Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00652 020202 17742105 na godz. na dobę w sumie
Kwartalnik Pedagogiczny 2017/4 (246) - ebook/pdf
Kwartalnik Pedagogiczny 2017/4 (246) - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 216
Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego Język publikacji: polski
ISBN: 00235938 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja >> pedagogika
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Czasopismo poświęcone rocznicy 50-lecia Zakładu Teorii Wychowania Estetycznego na Uniwersytecie Warszawskim.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KWARTALNIK PEDAGOGICZNY 2017 NUMER 4(246) Wstęp Bieżący numer „Kwartalnika Pedagogicznego” poświęcony jest zagadnieniu sztuki i edukacji. Inspiracją do podjęcia tego tematu był obchodzony w 2017 r. na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego jubileusz 50-lecia Za- kładu Teorii Wychowania Estetycznego. Z tej okazji 6 kwietnia 2017 r. zespół Zakładu Edukacji Estetycznej i Studiów nad Kulturą (nowa nazwa Zakładu Teorii Wychowania Estetycznego, która obowiązuje od marca 2017 r.) zorganizował konferencję naukową „Polska koncepcja wychowania estetycznego. Założenia – analiza doświadczeń – prognoza”, podczas której zaprezentowano bogaty do- robek Zakładu od momentu jego powołania w 1967 r. do dziś. Jubileusz 50-lecia Zakładu Teorii Wychowania Estetycznego był niezwykłym wydarzeniem w historii Wydziału Pedagogicznego UW. W obecnym „Kwartalni- ku Pedagogicznym” publikujemy wystąpienia zaprezentowane w trakcie konfe- rencji oraz artykuły pracowników i współpracowników Zakładu, które ukazują różnorakie doświadczenia środowiska, tworzącego tzw. warszawską szkołę wy- chowania estetycznego. Polska koncepcja wychowania estetycznego ze swoją bogatą tradycją warta jest przypomnienia. Jednocześnie na uwagę zasługuje ak- tualna działalność badawcza i dydaktyczna członków Zakładu Edukacji Estetycznej i Studiów nad Kulturą, będąca kontynuacją drogi rozpoczętej na Uniwersytecie Warszawskim pół wieku temu. Okolicznościowy zeszyt otwiera artykuł Adama Fijałkowskiego, będący omó- wieniem zorganizowanego 6 kwietnia 2017 r. Jubileuszu Zakładu Teorii Wycho- wania Estetycznego. Po nim prezentujemy referat Ireny Wojnar, wygłoszony podczas jubileuszu, w którym twórczyni Zakładu Teorii Wychowania Estetycz- nego przedstawia nadzieje, spełnienia i porażki środowiska, związanego z kiero- wanym przez siebie w latach 1967–2007 Zakładem. 10 KRYSTYNA PANKOWSKA, BARBARA KWIATKOWSKA-TYBULEWICZ, MARIUSZ SAMORAJ Artykuł Krystyny Pankowskiej, nawiązujący do powyższego wystąpienia, wskazuje na myśl prekursorów, zgodnie z którą już od początku XX w. krysta- lizowała się w Polsce późniejsza teoria wychowania estetycznego, sformułowa- na ostatecznie przez Irenę Wojnar. Natomiast rozległe doświadczenia związane z aktywnością zakładu na arenie międzynarodowej w ramach INSEA prezentuje tekst Mariusza Samoraja. Kolejne publikowane tu artykuły autorstwa obecnych i dawnych pracowni- ków i współpracowników Zakładu dotyczą różnych problemów i różnych aspek- tów wychowania przez sztukę. O relacjach sztuki i wychowania mówią teksty Henryka Depty i Małgorzaty Malickiej. Inspiracje filozofią Bergsona w myśleniu o wychowaniu estetycznym relacjonuje w artykule Mirosława Zalewska-Pawlak, natomiast Janusz Gajda w swoim tekście ukazuje osobiste koleje losu i drogę od wychowania estetycznego ku pedagogice kultury. W zeszycie znajduje się również artykuł Zofii Krawczyk, przedstawiającej oryginalną indyjską koncepcję Szkoły Poety, autorstwa Rabindranatha Tagore. W dziale „Sprawozdania z badań” na uwagę zasługuje dwugłos dotyczący teatru w edukacji, w którym swoje refleksje z perspektywy dwudziestopięciole- cia – przedstawia Małgorzata Kowalczyk, a współczesne spojrzenie na pedago- gikę teatru proponują – Barbara Kwiatkowska-Tybulewicz i Katarzyna Aderek. Zakład Teorii Wychowania Estetycznego wychodził w ostatnich latach z nowymi inicjatywami dydaktycznymi i naukowo-badawczymi. W związku z tym w bieżącym numerze Kwartalnika wprowadzony został dział „Doświadczenia dy- daktyczne”. Zawiera on między innymi tekst Barbary Kwiatkowskiej-Tybulewicz, prezentację nowatorskiego w skali kraju przedsięwzięcia programowo-dydak- tycznego, jakim jest powołanie i realizacja specjalności: Edukacja artystyczna i medialna. W tym samym dziale przedstawione zostały refleksje Adama Mali- nowskiego na temat edukacji plastycznej w kształceniu studentów pedagogiki na Uniwersytecie Warszawskim. W obecnym zeszycie znajdują się również teksty doktorantów z Zakładu Edukacji Estetycznej i Studiów nad Kulturą, najmłodszej generacji badaczy za- interesowanych wychowaniem estetycznym: Joanny Parol, kontynuatorki badań nad wychowaniem filmowym, Aleksandry Mińkiewicz pokazującej możliwości edukacji międzykulturowej w przedszkolu oraz Agnieszki Rutkowskiej-Sagaty, analizującej akty prawne dotyczące kształcenia nauczycieli przedmiotów arty- stycznych. WSTĘP 11 Jubileuszowy numer Kwartalnika Pedagogicznego uwypukla dbałość o tra- dycję i dorobek wychowania estetycznego, a jednocześnie wskazuje na próby sprostania współczesnym przemianom i wyzwaniom, wyznaczającym nowe ścieżki zadań i poszukiwań w obrębie edukacji przez sztukę. Krystyna Pankowska, Barbara Kwiatkowska-Tybulewicz, Mariusz Samoraj
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kwartalnik Pedagogiczny 2017/4 (246)
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: