Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00124 010784 10754467 na godz. na dobę w sumie
Leksykon prawa zamówień publicznych. 100 podstawowych pojęć - ebook/pdf
Leksykon prawa zamówień publicznych. 100 podstawowych pojęć - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 495
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-6374-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Leksykon omawia 100 najważniejszych haseł z zakresu zamówien publicznych.

Oprócz najważniejszych aktów prawnych regulujących prawo zamówien publicznych Autorzy podają także wybrane orzezcencitwo (w tym europejskie) dotyczące tej tematyki. Pod każdym hasełm znajduje się wykaz literatury dotyczącej omawianego zagadnienia.

W Leksykonie uwzględniono najnowsze zmiany w ustawie - Prawo zamówień publicznych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Formuła 100 podstawowych pojęć umożliwia przedstawienie problematyki zamówień publicznych, podstawowych instytu- cji i konstrukcji prawnych z tego zakresu w kontekście prawa materialnego i formalnego. Punktem wyjścia dla Autorów haseł niniejszego Leksykonu stały się – wielokrotnie już nowelizowa- ne – przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, odzwier- ciedlające i inkorporujące postanowienia stosownych dyrektyw Unii Europejskiej. Zasygnalizowany został także kierunek zmian, jakie nastąpią w sferze prawa polskiego w związku z wejściem w życie nowych dyrektyw UE. Autorami Leksykonu są: prof. UŁ dr hab. Maria Królikowska-Olczak, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; prof. UWr dr hab. Karol Kiczka, Wydział Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Wroc- ławskiego; prof. UG dr hab. Andrzej Powałowski, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego; dr hab. Anna Dobaczew- ska, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego; dr hab. Ewa Przeszło, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego; dr Anna Górczyńska, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; dr Henryk Nowicki, Wydział Prawa i Administracji Uniwer- sytetu Mikołaja Kopernika; dr Paweł Nowicki, Wydział Prawa i Admini- stracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika; dr Krzysztof Biernat, Wyż- sza Szkoła Bankowa w Gdańsku, radca prawny; Monika Krzemień, doktorantka, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. ISBN 978-83-255-6373-8 www.ksiegarnia.beck.pl e-mail: dz.handlowy@beck.pl tel.: 22 31 12 222, fax: 22 33 77 601 cena 99,00 zł h c y n z c i l b u p ń e i w ó m a z a w a r p n o k y s k e L k c e B • H • C Leksykon prawa zamówień publicznych 100 podstawowych pojęć pod redakcją Andrzeja Powałowskiego Wydawnictwo C.H. Beck Leksykon prawa zamówień publicznych 100 podstawowych pojęć W sprzedaży z tej serii: A. Gawrońska-Baran DOKUMENTY SKŁADANE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH W PRAKTYCE + płyta CD Finanse publiczne w praktyce J. Pieróg PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. KOMENTARZ, wyd. 13 Duże Komentarze Becka A. Szyszkowski ZAMÓWIENIA PODPROGOWE PO NOWELIZACJI 2014 Przetargi dla praktyków P. Granecki PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. KOMENTARZ, wyd. 4 Komentarze Becka PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE W PIGUŁCE Prawo w pigułce www.ksiegarnia.beck.pl Leksykon prawa zamówień publicznych 100 podstawowych pojęć pod redakcją Andrzeja Powałowskiego Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2014 Autorzy leksykonu: prof. dr hab. Maria Królikowska-Olczak [MKO]; prof. dr hab. Karol Kiczka [KK]; prof. dr hab. Andrzej Powałowski [AP]; dr Krzysztof Biernat [KB]; dr hab. Anna Dobaczewska [AD]; dr Henryk Nowicki [HN]; dr Paweł Nowicki [PN]; dr hab. Ewa Przeszło[EP]; mgr Monika Krzemień [MK] Redakcja: Monika Kluszyńska Korekta: Barbara Wróblewska Wydawca: Joanna Ablewicz Projekt okładki: Robert Rogiński © Wydawnictwo C.H.Beck 2014 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Studio MIMO Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-6373-8 ISBN e-book 978-83-255-6374-5 SpiS treści Słowo wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AukcjA elektronIcznA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BIuletyn zAmóWIeń PuBlIcznych . . . . . . . . . . . . . . cenA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . centrAlny zAmAWIAjący . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DIAlog konkurencyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DIAlog technIczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dokumenty PotWIerDzAjące WArunkI uDzIAłu WykonAWcy W PoStęPoWAnIu . . . . . . . . . . . . . . . . DoPuSzczenIe Do uDzIAłu W PoStęPoWAnIu . . . DoStAWy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DynAmIczny SyStem zAkuPóW . . . . . . . . . . . . . . . . . . DyrektyWA klASycznA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DyrektyWA oBronnA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DyrektyWA SektoroWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DyrektyWy oDWołAWcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DyrektyWy unijne W Sferze zAmóWIeń PuBlIcznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . gPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jAWność PoStęPoWAnIA o uDzIelenIe zAmóWIenIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kIeroWnIk zAmAWIAjącego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . komISjA PrzetArgoWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . konceSjA nA roBoty BuDoWlAne luB uSługI . . konkurS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . konSorcjum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kontrolA DorAźnA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kontrolA uDzIelAnIA zAmóWIeń . . . . . . . . . . . . . . . kontrolA uPrzeDnIA zAmóWIeń WSPółfInAnSoWAnych ze śroDkóW ue . . . . . . . krAjoWA IzBA oDWołAWczA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IX XI 1 4 7 11 17 21 27 35 40 45 50 54 57 62 66 71 75 80 83 87 92 98 100 102 107 110 SpiS treści kryterIA oceny ofert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lIcytAcjA elektronIcznA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nAjkorzyStnIejSzA ofertA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . negocjAcje Bez ogłoSzenIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . negocjAcje z ogłoSzenIem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . oDPoWIeDzIAlność zA nAruSzenIe uStAWy – PrAWo zAmóWIeń PuBlIcznych . . . . . . . . . . . . . oDrzucenIe oferty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . oDWołAnIe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ofertA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ogłoSzenIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . okreS WykonAnIA zAmóWIenIA PuBlIcznego . . otWArcIe ofert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PoDmIoty PrAWA PuBlIcznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . PoDWykonAWStWo W zAmóWIenIAch PuBlIcznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PoStęPoWAnIe nA Skutek WnIeSIenIA oDWołAnIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PoStęPoWAnIe o uDzIelenIe zAmóWIenIA . . . . . . PoWIerzAnIe WykonyWAnIA zADAń z zAkreSu goSPoDArkI komunAlnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PrezeS uzP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ProgI StoSoWAnIA PrAWA zAmóWIeń PuBlIcznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protokół z PoStęPoWAnIA o uDzIelenIe zAmóWIenIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PrzeDmIot zAmóWIeń PuBlIcznych . . . . . . . . . . . . PrzetArg nIeogrAnIczony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PrzetArg ogrAnIczony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PrzygotoWAnIe PoStęPoWAnIA . . . . . . . . . . . . . . . . . rADA zAmóWIeń PuBlIcznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . rAżąco nISkA cenA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . roBoty BuDoWlAne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . róWne trAktoWAnIe WykonAWcóW w zAmóWIenIAch PuBlIcznych . . . . . . . . . . . . . . . SkArgA Do SąDu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SPecyfIkAcjA IStotnych WArunkóW zAmóWIenIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI 114 116 124 126 130 136 144 151 154 159 165 168 171 175 181 191 195 200 202 207 212 219 228 234 238 239 244 248 250 254 SpiS treści SPołeczne (SPołecznIe oDPoWIeDzIAlne) zAmóWIenIA PuBlIczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SPrAWozDAnIe o uDzIelonych zAmóWIenIAch SyStem kWAlIfIkAcjI WykonAWcóW . . . . . . . . . . . . śroDkI ochrony PrAWnej W zAmóWIenIAch PuBlIcznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . śroDkI PuBlIczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tryBy uDzIelAnIA zAmóWIenIA PuBlIcznego klASycznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tryBy uDzIelAnIA zAmóWIeń SektoroWych . . . uczcIWA konkurencjA W zAmóWIenIAch PuBlIcznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . umoWA rAmoWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . umoWA W SPrAWIe zAmóWIenIA PuBlIcznego . . unIeWAżnIenIe PoStęPoWAnIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . unijne PrAWo zAmóWIeń PuBlIcznych . . . . . . . . . urząD PuBlIkAcjI unII euroPejSkIej . . . . . . . . . . . . . urząD zAmóWIeń PuBlIcznych . . . . . . . . . . . . . . . . . uSługI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WADIum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WArtość SzAcoWAnA zAmóWIenIA PuBlIcznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WArunkI uDzIAłu WykonAWcóW W PoStęPoWAnIu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WSPólny SłoWnIk zAmóWIeń (Common Procurement Vocabulary, cPV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WykluczenIe WykonAWcy z PoStęPoWAnIA o uDzIelenIe zAmóWIenIA PuBlIcznego . . . . . . WykonAWcA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WyłączenIA SPoD zAmóWIeń SektoroWych . . . WyłączenIA StoSoWAnIA uStAWy . . . . . . . . . . . . . . . WyłączenIe oSóB WyStęPujących Po StronIe zAmAWIAjącego z PoStęPoWAnIA o uDzIelenIe zAmóWIenIA PuBlIcznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WynAgroDzenIe WykonAWcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zABezPIeczenIe nAleżytego WykonAnIA umoWy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zAmAWIAjący . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII 258 267 270 276 280 287 291 299 303 307 311 315 321 325 327 334 342 346 352 357 364 371 378 386 391 393 397 SpiS treści zAmóWIenIA DoDAtkoWe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zAmóWIenIA konceSjonArIuSzy roBót BuDoWlAnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zAmóWIenIA PoDProgoWe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zAmóWIenIA PuBlIczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zAmóWIenIA PuBlIczne DlA reAlIzAcjI PArtnerStWA PuBlIczno-PryWAtnego . . . . . . . . zAmóWIenIA PuBlIczne nA roBoty BuDoWlAne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zAmóWIenIA PuBlIczne o uDzIelenIe śWIADczeń oPIekI zDroWotnej . . . . . . . . . . . . . . . zAmóWIenIA SektoroWe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zAmóWIenIA uzuPełnIAjące . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zAmóWIenIA W DzIeDzInAch oBronnoścI I BezPIeczeńStWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zAmóWIenIA WSPółfInAnSoWAne ze śroDkóW ue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zAmóWIenIe z Wolnej rękI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zAPytAnIe o cenę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zASADy PrAWA zAmóWIeń PuBlIcznych . . . . . . . . zIelone zAmóWIenIA PuBlIczne . . . . . . . . . . . . . . . . zWIązAnIe ofertą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . źróDłA PrAWA zAmóWIeń PuBlIcznych . . . . . . . . 408 410 413 417 424 429 434 437 444 446 450 454 459 462 466 469 473 VIII SŁOWO WStępNe regulacja prawna zamówień publicznych ma kompleksowy, a zarazem wielowątkowy charakter . obowiązująca ustawa – Prawo zamówień publicznych i liczne akty wykonawcze są tego wyraźnym dowodem, którego analiza pozwala na dostrzeżenie w obszarze zamówień publicznych elementów różnych dziedzin prawa . jest zatem mocno zaznaczony aspekt cywilnoprawny, a to z woli prawodawcy, który poprzez definicję ustawową nakazuje postrzegać zamówienia jako umowy . jest także – co oczywiste z racji charakteru prawnego i kompetencji Prezesa urzędu za- mówień Publicznych – obszerna regulacja administracyjnopraw- na . Wreszcie zamówienia publiczne podlegają również regulacji z zakresu prawa finansowego, co wiązać należy z potrzebą unor- mowania sfery wydatkowania środków publicznych . całościowe spojrzenie na instytucję zamówień publicznych prowadzi nadto do konstatacji, że ważną rolę odgrywać tu muszą normy prawa gospodarczego publicznego, które traktuje zamówienia jako in- strument oddziaływania państwa na gospodarkę, wyznaczający odpowiednią, pożądaną z punktu widzenia interesu publiczne- go rolę zamawiającym i wykonawcom zamówień, umożliwiają- cy racjonalizowanie wydatkowania środków publicznych oraz kontrolę udzielania i realizowania zamówień . formuła 100 podstawowych pojęć nie pozwala wprawdzie na pełne zaprezentowanie problematyki zamówień publicznych, umożliwia ona jednak przedstawienie podstawowych instytu- cji i konstrukcji prawnych z tego zakresu w kontekście prawa materialnego i formalnego, a to w taki sposób, by każdy zain- teresowany mógł pozyskać niezbędne informacje umożliwiające zrozumienie ujętych w nich kwestii . Punktem wyjścia dla Auto- rów haseł niniejszego leksykonu stały się – wielokrotnie już no- welizowane – przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych, odzwierciedlające i inkorporujące postanowienia stosownych dyrektyw unii europejskiej . zasygnalizowany został także kie- IX SŁOWO WStępNe runek zmian, jakie nastąpią w sferze prawa polskiego w związku z wejściem w życie nowych dyrektyw ue . Wyrażam nadzieję, że leksykon stanie się przydatny dla stu- diujących zagadnienia zamówień publicznych i zamierzających widzieć je w kontekście obowiązującego prawa, a także dla tych, którzy konstrukcje prawne zamówień publicznych wykorzystu- ją do działań praktycznych reprezentując zamawiającego lub wykonawcę lub kontrolując udzielanie i realizację zamówień . niniejszy leksykon obejmuje stan prawny na sierpień 2014 r . Prof . ug, dr hab . Andrzej Powałowski X WYKAZ SKrÓtÓW 1. Akty prawne cenyu . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 5 .7 .2001 r . o cenach (t .j . Dz .u . z 2013 r ., poz . 385 ze zm .) Dzleczu . . . . . . . . . . . ustawa z 15 .4 .2011 r . o działalności leczniczej (t .j . Dz .u . z 2013 r ., poz . 217 ze zm .) finPublu . . . . . . . . . . . ustawa z 27 .8 .2009 r . o finansach publicznych gAtt . . . . . . . . . . . . . . . . . układ ogólny w sprawie taryf celnych i han- (t .j . Dz .u . z 2013 r ., poz . 885 ze zm .) dlu kc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23 .4 .1964 r . – kodeks cywilny kk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6 .6 .1997 r . – kodeks karny (Dz .u . (t .j . Dz .u . z 2014 r ., poz . 121 ze zm .) nr 88, poz . 553 ze zm .) konstytucja rP konstytucja rzeczpospolitej Polskiej z 2 .4 .1997 r . (Dz .u . nr 78, poz . 483 ze zm . i sprost .) kPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 14 .6 .1960 r . – kodeks postępowania administracyjnego (t .j . Dz .u . z 2013 r ., poz . 267 ze zm .) kPc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 17 .11 .1964 r . – kodeks postępowania cywilnego (t .j . Dz .u . z 2014 r ., poz . 101 ze zm .) kSh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 15 .9 .2000 r . – kodeks spółek handlo- wych (t .j . Dz .u . z 2013 r ., poz . 1030 ze zm .) ochrkonku . . . . . . ustawa z 16 .2 .2007 r . o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz .u . nr 50, poz . 331 ze zm .) PartPublPrywu ustawa z 19 .12 .2008 r . o partnerstwie publicz- no-prywatnym (Dz .u . z 2009 r . nr 19, poz . 100 ze zm .) PrBud . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 7 .7 .1994 r . – Prawo budowlane (t .j . Dz .u . z 2013 r ., poz . 1409 ze zm .) PrPostSądAdm ustawa z 30 .8 .2002 r . – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t .j . Dz .u . z 2012 r ., poz . 270 ze zm .) XI WYKAZ SKrÓtÓW PrzamPubl . . . . . . . ustawa z 29 .1 .2004 r . – Prawo zamówień pub- licznych (t .j . Dz .u . z 2013 r ., poz . 907 ze zm .) tofue . . . . . . . . . . . . . . . . traktat o funkcjonowaniu unii europejskiej (Dz .urz . ue z 2012 r . c 326, s . 1) zwnkonku . . . . . ustawa z 16 .4 .1993 r . o zwalczaniu nieuczci- wej konkurencji (t .j . Dz .u . z 2003 r . nr 153, poz . 1503 ze zm .) 2. czasopisma BzP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biuletyn zamówień Publicznych Dz .urz . mS . . . . . . . Dziennik urzędowy ministerstwa Sprawiedli- wości PiP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Państwo i Prawo Prz . Publ . . . . . . . . . . . Przetargi Publiczne PzP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prawo zamówień Publicznych SP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Studnia Prawnicze uPue . . . . . . . . . . . . . . . . urząd Publikacji unii europejskiej zPD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zamówienia publiczne . Doradca 3. Organy, instytucje cBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . centralne Biuro Antykorupcyjne ceIDg . . . . . . . . . . . . . . . centralna ewidencja i Informacja o Działalno- ści gospodarczej XII Dz .urz . ue . . . . . . . Dziennik urzędowy unii europejskiej Dz .urz . We . . . . . . Dziennik urzędowy Wspólnot europejskich kP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kontrola Państwowa kPzP . . . . . . . . . . . . . . . . . kwartalnik Prawa zamówień Publicznych m .P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . monitor Polski ojS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Open Journal Systems oSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . orzecznictwo Sądów Apelacyjnych oSnc . . . . . . . . . . . . . . . . orzecznictwo Sądu najwyższego Izba cywilna oSncP . . . . . . . . . . . . . . orzecznictwo Sądu najwyższego Izba cywil- oSnP . . . . . . . . . . . . . . . . . orzecznictwo Sądu najwyższego Izba Pracy otk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . orzecznictwo trybunału konstytucyjnego otk-zA . . . . . . . . . . . . orzecznictwo trybunału konstytucyjnego – ze- otk-zu . . . . . . . . . . . . orzecznictwo trybunału konstytucyjnego – zbiór na i Pracy spół Arbitrów urzędowy WYKAZ SKrÓtÓW corDIS . . . . . . . . . . . . Wspólnotowy Serwis Informacyjny dotyczący Badań i rozwoju cuW . . . . . . . . . . . . . . . . . . centrum usług Wspólnych eftA . . . . . . . . . . . . . . . . . . europejskie Porozumienie o Wolnym handlu eog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . europejski obszar gospodarczy etS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . europejski trybunał Sprawiedliwości eWg . . . . . . . . . . . . . . . . . . europejska Wspólnota gospodarcza ke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . komisja europejska kIo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . krajowa Izba odwoławcza krk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . krajowy rejestr karny krS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . krajowy rejestr Sądowy kruS . . . . . . . . . . . . . . . . . kasa rolniczego ubezpieczenia Społecznego nBP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . narodowy Bank Polski nfz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . narodowy fundusz zdrowia nIk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . najwyższa Izba kontroli nSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . naczelny Sąd Administracyjny PAn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Polska Akademia nauk rm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rada ministrów SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sąd apelacyjny Sn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sąd najwyższy So . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sąd okręgowy tS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . trybunał Sprawiedliwości tSue . . . . . . . . . . . . . . . . . trybunał Sprawiedliwości unii europejskiej ue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . unia europejska ukS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . urząd kontroli Skarbowej uokik . . . . . . . . . . . . . . urząd ochrony konkurencji i konsumentów uzP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . urząd zamówień Publicznych WSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wojewódzki sąd administracyjny Wto . . . . . . . . . . . . . . . . . . światowa organizacja handlu zA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zespół Arbitrów zuS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zakład ubezpieczeń Społecznych 4. pozostałe skróty art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . artykuł cPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . klasyfikacja Produktów wg Działalności cPc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . centralna klasyfikacja Produktów cPV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wspólny Słownik zamówień cz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . część ew . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ewentualnie XIII WYKAZ SKrÓtÓW in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . inne itd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i tak dalej itp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i tym podobnie lit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . litera m .in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . między innymi n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . następny (-a, -e) nAce . . . . . . . . . . . . . . . . Statystyczna klasyfikacja Działalności gospo- darczej w unii europejskiej niepubl . . . . . . . . . . . . . . niepublikowany np . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . na przykład nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . numer PkB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Produkt krajowy Brutto pkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punkt post . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . postanowienie poz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pozycja PPP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . partnerstwo publiczno-prywatne r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rok red . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . redakcja rozdz . . . . . . . . . . . . . . . . . rozdział rP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rzeczpospolita Polska s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona SDr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Special Drawing Rights Se . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . spółka europejska SImAP . . . . . . . . . . . . . . . System Informacyjny dotyczący zamówień Publicznych liczne SIWz . . . . . . . . . . . . . . . . . specyfikacja istotnych warunków zamówienia SozP . . . . . . . . . . . . . . . . . Społecznie odpowiedzialne zamówienie Pub- spec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . specjalne sprost . . . . . . . . . . . . . . . . . sprostowanie t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tom teD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tenders Electronic Daily (system elektronicz- nych zamówień, europejski dziennik zamó- wień publicznych) t .j . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tekst jednolity tj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . to jest tzn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . to znaczy tzw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tak zwany (-a, -e) uchw . . . . . . . . . . . . . . . . . . uchwała XIV WYKAZ SKrÓtÓW ust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustęp w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wiek w zw . . . . . . . . . . . . . . . . . . w związku wg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . według ww . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wyżej wymieniony wyd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wydanie wyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wyrok zd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zdanie ze zm . . . . . . . . . . . . . . . . . ze zmianami zob . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zobacz § . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . paragraf X AuKcjA eleKtrONicZNA Aukcja elektroniczna jest formą wyboru najkorzyst- niejszej oferty . nie jest to odrębna procedura, ani też nie można utożsamiać jej z → licytacją elektronicz- ną, co jest dość częste wśród osób, które nie zajmują się zawodowo problematyką przetargową (zob . wyr . kIo z 7 .1 .2014 r ., kIo 2860/13) . Aukcja elektronicz- na była odrębną procedurą w stanie prawnym przed 2006 r ., lecz obecnie tryb poprzednio tytułowany au- kcją został nazwany licytacją elektroniczną (w zw . z nazewnictwem unijnym) . Aukcja regulowana jest przepisami art . 91a–91c PrzamPubl w rozdziale poświęconym → wyborowi najkorzystniejszej oferty . odbywa się jednoetapowo i jest sposobem wyboru oferty w drodze elektronicz- nej, gdyż tą drogą przekazywane są wszystkie zawia- domienia i informacje . Aukcja stosowana jest w postępowaniach prowa- dzonych w procedurze przetargu nieograniczonego, ograniczonego i negocjacji z ogłoszeniem . W proce- durze negocjacji z ogłoszeniem stosowanie aukcji jest jednak ograniczone jedynie do sytuacji, gdy przyczy- ną negocjacji jest unieważnienie wcześniejszego po- 1 AuKcjA eleKtrONicZNA stępowania z powodu odrzucenia wszystkich ofert, a warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione . nie może być stosowana do zamówień w zakresie działalności twórczej lub naukowej . Aukcja stosowana jest po dokonaniu oceny ofert przez zamawiającego, jako swoista „dogrywka”, ale tylko wtedy, gdy została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu oraz gdy złożono co najmniej 3 ofer- ty niepodlegające odrzuceniu . oznacza to, że nie wy- starczy samo złożenie trzech ofert, muszą być one do- datkowo ofertami, które nie podlegają odrzuceniu (J. Pieróg, Prawo zamówień publicznych . komentarz, Warszawa 2013, s . 350) . można więc stwierdzić, że aukcja elektroniczna jest dodatkowym etapem tradycyjnego postępowania przetargowego, w którym wykonawcy mogą jeszcze zmienić swoje oferty – głównie przez obniżenie ceny – i tym samym zwiększyć swoje szanse na uzyskanie zamówienia . Ponadto, gdyby aukcja z jakiś powodów nie mogła dojść do skutku, to nie dochodzi do auto- matycznego unieważnienia postępowania, ale wiążące są wtedy złożone wcześniej oferty pisemne (M. Szym- czak, Instrumenty elektroniczne w procesie udzielania zamówień publicznych, Warszawa 2010, s . 6) . kryteria oceny ofert w aukcji elektronicznej muszą być wcześniej ogłoszone w specyfikacji istotnych wa- runków zamówienia i konieczne jest, aby umożliwia- ły automatyczną ocenę ofert bez ingerencji zamawia- jącego . W odróżnieniu od licytacji elektronicznej mogą być stosowane inne kryteria oceny ofert niż sama cena (M. Płużański, Prawo zamówień publicznych . komen- tarz, Warszawa 2007, s . 439) . Przykładowo mogą być to takie warunki jak cena, dłuższy termin gwarancji, krótszy termin realizacji, niższe koszty eksploatacyj- ne . nie mogą być natomiast stosowane takie kryteria, jak np . estetyka wykonania czy funkcjonalność, gdyż nie umożliwiają one automatycznego przeliczania punktacji (zob . wyr . kIo z 3 .10 .2013 r ., kIo 2271/13) . 2 AuKcjA eleKtrONicZNA Do udziału w aukcji elektronicznej zamawiający za- prasza wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu (art . 91b ust . 1 PrzamPubl) w terminie nie krótszym niż 2 dni robocze od przeka- zania zaproszenia . zapraszając do udziału w aukcji zamawiający informuje wykonawców o złożonych ofertach i ich punktacji, minimalnych wartościach po- stąpień, terminie otwarcia i zamknięcia aukcji oraz sposobie oceny ofert . charakterystyczną cechą aukcji elektronicznej jest określenie minimalnej wartości po- stąpień w celu usprawnienia przebiegu aukcji . Przebieg aukcji elektronicznej jest zbliżony do reali- zacji drugiej fazy licytacji elektronicznej . Wykonawcy zainteresowani udziałem w aukcji muszą zarejestro- wać się na podanej w ogłoszeniu stronie interneto- wej, natomiast jeżeli nie będą oni zainteresowani lub nikt nie złoży nowej oferty, to o wyborze wykonaw- cy zadecyduje punktacja ze złożonych wcześniej ofert pisemnych . W odróżnieniu jednak od licytacji elek- tronicznej, w aukcji oferty wiążą wszystkich wyko- nawców . realizacja aukcji może odbywać się tylko na wska- zanej stronie internetowej za pomocą umieszczonego tam formularza . korzystniejsze postąpienia to w efek- cie lepsze oferty, które podlegają automatycznej oce- nie i kwalifikacji . Wcześniej złożone oferty przestają wiązać danego wykonawcę . Postąpienia są dokony- wane przez system komputerowy, bez możliwości in- gerencji zamawiającego . Wszystkie postąpienia pod rygorem nieważności muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektro- nicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwa- lifikowanego certyfikatu . W aukcji elektronicznej nie może więc skutecznie składać postąpień przedsiębior- ca, który takim podpisem się nie legitymuje . Wymóg ten jest wskazywany jako bariera stosowania aukcji elektronicznej, ograniczająca praktyczne stosowanie aukcji . Przedsiębiorca może jednak ustanowić pełno- 3
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Leksykon prawa zamówień publicznych. 100 podstawowych pojęć
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: