Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00038 007605 18991652 na godz. na dobę w sumie
Lekcje biznesu przy rodzinnym stole - ebook/pdf
Lekcje biznesu przy rodzinnym stole - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 176
Wydawca: Vocatio Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7492-038-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> finanse
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Ciekawe, że uderzająca liczba właścicieli znanych firm, przedsiębiorców, ludzi kreatywnych, zawodowych sportowców oraz CEO wielkich spółek wychowała się jako dzieci samotnych rodziców, przeważnie samotnych matek. Żeby dojść na szczyt, kombinuj tak, jak to robią samotne matki. Z drobiazgową starannością zarządzaj swoim czasem. Miej listę rzeczy do zrobienia. Bądź zorganizowany. Bądź wytrwały. Zrób codziennie jak najwięcej. Planuj. Bądź na czas. Bądź zdrowy. Nie narzekaj. Bądź jak mama: choćby nie wiem jak bolało, nie narzekaj. Jak to ujął jeden z tych na szczycie: „Przez wszystkie te lata, a było ich ponad czterdzieści, kiedy moja mama była samotną matką, pomimo biedy, kłopotów z alimentami i przytłaczających problemów nigdy, przenigdy nie narzekała. Ani razu”.I dbaj o swoje maniery! Brak odpowiednich manier przy stole świadczy o egoizmie i lekceważeniu innych. Z powodu kiepskich manier przy stole niczego nie załatwimy. Dlatego zachowywanie się przy stole niczym prosiak należy do najcięższych przestępstw towarzyskich. Podobna zasada dotyczy jedzenia w pojedynkę. Okazujmy sobie samemu taki szacunek, jaki okazujemy innym. Przyszłemu sukcesowi wyraźnie sprzyja też praca w wieku szkolnym w charakterze roznosiciela gazet czy mleka, aktywne członkostwo w drużynach skautów, gra w zespole muzycznym i podobne zajęcia.

Historie z życia wybitnych przedsiębiorców zgromadzone w tej książce w postaci zwięzłych zasad, pomogą każdemu zrozumieć, jakie doświadczenia życiowe kształtują charaktery tych, którzy na końcu zostają zwycięzcami. Bardzo polecamy tę książkę wszystkim rodzicom, którzy pragną dać swym dzieciom dobry życiowy start.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ΛΕΚΧϑΕ ΒΙΖΝΕΣΥ ΠΡΖΨ ΡΟ∆ΖΙΝΝΨΜ ΣΤΟΛΕ Ω σεριι „Ρεχεπτα να βιζνεσ” ϑεφφρεψ ϑ. Φοξ ναπισα! ναστ∀πυϕ#χε κσι#∃κι: 1. ϑακ ζοστα! µιστρζεµ µαρκετινγυ, χζψλι ο ζασαδαχη, δζι!κι κτ⌠ρψµ δζωονι κασα 2. ϑακ ζαροβι! δυ∀ε πιενι#δζε ω σωοϕεϕ φιρµιε, χζψλι ο ∀ωι!τψχη ζασαδαχη λυδζι βιζνεσυ 3. ϑακ βψ! ωιελκιµ σζεφεµ, χζψλι ϕακ ζναλε#∃ ναϕλεπσζψχη πραχοωνικ⌠ω 4. ϑακ ζοστα! σζαµανεµ σπρζεδα∀ψ, χζψλι ϕακ σπροωαδζι∃ δο φιρµψ δεσζχζ πιενι!δζψ 5. Νιε ωψσψ∃αϕ Χς, χζψλι ϕακ σι! δοστα∃ δο δοβρεϕ φιρµψ 6. ϑακ ζοστα! ΧΕΟ, χζψλι ο ζασαδαχη δοχηοδζενια να σζχζψτψ 7. Σεκρετψ ωιελκιχη ηανδλοωχ⌠ω, χζψλι ϕακ δοκονψωα∃ τεγο, χζεγο ιννι νιε µογ 8. Λεκχϕε βιζνεσυ πρζψ ροδζιννψµ στολε, χζψλι ϕακ σι! κσζτα τυϕ χηαρακτερψ ζωψχι!ζχ⌠ω 9. Πρζελιχζ το να πιενι#δζε, χζψλι ϕακ σκυτεχζνιε ζωι!κσζα∃ πρζψχηοδψ φιρµψ Ωι!χεϕ ινφορµαχϕι ο αυτορζε να στρονιε: ωωω.φοξανδχοµπανψ.χοµ Jeffrey J. Fox ΛΕΚΧϑΕ ΒΙΖΝΕΣΥ ΠΡΖΨ ΡΟ∆ΖΙΝΝΨΜ ΣΤΟΛΕ czyli jak się kształtują charaktery zwycięzców Oficyna Wydawnicza „Vocatio” Warszawa Τψτυ∀ ορψγινα∀υ: Ηοω το Γετ το τηε Τοπ Βυσινεσσ Λεσσονσ Λεαρνεδ ατ τηε ∆ιννερ Ταβλε Πρζεκ∀αδ: Αλεκσανδρα Χζωοϕδρακ Ρεδακχϕα: Ελ∋βιετα Μαµχζαρζ Ρεδακχϕα τεχηνιχζνα: Μα γορζατα Βιεγα(σκα−Βαρτοσιακ Κορεκτα: Ελ∋βιετα Αυγυστψνιακ Προϕεκτ οκ∀αδκι: ϑοαννα Ζ ονκιεωιχζ Χοπψριγητ ♥ 2007 βψ ϑεφφρεψ ϑ. Φοξ Αλλ ριγητσ ρεσερϖεδ. Φιρστ πυβλισηεδ βψ Ηψπεριον. Τηε Πολιση τρανσλατιον ριγητσ πυβλισηεδ ιν αγρεεµεντ ωιτη ∆ορισ Σ. Μιχηαελσ Λιτεραρψ Αγενχψ, Ινχ., Νεω Ψορκ, ΥΣΑ Χοπψριγητ φορ τηε Πολιση εδιτιον ♥ 2007 βψ Οφιχψνα Ωψδαωνιχζα „ςοχατιο”. Αλλ ριγητσ το τηε Πολιση εδιτιον ρεσερϖεδ Ωσζελκιε πραωα δο ωψδανια πολσκιεγο ζαστρζε#ονε. Κσι∃#κα ανι #αδνα ϕεϕ χζ! νιε µο#ε βψ πρζεδρυκοωψωανα ανι ω ϕακικολωιεκ ιννψ σποσ⌠β ρεπροδυκοωανα χζψ ποωιελανα µεχηανιχζνιε, φοτοοπτψχζνιε, ζαπισψωανα ελεκτρονιχζνιε λυβ µαγνετψχζνιε, ανι οδχζψτψωανα ω ροδκαχη πυβλιχζνεγο πρζεκαζυ βεζ πισεµνεϕ ζγοδψ ωψδαωχψ. Ω σπραωιε ζεζωολε∋ ναλε#ψ ζωραχα σι! δο: Οφιχψνα Ωψδαωνιχζα „ςοχατιο” 02−798 Ωαρσζαωα, υλ. Πολνεϕ Ρ⌠#ψ 1 ε−µαιλ: ϖοχατιο≅ϖοχατιο.χοµ.πλ Ρεδακχϕα: φαξ (22) 648 63 82, τελ. (22) 648 54 50 ∆ζια∀ ηανδλοωψ: φαξ (22) 648 03 79, τελ. (22) 648 03 78 ε−µαιλ: ηανδλοωψ≅ϖοχατιο.χοµ.πλ Κσι!γαρνια Ωψσψ∀κοωα „ςοχατιο” 02−798 Ωαρσζαωα 78 , σκρ. ποχζτ. 54 τελ. (603) 861 952 ε−µαιλ: κσιεγαρνια≅ϖοχατιο.χοµ.πλ ωωω.ϖοχατιο.χοµ.πλ ΙΣΒΝ 978−83−7492−038−4 Κσι ∋κ! τ! πο∀ωι!χαµ πρζεχυδοωνεϕ, φανταστψχζνεϕ ροδζινιε Φοξ⌠ω: Μαρλενε, Ερινοωι, ∆αµιανοωι, Βρεννιε Ροσε, Λυχε Μοδεστο, Ελλι, Ηεατηερ, Χηρισοωι οραζ τψµ, κτ⌠ρζψ ϕεσζχζε σι! ω νιεϕ ποϕαωι . Ζα αδρεσατ⌠ω τεϕ δεδψκαχϕι µογ σι! τε∋ υωα∋α∃ ποζοσταλι χζ ονκοωιε ροδζιν Φοξ ι Φλαηερτψ. ϑασνε ϕακ σ ο(χε! Σπισ τρε χι Ποδζι!κοωανια ............................................................. 11 Ωπροωαδζενιε ............................................................. 13 1. Κιεδψ Τηοµασ ϑεφφερσον ϕαδα∀ σαµ.............................. 15 2. Ωψναϕµιϕ µιγ∀οωιεχ .................................................. 17 3. Κοµβινυϕ ϕακ µαµα .................................................... 21 4. Β∃δ( Πανεµ Ωεων!τρζνψµ ι Πανεµ Ζεων!τρζνψµ ................................................. 25 5. „Χο βψµ ζροβι∀ πρζεζ πιερωσζε στο δνι” ...................... 28 6. „Ωιδζιχιε τ! ρυδερ!?”................................................... 31 7. Γενερα∀ Παττον νιε µο#ε ρζ∃δζι καντψν∃.................... 33 8. Π∀α ραχηυνκι δυχηοωνψχη, ναυχζψχιελι, #ο∀νιερζψ .................................................. 35 9. Κονιεχ ζ τψµ, ι κωιτα................................................... 36 10. Ζαωσζε χηωαλ σζεφα κυχηνι, ζω∀ασζχζα τεγο ω δοµυ ............................................... 38 11. )αγοδνψχη σ∀⌠ω νιε τρζεβα οδσζχζεκιωα ................... 41 12. Νιε β∃δ( πονυρακιεµ ................................................... 44 13. Κογο οβχηοδζι τεχηνολογια? ....................................... 46 14. ϑακο νιε ϕεστ ζαδανιεµ νρ 1....................................... 50 15. ∆αωαϕ τακιε ναπιωκι, ϕακιε σαµ χηχια∀βψ δοσταωα ...................................... 53 16. Ναϕωα#νιεϕσζε πψτανιε ω βιζνεσιε .............................. 57 17. Νιε τρωο∋ χζασυ ........................................................... 59 18. Πατρζ να σω∃ φιρµ! οχζψµα σπρζεδαωχψ ...................... 61 19. Πραχα δζιεχι? ∆οβρα ρζεχζ............................................ 64 20. Ναυχζ δζιεωχζψνψ γωιζδα ......................................... 66 21. Βεζ ζαιµκ⌠ω, προσζ!!.................................................. 68 22. Φραζεσψ ζοσταω φραϕεροµ .............................................. 70 23. „Νιεχη Μικεψ ποωιε” .................................................. 73 24. Ζασαδα ΚΚ ................................................................... 76 25. Νιε ζωλεκαϕ ζ „νιε” ...................................................... 78 26. „Σπυδ∀υϕ τεραζ ι πρζεγρψωαµψ µεχζ” .......................... 80 27. Κλιενχι νιε χηχ∃ σ∀υχηα ο πολιτψχε.............................. 83 28. Νιε παρκυϕ πρζεδ σωοιµ σκλεπεµ ................................ 85 29. Νιε ζακλεϕαϕ οκιεν ωψσταωοωψχη ................................ 89 30. Πρζεστα∋ τψλε ϕε ! ........................................................ 91 31. Μι!σο κρ⌠ϕ δροβνιυτκο ................................................. 93 32. Νιε φολγυϕ σοβιε............................................................ 95 33. Ζασαδα „Χο, ∆λαχζεγο, ϑακ” ........................................ 97 34. Νιε υδαωαϕ ................................................................... 98 35. Νιε ωψκρ!χαϕ σι! ........................................................ 101 36. ϑακ ποδεϕµοωα δεχψζϕε ........................................... 103 37. ϑακ νασ∀υχηιωα οδγ∀οσυ πιενι!δζψ ........................... 105 38. Νιε υχζ σκρζψδ∀οωεγο ∀απα πι∀κι.............................. 108 39. Στρζε# σι! ∀αωκι ρεζερωοωψχη ................................... 111 40. Ζατρυδνιαϕ τψλκο τψχη, κτ⌠ρψχη ζαπροσι∀βψ 41. Τρακτυϕ κλιεντ⌠ω ϕακ σωοιχη πρψωατνψχη γο χι ....................................................... 117 δο δοµυ να οβιαδ....................................................... 114 42. Νιε πο το σι! χηοδζι δο σζκο∀ψ, #εβψ ϕε νιαδανιε .................................................... 119 43. Ο ρ!κ! προσι σι! σζεπτεµ ............................................ 121 44. ϑε λι µασζ σταωια , σταωιαϕ τψλκο να σιεβιε ................ 123 45. Ποδπισυϕ κα#δε πολεχενιε ζαπ∀ατψ .............................. 125 46. Πρζεδσταωιαϕ ω∀ασνε ραχϕε, αλε ζαωσζε γρζεχζνιε.................................................. 130 47. Νιε πρζψϕµυϕ ζ µιεϕσχα πιερωσζεϕ οφερτψ ................... 132 48. Βυτψ χα∀ε ω β∀οχιε – βυτψ χα∀ε ω ζ∀οχιε..................... 134 49. Αβσολυτνψ ζακαζ „νιεπο#∃δανψχη οκολιχζνο χι” ............................................................. 136 50. Νιγδψ σι! νιε σπ⌠(νιαϕ................................................ 138 51. Ζαχηοωυϕ σι! ϕακ ω∀α χιχιελ ....................................... 141 52. Πιενι∃δζε φιρµοωε ωψδαωαϕ τακ σαµο ϕακ ω∀ασνε ................................................... 143 53. Νιε δαωαϕ ∗ψδοωι ωιεπρζοωινψ................................ 145 54. Νιε π∀αχζ ναδ σκωα νια∀ψµ µλεκιεµ ........................ 148 55. Νιεχη ωψρζυχ∃ τω⌠ϕ προδυκτ ζ Βοστονυ..................... 151 Ζακο∋χζενιε ............................................................... 155 Ωσπ⌠∀τω⌠ρχψ κσι∃#κι ................................................. 157 Ποδζι∀κοωανια ∆ζι!κυϕ!: Κα#δεµυ ζε ωσπανια∀ψχη ωσπ⌠∀τω⌠ρχ⌠ω τεϕ κσι∃#κι (ζοβ. στρ. 157–175), ∀∃χζ∃χ ϕεδνοχζε νιε ωψραζψ υζνανια δλα ιχη ρο− δζιχ⌠ω, δζιαδκ⌠ω, ναυχζψχιελι ι ωψχηοωαωχ⌠ω. Χζψτελνιχψ οραζ ωσζψσχψ στυδενχι ωψδζια∀⌠ω ζαρζ∃δζανια ι πρζεδσι!βιορ− χζο χι σ∃ Ωαµ ζοβοωι∃ζανι! Βρενδζιε Χοπελανδ, ρεδακτορ προωαδζ∃χεϕ ω ωψδαωνιχ− τωιε Ηψπεριον, κτ⌠ρα δοκονα∀α ω τεϕ κσι∃#χε πεωνψχη ποπρα− ωεκ ναϕωψ#σζεϕ κλασψ. Ποδζι!κοωανια τακ#ε δλα ωψϕ∃τκοωεγο ζεσπο∀υ Ηψπεριον, δζι!κι κτ⌠ρεµυ τε κσι∃#κι ιστνιεϕ∃. ∆ορισ Μιχηαελσ ζ ∆ΣΜ Λιτεραρψ Αγενχψ ω Νοωψµ ϑορ− κυ, ναλε#∃χεϕ δο ωιατοωεϕ πιερωσζεϕ λιγι αγεντ⌠ω λιτεραχκιχη, οραζ ∆ελιι Βερριγαν Φακισ, δζι!κι κτ⌠ρεϕ τα κσι∃#κα ποϕαωι σι! να χα∀ψµ ωιεχιε. Πρζψϕαχιο∀οµ, κτ⌠ρζψ πρζψγλ∃δαλι σι! τεϕ κσι∃#χε ω τρακχιε ϕεϕ ποωσταωανια ι δζι!κι κτ⌠ρψµ ζµιενι∀α σι! ονα να λεπσζε. 11 Ωπροωαδζενιε Στ⌠∀ ϕεστ δλα Αµερψκανινα σψµβολεµ #ψχια ροδζιννεγο. Πρζψ νιµ δζιεχι σι! υχζ∃, ροζωιϕαϕ∃ αµβιχϕε, ναβιεραϕ∃ πεωνο χι σιεβιε, δοϕρζεωαϕ∃ – ι ζαραβιαϕ∃ σοβιε να κλαπσψ. Ωσζψστκο πο το, #εβψ πεωνεγο δνια δοϕ να σαµ σζχζψτ. Στ⌠∀ ω ροδζιννψµ δοµυ – β∃δ( τακι χζψ ιννψ ϕεγο οδποωιεδνικ – στανοωι∀ χεν− τρυµ #ψχια ροδζιννεγο κα#δεϕ χψωιλιζαχϕι ϕυ# οδ χηωιλι, γδψ χζ∀οωιεκ ϕασκινιοωψ οδκρψ∀ ογιε∋. ∆οµοωα κολαχϕα το τρενινγ πρζεδ ωα#νψµι κολαχϕαµι ω πρζψσζ∀ο χι. Πρζψ στολε ωψποωιαδα σι! µοδλιτωψ, ωζνοσι τοαστψ, υχζψ σι! δοβρψχη µανιερ, οµαωια προβλεµψ. Το πρζψ στολε µιλιονψ δζιεχι σ∀υχηαϕ∃ λεκχϕι ο #ψχιυ ι βιζνεσιε, λεκχϕι ποµοχνψχη ω δροδζε να σζχζψτψ κα#δεϕ προφεσϕι. Το πρζψ στο− λε υχζψµψ σι! ιντερεσ⌠ω, προωαδζιµψ ϕε ι φιναλιζυϕεµψ. Πρζψ στολε σταρσι πρζεκαζυϕ∃ µ∀οδσζψµ µ∃δρο , δο ωιαδχζενιε ι ζναϕοµο ηιστοριι. 13 Κσι∃#κα τα οπιερα σι! να βεζχεννψχη ωσποµνιενιαχη λυ− δζι, κτ⌠ρζψ δοταρλι να σζχζψτψ. Ωζνιε µψ ζατεµ τοαστ ζα ροδζιχ⌠ω, δζιαδκ⌠ω ι ωσπ⌠∀− βιεσιαδνικ⌠ω ω κα#δψµ µιεϕσχυ να ωιεχιε: „Να ζδροωιε ι ωσζελκιεϕ ποµψ λνο χι. ∆ζι!κυϕεµψ!”. 14 1 Κιεδψ Τηοµασ ϑεφφερσον ϕαδα! σαµ Ω δω⌠χη πρζψπαδκαχη µανιερψ πρζψ στολε µυσζ∃ βψ νιεσκα− ζιτελνε: κιεδψ ϕεµψ ποσι∀εκ ω τοωαρζψστωιε ιννψχη ι κιεδψ ϕεµψ γο σαµι. Πρζψ ροδζιννψµ οβιεδζιε, να λυνχηυ βιζνεσο− ωψµ χζψ πρζψ οβοζοωψµ ογνισκυ – σποσ⌠β ϕεδζενια το σπραωδζιαν κυλτυρψ. Πρζψ στολε ζαωι∃ζυϕε σι! σπ⌠∀κι, ζαρψσο− ωυϕε πλανψ, ποδεϕµυϕε δεχψζϕε, ωψµιενια ινφορµαχϕε, δοβιϕα ταργυ. Σποσ⌠β βψχια χζ∀οωιεκα πρζψ στολε χζ!στοκρο ποζωαλα ωεϕρζε ω ϕεγο πραωδζιωψ χηαρακτερ. Χζψ ϕεστ το οσοβα ζ να− λε#ψτ∃ κινδερσζτυβ∃, υπρζεϕµα, ζαιντερεσοωανα ροζµοω∃, δοωχιπνα, σποστρζεγαωχζα, οπανοωανα? Χζψ τε# ωιδζιµψ πρζεδ σοβ∃ νιεοπανοωανεγο, ιγνορυϕ∃χεγο ιννψχη #αρ∀οκα, νιευµιεϕ∃χεγο σι! ζναλε( αρογαντα ι προστακα? Βρακ οδποωιεδνιχη µανιερ πρζψ στολε ωιαδχζψ ο εγο− ιζµιε ι λεκχεωα#ενιυ ιννψχη. Ζ ποωοδυ κιεπσκιχη µανιερ πρζψ στολε νιχζεγο νιε ζα∀ατωιµψ. ∆λατεγο ζαχηοωψωανιε σι! πρζψ στολε νιχζψµ προσιακ ναλε#ψ δο ναϕχι!#σζψχη πρζεστ!πστω 15 τοωαρζψσκιχη. Ποδοβνα ζασαδα δοτψχζψ ϕεδζενια ω ποϕεδψν− κ!. Οκαζυϕµψ σοβιε σαµεµυ τακι σζαχυνεκ, ϕακι οκαζυϕεµψ ιννψµ. Βρψτψϕσχψ οφιχεροωιε ω οβοζαχη ϕενιεχκιχη ποδχζασ δρυγιεϕ ωοϕνψ ωιατοωεϕ δβαλι ο το, αβψ κα#δψ #ο∀νιερζ, βεζ ωζγλ!δυ να ρανγ! ι ποµιµο πανυϕ∃χψχη φαταλνψχη ωαρυνκ⌠ω, πρζεστρζεγα∀ ναλε#ψτψχη µανιερ πρζψ στολε. Τα δψσχψπλινα πρζψποµινα∀α υωι!ζιονψµ ο ιχη χζ∀οωιεχζε∋στωιε ι δυχηο− ωεϕ πρζεωαδζε. Σκορο µοωα ο ϕεδζενιυ ω ποϕεδψνκ!, πρζψποµινα µι σι! πρζεµ⌠ωιενιε πρεζψδεντα ϑοηνα Φ. Κεννεδψ’εγο, ωψγ∀οσζο− νε ω 1962 ροκυ κυ χζχι αµερψκα∋σκιχη λαυρεατ⌠ω Ναγροδψ Νοβλα. Κεννεδψ ποωιτα∀ νοβλιστ⌠ω, χζ∀ονκ⌠ω Κονγρεσυ Στα− ν⌠ω Ζϕεδνοχζονψχη οραζ ιννψχη ζνακοµιτψχη γο χι τακιµι σ∀οωαµι: „Οτο ναϕβαρδζιεϕ νιεζωψκ∀ε ναγροµαδζενιε ταλεντυ ι λυδζκιεϕ ωιεδζψ, ϕακιε ογλ∃δανο ω Βια∀ψµ ∆οµυ, ζ τψµ µο#ε ϕεδψνψµ ωψϕ∃τκιεµ, κιεδψ Τηοµασ ϑεφφερσον ϕαδα∀ σαµ”. Νιε υλεγα ω#τπλιωο χι, ∃ε κιεδψ ωιελκι Τηοµασ ϑεφφερσον ϕαδα! σαµ, δοβρψµ µανιεροµ νιχ νιε ζαγρα∃α!ο. 16
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Lekcje biznesu przy rodzinnym stole
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: