Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00401 010768 20684205 na godz. na dobę w sumie
Liber amicorum Professoris Ioannis Malicki - ebook/pdf
Liber amicorum Professoris Ioannis Malicki - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 328
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3801-2613-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> sztuki teatralne i teatrologia
Porównaj ceny (książka, ebook (-19%), audiobook).
Na tom ofiarowany Profesorowi Janowi Malickiemu w sześćdziesiątą rocznicę urodzin składają się artykuły poświęcone literaturze i kulturze staropolskiej, która od wielu lat stanowi główny przedmiot zainteresowań Jubilata. Obok tekstów skoncentrowanych wokół tematyki staropolskiej znalazły się takie, których tematem są: historia prasy, bibliografia, leksykografia, teatrologia, literatura młodopolska, romantyczna i współczesna.
W pierwszej części książki zamieszczono kompletną bibliografię publikacji Profesora Jana Malickiego z lat 1974–2009. Publikację zamyka zbiór aforyzmów i refleksji o bibliotekach i bibliotekarzach.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

LIBER AMICORUM PROFESSORIS IOANNIS MALICKI NR 2824 LIBER AMICORUM PROFESSORIS IOANNIS MALICKI pod redakcją Dariusza Rotta i Piotra Wilczka przy współudziale Beaty Stuchlik ‑Surowiak Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2011 Redaktor serii Historia Literatury Polskiej Marek Piechota Recenzent Piotr Urbański Profesorowi Janowi Malickiemu — w rocznicę bitwy pod Byczyną Liber amicorum to księga przyjaciół. Nadaliśmy taki tytuł księdze ofia‑ rowanej Profesorowi Janowi Malickiemu w sześćdziesiątą rocznicę jego urodzin, gdyż to określenie najlepiej oddaje charakter niniejszego tomu. Międzynarodowy świat naukowy używa przeważnie niemieckiego termi‑ nu „Festschrift”, w polskiej tradycji najczęściej stosuje się nazwy „Księga ku czci…”, „Prace ofiarowane…” itp. Nazwa łacińska, „liber amicorum”, jest najrzadsza, stosuje się ją głównie w Belgii i Holandii. Postanowili‑ śmy ją wykorzystać, gdyż najtrafniej oddaje ona charakter naszego przed‑ sięwzięcia. Składają się bowiem na ten zbiór artykuły i eseje napisane właśnie przez przyjaciół i najbliższych współpracowników Profesora — przede wszystkim z Uniwersytetu Śląskiego i Biblioteki Śląskiej w Kato‑ wicach, ale także z kilku innych ośrodków, z którymi Profesor współpra‑ cuje od lat — Częstochowy, Krakowa, Łodzi, Opola, Ostrawy, Warszawy i Wrocławia. Są to teksty tematycznie bardzo zróżnicowane, tak jak zróż‑ nicowany jest dorobek naukowy Profesora. Zamieszczono tu więc przede wszystkim artykuły poświęcone literaturze i kulturze staropolskiej, która od lat, począwszy od czasów studenckich, stanowi główny przedmiot zainteresowań Profesora Malickiego i większości jego uczniów. Jednak są tu też teksty poruszające inne zagadnienia — historii prasy, bibliografii, leksykografii, teatrologii, literatury młodopolskiej, romantycznej i współ‑ czesnej. Ta różnorodność tematyczna określa nie tylko zainteresowania autorów tomu, ale i samego Profesora, którego erudycja obejmuje szero‑ kie spektrum zagadnień dotyczących dawnej oraz współczesnej literatu‑ ry i kultury. 6 Profesorowi Janowi Malickiemu… Profesor Jan Malicki urodził się 24 stycznia 1948 roku w Katowicach i z tym miastem oraz z całym Górnym Śląskiem związany jest przez całe życie — tu ukończył szkołę średnią, której nazwa nie wskazuje na później‑ sze zainteresowania humanistyczne i literackie absolwenta (Technikum Teletransmisyjne Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy). Poloni‑ stykę ukończył na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego. Był uczniem wybitnego znawcy literatury staropolskiej i śląskiej, profeso‑ ra Jana Kazimierza Zaremby, pod którego kierunkiem napisał też rozpra‑ wę doktorską Twórczość Wacława Potockiego wobec polskiej tradycji literac- kiej. Wydana następnie w formie książkowej, rozprawa ta zdobyła wiel‑ kie uznanie jako pierwsza po latach synteza twórczości wielkiego pisarza barokowego, przedstawiona z punktu widzenia poetyki, estetyki i szero‑ ko ujętej tradycji literackiej. Kolejne „staropolskie” książki Jana Malickiego to rozprawa o mitach narodowych (Mity narodowe. Lechiada), która stała się podstawą habilitacji, tomy studiów: Legat wieku rycerskiego. Studia staropol- skie (wydany w roku 1989 i wznowiony w rozszerzonej wersji w pięknym albumowym wydaniu w roku 2005) oraz Pamięć i trwanie. Obrzeża staropol- skiej kultury (1995). Kulturze literackiej dawnego Śląska poświęcone zostały przede wszystkim dwie książki: Laury, togi, pastorały. Szkice o kulturze rene- sansowego Śląska (1983) oraz Józefa Lompy żywot niepokorny (1990, wyd. 2. — 1997) wraz z edycją dzieł tego pisarza pt. Faust, Abu ‑Zajd i książęta śląscy. Imitacje literackie Józefa Lompy (1997). Nie sposób tu wymienić wszystkich prac Profesora, których bibliografia, zamieszczona w naszym tomie, liczy ponad 250 pozycji — książek, artykułów, szkiców, esejów, wstępów do edycji, prac redakcyjnych i edytorskich. Autorzy tej książki patrzą na Profesora Malickiego nie tylko jako na uczonego i autora. Znają go bowiem jako znakomitego wykładowcę, który potrafi zafascynować literaturą staropolską, jako sumiennego kierownika seminariów magisterskich i doktoranckich, który inspiruje swoich uczniów do systematycznej pracy, zostawiając im wielką swobodę w wyborze tema‑ tów. Znany jest Profesor jako niezmordowany organizator życia naukowe‑ go — był wicedyrektorem Instytutu Literatury i Kultury Polskiej Uniwer‑ sytetu Śląskiego, dziekanem Wydziału Filologicznego, a od kilkunastu lat pełni ważną funkcję dyrektora Biblioteki Śląskiej, wielkiej narodowej książnicy i placówki naukowo ‑badawczej. Profesor jest też wiceprzewodni‑ czącym Krajowej Rady Bibliotecznej. Był przewodniczącym Komisji Histo‑ rycznoliterackiej Oddziału PAN w Katowicach. Od lat angażuje się w różne formy działalności organizacyjnej i wydawniczej związanej z badaniami nad piśmiennictwem śląskim. Wykładał na wielu uniwersytetach zagra‑ nicznych — w USA, Jugosławii, Niemczech, we Włoszech, w Holandii, Profesorowi Janowi Malickiemu… 7 Hiszpanii i Szwajcarii. Od lat jest profesorem wizytującym na Uniwersy‑ tecie w Ostrawie (Republika Czeska), gdzie współtworzy sukcesy tamtej‑ szej polonistyki. Otrzymał wiele nagród i odznaczeń. W 2002 roku został powołany na najwyższe stanowisko uniwersyteckie — profesora zwyczaj‑ nego. Dla uczniów i współpracowników Profesora Jana Malickiego najważ‑ niejsza jest jednak pełniona przez Niego od kilkunastu lat funkcja kierow‑ nika Zakładu Historii Literatury Średniowiecza i Renesansu. W dwu małych pokojach Zakładu, w dawnym budynku KW PZPR, który stara‑ niem między innymi Profesora jako dziekana Wydziału Filologicznego stał się w roku 1991 katowicką siedzibą Wydziału, koncentruje się działal‑ ność naukowa inspirowana i kierowana przez Profesora Jana Malickiego. Za wszystkie odbywające się tam spotkania, seminaria, ale przede wszyst‑ kim za dobre rady, inspirację, pomoc i wsparcie wdzięczni są Profesoro‑ wi jego uczniowie. Ten tom ma stanowić przynajmniej częściową spłatę długu, który u Niego zaciągnęliśmy. Do tych słów wdzięczności dołącza‑ ją się współpracownicy z innych ośrodków, ofiarując tę księgę przyjaciół w dniu urodzin Profesora Malickiego, czyli — o czym zawsze pamiętamy — w kolejną rocznicę bitwy pod Byczyną. Dariusz Rott, Piotr Wilczek Bibliografia prac prof. zw. dra hab. Jana Malickiego 1974—2009 Publikacje książkowe 1. Słowa i rzeczy. Twórczość Wacława Potockiego wobec polskiej tradycji literackiej. Katowice: Uniwersytet Śląski, 1980, 239 s., summ., rez., err. (Prace Nauko‑ we Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 372). ISBN 83‑00‑00115‑8. 2. Mity narodowe. Lechiada. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1982, 137, [1] s. (Prace Komisji Historycznoliterackiej. Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach, nr 5). ISBN 83‑04‑00961‑7. 3. Laury, togi, pastorały. Szkice o kulturze literackiej renesansowego Śląska. Kato‑ wice: Wydawnictwo „Śląsk”, 1983, 179, [5] s., indeks, err. ISBN 83‑216‑ 0309‑2. 4. Kultura literacka renesansowego Śląska. Katowice: Muzeum Śląskie, 1985, 11, [1] s. (Wszechnica Muzeum Śląskiego). 5. Początki sporów o polskość i niemieckość Śląska. Katowice: Muzeum Śląskie, 1987, 12, [2] s. (Wszechnica Muzeum Śląskiego). 6. Legat wieku rycerskiego. Studia staropolskie. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989, 127, [1] s. (Prace Komisji Historycznoliterackiej. Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach, nr 8; ISSN 0137‑964X). ISBN 83‑04‑03308‑9. 7. Józefa Lompy żywot niepokorny. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossoliń‑ skich, 1990. (Spotkania z Literaturą, ISSN 0860‑9551; z. 3). ISBN 83‑04‑ 03297‑X. 10 Bibliografia prac prof. zw. dra hab. Jana Malickiego…  8. Pamięć i trwanie. Obrzeża staropolskiej kultury. Katowice: „Śląsk”, 1995. ISBN 83‑85831‑87‑8.  9. Pisał się z Potoka. Studium o Wacławie Potockim w trzechsetną rocznicę śmierci. Katowice: „Śląsk”, 1996. ISBN 83‑7164‑043‑9. Zawiera przedr. tekstu Śreniawy Wacława Potockiego. 10. Józefa Lompy żywot niepokorny. Wyd. 2 zm. Katowice: Biblioteka Śląska— Górnośląska Oficyna Wydawnicza, 1997, 127, [2] s. ISBN 83‑85862‑18‑8. 11. Poezja wigilijnej nocy. Katowice: Biblioteka Śląska, 1998, 14 s. ISBN 83‑87849‑10‑3. 83‑87849‑20‑0. 12. Panno, ale nie Ty. Rozważania różne o Apollinie i muzach. Pszczyna: [nakł. aut.], 1998, 31, [1] s. ISBN 83‑87849‑00‑6. 13. Mitologia narodowa. Katowice: Biblioteka Śląska, 1999, 32 s., il. ISBN 14. Legat wieku rycerskiego. Studia staropolskie dawne i nowe. Katowice: „Śląsk”, 2006, 254, [2] s., il. ISBN 978‑83‑7164‑431‑3. 15. Bogurodzica. Katowice: Biblioteka Śląska, 1999, 77 s. Prace edytorskie 16. Fabian Birkowski: Głos krwie B. Iana Sarkandra, męczennika morawskiego / przez Fabiana Birkowskiego. Posł. … . Katowice: Biblioteka Śląska, „Śląsk” 1995, 58, [2] s., faks. Wyd. Biblioteka Śląska w Katowicach z egz. ze zbiorów własnych w 375. rocznicę męczeńskiej śmierci Jana Sarkandra — patrona Mo‑ raw i Śląska dla uczenia wyniesienia Go na ołtarze oraz wizyty Ojca Świę‑ tego Jana Pawła II w Skoczowie i na Ziemi Żywieckiej. ISBN 83‑85831‑62‑2. Równolegle tekst fototypiczny i transkrybowany. 17. Ludwik Heimb: Gloria Quadrorum. Łysa Góra. Poemata. Oprac. i posł. … . Katowice: Biblioteka Śląska—„Śląsk”, 1995. ISBN 83‑85831‑84‑3. Tekst transkrybowany. 18. Konstanty Damrot: Z niwy śląskiej. Czesław Lubiński [pseud.]. Wybór i wstęp … . Katowice: Biblioteka Śląska, 1995, 41, [2] s. (Ex Libris. Biblio‑ teka Śląska w Katowicach, nr 1). 19. Wilhelm Szewczyk: Nanker. Dialogi wrocławskie z roku 1339 w trzech odsłonach. Oprac. … . Katowice: Biblioteka Śląska—„Agat”, [1996], 91 s. (Ex Libris. Biblioteka Śląska w Katowicach, nr 3). ISBN 83‑901147‑9‑8. 20. Faust, Abu‑Zajd i książęta śląscy. Imitacje literackie Józefa Lompy. Oprac. … . Katowice: „Śląsk”, 1997, 270, [1] s., [3] s. tabl., il. (Biblioteka Piśmiennic‑ twa Śląskiego). ISBN 83‑7164‑044‑7. Bibliografia prac prof. zw. dra hab. Jana Malickiego… 11 21. Karol Miarka: Górka Klemensowa. Powieść z czasów zaprowadzenia chrze- ścijaństwa na Śląsku, oparta na podaniach ludu. Oprac. … . Katowice: Biblioteka Śląska, 1997, [4], 115, [1], VIII s. ISBN 83‑904465‑4‑5. 22. Jeremiasz Roter: Schlüssel zur Polnischen und Deutschen Sprache […] / durch Jeremiam Roterum. [Posłowiem opatrzył …]. Katowice: Bibliote‑ ka Śląska, 1998, 78 s., faks. Reprint druku z 1646 roku ze zbiorów BŚ. ISBN 83‑904465‑7‑X. 23. Walenty Roździeński: Officina Ferraria abo huta i warsztat z kuźniami szlachetnego dzieła żelaznego. Poemat z roku 1612. Katowice: Biblioteka Śląska, 1998, 113 s. Reprint pierwszego wydania z 1612 roku za wyd. fototyp. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich z 1962 r. 24. Jan Kudera: Ks. Emil Szramek. Posł. opatrzył … . Z rękopisu wydoby‑ li Zdzisław Grzybowski, Zbigniew P. Szandar. Katowice: Biblioteka Śląska, 1999, 67 s., [2] s. faks., portr. ISBN 83‑87849‑35‑9. Wydano z okazji beatyfikacji ks. Emila Szramka przez papieża Jana Pawła II w dniu 13 czerwca 1999 r. w Warszawie. 25. Konstanty Damrot: Szkice z ziemi i historyi Prus Królewskich. Listy z pod‑ róży. Wstęp… . Katowice: „Śląsk”, 1999, 171 s. (Biblioteka Piśmiennictwa Śląskiego). ISBN 83‑7164‑053‑6. 26. Eneasza Sylwiusza Piccolominiego Listy przyjacielskie. Wstęp … . Katowice: Biblioteka Śląska, 2000, [53] s. Reprint inkunabułu ze zbiorów Biblioteki Śląskiej (fragment). 27. Stanisław Smolka: W Wilią Bożego Narodzenia. Pamiątka ostatniej Wilii XIX wieku. Wstęp … . Katowice: Biblioteka Śląska, 2000, VII, [1], 31 s. ISBN 83‑87849‑71‑5. 28. Juliusz Zborowski: Pieśń o standrechcie i Proćpakowej bandzie w roku 1795. (Przyczynek do dziejów zbójnictwa w Żywieckiem). [Tekst wybrał …]. Katowice: Biblioteka Śląska, 2003, 27 s. Tekst pierwotnie opublikowany w czasopiśmie „Lud”, organie Polskiego Towarzystwa Etnologicznego, wydanym przez Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Seria II — R. 1929, T. 8, znajdującym się w zbiorach Biblioteki Śląskiej. 29. Przewodnik dokładny dla odwiedzających Święte od wieków cudami słyną- ce miejsce w obrazie Najświętszej Panny Maryi na Jasnej Górze w Często- chowie. Zebrany przez Józefa Lompę. Wstęp … . Katowice: Bractwo Myśli Bratniej Związku Górnośląskiego, 2003, XII, 99, [1] s., [6] k. tabl., il. (w tym kolor.). ISBN 83‑920155‑5‑X. Wydawnictwo w 140. rocznicę śmierci Józefa Lompy. Przedruk z: Warszawa: nakł. Księgarni Polskiej A. Dzwonkowskiego i Spółki, 1860, na podst. egzemplarza przecho‑ wywanego w Bibliotece Śląskiej w Katowicach. 30. Teodor Zawacki: Katalog książąt i królów polskich. Wstęp i oprac. … . Przekł. [z łac.] Łukasz Tofilski. Katowice: Biblioteka Śląska, 2004, [4], 12 Bibliografia prac prof. zw. dra hab. Jana Malickiego… IX, [105], 29, [3] s., il. (Ex Libris. Biblioteka Śląska w Katowicach, nr 7). ISBN 83‑87849‑48‑0. 31. Dr Andrzej Mielęcki — lekarz, humanista, działacz społeczny. Materiały do dr. przygot. Rudolf Brom, … , Józef Śliwiok. Wszechnica Górnoślą‑ skiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk im. W. Roździeńskiego w Katowi‑ cach. Katowice: [WGTPN], 2004, 48 s., il. ISBN 83‑916572‑6‑4. Materiały z sesji naukowej, która odbyła się 21 października 2004 r. w Kościele Mariac‑ kim w Katowicach. Prace redakcyjne 32. Staropolskie teksty i konteksty. Studia. T. 1. Red. … . Katowice: Uniwersy‑ tet Śląski, 1989, 128 s. ISBN 83‑226‑0306‑1. 33. W kręgu Jana Kochanowskiego. W czterechsetlecie śmierci. Red. … . Katowi‑ ce: Uniwersytet Śląski, 1989, 118, [2] s. (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 986). Indeks, rez., summ. ISBN 83‑226‑0220‑0. 34. Metodologiczne aspekty historycznoliterackich badań śląskoznawczych. Red. … i Elżbieta Gondek. Katowice: Uniwersytet Śląski, Instytut Literatu‑ ry i Kultury Polskiej, 1989, 122 s. 35. Śląskie miscellanea. Literatura — folklor. Zbiór studiów. Red. … i Krysty‑ na Heska‑Kwaśniewicz. Polska Akademia Nauk. Oddział w Kato‑ wicach. Wrocław [i in.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989, 156, [3] s. (Prace Komisji Historycznoliterackiej. Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach, nr 9; ISSN 0137‑964X). ISBN 83‑04‑03227‑9. 36. Śląskie miscellanea. Literatura — folklor. T. 3. Red. … i Krystyna Heska‑ ‑Kwaśniewicz. Wrocław [et al.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991, 137, [2] s. (Prace Komisji Historycznoliterackiej. Polska Akade‑ mia Nauk. Oddział w Katowicach, nr 10; ISSN 0137‑964X). ISBN 83‑04‑ 03853‑6. 37. Śląskie miscellanea. Literatura — folklor. T. 4. Red. … i Krystyna Heska‑ ‑Kwaśniewicz. Warszawa: „Energeia”, 1992, 126, [1] s. (Prace Komisji Historycznoliterackiej. Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach, nr 12; ISSN 0137‑964X). ISBN 83‑85118‑05‑5. 38. Szkice o literaturze dawnej i nowszej. Ofiarowane prof. Zbigniewowi Jerze- mu Nowakowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. [Red. nauk. … i Renarda Ocieczek]. Katowice: Uniwersytet Śląski, 1992, 169, [3] s. (Prace Nauko‑ we Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 1225). Indeksy. ISBN 83‑226‑0402‑5. Bibliografia prac prof. zw. dra hab. Jana Malickiego… 13 39. Zapomniani. Z dziejów literatury polskiej na Śląsku. Red. … i Grażyna Szewczyk. Katowice: Muzeum Śląskie, 1992, 151, [1] s. ISBN 83‑85039‑ 68‑6. 40. Oblicza literackie Śląska. Red. … . Katowice [et al.]: Biblioteka Śląska, 1992, 191 s. 41. W kręgu Gustawa Morcinka. Rozprawy, szkice, przyczynki, scenariusz filmo- wy. Red. Krystyna Heska‑Kwaśniewicz i … . Katowice: Śląski Insty‑ tut Naukowy, 1992, 196, [2] s. ISBN 83‑7008‑132‑0. 42. Śląskie miscellanea. Literatura — folklor. T. 5. Red. … i Krystyna Heska‑ ‑Kwaśniewicz. Warszawa: „Energeia”, 1993, 139, [1] s., [1] k. tabl., il. (Prace Komisji Historycznoliterackiej. Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach, nr 14; ISSN 0137‑964X). ISBN 83‑85118‑26‑8. 43. Książnica Śląska. T. 24: 1988—1993. Przewodn. kol. red. … . Katowice: Biblioteka Śląska, 1993, 150 s. 44. Między średniowieczem a renesansem. Oprac. … i Piotr Wilczek. (Prace Komisji Historycznoliterackiej Oddziału PAN w Katowicach, nr 16). Katowice: Uniwersytet Śląski, 1994, 18 s. 45. Śląskie miscellanea. Literatura — folklor. T. 6. Red. … i Krystyna Heska‑ ‑Kwaśniewicz. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, 1994, 140, [2] s., 1 portr. (Prace Komisji Histo‑ rycznoliterackiej. Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach, nr 15; ISSN 0137‑964X). Indeks. ISBN 83‑7052‑241‑6. 46. Śląskie miscellanea. T. 7. Red. … i Krystyna Heska‑Kwaśniewicz. Katowice: „Gnome Books”, 1994, 133, [2] s., [1] k. portr., 2 faks. (Prace Komisji Historycznoliterackiej. Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach, nr 17; ISSN 0137‑964X). Indeks. ISBN 83‑900673‑3‑1. 47. Staropolskie teksty i konteksty. Studia. T. 2. Red. … . Katowice: Uniwer‑ sytet Śląski, 1994, 152 s., rys. (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 1436; ISSN 0208‑6336). ISBN 83‑226‑0554‑4. 48. Książnica Śląska. T. 25: 1988—1994. Przewodn. kol. red. … . Katowice: Biblioteka Śląska, 1994, 129 s. ISBN 83‑85831‑71‑1. 49. Między średniowieczem a renesansem. Katowice: „Śląsk”, cop. 1994, 171 s. (Prace Komisji Historycznoliterackiej. Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach, nr 16; ISSN 0137‑964X) (Kolokwia Polsko‑Wło‑ skie, nr 1). ISBN 83‑85831‑59‑2. Teksty w językach polskim, angielskim i włoskim. 50. Tradycje śląskiej humanistyki — Jan Kazimierz Zaremba. Praca zbiorowa pod red. … i Dariusza Rotta. Biblioteka Śląska w Katowicach, Śląskie Towarzystwo Naukowo‑Literackie. Katowice: Biblioteka Śląska—Sosno‑ wiec: przy współpracy „Sowa‑Press”, 1994, 46 s., 1 fot., 2 portr. ISBN 83‑85876‑27‑8 („Sowa‑Press”). 14 Bibliografia prac prof. zw. dra hab. Jana Malickiego… 51. Ksiądz dr Emil Szramek. Działalność i dzieła. Materiały posesyjne. [Przy‑ got. do dr. pod red. … , Józefa Śliwioka]. Wszechnica Górnośląskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk im. Walentego Roździeńskiego w Kato‑ wicach. Katowice: WGTPN, 1994, 73, [3] s., [11] s. tabl., [1] k. tabl. kolor., 2 faks., 1 fot., portr. ISBN 83‑903044‑0‑6. Bibliografia podmiotowo‑przedmiotowa na s. 57—68. 52. Śląskie miscellanea. T. 9. Red. … i Krystyna Heska‑Kwaśniewicz. Katowice: „Gnome Books”, 1996, 128 s. (Prace Komisji Historycznoli‑ terackiej. Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach, nr 19; ISSN 0137‑964X). ISBN 83‑900673‑5‑X. 53. Jan Amos Komeński. Kolokwium polsko‑czeskie. Kom. red. …, Jana Racla‑ vská, Dariusz Rott. Katowice—Ostrawa: „Śląsk”, 1996, 92, [1] s. ISBN 83‑7164‑030‑7. Wydanie z okazji Pierwszych Zabrzańskich Dni Kultury Republiki Czeskiej, wrzesień 1996. 54. Śląskie miscellanea. T. 10. Red. … i Krystyna Heska‑Kwaśniewicz. Katowice: „Śląsk”, 1997, s. 101. (Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach). ISBN 83‑7164‑082‑X. 55. Jesuitica. Kolokwium naukowe z okazji 400 rocznicy urodzin Macieja Kazi- mierza Sarbiewskiego. Pod red. … przy współudziale Piotra Wilczka. Katowice: Uniwersytet Śląski, 1997, 103, [5] s. (Prace Naukowe Uniwer‑ sytetu Śląskiego w Katowicach, nr 1624; ISSN 0208‑6336). Indeks. ISBN 83‑226‑0701‑6. 56. Staropolskie teksty i konteksty. T. 3. Red. … . Katowice: Uniwersytet Śląski, 1997, 127, [1] s. (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 1654). ISBN 83‑226‑0705‑9. 57. Wokół Wacława Potockiego. Studia i szkice staropolskie w 300. rocznicę śmier- ci poety. Red. … i Dariusz Rott. Katowice: Uniwersytet Śląski, 1997, 147, [1] s., [2] s. fot. kolor. (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Kato‑ wicach, nr 1645). Indeks. ISBN 83‑226‑0746‑6. 58. Książnica Śląska. T. 26: 1995—1997. Przewodn. kol. red. … . Katowice: Biblioteka Śląska, 1998, 144 s. ISBN 83‑904465‑9‑6. 59. Śląskie miscellanea. T. 11. Red. … i Krystyna Heska‑Kwaśniewicz. Katowice: „Książnica”, 1998, 175, [1] s. (Prace Komisji Historycznolite‑ rackiej. Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach, nr 21; ISSN 0137‑964X). ISBN 83‑7132‑382‑4. 60. Śląskie miscellanea. T. 12. Red. … i Krystyna Heska‑Kwaśniewicz. Katowice: „Gnome”, 1999, 137 s. (Prace Komisji Historycznoliterackiej. Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach, nr 22; ISSN 0137‑964X). ISBN 83‑87819‑40‑9. Bibliografia prac prof. zw. dra hab. Jana Malickiego… 15 61. Śląskie miscellanea. T. 14. Red. … i Zbigniew Kadłubek. Katowice: „Gno‑ me”, 2001, 98 s. (Prace Komisji Historycznoliterackiej. Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach, nr 24; ISSN 0137‑964X). ISBN 83‑87819‑ 22‑0. 62. Wisława Bertman, Hubert Gaudyn: Kopalnia „Wujek”, 16 grudnia 1981. Bibliografia. Wstęp … . Katowice: Biblioteka Śląska, 2001, 55 s. ISBN 83‑87849‑13‑8. 63. Śląski Wawrzyn Literacki 2001. [Red. … i Aleksandra Pethe]. Katowice: Biblioteka Śląska, 2002, 118 s. ISBN 83‑87849‑22‑7. 64. Rok pierwszy. Górny Śląsk w granicach Polski. Komitet red. … , Gabrie‑ la Ociepka, Bernard Szczech. Wstęp Bernard Szczech. Katowice: Biblioteka Śląska, 2002, 12, [90] s., [1] k. tabl., il. ISBN 83‑87849‑24‑3. 65. Śląski Wawrzyn Literacki 2003. Red. … , Małgorzata Sznicer. Katowice: Biblioteka Śląska, 2004, 101 s. ISBN 83‑87849‑54‑5. 66. Śląskie miscellanea. T. 16. Red. … i Zbigniew Kadłubek. Katowice: „Gno‑ me”, 2003, 103 s. (Prace Komisji Historycznoliterackiej. Polska Akade‑ mia Nauk. Oddział w Katowicach, nr 26; ISSN 0137‑964X). Streszcz. ang. przy rozdz. ISBN 83‑87819‑73‑5. 67. „Guliwer. Czasopismo o książce dla dziecka”. Red. nacz. … . Katowice: „Śląsk”, 1991. ISSN 0867‑7115. Numery: 2003, nr 1—4; 2004, nr 1—4; 2005, nr 1—4; 2006, nr 1—4; 2007, nr 1; 2008, nr 1—4. 68. Książnica Śląska. T. 27: 1998—2000. Przewodn. kol. red. … . Katowice: Biblioteka Śląska, 2004, 223 s. 69. Staropolskie teksty i konteksty. Studia. T. 5. Red. … i Teresa Banasio‑ wa. Katowice: Uniwersytet Śląski, 2004, 145, [3] s., err. (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 2277; ISSN 0208‑6336). Rez., summ. przy pracach. ISBN 83‑226‑1388‑1. 70. Śląscy uczeni. O tych co odeszli. Red. … , Józef Śliwiok, Magdalena Skóra. Biblioteka Śląska w Katowicach, Górnośląskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk im. Walentego Roździeńskiego w Katowicach. Cz. 1. Katowice: Biblioteka Śląska—GTPN, 2004, 107 s. ISBN 83‑87849‑62‑6. Materiały sesji naukowej, która odbyła się 25 kwietnia 2003 r. w Katowicach. 71. Staropolskie teksty i konteksty. Studia. T. 6. Red. … i Agnieszka Budzyń‑ ska‑Daca. Katowice: Uniwersytet Śląski, 2004, 128 s. (Prace Nauko‑ we Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach). Rez., summ. przy pracach. ISBN 83‑226‑1557‑4. 72. Karol Stryja. Życie i twórczość. Materiały do dr. przygot. Rudolf Brom, … , Józef Śliwiok. Wszechnica Górnośląskiego Towarzystwa Przyja‑ ciół Nauk im. W. Roździeńskiego w Katowicach. Katowice: Wszechnica Górnośląskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk im. W. Roździeńskiego, 2005, 48 s. ISBN 83‑916572‑8‑0. 16 Bibliografia prac prof. zw. dra hab. Jana Malickiego… 73. Książnica Śląska. T. 28: 2001—2003. Przewodn. kol. red. … . Katowice: Biblioteka Śląska, 2004 [druk: 2005], 274 s., fot., portr., tab. ISSN 0208‑ 5798. 74. Miejsce literatury i teatru w przestrzeniach terapeutycznych. Werbalne i niewerbalne aspekty wsparcia rozwoju. Praca zbiorowa. Red. naukowa … i Katarzyna Krasoń. Biblioteka Śląska, Centrum Ekspresji Dziecięcej przy Bibliotece Śląskiej Very Special Arts Poland reprezentowane przez Śląskie Stowarzyszenie Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnospraw‑ nych „Akcent”. Katowice: Biblioteka Śląska, 2005, 275 s. ISBN 83‑87849‑ 93‑6. 75. Międzynarodowe przeglądy ekslibrisu drzeworytniczego i linorytniczego. Katowice 1992—2004. Oprac. i red. Jolanta Kowalczyk, Teresa Rosz‑ kowska, Elżbieta Tyrna‑Danielczyk. Wstęp … . Katowice: Bibliote‑ ka Śląska, 2005, 272 s., il. (w tym kolor.). ISBN 83‑87849‑94‑4. 76. Śląski Wawrzyn Literacki 2004. Red. … , Małgorzata Sznicer. Katowi‑ ce: Biblioteka Śląska, 2005, 116, [3] s., [26] s. tabl., [2] k. tabl., il. (w tym kolor.). ISBN 83‑87849‑92‑8. 77. Hiacynt Przetocki [P.H.P.W.] [krypt.]: Postny obiad albo Zabaweczka. Oprac. zespół w składzie Sylwia Cegieła et al. pod opieką nauko‑ wą … i Agnieszki Tułowieckiej. Red. Magdalena Skóra. Katowice: Biblioteka Śląska, 2005, 179 s. ISBN 83‑87849‑87‑1. Edycja jest efektem wspólnej pracy proseminaryjnej studentów III roku polonistyki Uniwersytetu Śląskiego. 78. Śląskie miscellanea. T. 18. Red. … , Teresa Banaś. Katowice: Bibliote‑ ka Śląska, 2005, 134 s. (Prace Komisji Historycznoliterackiej. Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach, nr 28; ISSN 0137‑964X). ISBN 83‑87819‑99‑5. 79. Śląska fotografia prasowa. 2004. Katalog wystawy. Komitet wydaw. Małgo‑ rzata Sznicer. Wstęp … . Katowice: Biblioteka Śląska, 2006, 244, [3] s., il. (w tym kolor.). ISBN 83‑920441‑6‑9. 80. Śląscy uczeni. O tych co odeszli. Red. … , Józef Śliwiok, Magdalena Skóra. Biblioteka Śląska w Katowicach, Górnośląskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk im. Walentego Roździeńskiego w Katowicach. Cz. 3. Katowice: Biblioteka Śląska—GTPN, 2006, 50 s., il. ISBN 83‑87849‑98‑7. 81. Śląscy uczeni. O tych co odeszli. Red. … , Józef Śliwiok, Magdalena Skóra. Biblioteka Śląska w Katowicach, Górnośląskie Towarzystwo Przy‑ jaciół Nauk im. Walentego Roździeńskiego w Katowicach. Cz. 4. Kato‑ wice: Biblioteka Śląska—GTPN, 2006, 39 s., il. ISBN 978‑83‑60209‑09‑7. 82. Śląski Wawrzyn Literacki 2005. Red. … , Sylwia Kopeć‑Bil. Katowice: Biblioteka Śląska, 2006, 145, [3] s., tabl., il. (w tym kolor.). ISBN 83‑87849‑ 92‑8. Bibliografia prac prof. zw. dra hab. Jana Malickiego… 17 83. Wspólnota pamięci. Studia z dziejów kultury ziem wschodnich dawnej Rzeczy- pospolitej. Red. Jolanta Gwioździk i … . Katowice: Biblioteka Śląska, 2006, 502, [2] s., il. ISBN 83‑60209‑01‑1. 84. Mikołaj Rej na nowo odczytany. Red. … , Agnieszka Budzyńska‑Da‑ ca, przy współpracy Agnieszki Tułowieckiej. Katowice: Wydawnic‑ two Uniwersytetu Śląskiego, 2006, 178, [2] s. (Prace Naukowe Uniwer‑ sytetu Śląskiego w Katowicach, nr 2480). Indeks. ISBN 978‑83‑226‑ 1603‑1. 85. Śląska fotografia prasowa. 2005. Wstęp … . Katowice: Biblioteka Śląska —Kraków: Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej, 2007, 157 s., il. (w tym kolor.). ISBN 978‑83‑60605‑01‑1. 86. Śląski Wawrzyn Literacki 2006. Red. … , Marian Kisiel. Katowice: Biblio‑ teka Śląska, 2007, 118 s. ISBN 978‑83‑60209‑17‑2. 87. Śląscy uczeni. O tych co odeszli. Wydanie jubileuszowe. Red. … , Józef Śliwiok, Magdalena Skóra. Katowice: Biblioteka Śląska, 2007, 235 s. ISBN 978‑83‑60209‑19‑6. 88. Śląska fotografia prasowa. 2006. Wstęp … . Katowice: Biblioteka Śląska— Kraków 2008, 157 s. ISBN 978‑83‑60605‑06‑6. 89. Śląska fotografia prasowa. 2007. [Wstęp … Red. Elwira Zborowska]. Katowice: Biblioteka Śląska, 2009, 177 s., il. (w tym kolor.). ISBN 978‑83‑ 60209‑34‑9. 90. Starosta weselny. Zbiór przemówień, piosnek i wierszy do użytku starostów, drużbów i gości przy godach weselnych. Zebrał Józef Gallus. Oprac. zespół w składzie Iwona Bajer et al. pod opieką naukową … i Marty Kasprowskiej. Red. Magdalena Skóra. Katowice: Biblioteka Śląska, 2008, 306 s. ISBN 978‑83‑60209‑21‑9. Podstawą edycji jest pierwsze wydanie z 1892 r. pod tym samym tytułem. Edycja jest efektem wspólnej pracy poseminaryjnej studentów III roku polonistyki Uniwersytetu Śląskiego w 2006 r. 91. Jan Wypler. Śląski humanista. Materiały do druku przygotowali Rudolf Brom, … , Józef Śliwiok. Katowice: Górnośląskie Towarzystwo Przy‑ jaciół Nauk, współwydawca: Drukarnia Archidiecezjalna, 2008, 64 s. ISBN 978‑83‑7593‑016‑0. 92. Józef Rymer. Pierwszy włodarz polskiego Śląska. Katowice: Górnośląskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, współwydawca: Drukarnia Archidiece‑ zjalna, 2009, 60 s., il. ISBN 978‑83‑7593‑036‑8. 93. Ks. bp dr Herbert Bednorz. Działalność duszpasterska. [Materiały do druku przygotowali Rudolf Brom, … , Józef Śliwiok]. Wszechnica Górnoślą‑ skiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk im. W. Roździeńskiego w Kato‑ wicach. Katowice: GTPN—Drukarnia Archidiecezjalna, 2007, 100 s., il. ISBN 978‑83‑60367‑73‑5. 2 Liber… 18 Bibliografia prac prof. zw. dra hab. Jana Malickiego…  94. Prof. zw. dr hab. Alojzy Melich. Działalność naukowa i społeczna. [Materia‑ ły do druku przygotowali Rudolf Brom, … , Józef Śliwiok]. Wszech‑ nica Górnośląskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk im. W. Roź‑ dzieńskiego w Katowicach. Katowice: Drukarnia Archidiecezjalna —Górnośląskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2007, 80 s., il. ISBN 978‑83‑60367‑65‑0. Materiały z sesji naukowej poświęconej pamięci Alojzego Melicha, Katowice, 1 czerwca 2007 r.  95. Kazimierz Gołba: Wrażenia z Kalwarii Zebrzydowskiej. Sonety. Katowi‑ ce: Biblioteka Śląska, 2002, 39 s. (Ex Libris. Biblioteka Śląska w Katowi‑ cach, nr 6). ISBN 83‑87849‑28‑6.  96. Ewa Lipska: W jednym płaszczu, w jednym rękawie. Piosenki. Katowice: Biblioteka Śląska, 2002, 63, [1] s., fot., nuty (Biblioteka Śląskiego Wawrzynu Literackiego, nr 1). ISBN 83‑87849‑33‑2.  97. Wino jak życie. Promnicka dekada wina i kultury. Ze zbiorów Bibliote- ki Śląskiej. Oprac. … et al. Katowice: Biblioteka Śląska, 2008, 192 s., il. ISBN 978‑83‑60209‑22‑6. Bibliografie  98. Bibliografia piśmiennictwa polskiego na Śląsku — Śląski Korbut. Red. nauk. Jan Zaremba. Zespół autorski Jan Zaremba, Maria Pawłowiczo‑ wa [et al.]. [T.] 2: XVII i XVIII w. Wrocław [et al.]: Ossolineum, 1980, 226, [1] s. (Prace Komisji Historycznoliterackiej. Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach, T. 2; ISSN 0137‑964X). Udział Jana Malickiego w zespole autorskim. Studia, rozprawy, artykuły  99. Zapomniany śląski uczony. Rzecz o Walentym Fontanusie. „Biuletyn Infor‑ macyjny Biblioteki Śląskiej” 1974, R. 19, s. 179—189. 100. Zapomniana sylwetka śląskiego uczonego. (Rzecz o Walentym Fontanusie). „Biuletyn Informacji Bibliotecznej” 1974 [druk: 1976], R. 19, s. 179—189. 101. Śląsk, Turcy i książę siedmiogrodzki (ze zbiorów Biblioteki Śląskiej). „Książ‑ nica Śląska” 1980, T. 20: 1975—1978, s. 64—82. Bibliografia prac prof. zw. dra hab. Jana Malickiego… 19 102. Wacława Potockiego „Decyma pieśni pokutnych” wobec Morsztynowej „Pokuty w Kwartanie”. W: „Prace Historycznoliterackie”. Katowice: Uniwersytet Śląski, 1976, s. 41—59. 103. Jana Kochanowskiego „O Czechu i Lechu historyja naganiona” wobec histo- riografii polskiej XVI wieku. „Ruch Literacki” 1977, R. 18, z. 6 (105), s. 431—445. 104. Echa wojen tureckich na Śląsku. Pieśń o Rabie. W: „Prace Historyczno‑ literackie”. T. 11. Katowice: Uniwersytet Śląski w Katowicach, 1978, s. 21—46. 105. Twórczość Wacława Potockiego wobec polskiej tradycji literackiej. „Biuletyn Polonistyczny” 1978, nr 1. Streszczenie pracy doktorskiej Jana Malickiego. 106. Praktyka genologiczna Wacława Potockiego (rekonesans). W: „Prace Histo‑ rycznoliterackie”. T. 12: Studia staropolskie. Katowice: Uniwersytet Śląski w Katowicach, 1979, s. 25—45. 107. Funkcje alegorii w teoretycznej refleksji Macieja Kazimierza Sarbiewskiego o poezji. W: Wśród zagadnień polskiej literatury barokowej. Red. Zbigniew Jerzy Nowak. Cz. 1: Światopogląd, genologia, topika. Katowice: Uniwer‑ sytet Śląski, 1980, 176, [2] s., rez., summ., err. (Prace Naukowe Uniwer‑ sytetu Śląskiego w Katowicach, nr 383). ISBN 83‑00‑00120‑4. 108. Wacława Potockiego „Rozbój duchowy”. W: „Archiwum Literackie”. T. 23: Miscellanea staropolskie. T. 5. Wrocław: Polska Akademia Nauk Instytut Badań Literackich, 1980, s. 223—256. 109. Renesans literacki na Śląsku. W: Perspektywy badań śląskoznawczych. Języko‑ znawstwo, piśmiennictwo, folklorystyka. Zbiór studiów. Red. Dorota Simo‑ nides i Henryk Borek. Wrocław—Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1981, 185, [1] s. (Prace Komisji Historyczno‑literackiej. Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach, T. 6; ISSN 0137‑964X). 110. Struktura podań etnogenetycznych. W: „Prace Komisji Naukowych PAN Oddział w Katowicach”. Katowice: Polska Akademia Nauk, 1982. 111. Henryk Barycz: Śląsk w polskiej kulturze umysłowej. Katowice: „Śląsk”, 1979. Rec.: „Ruch Literacki” 1983, R. 23, z. 1—2, s. 130—131. 112. Paradoxum poeticum? O przyczynach popularności Janicjuszowych „Żywo- tów królów Polskich”. „Ruch Literacki” 1984, R. 25, z. 4—5, s. 146—147. 113. Pieśń „Kto mi dał skrzydła” na tle przemian gatunkowych staropolskich icones. W: Poeta z Czarnolasu. W czterechsetną rocznicę śmierci Jana Kocha- nowskiego. Zbiór rozpraw. Red. Paulina Buchwald‑Pelcowa i Jan Pacławski. Radomskie Towarzystwo Naukowe w Radomiu, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Radom: RTN—Kielce: WSP, 1984, s. 61—75. 2* 20 Bibliografia prac prof. zw. dra hab. Jana Malickiego… 114. Sporów o genezę „Historyi naganionej” Jana Kochanowskiego — ciąg dalszy. W: Poeta z Czarnolasu. W czterechsetną rocznicę śmierci Jana Kochanowskie- go. Zbiór rozpraw. Red. Paulina Buchwald‑Pelcowa i Jan Pacław‑ ski. Radomskie Towarzystwo Naukowe w Radomiu, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Radom: RTN— Kielce: WSP, 1984, s. 91—106. 115. Apollo‑Muzy — poezja. Miejsce Jana Kochanowskiego w procesie kształtowa- nia się polskiej tradycji klasycystycznej. W: 450 rocznica urodzin Jana Kocha- nowskiego. Księga referatów ogólnopolskiej sesji naukowej, Zielona Góra, 26—27 XI 1980 r. Red. Władysław Magnuszewski. Zielona Góra: WSP, 1985, s. 101—118. 116. „O mnie będą wiedzieć”. Z dziejów sławy Jana Kochanowskiego na Śląsku. „Kalendarz” 1984 [druk: 1985], s. 120—130. 117. Poety czarnoleskiego zabawa z czytelnikiem. W: Jan Kochanowski. Twórczość i recepcja. Red. Zbigniew Jerzy Nowak. T. 1. Katowice: Uniwersytet Śląski, 1985. 118. Uniwersytet Śląski w Katowicach. W: Literatura polska. Przewodnik encyklo- pedyczny. T. 2. Red. Czesław Hernas. Warszawa: Państwowe Wydaw‑ nictwo Naukowe, 1985, s. 527. 119. Stylizacja rzeczywistości historycznej w „Kronice polskiej” anonimowego Galla. „Prace Komisji Naukowych Oddział PAN w Katowicach” 1985, z. 10. 120. Spory o polskość i niemieckość Śląska. „Nauka Polska” 1985, R. 33, z. 1—2, s. 73—84. Przedruk: Katowice: Wydawnictwo Muzeum Śląskiego, 1986. 121. Poetyckie kręgi Śląska. „Tak i Nie — Śląsk” 1986, nr 3. 122. „Homer śląski”. W 150. rocznicę urodzin Norberta Bonczyka. „Tak i Nie — 123. Tradycje ariańskie w Miłoszowej „Dolinie Issy”. „Przegląd Humanistycz‑ Śląsk” 1987, nr 7. ny” 1987, nr 7/8. 124. Problematyka historycznoliteracka w „Zaraniu Śląskim”. „Zaranie Śląskie” 1989, R. 52, nr 1, s. 57—65. 125. Katowickie badania śląskoznawcze. Perspektywy i możliwości. W: Metodo- logiczne aspekty historycznoliterackich badań śląskoznawczych. Red. … i Elżbieta Gondek. Katowice: Uniwersytet Śląski, Instytut Literatury i Kultury Polskiej, 1989, s. 7—25. Zob. też poz. 34. 126. Kultura literacka mieszczan śląskich XVI w. W: Śląskie miscellanea. Literatu- ra — folklor. Zbiór studiów. Red. … i Krystyna Heska‑Kwaśniewicz. Wrocław [in al.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989, s. 7—19. Zob. też poz. 35. Bibliografia prac prof. zw. dra hab. Jana Malickiego… 21 127. O języku literatury śląskiej. W: Język — kultura — społeczeństwo. Red. Stanisław Dubisz. Warszawa 1990, s. 105—108. 128. Skoczów 1988. „Zaranie Śląskie” 1990, R. 53, z. 1—2. 129. Zapomniany testament księcia opolskiego Mikołaja II. W: Śląskie miscel‑ lanea. Literatura — folklor. T. 3. Red. … , K. Heska‑Kwaśniewicz. Wrocław [et al.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991. (Prace Ko‑ misji Historycznoliterackiej. Polska Akademia Nauk. Oddział w Kato‑ wicach). Zob. też poz. 36. 130. Dzieje literatury starośląskiej. Wczoraj i dziś. W: Stan i potrzeby badań śląsko- znawczych nad językiem piśmiennictwa i folklorem. Materiały konferencji z 20—21 września 1990 r. w Opolu. Red. nauk. Stanisław Gajda. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Instytut Filo‑ logii Polskiej. Opole: WSP, 1991, s. 30—36. 131. O życiu i twórczości Gustawa Morcinka. Słowo wstępne. W: W kręgu Gusta- wa Morcinka. Rozprawy, szkice, przyczynki, scenariusz filmowy. Red. Krystyna Heska‑Kwaśniewicz i … . Katowice: Śląski Instytut Naukowy, 1992, s. 15—18. Zob. też poz. 41. 132. Śląsk literacki w Średniowieczu i Renesansie. W: Oblicza literackie Śląska. Red … . Katowice [et al.]: Biblioteka Śląska, 1992, s. 9—16. Zob. też poz. 40. 133. Mity etnogenetyczne w kulturze polskiej Średniowiecza i Renesansu. W: Z polskich studiów slawistycznych. Seria VIII, Literaturoznawstwo, folklory- styka, problematyka historyczna. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1992, s. 89—94. 134. Józef Lompa. Próba biografii. W: Józef Lompa dla Śląska i dla Polski. Red. Magdalena Kubista. Związek Górnośląski. Katowice [et al.]: ZG, 1993, s. 9—17. (Wszechnica Górnośląska, nr 9). 135. Piśmiennictwo katolickie na Śląsku. W: Piśmiennictwo i grafika chrześcijań- ska XV—XVIII wieku na Śląsku. Sesja, wystawa, Opole 16 września 1994 r. Red. Danuta Żylska‑Kobiałko. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu. Opole: WBP, 1994, s. 67—80. 136. Poesia e retorica. Struktura dei Treny. W: Kolokwia polsko‑włoskie. T. 1: Między średniowieczem a renesansem. Red. … , Piotr Wilczek. Katowice: Uniwersytet Śląski, 1994, s. 57—63. Zob. też poz. 44. 137. Jubileusz 90‑lecia Profesora Józefa Mayera. Sprawozdanie z uroczystości w Bibliotece Śląskiej: Książnica Śląska. T. 25: 1988—1994. Przewodn. kol. red. … . Katowice: Biblioteka Śląska, 1994, s. 101—103. Zob. też poz. 48. 22 Bibliografia prac prof. zw. dra hab. Jana Malickiego… 138. Konwencje antropologiczne w poezji późnego baroku. In: Il barocco in Polo‑ nia. Atti dei colloqui italo‑polacchi 1992. A cura di Jolanta Żurawska. Napoli: I.U.O., 1995, 226 s. (Bibliotheca Enrico Damiani. Instituto Universitario Orientale. Dipartimento di Studi dell’Europa Orientale; [vol.] 9). 139. Pokój, który nie był pokojem. W: Fabian Birkowski: Głos krwie B. Iana Sarkandra, męczennika morawskiego / przez Fabiana Birkowskiego. Kato‑ wice: Biblioteka Śląska, „Śląsk”, 1995, s. 53—58. Posłowie. Zob. też poz. 16. 140. Prawda, prawdopodobieństwo, fikcja w średniowiecznej historiografii polskiej. W: Folia Philologica Macedono‑Polonica. T. 4. Red. K. Solecka, D. Spa‑ sow. Skopje 1996, s. 161—173. 141. Zamiast wstępu, s. 7—9; Jakim był? Wprowadzenie, s. 11—20. W: Jan Amos Komeński. Kolokwium polsko‑czeskie. Kom. red. … , Jana Raclavská, Dariusz Rott. Katowice—Ostrawa: „Śląsk”, 1996. Zob. też poz. 53. 142. Kultura baroku i jej tradycje. Katowice: „Śląsk”, 1996, s. 176. (Prace Komi‑ sji Historycznoliterackiej. Polska Akademia Nauk. Oddział w Kato‑ wicach, nr 16; ISSN 0137‑964X) (Kolokwia Polsko‑Włoskie, T. 2). Tekst część. wł. ISBN 83‑85831‑59‑2. 143. Interpretacja i nadinterpretacja w dawnej historiografii polskiej. W: Staropol- skie teksty i konteksty. T. 3. Red. … . Katowice: Uniwersytet Śląski, 1997, s. 9—21. Zob. też poz. 56. 144. Ryszard Gansiniec jako polonista. W: Prof. dr Ryszard Gansiniec. Z życia i twórczości. Red. J. Śliwiok. Katowice 1997, s. 33—46. 145. Mitologia sarmacka. Rekonesans badawczy. W: Wokół Wacława Potockiego. Studia i szkice staropolskie w 300. rocznicę śmierci poety. Red. … i Dariusz Rott. Katowice: Uniwersytet Śląski, 1997, s. 9—21. Zob. też poz. 57. 146. Alegorie. Glosa do architektoniki traktatu M.K. Sarbiewskiego „De perfec‑ ta poesi”. W: Jesuitica. Kolokwium naukowe z okazji 400. rocznicy urodzin Macieja K. Sarbiewskiego. Pod red. … przy współudziale Piotra Wilcz‑ ka. Katowice: Uniwersytet Śląski, 1997. Zob. też poz. 55. 147. Jan Kazimierz Zaremba: humaniści na Śląsku. „Śląsk” 1997, nr 10, s. 49— 148. D. Diderot: Jakob en zyn Heer … Gravenhage, 1793. Wstęp … , M. Skóra. 51. CD. (1998). 149. Heroizm i pokora. W: Książnica Śląska. T. 26: 1995—1997. Przewodn. kol. red. … . Katowice: Biblioteka Śląska, 1998, s. 5—15. Zob. też poz. 58. Bibliografia prac prof. zw. dra hab. Jana Malickiego… 23 150. Spory o „Bogurodzicę”. W: Przenikanie języka czeskiego i polskiego do poezji średniowiecznej i twórczości pieśniowej na Śląsku. Materiały z konferencji w Opawie 5—6 listopada 1996. Cieszyn 1998, s. 85—101. 151. … , M. Skóra: Biblioteka Śląska w Katowicach. W: Biblioteka a regionalizm. Materiały konferencyjne 1996—1998. Wrocław 1999, s. 34—38. 152. Jak zrealizować przedsięwzięcie wartości kilkuset milionów dolarów w zało- żonym czasie i bez przekraczania budżetu. W: Zarządzanie informatyzacją. Kurs wyższy. Red. P. Fuglewicz. Mrągowo 1999, s. 89—92. 153. Jak zrealizować przedsięwzięcie wartości kilkuset tysięcy złotych w założonym czasie i bez przekraczania budżetu. W: Książnica Śląska. T. 27: 1998—2000. Przewodn. kol. red. … . Katowice: Biblioteka Śląska, 2004, s. 91—95. Zob. też poz. 68. 154. Naukowe pasje ks. dr. Emila Szramka. W: U progu beatyfikacji ks. dr. Emila Szramka. Materiały sesji naukowej. Katowice 1999, s. 98. 155. Śląska Książnica XXI wieku. W: Województwo Śląskie. Region dziedzictwa, wyzwań i perspektyw. Bydgoszcz 1999. 156. Przemówienie prof. dr. hab. Jana Malickiego przewodniczącego komisji Nagro- dy im. Wojciecha Korfantego w dniu 19 kwietnia 1998 roku. W: Książnica Śląska. T. 27: 1998—2000. Przewodn. kol. red. … . Katowice: Biblioteka Śląska, 2004, s. 81—87. 157. Tadeusz Różewicz. Doctor honoris causa Universitatis Silesiensis. Katowi‑ 158. Biblioteka Śląska. W: Biblioteka dla przyszłości. Katowice 2000, s. 67—73. 159. Kreowanie nowej rzeczywistości bibliotecznej w województwie śląskim. W: Biblioteka dla przyszłości. Katowice 2000, s. 35—39. 160. O postępach patologii bibliotecznej. Dopowiedzenia. Polemiczny głos biblioteka- rza praktykującego nie kontemplującego. „Bibliotekarz” 2000, nr 3, s. 19—21. 161. De libris disputationis. W: Śląski Wawrzyn Literacki 2001. T. 1. Red. … , ce 1999. A. Pethe. Katowice 2002, s. 118. 162. Tradycje ariańskie w Miłoszowej „Dolinie Issy”. W: Poznawanie Miłosza. Cz. 2: 1980—1998. Red. A. Fiut. Kraków 2001, s. 219—238. Przedruk z „Przeglądu Humanistycznego”. Por. poz. 123. 163. Volens nolens. Chcąc nie chcąc Zbigniewowi Żmigrodzkiemu: respons. „Bibliotekarz” 2002, nr 1, s. 2, 30. 164. O Ligiach, Tacycie i Sienkiewiczu. W: Barbary Ptak wizje plastyczne powieści „Quo Vadis” Henryka Sienkiewicza. Katowice 2002, s. 7—12. 165. Ankieta „Śląska” / Antoni Halor, Krystyna Heska‑Kwaśniewicz, Krzysz‑ tof Kłosiński, … , Jan Miodek, Dariusz Rott, Tadeusz Sierny, Ewa Sławek, Halina Szotek. „Śląsk” 2003, nr 12, s. 35—38 . 166. O antykwaryczności baśni Gustawa Morcinka . „Guliwer” 2003, nr 2, s. 5—9. 167. Tuwiniana, czyli groch z kapustą. „Guliwer” 2003, nr 3, s. 22—25. 24 Bibliografia prac prof. zw. dra hab. Jana Malickiego… 168. „Guliwer” — czasopismo o książce dla dziecka. … , Aleksandra Pethe. W: Dziecko i książka. Red. nauk. Grażyna Lewandowicz‑Nosal. Warszawa: Biblioteka Narodowa, 2004, s. 35—37. 169. Klepsydra pamięci. W: Karol Musioł: 1929—1982. Kalendarium: in memo- riam. Katowice: Biblioteka Śląska, 2004, s. 3—4. 170. Pana Maleńczukowe „Chamstwo w państwie”. W: Śląski Wawrzyn Literacki 2003. Red. … , Małgorzata Sznicer. Katowice: Biblioteka Śląska, 2004, s. 23—[29]. Zob. też poz. 65. 171. Podróże „Guliwera”. „Guliwer” 2004, nr 1, s. 3—4; nr 2, s. 3—[4]; nr 3, s. 3—[4]; nr 4, s. 3—[4]. Felietony wstępne. 172. Sarmata oświecający. Profesor Jan Zaremba. W: Śląscy uczeni. O tych co odeszli. Red. … , Józef Śliwiok, Magdalena Skóra. Biblioteka Śląska w Katowicach, Górnośląskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk im. Walentego Roździeńskiego w Katowicach. Cz. 1. Katowice: Biblioteka Śląska—GTPN, 2004, s. 27—42. Zob. też poz. 70. 173. „Utile dulci miscere”. O czytelniczych wyborach. W: Śląski Wawrzyn Lite- racki 2003. Red. … , Małgorzata Sznicer. Katowice: Biblioteka Śląska, 2004, s. 7—8. Zob. też poz. 65. 174. Zamiast wstępu. W: Śląscy uczeni. O tych co odeszli. Red. … , Józef Śliwiok, Magdalena Skóra. Biblioteka Śląska w Katowicach, Górno‑ śląskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk im. Walentego Roździeńskiego w Katowicach. Cz. 1. Katowice: Biblioteka Śląska—GTPN, 2004, s. 5—7. Zob. też poz. 70. 175. Ad maximam Poloniae et Silesiae gloriam. W: Książnica Śląska. T. 28: 2001— 2003. Przewodn. kol. red. … . Katowice : Biblioteka Śląska, 2004 [druk: 2005], s. 193—194. Zob. też poz. 73. 176. „Legere ad unguem”. Czytanie dokładne. W: Śląski Wawrzyn Literacki 2004. Red. … , Małgorzata Sznicer. Katowice: Biblioteka Śląska, 2005, s. 7—[9]. Zob. też poz. 76. 177. Podróże „Guliwera”. „Guliwer” 2005, nr 1, s. 3—[4]; nr 2, s. [3]; nr 3, s. [3]; nr 4, s. [3—4]. Felietony wstępne. 178. Rozmowy o dobrych książkach. „Raptularz Silesiaki” 2005, nr 1, s. 1. 179. Bracia polscy na Litwie. Próba oceny. W: Wspólnota pamięci. Studia z dziejów kultury ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Red. Jolanta Gwioź‑ dzik i … . Katowice: Biblioteka Śląska, 2006, s. [481]—502. Bibliografia prac prof. zw. dra hab. Jana Malickiego… 25 180. Jan Paweł II Pamięć i tożsamość. Na marginesie lektury. W: Śląski Wawrzyn Literacki 2005. Red. … , Sylwia Kopeć‑Bil. Katowice: Biblioteka Śląs‑ ka, 2006, s. 37—48. Zob. też poz. 82. 181. Magiczna siódemka. „Raptularz Silesiaki” 2006, nr 1, s. 1. 182. Podróże „Guliwera”. „Guliwer” 2006, nr 1, s. [3—4]; nr 2, s. [3—4]. Felietony wstępne. 183. Zamiast wstępu. W: Śląscy uczeni. O tych co odeszli. Red. … , Józef Śli‑ wiok, Magdalena Skóra. Biblioteka Śląska w Katowicach, Górno‑ śląskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk im. Walentego Roździeńskiego w Katowicach. Cz. 3. Katowice: Biblioteka Śląska—GTPN, 2006, s. 5—6. Zob. też poz. 80. 184. Literackie bolero Wiesława Myśliwskiego. W: Śląski Wawrzyn Literacki 2006. Red. … , Marian Kisiel. Katowice: Biblioteka Śląska, 2007, s. 27—32. Zob. też poz. 86. 185. Zaproszenie do czytania. W: Śląski Wawrzyn Literacki 2006. Red. … , Marian Kisiel. Katowice: Biblioteka Śląska, 2007, s. 9—10. Zob. też poz. 86. 186. Honor i godność. W: Śląscy uczeni. O tych co odeszli. Red. … , Józef Śli‑ wiok, Magdalena Skóra. Biblioteka Śląska w Katowicach, Górno‑ śląskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk im. Walentego Roździeńskiego w Katowicach. Cz. 4. Katowice: Biblioteka Śląska—GTPN, 2007, s. 5—6. Zob. też poz. 81. 187. Osiemdziesiąt pięć lat temu. Rozważania o śląskich dziejach. W: Do ciebie Polsko wracamy. Katowice: Biblioteka Śląska, 2007, s. 7—8. 188. Wstęp. W: Jak Polak w Brazylii kolej budował. Album fotografii Teofila Witol- da Wierzbowskiego. Katowice: Biblioteka Śląska, 2007, s. 3. 189. Miasto zachwycającego szczegółu. W: Miasto zachwycającego szczegółu. Katowice na dawnej pocztówce. Z kolekcji Biblioteki Śląskiej. Oprac. Ilona Dyzia, Agnieszka Jachemczyk. Red. Teresa Roszkowska. Kato‑ wice: Biblioteka Śląska, 2007, s. 5—6. 190. Wilhelma Szewczyka sztuka eseju. W: Po pierwsze: Śląsk. Tadeuszowi Kijon- ce w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Red. Marian Kisiel, Tadeusz Sierny. Katowice: Wydawnictwo Naukowe ,,Śląsk”, 2007, s. 256—258. 191. Słowa. O ulotności doznań estetycznych. W: Barbara Skowron: W gęstwi- nie słów. Katowice: Biblioteka Śląska, 2007, s. 35—38. 192. Zaproszenie. W: Florian Śmieja: Zbliżenia i kontakty raz jeszcze. Katowi‑ ce: Biblioteka Śląska, 2007, s. 3—4. 193. Wstęp. W: Zarys dziejów i tradycji Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach. Na podstawie Kroniki Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach. Materiał zebrał i oprac. Andrzej Kubicki. [Wstęp … . Tłum. Wisława Bertman]. Katowice: Biblioteka Śląska, 2008. 26 Bibliografia prac prof. zw. dra hab. Jana Malickiego… 194. Wstęp. W: Biedaszyby w obiektywie Maxa Steckla. Ze zbiorów Bibliote- ki Śląskiej w Katowicach. Red. Elwira Zborowska. Katowice: Biblio‑ teka Śląska, 2008. Varia 195. Śląskie Echa odsieczy wiedeńskiej. „Dziennik Zachodni” 1983, nr 173, 196. „Rozmaitości śląskie”. Znad rękopisów Józefa Lompy. „Dziennik Zachod‑ s. 3, 5. ni” 1984, nr 293, s. 3. nr 44, s. 5. nr 6, s. 8—9. cza” 1997, nr 190, s. 7. s. 28—29. 197. Kto pomoże bibliotekom [w woj. katowickim]?. „Trybuna Robotnicza” 1986, 198. Walentego Roździeńskiego żywot i sprawy. W kręgu faktów i hipotez. „Dziennik Zachodni” 1986, nr 222, s. 3. 199. O języku literatury śląskiej. „Tak i Nie — Śląsk” 1989, nr 13/14, s. 41—43. 200. Żyjemy mitami. Rozm. przepr. Danuta Lubina‑Cipińska. „Gazeta Wyborcza” 1996, nr 251, dod. „Gazeta w Katowicach”, s. 11. Rozmowa z okazji przyznania nagrody im. Z. Glogera. 201. W zapachu książek. Rozm. przepr. Aneta Stejzygier. „Panorama” 1997, 202. Bardzo cenne żywoty. Rozm. przepr. Roman Imielski. „Gazeta Wybor‑ 203. Krajobraz po święcie. Rozm. przepr. Bogdan Widera. „Śląsk” 1997, nr 6, 204. Przemówienie sekretarza Międzywojewódzkiej Komisji Nagrody im. Karola Miar‑ ki — prof. dra hab. Jana Malickiego w dniu 23 października 1997 r. W: Książ‑ nica Śląska. T. 26: 1995—1997. Katowice: Biblioteka Śląska, 1998, s. 104—115. Zob. też poz. 58. 205. Błogosławiony ksiądz Emil Szramek w poezji. Pokłosie konkursu poetyckiego. [Kom. wyd … , Magdalena Skóra, Zbigniew P. Szandar]. Katowice: Biblioteka Śląska, 2000, 16 s. ISBN 83‑87849‑70‑7 206. Rozmowa z prof. Janem Malickim dyrektorem Biblioteki Śląskiej. Rozm. przepr. E.R. Oleksik. „Wiadomości Ziemi Woźnickiej” 1997, nr 6, s. 6. 207. Śląska książnica. Gminy wspomogły zbudowanie najnowocześniejszej biblio- teki. „Sejmik Samorządowy” 1997, nr 3, s. 9—10. 208. Bliskie spotkania z … . (Rozmowa z dyrektorem Biblioteki Śląskiej dr. hab. Janem Malickim). Rozm. przepr. Beata Matysek. ,,Nowa Biblio‑ teka” 1998, nr 1, s. 48—52. Bibliografia prac prof. zw. dra hab. Jana Malickiego… 27 209. Książki wśród komputerów. Biblioteka XXI wieku otwiera podwoje. Rozm. przepr. Ewa Moczulska. „Panorama Katowicka” 1998, nr 11, s. 4—5. 210. Nowoczesność w cieniu lipy. Rozm. przepr. Katarzyna Chmielowska. 211. Złoty sen dyrektora. Rozm. przepr. Krystyna Rudowska. „Dziennik „Wieczór” 1998, nr 33, s. 3. Zachodni” 1998, nr 250, s. 12. 212. To nie był falstart. „Dziennik Zachodni” 1998, nr 259, s. 4. Polemika z artykułem: Jolanta Talarczyk Falstart książnicy marzeń. „Dziennik Zachodni” 1998, nr 258, s. 1, 6. 213. Były momenty trudne. Rozm. przepr. Igor Cieślicki. „Trybuna Śląska” 1999, nr 127, s. 5. 214. Mogliśmy zamienić się miejscami. Rozm. przepr. Ewa Dereń. „Katowic‑ ki Informator Kulturalny” 1999, nr 3, s. 8. 215. Dwie w jednej, czyli o zamachu, którego nie ma. „Trybuna” 2000, nr 7, s. 12. 216. Kryteria identyfikacji. Rozm. przepr. Józef Górdziałek. „Dziennik Zachodni” 2000, nr 30, s. 10. Dotyczy prób zarejestrowania Ślązaków jako mniejszości narodowej. 217. Jak w banku. Rozm. przepr. Ewa Dereń. „Dziennik Zachodni” 2000, nr 251, s. 10. O zabezpieczeniu zbiorów Biblioteki Śląskiej. 218. Kim i jacy jesteśmy. Nowa książka Bolesława Lubosza. „Dziennik Zachod‑ ni” 2000, nr 95, s. 27. 219. Patrzę w przyszłość. „Gazeta Katowicka” 2000, nr 24, s. 6. 220. Pokochać człowieka. Jeszcze o spotkaniu z ks. Janem Twardowskim. „Dzien‑ nik Zachodni” 2000, nr 105, s. 11. 221. Starodruki są naszym skarbem. (Specjalnie dla „Gościa” profesor Jan Malicki, dyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowicach). Rozm. przepr. Anna Burda. „Gość Niedzielny” — mutacja dla Diecezji Katowickiej 2000, nr 12, s. 15. „Epistolae familiares” papieża Piusa II w zbiorach Biblioteki Śląskiej. 222. Z szacunkiem myślę o górnikach. Rozm. Anna Lubiejewska. „Trybuna Górnicza” 2000, nr 48, s. 5. 223. O nowej książce Czesława Miłosza. „Dziennik Zachodni” 2001. 224. Marzenia są realne. Rozm. przepr. Zbigniew Madej. „Górnośląski Informator Kulturalny” 2002, nr 9, s. 4—6. 225. Marzy mi się automat do rozmieniania pieniędzy. Rozm. przepr. Anna Stańczyk. „Gazeta Wyborcza” 2002, nr 261, s. 14. 226. Świat wyobraźni. Czytelnicy z naszego regionu najczęściej odwiedzają biblio- teki. Rozm. przepr. Jolanta Talarczyk. „Dziennik Zachodni” 2003, nr 221, s. 13. 227. Po trzecim upomnieniu do sądu. „Dziennik Zachodni” 2003, nr 83, s. 4. 28 Bibliografia prac prof. zw. dra hab. Jana Malickiego… 228. Zawsze pozostanie niedosyt. Rozm. przepr. Dominik Grabowski. „Poezja i Dziecko” 2003, nr 3, s. 61—64. 229. IC: Piękno w szczegółach / IC. Fot. „Trybuna Śląska” 2004, nr 46, dod. „Twoje Miasto”, s. 2. O swych ulubionych miejscach w Katowicach — m.in. prof. Jan Malicki, dyrektor Biblioteki Śląskiej. 230. Młot chwalebny. „Dziennik Zachodni” 2004, nr 2, s. 8. Dotyczy umieszczonego przed gmachem Biblioteki Śląskiej herbu Katowic. 231. Moje ulubione miejsce. Poleca prof. Jan Malicki, dyrektor Biblioteki Śląskiej. „Trybuna Śląska” 2004, nr 147, s. 14. 232. To warto pokazać. Sonda: tak to widzę. „Raport” 2004, nr 1, s. 31. Wypowiedź dyrektora Biblioteki Śląskiej na temat szans i zagrożeń związanych z wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej. 233. Wawrzyn dla „Chamstwa”. „Gazeta Wyborcza” 2004, nr 230, dod. „Kato‑ wice”, s. 6. ce”, s. 1. s. 2. 234. Biblioteka, moja miłość. „Gazeta Wyborcza” 2005, nr 50, dod. „Katowi‑ 235. Biblioteka na stulecia. „Gazeta Wyborcza” 2005, nr 52, dod. „Katowice”, 236. Odszedł ambasador polskiej kultury. Henryk Bereska nie żyje. „Gazeta Wyborcza” 2005, nr 213, dod. „Katowice”, s. 3. 237. W Nowym Roku życzę sobie. „Dziennik Zachodni” 2005, nr 52, s. 4. 238. Dar z Biblioteki Śląskiej. „Czas Rudzińca” 2006, nr 12, s. 8. 239. Docierał do każdego. „Dziennik Zachodni” 2006, nr 17, s. 3. 240. Głos martwych liter. „Gazeta Wyborcza” 2006, nr 52, dod. „Katowice”, s. 6. s. 4. 241. Kronika Jacka Pikuły w Bibliotece Śląskiej. „Gazeta Wyborcza” 2006, nr 9, 242. Uchwycić doznania. Rozm. przepr. Urszula Makselon. „Nasze Zabrze Samorządowe” 2006, nr 1, s. 19. 243. Jerzy Ciurlok, … : Śląsk — moje miejsce na ziemi. Płyta DVD. Zdję‑ cia Jacek Puto. [B.m.]: [b.w.] 2008. 1 płyta DVD (5 min.), stereo, 12 cm. Red. Jerzy Ciurlok rozmawia z dyrektorem Biblioteki Śląskiej prof. Janem Malickim. Recenzje, prace popularne, inne 244. Wilhelm Szewczyk: Każdy ma swój życiorys. Katowice 1996. Rec. Jan Malicki. „Śląsk” 1996, nr 9, s. 63. Bibliografia prac prof. zw. dra hab. Jana Malickiego… 29 245. Między Olsztynem, Byczyną i Katowicami. W: J.K. Zaremba: Larum w obo- zie. Słuchowisko radiowe. I realizacja 31 sierpnia 1939 roku. Katowice 1997, s. 45. 246. Magiczny świat Tymona Terleckiego. W: T. Terlecki: Papierowa magia. Katowice—Pszczyna 1998, s. 10 nlb. 247. Nagrody im. K. Miarki po raz piętnasty. W: Książnica Śląska. T. 26: 1995— 1997. Przewodn. kol. red. … . Katowice: Biblioteka Śląska, 1998, s. 104— 115. Zob. też poz. 58. 248. Post illa verba. W: M. Blaut: Dolina—4. Katowice 1999, s. 95. 249. Posłowie. W: Jan Kudera: Ks. Emil Szramek. Katowice 1999, s. 67. 250. Jubilatowi. W: J. Pawlik: Świat wewnętrznej dostojności. Studia i rozpra- 251. Zamiast wstępu. W: J. Pawlik: Szlak husarii polskiej. Katowice 1999, Zob. też poz. 24. wy. Katowice 1999, s. 277. s. 38. 252. Posłowie. W: F. Netz: Cierpienia młodego Ż. Katowice 2000, s. 50. 253. W sto lat po „ostatniej Wilii XIX wieku”. W: Stanisław Smolka: W Wilią Bożego Narodzenia. Pamiątka ostatniej Wilii XIX wieku. Katowice: Biblio‑ teka Śląska, 2000, s. 31. Zob. też poz. 27. 254. O życiu i twórczości Gustawa Morcinka. Słowo wstępne. W: G. Morcinek: Skoczowskie legendy. Katowice 2001, s. 5—9. 255. Zamiast wstępu. W: Wisława Bertman, Hubert Gaudyn: Kopalnia „Wujek”, 16 grudnia 1981. Bibliografia. Katowice: Biblioteka Śląska, 2001, s. 55. Zob. też poz. 62. 256. Zamiast wstępu. W: Rumunia i jej kultura. Katalog wydawnictw ze zbio‑ rów Biblioteki Śląskiej. Katowice 2001, s. 118. 257. Miasto zachwycającego szczegółu. „Gazeta Antykwaryczna”, czerwiec 2002, s. 81. 258. Otwarcie sympozjum. W: Ks. bp Stanisław Adamski. Działalność duszpasters‑ ka i społeczna w diecezji katowickiej. Materiały posesyjne. Katowice 2002, s. 9. Inne prace 259. Śląski renesans literacki (tekst złożony w Uniwersytecie w Ostravie). 260. Die polnisch‑schlesische Literatur im 19. Jahr‑hundert (złożony w rocz‑ niku „Stiftung Haus Obreschlesien“ w Rattingen). 30 Bibliografia prac prof. zw. dra hab. Jana Malickiego… 261. Projekt serii Biblioteki Piśmiennictwa Śląskiego. 262. Projekt haseł do trzeciego tomu Bibliografii piśmiennictwa polskiego na 263. Projekt badawczy: „Literatura polska na Śląsku” — przyjęty i zreali‑ Śląsku. Śląski Korbut. zowany w ramach KBN. 264. Projekt badawczy w ramach RPIII36 „Przeobrażenia społeczne i naro‑ dowe na Śląsku”. Opracowała Agnieszka Tułowiecka Indeks osobowy A Abramowiczówna Zofia 289 Abramowska Janina 70 Achremczyk Stanisław 292 Achtemeier Paul J. 74 Adamy Heinrich 219 Adwentowicz Karol 194 Alacoque Małgorzata Maria św. 107 Albinus Adam 275 Aleksander Wielki 287 Aleksandrowicz Jerzy 256 Aleksandrowicz Tadeusz 31—40 Anczyc Władysław Ludwik 188 Andrzejowczyk Maciej 109 Andrzejowski Karol 106 Anna od Jezusa zob. Stobieńska Anna Anscombe Elizabeth 62 Apollonios Dyskolos 35, 36 Apulejusz Lucjusz (Lucius Apuleius) 36 Arciszewski Krzysztof 134 Aretino Pietro 136 d’Arquien Maria Kazimiera 112 Aryston 162 Arystoteles 35, 162, 216, 291 Auderska Halina 196 August II Mocny, król polski 253 August, cesarz rzymski (Caius Iu‑ lius Caesar Octavianus Augustus) 40 Augustyn z Hippony św. (Aurelius Augustinus) 109, 265, 288 Augustyniak Urszula 132, 134, 247, 257 B Bachelard Gaston 115 Bachtin Michaił 42—44, 45, 49 Baczewski Sławomir 262 Baczyński Krzysztof Kamil 149, 155 Badalska Wiera 120, 122 Badecki Karol 44, 48, 50 Badyna Piotr 102 Bajtek Jerzy 233, 234, 237 Baker Josephine 182 Balbus Stanisław 42, 45 Baliński Michał 202 Baliszewski Dariusz 198 Balzer Oswald 217 Bałtuszis Józef 196 Banaś‑Korniak Teresa 31, 41—53, 78 Banyś Wiesław 40 Bańka Józef, ks. 212, 215 Bar Adam 220 304 Indeks osobowy Bolestraszycki Świętopełk Samuel 132, 133 Baraniuk Helena 191 Baranowicz Jan 122 Barańczak Stanisław 62, 72 Barciak Antoni 32 Bardijewska Sława 75 Barszczewska Elżbieta 118 Bartelski Lesław M. 149 Bartmiński Jerzy 125 Bednarski Michał 32—37 Bednorz Herbert, bp 212, 215 Bellarmino Roberto 108 Benedykt z Nursji św. 104, 109, 294 Berek Florian 117 Bergen Hendrik van 128 Bergson Henri 59 Bernett Mikołaj 112 Bernini Gianlorenzo 291 Berny Grzegorz 74 Bessarion Johannes 271 Bevilacqua Luigi 249 Bewiusz (Bavius) 128 Białobrzeski Marcin 272 Bielatowicz Jan 155 Bielski (wcześniejsze nazw. Wol‑ ski) Marcin 260—269 Bieńkowska Danuta 120 Biharzowski Jan Fryderyk 274, 275, 276, 283 Biliński Krzysztof 54—61 Biłko Leopold, ks. 119 Biondo Flavio (Flavius Blondus, właśc. Biondo Biondi dei Raval‑ dini) 266, 268 Birkenmajer Aleksander 248 Blake William 59 Bleicherówna Danuta 120 Błoński Jan 115 Bock Jerzy 220 Bodin Jean 291 Bodo Eugeniusz 181 Boecjusz (Anicius Manlius Torqua‑ tus Severinus Boethius) 36 Bogucka Maria 103 Bolesławiusz Klemens 105 Bonczyk Norbert, ks. 220 Bonell Edward 161, 163 Boner Seweryn 128 Borek Henryk 282 Borkowska Małgorzata 102, 103, 109, Borkowska Urszula 106 Borowikowa Halina (pseud. Jerzy 110, 112, 113 Marlicz) 117 Borromini Francesco 291 Botero Jan 291 Bovette de Blemur Jean 107 Bożek Arka 116 Breme Elżbieta de 107 Brodziński Kazimierz 170, 227 Bro
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Liber amicorum Professoris Ioannis Malicki
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: