzystującej style CSS, której implementacja nie wymaga dużych ilości kodu. Celem naszego projektu jest rozwiązanie omówionych wcześniej problemów występujących w wariancie tra- dycyjnym. Jak ma to miejsce w przypadku każdego idealnego projektu, najpierw musimy zdecydować się na rozwiązanie, które zapewni nam funkcjo- nalność, prostotę oraz dostępność kodu. W przypadku nawigacji naj- bardziej odpowiednią strukturą dla grupy odnośników wydaje się — jak nietrudno odgadnąć — lista. ul id= nav li id= t-intro a href= / Introduction /a /li li id= t-about a href= about.html About Lance /a /li li id= t-news a href= news.html News amp; Events /a /li li id= t-sponsors a href= sponsors.html Sponsors /a /li /ul Do utworzenia kuloodpornego zestawu zakładek nawigacyjnych wy- starczy nam zwykła lista wypunktowana (nieuporządkowana). Prosty kod zapewni dobrą czytelność we wszystkich przeglądarkach, urządze- niach i oprogramowaniu pomocniczym, nie wspominając już o tym, że jest on bardzo zwięzły i schludny. Wystarczy porównać ilość kodu w tym przykładzie z ilością kodu użytego do utworzenia zagnieżdżo- nych tabel. Różnica jest bardzo widoczna. Każdy element listy ma przypisany unikatowy identyfikator (atrybut id). Identyfikatory przydadzą się nam później, gdy będziemy chcieli wyróż- nić zakładkę odpowiadającą stronie, na której obecnie znajduje się użytkownik. BEZ STYLÓW Lista wypunktowana, której wyglądu nie określają żadne dodatkowe style, zwykle ma postać pionowej listy elementów; po lewej stronie każdego elementu wyświetlany jest znak wypunktowania (rysunek 50 Rozdział 2. Rysunek 2.4. Wygląd listy wypunktowanej, której nie przypisano żadnych stylów CSS Kolejną zaletą stosowania listy jest fakt, że czytnik ekranu — przed odczyta- niem wszystkich punktów listy — powie użytkowni- kowi, ile lista ma elemen- tów. Dzięki takiej informacji osoba odwiedzająca stronę jest świadoma tego, co ją czeka. W ten sposób użyt- kownik popularnej aplikacji czytającej JAWS firmy Fre- edom Scientific po usłysze- niu liczby elementów znaj- dujących się na liście może przejść do następnej listy lub kolejnego elementu strony. Więcej informacji na temat sposobu odczyty- wania stron internetowych w aplikacji JAWS można znaleźć pod adresem www.freedomscientific.com/ (cid:180)fs_products/Surfs_Up/ (cid:180)Navigating.htm. 2.4). Taką listę nawigacyjną beż żadnych trudności i problemów mogą wyświetlić urządzenia lub przeglądarki tekstowe, które nie obsłu- gują CSS. DWA MAŁE OBRAZKI W stosowanym początkowo rozwiązaniu wszystkie zakładki znajdowały się w jednej grafice. Tak naprawdę istniały cztery różne rysunki, a na każdym z nich wyróżniona była zakładka innego działu witryny. Aby uprościć całość rozwiązania, użyjemy tylko dwóch małych obrazków, które będziemy powielać w poziomie wewnątrz każdej zakładki. Obrazki będą powielane, dlatego nie musimy martwić się o ich szerokość ani wysokość — jest to ważny temat, do którego wrócimy w dalszej części tego rozdziału, w podrozdziale „Dlaczego rozwiązanie to jest kuloodporne”. Ponownie przyjrzyjmy się oryginalnym zakładkom — przenosząc wzrok od górnej krawędzi w dół zakładki, widzimy, że kolor tła stopniowo się zmienia, a na dole zakładka ma już jednolity kolor, zgodny z kolo- rem tła strony. Używając naszego ulubionego programu graficznego (na przykład Adobe Photoshop), tworzymy dwa obrazki (jeden dla zakładek w stanie aktywnym, a drugi dla zakładek nieaktywnych), na których widoczne jest stopniowe przejście koloru zakładki w jed- nolite tło (rysunek 2.5). Jednolity obszar na dole każdego z obrazków wycinamy i ustawiamy jako przezroczysty. W miejscu, gdzie obrazek jest przezroczysty, widoczne będzie tło, którego kolor zdefiniujemy przy użyciu stylów CSS. Rysunek 2.5. Powiększenie dwóch obrazków, którymi wypełnione będzie tło każdej z zakładek. Obszar obrazka, w którym tło jest jednolite, ustawiliśmy jako przezroczysty (jest to obszar oznaczony wzorem szachownicy). W obszarach tych widoczne będzie tło elementu zdefiniowane w stylach CSS Obydwa obrazki mają szerokość 10 pikseli. Wzdłuż górnej krawędzi widoczne jest podświetlenie wysokości jednego piksela. Wypełnienie obrazka jest gradientowe i przechodzi w przezroczyste tło na dole obrazka. Skalowalna nawigacja 51 STOSOWANIE STYLÓW Przygotowaliśmy już wszystkie składniki. Teraz musimy wziąć naszą listę wypunktowaną oraz dwa obrazki, którymi zamierzamy wypełnić tło zakładek, i połączyć te składniki w jedną całość, stosując odpo- wiednie style CSS. Pierwszy etap zadania polega na utworzeniu deklaracji, dzięki którym lista nawigacyjna uzyska postać poziomą zamiast domyślnej postaci pionowej. #nav { margin: 0; padding: 10px 0 0 46px; list-style: none; background: #FFCB2D; } #nav li { float: left; margin: 0 1px 0 0; padding: 0; font-family: Lucida Grande , sans-serif; font-size: 80 ; } Dzięki zastosowaniu właściwości float pozycje listy zostaną ułożone w linii poziomej. W tym miejscu możemy także zadeklarować żółty kolor tła dla paska, na którym zostaną wyświetlone zakładki. Dekla- racja koloru tła jest bardzo ważna, ponieważ bez niej cały system (żółty pasek i umieszczone na nim zakładki) nie będzie skalowalny. Poszliśmy także krok do przodu i wyzerowaliśmy domyślne wielkości marginesów (margin) i dopełnienia (padding), dodając jednak każdej zakładce jednopikselowy margines prawy w celu uzyskania odpowied- nich odstępów. Ustawiliśmy także wielkość czcionki na 80 podsta- wowej wielkości czcionki na stronie. Korzystając z wiedzy zdobytej w rozdziale 1., „Elastyczny tekst”, ustawiliśmy podstawową wielkość czcionki poprzez podanie słowa kluczowego small jako wartości wła- ściwości font-size w deklaracji dla elementu body . Teraz możemy spać spokojnie, ponieważ mamy pewność, że użytkownicy przeglądarki IE/Win będą mogli dowolnie zmieniać wielkość tekstu wyświetlanego w zakładkach. Na rysunku 2.6 przedstawiono aktualny wygląd tworzonego systemu nawigacyjnego. Wiem, uzyskany efekt nie jest nawet bliski oryginalnego wyglądu. Ale wystarczy tylko kilka deklaracji i będziemy mogli otwierać szampana. 52 Rozdział 2. Rysunek 2.6. Na razie system nawigacji wydaje się dosyć niestaranny PŁYWANIE NA RATUNEK I pojawił się pierwszy problem, któremu musimy stawić czoło. Elementy li ustawiliśmy jako pływające, dlatego zostały one wyjęte z nor- malnego układu dokumentu i nie wypełniają zewnętrznego elementu ul , w którym zdefiniowano kolor tła. Innymi słowy, gdy elementy wewnętrzne ustawione są jako elementy pływające, zewnętrzny ele- ment ul nie wie, jaką powinien mieć wysokość. Istnieje proste rozwiązanie — wystarczy ustawić cały element ul jako pływający. Dzięki temu elementy li będą mogły wypełnić prze- strzeń elementu ul i rozciągnąć jego tło tak, by było za nimi wido- czne. Ponieważ element pływający kurczy się bądź rozszerza akurat na tyle, ile potrzeba do wyświetlenia jego zawartości, dodamy również zdefiniowaną wartość szerokości elementu ul , wyobrażając sobie (na potrzeby tego przykładu), że znajduje się on wewnątrz układu strony o stałej szerokości o podobnym rozmiarze (rysunek 2.7). Rysunek 2.7. Ustawienie elementu ul — oraz wszystkich pozycji listy — jako elementów pływających powoduje rozciągnięcie tła listy i wyświetlenie go za wszystkimi jej pozycjami Choć dla elementów #nav zadeklarowaliśmy szero- kość 720 pikseli, w celu wcięcia zakładek przypisu- jemy im również dopełnie- nie lewe o wielkości 46 pik- seli. Ponieważ dopełnienie dodawane jest do szerokości elementu, całkowita szero- kość menu nawigacyjnego wynosi 766 pikseli. #nav { float: left; width: 100 ; margin: 0; padding: 10px 0 0 46px; list-style: none; background: #FFCB2D; } #nav li { float: left; margin: 0 1px 0 0; padding: 0; font-family: Lucida Grande , sans-serif; font-size: 80 ; } Przykład wygląda już trochę lepiej. Mamy teraz pewność, że bez wzglę- du na wielkość listy żółte tło będzie powiększać się wraz z wyświe- Skalowalna nawigacja 53 Gdy element o identyfika- torze #nav ustawimy jako element pływający, musi- my zapewnić, by kolejne elementy strony nie były wyświetlane obok elemen- tów pływających. Dla kolej- nego elementu strony (na przykład poziomego wier- sza lub bloku treści) musi- my zadeklarować regułę clear: left, by był on wyświetlany pod nawigacją. tlaną treścią. Opisana tu metoda to wygodny sposób na uniknięcie wprowadzania dodatkowych elementów div , które zapewniłyby prawidłowe wyświetlanie tła. W ten sposób nie musimy także definio- wać wysokości ( height ) listy — czego nie należy robić, jeśli chce się zachować elastyczność projektu. NADANIE ZAKŁADKOM KSZTAŁTU Następnie definiujemy style dla odnośników — dodajemy dopełnie- nie, obramowanie i kolor tła: #nav a { float: left; display: block; margin: 0; padding: 4px 8px; color: #333; text-decoration: none; border: 1px solid #9B8748; border-bottom: none; background: #F9E9A9; } Zadecydowaliśmy, że odnośniki w zakładkach będą wyświetlane jako elementy blokowe (display: block;), dzięki czemu użytkownik będzie mógł kliknąć w dowolnym miejscu zakładki. Elementy blokowe domyślnie wyświetlane są w osobnych wierszach, dlatego korzystając z właściwości float, ustawiamy wszystkie zakładki w jednej linii. Następnie zwiększamy dopełnienie odnośników, zmieniamy ich kolor, wyłączamy dekorację tekstu oraz dodajemy obramowanie na wszyst- kich bokach poza dolnym. Dla elementów a ustawiamy także dopeł- nienie, ponieważ w ten sposób zwiększamy obszar, który można klik- nąć (kliknąć będzie można całą zakładkę, a nie tylko jej tekst). Zakładki zaczynają zyskiwać interesujący kształt dzięki dodaniu tylko tych kilku deklaracji CSS (rysunek 2.8). Rysunek 2.8. Ustawienie dopełnienia w elemencie a umożliwia kliknięcie całego obszaru zakładki, co znacznie ułatwia nawigację w witrynie 54 Rozdział 2. WYRÓWNANIE OBRAZKÓW TŁA Kolejne zadanie związane jest z utworzonymi wcześniej obrazkami. Chcemy wyświetlić je w taki sposób, by były powielane w poziomie w tle zakładek: #nav a { float: left; display: block; margin: 0; padding: 4px 8px; color: #333; text-decoration: none; border: 1px solid #9B8748; border-bottom: none; background: #F9E9A9 url(img/off_bg.gif) repeat-x top left; } Użyliśmy skrótowej metody definiowania koloru i obrazka tła w jednej regule. Zdefiniowany kolor tła (#F9E9A9) będzie prześwitywał w prze- zroczystym obszarze obrazka. Kolor ten będzie widoczny na dole ob- razka, w miejscu, w którym w programie graficznym ustawiliśmy prze- zroczystość. Wyrównaliśmy obrazek do górnego brzegu zakładki i przy użyciu atry- butu repeat-x ustawiliśmy jego powielanie w poziomie (rysunek 2.9). W miejscu, w którym kończy się obrazek (włącznie z obszarem prze- zroczystym), rozpoczyna się tło zdefiniowane jako jednolity kolor. Rysunek 2.9. Umieszczenie w tle obrazka i powielenie go w poziomie wprowadzi efekt pionowej zmiany koloru oraz podświetlenia na górze zakładki. Obrazek jest automatycznie powielany w tle, dlatego zmiana szerokości lub wysokości zakładki nie popsuje wyglądu projektu Pozostało nam dodanie stylów dla zaznaczonej zakładki oraz dla za- kładki, nad którą aktualnie znajduje się kursor myszy (które w naszym przykładzie będą wyglądać tak samo). Jednak najpierw wyświetlimy obramowanie występujące na dole niewybranych zakładek, tworząc wrażenie, że wybrana zakładka jest częścią znajdującej się poniżej białej strony. Skalowalna nawigacja 55 Z mojego doświadczenia wynika, że najłatwiejszym i najlepszym sposo- bem utworzenia obramowania, które czasami ma być zasłonięte przez inny element, jest utworzenie małego obrazka o wysokości odpowia- dającej grubości obramowania, który będzie wielokrotnie powielany w tle elementu, tak by uzyskać długą linię obramowania. W tym miej- scu zastosujemy trzeci obrazek, jednak jest on tak mały, że praktycznie się nie liczy (rysunek 2.10). Obrazek GIF o wymiarach 1×37 pikseli będzie powielany w poziomie wzdłuż dolnej krawędzi zbioru zakładek. Szerokość obrazka nie ma w tym momencie żadnego znaczenia, ponieważ jest on powielany w poziomie. Sam nie mam zielonego pojęcia, dlaczego utworzyłem obrazek o takiej właśnie szerokości. Rysunek 2.10. Obrazek o wysokości jednego piksela użyty jako dolne obramowanie zakładek. Gdy zakładka staje się aktywna, zasłania obramowanie, dzięki czemu tło wybranej zakładki zlewa się z tłem białej strony znajdującej się poniżej Na rysunku 2.11 przedstawiono kolejność wyświetlania elementów nawigacji. Najpierw wyświetlane jest tło, nad nim wyświetlane jest obramowanie dolne o grubości jednego piksela, a na wierzchu wy- świetlane są zakładki uzupełniające cały projekt. Jeśli w tle wyświetlamy obrazki o większych roz- miarach, zwiększa się wy- dajność wyświetlania ich w przeglądarce Internet Explorer w systemie Win- dows. Przeglądarka ta działa czasem ospale przy wyświe- tlaniu i powielaniu w tle bardzo małych obrazków. Rysunek 2.11. Trójwymiarowy obraz, na którym przedstawiono, w jaki sposób można użyć obrazka tła do utworzenia dolnego obramowania paska nawigacyjnego DODANIE DOLNEGO OBRAMOWANIA Do wcześniejszej deklaracji stylów CSS dla elementu o identyfikatorze #nav dodajemy następujące odwołanie do obrazka tła: 56 Rozdział 2. #nav { float: left; width: 720px; margin: 0; padding: 10px 0 0 46px; list-style: none; background: #FFCB2D url(img/nav_bg.gif) repeat-x bottom left; } Deklarujemy, że obrazek ma być powielany w poziomie i wyrównany do dolnej krawędzi. Obrazek ma tylko jeden piksel wysokości — zade- klarowane żółte tło (#FFCB2D) będzie widoczne w pozostałej części paska nawigacyjnego (rysunek 2.12). Rysunek 2.12. Poprzez użycie w rozwiązaniu obrazka linii jako tła paska nawigacyjnego coraz bardziej zbliżamy się do zamierzonego efektu EFEKT PODMIANY Dla stanów, w których zakładka jest wybrana lub znajduje się nad nią kursor myszy, spróbujemy odtworzyć stosowany w witrynie Lance- Armstrong.com szary kolor zakładki. Wystarczy tylko zamienić beżowy obrazek ustawiony jako domyślne tło odnośników. Obydwie sytuacje możemy ująć w jednej deklaracji CSS. Zacznijmy od utworzenia stylu dla sytuacji, w której kursor myszy znajdzie się nad zakładką: #nav a:hover { color: #333; padding-bottom: 5px; border-color: #727377; background: #fff url(img/on_bg.gif) repeat-x top left; } Przyciemniliśmy kolor tekstu i obramowania, ustawiliśmy szarą wersję tła obrazka, która na dole przechodzi w kolor biały (#fff). Zwięk- szyliśmy także o jeden piksel dolne dopełnienie zakładki (z 4 na 5 pik- seli). Dodatkowy piksel dopełnienia spowoduje, że wybrana zakładka oraz zakładki, nad którymi znajduje się kursor myszy, będą zasłaniać obramowanie dolne zdefiniowane jako tło paska nawigacyjnego (obra- mowanie to także ma jeden piksel wysokości). Dzięki temu wybrana zakładka będzie wyglądać tak, jakby stanowiła jedną całość z pozo- stałą częścią strony (rysunek 2.13). Skalowalna nawigacja 57 Rysunek 2.13. Zwiększając dolne dopełnienie odnośnika aktywnej zakładki z 4px na 5px, przykrywamy znajdujące się poniżej obramowanie, co daje wrażenie, że zakładka wyświetlana jest na pierwszym planie WYRÓŻNIONA ZAKŁADKA Skąd wiadomo, która zakładka ma być wyróżniona? W tym miejscu w grę wchodzą selektory elementów potomnych. Dodamy je do dekla- racji określającej styl elementów, nad którymi znajduje się kursor my- szy — tak by miały one ten sam styl: #nav a:hover, body#intro #t-intro a Selektor elementu potomnego daje możliwość zdefiniowania stylów dla konkretnego elementu w zależności od jego przodków (elementów zawierających). Podając elementy rozdzielone spacjami, możemy za- węzić listę elementów docelowych w zależności od tego, jakie miejsce zajmują one w drzewie dokumentu. Więcej informacji na temat selek- torów można znaleźć w poświęconym im rozdziale specyfikacji CSS dostępnym pod adresem www.w3.org/TR/REC-CSS2/selector.html. Jeśli zatem do elementu body strony dodamy atrybut id o wartości intro, na przykład: body id= intro to umieszczoną wyżej deklarację CSS można odczytać tak: „Na stro- nach, na których identyfikator elementu body ma wartość intro, zastosuj inne tło, ciemniejsze kolory itp.”. Jest to bardzo przydatny sposób na określenie stylów CSS dla sytuacji typu „jeśli jesteś na danej stronie”, dlatego jest on często wykorzystywany przy projektowaniu nawigacji. Definicję wyglądu zaznaczonej zakładki oraz zakładki, nad którą znajduje się kursor myszy, umieściliśmy w jednej deklaracji CSS. 58 Rozdział 2. Dlaczego rozwiązanie to jest kuloodporne Wzięliśmy ładny projekt zakładek nawigacyjnych ze znanej witryny, rozbiliśmy go na części i utworzyliśmy bardzo podobny system. Nowy system zbudowany jest jednak przy użyciu znacznie mniejszej ilości kodu, kod ten można łatwo aktualizować, a do tego rozwiązanie to jest bardziej dostępne dla szerszej gamy przeglądarek, urządzeń i oprogra- mowania pomocniczego. I co najważniejsze — nowy system jest elasty- czny bez względu na wielkość i ilość umieszczonego w nim tekstu. Ze względu na kroki, które podjęliśmy przy wyrównywaniu obrazów tła i przypisywaniu kolorów, cała zakładka ulega skalowaniu. Jeśli użytkownik zdecyduje się zwiększyć o kilka punktów rozmiar tekstu, by poprawić jego czytelność, cały projekt będzie się skalował wraz z tekstem (rysunek 2.14). Rysunek 2.14. Wielkość zakładek można skalować w górę i w dół poprzez zmianę rozmiaru tekstu w przeglądarce W ciągu kilku minut możemy także zmienić słowa wyświetlane na poszczególnych zakładkach oraz dodać lub usunąć zakładki. W tym celu edytujemy listę wypunktowaną, która nadaje elementom nawi- gacyjnym odpowiednią strukturę (rysunek 2.15). Wystarczy w kodzie zmienić tekst wewnątrz odpowiedniej pozycji listy: ul id= nav li id= t-intro a href= / Home /a /li li id= t-about a href= about.html Why Lance Rules /a /li li id= t-news a href= news.html The Latest News /a /li li id= t-sponsors a href= sponsors.html People Who Like Lance /a /li /ul Skalowalna nawigacja 59 Rysunek 2.15. Zmiana tekstu wyświetlanego w zakładkach zajmie nam tylko kilka sekund — wystarczy uaktualnić tekst w czytelnej liście wypunktowanej Podobny przykład wykorzystujący em W naszej rekonstrukcji zakładek ze strony Lance’a Armstronga poda- liśmy dopełnienie wokół tekstu odnośników w pikselach. W części było nam to potrzebne do zwiększenia dopełnienia dolnego o jeden piksel, tak by nakładało się ono na jednopikselowe obramowanie dolne paska nawigacyjnego. Potrzebna była nam dokładność co do piksela. Jeśli zlikwidujemy konieczność korzystania z tego jednopikselowego obramowania, możemy dopełnienia wokół tekstu odnośnika każdej zakładki zdefiniować w em. Dlaczego em? Jak zostało to pokazane w rozdziale 1., em to jednostka elastyczna, której wielkość uzależ- niona jest od aktualnej wielkości czcionki. Podając dopełnienie w em zamiast w pikselach, możemy zapewnić, że cała zakładka (a nie tyl- ko znajdujący się w niej tekst) będzie skalowana proporcjonalnie do tekstu, jeśli jego rozmiar zostanie zmieniony przez użytkownika. Na rysunku 2.16 zaprezentowano uproszczoną wersję poprzedniego przykładu z zakładkami, w których usunięte zostało jednopikselowe obramowanie znajdujące się na dole paska nawigacyjnego, a kolor tła zmienił się na szary. Rysunek 2.16. Uproszczona wersja nawigacji bez obramowania dolnego #nav { float: left; width: 50em; margin: 0; padding: 1em 0 0 5em; list-style: none; background: #666; } 60 Rozdział 2. Tym razem szerokość ustaliliśmy na 50 em, zakładając, że wielkość ta zmieści się wewnątrz układu strony o tym samym rozmiarze (więcej informacji o układach strony opartych na em znajduje się w rozdziale 8., „Płynny oraz elastyczny układ strony”). Również dopełnienie wokół zakładek podano w em — ma ono wartość 1 em na górze i 5 em po lewej stronie, dzięki czemu powstaje tam niewielkie wcięcie tekstu. Zmienimy teraz również deklarację #nav a w taki sposób, by również wykorzystywała em (dodatkowo zmieniając kolor tła na jasnoszary i usuwając obramowanie znajdujące się wokół zakładek): #nav a { float: left; display: block; margin: 0; padding: .5em 1em; color: #333; text-decoration: none; background: #ccc; } W deklaracji tej widać regułę padding: .5em 1em;, którą można prze- czytać jako: „Na górze i dole każdego odnośnika znajduje się dopeł- nienie o wielkości pół em, natomiast po prawej i lewej stronie — jeden em”. Jeśli teraz zmienimy rozmiar tekstu, zauważymy, że tekst zakła- dek oraz odstępy między zakładkami skalują się w sposób proporcjo- nalny (rysunek 2.17). Dość sprytne, prawda? Zamiast więc wykorzysty- wać system, w którym tekst otacza zawsze taka sama liczba pikseli — bez względu na rozmiar tego tekstu — dzięki em uzyskaliśmy w pełni skalowalny system, który nie zmienia się, kiedy rozmiar czcionki się zwiększa lub zmniejsza. Rysunek 2.17. Wersja zakładek oparta na em, w której zmieniamy rozmiar tekstu w celu pokazania, że proporcje pozostają bez zmian Skalowalna nawigacja 61 Wspomniałem o tej wersji projektu przede wszystkim po to, by każdy zaczął sobie przyswajać możliwość zmiany pikseli na em dla dopełnie- nia, marginesów, wysokości wiersza i podobnych właściwości. Nie zawsze jest to możliwe (przykładem takiej sytuacji jest strona Lance’a Armstronga), ale w zależności od wymagań zastosowanie em może być korzystne i umożliwi nam zachowanie proporcji w całym projekcie strony — bez względu na rozmiar tekstu. Warto spróbować! Dodatkowe przykłady Pomysł przedstawiony w tym rozdziale można rozwinąć. W tym pod- rozdziale omawiamy inne projekty, które są tak samo elastyczne, jak zakładki nawigacyjne utworzone w tym rozdziale. MOZILLA.ORG www.mozilla.org Niedawno przeprowadzono zmianę wyglądu witryny Mozilla.org i wpro- wadzono zakładki nawigacyjne z zaokrąglonymi narożnikami. Zakładki te oczywiście skalują się wraz z umieszczonym w nich tekstem (rysu- nek 2.18). Rysunek 2.18. Zaokrąglone narożniki można w prosty sposób uzyskać przy użyciu techniki „Sliding Doors” Zespół projektantów witryny Mozilla zastosował technikę opracowaną przez Douglasa Bowmana, znaną pod nazwą „Sliding Doors” (po pol- sku: „rozsuwane drzwi”) — www.alistapart.com/articles/slidingdoors/. Bowman wymyślił sprytny sposób stosowania dwóch obrazków tła, które rozsuwają się, gdy rozszerza się zawarta między nimi treść. Dwa oddzielne obrazki zaokrąglonych narożników (lub innych form niepro- stokątnych) wyrównujemy do krawędzi zakładek, a cały projekt pozo- staje elastyczny. 62 Rozdział 2. SKOSY www.simplebits.com/bits/bulletproof_slants.html Przy realizacji nowego zlecenia dla klienta zaistniała potrzeba zapro- jektowania elastycznej nawigacji, w której kolejne elementy byłyby oddzielone skośnymi liniami. Opracowane rozwiązanie wymaga za- stosowania tylko jednego obrazka w tle, który będzie wyświetlany w mniejszej lub większej części w zależności od wielkości tekstu umieszczonego w pasku nawigacyjnym (rysunek 2.19). Rysunek 2.19. Gdy w tle umieścimy za duży obrazek ze skośną linią, to projekt będzie dobrze wyglądał nawet po zwiększeniu rozmiaru tekstu Jeśli umieszczony w tle obrazek skośnej linii będzie większy, niż jest to konieczne przy domyślnej wielkości tekstu, to po zwiększeniu roz- miaru tekstu wyświetlona zostanie większa część obrazka (rysunek 2.20). Rysunek 2.20. Powiększenie ukośnego separatora — wyświetlana jest tylko niezbędna część obrazka WYSZUKIWANIE W WITRYNIE ESPN.COM www.espn.com Zakładki stosowane do przełączania filtrów na wykorzystywanym do niedawna projekcie strony wyszukiwania w witrynie ESPN.com zostały utworzone przy użyciu metody podobnej do opisywanej w tym roz- dziale. Jako tło posłużył duży obrazek z gradientowym wypełnieniem, którego jakaś część jest wyświetlana w zależności od wielkości tekstu. Na rysunku 2.21 widoczne są zakładki wyświetlone przy dwóch różnych wielkościach czcionki. Skalowalna nawigacja 63 Rysunek 2.21. Zakładki na stronie wyszukiwania w poprzedniej wersji witryny ESPN skalują się wraz z wielkością tekstu i jego długością Aby zrozumieć, w jaki sposób efekt został osiągnięty, przyjrzyjmy się zakładce w stanie nieaktywnym. Na lewym i górnym brzegu obrazka widoczne jest podświetlenie o szerokości jednego piksela. Podświe- tlenie to widoczne jest tylko na tych dwóch krawędziach, dlatego jako tło wystarczy nam jeden obrazek, który jest wystarczająco duży, by pomieścić tekst napisany nawet bardzo dużą czcionką. Na rysunku 2.22 widoczna jest zakładka wyświetlona przy domyślnym rozmiarze tekstu — odsłonięta jest wtedy tylko górna lewa część ob- razka tła. Natomiast na rysunku 2.23 widoczna jest ta sama zakładka przy większym rozmiarze czcionki — odsłonięta część obrazka tła jest dużo większa. Wyrównując obrazek do górnego lewego rogu elementu a w zakładce, możemy pokazać efekty podświetlenia i gradientu bez względu na ilość lub wielkość tekstu umieszczonego wewnątrz zakładki. Rysunek 2.22. Gdy zakładka wyświetlana jest przy domyślnej wielkości czcionki, widoczna jest tylko górna lewa część obrazka Zmienna szerokość zakładki była niezbędnym elementem projektu, ponieważ liczba wyników jest wyświetlana obok etykiety zakładki (liczba umieszczona w nawiasie). Ze względu na różną długość liczby wyników zakładce należało zostawić miejsce, tak by mogła się ona roz- szerzać lub kurczyć, zachowując przy tym dobry wygląd. 64 Rozdział 2. Rysunek 2.23. Zwiększenie wielkości czcionki powoduje odsłonięcie większego obszaru obrazka tła, na górnym i lewym brzegu zakładki nadal widoczne jest delikatne podświetlenie Podsumowanie Chęć opracowania nowej metody tworzenia zakładek nawigacyjnych w miejsce powszechnie stosowanej metody wykorzystującej duże ilości grafiki pozwoliła nam zidentyfikować kilka wad stosowania tej ostat- niej. Jednocześnie odkryliśmy zalety stosowania prostej listy wypunkto- wanej i przypisania jej pomysłowych stylów CSS. Zalety te to nie tylko możliwość zmiany wielkości nawigacji wraz ze zmianą wielkości tek- stu, ale także możliwość umieszczenia bardzo różnych ilości treści w zakładkach. Poniżej znajduje się kilka wskazówek, o których warto pamiętać przy projektowaniu nawigacji. (cid:132) (cid:132) Stosowanie nawigacji opartej na grafice oznacza, że użytkownicy z wadami wzroku nie mogą dostosować wielkości tekstu do swo- ich potrzeb. Prosty kod (na przykład lista wypunktowana) zapewnia lepszą dostępność treści dla szerszego zakresu przeglądarek, urządzeń i oprogramowania dodatkowego. (cid:132) Nawigację tekstową dużo prościej się aktualizuje i redaguje — nie trzeba tworzyć nowych rysunków przy wprowadzaniu każdej zmiany. (cid:132) Pomysłowe rozmieszczenie obrazków tła może wprowadzić do projektu nawigacji ciekawe efekty, nie pogarszając przy tym jego elastyczności. (cid:132) Warto spróbować wykorzystać em do definiowania marginesów, dopełnienia czy wysokości wierszy, tak by cały projekt strony (a nie tylko tekst) był w pełni skalowalny bez względu na rozmiar tekstu. Skalowalna nawigacja 65 (cid:132) Czasami użycie obrazków w nawigacji jest koniecznością. Może to być związane ze specjalną czcionką stosowaną we wszystkich firmowych materiałach lub z ograniczoną przestrzenią do zago- spodarowania. Zastosowanie graficznej formy nawigacji to nie koniec świata. Ostatni punkt w powyższej liście jest bardzo ważny. W świecie rzeczy- wistym wymagania związane z czcionkami, szerokością lub wysoko- ścią paska nawigacyjnego mogą być narzucone z zewnątrz i być nie- zależne od projektanta witryny. W takiej sytuacji należy uciekać jak najdalej. Nie, niezupełnie — teraz jesteśmy przygotowani, by zapro- ponować w miejsce takiego projektu bardziej elastyczne rozwiązanie. Nie ma złych odpowiedzi, istnieją tylko rozwiązania działające lepiej od innych, biorąc pod uwagę daną sytuację. Opracowaliśmy projekt elastycznej nawigacji, teraz możemy przejść do innych często spotykanych komponentów stron internetowych i spróbować je ulepszyć.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kuloodporne strony internetowe. Jak poprawić elastyczność z wykorzystaniem XHTML-a i CSS. Wydanie II
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: