Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00086 008650 10734930 na godz. na dobę w sumie
Leksykon tradycji rzymskiego prawa prywatnego. Podstawowe pojęcia - ebook/pdf
Leksykon tradycji rzymskiego prawa prywatnego. Podstawowe pojęcia - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 457
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-7660-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Leksykon prawa rzymskiego jest niezbędne dla każdego prawnika. Przedstawiane kompendium jest na polskim rynku potrzebne, tym bardziej, że ujmuje ono prawo rzymskie inaczej. Co prawda nadal dostępne są dla zainteresowanych wyczerpujące słowniki prawa rzymskiego, które ukazały się staraniem profesorów Witolda Wołodkiewicza  oraz Wiesława Litewskiego, a powielenie koncepcji przez nich przyjętej nie byłoby niczym innym, jak mało twórczą tautologią. Poza zasięgiem naszych możliwości natomiast okazało się prześcignięcie dzieła życia jednego z najsłynniejszych polskich romanistów, Adolfa Bergera, jakim jest jego Encyclopedic Dictionary of Roman Law . Zamiarem uczestników zespołu, którzy podjęli się opracowania poszczególnych haseł, było pokazanie prawa rzymskiego w innej, szerszej nieco perspektywie. Ambicją naszą stało się przygotowanie dzieła o charakterze mniej „antykwaryzującym”, a bardziej „dogmatyzującym”. Innymi słowy, postanowiliśmy sprawdzić, czy odwołanie się w badaniach nad prawem do tradycji w istocie jest w stanie wywołać podwójny efekt: historyzacji dogmatyki i dogmatyzacji historii .

Uczeni badający kształt współczesnych instytucji prawnych niejednokrotnie zadają romanistom pytanie o ich genezę. Proszą o pokazanie ich rzymskich korzeni. W czasach, kiedy niemal dogmatem stało się twierdzenie, że cały europejski porządek prawny opiera się na prawie rzymskim, zachowanie takie nie tylko przyjemnie łechce romanistyczną próżność, ale stanowi również część metodologii uprawiania nauki prawa, zwłaszcza cywilistyki. Trudność pojawia się wówczas, kiedy trzeba uzasanić „rzymskość” urządzenia prawnego, dla którego antyczne ius Romanum nie wykształciło odrębnej dogmatycznej konstrukcji. Badacz musi wtedy uświadomić sobie, że prawo rzymskie nie było na przestrzeni wieków monolitem. Tomasz Giaro wyróżnił aż cztery jego żywoty, po czym zwrócił uwagę na fakt, że każdy z nich w konkretny sposób oddziaływał na formowanie się współczesnych instytucji prawnych . Tym samym stwierdzenie, że to czy inne urządzenie prawne ma swoje źródło w prawie rzymskim, nie zawsze musi być tożsame z twierdzeniem, że wywodzi się ono ze starożytności. Z tego powodu w oddawanym do rąk Czytelnika opracowaniu odrzucono datę śmierci cesarza Justyniana (565) jako cezurę zamykającą chronologiczne ramy prowadzonych rozważań.
Jurysprudencja rzymska nie stworzyła odrębnych określeń dla tak fundamentalnych dla współczesnej cywilistyki pojęć jak zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna czy osoba prawna. Na próżno będzie biedził się ten, kto jedynie w źródłach antycznych zechce odnaleźć surogaty zasady abstrakcyjności, idei majątku celowego, odpowiedzialności za winę przy zawieraniu umowy i wielu innych jeszcze koncepcji, bez których trudno wyobrazić sobie współczesny obrót prawny. Paradoksalnie jednak wpływ Rzymian na ich wykształcenie pozostaje niekwestionowany. Wiele ze znajdujących się w niniejszym leksykonie haseł zostało tak skonstruowanych, by móc pokazać oddziaływanie na współczesność nie tylko antycznego surowca, ale również średniowiecznego prawa i teologii moralnej, nowożytnej filozofii prawa natury czy XIX-wiecznych koncepcji pandektystów. Poszczególne rozważania, w miarę możliwości, wieńczą próby znalezienia analogii pomiędzy konstrukcjami rzymskimi (ewentualnie zbudowanymi na rzymskim fundamencie) oraz polskimi. Zabieg ten ma uświadomić ewolucję, jaką przechodziły poszczególne konstrukcje stworzone przez Rzymian, a także uwypuklić elastyczność, z jaką przez wieki potrafiono w antycznym surowcu odkryć treści, pozwalające sprostać wymaganiom współczesności. Do dnia dzisiejszego przecież prawo postrzegane jest przez pryzmat romanistycznego aparatu pojęciowego. Przy tej okazji nieśmiało odchodzimy od maniery, zgodnie z którą instytucje zbudowane na rzymskim fundamencie przypisywać należy badaniom nie z zakresu romanistyki, ale polskiej oraz powszechnej historii państwa i prawa, dogmatyki prawa cywilnego, a także teorii doktryn politycznych i prawnych.
Zakres wpływu prawa rzymskiego na porządek prawny przedrozbiorowej Rzeczpospolitej wciąż stanowi obszar poszukiwań, kontrowersji i twórczej refleksji uczonych. Faktem jest, że system prawny, utrzymujący się na naszych ziemiach aż do końca XVIII w., stanowił „feudalną mozaikę praw ziemskich i miejskich, nieprzykrytą jednym dachem prawa uczonego” . Niemniej faktyczne oddziaływanie tego prawa na rodzime prawodawstwo (m.in.. Statuty litewskie, prawa miejskie) oraz praktykę prawną (m.in.. Formularze sądowe, dokumenty wychodzące z kancelarii królewskiej) pozwala zakładać, że realna obecność ius Romanum na ziemiach polskich była znacząca. Można zrozumieć znużenie Józefa Wybickiego, piszącego „wymawiałem prawa rzymskie, statuta magdeburskie jak papuga z zwyczaju, bo tak całe godne moje zgromadzenie czyniło” . Młody prawnik nie dostrzegał jednak, że w ten właśnie sposób uczestniczył w wielowiekowym procesie wpinania instytucji prawa lokalnego w rzymską siatkę pojęć. Z tego powodu w prezentowanych przez niniejszy leksykon opracowaniach niektórych haseł znalazły się uwagi poświęcone prawu rodzimemu. Mają one charakter ogólny i opierają się głównie na przemyśleniach o. Teodora Ostrowskiego, który porównał prawo rzymskie z uregulowaniami praw lokalnych, zwłaszcza prawa ziemskiego . Prawdą jest, że na kształt współcześnie obowiązującego w Polsce Kodeksu cywilnego największy wpływ miały XIX-wieczne koncepcje wypracowane przez pandektystów, a także dogmatyczne konstruckje przyjęte przez Kodeks Napoleona, ABGB oraz BGB. Trudno wszakże spierać się i co do tego, że państwowość polska – a co za tym idzie tradycja prawa polskiego – nie wyprowadza swych początków od 1918 r. Sumaryczne nawiązania do czasów wcześniejszych jawią się tym samym jako potrzebne i uzasadnione.
Prawo rzymskie jest źródłem wielu wartości prawnych o charakterze nieprzemijającym. W opracowaniach fachowych z zakresu prawa zwykło się zamieszczać wzmiankę w rodzaju „stan prawny z…”. Nie chcemy być gorsi, przeto pragniemy poinformować Czytelnika, że oddawany w jego ręce leksykon prawa rzymskiego obejmuje stan prawny z ostatnich dwóch i pół tysiąca lat. Życzymy przyjemnej lektury.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Leksykon tradycji rzymskiego prawa prywatnego Podstawowe pojęcia Antoni Dębiński Maciej Jońca Wydawnictwo C.H.Beck Leksykon tradycji rzymskiego prawa prywatnego Podstawowe pojęcia Polecamy nasze publikacje z tej serii: red. J. Ciechanowicz-McLean LEKSYKON OCHRONY ŚRODOWISKA, 2 wyd. red. A. Wypych-Żywicka LEKSYKON PRAWA UBEZPIECZEŃ SPOŁECZYCH, 2 wyd. red. Bogumił Szmulik, Sławomir Serafin LEKSYKON OBYWATELA red. Jakub Stelina LEKSYKON PRAWA PRACY. 100 PODSTAWOWYCH POJĘĆ, 3 wyd. red. prof. dr hab. Janina Elżbieta Kundera, prof. dr hab. Marek Maciejewski LEKSYKON MYŚLICIELI POLITYCZNYCH I PRAWNYCH dr Radosław Krajewski LEKSYKON INSTYTUCJI WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI I OCHRONY PRAWA red. Andrzeja Powałowskiego LEKSYKON PRAWA GOSPODARCZEGO PUBLICZNEGO, 3 wyd. www.ksiegarnia.beck.pl Leksykon tradycji rzymskiego prawa prywatnego Podstawowe pojęcia Antoni Dębiński Maciej Jońca Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2016 dr hab. Renata Świgoń-Skok, prof UR (Uniwersytet Rzeszowski) dr hab. Marek Sobczyk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) Recenzja: Wydawca: Joanna Ablewicz Redakcja: Anna Podhajny Projekt okładki: Robert Rogiński © Wydawnictwo C.H.Beck 2016 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: PanDawer Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-7659-2 ISBN e-book 978-83-255-7660-8 SpiS treści Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XVII Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXIII 1 1 2 4 4 5 5 6 6 8 9 10 11 12 13 13 14 15 15 16 16 17 18 18 19 21 22 22 23 23 24 25 26 26 27 27 28 ABSENTIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ABSOLUTIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ABUSUS IURIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ACCEPTILATIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ACCESSIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ACCESSORIUM IUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ACCIDENTALIA NEGOTII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ACQUISITIO A NON DOMINO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ACQUISITIO DOMINII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ACTIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ACTIO PAULIANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ACTIO PUBLICIANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ACTIO REDHIBITORIA/ACTIO QUANTI MINORIS . . . . . . . . . . . . . . ACTIONES IN PERSONAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ACTIONES IN REM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ACTOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ACTUS CONTRARIUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ADCRESCERE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ADDICTIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ADDICTUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ADIUDICATIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ADOPTIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ADPLUMBATIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ADVOCATUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AEQUITAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AES ALIENUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AESTIMATIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AFFECTIO MARITALIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AFFINITAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AGNATIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ALEA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ALIENATIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ALIENI IURIS PERSONAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ALLUVIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ALVEUS DERELICTUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ANALOGIA IURIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ANALOGIA LEGIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V SPIS TREŚCI ANATOCISMUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ANIMAL/FERUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ANIMALIUM IURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ANIMUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ANTICHRESIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . APOCHA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . APPELLATIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ARBITRIUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ARGENTARII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ARRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ARRA SPONSALICIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ARROGATIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ASCENDENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AUCTORITAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AVULSIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BENEFICIUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BENEFICIUM ABSTINENDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BENEFICIUM COMPETENTIAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BENEFICIUM INVENTARII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BIGAMIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BONA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BONA FIDES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BONI MORES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BONORUM EMPTOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BONORUM POSSESSIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BONUM ET AEQUUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BREVI MANU TRADITIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CALOR IRACUNDIAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAPACITAS POSTULANDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAPACITAS PROCESSUALIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAPITIS DEMINUTIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAPUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CASUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAUSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAUTELA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAUTIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CESSIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CESSIO BONORUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHIROGRAPHUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHRISTIANITAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CIVILIS/NATURALIS OBLIGATIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CIVITAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CLAUSULA REBUS SIC STANTIBUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 29 30 31 31 32 33 34 35 37 37 37 38 39 39 40 42 42 43 44 45 46 47 48 49 49 50 51 51 52 52 53 53 54 55 55 56 57 57 58 59 60 61 VI SPIS TREŚCI CLIENTELA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CODEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CODICILLUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . COËMPTIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . COGNATIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . COGNITOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . COHERES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . COITUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . COLLATIO BONORUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . COLLEGIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . COMMERCIUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . COMMISSORIA LEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . COMMIXTIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . COMMODATUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . COMMUNIO PRO INDIVISO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . COMPENSATIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . COMPROMISSUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CONCUBINATUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CONDEMNATIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CONDICTIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CONDITIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CONFARREATIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CONFESSIO IN IURE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CONFESSORIA IN REM ACTIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CONFUSIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CONSENSUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CONSILIUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CONSILIUM DOMESTICUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CONSORTIUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CONSTITUTUM POSSESSORIUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CONSUETUDO/DESUETUDO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CONSULTATIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CONTRACTUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CONTRACTUS ALEATORIAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CONTRAHENTIUM LIBERTAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CONTUBERNIUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CONUBIUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CONVALIDATIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CONVENTIO IN MANUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CONVERSIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORPUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORPUS IURIS CANONICI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORPUS IURIS CIVILIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 62 64 65 65 66 66 67 68 69 70 71 72 72 74 75 76 76 77 78 78 80 80 81 82 82 83 84 84 85 86 87 88 89 89 90 91 92 92 93 94 94 95 VII SPIS TREŚCI CREDITOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CREDITUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CULPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CULPA IN CONTRAHENDO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CULPAE COMPENSATIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CULPAE GRADUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CUSTODIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DAMNI REPARATIONIS OFFICIUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DAMNUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DAMNUM EMERGENS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DAMNUM INFECTUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DARE, FACERE, PRAESTARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DATIO IN SOLUTUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DEBITOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DEBITUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DECLARATIO VOLUNTATIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DEFINITIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DEIECTUM VEL EFFUSUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DELATIO HEREDITATIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DELEGATIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DELICTUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DENEGATIO ACTIONIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DEPOSITUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DEPOSITUM IRREGULARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DEPOSITUM MISERABILE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DERELICTIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DESCENDENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DETENTIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DILATIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DILIGENTIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DIVORTIUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DOLUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DOMICILIUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DOMINIUM/PROPRIETAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DOMINIUM DIRECTUM/DOMINIUM UTILE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DOMINIUM IMPERIALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DONATIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ECCLESIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EDITIO ACTIONIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EMANCIPATIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 97 97 98 99 100 101 101 102 103 104 105 106 107 107 108 108 109 110 111 111 112 113 114 115 116 116 117 118 119 119 120 120 122 123 124 126 127 128 129 130 131 132 VIII SPIS TREŚCI EMPHYTEUSIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EMPTIO-VENDITIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EPISCOPALIS AUDIENTIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ERROR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ESSENTIALIA NEGOTII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EVICTIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EXCEPTIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EXECUTIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EXERCITIO DOMINII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EXHEREDATIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EXISTIMATIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EXPROPRIATIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FACULTAS ALTERNATIVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FAMILIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FAVOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FENUS NAUTICUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FERRUMINATIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FICTIO IURIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FIDEICOMMISSUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FIDEIUSSIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FIDES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FIDUCIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FISCUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FONS IURIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FORMULA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FORUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FRAUS CREDITORUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FRAUS LEGIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FRUCTUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FUROR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FURTUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GENUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GLOSSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HABILITAS IURIDICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HABITATIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HEREDES EXTRANEI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HEREDES SUI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HEREDIS INSTITUTIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HEREDITAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HEREDITAS IACENS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HEREDITATIS PETITIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HERES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HERMAPHRODITUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 134 136 137 138 138 140 141 142 142 143 144 146 146 146 147 149 149 150 150 151 152 152 153 154 155 156 156 157 159 160 161 162 163 164 164 164 165 166 166 167 167 168 IX SPIS TREŚCI HOLOGRAPHUM TESTAMENTUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HOMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HUMANITAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HYPOTHECA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ID QUOD INTER EST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IGNORANTIA IURIS/ERROR IURIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IMMISSIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IMPENSAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IMPOSSIBILITAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IMPOSSIBILITAS COEUNDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IMPUBERES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IN IURE CESSIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IN IUS VOCATIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . INDEFENSIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . INDIGNITAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . INFAMIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . INFANS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . INFIRMITAS SEXUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . INIURIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . INSTRUMENTUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . INSULA IN FLUMINE NATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . INSULA IN MARI NATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . INTENTIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . INTER VIVOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . INTERDICTUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . INTERPRETATIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . INTESTATUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . INVENTARIUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IOCUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IPSO IURE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IRRETROACTIVITAS/NONRETROACTIVITAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . IUDEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IUDICIUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IURA IN RE ALIENA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IURIS PERSECUTIO AUCTORITATE SUA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IURISDICTIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IURISPRUDENTIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IUS CIVILE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IUS COGENS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IUS DISPOSITIVUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IUS GENTIUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IUS HONORARIUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 169 171 171 173 173 174 175 176 177 178 178 179 180 181 181 182 183 184 185 186 186 186 187 187 188 189 190 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 199 201 201 202 203 X SPIS TREŚCI IUS IN RE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IUS NATURALE (NATURAE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IUS PUBLICUM/IUS PRIVATUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IUS SUBIECTIVUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IUSIURANDUM/IURAMENTUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IUSTITIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LAESIO ENORMIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LEGATUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LEGITIMA DEFENSIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LEGITIMATIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LEGITIMATIO AD CAUSAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LEGITIMATIO AD PROCESSUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LIBELLI FAMOSI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LIBELLUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LIBERI NATURALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LIBERTAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LINGUA LATINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LITIS CONTESTATIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LOCATIO CONDUCTIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LONGA MANU TRADITIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LONGISSIMI TEMPORIS PRAESCRIPTIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LUCRUM CESSANS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LUCRUM SINE CAUSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MALA FIDES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MANCIPATIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MANCIPIUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MANDATUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MANUMISSIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MANUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MATRIMONIUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . METUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MISSIO IN BONA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MOBILIA/IMMOBILIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MODUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MONSTRUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MORA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MORTIS CAUSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MOS MAIORUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MUTUUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NASCITURUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NATURA ACTIONIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NATURA CONTRACTUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 205 206 207 208 210 211 212 212 214 215 215 216 217 217 218 220 221 222 223 225 225 226 227 228 229 230 230 231 233 234 234 236 236 237 238 239 241 241 242 244 245 245 XI SPIS TREŚCI NATURA RERUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NATURALIA NEGOTII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NECESSITAS/SUMMA NECESSITAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NEGATIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NEGATORIA IN REM ACTIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NEGLEGENTIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NEGOTIORUM GESTIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NEGOTIUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NEGOTIUM CLAUDICANS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NEXUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NOMINATIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NOTARIUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NOVATIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NULLITAS SENTENTIAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OBLIGATIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OBLIGATIO ALTERNATIVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OBLIGATIONUM FONTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OCCUPATIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ONERA MATRIMONII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ONUS PROBANDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OPERIS NOVI NUNTIATIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OPINIO/COMMUNIS OPINIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ORDALIUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PACTUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PACTUM IN FAVOREM TERTII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PACTUM NUDUM/PACTUM VESTITUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PARS LEGITIMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PARTES IN LITE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PATER FAMILIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PATIENTIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PATRIA POTESTAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PECULIUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PECUNIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PER FACTA CONCLUDENTIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PERICULUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PERICULUM EMPTORIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PERMUTATIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PERSONA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PERSONA IURIDICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PERSONA PHYSICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PERSONA TERTIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PERSONAE INCERTAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PERSONAE – RES – ACTIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 247 248 249 249 250 251 252 253 253 254 254 256 257 258 259 260 261 262 263 264 264 265 266 268 269 270 270 271 273 273 275 276 276 277 277 278 279 280 282 283 284 285 XII SPIS TREŚCI PERSONALITAS IURIDICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PERTINENTIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PHILOSOPHIA GRAECA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PIAE CAUSAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PIGNUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PIGNUS GORDIANUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PLURIS PETITIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . POENA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . POLLICITATIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . POSSESSIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . POSSESSIO AD USUCAPIONEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . POSSESSIO VITIOSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . POSSESSOR ERGO DOMINUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . POSTLIMINIUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . POSTUMUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRAECEPTA IURIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRAEIUDICIUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRAESCRIPTIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRAESUMPTIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRAESUMPTIONES DE PATERNITATE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRECARIUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRETIUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRETIUM AFFECTIONIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRETIUM IUSTUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRO HEREDE GESTIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PROBATIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PROBATIO DIABOLICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PROCREATIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PROCURATOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRODIGIUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PROMISSIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PROPRIETAS AD TEMPUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PROROGATIO FORI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PUBERTAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PUPILLUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . QUARTA FALCIDIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . QUASI POSSESSIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . QUASI USUSFRUCTUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . QUERELA INOFFICIOSI TESTAMENTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RAPINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RECUSATIO IUDICIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . REGRESSUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . REGULA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 287 288 288 289 290 291 291 293 293 295 296 297 297 298 299 299 300 301 302 304 305 306 307 308 308 309 310 311 311 312 313 314 314 315 315 316 317 318 318 320 320 321 XIII SPIS TREŚCI REI VINDICATIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RENUNTIATIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . REPLICATIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . REPUDIUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RES (MERX) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RESERVATIO MENTALIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RESTITUTIO IN INTEGRUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RETENTIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RETENTIO EX DOTE (RETENTIONES DOTALES) . . . . . . . . . . . . . . . . REUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RIGOR IURIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROMANESIMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SACRAMENTUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SATISFACTIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SENATUSCONSULTUM MACEDONIANUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SENTENTIA/RES IUDICATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SEPARATIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SEPARATIO A TORO ET MENSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SEPARATIO BONORUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SEQUESTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SERVITUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SERVITUTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SERVITUTES IURIS GERMANICI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SIMULATIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SOCIETAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SOCIETAS LEONINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SOLIDUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SOLUTIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SOLUTIO PARTIALIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SOLUTIONIS LOCUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SOLUTIONIS TEMPUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SPECIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SPECIFICATIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SPONSALIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . STATUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . STERILITAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . STIPULATIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . STIPULATIO POENAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . STIRPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SUBIECTUM IURIS . . . . . . . . . .
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Leksykon tradycji rzymskiego prawa prywatnego. Podstawowe pojęcia
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: