Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00310 008236 11000074 na godz. na dobę w sumie
Leksykon prawa oświatowego i prawa o szkolnictwie wyższym. 100 podstawowych pojęć - ebook/pdf
Leksykon prawa oświatowego i prawa o szkolnictwie wyższym. 100 podstawowych pojęć - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 361
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-6698-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Leksykon prawa oświatowego i prawa o szkolnictwie wyższym, zawiera – zgodnie z konwencją Wydawcy – wiele przedmiotowych haseł z określonego zakresu. Autorzy starali się zespolić ze sobą dwa – wydawałoby się pokrewne – systemy oświaty i nauki. Nie jest to jednak zadanie łatwe, bo systemy te oddzielone są od siebie zarówno w sposób formalny, jak też materialny. Prawo oświatowe nawiązuje wprost do edukacji, do szkolnictwa na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, natomiast szkolnictwo wyższe i nauka dotyczy zdobywania umiejętności w zakresie szkół wyższych. Autorom udało się połączyć te systemy i wskazać naturalną drogę pomiędzy nimi. W celu przedstawienia zagadnienia posłużono się szeregiem aktów prawnych, głównie z zakresu oświaty i szkolnictwa wyższego. Dla kompleksowego przedstawienia problematyki w Leksykonie zawarto się również do wielu ustaw i rozporządzeń, które wprawdzie nie wprost, ale pośrednio nawiązują do omawianych zagadnień. W Leksykonie zawarto również szereg odwołań do orzecznictwa i literatury przedmiotu.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Leksykon prawa oświatowego i prawa o szkolnictwie wyż- szym zawiera 100 podstawowych haseł, które przybliżają Czytelni- kowi problematykę związaną z regulacjami prawnymi dotyczącymi systemu oświaty oraz szkolnictwa wyższego. Opracowane hasła obejmują podstawowe instytucje systemu oświaty oraz szkolnictwa wyższego. W Leksykonie Czytelnik znajdzie zarówno informacje ogólne na temat funkcjonowania systemu oświaty i szkolnictwa wyższego, jak również organów działających w tych systemach, ich kompetencji, statusu zawodowego nauczycieli, pracowników na- ukowo-dydaktycznych uczelni wyższych. Leksykon przeznaczony jest dla studentów studiów prawniczych, administracyjnych, kie- runków kształcących przyszłych nauczycieli i pracowników oświa- ty, jak też nauczycieli, rodziców, pracowników organów prowadzą- cych szkoły i placówki. Magdalena Pyter – dr hab. prof. KUL. Pracownik naukowo-dydak- tyczny Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Kie- rownik Katedry Administracyjnego Prawa Gospodarczego. Dyrektor Instytutu Administracji WPPKiA KUL. Autorka kilkudziesięciu publika- cji z zakresu prawa oświatowego i prawa o szkolnictwie wyższym oraz historii szkolnictwa wyższego. Prowadzi szkolenia i zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu prawa oświatowego i prawa o szkolnictwie wyższym. Adam Balicki – dr nauk humanistycznych, prawnik i historyk, pra- cownik naukowo-dydaktyczny KUL (Wydział Zamiejscowy Nauk Praw- nych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim). Autor kilkudziesię- ciu publikacji naukowych, komentarzy i poradników z zakresu prawa oświatowego, prawa o szkolnictwie wyższym, prawa cywilnego oraz historii. Wykładowca na kursach kwalifikacyjnych z zakresu organizacji i zarządzania oświatą oraz licznych szkoleniach i warsztatach dla na- uczycieli i kadry kierowniczej oświaty. ISBN 978-83-255-6697-5 www.ksiegarnia.beck.pl e-mail: dz.handlowy@beck.pl tel.: 22 31 12 222, fax: 22 33 77 601 cena 89,00 zł o g e w o t a i w ś o a w a r p n o k y s k e L m y z s ż y w e i w t c i n l o k z s o a w a r p i k c e B • H • C Leksykon prawa oświatowego i prawa o szkolnictwie wyższym 100 podstawowych pojęć Magdalena Pyter Adam Balicki Wydawnictwo C.H. Beck Leksykon prawa oświatowego i prawa o szkolnictwie wyższym 100 podstawowych pojęć Polecamy publikacje z tego zakresu: A. Balicki, M. Pyter PRAWO OŚWIATOWE Skrypty Becka M. Pyter PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM. KOMENTARZ Komentarze Becka R. Barański i inni NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI OŚWIATOWE. ORGANIZACJA, FINANSE I KADRY Kadry, płace i BHP M. Iwanowska-Maćkowiak PROGRAMY EDUKACYJNE I ZAWODOWE W UNII EUROPEJSKIEJ Zarządzanie www.ksiegarnia.beck.pl Leksykon prawa oświatowego i prawa o szkolnictwie wyższym 100 podstawowych pojęć Magdalena Pyter Adam Balicki Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2014 Redakcja: Kamila Turzyńska Korekta: Barbara Wróblewska Wydawca: Joanna Ablewicz Projekt okładki: Robert Rogiński © Wydawnictwo C.H.Beck 2014 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Studio MIMO Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-6697-5 ISBN e-book 978-83-255-6698-2 SPIS TREŚCI Słowo wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykaz podstawowej literatury przedmiotu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX XI XV AKADEMICKI INKUBATOR PPRZEDSIĘBIORCZOŚCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ARKUSZ ORGANIZACYJNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ASYSTENT NAUCZYCIELA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 AUTONOMIA UCZELNI WYŻSZEJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI . . . . . . . . . . . . . . . . 6 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA W SZKOLE . . . . . . . . . . CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA . . . . . . . . CZAS PRACY NAUCZYCIELA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DYREKTOR SZKOŁY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DZIEKAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KANCLERZ UCZELNI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KARTA NAUCZYCIELA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KONFERENCJA REKTORÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KRAJOWA RADA OŚWIATOWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI DLA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KRAJOWY NAUKOWY OŚRODEK WIODĄCY . . . . . . . KURATOR OŚWIATY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KURS KOMPETENCJI OGÓLNYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KURS UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH . . . . . . . . . . . . . KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY . . . . . . . . . . . . . . LIKWIDACJA SZKOŁY PUBLICZNEJ . . . . . . . . . . . . . . . . . LIKWIDACJA UCZELNI NIEPUBLICZNEJ . . . . . . . . . . . MIANOWANIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ . . . . . . . . . . . . . . . . . NADZÓR NAD UCZELNIAMI WYŻSZYMI . . . . . . . . . . . NADZÓR PEDAGOGICZNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 34 35 50 61 62 63 64 69 70 71 72 78 83 84 85 87 88 90 95 95 97 V NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU . . . . . . . NAUCZYCIEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NAUCZYCIEL DORADCA ZAWODOWY . . . . . . . . . . . . . NAUCZYCIEL LOGOPEDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NAUCZYCIEL PEDAGOG SZKOLNY . . . . . . . . . . . . . . . . . NAUCZYCIEL PSYCHOLOG SZKOLNY . . . . . . . . . . . . . . NAUCZYCIELSKIE ŚWIADCZENIE KOMPENSACYJNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OBOWIĄZKI EDUKACYJNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OCENA PRACY NAUCZYCIELA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OCENIANIE I KLASYFIKOWANIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE . . . . OCHRONA NAUCZYCIELA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA 100 103 104 104 107 111 113 115 119 124 133 155 NAUCZYCIELI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA STUDENTÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE . . . . . . . . . . . ORGANY KOLEGIALNE UCZELNI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ORGANY ZAŁOŻYCIELSKIE I PROWADZĄCE 161 163 165 SZKOŁĘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 PARLAMENT STUDENTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PODRĘCZNIKI SZKOLNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PODSTAWA PROGRAMOWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . POLSKA AKADEMIA NAUK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . POLSKA KOMISJA AKREDYTACYJNA . . . . . . . . . . . . . . . POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW. . . . . . . . . . . . . . POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA . . . . PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM – USTAWA . . PRAWO OŚWIATOWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRZENIESIENIE NAUCZYCIELA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE . . . . . . . . . . . . . . . . RADA GŁÓWNA NAUKI I SZKOLNICTWA 168 169 182 183 184 187 190 195 195 196 197 WYŻSZEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 VI SPIS TREŚCI RADA PEDAGOGICZNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RADA RODZICÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RADA SZKOŁY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RADA WYDZIAŁU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RAMOWE PLANY NAUCZANIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . REGULAMIN STUDIÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . REKTOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RELIGIA W SZKOLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROK SZKOLNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZWIĄZANIE STOSUNKU PRACY 202 206 207 210 211 215 218 220 225 Z NAUCZYCIELEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 RZECZNIK DYSCYPLINARNY DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH . . . . . . . . . . . . . . . . . . SAMORZĄD STUDENCKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SAMORZĄD UCZNIOWSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SAMORZĄDOWE RADY OŚWIATOWE . . . . . . . . . . . . . . . SENAT UCZELNI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . STAN NIECZYNNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . STANDARDY ZAWODU NAUCZYCIELA . . . . . . . . . . . . STATUT SZKOŁY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . STATUT UCZELNI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . STUDIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ . . . . . . . . . . . . . . . . SYSTEM OŚWIATY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SZKOLNY PLAN NAUCZANIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SZKOŁA PUBLICZNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SZKOŁA WYŻSZA PUBLICZNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TURNUS DOKSZTAŁCANIA TEORETYCZNEGO MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW . . . . . . . . . . . . . . . TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TYTUŁ DOKTORA HONORIS CAUSA . . . . . . . . . . . . . . . . TYTUŁY ZAWODOWE, STOPNIE NAUKOWE I TYTUŁY NAUKOWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UCZELNIA NIEPUBLICZNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UCZELNIE MEDYCZNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UCZELNIE WOJSKOWE I SŁUŻB 232 233 234 235 236 238 239 242 246 247 251 255 259 260 262 264 265 269 269 272 275 PAŃSTWOWYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 VII SPIS TREŚCI UNIWERSYTET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UPRAWNIENIA DO PROWADZENIA STUDIÓW . . . . UPRAWNIENIA SOCJALNE NAUCZYCIELI . . . . . . . . . URLOPY NAUCZYCIELI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USTAWA O SYSTEMIE OŚWIATY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WARUNKI PRACY NAUCZYCIELA . . . . . . . . . . . . . . . . . . WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE . . . . . . . . . . . . WYNAGRODZENIE NAUCZYCIELI . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZAŁOŻENIE I LIKWIDACJA SZKOŁY 276 278 290 295 322 323 324 326 NIEPUBLICZNEJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZWIĄZEK UCZELNI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZWIĄZKI ZAWODOWE W SZKOLE I PLACÓWCE 330 331 OŚWIATOWEJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 VIII SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE Leksykon prawa oświatowego i prawa o szkolnictwie wyższym, za- wiera – zgodnie z konwencją Wydawcy – wiele przedmiotowych haseł z określonego zakresu . Jako autorzy mieliśmy nie lada problem, żeby zespolić ze sobą dwa – wydawałoby się pokrewne – systemy oświaty i nauki . Nie jest to jednak zadanie łatwe, bo systemy te oddzielone są od siebie zarówno w sposób formalny, jak też materialny . Prawo oświato- we nawiązuje wprost do edukacji, do szkolnictwa na poziomie podsta- wowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, natomiast szkolnictwo wyższe i nauka dotyczy zdobywania umiejętności w zakresie szkół wyższych . Staraliśmy się w miarę możliwości zespolić te systemy i wskazać na- turalną drogę pomiędzy nimi . W celu przedstawienia zagadnienia po- służyliśmy się szeregiem aktów prawnych, głównie z zakresu oświaty i szkolnictwa wyższego . Dla kompleksowego przedstawienia problema- tyki odwoływaliśmy się również do wielu ustaw i rozporządzeń, które wprawdzie nie wprost, ale pośrednio nawiązują do interesujących nas zagadnień . Korzystaliśmy również z orzecznictwa . Całości dopełniła literatura przedmiotu . Jako autorzy zdajemy sobie sprawę, że przedstawienie przedmio- towej problemiki w stu odsłonach nie czyni zadość potrzebom . Mamy jednak nadzieję, że Szanowny Czytelnik zechce wskazać zagadnienia dyskusyjne i polemiczne, żeby kolejne wydanie miało większą wartość naukową . Wszystkim czytającym Leksykon dziękujemy oraz liczymy na garść uwag krytycznych i zarazem merytorycznych . Magdalena Pyter Adam Balicki IX WYKAZ PODSTAWOWEJ LITERATURY PRZEDMIOTU A. Balicki, Aspekty prawne organizacji rekolekcji wielkopostnych w kon- tekście funkcjonowania szkoły, SzPW 2011, Nr 14 A. Balicki, Możliwość udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia dla du- chownego zatrudnionego na stanowisku nauczyciela, SzPW 2010, t . 13 A. Balicki, Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z nauczycie- lem religii, MPP 2013, Nr 21 A. Balicki, Obowiązek współpracy dyrektora przedszkola ze związkami zawodowymi, Management w przedszkolu 2012 A. Balicki, Ochrona danych osobowych w jednostkach oświaty, Warsza- wa 2013 A. Balicki, Zasady wystawiania ocen z religii w szkołach publicznych, MPP 2013, Nr 20 A. Balicki, T. Guz, W. Lis (red .), Szkoła, edukacja i wychowanie, Lublin 2010 A. Balicki, M. Pyter, Prawo oświatowe, Warszawa 2011 A. Barański, M. Szymańska, J. Rozwadowska-Skrzeczyńska, Ustawa Karta Nauczyciela . Komentarz, Warszawa 2009 P. Barta, P. Litwiński, Ustawa o ochronie danych osobowych . Komentarz, Warszawa 2009 E. Bojanowski, K. Żukowski (red .), Leksykon prawa administracyjnego . 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2009 J. Bubiło, T. Guz, D. Krukowska-Bubiło (red .), Patologie . Praktyczne aspek- ty zapobiegania i zwalczania patologii społecznych, Lublin 2012 B.M. Ćwiertniak (red .), Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne, polityka społeczna . Wybrane zagadnienia, Opole 1998 B. Dolnicki (red .), Ustawa o samorządzie gminnym . Komentarz, Warsza- wa 2010 I. Dzierzgowska, A. Rękawek, Rada Rodziców – sposoby skutecznego dzia- łania w szkole . Niezbędnik Aktywnego Rodzica, Warszawa 2008 L. Florek, T. Zieliński, Prawo pracy, Warszawa 2009 J. Gęsicki, Samorządowy model oświaty, Warszawa 2001 T. Guz, M. Bielecki (red .), Łaszczów wczoraj – dziś – jutro, Łaszczów 2010 XI R. Hauser, Egzekucja administracyjna . Komentarz do ustawy o postępo- waniu egzekucyjnym w administracji, Warszawa 2005 J. Homplewicz, Tradycyjne a współczesne instytucje prawa szkolnego, Kraków 1985 J. Jagoda, Sądowa ochrona samodzielności jednostek samorządu teryto- rialnego, Warszawa 2011 W. Janiga, Awans zawodowy katechety . Postępowanie kwalifikacyjne na stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego, SzPW 2003, t . 6 W. Janiga, Ocena pracy nauczyciela religii w świetle obowiązującego prawa, SzPW 2002 A. Jeżowski, Statut szkoły, Wrocław 2002 G. Jyż, Z. Pławecki, A. Szewc, Ustawa o samorządzie gminnym . Komen- tarz, Warszawa 2012 R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fijałkowski (red .), Leksykon teologii pasto- ralnej, Lublin 2006 R. Kędziora, Kodeks postępowania administracyjnego . Komentarz, War- szawa 2008 T. Kiełkowski, Nabycie prawa na mocy decyzji administracyjnej, Warsza- wa 2012 T. Konarska, Szkolne prawo pracy . Poradnik dyrektora szkoły, Warszawa 2010 W. Korzeniowska, A. Murzyn, W. Szuścik (red .), Rodzina w świetle za- grożeń realizacji dotychczasowych funkcji . Szkice monograficzne, Katowice 2007 D. Kurzyna-Chmiel, Oświata jako zadanie publiczne, Warszawa 2013 D. Kurzyna-Chmiel, Podstawy prawne i organizacyjne oświaty . Prawo oświatowe w zarysie, Warszawa 2009 A. Król, P. Kuzior, M. Łyszczarz, Komentarz do ustawy o systemie oświa- ty, Warszawa–Bielsko-Biała 2009 A. Król, P. Kuzior, M. Łyszczarz, Prawo oświatowe . Komentarz do ustawy o systemie oświaty, Warszawa 2011 W. Lis, A. Balicki (red .), Normatywny wymiar godności człowieka, Lu- blin 2012 M. Mencel, Rada szkoły, Kraków 200 A. Mezglewski, Polski model edukacji religijnej w szkołach publicznych . Aspekty prawne, Lublin 2009 A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2008 XII WYKAZ PODSTAWOWEJ LITERATURY PRZEDMIOTU J. Misztal-Konecka, G. Tylec (red .), Ewolucja prawa polskiego pod wpły- wem technologii informatycznych, Lublin 2012 W. Okoń, Słownik pedagogiczny, Warszawa 1987 M. Pilich, Ustawa o systemie oświaty . Komentarz, Warszawa 2008 P. Prusinowski, Sytuacja prawna dyrektora szkoły – wybrane zagadnie- nia, MoPr 2012, Nr 7 M. Pyter (red .), Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym . Komentarz, Warszawa 2012 M. Pyter (red .), Współczesne problemy prawa oświatowego, Lublin 2009 M. Pyter, A. Balicki (red .), Prawo oświatowe . Stan obecny i perspektywy rozwoju, Lublin 2010 S. Serafin, B. Szmulik (red .), Leksykon obywatela, Warszawa 2009 M. Stachowiak-Kudła, Autonomia szkół wyższych a instytucjonalne me- chanizmy zapewnienia jakości w Polsce i wybranych państwach europejskich, Warszawa 2012 M. Stahl (red .), Materialne prawo administracyjne . Pojęcia, instytucje, zasady, Warszawa 2002 R. Suwaj, Judycjalizacja postępowania administracyjnego, Warszawa 2009 A. Szadoń-Bratuń (red .), Nowe prawo o szkolnictwie wyższym a pod- miotowość studenta, Wrocław 2007 B. Szmulik, K. Miaskowska-Daszkiewicz (red .), Administracja publiczna . Ustrój administracji państwowej terenowej . Komentarz, Warszawa 2012 B. Szmulik, S. Serafin, K. Miaskowska, Zarys prawa administracyjnego, Warszawa 2007 J. Szreniawski, Prawo administracyjne . Część ogólna, Lublin 1993 B. Śliwerski, Rada szkoły . Rada oświatowa . Przewodnik dla samorządo- wych władz oświatowych, dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców i uczniów, Kraków 2002 XIII WYKAZ PODSTAWOWEJ LITERATURY PRZEDMIOTU WYKAZ SKRÓTÓW 1. Akty prawne KK . . . . . . . . . . . . ustawa z 6 .6 .1997 r . – Kodeks karny (Dz .U . Nr 88, poz . 553 ze zm .) KN . . . . . . . . . . . ustawa z 26 .1 .1982 r . – Karta Nauczyciela (tj . Dz .U . z 2014 r . poz 191) Konstytucja RP . Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 .4 .1997 r . (Dz .U . Nr 78, poz . 483 ze zm . i sprost .) KP . . . . . . . . . . . . ustawa z 25 .6 .1974 r . – Kodeks pracy (t .j . Dz .U . z 1998 r . Nr 21, poz . 94 ze zm .) KPA . . . . . . . . . . ustawa z 14 .6 .1960 r . – Kodeks postępowania admini- stracyjnego (t .j . Dz .U . z 2013 r . poz . 267 ze zm .) NCBiRU . . . . . . . ustawa z 30 .4 .2010 r . o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz .U . Nr 96, poz . 616 ze zm .) OchrDanychU . . ustawa z 29 .8 .1997 r . o ochronie danych osobowych PrSzkolWyż . . . . ustawa z 27 .7 .2005 r . – Prawo o szkolnictwie wyż- (t .j . Dz .U . z 2002 r . Nr 101, poz . 926 ze zm .) SystOśwU . . . . . ustawa z 7 .9 .1991 r . o systemie oświaty (t .j . Dz .U . szym (t .j . Dz .U . z 2012 r . poz . 572 ze zm .) z 2004 r . Nr 256, poz . 2572 ze zm .) ZwZawU . . . . . . ustawa z 23 .5 .1991 r . o związkach zawodowych (t .j . Dz .U . z 2014 r ., poz . 167) 2. Publikatory i czasopisma Dz .U . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej MoPr . . . . . . . . . . Monitor Prawa Pracy MPP . . . . . . . . . . Monitor Prawny Proboszcza OSA . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego OSN . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego OSNAPiUS . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy i Ubez- pieczeń Społecznych OSNC . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna OSNP . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy OTK . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego SzPW . . . . . . . . . Studia z Prawa Wyznaniowego XV 3. Inne art . . . . . . . . . . . . . artykuł bhp . . . . . . . . . . . bezpieczeństwo i higiena pracy CKE . . . . . . . . . . Centralna Komisja Egzaminacyjna ds . . . . . . . . . . . . . do spraw ECTS . . . . . . . . . . Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów ERIH . . . . . . . . . . European Reference Index for the Humanities GIODO . . . . . . . . Główny Inspektor Danych Osobowych j .s .t . . . . . . . . . . . . jednostka samorządu terytorialnego KNWO . . . . . . . . Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący lit . . . . . . . . . . . . . litera m .in . . . . . . . . . . . między innymi MEiN . . . . . . . . . Ministra Edukacji i Nauki MEN . . . . . . . . . . Minister Edukacji Narodowej MENiS . . . . . . . . Minister Edukacji Narodowej i Sportu MGPiPS . . . . . . . Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej MK . . . . . . . . . . . Minister Kultury MKiDN . . . . . . . Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego MNiSW . . . . . . . Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego MSWiA . . . . . . . Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji MZ . . . . . . . . . . . Minister Zdrowia n . . . . . . . . . . . . . . następny NCBiR . . . . . . . . Narodowe Centrum Badań i Rozwoju np . . . . . . . . . . . . . na przykład Nr . . . . . . . . . . . . numer NSA . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny PAN . . . . . . . . . . Polska Akademia Nauk pkt . . . . . . . . . . . . punkt por . . . . . . . . . . . . porównaj poz . . . . . . . . . . . . pozycja r . . . . . . . . . . . . . . rok red . . . . . . . . . . . . redakcja, redaktor rozp . . . . . . . . . . . rozporządzenie (-a) RP . . . . . . . . . . . . Rzeczpospolita Polska s . . . . . . . . . . . . . . strona SA . . . . . . . . . . . . Sąd Apelacyjny SIO . . . . . . . . . . . System Informacji Oświatowej SKO . . . . . . . . . . Samorządowe Kolegium Odwoławcze XVI WYKAZ SKRÓTÓW SN . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy SN(7) . . . . . . . . . Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów t . . . . . . . . . . . . . . tom t .j . . . . . . . . . . . . . tekst jednolity tj . . . . . . . . . . . . . . to jest TK . . . . . . . . . . . . Trybunał Konstytucyjny tzn . . . . . . . . . . . . to znaczy uchw . . . . . . . . . . uchwała ust . . . . . . . . . . . . ustęp wg . . . . . . . . . . . . według WSA . . . . . . . . . . Wojewódzki Sąd Administracyjny wyr . . . . . . . . . . . wyrok w zw . . . . . . . . . . w związku zd . . . . . . . . . . . . . zdanie ze zm . . . . . . . . . . ze zmianami zł . . . . . . . . . . . . . złotych zob . . . . . . . . . . . . zobacz § . . . . . . . . . . . . . . paragraf XVII WYKAZ SKRÓTÓW AKADEMICKI CZOŚCI INKUBATOR PRZEDSIĘBIOR- Jednostka prowadzona przez uczelnie w celu lepszego wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego uczelni oraz transferu wyników prac naukowych do gospodarki . Inkubator przedsiębior- czości wspiera działalność gospodarczą środowiska akademickiego lub pracowników uczelni i studentów będących przedsiębiorcami . Akademicki inkubator przedsiębiorczości tworzy się w formie jednostki ogólnouczelnianej działającej na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez → senat uczelni, w formie spółki handlowej lub fundacji działającej na podstawie odpowiednich dokumentów ustrojowych . Dyrektora akademickiego inkubatora przedsiębiorczości, działającego w formie ogólno- uczelnianych jednostek organizacyjnych, powołuje → rektor po zasięgnięciu opinii → senatu uczelni, spo- śród kandydatów przedstawionych przez rady nadzo- rujące tych jednostek . 1
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Leksykon prawa oświatowego i prawa o szkolnictwie wyższym. 100 podstawowych pojęć
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: