Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00085 012543 13632220 na godz. na dobę w sumie
Leksykon hackingu - książka
Leksykon hackingu - książka
Autor: Liczba stron: 192
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-283-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> hacking >> klasyka hakera
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj zwyczaje i język subkultury hakerów

Hakerzy pojawili się, gdy tylko pierwsze komputery trafiły na uczelnie. W przeciwieństwie do rasowych informatyków, którzy właściwie nie potrzebowali komputerów do swoich teoretycznych rozważań, hakerzy starali się wykorzystać sprzęt praktycznie. Wkrótce stali się prawdziwymi czarodziejami, znającymi od podszewki zasady działania maszyn, na których pracowali. Niewielka część z nich zajęła się włamaniami do systemów, większość poświęciła się pożytecznym zajęciom, dzięki którym powstało wiele cennych i używanych do dziś programów, a nawet języków programowania.

Hakerzy tworzyli i tworzą rozproszoną społeczność, która wykształciła własne zwyczaje, a także swój własny, tajemniczy i trudny do zgłębienia dla profanów język. Jemu właśnie poświęcona jest ta książka. Dzięki niej poznasz slang, którym posługują się hakerzy. Wiele z ukutych przez nich terminów wyszła poza wąskie środowisko hakerskie i używana jest dzisiaj przez szerokie grono osób, często w nieco zmienionym znaczeniu. Dzięki tej książce poznasz, co znaczyły one oryginalnie i przeżyjesz pasjonującą podróż po świecie hakerów.

Setki skrótów i określeń, w których zawarta jest historia komputerów i internetu, czeka na Ciebie. Nie wiesz, co to jest 'płeć bajtowa'? Sięgnij po tę książkę, a wszystko stanie się łatwe.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI Leksykon hackingu KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Autor: John Chirillo T³umaczenie: Andrzej Gra¿yñski ISBN: 83-7361-283-1 Tytu³ orygina³u: Hack Attacks Encyclopedia Format: B5, stron: 192 TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Hakerzy pojawili siê, gdy tylko pierwsze komputery trafi³y na uczelnie. W przeciwieñstwie do rasowych informatyków, którzy w³aġciwie nie potrzebowali komputerów do swoich teoretycznych rozwa¿añ, hakerzy starali siê wykorzystaæ sprzêt praktycznie. Wkrótce stali siê prawdziwymi czarodziejami, znaj¹cymi od podszewki zasady dzia³ania maszyn, na których pracowali. Niewielka czêġæ z nich zajê³a siê w³amaniami do systemów, wiêkszoġæ poġwiêci³a siê po¿ytecznym zajêciom, dziêki którym powsta³o wiele cennych i u¿ywanych do dziġ programów, a nawet jêzyków programowania. Hakerzy tworzyli i tworz¹ rozproszon¹ spo³ecznoġæ, która wykszta³ci³a w³asne zwyczaje, a tak¿e swój w³asny, tajemniczy i trudny do zg³êbienia dla profanów jêzyk. Jemu w³aġnie poġwiêcona jest ta ksi¹¿ka. Dziêki niej poznasz slang, którym pos³uguj¹ siê hakerzy. Wiele z ukutych przez nich terminów wysz³a poza w¹skie ġrodowisko hakerskie i u¿ywana jest dzisiaj przez szerokie grono osób, czêsto w nieco zmienionym znaczeniu. Dziêki tej ksi¹¿ce poznasz, co znaczy³y one oryginalnie i prze¿yjesz pasjonuj¹c¹ podró¿ po ġwiecie hakerów. Setki skrótów i okreġleñ, w których zawarta jest historia komputerów i internetu, czeka na Ciebie. Nie wiesz, co to jest „p³eæ bajtowa”? Siêgnij po tê ksi¹¿kê, a wszystko stanie siê ³atwe. • Poznasz jêzyk hakerów, • Szczegó³owe wyjaġnienia setek skrótów i terminów, • Pasjonuj¹ca wyprawa po tajemniczej spo³ecznoġci komputerowych czarodziejów. Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Wstęp ...................................................k............................................ 5 Leksykon hackingu ...................................................k......................... 7 Leksykon hackingu 20x patrz TOPS-20 abbrev Skrót od wyrazu abbreviation — „skrót”. ABEND (ABnormal END) Nienormalne zakończenie programu; crash, lossage. Oryginalnie nazwa makra systemów operacyjnych OS i DOS komputerów IBM/360 i IBM/370 z lat 1960 – 1980, powodującego natychmiastowe zakończenie wykonywanego programu z inicjatywy systemu operacyjnego lub użytkownika. Z reguły pisane w całości wielkimi literami (ABEND — jak we wspomnianych systemach), spoty- kane także w postaci abend. Nieświadomi etymologii tego słowa hakerzy kojarzą go z niemieckim określeniem wieczoru (niem. abend) — ma ono nazywać czynności operatorów systemu, którzy późnym piątkowym popołudniem wprowadzają system operacyjny w stan tzw. pracy bezobsługowej na czas weeokendu. 1. Skrót oznaczający potwierdzenie (ang. acknowledge); mnemoniczne określenie znaku ASCII(6) używanego (w telegrafii) w charakterze kodu potwierdzającego transmisję. Używany także w odniesieniu do reakcji programu interakcyjnego (np. ping) na zapytanie użytkownika. 2. Uprzejme potwierdzenie tego, iż zrozumiało się punkt widzenia dyskutanta („Ack. Ack. Ack. Teraz już wiem” — rzadko sto- sowane w komunikacji polskojęzycznej). 3. Prośba o potwierdzenie obecności partnera („Jesteś tam?”) przy komputerze podczas rozmowy w trybie terminalowym (jak w programie talk). 4. Symboliczne ponowienie zapytania zawartego w po- przednio wysłanym e-mailu, który pozostał bez odpowiedzi; zobacz także NAK. Wywodzący się z Pascala język programowania, który stanowi podstawę dla projektów informatycznych w Departamencie Obrony USA. Według zgodnej opinii hakerów język ten jest koronnym przykładem tego, czego dokonać może rozbudowana biurokracja: stworzony został przez specjalny komitet, jest niespójny koncepcyjnie, trudny w użytkowaniu, a jego stworzenie kosztowało miliardy ACK Ada 8 adger dolarów (z tego względu określany bywa żartobliwie jako „język PL/I lat osiem- dziesiątych”). Szczególnie wyśmiewany jest sposób obsługi wyjątków oraz komuni- kacja między procesami. Nazwa języka kojarzona jest z imieniem córki Lorda Byrona, Ady Lovelace; jej korespondencja z Charlesem Babbage’em w połowie XIX wieku może być (ze względu na treść i charakter) uważana za pierwszy, historycznie udokumentowany przykład programowania maszyny, oczywiście w rozumieniu ówczesnych, dziewiętnastowiecznych realiów — „program” był wówczas niczym innym, jak tylko odpowiednim sprzężeniem niezliczonych kół zębatych, zapadek itp. Najbardziej elegancka analogia, jaką sformułowano pod adresem języka Ada, to „słoniątko”; patrz także słoniowe programy — mały, poczciwy język, który aż prosi się, by „wypuścić go na wolność”. adger Czasownik uknuty w kręgach Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles okre- ślający czynności o daleko idących negatywnych konsekwencjach (jak na przykład nieodwracalne wykasowanie ważnych plików), którym można było zapobiec przy odrobinie rozsądku. ad-hackery, ad-hockery, ad-hocity 1. Nieuzasadnione pochlebstwo w stosunku do programu (np. systemu eksperc- kiego), który przejawia co prawda pozory inteligentnego zachowania, lecz wynika ono z zastosowania bardzo prostych mechanizmów; na przykład program kwe- stionujący te z wprowadzanych słów, które nie znajdują się w jego słowniku może być (przez nieświadomego użytkownika) podejrzewany o „zdolność” rozumienia języka naturalnego. 2. Specjalny rodzaj kodu, przeznaczony do obsługi („wygła- dzania”) pewnych nietypowych danych wejściowych, które „normalnie” dopro- wadziłyby do załamania się programu; patrz także efekt ELIZY. admin Skrót często używany (zwłaszcza w korespondencji online) na oznaczenie osoby sprawującej opiekę nad systemem („administratora”). Skrótami pokrewnymi są: sysadmin (określający osobę odpowiedzialną za konfigurację systemu operacyjnego), siteadmin (na określenie administratora witryny www) i newsadmin (na określenie moderatora grup dyskusyjnych); zobacz także postmaster, sysop, system mangler. ADVENT Prototyp komputerowej gry przygodowej, zaimplementowany pierwotnie przez Willa Crowthera na komputerze PDP-10 (jako próba „zaprogramowania” fantazji i wyobraźni) i rozwinięty przez Dona Woodsa do postaci gry-układanki (puzzle). Obecnie gra ta znana jest bardziej pod nazwą Adventure; zobacz także vadding. Definiuje ona zwięzły, by nie powiedzieć oschły, nieco naiwny styl charaktery- styczny dla gier tekstowych („Dziki, zielony wąż właśnie przepełznął Ci drogę”, „Nie widzę tu…”, „Jesteś właśnie w labiryncie, którego wszystkie zakręty są iden- tyczne”). Pewne „magiczne słowa” w rodzaju xyzzy, plugh itd. mają prawdopo- dobnie swe źródło w opisywanej grze. Przy okazji, Crowther uczestniczył w eksploracji systemu jaskiń Mamooth Flint Ridge; „posiada” on obecnie jaskinie Colosal Cave i Bedquilt („kołdra”) oraz Y2 — to ostatnie oznacza w żargonie speleologów „tylne woejście”. aliasowania błąd 9 AIDS Akronim utworzony od ang. A Infected Disk Syndrome — syndrom zainfekowa- nego dysku, przy czym litera „A” kojarzona jest często z komputerami Apple. Analogia do znanego medycznego zespołu nabytych niedoborów immunologicznych (Acuired Immune Deficiency Syndrome) ma akcentować zagrożenie ze strony nierozważnej wymiany danych między komputerami, porównywalnej z niebez- piecznym seksem; patrz także wirus, robak, trojan, system dziewiczy AI-zupełne problemy Termin stworzony w MIT, używany na określenie (przez analogię do problemów NP-zupełnych) problemów (oraz podproblemów) ściśle związanych ze sztuczną inteligencją (AI), dla rozwiązania których niezbędny jest dość spory zasób inteligen- cji właściwej istotom rozumnym; innymi słowy, problemy AI-zupełne są zbyt trudne, by można je było całkowicie rozwiązać wyłącznie za opomocą komputera. Przykładami problemów AI-zupełnych są: mechaniczne postrzeganie i interpretacja obrazów w sposób właściwy człowiekowi oraz rozumienie ojęzyka naturalnego. akronimy rekursywne Wywodząca się z MIT hakerska koncepcja tworzenia akronimów odwołujących się do samych siebie bądź grupy akronimów odwołujących się odo siebie nawzajem. Najbardziej znane akronimy tego rodzaju związane są z eodytorami używanymi w MIT (EINE — Eine Is Not Emacs, ZWEI — Zwei Was Eine Initially). Istnieje także kompilator języka Scheme, zwany LIAR (Liar Imitates Apply Recursively); patrz też GNU (w znaczeniu 1.) — GNU’s Not Unix. Nazwę firmy CYGNUS objaśnia się natomiast jako Cygnus, Your GNU Support; patrz także EMACS. aktywne oczekiwanie patrz zajęty czekaniem akumulator 1. Archaiczne określenie jednego z rejestrów uniwersalnych procesora, traktowa- nego przez niektóre rozkazy w sposób specjalny. W procesorach firmy Intel reje- strami takimi są: AL, AX i EAX. W dawnych komputerach akumulator był w zasadzie jedynym rejestrem (w dzisiejszym znaczeniu tego słowa); w stosunku do obecnych procesorów ich rejestry określane są za pomocą oznaczeń symbolicznych, a słowo „akumulator” nie jest w ogóle używane. 2. Rzadko już używane określenie służące odróżnieniu rejestru używanego (przez program) na potrzeby operacji arytmetycz- nych i logicznych od rejestrów związanych z adresowaniem, indeksowaniem lub zliczaniem obrotów pętli („W tej pętli sumującej używane elementy akumulato- rem jest EDX”). 3. W odniesieniu do tzw. maszyn bezadresowych, w których podstawowe znaczenie odgrywały operacje stosowe, określenie „akumulator” uży- wane było niekiedy jako synonim stosu. alfa cząstki patrz rozpad bitowy aliasowania błąd Subtelny błąd programowania związany z dynamicznym przydziałem pamięci (dokonywanym m.in. przez funkcje New i GetMem w Pascalu lub malloc w C). 10 all-elbows W sytuacji, gdy na przydzielony obszar pamięci wskazuje kilka wskaźników („aliasów”), zwolnienie tego obszaru za pomocą jednego z nich powoduje, że pozostałe stają się tzw. wiszącymi wskaźnikami, czyli wskaźnikami o niepopraw- nej zawartości. Istotą błędu aliasowania jest właśnie odwoływanie się do tychże wiszących wskaźników. Receptą na błąd aliasowania jest przede wszystkim unikanie tworzenia wielu wskaźników do jednego obszaru (nie zawsze jest to możliwe); błąd ten nie wy- stępuje w systemach zwalniających nieużywaną pamięć w sposób automatyczny (patrz odśmiecanie), na przykład w językach Lisp i Java. all-elbows (ang. „rozpychanie się łokciami”) Określenie programu rezydentnego (TSR — Terminate and Stay Resident), korzystającego z zasobów systemowych w sposób egoistyczny, bez respektowania obecności innych programów rezydentnych. Jeżeli w systemie istnieje program rezydentny przechwytujący przerwania klawiatury, obecność innego „egoistycznego” programu rezydentnego może spowodować zablokowanie klawiatury. ALT 1. Klawisz na klawiaturze komputerów PC i kompatybilnych. 2. Klawisz polecenia na komputerach Macintosh. 3. Alternatywna nazwa klawisza ESC (kod ASCII 27) na terminalu komputera PDP-10. alt-bit patrz metabit Aluminiowa Księga Żartobliwe określenie podręcznika Common Lisp: The Language, autorstwa G. L. Steele’a (wyd. Digital Press 1984, 1990). W rezultacie korekty edytorskiej, niektóre fragmenty tekstu w drugim wydaniu wydrukowane zostały w kolorze przypomi- nającą metaliczną zieleń (yucky green wg określenia autora); patrz także Błękitna księga, Księga Kopciuszka, Księga Diabelska, Księga Smoka, Zielona księga, Pomarańczowa księga, Księga różowej koszulki, Purpurowa księga, Czerwona księga, Srebrna księga, Biała księga, Księga czarodzieja, biblia. ameba Humorystyczne określenie komputera osobistego Commodoroe Amiga. Amoeba 1. Rozproszony, heterogeniczny system operacyjny opracowany w latach 1981 – 1983 na Uniwersytecie Vrije w Amsterdamie pod kierunkiem A. Tanenbauma. 2. Patrz ameba. amp off Synonim uruchomienia procesu w tle; nazwa pochodzi od uniksowego operatora (ampersand). amper Skrótowe określenie ampersanda. ampersand , znak ASCII o kodzie 38. AOS AOS 11 1. (przestarzałe) Synonim inkrementacji (zwiększenia) czegokolwiek, w analogii do rozkazu inkrementacji komputera PDP-10 (Add One and do not Skip — „Dodaj jedynkę i nie przeskakuj”); „zwiększenie” może być rozumiane w szerszym sensie, np. dołożenie drewna do ogniska. Dlaczego litera „S” symbolizować ma tu frazę don not Skip, choć intuicyjnie kojarzy się z czymś wręcz przeciwnym — Skip? Odpowiedzi na to pytanie należy poszukiwać w folklorze związanym z PDP-10. W architekturze tego komputera istnieje osiem rozkazów łączących inkrementa- cję, jej wynik oraz ew. przeskok, w zależności od wyniku,o między innymi:     AOSE — (Add One and then Skip next instruction if result is Equarl to zero) Dodaj 1 i, jeżeli wynikiem dodawania jest zero, przeskocz następny rozkaz; AOSG — (Add One and then Skip next instruction if result is Grerater than zero) Dodaj 1 i, jeżeli wynik dodawania jest dodatni, przeskoocz następny rozkaz; AOSN — (Add One and then Skip next instruction if result is Nort equal to zero) Dodaj 1 i, jeżeli wynikiem dodawania nie jest zero, przoeskocz następny rozkaz; AOSA — (Add One and then Skip Always) Dodaj 1 i bezwarunkowo przeskocz następny rozkaz; itd. Czwarta litera skrótu mnemotechnicznego rozkazu określa zatem warunek, przy spełnieniu którego należy przeskoczyć następny rozkaz. Jeżeli więc dany rozkaz nie ma w ogóle wykonywać przeskoku, jego mnemotechniczny skrót po- zbawiony jest czwartej litery. Analogicznie wygląda sprawa z rozkazem skoku AOJ (Add One and do not Jump — „Dodaj jedynkę i nie wykonuj skoku”). Oto inne dziwactwo PDP-10: rozkaz SKIPx, gdzie x oznacza jedną z ośmiu liter, jest rozkazem przeskoku następnej instrukcji w przypadku spełnienia warunku określonego przez tę piątą literę — na przykład SKIPA oznacza przeskok bezwa- runkowy. Rozkaz, który bezwarunkowo nie wykonuje przeskoku, powinien więc mieć mnemonikę SKIP — na przekór znaczeniu intuicyjnemu! Identycznie rozkaz skoku JUMP — JUMPA oznacza skok bezwarunkowy, zaś JUMP — brak skoku. Jedną z osobliwości architektury PDP-10 było również to, że rozkaz wykonujący skok i odtwarzający wybrane znaczniki (JRST — Jump and ReSTore flag) wy- konywał się szybciej od rozkazu JUMPA; określenie pustego zbioru znaczników powodowało więc efekt identyczny ze skokiem bezwarunkowym, tyle że szybciej wykonywanym — z czego hakerzy skwapliwie korzystalio. Wprawdzie komputery PDP-10 należą już do gatunku wymarłego, warto jednak pamiętać, do jakich zawiłości doprowadzić może niefrasobliwie stosowana mnemotechnika. 2. System operacyjny wywodzący się z systemu Multics, wspierany swego czasu przez firmę Data General. 3. Algebraic Operating System — określenie algebraicznej 12 aplikacja notacji wrostkowej, czyli takiej, w której operator znajduje się między operandami, dla odróżnienia od notacji przyrostkowej (w której operator występuje po argu- mentach) i przedrostkowej (w której operator poprzedza argumenty). Określenie Operating System stanowi żartobliwe nawiązanie do kalkulatorów, których więk- szość stosuje notację algebraiczną; patrz także notacja polska odwrotna. aplikacja patrz app app Skrót od aplikacji (programu użytkowego), dla odróżnienia od programu syste- mowego. Hakerzy przejawiają tendencję do innego klasyfikowania programów, zaliczając do oprogramowania systemowego kompilatory, systemy komunikatów, edytory, a nawet niektóre gry — mimo że „normalny” użytkownik skłonny byłby uważać je za aplikacje. arc wars (z ang. „wojny archiwizerów”) Niekończące się kłótnie o to, który z archiwizerów jest lepszy, a dokładniej — spór o wyższości archiwizera arc (firmy SEA) i PKarc (firmy PKware). PKarc był nie tylko szybszy i dostarczał lepszej kompresji, lecz także umożliwiał zachowanie wstecznej kompatybilności formatu archiwum z arc. Aby uniknąć wysokich kosztów licencyjnych, firma PKware zmuszona była do zmiany nazwy swego archiwizera na PKpak. W miarę, jak na rynku zaczęły pojawiać się coraz lepsze archiwizery, wykorzystujące zaawansowane algorytmy kompresji, lecz niekompatybilne z arc, ten ostatni stracił całkowicie swe znaczenie. archiwizator Program tworzący archiwum z grupy plików; intencjonalnie archiwum ma mieć mniejszy rozmiar od sumarycznego rozmiaru archiwizowanych plików, choć (co można udowodnić matematycznie) dla każdego archiwizatora istnieje taki plik (lub grupa plików), dla którego efekt archiwizacji będzie wręcz odwrotny. Pierwszym znanym archiwizatorem był DOS-owy arc firmy SEA (System Enhancement Associates). Obecnie do najpowszechniejszych należą ZIP i RAR.o archiwum 1. Efekt działania archiwizatora. 2. W popularnym znaczeniu — grupa plików dostępna do ściągnięcia na serwerze FTP. arena Obszar pamięci przydzielony do procesu uniksowego za pomocą brk(2) oraz sbrk(2) i używany przez malloc(3) jako pamięć dynamiczna. arg Skrót na oznaczenie parametru („argumentu”) funkcji, oprocedury lub makra. ASCII (American Standard Code for Information Interchange — amerykański standardowy kod wymiany informacji) Pierwowzór kodu używanego na potrzeby dzisiejszych komputerów. Oryginalnie kod ASCII zawierał 128 znaków, kodowanych na 7 bitach. W przeciwieństwie do wcześniejszych kodów, kod ASCII rozróżniał małe i wielkie atak siłowy 13 litery, nie było w nim jednak miejsca na znaki „narodowe” charakterystyczne wyłącznie dla konkretnych języków. Z biegiem czasu znaki te znalazły swe miejsce w „górnej połówce” rozszerzonego, 8-bitowego kodu ASCII, co jednak nie przysporzyło mu cech „kodu uniwersalnego”, na przekór usiłowaniom nie- których producentów sprzętu i oprogramowania; patrz otakże EBCDIC. ASCII art patrz Sztuka ASCII atak siłowy (ang. brute force) Określenie prymitywnego stylu programowania, wykorzystują- cego raczej ogromną moc obliczeniową komputera niż inteligencję swego twórcy. Podejście takie zazwyczaj ignoruje skalę problemu, w wyniku czego metody przydatne do analizowania niewielkich problemów używane są do rozwiązywania (czy raczej próby rozwiązywania) problemów o nieporównoywalnie większej skali. Jeden z przykładów ataku siłowego związany jest z tzw. problemem komiwojażera (ang. TSP — Travelling Salesman Problem) stanowiącym przykład problemu NP-trudnego. Komiwojażer wyrusza z pewnego miasta w celu odwiedzenia N wybranych miast i następnie powrotu do punktu wyjścia; sumaryczna długość przebytej trasy ma być jak najmniejsza. „Siłowe” podejście do problemu polega na generowaniu wszystkich możliwych tras i sprawdzaniu ich długości. Jedyną zaletą takiego algorytmu jest łatwość jego zaprogramowania; oprócz generowania naj- bardziej nawet absurdalnych tras (wszak sprawdzane są wszystkie) algorytm ten ma podstawową wadę, jaką jest jego złożoność, proporcjonalna do N! („N sil- nia”) — dla N równego 15 liczba tras równa jest 1 307 674 368 000; dla N = 1000 jest ona niewyobrażalna. Innym, prostszym koncepcyjnie przykładem „programowania siłowego” jest sor- towanie listy (za pomocą istniejącej procedury sortującej) w celu znalezienia jej najmniejszej liczby. To, czy „programowanie siłowe” zasługuje na ignorancję, czy też jest praktyką godną polecenia, zależy od konkretnego przypadku. W przypadku niewielkich problemów nawet kilka godzin dodatkowego czasu komputera nie jest czasem stra- conym, jeżeli oznacza oszczędność kilku dni (czy tygodni) czasu programisty, który ten musiałby poświęcić na stworzenie algorytmu rozwiązującego problem w ciągu minuty. Ten „bardziej” inteligentny algorytm prawdopodobnie byłby algo- rytmem bardziej złożonym, a więc stwarzającym większe ryzyko popełnienia błędu w porównaniu z mało efektywnym, lecz prostszym alogorytmem „siłowym”. Ken Thompson, współtwórca systemu UNIX, jest autorem słynnego powiedzenia: „W razie wątpliwości zastosuj brute force”. Mimo na pozór żartobliwego charakteru tego stwierdzenia, nie sposób nie dojrzeć tkwiącego w nim głębszego sensu — algorytm „siłowy”, jako prostszy, jest raczej bezbłędny, a więc daje wiarygodne wyniki. Nie można także zapominać, iż to właśnie prostota, solidność i przenośność systemu UNIX przyczyniły się głównie do jego popularności. Wśród wielu kom- promisów, na jakie nieustannie skazywani są twórcy oprogramowania, wybór między algorytmem „siłowym” a algorytmem bardziej „inteligentnym” uwarun- kowany jest wieloma czynnikami natury technicznej, ekoonomicznej i estetycznej. 14 attoparsek attoparsek W układzie jednostek SI przedrostek atto oznacza jedną trylionową (10–18), parsek jest natomiast jednostką długości równą ok. 3,26 roku świetlnego. Będący iloczynem tych wielkości attoparsek równy jest ok. 3.1 cm, tak więc attoparsek/microfortnight to prędkość ok. 1 cala na sekundę. Jednostka ta używana jest oficjalnie (choć może nie do końca poważnie) przez hakerów w Wielkiej Brytanoii. avatar Alternatywna do root nazwa superużytkownika na niektórych komputerach z syste- mem UNIX. Jej autorstwo przypisuje się jednemu z hakerów, który przeszedł z firmy CMU do Tektronixa. awk 1. Interpretowany język do obróbki danych tekstowych, wynaleziony przez Alfreda Aho, Petera Weinbergera i Briana Kernighana (nazwa języka pochodzi od pierw- szych liter ich nazwisk). Charakteryzuje się składnią zbliżoną do języka C, swobodą używania zmiennych (bez konieczności ich deklarowania) i tablic skojarzenio- wych oraz zorientowanym na pola przetwarzaniem tekstu; patrz także Perl. 2. Skrót od ang. awkward („niezgrabny”) używany zwłaszcza w odniesieniu do wyo- rażeń z trudem poddających się przetwarzaniu na podstawie wyrażeń regular- nych (np. wyrażeń zawierających znaki nowego wiersza).o azbest Środki lub działania chroniące przed płomieniami. Obecnie najczęściej mają one formę działań piętnujących, polegających na przyznawaniu kompromitujących nagród (asbestos cork award — nagroda azbestowego korka) lub obdarowywaniu szczególnymi detalami odzieżowymi (asbestos longjohn). backdoor (ang. dosł. „tylne drzwi”) Luka w mechanizmach bezpieczeństwa systemu, pozo- stawiona przez twórców lub administratorów. Luka taka nie zawsze jest wyni- kiem zaniedbania i nie zawsze stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa; niekiedy jest ona konieczna dla zapewnienia właściwego nadzoru ze strony personelu serwi- sowego lub wsparcia technicznego dostawcy. Luki takie mają jednak to do siebie, że administratorzy zwyczajnie o nich zapominają, dzięki czemu pozostają one w systemach dłużej, niż ktokolwiek by się spodziewał. Niesławnej pamięci robak RTM, który jesienią 1988 roku wyrządził niemałe szkody w komputerach z sys- temem UNIX BSD, wykorzystywał lukę zabezpieczenia w progroamie sendmail. Artykuł Kena Thompsona na łamach czasopisma Communications of the ACM 27, 8 z sierpnia 1984 roku opisuje poważną lukę we wczesnych wersjach UNIX-a, którą można uznać za jedno z najbardziej spektakularnych zaniedbań pod względem bezpieczeństwa. Kompilator języka C zawierał mianowicie kod rozpoznający, w którym miejscu znajduje się procedura logowania i wprowadzał kod wrażliwy na hasło wybrane przez Thompsona; dawało to Thompsonowi możliwości „wejścia” do systemu nawet wówczas, gdy nie miał on w tym systoemie swego konta. Luka tego rodzaju powinna być naprawiona poprzez usunięcie niebezpiecznego fragmentu z kodu źródłowego kompilatora i jego ponowne skompilowanie. To jednak prowadziło do powstania błędnego koła, bowiem „spreparowana” wersja bajt 15 kompilatora zawsze wstawiała kwestionowany kod do produkowanych binariów, które nadal pozostawały „spreparowane”. W efekcie rzeczona luka nadal pozosta- wała w kodzie binarnym, choć nie było już jej śladu w kodzie źródłowym! backgammon patrz Bignum, moby, pseudopierwsza liczba backspace and overstrike (ang. dosł. „cofnij i przekreśl”) Sygnał, iż pewna wypowiedź jest błędna i należy ją zweryfikować. backward compatability (zniekształcenie od backward compatibility — „kompatybilność wstecz”) Nie- zgodność nowej wersji sprzętu lub oprogramowania z protokołami, formatami czy geometrią złącz, z którymi zgodne były poprzednie wersje; zarzucenie obsługi starszych mechanizmów (koncepcji) na rzecz nowszych i bardziej efektywnych; patrz także dzień flagowy. BAD (ang. broken as designed — „marny zgodnie z projektem”) Określenie programu, którego nieprzydatność, bezużyteczność, niefunkcjonalność nie jest wynikiem błędów, lecz złego zaprojektowania. bag on the side (ang. w wolnym tłumaczeniu „torba na ramieniu”) Modyfikacja oryginalnego produktu, która w założeniu miała mu przydać funkcjonalności, lecz wydaje się bardziej kłopotliwa niż użyteczna („C++? To tylko bagaż ramoionach C”). bagbiter 1. Cokolwiek — na przykład program lub komputer — co charakteryzuje się częstymi awariami lub funkcjonuje w sposób dziwaczny (na przykład edytor tekstu ograniczający długość linii do 80 znaków). 2. Osoba, która — umyślnie lub nie — przyczyniła się do czyichś kłopotów, na przykład wskutek dostarczenia błędnego programu. Najstarszym — i jak na razie jedynym znanym — programem, który celowo miał opisane cechy był program Lexiphage w laboratorium AI instytutu MIT. Program ten na wybranym terminalu produkował (stylizowanymi literami) napis „THE BAG” w otoczeniu pożerających go szczęk. bajt Jednostka pamięci lub danych, o rozmiarze umożliwiającym reprezentowanie jednego znaku alfabetycznego. We współczesnych komputerach bajt ma zwykle 8-bitów (to wyraz dążenia do nadawania rzeczom rozmiarów będących potęgą liczby 2), lecz np. w maszynie z 36-bitowym słowem bajty są z reguły 9-bitowe1. Komputer PDP-10 zapewnia obsługę bajtów, które są w istocie polami bitowymi o długości od 1 do 36. 1 W popularnych niegdyś maszynach serii ODRA-1300 w 24-bitowym słowie można było pomieścić 4 znaki 6-bitowe, a repertuar rozkazów maszyny zawierał kiylka instrukcji umożliwiających dostęp do poszczególnych znaków — przyp. tłum. 16 bamf Określenie powstało w 1956 roku, we wczesnej fazie projektu komputera IBM Stretch i oznaczało jednostkę 6-bitową (ówczesne urządzenia wejścia-wyjścia posługiwały się 6-bitowymi porcjami transmisji). Bajty ośmiobitowe ukształto- wały się ostatecznie w projekcie komputera IBM/360 w końcu roku 1956; patrz także półbajt. bamf 1. Charakterystyczny dźwięk wydawany przez teleportowany obiekt lub postać w grze komputerowej, szczególnie w ramach rzeczywistości wirtualnej. 2. Dźwięk towarzyszący magicznym transformacjom w grach rzeczywistości wirtualnej. 3. Akronim od Bad-Ass Mother F***er, używany na określenie jednego z populacji nieprzyjemnych potworków w grach LPMUD (i podobnych). bananowa etykieta Określenie etykiet przylepianych na bokach szpulki taśmy magnetycznej; kształt każdej z tych etykiet przypomina tępo zakończony banano. bananowe zjawisko patrz HAKMEM, nr 176 bananowy problem Problem z właściwym określeniem warunku zatrzymania iteracji (przez analogię do małej dziewczynki, która stwierdziła „Umiem już wymawiać słowo banana, tylko nie wiem, kiedy skończyć”); patrz także błąd ogrodzenia, Dissociated Press, HAKMEM (nr 176). banner 1. Strona tytułowa dodawana do wydruku przez program obsługi kolejki wydru- kowej (spooler), zawierająca zwykle nazwę i identyfikator użytkownika, wypi- sane stylizowanymi, powiększonymi znakami (stworzonymi w grafice znakowej — patrz sztuka ASCII). Zwana także stroną rozdzielającą, łatwo bowiem wskazuje miejsce oddzielenia wydruków należących do różnych użytkowników. 2. Podobna strona tytułowa, drukowana na kilku sąsiednich stronach „składanki” przez wy- specjalizowany program, np. UNIX-owy program banner(1,6). 3. Pierwszy ekran wyświetlany przez program interaktywny, zawierający zwykle logo autora i infor- mację na temat praw autorskich. bar Druga pod względem popularności nazwa (po foo, przed baz) na liście nazw zmiennych metasyntaktycznych („Załóżmy, że mamy dwie funkcje: FOO i BAR; FOO wywołuje BAR…”). 2. Często łączone z foo, co daje w wyniku foobar. BartleMUD Każda z gier mających swój pierwowzór w oryginalnej grze MUD Richarda Bartle’a. Każdy z BartleMUD-ów charakteryzuje się niekonwencjonalnym humo- rem, surową, lecz przyjazną dla użytkownika, składnią poleceń i brakiem przy- miotników w opisach obiektów. Niektórzy zwolennicy MUD-ów wolą unikać konotacji z nazwiskiem Bartle’a, lansując w zamian nazwoę „MUD-1”.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Leksykon hackingu
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: