Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00251 005573 18999780 na godz. na dobę w sumie
Łączenie i podział spółek.Praktyczne aspekty prawne, podatkowe i rachunkowe - ebook/pdf
Łączenie i podział spółek.Praktyczne aspekty prawne, podatkowe i rachunkowe - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 185
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-397-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja omawia najważniejsze kwestie związane z łączeniem się i podziałem spółek, jakie uregulowano w Kodeksie spółek handlowych, w tym transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych i spółki komandytowo-akcyjnej oraz proces łączenia się spółek z udziałem spółek osobowych.
Zagadnienia prawne, podatkowe i rachunkowe zostały zaprezentowane z uwzględnieniem odrębności:
● procesu łączenia się spółek kapitałowych przez inkorporację (przejęcie) bądź przez zawiązanie nowej spółki (fuzję);
● procesu łączenia się spółek z udziałem spółek osobowych;
● połączenia spółki kapitałowej ze spółką zagraniczną;
● połączenia spółki komandytowo-akcyjnej ze spółką zagraniczną;
● różnych wariantów podziału spółki.
Łączenie spółek jest instytucją prawną pozwalającą firmom na konsolidację, rozwój oraz zmianę pozycji na rynku i podniesienie konkurencyjności. Z kolei podział spółki jest szansą na restrukturyzację jej przedsiębiorstwa, gdyż umożliwia wydzielenie jego zorganizowanej części. Obydwie procedury mają ustalony przebieg i wymagają podjęcia działań wykraczających poza standardowe obowiązki sprawozdawcze w roku obrotowym.
Dodatkowo są różne warianty połączenia i podziału spółek, toteż wybór optymalnej procedury wiąże się z rozstrzygnięciem wielu dylematów – wynikają one ze skutków prawnych i podatkowych tych procesów.
W przypadku łączenia i podziału spółek należy pamiętać, aby uwzględnić regulacje z różnych dziedzin prawa. Publikacja w praktyczny sposób pokazuje, jak w trakcie przekształcenia postępować zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, ustawy o rachunkowości oraz przepisami podatkowymi.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Rozdział I Łączenie i podział spółek prawa handlowego w ujęciu formalnoprawnym 1. Uwagi wstępne Procesy transformacyjne w spółkach to nie tylko zmiany polegające na przekształce- niu ich form prawnych, ale także zmiany, których istotą jest łączenie się lub podział spółek już istniejących. Wszystkie możliwe zachodzące w spółkach procesy transformacyjne obrazuje sche- mat 1. Schemat 1. Procesy transformacyjne w spółkach Procesy transformacyjne w spółkach Łączenie się spółek Podział spółek Przekształcanie Procesowi łączenia i podziału podlegają wyłącznie spółki prawa handlowego (spół- ki kapitałowe: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna oraz spółki osobowe: spółka jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna). W przypadku procesu połączenia spółek powodami są m.in. konsolidacja działań w określonej branży, przeciwdziałanie wrogiemu przejęciu spółek czy przeciwdziała- nie dominacji (monopolu) na rynku innego podmiotu gospodarczego. Zamiarem po- 11 Rozdział I. Łączenie i podział spółek prawa handlowego w ujęciu formalnoprawnym łączenia jest zwykle wzmocnienie pozycji na rynku określonej branży lub spółek albo przeciwnie – przeciwdziałanie próbom osłabienia określonej branży lub spółki na ryn- ku gospodarczym. Z kolei podział spółek ma cel całkowicie odwrotny, tj. różny od połączenia, gdyż sta- nowi formę restrukturyzacji. Restrukturyzacja poprzez podział spółki ma na celu roz- drobnienie majątku spółki dzielonej bez konieczności przeprowadzania jej likwidacji. Rozdrobnione składniki majątkowe spółki dzielonej (tj. jej aktywa i pasywa) zostają przekazane w wyniku procesu podziału do dwóch (lub więcej) innych już istniejących na rynku spółek albo też do spółek nowo tworzonych w tym celu. W efekcie następuje rozwiązanie spółki dzielonej (poprzez jej rozbiór) albo wydzielenie określonej części jej składników majątkowych, przy jednoczesnym utrzymaniu bytu prawnego spółki dzielonej (poprzez wydzielenie). Intencją procesu podziału jest generalnie racjonali- zacja procesów gospodarczych lub rozwiązanie konfliktów istniejących między wspól- nikami. Zasady i cele procesów przekształceniowych w spółkach handlowych zostały omówio- ne w odrębnej publikacji1. 2. Łączenie się spółek 2.1. Cel i istota połączenia Proces łączenia się spółek następuje według zasad uregulowanych zarówno w przepisach Kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.), jak i dyrektywy 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 26 października 2005 r. w sprawie transgraniczne- go łączenia się spółek kapitałowych (Dz.Urz. UE L 310 z 25.11.2005, str. 1). Spółki mogą łączyć się wyłącznie w spółkę kapitałową. Oznacza to, że ostateczną formą prawną powstałą po zakończeniu procesu łączenia musi być zawsze spół- ka kapitałowa, nawet wówczas, gdy w procesie łączenia jednym z podmiotów była spółka osobowa. Łączyć się ze sobą mogą zatem zarówno spółki kapitałowe, jak i spółki osobowe (które mogą się łączyć tylko w spółkę kapitałową). Spółki kapitałowe mogą się łączyć między sobą oraz ze spółkami osobowymi, z tym jed- nak zastrzeżeniem, że spółka osobowa nie może być spółką przejmującą albo spółką nowo zawiązaną. Zasady łączenia się spółek handlowych obrazuje sche- mat 2. WAŻNE! Połączeniu nigdy nie podlegają spółki znajdujące się w likwidacji (jeśli nastąpiła faza podziału majątku) lub w stanie upadłości. 1 E. Bartkowiak, J. Gawrońska, G. Ziółkowski, Przekształcenia spółek. Praktyczne aspekty prawne, podat- kowe i rachunkowe, Warszawa 2018. 12
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Łączenie i podział spółek.Praktyczne aspekty prawne, podatkowe i rachunkowe
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: