Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00644 009722 11017047 na godz. na dobę w sumie
Leksykon historii prawa i ustroju - ebook/pdf
Leksykon historii prawa i ustroju - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 775
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-1062-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Przedstawiany Czytelnikowi Leksykon historii prawa i ustroju zawiera objaśnienie 100 podstawowych pojęć z historii prawa i ustroju zarówno powszechnej, jak i polskiej. Pod względem chronologicznym treść leksykonu obejmuje okres kilku tysięcy lat, od starożytności po czasy współczesne, generalnie jednak do 1945 r. Większość uwagi poświęcono jednak ostatnim stuleciom.

Leksykon przeznaczony jest nie tylko dla studentów prawa i administracji, ale też historii ogólnej i politologii. Na pewno zainteresuje też i inne osoby pasjonujące się dziejami państwa i prawa.

Współautorami 100 haseł składających się na Leksykon są pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego:

prof. zw. dr hab. Tadeusz Maciejewski – kierownik Katedry Powszechnej Historii Państwa i Prawa;

dr Anna Machnikowska – adiunkt w Katedrze Historii Prawa i Państwa Polskiego;

dr Izabela Nakielska – adiunkt w Katedrze Powszechnej Historii Państwa i Prawa;

Maja Maciejewska-Szałas – asystent w Katedrze Prawa Cywilnego.

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Leksykon historii prawa i ustroju 100 podstawowych pojęć pod redakcją: Prof. zw. dr. hab. Tadeusza Maciejewskiego Wydawnictwo C.H. Beck Leksykon historii prawa i ustroju 100 podstawowych pojęć W sprzedaży z tej serii: red. J. Ciechanowicz-McLean LEKSYKON OCHRONY ŚRODOWISKA red. A. Wypych-Żywicka LEKSYKON PRAWA UBEZPIECZEŃ SPOŁECZYCH red. Bogumił Szmulik, Sławomir Serafin LEKSYKON OBYWATELA red. Jakub Stelina LEKSYKON PRAWA PRACY red. E. Bojanowski, K. Żukowski LEKSYKON PRAWA ADMINISTRACYJNEGO Radosław Krajewski LEKSYKON INSTYTUCJI WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI I OCHRONY PRAWA red. Andrzeja Powałowskiego LEKSYKON PRAWA GOSPODARCZEGO PUBLICZNEGO red. dr Kamil Zeidler LEKSYKON PRAWA OCHRONY ZABYTKÓW www.sklep.beck.pl Leksykon historii prawa i ustroju 100 podstawowych pojęć Pod redakcją Prof. dr. hab. Tadeusza Maciejewskiego Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2010 Autorzy leksykonu: Anna Machnikowska [A.M.], Maja Maciejewska-Szałas [M.M.-S.], Tadeusz Maciejewski [T. M.], Izabela Nakielska [I.N.] Redakcja: Joanna Ablewicz Projekt okładki: Robert Rogiński © Wydawnictwo C.H. Beck 2010 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: PanDawer Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-1062-6 SPIS TREŚCI Słowo wstępne ............................................................................... Wykaz literatury ............................................................................. Wykaz skrótów ............................................................................... ABGB (ALLGEMEINES BÜRGERLICHES GESETZBUCH) .. ABSOLUTYZM ........................................................................ ARTYKUŁY HENRYKOWSKIE. PRAWA KARDYNALNE ... AUTORYTARYZM ................................................................... BGB (BÜRGERLICHES GESETZBUCH) ................................ BOLSZEWICKI SYSTEM PRAWA ......................................... CESARSTWO. CESARZ .......................................................... COMMON LAW ........................................................................ CORPUS IURIS CANONICI/CODEX IURIS CANONICI .... DEMOKRACJA ATEŃSKA .................................................... DESPOTIE WSCHODNIE ....................................................... ELEKCYJNOŚĆ TRONU ......................................................... EQUITY LAW ............................................................................ FEDERACJA ............................................................................. FEUDALNY USTRÓJ LENNY ................................................ GŁOWA PAŃSTWA W PAŃSTWACH KONSTYTUCYJNYCH ....................................................... HUMANITARYZM PRAWNICZY......................................... IMMUNITET ............................................................................. ISLAMU PRAWO ..................................................................... KARA W PRAWIE NOWOŻYTNYM .................................... KARA W PRAWIE ŚREDNIOWIECZNYM .......................... KLASYCZNA SZKOŁA PRAWA KARNEGO ...................... KODEKS CYWILNY NAPOLEONA ..................................... KODEKS HAMMURABIEGO ................................................ KODEKSY KARNE ABSOLUTYZMU OŚWIECONEGO ... KODEKSY KARNE PÓŹNONOWOŻYTNE (XIX/XX W.) .. KODEKSY PRAWA HANDLOWEGO .................................. KODEKSY PROCEDURY CYWILNEJ PÓŹNONOWOŻYTNEJ (XIX/XX W.) .............................. V IX XIII XVII 1 8 18 29 36 43 56 64 73 76 84 92 98 105 109 115 121 126 131 134 141 152 157 165 170 174 178 188 SPIS TREŚCI KODEKSY PROCEDURY KARNEJ PÓŹNONOWOŻYTNEJ (XIX–XX W.) .......................................................................... KOMISJA KODYFIKACYJNA W II RZECZYPOSPOLITEJ ... KONSTYTUCJA 3 MAJA ........................................................ KONSTYTUCJA. PAŃSTWO KONSTYTUCYJNE ............. KORONA KRÓLESTWA ........................................................ KRÓLESTWO POLSKIE. ZABÓR ROSYJSKI ....................... KSIĘSTWO WARSZAWSKIE .................................................. LANDRECHT PRUSKI ............................................................ LEGES BARBARORUM/ LEGES ROMANAE BARBARORUM ................................. MONARCHIA PATRYMONIALNA ...................................... MYŚL KODYFIKACYJNA. KODEKS .................................... NATURALIZM PRAWNICZY ................................................ ODPOWIEDZIALNOŚĆ WŁADZY WYKONAWCZEJ...... OGRANICZENIA WŁADZY MONARSZEJ ......................... ORGANIZACJA ADMINISTRACJI NOWOŻYTNEJ. ZASADY................................................................................. PAŃSTWO KRZYŻACKIE W PRUSACH. PRUSY KRÓLEWSKIE. PRUSY KSIĄŻĘCE .................... PAŃSTWO PRAWNE ............................................................. PARLAMENTARYZM W PAŃSTWACH KONSTYTUCYJNYCH ........................................................ PODZIAŁY ADMINISTRACYJNE. SAMORZĄD TERYTORIALNY W PAŃSTWACH KONSTYTUCYJNYCH ........................................................ POLICJA. POLICYZM ............................................................ POLIS ......................................................................................... POZYTYWIZM PRAWNICZY ................................................ PRAWA OBYWATELSKIE ....................................................... PRAWO MAŁŻEŃSKIE W ROZWOJU HISTORYCZNYM .. PRAWO MIEJSKIE .................................................................. PRAWO OPORU ....................................................................... PRAWO OSOBOWE W ROZWOJU HISTORYCZNYM .... PRAWO RODZINNE W ROZWOJU HISTORYCZNYM .. PRAWO RYCERSKIE ............................................................... PRAWO RZECZOWE W ROZWOJU HISTORYCZNYM . VI 203 214 223 232 238 242 256 267 274 282 294 299 303 311 314 320 326 334 341 350 355 363 370 379 387 391 398 404 409 411 SPIS TREŚCI PRAWO SPADKOWE W ROZWOJU HISTORYCZNYM . PRAWO STANOWIONE CZASÓW WCZESNONOWOŻYTNYCH (XVI–XVIII w.) ................ PRAWO STANOWIONE ŚREDNIOWIECZA ..................... PRAWO ZOBOWIĄZAŃ W ROZWOJU HISTORYCZNYM ..................................... PROCES ANGIELSKI ............................................................... PROCES INKWIZYCYJNY ...................................................... PROCES KARNY MIESZANY ................................................ PROCES RZYMSKO-KANONICZNY I CYWILNY NOWOŻYTNY ...................................................................... PROCES ZWYCZAJNY ŚREDNIOWIECZNY ..................... PRZESTĘPSTWO CZARÓW. PROCESY CZAROWNIC .... PRZESTĘPSTWO W PRAWIE NOWOŻYTNYM ................ PRZESTĘPSTWO W PRAWIE ŚREDNIOWIECZNYM ...... PRZYWILEJE SZLACHECKIE .............................................. RADA KRÓLEWSKA/KRÓLESTWA .................................... RECEPCJA PRAWA RZYMSKIEGO ..................................... REPUBLIKA RZYMSKA .......................................................... REPUBLIKI NOWOŻYTNE I WSPÓŁCZESNE ................... ROZDROBNIENIE FEUDALNE ............................................ RZĄD. PREMIER I MINISTROWIE W PAŃSTWACH KONSTYTUCYJNYCH ....................... RZĄDY PARLAMENTARNO-GABINETOWE .................. RZECZPOSPOLITA OBOJGA NARODÓW ......................... SĄDOWNICTWO ADMINISTRACYJNE ............................. SĄDY STANOWE ..................................................................... SĄDY WESTMINSTERSKIE .................................................. SEJM WALNY. SEJMIKI ZIEMSKIE ..................................... SPISY PRAWA ZWYCZAJOWEGO ...................................... STANY ........................................................................................ STOSUNEK PAŃSTWA DO KOŚCIOŁA .............................. STUDIA I WYKSZTAŁCENIE PRAWNICZE ....................... ŚRODKI PRAWNE PRZECIWKO WYROKOWI ................. TOTALITARYZM ..................................................................... TRYBUNAŁ KORONNY/LITEWSKI .................................... UNIA PERSONALNA I REALNA ........................................ VII 422 429 436 441 449 460 466 475 483 490 493 499 506 515 520 527 536 541 549 555 559 571 576 592 600 610 617 625 639 647 653 664 668 SPIS TREŚCI USTRÓJ KONSTYTUCYJNY II RZECZYPOSPOLITEJ ....... USTRÓJ PAŃSTW KOMUNISTYCZNYCH I SOCJALISTYCZNYCH ..................................................... WOLNE MIASTO GDAŃSK ................................................. ZASADY PRAWA WYBORCZEGO ....................................... ZGB (ZIVILGESETZBUCH) ..................................................... ZGROMADZENIA STANOWE .............................................. ZIEMIE POLSKIE W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ .. ZIEMIE ZABORU AUSTRIACKIEGO I PRUSKIEGO ........ ŹRÓDŁA I SYSTEMATYKA PRAWA ................................... Indeks ............................................................................................... 671 679 691 695 701 708 716 728 740 747 VIII SŁOWO WSTĘPNE Przedstawiany Czytelnikowi leksykon zawiera ob- jaśnienia 100 podstawowych pojęć z historii prawa i ustroju, zarówno powszechnej, jak i polskiej. Został opracowany przez pracowników naukowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Jego formuła odpowiada innym leksykonom dotychczas wydanym przez C.H. Beck, odzwierciedlając podsta- wowe instytucje i konstrukcje z zakresu historii prawa i historii ustrojów państwowych, wzbogaconych o ele- menty historii administracji. Obejmuje on wiele proble- mów, z których niemało jest nadal przedmiotem badań, a nawet sporów naukowych. W dodatku jego autorzy stanęli przed ogromem materiału, spośród którego nale(cid:268)ało dokonać właściwego wyboru i uzasadnionej selekcji. W rezultacie, ma on charakter subiektywny, gdy(cid:268) niemo(cid:268)liwe było objęcie w leksykonie wszystkich kwestii, być mo(cid:268)e nawet istotnych i doniosłych. Wa(cid:268)ne natomiast jest, (cid:268)e autorzy starali się uniknąć szczegółów, gdy(cid:268) ich przyswojenie nie jest celem samym w sobie. Pod względem chronologicznym treść leksyko- nu obejmuje okres kilku tysięcy lat, od staro(cid:268)ytności IX SŁOWO WSTĘPNE po czasy współczesne, generalnie jednak do 1945 r. Większość uwagi poświęcono ostatnim stuleciom. W historii prawa to okres wielkich kodyfi kacji, zaś w historii ustrojów, czasy państwa konstytucyjnego. Wybór taki wydaje się być uzasadniony, gdy(cid:268) obecne czasy znajdują coraz więcej entuzjastów. Argumentem dodatkowym jest te(cid:268) niepodwa(cid:268)alny fakt, (cid:268)e stworzo- ne w czasach pó(cid:266)nonowo(cid:268)ytnych kodeksy, oczywiście ze zmianami, obowiązują w niektórych państwach do dzisiaj, a kraje, które wówczas w procesie kodyfi kacji nie uczestniczyły, uznając ich rangę i znaczenie, zwy- czajnie je bezpośrednio lub pośrednio przejęły w for- mie rodzimego ustawodawstwa. Podobnie rzecz się ma ze światowym konstytucjonalizmem. Jego historia oddziałuje bowiem w sposób niepodwa(cid:268)alny zarówno na treść, jak i na formę współczesnych ustaw zasadni- czych. Jak by tego było mało, najstarsza konstytucja świata – amerykańska z 1787 r. – obowiązuje do dzisiaj, zaledwie z 26 poprawkami. Tak przyjęty układ z pewnością nie zadowoli zwo- lenników prawa i ustroju: staro(cid:268)ytności, średniowiecza i czasów wczesnonowo(cid:268)ytnych, którym poświęcono proporcjonalnie znacznie mniej miejsca. Mo(cid:268)na więc z tego tytułu mieć do autorów pretensje. Jednak odwró- cenie proporcji by je spotęgowało jeszcze bardziej. Dla autorów liczyła się bowiem klamra spinająca przeszłość z tera(cid:266)niejszością, nie zaś dywagacje o instytucjach dawno zapomnianych. Zawartość merytoryczną lek- sykonu podzielono przy tym proporcjonalnie, połowę poświęcając historii prawa, a połowę historii ustroju. Treść leksykonu oparto zarówno na dorobku uczo- nych polskich, jak i obcych, zawartym w fundamental- nych podręcznikach, oraz w monografi ach, rzadko jed- nak sięgając do opracowań cząstkowych. Wydaje się to być zrozumiałe. Ułatwieniem dla Czytelnika, pragną- cego dotrzeć do bogatej literatury prawno-historycznej, jest zamieszczenie wykazu polskich podręczników na X SŁOWO WSTĘPNE początku leksykonu oraz głównej literatury tematu po ka(cid:268)dym haśle, ograniczonym jednak co najwy(cid:268)ej do pięciu podstawowych pozycji. Dla ułatwienia korzy- stania z leksykonu wprowadzono pogrubienia druku, odsyłacze i indeks rzeczowy. Liczba autorów została ograniczona do czterech i był to słuszny wybór. Leksykon przeznaczony jest nie tylko dla studentów prawa i administracji, ale te(cid:268) historii ogólnej i polito- logii. Być mo(cid:268)e zainteresuje on te(cid:268) i inne osoby pasjo- nujące się dziejami państwa i prawa. Wszystkich więc zachęcam do jego lektury. Za autorów prof. zw. dr hab. Tadeusz Maciejewski – redaktor Gdańsk, maj 2009 r. XI WYKAZ LITERATURY 1.(cid:562)Wykaz zbiorów tekstów (cid:266)ródłowych G.(cid:565)Bałtruszajtys, J. Kolarzowski, M. Paszkowska, K. Rajewski, Wybór (cid:266)ródeł do historii prawa sądowego czasów nowo(cid:268)ytnych, Warszawa 1996. A.(cid:565)Bereza, G. Smyk, W.P. Tekely, A. Wrzyszcz, Historia administra- cji w Polsce. Wybór (cid:266)ródeł, Warszawa 2006. J.(cid:565)Chodorowski, Wybór tekstów (cid:266)ródłowych z dziejów sądownic- twa polskiego do 1795 roku, Wrocław 1980. J.(cid:565)Chodorowski, A. Konieczny, Wybór tekstów (cid:266)ródłowych z histo- rii ustroju Polski 1916–1939, Wrocław 1974. J.(cid:565)Ciągwa, A. Lityński, Teksty (cid:266)ródłowe z historii państwa i prawa Polski (1864–1945), Katowice 1974. B.(cid:565)Cybulski, S. Rogowski, Wybór tekstów (cid:266)ródłowych z historii państwa i prawa polskiego epoki feudalizmu. Chłopi, miesz- czanie, Wrocław 1976. A.(cid:565)Dziadzio, D. Malec, Historia prawa. Prawo karne w świetle (cid:266)ródeł, Kraków 1997. S.(cid:565)Godek, M. Wilczek-Karczewska, Historia ustroju i prawa w Pol- sce do 1772/1795. Wybór (cid:266)ródeł, Warszawa 2006. A.(cid:565)Gulczyński, B. Lesiński, B. Walachowicz, J. Wiewiórkowski, Histo- ria państwa i prawa. Wybór tekstów (cid:266)ródłowych, B. Lesiński (red.), Poznań 1995. M. Hład(cid:295) , D. Malec, J. Malec, Z. Zarzycki, Historia administracji. Wybór (cid:266)ródeł, Kraków 2002. P.(cid:565)Jurek, Wybór tekstów ćwiczeniowych do historii prawa, cz. 1, Własność, posiadanie, Wrocław 1982. P.(cid:565)Jurek, F. Połomski, Historia państwa i prawa Polski. Źródła, Wrocław 1997. M.(cid:565)Kallas, M. Krzymkowski, Historia ustroju i prawa w Polsce 1772/1795–1918. Wybór (cid:266)ródeł, Warszawa 2006. F.(cid:565)Połomski, Wybór tekstów (cid:266)ródłowych z historii ustroju ziem polskich 1807–1908, Wrocław 1974. XIII WYKAZ LITERATURY S.(cid:565)Rogowski, Historia ustroju i prawa w Polsce 1918–1989. Wybór (cid:266)ródeł, Warszawa 2006. S.(cid:565)Rogowski, Wybór tekstów (cid:266)ródłowych z historii państwa i pra- wa polskiego epoki feudalizmu. Szlachta, Wrocław 1975. J.(cid:565)Sawicki, Wybór tekstów (cid:266)ródłowych z historii państwa i prawa polskiego, t. 1–2, Warszawa 1952–1953. M.(cid:565)Szczaniecki, Wybór (cid:266)ródeł do historii państwa i prawa w do- bie nowo(cid:268)ytnej, Warszawa 1996. W.(cid:565)Witkowski, Wybór tekstów (cid:266)ródłowych z historii prawa (epo- ka feudalizmu i kapitalizmu), Lublin 1978. 2.(cid:562)Wykaz podręczników polskich J.(cid:565)Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 1994. J.(cid:565)Baszkiewicz, Powszechna historia ustrojów państwowych, Gdańsk 1998. W.(cid:565)Bojarski, J. Justyński, M. Kallas, R. Łaszewski, Historia ustroju Polski na tle porównawczym, Toruń 1978. E.(cid:565)Borkowska-Bagieńska, K. Krasowski, J. Walachowicz, Historia państwa i prawa Polski, Poznań 1994. E.(cid:565)Borkowska-Bagieńska, B. Lesiński, Historia prawa sądowego, Poznań 1995. P. Dąbkowski, Prawo prywatne polskie, t. 1–2, Lwów 1910–1911. G. Górski, Historia administracji, Warszawa 2002. G. Górski, S. Salmonowicz, Historia ustroju państw, Warszawa 2001. S.(cid:565)Grodziski, Porównawcza historia ustrojów państwowych, Kra- ków 1998. S.(cid:565)Grzybowski, Dzieje prawa, Wrocław 1981. (istoria państwa i prawa Polski(cid:481) J. Bardach (cid:523)red(cid:484)(cid:524)(cid:481) t(cid:484) (cid:883) (cid:514) do poło(cid:486) wy XV w(cid:484)(cid:481) opracowany przez J. Bardacha, Warszawa (cid:883)(cid:891)(cid:889)(cid:885)(cid:482) t(cid:484) (cid:884) (cid:514) od połowy XV w(cid:484) do (cid:883)(cid:889)(cid:891)(cid:887) r(cid:484)(cid:481) w opracowaniu Z. Kaczmarczy- ka i B. Leśnodorskiego(cid:481) Warszawa (cid:883)(cid:891)(cid:889)(cid:883)(cid:482) t(cid:484) (cid:885) (cid:514) od rozbiorów do uwłaszczenia(cid:481) w opracowaniu zbiorowym(cid:481) Warszawa (cid:883)(cid:891)(cid:890)(cid:883)(cid:482) t(cid:484) (cid:886) (cid:514) od uwłaszczenia do odrodzenia państwa(cid:481) opracowany przez K. Grzybowskiego(cid:481) Warszawa (cid:883)(cid:891)(cid:890)(cid:884)(cid:482) t(cid:484) (cid:887) (cid:514) (cid:883)(cid:891)(cid:883)(cid:890)(cid:514)(cid:883)(cid:891)(cid:885)(cid:891)(cid:481) w opraco(cid:486) waniu zbiorowym(cid:481) cz(cid:484) (cid:883)(cid:481) Warszawa (cid:883)(cid:891)(cid:888)(cid:884)(cid:481) cz(cid:484) (cid:884)(cid:481) Warszawa (cid:883)(cid:891)(cid:888)(cid:890)(cid:484) XIV WYKAZ LITERATURY H.(cid:565)Izdebski(cid:481) (istoria administracji(cid:481) Warszawa (cid:883)(cid:891)(cid:891)(cid:888)(cid:484) D.(cid:565)Janicka(cid:481) Ustrój administracji w nowo(cid:258)ytnej Europie(cid:481) Toruń (cid:884)(cid:882)(cid:882)(cid:884)(cid:484) P.(cid:565)Jurek(cid:481) (istoria państwa i prawa polskiego(cid:484) Źródła prawa(cid:481) sądow(cid:486) nictwo(cid:481) Wrocław(cid:484) M.(cid:565)Kallas(cid:481) (istoria ustroju Polski(cid:481) Warszawa (cid:884)(cid:882)(cid:882)(cid:887)(cid:484) M.(cid:565)Kallas(cid:481) (istoria ustroju Polski X(cid:514)XX w(cid:484)(cid:481) Warszawa (cid:883)(cid:891)(cid:891)(cid:888)(cid:484) M.(cid:565)Kallas(cid:481) A. Lityński(cid:481) (istoria ustroju i prawa Polski Ludowej(cid:481) War(cid:486) szawa (cid:884)(cid:882)(cid:882)(cid:882)(cid:484) K.(cid:565)Kamińska, A. Gaca(cid:481) (istoria powszechna ustrojów państwowych(cid:481) Toruń (cid:884)(cid:882)(cid:882)(cid:884)(cid:484) K.(cid:565)Koranyi(cid:481) Powszechna historia państwa i prawa(cid:481) t(cid:484) (cid:883)(cid:514)4(cid:481) Warszawa (cid:883)(cid:891)(cid:888)(cid:883)(cid:514)(cid:883)(cid:891)(cid:888)(cid:889)(cid:484) A.(cid:565)Korobowicz(cid:481) W. Witkowski(cid:481) (istoria ustroju i prawa polskiego (cid:523)(cid:883)(cid:889)(cid:889)(cid:884)(cid:514)(cid:883)(cid:891)(cid:883)(cid:890)(cid:524)(cid:481) Kraków (cid:883)(cid:891)(cid:891)(cid:890)(cid:484) A.(cid:565)Korobowicz(cid:481) W. Witkowski(cid:481) Ustrój i prawo na ziemiach polskich(cid:484) Od rozbiorów do odzyskania niepodległości(cid:481) Lublin (cid:883)(cid:891)(cid:891)(cid:888)(cid:484) S. Kutrzeba(cid:481) Dawne polskie prawo sądowe w zarysie(cid:481) Lwów (cid:883)(cid:891)(cid:884)(cid:889)(cid:484) S.(cid:565)Kutrzeba(cid:481) (istoria (cid:256)ródeł dawnego państwa polskiego(cid:481) t(cid:484) (cid:883)(cid:514)(cid:884)(cid:481) Lwów (cid:883)(cid:891)(cid:884)(cid:887)(cid:514)(cid:883)(cid:891)(cid:884)(cid:888)(cid:484) R. Łaszewski, S. Salmonowicz(cid:481) (istoria ustroju Polski(cid:481) Toruń (cid:883)(cid:891)(cid:891)(cid:889)(cid:484) T.(cid:565)Maciejewski(cid:481) (istoria administracji(cid:481) Warszawa (cid:884)(cid:882)(cid:882)(cid:884)(cid:484) T.(cid:565)Maciejewski(cid:481) (istoria powszechna ustroju i prawa(cid:481) Warszawa (cid:884)(cid:882)(cid:882)(cid:889)(cid:484) T.(cid:565)Maciejewski(cid:481) (istoria ustroju i prawa sądowego Polski(cid:481) Warszawa (cid:884)(cid:882)(cid:882)(cid:890)(cid:484) D.(cid:565)Makiłła(cid:481) (istoria prawa w Polsce(cid:481) Warszawa (cid:884)(cid:882)(cid:882)(cid:890)(cid:484) D.(cid:565)Makiłła(cid:481) Z. Naworski(cid:481) (istoria prawa na ziemiach polskich(cid:481) cz(cid:484) (cid:883)(cid:483) Polska przedrozbiorowa(cid:481) cz(cid:484) (cid:884)(cid:483) Polska pod zaborami(cid:481) )) Rzeczpo(cid:486) spolita(cid:481) Toruń (cid:883)(cid:891)(cid:891)(cid:887)(cid:484) D.(cid:565)Malec(cid:481) J. Malec(cid:481) (istoria administracji i myśli administracyjnej(cid:481) Kraków (cid:884)(cid:882)(cid:882)(cid:882)(cid:484) D.(cid:565)Malec(cid:481) J. Malec(cid:481) (istoria administracji nowo(cid:258)ytnej(cid:481) Kraków (cid:883)(cid:891)(cid:891)(cid:888)(cid:484) S. Płaza(cid:481) (istoria prawa w Polsce(cid:481) cz(cid:484) (cid:883)(cid:483) Polska przedrozbiorowa(cid:481) Kraków (cid:883)(cid:891)(cid:890)(cid:891)(cid:482) cz(cid:484) (cid:884)(cid:483) Polska pod zaborami(cid:481) Kraków (cid:883)(cid:891)(cid:891)(cid:885)(cid:484) S. Płaza(cid:481) (istoria prawa w Polsce na tle porównawczym(cid:481) cz(cid:484) (cid:883)(cid:483) X(cid:514)XV))) w(cid:484)(cid:481) Kraków (cid:883)(cid:891)(cid:891)(cid:889)(cid:484) S. Płaza(cid:481) (istoria prawa w Polsce na tle porównawczym(cid:481) cz(cid:484) (cid:884)(cid:481) Kra(cid:486) ków (cid:883)(cid:891)(cid:891)(cid:890)(cid:484) XV WYKAZ LITERATURY S. Płaza(cid:481) (istoria prawa w Polsce na tle porównawczym(cid:481) cz(cid:484) (cid:885)(cid:481) Kra(cid:486) ków (cid:884)(cid:882)(cid:882)(cid:883)(cid:484) J.(cid:565)Rafacz(cid:481) Dawne polskie prawo sądowe w zarysie(cid:481) Warszawa (cid:883)(cid:891)(cid:885)(cid:888)(cid:484) K. Sójka-Zielińska(cid:481) (istoria prawa(cid:481) Warszawa (cid:883)(cid:891)(cid:891)(cid:885)(cid:484) M.(cid:565)Sczaniecki(cid:481) Powszechna historia państwa i prawa(cid:481) Warszawa (cid:883)(cid:891)(cid:889)(cid:885)(cid:484) W.(cid:565)Witkowski(cid:481) (istoria administracji w Polsce (cid:883)(cid:889)(cid:888)(cid:886)(cid:514)(cid:883)(cid:891)(cid:890)(cid:891)(cid:481) Warsza(cid:486) wa (cid:884)(cid:882)(cid:882)(cid:889)(cid:484) XVI WYKAZ SKRÓTÓW ABGB ................................. Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch AK ...................................... Armia Krajowa ALR .................................... Allgemeines Landrecht für die Preußen Staaten art. ...................................... artykuł BGB .................................... Bürgerliches Gesetzbuch cm. ...................................... centymetr cz. ....................................... część ds. ....................................... do spraw etc. ...................................... et cetera gen. ..................................... generał HGB ................................... Handelsgesetzbuch itd. ...................................... i tak dalej itp. ...................................... i temu/tym podobne GG ...................................... Generalne Gubernatorstwo GPU .................................... Państwowy Zarząd Polityczny km2 ...................................... kilometr kwadratowy m.in. ................................... między innymi n.e. ...................................... naszej ery NEP .................................... Nowa Polityka Ekonomiczna NKWD ............................... Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrz- nych ZSRR np. ...................................... na przykład Nr ....................................... numer NRD ................................... Niemiecka Republika Demokratyczna NSDAP ............................... Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotników NTA .................................... Najwy(cid:268)szy Trybunał Administracyjny ok. ....................................... około p.n.e. ................................... przed naszą erą pkt ...................................... punkt PPP ..................................... Polskie Państwo Podziemne XVII WYKAZ SKRÓTÓW PPS–WRN ......................... Polska Partia Socjalistyczna – Wolność, Równość, Niepodległość r. .......................................... rok red. ..................................... pod redakcją RFSRR ................................ Rosyjska Federacyjna Socjalistyczna Republika Radziecka RP........................................ Rzeczpospolita Polska SL ........................................ Stronnictwo Ludowe SN ....................................... Sąd Najwy(cid:268)szy SS ........................................ Schutzsta(cid:283) eln św. ....................................... święty t. .......................................... tom tj. ......................................... to jest tys. ...................................... tysiące/tysięcy tzw. ..................................... tak zwana/-e/-y UCC ................................... Uniform Commercial Code USA ................................... United States of America w. ........................................ wiek WCzK ................................ Wszechrosyjka Nadzwyczajna Komi- sja do Walki z Kontrrewolucją, Sabo- ta(cid:268)em i Spekulacją WKP (b) ............................. Wszechzwiązkowa Partia Komuni- styczna (bolszewików) z. ......................................... zeszyt ZBG .................................... Zivilgesetzbuch zł ......................................... złoty ZSRR .................................. Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich XVIII ABGB (ALLGEMEINES BÜRGERLICHES GESETZBUCH) Prace kodyfi kacyjne w zakresie prawa prywatnego w Austrii zapoczątkowała w połowie XVIII w. cesa- rzowa Maria Teresa (1740–1780). Z uwagi na fakt, i(cid:268) po- siadłości Habsburgów były niejednolite pod względem narodowościowym, ekonomicznym, politycznym oraz ustrojowym, monarchia absolutna dą(cid:268)yła do unifi ka- cji tych ziem. Przekonano Marię Teresę, i(cid:268) warunkiem koniecznym politycznej centralizacji państwa jest wprowadzenie i obowiązywanie jednolitego prawa na całym jego terytorium. Początkowo zamiarem cesarzo- wej była jedynie unifi kacja prawa, a nie jego reforma. W tym celu powołano w 1753 r. komisję kompilacyjną, zło(cid:268)oną z przedstawicieli czterech krajów koronnych, tj. Czech, Moraw, Austrii i Styrii, której polecono przy- gotować projekt Kodeksu, mający zunifi kować prawa prowincjonalne w zakresie prawa prywatnego oraz prawa sądowego. Na czele komisji stanął profesor J. Azzoni (1712–1760) z Pragi. Ze względu na fakt, i(cid:268) prace się przeciągały, Maria Teresa powołała w 1755 r. w Wiedniu drugą komisję, którą nazwała rewizyjną. 1
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Leksykon historii prawa i ustroju
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: