Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00543 007864 11006413 na godz. na dobę w sumie
Łączność bliskiego zasięgu na morzu - ebook/pdf
Łączność bliskiego zasięgu na morzu - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 24
Wydawca: Alma - Press Sp. z o.o. Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7020-508-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka omawia skrótowo zasady łączności bliskiego zasięgu na morzu, w tym łączność rutynową i łączność w niebezpieczeństwie. Przedstawia schemat postępowania w niebezpieczeństwie, zasady używania radioboi ratunkowej EPIRB i transpondera radarowego SART. Zawiera też instrukcję obsługi stacji VHF DSC i omówienie systemu Navtex, podstawowego elementu rozpowszechniania informacji dotyczących bezpieczeństwa żeglugi.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Rozpoczynaja˛c ła˛cznos´c´ radiotelefoniczna˛ – o ile nie została uzgodniona w systemie DSC – na ogo´ł wywołuje sie˛ konkretna˛ stacje˛, wymieniaja˛c jej nazwe˛ i sygnał rozpoznawczy lub wszystkie stacje. Gdy brak odpowiedzi, powtarza sie˛ wywołanie po 2–3 minutach podaja˛c swoja˛ identyfikacje˛. Numer kanału oraz liczby podaje sie˛ wyma- wiaja˛c kaz˙da˛ cyfre˛ osobno a czas w systemie 24-godz. i najlepiej jako uniwersalny skorygowany (UTC). Kore- spondencje˛ prowadzi sie˛ je˛zykiem otwartym (clear), wolno i wyraz´nie prosto do mikrofonu trzymanego blisko ust. Nalez˙y mo´wic´ kro´tko, konkretnie, uz˙ywaja˛c standardo- wych sło´w i fraz. Posługuja˛c sie˛ je˛zykiem angielskim nalez˙y uz˙ywac´ zwroto´w w miare˛ moz˙liwos´ci zgodnych z „Morskim nawigacyjnym słownikiem frazeologicznym” (Standard Marine Navigational Vocabulary), „Mie˛dzynaro- dowym Kodem Sygnałowym” (International Code of Signals) i „Mie˛dzynarodowym Lotniczym i Morskim Podre˛- cznikiem Poszukiwania i Ratowania” (International Aero- nautical and Maritime Search and Rescue Manual – IAM- SAR). W przypadku trudnos´ci je˛zykowych nalez˙y posługi- wac´ sie˛ grupami kodowymi MKS, sygnalizuja˛c to sło- wem INTERCO. Dla podkres´lenia waz˙nos´ci cze˛s´ci wia- domos´ci uz˙ywa sie˛ słowa REPEAT i powtarza sie˛ je. Pozostałe zwroty oznaczaja˛: Ła˛cznos´c´ bliskiego zasie˛gu na morzu 2 CONFIRM – potwierdzenie poprawnos´ci, RECEIVED, ROMEO lub ROGER – potwierdzenie od- bioru i zrozumienie otrzymanej wiadomos´ci, CORRECTION – „Anulujcie moje ostatnie słowo lub grupe˛” i po nim naste˛puje poprawione słowo lub grupa, SAY AGAIN – pros´ba o powto´rzenie wiadomos´ci, Alfabet fonetyczny A Alfa B Bravo C Charlie D Delta Echo E F Foxtrot G Golf H Hotel I India Juliet J Kilo K L Lima M Mike N November O Oscar P Papa Q Quebec R Romeo AL FA BRA WO CZAR LI DEL TA EK O FOKS TROT GOLF HO TEL IN DIA DZ˙U LI JET KI LO LI MA MA IK NO WEM BER OS KAR PA PA KE BEK RO MI JO Viktor Sierra Tango S T U Uniform V W Whiskey X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 X-ray Yankee Zulu nadazero una-one bisso-two terra-three karte-four panta-five soxi-six sette-seven okto-eight nove-nine SI ER RA TANG GO JU NI FORM WIK TAR ŁYS KI EKS RAY JAN KI ZU LU NA DA-ZE RO UNA-UAN BIS SO-TU TE RA-TRI KARTE-FOER PANTA-FAIF SOK SI-SIKS SET TE-SEWN OK TE-EJT NOWE-NAIN Sylaby wyro´ z˙nione tłustym drukiem powinny byc´ akcentowane. Ła˛cznos´c´ bliskiego zasie˛gu na morzu ● Ła˛cznos´c´ w niebezpieczen´stwie (DISTRESS/MAYDAY) 3 ACKNOWLEDGE – pros´ba o potwierdzenie odbioru 2. Wys´lij sygnał DSC distress (Ch 70), wybieraja˛c i zrozumienia, OVER – koniec wypowiedzi, ODBIO´ R – koniec wypowiedzi w korespondencji w je˛- zyku polskim (przejs´cie z nadawania na odbio´r), OUT, OVER AND STOP, OVER AND OUT – koniec korespondencji, STOP – koniec korespondencji w je˛zyku polskim. Liczby podaje sie˛ kaz˙da˛ z cyfr z osobna, słowo DECIMAL oznacza znak dziesie˛tny a STOP kropke˛. Literowanie nalez˙y sygnalizowac´ zwrotem I SPELL. Nie powinno sie˛ przerywac´ wiadomos´ci przed jej zakon´czeniem. Ła˛cznos´ c´ w niebezpieczen´ stwie (DISTRESS/MAYDAY) Distress (MAYDAY w radiotelefonii) oznacza, z˙e stat- kowi lub człowiekowi (wypadnie˛cie za burte˛ – MOB) grozi niebezpieczen´stwo i z˙a˛da natychmiastowej pomocy. Nadawane jest z upowaz˙nienia kapitana lub osoby odpowiedzialnej za statek i skierowane do wszystkich stacji. Ma bezwzgle˛dne pierwszen´stwo korespondencji. Wezwanie w niebezpieczen´ stwie 1. Wła˛cz stacje˛ i wybierz maks. moc nadawania. z listy rodzaj niebezpieczen´stwa: fire/explosion – poz˙ar/eksplozja, flooding – przeciek, collision – zderzenie, grounding – wejs´cie na mielizne˛, listing and in danger of capsizing – niebez- pieczny przechył i niebezpieczen´stwo wywrotki, sinking – tonie˛cie, disabled and drift – brak manewrowos´ci i dryfo- wanie, abandoning ship – opuszczenie statku, piracy attack – atak pirato´w, ❍ MOB/Man Over Board – człowiek za burta˛. 3. Wybierz Ch 16 lub inny, na kto´rym moz˙esz zwro´- cic´ na siebie uwage˛ innych stacji na danym obszarze (np. mie˛dzystatkowy Ch 13, słuz˙b portowych czy VTS). 4. Nadaj radiotelefoniczna˛ wiadomos´c´ w niebezpie- czen´stwie, mo´wia˛c wolno, dobitnie, wyraz´nie, je˛zykiem otwartym, zgodnie z systemem: MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY THIS IS... (nazwa, MMSI jednostki 3x) MAYDAY... (nazwa jednostki 1x) MY POSITION IS 00 DEGREES 00 MINUTES NORTH/SOUTH ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ Ła˛cznos´c´ bliskiego zasie˛gu na morzu ● Ła˛cznos´c´ w niebezpieczen´stwie (DISTRESS/MAYDAY) 4 000 DEGREES 00 MINUTES WEST/EAST (moz˙e tez˙ byc´ namiar i odległos´c´ od jakiegos´ punktu lub nazwa akwenu) ...(podaj rodzaj niebezpieczen´stwa, jaki wybrałes´ w DSC) I REQUIRED IMMEDIATE ASSISTANCE (lub podaj rodzaj innej z˙a˛danej pomocy) AT... (czas najlepiej podaj z odbiornika GPS) UNIVERSAL TIME CORRECT MASTER OVER W dalszej korespondencji podajemy: liczbe˛ oso´b na pokładzie, w tym rannych, rodzaj jednostki, ilos´c´ s´rod- ko´w ratunkowych na wodzie, inne sposoby sygnalizacji, warunki atmosferyczne itp. Potwierdzenie odbioru wezwania w niebezpie- czen´ stwie dla stacji be˛da˛cej w niebezpieczen´stwie po- winno nasta˛pic´ moz˙liwie szybko. W miare˛ moz˙liwos´ci przez Centrum Koordynacyjne Ratownictwa (Rescue Coordination Centre – RCC) lub stacje˛ brzegowa˛(Coas- tal Radio Station – CRS), do kto´rej było adresowane lub przez wszystkie statki (moga˛ce pomo´c lub nawet od- ległe), kto´re odebrały wezwanie. Jes´li nie nasta˛piło potwierdzenie, zapisz tres´c´ wezwania i nadaj potwier- dzenie jak naste˛puje: MAYDAY... (nazwa jednostki wzywaja˛cej pomocy po- wto´rzona 3x) THIS IS... (nazwa jednostki potwierdzaja˛cej odbio´r we- zwania powto´rzona 3x) RECEIVED MAYDAY Korespondencja w niebezpieczen´ stwie powinna odbywac´ sie˛ na cze˛stotliwos´ciach przeznaczonych do tego celu (priorytetowe Ch 16 i Ch 06), a za jej koordyna- cje˛ odpowiedzialne jest RCC prowadza˛ce akcje˛ SAR lub stacja przez nie upowaz˙niona (zwykle On Scene Com- mander – OSC). Obejmuje korespondencje˛ dotycza˛ca˛ jednostki w niebezpieczen´stwie, w tym ła˛cznos´c´ koordy- nacyjna˛ SAR i ła˛cznos´c´ na miejscu akcji. Powinna sie˛ odbywac´ z wykorzystaniem radiotelefonii i kaz˙dorazowo byc´ sygnalizowana pojedynczym słowem MAYDAY. Pos´rednie alarmowanie w niebezpieczen´ stwie, (wiadomos´c´ o niebezpieczen´stwie nadawana przez sta- cje˛ w niej niebe˛da˛ca˛), gdy: stacja be˛da˛ca w niebezpieczen´stwie nie jest w sta- nie sama nadac´ alarmu, kapitan lub osoba odpowiedzialna za jednostke˛ niebe˛da˛ca˛ w niebezpieczen´stwie uwaz˙a, z˙e nie- zbe˛dne jest udzielenie pomocy jednostce, jednostka nie jest w stanie udzielic´ pomocy, a ode- brała wezwanie niepotwierdzone przez innych. Radiotelefoniczne pos´rednie alarmowanie w niebez- pieczen´stwie powinno byc´ poprzedzone alarmowaniem pos´rednim (Distress Relay) w systemie DSC. Stacja ❍ ❍ ❍ Ła˛cznos´c´ bliskiego zasie˛gu na morzu ● Ła˛cznos´c´ w niebezpieczen´stwie (DISTRESS/MAYDAY) 5 nadaja˛ca pos´rednie alarmowanie w niebezpieczen´stwie musi jednoznacznie okres´lic´, z˙e sama nie jest w niebez- pieczen´stwie. MAYDAY RELAY, MAYDAY RELAY, MAYDAY RELAY THIS IS... (nazwa, MMSI jednostki własnej powto´rzona 3x) AT... (podaj czas odbioru alarmowania) UTC ON DSC/VHF CHANNEL 16 I RECEIVED MAYDAY FROM... (nazwa lub MMSI jedno- stki wzywaja˛cej pomocy) AS FOLLOWS: ... (zacytuj tres´c´ odebranego wezwania pomocy) MASTER OVER Uciszanie (nakaz milczenia) skierowane do wszyst- kich stacji zakło´caja˛cych korespondencje˛ niebezpie- czen´stwa i moz˙e byc´ nadawany przez RCC, jednostke˛ koordynuja˛ca˛ akcje˛ SAR, stacje˛ nadbrzez˙na˛ zaangaz˙o- wana˛ w akcje˛ lub stacje˛ zagroz˙ona˛. MAYDAY ALL STATIONS, ALL STATIONS, ALL STATIONS THIS IS... (nazwa stacji uciszaja˛cej) SILANCE MAYDAY Uciszanie moz˙e tez˙ byc´ przeprowadzone przez kaz˙da˛ inna˛stacje˛, kto´ra uzna to za konieczne. Musi ona podac´ swoja˛ identyfikacje˛. MAYDAY ALL STATIONS, ALL STATIONS, ALL STATIONS THIS IS... (nazwa stacji uciszaja˛cej) SILANCE DISTRESS Warunkowe zawieszenie uciszenia nadaje stacja kieruja˛ca akcja˛. Do normalnej korespondencji na danej cze˛stotliwos´ci moz˙na powro´cic´, uwaz˙aja˛c jednak czy uciszenie nie zostanie przywro´cone. MAYDAY ALL STATIONS, ALL STATIONS, ALL STATIONS THIS IS... (nazwa stacji uciszaja˛cej) AT... (podaj czas) UNIVERSAL TIME CORRECT VES- SEL... (nazwa jednostki be˛da˛cej w niebezpieczen´stwie) SILANCE PRUDANCE Zakon´ czenie korespondencji niebezpieczen´ stwa na- daje stacja kieruja˛ca akcja˛ na zakon´czenie akcji ratun- kowej. MAYDAY ALL STATIONS, ALL STATIONS, ALL STATIONS THIS IS... (nazwa stacji kon´cza˛cej korespondencje˛ w nie- bezpieczen´stwie) AT... (podaj czas) UNIVERSAL TIME CORRECT VES- SEL... (nazwa jednostki be˛da˛cej w niebezpieczen´stwie) SILANCE FINI Odwołanie fałszywego alarmu. W przypadku wy- krycia nieuzasadnionej emisji sygnału Distress natych- miast nalez˙y go przerwac´ (najlepiej poprzez wyła˛czenie zasilania urza˛dzenia), naste˛pnie wybrac´ Ch 16 z mak-
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Łączność bliskiego zasięgu na morzu
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: