Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00527 009967 17907987 na godz. na dobę w sumie
Kultura organizacyjna uczelni a wykorzystanie Web 2.0 w procesie komunikacji wykładowcy – studenci - ebook/pdf
Kultura organizacyjna uczelni a wykorzystanie Web 2.0 w procesie komunikacji wykładowcy – studenci - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 124
Wydawca: Wyższa Szkoła Humanitas Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3656-8251-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> media i dziennikarstwo
Porównaj ceny (książka, ebook (-19%), audiobook).

Niniejsza monografia podejmuje próbę wskazania zależności między kulturą
organizacyjną a wykorzystywanymi narzędziami komunikacji w układzie odniesień
wzajemnych zarówno wykładowców, jak i studentów. Główną osią zainteresowania
uczynili autorzy postrzeganą i preferowaną kulturę organizacyjną uczelni oraz deklarowane
sposoby komunikacji.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wstęp Współczesność z  jej żywiołowością i  turbulentnymi zmianami wymaga coraz większego przywiązywania wagi do społecznych aspektów funkcjonowania organiza- cji. W warunkach organizacji, których „core bussines” opiera się na tworzeniu i prze- kazywaniu wiedzy, „społeczna tkanka” relacji organizacyjnych odgrywa zasadnicza rolę w kształtowaniu jej efektywności komunikacyjnej. Duża zmienność sytuacyjna, dynamika przeobrażeń w  technologiach komunikacyjnych oraz inne nastawienia mentalne i przyjmowane paradygmaty zachowań powodują, że znajomość kultury organizacyjnej, jej orientacji oraz idących za tym pakietów postaw i działań staje się elementem istotnym w koordynacji strategii społecznego komunikowania się uczelni wyższych w odniesieniu do otoczenia oraz bezpośrednio w samych uczelniach. Kultura organizacyjna jest zjawiskiem wysoce złożonym. Nie jest ona przy tym odseparowana od innych elementów organizacji. Wielokierunkowe relacje ze strate- giami personalnymi, otoczeniem oraz wewnętrznymi podsystemami powoduje, że nie poddaje się ona łatwo analizie. Duża część relacji i zależności jest niewidocznych, czasami nieuświadomionych wręcz, a przez to trudnych do obserwacji i jednoznacz- nego zdiagnozowania. Kultura organizacyjna decyduje o sposobie i tempie dokony- wania zmian, wzorcach komunikacji i metodach rozwiązywania problemów, przy wy- stępującej niepewności w odniesieniu do skuteczności podejmowanych działań, przy częstokroć braku poprawnej interpretacji wszystkich elementów tworzących organi- zacje. Poprzez zaakceptowanie w organizacji wzorców postaw i zachowań członko- wie organizacji mogą planować i przewidywać swoje działania. Kultura organizacyjna może determinować przyjęcie i wdrożenie konkretnych rozwiązań zarządczych, które z kolei mogą wpływać na wzorce komunikowana się. Do wyzwań, które towarzyszą procesowi wprowadzania zmian, należy zaliczyć opór członków organizacji wobec tego co nowe i niepoznane na początku; opór ten prowadzi do wytworzenia silnych barier mentalnych przed wprowadzaniem nowych form komunikowania się oraz wy- korzystywania do tego celu mediów społecznościowych. Kultura organizacyjna, nadając znaczenie i ukierunkowanie aktywności jedno- stek, pozwala z jednej strony na osiągnięcie spójności organizacji, eliminuje sta- ny niepewności, ale jednocześnie z drugiej strony może tworzyć skuteczną barierę przed zmianami, szczególnie kiedy zmiany naruszają istniejące status quo, lub gdy wymuszają naruszenie ugruntowanych kulturowo wzorców zachowań. Tworzenie układów komunikacji, z punktu widzenia relacji student – wykła- dowca, to proces relacji systemowych, nieprzebiegających linearnie, pochłaniają- cy czasami wiele psychicznego zaangażowania i uwagi. Komunikacja wykładowcy – studenci rzutuje na postrzeganie organizacji zarówno przez głównych interesa- riuszy, jak i szersze otoczenie, nie może więc abstrahować od nowych technologii 8 komunikacyjnych, szczególnie tych wykorzystywanych na szeroką skalę przez mło- de pokolenie studentów. Uczelnie wyższe, przed którymi stawia się coraz to nowe wymagania, muszą nie tylko stawić czoła wymaganiom rynku pracy i  otoczenia biznesowego, ale również wymaganiom tych, do których kierowana jest oferta edu- kacyjna. Łatwość komunikowania dzięki rozwojowi mediów społecznościowych, opartych na uczestnictwie i współtworzeniu treści, powoduje, iż studenci mają co- raz większy udział w kreowaniu opinii o uczelni, bez względu na to, czy są to uczel- nie publiczne, czy niepubliczne. Ważnym czynnikiem wydaje się więc to, w  jaki sposób postrzegają kulturę organizacyjną uczelni, relacje wykładowcy – studenci, jak również to, jakie narzędzia komunikowania i w jaki sposób są wykorzystywane. Nienadążanie za zmianami technologicznymi w zakresie komunikacji przez część wykładowców może prowadzić do zachwiania ich autorytetu jako mentorów. Nie- powodzenia komunikacyjne, trudności w wykorzystywaniu nowoczesnych narzę- dzi komunikowania się wynikać mogą z niedostatku refleksji nad kompetencjami informatycznymi oraz ugruntowanymi wzorcami komunikacyjnymi, szczególnie w jednostkach o silnej tożsamości wewnętrznej i utrwalonej historii, ze spetryfi- kowanymi orientacjami kulturowymi. Procedury wewnętrzne, model postrzegania relacji wykładowca – student, ukształtowane i zakodowane komunikacyjnie nie wy- trzymują częstokroć współczesnych rygorów utylitaryzmu i są hermetyczne wobec otaczających nas rzeczywistości. Niniejsza monografia podejmuje próbę wskazania zależności między kulturą organizacyjną a wykorzystywanymi narzędziami komunikacji w układzie odniesień wzajemnych zarówno wykładowców, jak i studentów. Główną osią zainteresowania uczynili autorzy postrzeganą i preferowaną kulturę organizacyjną uczelni oraz de- klarowane sposoby komunikacji. Małgorzata Koszembar-Wiklik, Marek Krannich
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kultura organizacyjna uczelni a wykorzystanie Web 2.0 w procesie komunikacji wykładowcy – studenci
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: