Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00418 008134 11003661 na godz. na dobę w sumie
Leksykon prawa karnego - część ogólna 100 podstawowych pojęć - ebook/pdf
Leksykon prawa karnego - część ogólna 100 podstawowych pojęć - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 643
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-3410-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Leksykon prawa karnego – część ogólna jest pierwszym w powojennym polskim piśmiennictwie opracowaniem, w którym, w uporządkowanej alfabetycznie formie hasłowej, szeroko omówiono podstawowe pojęcia z zakresu prawa karnego materialnego.

Adresatem Leksykonu są przede wszystkim studenci prawa, dla których może on stanowić uzupełniające w stosunku do podręczników źródło wiedzy na temat instytucji części ogólnej prawa karnego materialnego. Może on być ponadto przydatny dla studentów innych kierunków studiów, gdzie prowadzone są przedmioty, w ramach których omawiane są owe instytucje. Sposób opracowania poszczególnych zagadnień, niejednokrotnie bardziej szczegółowy niż ma to miejsce w podręcznikach, powinien zachęcić do sięgnięcia po Leksykon także przedstawicieli teorii i praktyki prawa karnego.

Autorami Leksykonu są pracownicy Zakładu Prawa Karnego Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (dr Anna Błachnio-Parzych, dr Paweł Daniluk, dr Hanna Kuczyńska), Katedry Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (dr Michał Leciak) oraz Zakładu Nauki o Przestępstwie w Katedrze Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (dr Jan Kulesza).

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Leksykon prawa karnego – część ogólna 100 podstawowych pojęć pod redakcją Pawła Daniluka Wydawnictwo C.H. Beck Leksykon prawa karnego – część ogólna 100 podstawowych pojęć W sprzedaży z tej serii: red. Sebastian Sykuna, Jerzy Zajadło LEKSYKON PRAWA I PROTOKOŁU DYPLOMATYCZNEGO red. Andrzej Powałowski LEKSYKON PRAWA GOSPODARCZEGO PUBLICZNEGO red. Jakub Stelina LEKSYKON PRAWA PRACY, wyd. 2 red. Ewa Bagińska LEKSYKON PRAWA CYWILNEGO – CZĘŚĆ OGÓLNA red. Kamil Zeidler, Przemysław Rybiński LEKSYKON RETORYKI PRAWNICZEJ red. Andrzej Powałowski LEKSYKON PRAWA OCHRONY KONSUMENTÓW red. Michał Balcerzak, Sebastian Sykuna LEKSYKON OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA red. Andrzej Szmyt LEKSYKON PRAWA KONSTYTUCYJNEGO www.sklep.beck.pl Leksykon prawa karnego – część ogólna 100 podstawowych pojęć Pod redakcją Pawła Daniluka Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2011 Autorzy leksykonu: Anna Błachnio-Parzych [A.B.P.], Paweł Daniluk [P.D.], Hanna Kuczyńska [H.K.], Michał Leciak [M.L.] Redakcja: Joanna Ablewicz Projekt okładki: Robert Rogiński © Wydawnictwo C.H. Beck 2011 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: PanDawer Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-3409-7 ISBN e-book 978-83-255-3410-3 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów .............................................................................. Wykaz podstawowej literatury .................................................. Słowo wstępne ............................................................................... ABOLICJA ............................................................................... AMNESTIA ............................................................................. BEZPRAWNOŚĆ CZYNU .................................................... BŁĄD CO DO BEZPRAWNOŚCI ........................................ BŁĄD CO DO OKOLICZNOŚCI FAKTYCZNEJ ............... BŁĄD CO DO OKOLICZNOŚCI WYŁĄCZAJĄCEJ PRZESTĘPNOŚĆ .................................................................... CELE KARY ............................................................................ CIĄG PRZESTĘPSTW ........................................................... CZAS POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA............................ CZYN ....................................................................................... CZYN CIĄGŁY ....................................................................... CZYNNOŚĆ LECZNICZA ................................................... CZYNNY ŻAL ........................................................................ DOKUMENT ........................................................................... DYREKTYWY WYMIARU KARY ....................................... EKSPERYMENT (RYZYKO NOWATORSTWA) ................ FUNKCJE PRAWA KARNEGO ........................................... FUNKCJONARIUSZ PUBLICZNY ..................................... GROŹBA BEZPRAWNA ....................................................... IMMUNITET MATERIALNY ............................................... KARA GRZYWNY ................................................................. KARA OGRANICZENIA WOLNOŚCI .............................. KARA POZBAWIENIA WOLNOŚCI .................................. KOLIZJA OBOWIĄZKÓW ................................................... KOLIZJA USTAW KARNYCH W CZASIE ........................ KORZYŚĆ MAJĄTKOWA I KORZYŚĆ OSOBISTA ......... KRYMINALIZACJA .............................................................. LEX CRIMINALIS RETRO NON AGIT ................................ MAŁY ŚWIADEK KORONNY ............................................. V IX XV XVII 1 4 6 14 21 32 35 38 45 48 56 62 68 75 81 90 101 104 116 124 129 135 143 150 151 158 161 167 174 SPIS TREŚCI MIEJSCE POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA ...................... MŁODOCIANY ...................................................................... MOC PRAWNA ORZECZEŃ ZAGRANICZNYCH ......... NADZWYCZAJNE OBOSTRZENIE KARY ....................... NADZWYCZAJNE ZŁAGODZENIE KARY ..................... NAKAZ OPUSZCZENIA LOKALU ZAJMOWANEGO WSPÓLNIE Z POKRZYWDZONYM .................................. NAWIĄZKA ............................................................................ NIEPOCZYTALNOŚĆ ........................................................... NULLUM CRIMEN, NULLA POENA SINE LEGE POENALI ANTERIORI .......................................................... OBOWIĄZEK NAPRAWIENIA SZKODY LUB ZADOŚĆUCZYNIENIA ZA DOZNANĄ KRZYWDĘ ..... OBRONA KONIECZNA ....................................................... ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA NIETRZEŹWEGO LUB ODURZONEGO SPRAWCY ........................................ ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODMIOTÓW ZBIOROWYCH ZA CZYNY ZABRONIONE POD GROŹBĄ KARY ......... ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRZESTĘPSTWA POPEŁNIONE ZA GRANICĄ ............................................. ODSTĄPIENIE OD WYMIERZENIA KARY ..................... OSOBA NAJBLIŻSZA ........................................................... OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJĘ PUBLICZNĄ ................... OSTATECZNA POTRZEBA ................................................. POCZYTALNOŚĆ OGRANICZONA ................................. PODANIE WYROKU DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PODMIOT PRZESTĘPSTWA ................................................ PODŻEGANIE ........................................................................ POMOCNICTWO .................................................................. POZBAWIENIE PRAW PUBLICZNYCH ........................... PRAWO KARNE .................................................................... PROWOKACJA ...................................................................... PRZEDAWNIENIE................................................................. PRZEDMIOT OCHRONY (ZAMACHU) ........................... PRZEKROCZENIE GRANIC OBRONY KONIECZNEJ .. PRZEPADEK ........................................................................... PRZESTĘPCA ZAWODOWY ............................................... VI 181 186 189 200 205 213 218 226 235 241 247 257 261 268 278 283 291 299 305 308 314 320 326 333 338 340 343 352 359 364 371 SPIS TREŚCI PRZESTĘPSTWA PODOBNE ............................................... PRZESTĘPSTWO .................................................................... PRZESTĘPSTWO O CHARAKTERZE TERRORYSTYCZNYM .......................................................... PRZYGOTOWANIE ............................................................... RECYDYWA ............................................................................ ROZKAZ PRZEŁOŻONEGO ............................................... RYZYKO SPORTOWE ........................................................... RZECZ RUCHOMA I PRZEDMIOT ................................... SPOŁECZNA SZKODLIWOŚĆ CZYNU ZABRONIONEGO ................................................................. SPRAWSTWO ......................................................................... STAN WYŻSZEJ KONIECZNOŚCI ..................................... STRONA PODMIOTOWA PRZESTĘPSTWA .................... STRONA PRZEDMIOTOWA PRZESTĘPSTWA ............... ŚRODKI ZABEZPIECZAJĄCE ............................................. ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE ............................................... USIŁOWANIE ......................................................................... WARUNKOWE PRZEDTERMINOWE ZWOLNIENIE ... WARUNKOWE UMORZENIE POSTĘPOWANIA KARNEGO .............................................................................. WARUNKOWE ZAWIESZENIE WYKONANIA ORZECZONEJ KARY ............................................................ WINA ....................................................................................... WSPÓŁSPRAWSTWO ........................................................... WYCHOWAWCZE KARCENIE MAŁOLETNICH ........... WYPADEK MNIEJSZEJ WAGI ............................................. WYSTĘPEK O CHARAKTERZE CHULIGAŃSKIM ........ ZAKAZ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z MAŁOLETNIMI ......................................... ZAKAZ PROWADZENIA POJAZDÓW ............................. ZAKAZ PRZEBYWANIA W OKREŚLONYCH MIEJSCACH, KONTAKTOWANIA SIĘ Z OKREŚLONYMI OSOBAMI LUB ZBLIŻANIA SIĘ DO NICH, OPUSZCZANIA MIEJSCA POBYTU ..................... ZAKAZ WSTĘPU DO OŚRODKÓW GIER I UCZESTNICTWA W GRACH HAZARDOWYCH ........ VII 373 380 386 391 397 404 410 414 424 431 438 449 455 463 472 475 482 490 496 503 509 514 518 522 526 530 537 544 SPIS TREŚCI ZAKAZ WSTĘPU NA IMPREZĘ MASOWĄ .................... ZAKAZ ZAJMOWANIA STANOWISKA, WYKONYWANIA ZAWODU, PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ................................... ZASADA ODPOWIEDZIALNOŚCI INDYWIDUALNEJ I OSOBISTEJ ............................................................................ ZASADA TERYTORIALNOŚCI ........................................... ZASADY WYMIARU KARY ................................................ ZATARCIE SKAZANIA ........................................................ ZBIEG PRZEPISÓW USTAWY ............................................. ZBIEG PRZESTĘPSTW .......................................................... ZGODA UPRAWNIONEGO ................................................ ZORGANIZOWANA GRUPA I ZWIĄZEK MAJĄCE NA CELU POPEŁNIENIE PRZESTĘPSTWA ..................... ZWIĄZEK PRZYCZYNOWY ............................................... ZWROT KORZYŚCI MAJĄTKOWEJ .................................. Indeks rzeczowy ............................................................................ 549 554 558 564 569 576 583 591 602 605 608 614 617 VIII WYKAZ SKRÓTÓW 1. Źródła prawa EKPCz ................................ Konwencja o Ochronie Praw Człowie- ka i Podstawowych Wolności (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) FinPublU............................ ustawa z 27.8.2009 r. o fi nansach pu- blicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) KC ....................................... ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywil- KK ....................................... ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny ny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) KK z 1932 r. ....................... rozporządzenie Prezydenta Rzeczy- pospolitej z 11.7.1932 r. – Kodeks kar- ny (Dz.U. Nr 60, poz. 571 ze zm.) KK z 1969 r. ....................... ustawa z 19.4.1969 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 13, poz. 94 ze zm.) KKS ..................................... ustawa z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 ze zm.) KKW ................................... ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz. 557 ze zm.) Konstytucja ....................... Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) KP ....................................... ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pra- cy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPA .................................... ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks po- stępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) IX WYKAZ SKRÓTÓW KPC .................................... ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks po- stępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KPK .................................... ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępo- wania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) KPSW ................................. ustawa z 24.8.2001 r. – Kodeks postę- powania w sprawach o wykroczenia (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848 ze zm.) KRO .................................... ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzin- ny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) KW ...................................... ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks wykro- czeń (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 ze zm.) LekU ..................................... ustawa z 5.12.1996 r. o zawodach leka- rza i lekarza dentysty (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 ze zm.) MPPOiP ............................. Międzynarodowy Pakt Praw Obywa- telskich i Politycznych (Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167) OdpZbiorU ........................ ustawa z 28.10.2002 r. o odpowiedzial- ności podmiotów zbiorowych za czy- ny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. Nr 197, poz. 1661 ze zm.) PWKK ................................ ustawa z 6.6.1997 r. – Przepisy wpro- wadzające Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 554 ze zm.) SamGminU ........................ ustawa z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) SamPowiatU ..................... ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie po- wiatowym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) X WYKAZ SKRÓTÓW SamWojU ........................... ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie wo- jewództwa (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) 2. Publikatory i czasopisma AUNC ................................ Acta Universitatis Nicolai Copernici AUWr ................................. Acta Universitatis Wratislaviensis CzPKiNP ........................... Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych Dz.U. .................................. Dziennik Ustaw KZS ..................................... Krakowskie Zeszyty Sądowe MoP .................................... Monitor Prawniczy NP ....................................... Nowe Prawo OSA .................................... Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSAB .................................. Orzecznictwo Sądów Apelacji Biało- stockiej OSNAPiUS ........................ Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Administracyjna, Pracy i Ubez- pieczeń Społecznych OSNC ................................. Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna OSNCK .............................. Orzecznictwo Sądu Najwyższego OSN(K) .............................. Orzeczenia Sądu Najwyższego (Izba – Izba Cywilna i Izba Karna Karna) OSNKW ............................. Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Karna i Izba Wojskowa OSNPG............................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Wydawnictwo Prokuratury Gene- ralnej OSNwSK ............................ Orzecznictwo Sądu Najwyższego OSP ..................................... Orzecznictwo Sądów Polskich OTK .................................... Orzecznictwo Trybunału Konstytucyj- w Sprawach Karnych Pal. ..................................... Palestra nego XI WYKAZ SKRÓTÓW PiP ....................................... Państwo i Prawo PPK ..................................... Przegląd Prawa Karnego Prok. i Pr. .......................... Prokuratura i Prawo Prok. i Pr. – wkł. ............... Prokuratura i Prawo – wkładka PS ........................................ Przegląd Sądowy RPEiS .................................. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i So- SP ........................................ Studia Prawnicze WPP .................................... Wojskowy Przegląd Prawniczy cjologiczny 3. Literatura Bojarski, Kodeks karny ..... T. Bojarski (red.), Kodeks karny. Ko- Filar, Kodeks karny .......... M. Filar (red.), Kodeks karny. Komen- mentarz, Warszawa 2011 tarz, Warszawa 2010 2010 Gardocki, Prawo karne ..... L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa Giezek, Kodeks karny ....... J. Giezek (red.), Kodeks karny. Część Gniewek, Kodeks cywilny .. E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny. Ko- ogólna. Komentarz, Warszawa 2007 Grześkowiak, Prawo karne .. A. Grześkowiak (red.), Prawo karne, mentarz, Warszawa 2008 Warszawa 2011 Indecki, Liszewska, Prawo karne ...................... K. Indecki, A. Liszewska, Prawo karne materialne. Nauka o przestępstwie, karze i środkach penalnych, Warsza- wa 2002 Kalitowski i in., Kodeks karny, t. 2 ............ M. Kalitowski, Z. Sienkiewicz, J. Szum- ski, L. Tyszkiewicz, A. Wąsek, Kodeks karny. Komentarz, t. 2, Gdańsk 2001 Królikowski, Zawłocki, Kodeks karny, t. 1 ............ M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Ko- deks karny. Część ogólna. Komentarz, t. 1, Warszawa 2011 XII WYKAZ SKRÓTÓW Królikowski, Zawłocki, Kodeks karny, t. 2 ............ M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Ko- deks karny. Część ogólna. Komentarz, t. 2, Warszawa 2011 Marek, Kodeks karny ....... A. Marek, Kodeks karny. Komentarz, Marek, Prawo karne ......... A. Marek, Prawo karne, Warszawa Warszawa 2010 2011 Melezini, System, t. 6 ........ M. Melezini (red.), System prawa karnego. Tom 6: Kary i środki karne. Poddanie sprawcy próbie, Warszawa 2010 Mozgawa, Kodeks karny .. M. Mozgawa (red.), Kodeks karny. Praktyczny komentarz, Warszawa 2010 Nowe kodeksy .................. Nowe kodeksy karne – z 1997 r. z uza- Stefański, Prawo karne ..... R.A. Stefański, Prawo karne materialne sadnieniami, Warszawa 1997 – część ogólna, Warszawa 2008 Wąsek, Kodeks karny, t. 1 .. A. Wąsek, Kodeks karny. Komentarz, t. 1, Gdańsk 1999 Wróbel, Zoll, Polskie prawo ................... W. Wróbel, A. Zoll, Polskie prawo kar- ne. Część ogólna, Kraków 2010 Zoll, Kodeks karny, t. 1 .... A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, t. 1, Warszawa 2007 Zoll, Kodeks karny, t. 3 .... A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, t. 3, Warsza- wa 2008 4. Inne skróty ETS ...................................... Europejski Trybunał Sprawiedliwości nast. .................................... następny post. ................................... postanowienie SA ....................................... Sąd Apelacyjny XIII WYKAZ SKRÓTÓW SN ....................................... Sąd Najwyższy tekst jedn. ......................... tekst jednolity TK ....................................... Trybunał Konstytucyjny uchw. ................................. uchwała UE ....................................... Unia Europejska wyr. ................................... wyrok XIV WYKAZ PODSTAWOWEJ LITERATURY T. Bojarski (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2011 T. Bojarski (red.), System prawa karnego. Tom 2: Źródła prawa M. Bojarski (red.), Prawo karne materialne. Część ogólna i szcze- karnego, Warszawa 2011 gólna, Warszawa 2010 2008 T. Bojarski, Polskie prawo karne. Zarys części ogólnej, Warszawa T. Dukiet-Nagórska (red.), Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa, Warszawa 2010 M. Filar (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2010 L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2010 J. Giezek (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, War- szawa 2007 A. Grześkowiak (red.), Prawo karne, Warszawa 2011 K. Indecki, A. Liszewska, Prawo karne materialne. Nauka o prze- stępstwie, karze i środkach penalnych, Warszawa 2002 M. Kalitowski, Z. Sienkiewicz, J. Szumski, L. Tyszkiewicz, A. Wąsek, Kodeks karny. Komentarz, t. 2, Gdańsk 2001 M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Część ogólna. M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, t. 1, Warszawa 2011 Komentarz, t. 2, Warszawa 2011 B. Kunicka-Michalska, Zasady odpowiedzialności karnej. Art. 1 § 1 i 2, art. 3–7 KK. Komentarz, Warszawa 2006 A. Marek, Prawo karne, Warszawa 2011 A. Marek, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2010 A. Marek (red.), System prawa karnego. Tom 1: Zagadnienia ogólne, Warszawa 2010 M. Melezini (red.), System prawa karnego. Tom 6: Kary i środki karne. Poddanie sprawcy próbie, Warszawa 2010 M. Mozgawa (red.), Kodeks karny. Praktyczny komentarz, War- szawa 2010 XV WYKAZ PODSTAWOWEJ LITERATURY M. Mozgawa (red.), Prawo karne materialne. Część ogólna, War- G. Rejman, Zasady odpowiedzialności karnej. Art. 8–31 KK. Ko- mentarz, Warszawa 2009 G. Rejman (red.), Kodeks karny – część ogólna. Komentarz, War- szawa 2009 szawa 1999 2008 2010 Warszawa 2008 szawa 2007 R.A. Stefański, Prawo karne materialne – część ogólna, Warszawa J. Warylewski, Prawo karne. Część ogólna, Warszawa 2009 A. Wąsek, Kodeks karny. Komentarz, t. 1, Gdańsk 1999 W. Wolter, Nauka o przestępstwie, Warszawa 1973 W. Wróbel, A. Zoll, Polskie prawo karne. Część ogólna, Kraków A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, t. 3, A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, t. 1, War- XVI SŁOWO WSTĘPNE Oddawany do rąk Czytelników Leksykon prawa karne- go, zgodnie z konwencją przyjętą przez Wydawnictwo C.H. Beck dla serii leksykonów prawniczych, zawiera omówienie 100 podstawowych pojęć z zakresu od- zwierciedlonej w jego tytule gałęzi prawa. Oczywista konstatacja, że taka formuła Leksykonu uniemożliwia odniesienie się do wszystkich instytucji karnopraw- nych, skłoniła zespół autorski do zawężenia rozważań do tych zagadnień, które tradycyjnie kwalifi kowane są w obręb części ogólnej prawa karnego materialnego. Tym samym w orbicie zainteresowania autorów zna- lazły się przede wszystkim pojęcia dotyczące ustawy karnej, przestępstw w ogólności oraz kar i innych środ- ków penalnych. Zaniechano natomiast analizowania poszczególnych typów przestępstw, co jest właściwe dla części szczególnej prawa karnego materialnego. Autorzy, podczas opracowywania poszczególnych haseł, starali się znaleźć złoty środek między charak- terystyczną dla leksykonów skrótowością wypowie- dzi a możliwie wszechstronnym zaprezentowaniem omawianego pojęcia, z uwzględnieniem dotyczącego go dorobku doktryny i orzecznictwa. Takie podejście XVII SŁOWO WSTĘPNE w wielu wypadkach oznaczało konieczność rezygnacji z przedstawienia wszystkich problemów i kontrower- sji, które wyłaniają się na tle omawianych instytucji karnoprawnych. Autorzy wychodzili przy tym z zało- żenia, że Leksykon nie jest najlepszym miejscem do eksponowania kwestii spornych. Powinien on bowiem służyć możliwie jednoznacznemu i konkretnemu wy- jaśnieniu wątpliwości, nie zaś ich mnożeniu. Należy jednocześnie zaznaczyć, że dla ułatwienia Czytelniko- wi bardziej wszechstronnego zapoznania się z oma- wianą w Leksykonie problematyką na jego początku zamieszczono wykaz literatury podstawowej, zaś pod kolejnymi hasłami – po kilka pozycji literatury szcze- gółowej. Niniejszy Leksykon jest pierwszym w powojennym polskim piśmiennictwie opracowaniem, w którym, w uporządkowanej alfabetycznie formie hasłowej, szeroko omówiono podstawowe zagadnienia prawa karnego materialnego. Wypada jednocześnie zauwa- żyć, że praca o zbliżonym charakterze, choć znacznie bardziej obszerna, zarówno pod względem objętości opracowanych tam haseł, jak i zakresu poruszanej problematyki (obejmującej nie tylko prawo karne materialne, ale również m.in. postępowanie karne, kryminalistykę czy też medycynę sądową), powstała w okresie międzywojennym. Mowa tu o nieukończonej Encyklopedii podręcznej prawa karnego pod redakcją W. Makowskiego, która stanowi niedościgły wzór dla opracowań tego typu. Adresatem niniejszego Leksykonu są przede wszyst- kim studenci prawa, dla których może on stanowić uzupełniające w stosunku do podręczników źródło wiedzy na temat instytucji części ogólnej prawa karne- go materialnego. Może on być ponadto przydatny dla studentów innych kierunków studiów, gdzie prowa- dzone są przedmioty, w ramach których omawiane są owe instytucje. Autorzy wyrażają również nadzieję, że XVIII SŁOWO WSTĘPNE sposób opracowania poszczególnych zagadnień, nie- jednokrotnie bardziej szczegółowy, niż ma to miejsce w podręcznikach, zachęci do sięgnięcia po Leksykon także przedstawicieli teorii i praktyki prawa karnego. Autorami Leksykonu są pracownicy Zakładu Prawa Karnego Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (dr Anna Błachnio-Parzych, dr Paweł Daniluk, dr Hanna Kuczyńska), Katedry Prawa Karnego i Polity- ki Kryminalnej Wydziału Prawa i Administracji Uni- wersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (dr Michał Leciak) oraz Zakładu Nauki o Przestępstwie w Kate- drze Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (dr Jan Kulesza). Z uwagi na zbiorowy charakter niniejszego opracowania wymaga podkreślenia, że treść poszczególnych haseł stanowi wyraz osobistych zapatrywań ich autorów na omawia- ne pojęcia. Dr Paweł Daniluk Warszawa, wrzesień 2011 r. XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Leksykon prawa karnego - część ogólna 100 podstawowych pojęć
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: