Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00326 008229 11002015 na godz. na dobę w sumie
Leksykon ochrony środowiska - ebook/pdf
Leksykon ochrony środowiska - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 442
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-2550-647-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Leksykon ochrony środowiska podaje w przejrzysty i przystępny sposób rzetelną informację na temat ochrony środowiska. Łączy sferę prawa i administracji oraz geografii i przyrody. Leksykon zawiera 100 haseł, są to autentyczne pojęcia stosowane w ochronie środowiska, dokumentach i decyzjach oraz aplikacjach o środki finansowe z nią związanych. System haseł

uwzględnia najważniejsze regulacje prawa krajowego, europejskiego i międzynarodowego dotyczące ochrony środowiska, jej finansowania, zarządzania, polityki oraz ekologicznych trendów.

 

Leksykon jest przeznaczony dla pracowników służb ochrony środowiska, władz lokalnych, organizacji społecznych. Jednocześnie stanowi pomoc dydaktyczną dla nauczycieli i pracowników naukowych i studentów różnych wydziałów uniwersytetów i szkół wyższych - od przyrodniczych, ekonomicznych, po prawa i administracji.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Leksykon ochrony środowiska Prof. zw. dr hab. Janiny Ciechanowicz-McLean Pod redakcją Wydawnictwo C.H. Beck Leksykon ochrony środowiska W sprzedaży z tej serii: red. Bogumił Szmulik, Sławomir Serafin LEKSYKON OBYWATELA red. Jakub Stelina LEKSYKON PRAWA PRACY. 100 PODSTAWOWYCH POJĘĆ red. prof. dr hab. Janina Elżbieta Kundera, prof. dr hab. Marek Maciejewski LEKSYKON MYŚLICIELI POLITYCZNYCH I PRAWNYCH dr Radosław Krajewski LEKSYKON INSTYTUCJI WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI I OCHRONY PRAWA prof. dr hab. Jerzy Zajadło LEKSYKON WSPÓŁCZESNEJ FILOZOFII PRAWA www.sklep.beck.pl Leksykon ochrony środowiska Pod redakcją Prof. zw. dr hab. Janiny Ciechanowicz-McLean Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2009 Autorzy leksykonu: Janina Ciechanowicz-McLean [J.C.M.], Mariusz Kistowski [M.K.], Bartosz Rakoczy [B.K.],Diana Trzcińska [D.T.], Krystyna Maria Klenowska [K.M.K]. Redakcja: Joanna Ablewicz Projekt okładki: Robert Rogiński © Wydawnictwo C.H. Beck 2009 Wydawnictwo C.H. Beck, Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: PanDawer Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-0647-6 SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE.............................................................................. WYKAZ SKRÓTÓW ............................................................................ WYKAZ NAJWAŻNIEJSZEJ LITERATURY .................................... ADMINISTRACYJNA KARA PIENIĘŻNA .................................... AWARIA ............................................................................................... DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ... EKOTERRORYZM – TERRORYZM EKOLOGICZNY ................... FORMY OCHRONY PRZYRODY .................................................... FUNDUSZE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ......................................................................................... GATUNKI CHRONIONE .................................................................. GENERALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA ............. GOSPODARKA KOMUNALNA ...................................................... GOSPODAROWANIE ODPADAMI ................................................ GRANICZNE WIELKOŚCI EMISYJNE ........................................... GRUNTY ROLNE I LEŚNE ................................................................ HAŁAS ................................................................................................. HANDEL UPRAWNIENIAMI DO EMISJI ..................................... INFORMACJA O ŚRODOWISKU .................................................... INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA ........................................ INSTALACJA/URZĄDZENIE ........................................................... KARA BIEGNĄCA............................................................................... KLIMAT ................................................................................................ KORZYSTANIE Z WÓD ..................................................................... KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ................................................ KRAJOBRAZ ....................................................................................... LAS ........................................................................................................ MAPA AKUSTYCZNA ....................................................................... METODYKA REFERENCYJNA ........................................................ MIĘDZYNARODOWE PRAWO ŚRODOWISKA ........................... MINISTER DS. ŚRODOWISKA ......................................................... MONITORING ŚRODOWISKA ........................................................ NAJLEPSZE DOSTĘPNE TECHNIKI (BAT) .................................. OBSZAR NATURA 2000 .................................................................... OBSZAR OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA ......................... V IX XI XVI 1 7 10 15 23 33 38 48 50 53 60 62 65 70 76 82 87 89 91 96 100 103 109 114 117 120 126 128 134 137 145 SPIS TREŚCI OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ......................... OCHRONA PRZYRODY EX SITU .................................................... OCHRONA PRZYRODY IN SITU ..................................................... OCHRONA ŚRODOWISKA .............................................................. OCHRONA WARSTWY OZONOWEJ ............................................ ODPADY .............................................................................................. ODPADY NIEBEZPIECZNE ............................................................. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA W OCHRONIE ŚRODOWISKA ............................................................................... ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA W OCHRONIE ŚRODOWISKA .............................................................................. ODPOWIEDZIALNOŚĆ (cid:564)KARNA W (cid:564)OCHRONIE (cid:564) ŚRODOWISKA ............................................................................... OPŁATA DEPOZYTOWA .................................................................. OPŁATA PRODUKTOWA ................................................................. OPŁATY PODWYŻSZONE ............................................................... OPŁATY ŚRODOWISKOWE .............................................................. OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE ..................................... ORGAN OCHRONY PRZYRODY .................................................... ORGAN OCHRONY ŚRODOWISKA ............................................... ORGANIZACJA EKOLOGICZNA ................................................... ORGANIZMY GENETYCZNIE ZMODYFIKOWANE ................. OTULINA ............................................................................................. PLAN DZIAŁAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH .............................. PLAN OPERACYJNO-RATOWNICZY ........................................... PODATKI EKOLOGICZNE ............................................................... PODMIOT KORZYSTAJĄCY ZE ŚRODOWISKA ......................... POLA ELEKTROMAGNETYCZNE ................................................. POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA ....................................... POSIADACZ ODPADÓW ................................................................. POZWOLENIE EMISYJNE ................................................................ POZWOLENIE WODNOPRAWNE ................................................. POZWOLENIE ZINTEGROWANE .................................................. PRAWO DO INFORMACJI O ŚRODOWISKU ............................... PRAWO DO ŚRODOWISKA JAKO PRAWO TRZECIEJ GENERACJI ................................................................................... PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA .............................................. VI 149 159 161 164 167 170 173 179 182 185 188 191 199 203 207 213 216 219 223 233 235 237 242 246 250 252 254 256 262 266 269 274 278 SPIS TREŚCI PRODUKT ............................................................................................ PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ................. PROGRAM DOSTOSOWAWCZY ..................................................... PROGRAM NAPRAWCZY ................................................................ PROGRAM OCHRONY PRZYRODY ............................................... PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA (UNEP) ......................... PROGRAMY OCHRONY ŚRODOWISKA ....................................... PROWADZĄCY INSTALACJĘ .......................................................... PRZEDSIĘWZIĘCIE ............................................................................ PRZEGLĄD EKOLOGICZNY ........................................................... PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO ŚRODOWISKU ............................ PRZYRODA ......................................................................................... RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO ........................................................................ RAPORT O SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA W ZAKŁADZIE ..... REKULTYWACJA ................................................................................ RODZAJE WÓD ................................................................................... RÓWNOWAGA PRZYRODNICZA ................................................. RUCH ENVIRONMENTAL JUSTICE ............................................... STANDARDY EMISYJNE ................................................................... STANDARDY JAKOŚCI ŚRODOWISKA ........................................ STREFY PRZEMYSŁOWE .................................................................. SUBSTANCJE I SUBSTANCJE SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNE DLA ŚRODOWISKA .................................... SUBSTANCJE ZUBAŻAJĄCE WARSTWĘ OZONOWĄ ............... SZKODA W ŚRODOWISKU .............................................................. ŚCIEKI .................................................................................................... ŚRODOWISKO ..................................................................................... UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA W POSTĘPOWANIU W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA ................................ WYKROCZENIA PRZECIWKO ŚRODOWISKU ............................ ZABEZPIECZENIE ROSZCZEŃ Z TYTUŁU OCHRONY ŚRODOWISKA ............................................................................... ZAKŁAD ............................................................................................... ZANIECZYSZCZENIA ....................................................................... ZASADA KOMPLEKSOWOŚCI ....................................................... ZASADA PREWENCJI I PRZEZORNOŚCI ..................................... VII 282 286 290 293 297 302 305 306 312 315 317 322 324 330 333 336 338 342 346 347 350 353 358 367 371 373 378 380 383 385 386 390 392 SPIS TREŚCI ZASADA ZANIECZYSZCZAJĄCY PŁACI ..................................... ZASADA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU .............................. ZASADY PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA .............................. ZASOBY ŚRODOWISKA .................................................................... ŹRÓDŁA EMISJI ROZPROSZONEJ .................................................. INDEKS ................................................................................................. 396 399 403 406 412 415 VIII SŁOWO WSTĘPNE Nowy Leksykon ochrony środowiska powstał z my- ślą o wszystkich studiujących przedmiot ochrona środowiska na ró(cid:268)nych kierunkach studiów nauk społecznych: prawie, administracji, politologii oraz na kierunkach bezpośrednio związanych z ekologią, biologią, geografi ą, gospodarką przestrzenną i oczy- wiście z ochroną środowiska. Ochrona środowiska jest współcześnie nauką ogromnie wa(cid:268)ną; uczula- jącą nas na rosnący problem degradacji środowiska i wynikające stąd niebezpieczeństwa. W niniejszym opracowaniu wyjaśniono znaczenie podstawowych terminów dotyczących ochrony środowiska, wystę- pujących w naukach prawnych, a zwłaszcza w prawie administracyjnym i międzynarodowym publicznym oraz w naukach geografi czno-przyrodniczych. Nie- wątpliwie na rynku wydawniczym brak jest tego rodzaju publikacji o charakterze encyklopedycznym, dotyczącej wielu informacji z zakresu ochrony śro- dowiska, lecz napisanej językiem prawniczym, jakim posługują się osoby związane z instytucjami publicz- nymi administracji rządowej i samorządowej, a tak(cid:268)e IX SŁOWO WSTĘPNE dziennikarze, politycy i działacze społeczni. Ochrona środowiska nale(cid:268)y do kompetencji wielu instytucji, w związku z czym stosowanie zunifi kowanych treści najwa(cid:268)niejszych haseł i pojęć z nią związanych mo(cid:268)e mieć równie(cid:268) walor krzewienia edukacji ekologicznej oraz przyczynić się do pogłębienia świadomości spo- łecznej w tym zakresie. Leksykon opracowany został przez zespół naukow- ców z Uniwersytetu Gdańskiego z Wydziału Prawa i Administracji oraz Instytutu Geografi i. Zawiera on 100 haseł zestawionych w porządku alfabetycznym. Hasła występują jako rzeczowniki w mianowniku i mają charakter haseł defi niujących pojęcia lub haseł odsyłaczowych. Leksykon adresowany jest do szerokiego kręgu osób poszukujących wiadomości z zakresu ochrony środowiska. Pozostając w przekonaniu o przydatności tego rodzaju wydawnictwa, autorzy mają nadzieję, (cid:268)e zostanie on przychylnie przyjęty przez szerokie grono Czytelników. Janina Ciechanowicz-McLean X WYKAZ SKRÓTÓW 1. Źródła prawa CzystGminU . . . . . . . . . .ustawa z 13.9.1996 r. o utrzymaniu czy- stości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 263, poz. 2008 ze zm.) DzialAdmRzU . . . . . . . . .ustawa z 4.1.1997 r. o działach admi- nistracji rządowej (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437 ze zm.) EKK . . . . . . . . . . . . . . . . . .Europejska Konwencja Krajobrazowa z 20.10.2000 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 14, poz. 98) GospKomU . . . . . . . . . . .ustawa z 20.12.1996 r. o gospodarce ko- munalnej (Dz.U. z 2007 r. Nr 9, poz. 43 ze zm.) InsOchrŚrU . . . . . . . . . . . .ustawa z 20.7.1991 r. o Inspekcji Ochro- ny Środowiska (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287) Konstytucja RP . . . . . . . .Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) KPA . . . . . . . . . . . . . . . . . .ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postę- powania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) KPC . . . . . . . . . . . . . . . . . .ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks po- stępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KK . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) KW . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks wy- kroczeń (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 109, poz. 756 ze zm.) LasU . . . . . . . . . . . . . . . . .ustawa z 28.9.1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 ze zm.) XI WYKAZ SKRÓTÓW ObowPrzedOdpadyU . . .ustawa z 11.5.2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospoda- rowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607, ze zm.) OchrGrU . . . . . . . . . . . . . .ustawa z 3.2.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 21, poz. 1266 ze zm.) OchrŚrodU . . . . . . . . . . . .ustawa z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) OchrPrzyrU . . . . . . . . . . .ustawa z 16.4.2004 r. o ochronie przy- rody (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 ze zm.) OchrZabU . . . . . . . . . . . . .ustawa z 23.7.2003 r. o ochronie zabyt- ków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.) OdpadyU . . . . . . . . . . . . .ustawa z 27.4.2001 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, ze zm.) OrdPU . . . . . . . . . . . . . . . .ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) OrgModU . . . . . . . . . . . . .ustawa z 22.6.2001 r. o organizmach ge- netycznie zmodyfi kowanych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 36, poz. 233) PrWodU . . . . . . . . . . . . . .ustawa z 18.7.2001 r. – Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) SamGminU . . . . . . . . . . . .ustawa z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) SDGU . . . . . . . . . . . . . . . .ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095) XII WYKAZ SKRÓTÓW UdostInformU . . . . . . . . .ustawa z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro- nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziały- wania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) UprEmisjiU . . . . . . . . . . .ustawa z 22.12.2004 r. o handlu upraw- nieniami do emisji do powietrza ga- zów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. Nr 281, poz. 2784 ze zm.) TWE . . . . . . . . . . . . . . . . . .Traktat ustanawiający Wspólnotę Eu- ropejską 2. Pozostałe skróty BAT . . . . . . . . . . . . . . . . . .Best Avaiable Techniques BIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Biuletyn Informacji Publicznej BREF . . . . . . . . . . . . . . . . .dokument referencyjny dB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .decybel ds. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .do spraw Dz.U. . . . . . . . . . . . . . . . . .Dziennik Ustaw Dz.Urz. . . . . . . . . . . . . . . .Dziennik Urzędowy ETS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Europejski Trybunał Sprawiedliwości GDOŚ . . . . . . . . . . . . . . . .Generalny Dyrektor Ochrony Środo- GFOŚiGW . . . . . . . . . . . . .Gminny Fundusz Ochrony Środowi- wiska GIOŚ . . . . . . . . . . . . . . . . Główny Inspektor Ochrony Środo- ska i Gospodarki Wodnej wiska GMO . . . . . . . . . . . . . . . . .Genetically Modifi ed Organisms – or- ganizmy zmodyfi kowane genetycznie ha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .hektar Hz . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hertz km . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kilometr LDWN . . . . . . . . . . . . . . . . . .wska(cid:266)nik hałasu – długokreowany, średni poziom d(cid:266)więku A wyra(cid:268)ony w dB, wyznaczony w ciągu wszyst- XIII WYKAZ SKRÓTÓW kich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia (rozumianej jako przedział czasu między 18.00–22.00) oraz pory nocnej (rozumianej jako przedział cza- su między 22.00–6.00) m.in. . . . . . . . . . . . . . . . . . .między innymi M.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Monitor Polski NFOŚiGW . . . . . . . . . . . . .Narodowy Fundusz Ochrony Środo- wiska i Gospodarki Wodnej niepubl. . . . . . . . . . . . . . . .niepublikowane NSA . . . . . . . . . . . . . . . . . .Naczelny Sąd Administracyjny nast. . . . . . . . . . . . . . . . . . .następny OOŚ . . . . . . . . . . . . . . . . . .ocena oddziaływania na środowisko ONZ . . . . . . . . . . . . . . . . .Organizacja Narodów Zjednoczonych orz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .orzeczenie PCB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .polichrowane difenyle, polichrowane tri- fenyle, monometylotetrachlorodifenylo- metan, monometylodichlorodifenylome- tan, monometylodibromodifenylometan oraz mieszaniny zawierające jakąkol- wiek z tych substancji w ilości powy(cid:268)ej 0,05 wagowo łącznie PEP . . . . . . . . . . . . . . . . . .państwowa polityka ekologiczna PFOŚiGW . . . . . . . . . . . . .Powiatowy Fundusz Ochrony Środo- PMŚ . . . . . . . . . . . . . . . . . .państwowy monitoring środowiska PPP . . . . . . . . . . . . . . . . . .Polluter Pays Principle (zasada zanie- wiska i Gospodarki Wodnej czyszczający płaci) SPI . . . . . . . . . . . . . . . . . . .sąd pierwszej instancji t.j. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .tekst jednolity tzw. . . . . . . . . . . . . . . . . . .tak zwany UE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Unia Europejska UNEP . . . . . . . . . . . . . . . . .United Nations Environment Program- me – Program Ochrony Środowiska uzas. . . . . . . . . . . . . . . . . .uzasadnienie WFOŚiGW . . . . . . . . . . . .Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo- wiska i Gospodarki Wodnej XIV WYKAZ SKRÓTÓW WIOŚ . . . . . . . . . . . . . . . . .Wojewódzki Inspektor Ochrony Śro- dowiska WSA . . . . . . . . . . . . . . . . . .wojewódzki sąd administracyjny ww. . . . . . . . . . . . . . . . . . .wy(cid:268)ej wymienione ze zm. . . . . . . . . . . . . . . . .ze zmianami zob. . . . . . . . . . . . . . . . . . .zobacz 3. Wykaz skrótów nazwisk autorów prof. zw. Janina Ciechanowicz-McLean(cid:563)[J.C.M] dr hab. Mariusz Kistowski(cid:563)[M.K.] mgr Krystyna Maria Klenowska(cid:563)[K.M.K] dr hab. Bartosz Rakoczy(cid:563)[B.R.] dr Diana Trzcińska (cid:563)[D.T] XV WYKAZ NAJWAŻNIEJSZEJ LITERATURY P. Birnie, A. Boyle, International Law Environment, Oxford 2002; J. Boć, K. Nowacki, E. Samborska-Boć, Ochrona środowiska, Wro- cław 2008; Z. Bukowski, Prawo międzynarodowe a ochrona środowiska, To- ruń 2005; J. Ciechanowicz, Prawo ochrony środowiska, Koszalin 1995; J. Ciechanowicz-McLean, Międzynarodowe prawo ochrony środo- wiska, Warszawa 2001; J. Ciechanowicz-McLean, Ochrona środowiska w działalności go- spodarczej, Warszawa 2003; J. Ciechanowicz-McLean (red.), K. Bierant, P. Mierzejewski, D. Trzciń- ska, Polskie prawo ochrony przyrody, Warszawa 2006; J. Ciechanowicz-McLean, Z. Bukowski, B. Rakoczy, Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa 2008; E.K. Czech, Uwarunkowania ochrony środowiska. Aspekty kra- jowe, un(cid:295) ne i międzynarodowe, Warszawa 2006; J. Głuchowski, Podatki ekologiczne, Warszawa 2002; M. Górski, Odpowiedzialność administracyjnoprawna w ochro- nie środowiska – zagadnienia podstawowe, Poznań 2007; M. Górski, Odpowiedzialność administracyjno-prawna w ochro- nie środowiska, Warszawa 2008; M. Górski (red.), S. Kierzkowska, Prawo ochrony środowiska, Byd- goszcz 2007; G. Grabowska, Europejskie prawo środowiska, Warszawa 2000; K. Gruszecki, Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa 2007; R.E. Hallo (red.), Access to environment al information in Europe: the implemetation and implications of Directive 90/313/EEC, The Hague–London–Boston 1996; J. Holder, A. Lee, Environmental Protection, Law and Policy, wyd. 2, Text and Materials, Cambridge 2007; XVI WYKAZ NAJWAŻNIEJSZEJ LITERATURY J. Jendrośka, M. Bar, Prawo ochrony środowiska. Podręcznik, Wrocław 2005; J. Jendrośka (red.), M. Bar, Wspólnotowe prawo ochrony środowi- ska i jego implementacja w Polsce trzy lata po akcesji, Wrocław 2008; A. Kalinowska, Ekologia – wybór na nowe stulecie, Warszawa 2003; M.M. Kenig-Witkowska, Prawo środowiska Unii Europejskiej. Za- gadnienia systemowe, Warszawa 2005; A. Kiss, D. Shelton, International Environmental Law, wyd. 3, Nowy York 2007; A. Kiss, The Rights and Interests of Future Generations and the Precautionary Principle, [w:] The Precautionary Principle and International Law, Gromingen 1996; C. Lambrechts, L’acces a la justice des associations de defense de l’environnement en Europe occidental, [w:] Les hommes et l’e- nvironnement. Mankind and environment. En hommage a Ale- xandre Kiss, Paris 1998; A. Lipiński, Prawne podstawy ochrony środowiska, Kraków 2005; J. Machowski, Ochrona środowiska. Prawo i zrównowa(cid:268)ony roz- wój, Warszawa 2003; J. Machowski, Problemy prawne ochrony środowiska, wyd. 4, Warszawa 2000; D.G. Magraw (red.), International Law and Pollution, Philadel- phia 1991; R. Paczuski, Ochrona środowiska. Zarys wykładu, Bydgoszcz 2008; R. Paczuski, Prawo ochrony środowiska, Bydgoszcz 2000; M. Prieur (red.), Le droit a l’information en materie d’environne- ment dans les pays de l”union europeenne, Paris 1997; W. Radecki, Odpowiedzialność prawna w ochronie środowiska, Warszawa 2002; W. Radecki, Organy administracji oraz instytucje ochrony środo- wiska, Wrocław 2002; W. Radecki, Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz, Warszawa 2006; XVII WYKAZ NAJWAŻNIEJSZEJ LITERATURY W. Radecki, Ustawa o odpadach. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2008; W. Radecki, Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. Komentarz, Warszawa 2007; E. Radziszewski, Prawo ochrony środowiska. Przepisy i komen- tarz, Warszawa 2003; B. Rakoczy, Ograniczenie praw i wolności jednostki ze względu na ochronę środowiska w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Toruń 2006; J.J. Skoczylas, Cywilnoprawne środki ochrony środowiska, War- szawa 1986; J. Sommer, Efektywność prawa ochrony środowiska i jej uwarun- kowania – problemy udatności jego struktury, Wrocław 2005; J. Sommer, Prawo ochrony środowiska w systemie prawa pol- skiego, Studia Prawnicze 2001, Nr 3–4; J. Stochlak, M. Podolak, Ochrona środowiska w Polsce. Studium prawno-politologiczne, Lublin 2006; B. Wierzbowski, B. Rakoczy, Podstawy prawa ochrony środowiska, Warszawa 2004; S. Wrzosek (red.), Kompendium wiedzy administratywisty, Lu- blin 2008; S. Wrzosek, Zarządzanie środowiskiem przez administrację pu- bliczną, Białystok 1999. XVIII ADMINISTRACYJNA KARA PIENIĘŻNA Jest to jedna z form odpowiedzialności administracyj- nej w sferze ochrony środowiska. Podmiot odpowiada tylko za skutek swojego działania, bez rozwa(cid:268)ania o istniejącej lub nieistniejącej winie. Tak więc odpowie- dzialność ta istnieje niezale(cid:268)nie od winy podmiotu. Kara pienię(cid:268)na jest środkiem z zakresu prawa admi- nistracyjnego, a nie prawa karnego. O tym, (cid:268)e kara pienię(cid:268)na jest jedną z form odpowiedzialności admi- nistracyjnej, świadczy tryb nakładania kary. Jest ona uregulowana przepisami KPA, a sprawy rozstrzygane są w formie decyzji administracyjnej, która jest wyda- wana przez właściwy organ administracji publicznej. Poza tym sprawę przesądza to, (cid:268)e kara ta ma umoco- wanie prawne w OchrŚrodU, w dziale który określa ją przymiotnikiem „administracyjna”, dzięki czemu nie pozostawia to wątpliwości co do jej charakteru. Wy- nika to równie(cid:268) z tego, (cid:268)e w ustawie wyodrębniono trzy ró(cid:268)ne formy odpowiedzialności: cywilną, karną i administracyjną. Administracyjne kary pienię(cid:268)ne są pobierane za naruszenie lub przekroczenie warunków korzystania 1
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Leksykon ochrony środowiska
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: