Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00534 011665 17290010 na godz. na dobę w sumie
Laboratorium chemii - ebook/pdf
Laboratorium chemii - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-235-2894-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> chemia
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Skrypt dla studentów Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska UW przygotowany przez pracowników Wydziału Chemii UW. Opisane w nim ćwiczenia obejmują analizę jakościową kationów I (Al3+, NH4+, Ca2+, Mg2+) i II (Ag+, Cu2+, Fe3+, Cr3+) oraz anionów (SO42–, CO32–, C2O42–, PO43–, Cl–, I–, NO3–) wraz z reakcjami charakterystycznymi umożliwiającymi wykrywanie poszczególnych kationów i anionów oraz z metodami analizy soli.

W drugiej części zawarto ćwiczenia dotyczące metod analizy ilościowej, w tym sposoby nastawiania mian roztworów i miareczkowanie kwasowo-zasadowe. Na końcu skryptu podano przykładowe pytania i zadania do sprawdzianu końcowego.

******

The Chemistry Laboratory. The Script for Students of the University of Warsaw Inter-Faculty Studies in Environmental Protection

A collection of exercises covering the qualitative analysis of cations I (Al3+, NH4+, Ca2+, Mg2+) and II (Ag+, Cu2+, Fe3+, Cr3+), and anions (SO42–, CO32–, C2O42–, PO43–, Cl–, I–, NO3–), together with characteristic reactions enabling detection of particular cations and anions and methods of salt analysis. The script also contains the exercises in the quantitative analysis methods, including the ways of standardizing solutions and acid-base titration.

Keywords: analytical chemistry, quantitative analysis, qualitative analysis, titration

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego ul. Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa tel. 22 55 31 333 www.wuw.pl ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== LaboratoriumChemi.indd All Pages 30/08/17 12:49 Laboratorium chemii redakcyjna DOBRA!:Laboratorium chemii sklad 8/22/16 11:55 PM Page 1 Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii Elżbieta Wagner-Czauderna Tadeusz Krawczyński vel Krawczyk Laboratorium Chemii skrypt dla studentów Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska UW ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Laboratorium chemii s1-2 DOBRE!.qxp_Laboratorium chemii sklad 21.07.2017 10:40 Strona 2 Korekta Małgorzata Galus Skład i łamanie Pracownia DTP Aneta Osipiak-Wypiór © Co py ri ght by Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012 © Co py ri ght by Elżbie ta Wa gner -Czau der na and Ta de usz Kraw czyń ski vel Kraw czyk 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone Pierwsze wydanie: Warszawa 2005 ISBN 978-83-235-2066-5 (druk) ISBN 978-83-235-2894-4 (pdf online) Wydanie VI, dodruk II, Warszawa 2017 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Laboratorium chemii sklad:Laboratorium chemii sklad 9/7/15 11:43 AM Page 3 Autorzy serdecznie dzi´kujà Pani prof. dr hab. Krystynie Pyrzyƒskiej i Panu prof. dr. hab. Markowi Kalinowskiemu za cenne uwagi, dotyczàce ostatecznej koncepcji pracy ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Laboratorium chemii sklad:Laboratorium chemii sklad 9/7/15 11:43 AM Page 4 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Laboratorium chemii sklad:Laboratorium chemii sklad 9/7/15 11:43 AM Page 5 Spis treÊci Zasady BHP w laboratorium chemicznym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Regulamin laboratorium chemicznego dla studentów MSO UW . . . . . . . . . . . . . . . Tematy çwiczeƒ wykonywanych podczas zaj´ç „Laboratorium Chemii 9 dla studentów MSO UW” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Sposób prowadzenia dziennika laboratoryjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Warunki zaliczenia pracowni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Zasady pracy w laboratorium chemicznym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Równania reakcji chemicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 åwiczenia wst´pne (typy reakcji) 7 8 ANALIZA JAKOÂCIOWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 +, Ca2+, Mg2+) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Analiza kationów I (Al3+, NH4 Reakcje charakterystyczne i wykrywanie kationu Al3+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Reakcje charakterystyczne i wykrywanie kationu NH4 Reakcje charakterystyczne i wykrywanie kationu Ca2+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Reakcje charakterystyczne i wykrywanie kationu Mg2+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Sposób wykonania analizy kationów I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Analiza kationów II (Ag+, Cu2+, Fe3+, Cr3+) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Reakcje charakterystyczne i wykrywanie kationu Ag+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Reakcje charakterystyczne i wykrywanie kationu Cu2+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Reakcje charakterystyczne i wykrywanie kationu Fe3+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Reakcje charakterystyczne i wykrywanie kationu Cr3+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Sposób wykonania analizy kationów II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Reakcje charakterystyczne dla poszczególnych kationów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Analiza mieszaniny dwóch kationów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 –) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 2– . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Reakcje charakterystyczne i wykrywanie anionu SO4 2– . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Reakcje charakterystyczne i wykrywanie anionu CO3 2– . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Reakcje charakterystyczne i wykrywanie anionu C2O4 3– . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Reakcje charakterystyczne i wykrywanie anionu PO4 Reakcje charakterystyczne i wykrywanie anionu Cl– . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Reakcje charakterystyczne i wykrywanie anionu I– . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Reakcje charakterystyczne i wykrywanie anionu NO3 Sposób wykonania analizy anionów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Reakcje charakterystyczne dla poszczególnych anionów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Wykrywanie anionów w mieszaninach, zawierajàcych dwa aniony . . . . . . . . . . . . . 58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Analiza anionów (SO4 3–, Cl–, I–, NO3 Analiza soli 2–, CO3 2–, C2O4 2–, PO4 5 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Laboratorium chemii sklad:Laboratorium chemii sklad 9/7/15 11:43 AM Page 6 ANALIZA ILOÂCIOWA Iwona Paleska, Magdalena Maj-˚urawska . . . . . . . . . . . . . 68 Sposoby nastawiania mian roztworów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Alkacymetria. Miareczkowanie kwasowo-zasadowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Nastawianie miana kwasu solnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Podstawowe wzory stosowane przy obliczeniach pH roztworów . . . . . . . . . . . . . . . 78 Przyk∏ady pytaƒ i zadaƒ do sprawdzianu koƒcowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Laboratorium chemii sklad:Laboratorium chemii sklad 9/7/15 11:43 AM Page 7 Zasady BHP w laboratorium chemicznym 1. Studentom zabrania si´: – jedzenia, picia, ˝ucia gumy, palenia tytoniu oraz u˝ywania telefonów komór- kowych w sali çwiczeƒ; – wykonywania jakichkolwiek doÊwiadczeƒ niezwiàzanych z tematem çwi- czeƒ, tzn. takich, które nie sà opisane i zalecane do wykonania w niniejszym skrypcie; – przenoszenia na sto∏y laboratoryjne odczynników, które sà do dyspozycji wszystkich studentów pracujàcych na sali; z tymi odczynnikami nale˝y pra- cowaç w miejscu, w którym si´ znajdujà (na pó∏kach lub pod wyciàgami na koƒcu sali); – samodzielnego zapalania palników. 2. Studentom nakazuje si´: – nosiç odzie˝ ochronnà (fartuch laboratoryjny) w sali çwiczeƒ; – pracowaç wy∏àcznie pod wyciàgiem, je˝eli jest to zalecane podczas przepro- wadzania eksperymentu; – zachowaç szczególnà ostro˝noÊç podczas ogrzewania roztworów, czy roz- cieƒczania st´˝onych roztworów kwasów lub zasad; – utrzymywaç swoje miejsce pracy (stó∏ laboratoryjny i jego otoczenie, z w∏à- czeniem ca∏ej sali çwiczeƒ) w porzàdku i czystoÊci; – usuwaç roztwory soli metali ci´˝kich oraz roztwory, zawierajàce ciecze orga- niczne, do odpowiednich pojemników, a nie do zlewu; – umyç d∏onie przed ka˝dym wyjÊciem z laboratorium; – niezw∏ocznie zawiadomiç asystenta, przebywajàcego w sali çwiczeƒ, o zdarze- niu gro˝àcym studentom utratà zdrowia. NIEPRZESTRZEGANIE PODANYCH ZASAD GROZI UTRATÑ ZDROWIA I STWARZA ZAGRO˚ENIE DLA OTOCZENIA 7 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw==
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:


Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: