Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00086 008650 10734930 na godz. na dobę w sumie
Licencje patentowe i know-how na tle zakazu porozumień antykonkurencyjnych - ebook/pdf
Licencje patentowe i know-how na tle zakazu porozumień antykonkurencyjnych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 340
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-2401-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

 

Celem niniejszego opracowania jest określenie zakresu swobody kontraktowania w odniesieniu do licencji patentowych i know-how. W szczególności ukazano ograniczenia, które mają swoje źródło w zakazie porozumień antykonkurencyjnych.

Monografia pomoże w prawidłowym, zgodnym z prawem korzystaniu z umów licencyjnych jako instrumentów transferu technologii. Ponadto lektura pracy pozwoli przedsiębiorcom, prawnikom oraz ekonomistom na poprawną ocenę legalności klauzul restrykcyjnych w licencjach patentowych i know-how. W pracy ukazano również czynniki, które maja wpływ na ocenę ryzyka związanego z naruszeniem reguł konkurencji, podano przy tym rozmaite warianty rozwiązań oraz potencjalne zarzuty, wywody zaś oparto m.in. na bogatym orzecznictwie amerykańskim i europejskim.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE LICENCJE PATENTOWE I KNOW-HOW NA TLE ZAKAZU POROZUMIEŃ ANTYKONKURENCYJNYCH MAREK SALAMONOWICZ Wydawnictwo C. H. Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MAREK SALAMONOWICZ · LICENCJE PATENTOWE I KNOW-HOW NA TLE ZAKAZU POROZUMIEÑ ANTYKONKURENCYJNYCH Polecamy nasze publikacje z tej serii: L. Kociucki ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH OSÓB DOROSŁYCH I JEJ OGRANICZENIA J. Byrski TAJEMNICA PRAWNIE CHRONIONA W DZIAŁALNOŚCI BANKOWEJ E. Strzępka-Frania UMOWY O GENERALNE WYKONAWSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH E. Mazurczak-Jasińska ROZWIĄZANIE STOSUNKU PRACY Z MIANOWANIA K. Błeszyńska REDAKCJA UTWORU W PRASIE DRUKOWANEJ A OGRANICZENIE PRAW AUTORSKICH U. Ernst ZABEZPIECZENIA NA RZECZACH RUCHOMYCH W POLSCE I W NIEMCZECH M. Krakowiak EGZEKUCJA PRZEZ ZARZĄD PRZYMUSOWY www.sklep.beck.pl LICENCJE PATENTOWE I KNOW-HOW NA TLE ZAKAZU POROZUMIEÑ ANTYKONKURENCYJNYCH MAREK SALAMONOWICZ Redaktor prowadzący: Natalia Adamczyk ã Wydawnictwo C.H. Beck 2011 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Marta Świerk Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-2169-1 ISBN e-book 978-83-255-2401-2 Spis treści Wykaz skrótów ..................................................................................................... XIII Wykaz literatury .................................................................................................. XVII Wprowadzenie ...................................................................................................... 1 Rozdział 1. Prawo z patentu oraz know-how jako przedmiot licencji ................................................................................................................. 1. Patent. Charakterystyka ogólna ............................................................. 1.1. Istota, treść i zakres prawa z patentu ........................................... 1.2. Ograniczenia patentu ........................................................................ 1.3. Wyczerpanie patentu ......................................................................... 1.4. Pojęcie i formy nadużycia patentu ................................................ 2. Know-how. Charakterystyka ogólna .................................................... 2.1. Pojęcie know-how ............................................................................... 2.1.1. Wprowadzenie ........................................................................ 2.1.2. Definicje know-how ............................................................. 2.1.2.1. Aspekt międzynarodowy ....................................... 2.1.2.2. Prawo amerykańskie ............................................. 2.1.2.3. Prawo Unii Europejskiej ........................................ 2.1.2.4. Prawo polskie ............................................................ 2.1.2.4.1. Ustawy publicznoprawne .................. 2.1.2.4.2. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ............................................ 2.1.3. Zakres przedmiotowy ............................................................ 2.2. Charakter i zakres uprawnień dysponenta know-how ......... 2.2.1. Wybrane koncepcje ................................................................ 2.2.2. Zakres uprawnień dysponenta know-how .................... Rozdział 2. Prawna konstrukcja licencji patentowych i know-how ........................................................................................................ 1. Konstrukcja licencji patentowych ........................................................ 1.1. Pojęcie, strony i przedmiot licencji patentowej ....................... 1.1.1. Pojęcie ........................................................................................ 11 11 11 19 22 26 28 28 28 29 29 30 32 34 34 38 41 45 45 55 57 57 57 57 V Spis treści 1.1.2. Strony ........................................................................................... 1.1.3. Przedmiot licencji ................................................................... 1.2. Treść stosunku licencyjnego ........................................................... 1.2.1. Istota umowy licencyjnej ..................................................... 1.2.2. Podstawowe obowiązki licencjodawcy .......................... 1.2.3. Podstawowe obowiązki licencjobiorcy .......................... 1.2.4. Typy licencji .............................................................................. 1.2.4.1. Wprowadzenie ........................................................... 1.2.4.2. Licencja pełna i ograniczona ............................... 1.2.4.3. Licencja wyłączna i niewyłączna ....................... 1.2.4.4. Szczególne postacie licencji patentowych .............................................................. 1.2.4.4.1. Licencja otwarta .................................... 1.2.4.4.2. Licencja przymusowa ......................... 1.2.4.4.3. Licencja na korzystanie z wynalazku zgłoszonego w Urzędzie Patentowym ................... 1.2.5. Wynagrodzenie licencyjne .................................................. 1.2.6. Klauzula największego uprzywilejowania .................... 1.2.7. Umowy mieszane .................................................................... 1.3. Charakter prawny licencji patentowej ........................................ 1.4. Zawarcie umowy licencyjnej, forma, czas trwania, wpis do rejestru patentowego ................................................................... 1.4.1. Sposób zawarcia i forma umowy ....................................... 1.4.2. Czas trwania umowy .............................................................. 1.4.3. Wpis do rejestru patentowego i jego skutki .................. 1.5. Przejście praw i obowiązków z umowy licencyjnej ............... 1.6. Zagadnienia kolizyjnoprawne ........................................................ 2. Konstrukcja licencji know-how ............................................................. 58 59 60 60 61 64 67 67 67 68 70 70 71 76 78 80 80 82 90 90 91 94 95 97 98 2.1. Podstawy normatywne, strony i przedmiot umowy 98 know-how............................................................................................... 98 2.1.1. Pojęcie ........................................................................................ 2.1.2. Podstawy normatywne ........................................................ 99 2.1.3. Strony ........................................................................................... 101 2.1.4. Przedmiot licencji ................................................................... 101 2.2. Treść stosunku licencyjnego ........................................................... 102 2.2.1. Upoważnienie do korzystania z know-how .................. 103 2.2.2. Zobowiązanie do przekazania know-how ..................... 104 VI Spis treści 2.2.3. Zobowiązanie obydwu stron kontraktu do zachowania przekazywanych informacji w poufności .............................................................................. 105 2.2.4. Odpłatność ................................................................................ 106 2.3. Charakter prawny umowy know-how ........................................ 106 2.4. Zawarcie umowy licencyjnej, forma, czas trwania ............... 107 2.4.1. Zawarcie umowy know-how .............................................. 107 2.4.2. Forma ........................................................................................... 110 2.4.3. Czas ............................................................................................... 110 Rozdział 3. Zakaz porozumień antykonkurencyjnych jako ograniczenie swobody kontraktowania ............................. 111 1. Aspekt międzynarodowy .......................................................................... 111 2. Prawo amerykańskie .................................................................................. 117 2.1. Geneza prawa antytrustowego ...................................................... 117 2.2. Praktyczne stosowanie ...................................................................... 120 2.2.1. Teoria ograniczeń dodatkowych ....................................... 120 2.2.2. Reguła rozsądku ...................................................................... 121 2.2.3. Zakaz per se ............................................................................... 121 2.2.4. Uproszczona reguła rozsądku ............................................ 122 2.3. Wytyczne Federalnej Komisji Handlu i Departamentu Sprawiedliwości .................................................................................. 124 2.3.1. Podstawowe założenia ......................................................... 124 2.3.2. Bezpieczna strefa .................................................................... 127 2.3.3. Kryteria oceny poza bezpieczną strefą ........................... 128 2.3.4. Sankcje za naruszenie zakazu ............................................. 130 2.4. Koncepcje doktrynalne ..................................................................... 131 3. Prawo Unii Europejskiej ........................................................................... 134 3.1. Zakres podmiotowy ........................................................................... 134 3.2. Umowa licencyjna jako zmowa kartelowa w rozumieniu art. 101 TFUE ......................................................................................... 136 3.2.1. Przesłanki naruszenia zakazu ............................................. 137 3.2.2. Przykłady naruszeń ................................................................ 141 3.2.3. Względność zakazu . ............................................................... 144 3.3. Mechanizm oraz zakres zwolnienia blokowego ...................... 149 3.3.1. Rys historyczny ........................................................................ 149 3.3.1.1. Okres poprzedzający wydanie rozporządzeń zwalniających ........................................................... 149 3.3.1.2. Rozporządzenia 2349/84 i 556/89 ...................... 151 VII Spis treści 3.3.1.3. Rozporządzenie 240/96 ......................................... 154 3.3.2. Rozporządzenie 772/2004 ................................................... 157 3.3.2.1. Podstawa prawna ..................................................... 157 3.3.2.2. Cechy charakterystyczne nowego podejścia ............ 158 3.3.2.3. Zakres zwolnienia blokowego ........................................ 158 3.3.2.3.1. Porozumienia o transferze technologii . ............................................ 158 3.3.2.3.2. Progi udziału w rynku . ...................... 160 3.3.2.3.3. Wyznaczenie rynku właściwego .... 162 3.3.2.3.4. Rynek produktów ................................. 163 3.3.2.3.5. Rynek technologii ............................... 164 3.3.2.3.6. Rynek innowacji ................................... 165 3.3.2.3.7. Sposób liczenia udziału ..................... 168 3.3.2.3.8. Stosunek konkurencji pomiędzy stronami .................................................. 169 3.3.2.3.9. Jedno- lub dwustronnie blokujące się pozycje ............................................... 172 3.3.2.3.10. Zakres czasowy ................................... 173 3.3.2.3.11. Wycofanie korzyści ........................... 173 3.3.2.3.12. Pozostałe czynniki ekonomiczne ....................................... 175 3.3.3. Relacja rozporządzenia 772/2004 do innych zwolnień grupowych . ........................................................... 177 3.4. Sankcja nieważności ......................................................................... 178 3.5. Zagadnienia proceduralne ............................................................... 180 4. Prawo polskie ............................................................................................... 185 4.1. Ogólna charakterystyka .................................................................... 185 4.2. Mechanizm zwolnienia blokowego .............................................. 187 4.2.1. Wprowadzenie. Rys historyczny ........................................ 187 4.2.2. Zwolnienie blokowe z 2007 r. ............................................ 190 4.2.2.1. Wprowadzenie .......................................................... 190 4.2.2.2. Zakres czasowy wyłączenia ................................ 191 4.2.2.3. Zakres przedmiotowy ............................................ 193 4.2.2.4. Udział w rynku ......................................................... 193 4.2.2.5. Ograniczenia zastosowania lub wycofanie ... 195 4.3. Sankcja nieważności ......................................................................... 195 4.3.1. Wprowadzenie ........................................................................ 195 4.3.2. Charakterystyka sankcji nieważności. Częściowa nieważność ................................................................................ 197 VIII Spis treści 4.4. Zagadnienia proceduralne ............................................................... 199 4.5. Roszczenia odszkodowawcze ......................................................... 201 Rozdział 4. Klauzule restrykcyjne ............................................................. 205 1. Wprowadzenie .............................................................................................. 205 2. Klauzule stanowiące ograniczenia podstawowe ............................ 207 2.1. Ustawianie cen (price fixing), opłaty licencyjne (royalty obligations) ........................................................................................... 207 2.1.1. Prawo amerykańskie ............................................................. 207 2.1.2. Prawo Unii Europejskiej i polskie .................................... 212 2.2. Ograniczenia wielkości produkcji (output restrictions) ..... 214 2.2.1. Prawo amerykańskie .............................................................. 214 2.2.2. Prawo Unii Europejskiej i polskie .................................... 215 2.3. Podział rynków lub klientów, licencje wyłączne i ograniczenia sprzedaży .................................................................. 217 2.3.1. Prawo amerykańskie ............................................................. 217 2.3.2. Prawo Unii Europejskiej i polskie .................................... 220 2.3.2.1. Licencje wyłączne, ograniczenia sprzedaży i restrykcje terytorialne ......................................... 220 2.3.2.1.1. Licencje wyłączne ................................ 220 2.3.2.1.2. Ograniczenia sprzedaży co do terytorium lub grupy klientów ....... 226 2.3.2.2. Ograniczenia co do zakresu zastosowania technologii licencjonowanej ( field of use restrictions) ................................................................ 233 2.3.2.3. Zobowiązanie do wytwarzania jedynie na własny użytek (captive use restrictions) ......... 234 2.4. Ograniczenie zdolności wykorzystania własnej technologii i prowadzenia działalności badawczo- -rozwojowej w porozumieniach pomiędzy konkurentami ....................................................................................... 235 3. Klauzule stanowiące ograniczenia wykluczone .............................. 237 3.1. Zobowiązanie licencjobiorcy do nieodpłatnego przeniesienia na licencjodawcę prawa do korzystania z dokonanych usprawnień (grant-backs) .................................. 237 3.1.1. Prawo amerykańskie ............................................................. 237 3.1.2. Prawo Unii Europejskiej i polskie ..................................... 239 3.2. Zakaz kwestionowania ważności praw własności intelektualnej licencjodawcy (no-challenge clauses) .......... 240 3.2.1. Prawo amerykańskie .............................................................. 240 IX Spis treści 3.2.2. Prawo Unii Europejskiej i polskie ..................................... 243 3.3. Ograniczenie zdolności wykorzystania własnej technologii i prowadzenia działalności badawczo- -rozwojowej w porozumieniach pomiędzy niekonkurentami . ............................................................................... 246 4. Pozostałe ograniczenia ............................................................................. 248 4.1. Zakaz konkurencji .............................................................................. 248 4.1.1. Wprowadzenie ........................................................................ 248 4.1.2. Dopuszczalne granice zakresu przedmiotowego i czasowego zakazu konkurencji ....................................... 250 4.1.2.1. Prawo amerykańskie ............................................... 250 4.1.2.2. Prawo Unii Europejskiej i prawo polskie ....... 255 4.1.2.2.1. Rys historyczny ...................................... 255 4.1.2.2.2. Dotychczasowa praktyka .................. 259 4.1.2.2.3. Rozporządzenie 772/2004 oraz polskie rozporządzenie zwalniające z 2007 r. ........................... 264 4.2. Transakcje wiązane i pakietowe (tying, bundling) ................ 265 4.2.1. Prawo amerykańskie .............................................................. 265 4.2.2. Prawo Unii Europejskiej i polskie ..................................... 271 4.3. Umowa o wspólne udzielanie licencji. Spółka patentowa (technology pool) ................................................................................ 273 4.3.1. Prawo amerykańskie .............................................................. 273 4.3.1.1. Istota konsorcjum technologicznego ................ 273 4.3.1.2. Praktyka i orzecznictwo ........................................ 274 4.3.1.2.1. Sprawa konsorcjum technologii MPEG-2 .................................................... 274 4.3.1.2.2. Konsorcja DVD ...................................... 275 4.3.1.2.3. Konsorcjum obejmujące technologię połączeń bezprzewodowych trzeciej generacji .................................................. 276 4.3.1.2.4. Stanowisko USDoJ ................................ 276 4.3.1.2.5. Konsorcjum VISX ................................. 277 4.3.1.2.6. Zagadnienia szczegółowe .................. 278 4.3.2. Prawo Unii Europejskiej i polskie ..................................... 282 4.3.2.1. Podstawy prawne oceny i Wytyczne Komisji ......................................................................... 282 4.3.2.2. Prawo polskie ............................................................ 285 X Spis treści 4.3.2.3. Orzecznictwo ............................................................ 286 4.3.2.3.1. Sprawa Philips ....................................... 286 4.3.2.3.2. Sprawa SANCO ...................................... 289 4.3.2.3.3. Sprawa IMAX ......................................... 291 4.3.2.4. Podsumowanie .......................................................... 292 Zakończenie ........................................................................................................... 295 Indeks rzeczowy .................................................................................................. 305 XI Wykaz skrótów 1. Akty prawne KC ustawa z 23 4 1964 r – Kodeks cywilny (Dz U Nr 16, poz 93 ze zm ) KWU ustawa z 6 7 1982 r o księgach wieczystych i hipotece (t j Dz U z 2001 r Nr 124, poz 1361 ze zm ) LicencjeU ustawa z 18 7 1950 r o licencjach na wykonywanie wy- nalazków i wzorów użytkowych (Dz U Nr 36, poz 331) OKiKU ustawa z 16 2 2007 r o ochronie konkurencji i konsu- mentów (Dz U Nr 50, poz 331 ze zm ) OKiKU z 2000 r ustawa z 15 12 2000 r o ochronie konkurencji i konsu- mentów (t j Dz U z 2005 r Nr 244, poz 2080 ze zm ) PPM ustawa z 12 11 1965 r – Prawo prywatne międzynaro- dowe (Dz U Nr 46, poz 290 ze zm ) PrWłPrzem ustawa z 30 6 2000 r – Prawo własności przemysłowej (t j Dz U z 2003 r Nr 119, poz 1117 ze zm ) ZNKU ustawa z 16 4 1993 r o zwalczaniu nieuczciwej konku- rencji (t j Dz U z 2003 r Nr 153, poz 1503 ze zm ) rozp z 1928 r rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 22 3 1928 r o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych (Dz U Nr 39, poz 384 ze zm ) rozp z 2002 r rozporządzenie RM z 30 7 2002 r w sprawie wyłączenia niektórych kategorii porozumień dotyczących transfe- ru technologii spod zakazu porozumień ograniczają- cych konkurencję (Dz U Nr 137, poz 1152) rozp z 2007 r rozporządzenie RM z 30 7 2007 r w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów porozumień dotyczących trans- feru technologii spod zakazu porozumień ogranicza- jących konkurencję (Dz U Nr 137, poz 963) rozp 1/2003 rozporządzenie Rady (WE) Nr 1/2003 z 16 12 2002 r w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art 81 i 82 Traktatu (Dz Urz L 1, s 1 z 2003 r ) rozp 2349/84 rozporządzenie Komisji 2349/84 z 23 7 1984 r w spra- wie zastosowania art 85 ust 3 TWE do określonych XIII Wykaz skrótów kategorii umów dotyczących licencji patentowych (Dz Urz Nr L 219, s 15 z 16 8 1984 r ) rozp 556/89 rozporządzenie Komisji 556/89 z 30 11 1988 r w spra- wie zastosowania art 85 ust 3 TWE w odniesieniu do określonych kategorii umów dotyczących licencji know-how (Dz Urz Nr L 61, s 1 z 4 3 1989 r ) rozp 240/96 rozporządzenie Komisji 240/96 z 31 1 1986 r w spra- wie stosowania art 81 ust 3 Traktatu do porozumień o transferze technologii (Dz Urz L 31, s 2 z 9 2 1996 r ) rozp 772/2004 rozporządzenie Komisji (WE) Nr 772/2004 z 7 4 2004 r w sprawie stosowania art 81 ust 3 Traktatu do katego- rii porozumień o transferze technologii (Dz Urz L 123, s 11 z 27 4 2004 r ), TTBER TFUE Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana Dz Urz UE Nr C 115, s 47 z 9 5 2008 r ) TRIPS Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights/Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej; Obwieszcze- nie Ministra Spraw Zagranicznych z 12 2 1996 r w spra- wie publikacji załączników do porozumienia ustana- wiającego Światową Organizację Handlu – WTO (Dz U Nr 32, poz 143) TWE Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską z 25 3 1957 r (Dz U z 2004 r Nr 90, poz 864/2 ze zm ) WynU ustawa z 31 5 1962 r – Prawo wynalazcze (Dz U Nr 33, poz 156) WynU z 1972 r ustawa z 19 10 1972 r o wynalazczości (t j Dz U z 1993 r , Nr 26, poz 117 ze zm ) 2. Czasopisma AB The Antitrust Bulletin ALJ Antitrust Law Journal BTLJ Berkeley Technology Law Journal CLR California Law Review CMLR Common Market Law Report Dz U Dziennik Ustaw Dz Urz WE Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich EIPR European Intellectual Property Review GP Gazeta Prawna GRUR Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht XIV Wykaz skrótów GRUR Intl ..................... Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Aus- lands – und Internationaler Teil HJLT ................................ Harvard Journal of Law Technology IIC ................................... International Review of Industrial Property and Com- petition Law KPP ................................. Kwartalnik Prawa Prywatnego MIP .................................. Managing Intellectual Property MoP ................................. Monitor Prawniczy NP .................................... Nowe Prawo OJ ..................................... Official Journal of the European Union OSN ................................ Izba Cywilna – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna OSP ................................. Orzecznictwo Sądów Polskich PiP ................................... Państwo i Prawo PiZS ................................. Praca i Zabezpieczenie Społeczne PPH ................................. Przegląd Prawa Handlowego PR .................................... Policy Roundtables Prok. i Pr. ...................... Prokuratura i Prawo PUE ................................. Prawo Unii Europejskiej PUG ................................ Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego PS ..................................... Przegląd Sądowy RPEiS .............................. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny RPr. ................................. Radca Prawny SC .................................... Studia Cywilistyczne SP ..................................... Studia Prawnicze Zb. Orz. .......................... Zbiór Orzecznictwa ZNUJ PWiOWI ............ Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej 3. Inne skróty art. ................................... artykuł ETS .................................. Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu FIPCOM ......................... the Federation of Interested Parites in fair Competition in the Optical Media sector FTC ................................. Federalna Komisja Handlu Stanów Zjednoczonych INRA ............................... l’Institut National de la Recherche agronomique (Fran- cuski Instytut Badań Rolniczch) nast. ................................ następny niepubl. ......................... niepublikowany Nr .................................... numer XV Wykaz skrótów pkt ................................... punkt por. .................................. porównaj red. .................................. redakcja rozdz. ............................. rozdział SN .................................... Sąd Najwyższy Rzeczpospolitej Polskiej t.j. ..................................... tekst jednolity UOKiK ........................... Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów USDoJ ............................. Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych ust. ................................... ustęp wyr. ................................. wyrok zd. .................................... zdanie ze zm. ............................. ze zmianami zob. ................................. zobacz XVI Wykaz literatury Arnold T., Patent Antitrust, New York 1976. Banasiński C., Piontek E. (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumen- tów. Komentarz, Warszawa 2009. Barcz J. (red.), Prawo Unii Europejskiej. Prawo materialne i polityki, Warsza- wa 2005. Barnett O. R., Patent property and the anti-monopoly laws, Indianapolis 1943. Barta J., Markiewicz R. (red.), Własność intelektualna w Światowej Organiza- cji Handlu [WTO], Kraków 1998. Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2008. Bernatt M., Jurkowska A., Skoczny T., Ochrona konkurencji i konsumentów. Skrypt dla studentów ekonomii, zarządzania, marketingu, finansów i kie- runków pokrewnych, Warszawa 2007. Bowman W. S., Patent and antitrust law. A legal and economic appraisal, Chi- cago–London 1973. Brodecki Z. (red.), Konkurencja. Acquis communautaire, Warszawa 2003. Brzezińska-Rawa A., Wprowadzenie do prawa antymonopolowego, Toruń 2009. Byrska M. (red.), Obrót dobrami niematerialnymi. Wzory umów, Kraków 1995. Chamberlin E. H., The theory of monopolistic competition. A reorientation of the theory of value, Cambrige 1957. Cieśliński A., Wspólnotowe prawo gospodarcze, Warszawa 2004. Cornish W., Intellectual property: patents, copyright, trade marks and allied rights, London 1999. Craig P., de Burca G., European Union law. Text, cases and materials, Oxford 2003. Czachórska-Jones B., Naruszenie patentu. Zagadnienia podstawowe, Wrocław 1988. Dalewski J., Walewski W., Ochrona własności przemysłowej i tajemnic pro- dukcyjnych, Warszawa 1975. Dobrodziej E., Ochrona tajemnicy. Przepisy, komentarze, wyjaśnienia, Byd- goszcz 2000. Drexl J., Is there a more economic approach to intellectual property and com- petition law?, [w:] J. Drexl (red.), Research handbook on intellectual prop- erty and competition law, Cheltenham 2008. Falcouve D., The law of patents, London 1971. Gawlik B., Umowa know-how. Zagadnienia konstrukcyjne, Warszawa 1974. Gawroński Z. R., Zwalczanie trustów i nielojalnej konkurencji w Stanach Zjed- noczonych, Warszawa 1927. XVII Wykaz literatury Giliciński L., Wykonywanie praw własności intelektualnej w prawie Wspólno- ty Europejskiej, Warszawa 1997. Gierczak S., Janicki B., Uwagi o kontrakcie know-how w eksporcie, Warsza- wa 1967. Golat R., Know-how. Status prawny i podatkowy, Gdańsk 2007. Góra E., Kotula M., Prawo własności przemysłowej, Gdańsk 2002. Górniok O., Prawo karne gospodarcze. Komentarz, Toruń 1997. Górski J., Zarys prawa zobowiązań, Poznań 1948. Goyder D., Goyder J., Albors-LiorensA., EC competition law, Oxford 1990. Gronowski S., Ustawa antymonopolowa. Komentarz, Warszawa 1996. Grzybowski S., Kopff A. (red.), Prawo wynalazcze. Zagadnienia wybrane, War- szawa 1978. Grzybowski S., Kopff A., Szwaja J., Włodyka S., Zagadnienia prawa wynalaz- czego, Warszawa 1969. Grzybowski S., Prawo wynalazcze według ustawy z 1962 r. Zarys wykładu oraz wybór tekstów z objaśnieniami, Warszawa 1965. Grzybowski S., Prawo wynalazcze. Zarys wykładu. Ważniejsze teksty. Objaśnie- nia, Warszawa 1956. Hovenkamp H., Janis M., Lemley M., IP and antitrust. An Analysis of antitrust principles applied to intellectual property law, Aspen 2004. Hull J., Commercial secrecy law and practice, London 1998. Jager M., Trade secrets law, Deerfield–New York–Rochester 1993. Janicki B., Budowa umowy licencyjnej w eksporcie, Warszawa 1984. Jurkowska A., Economic approach jako jeden z głównych kierunków moder- nizacji wspólnotowego prawa konkurencji na przykładzie nowych regu- lacji w dziedzinie porozumień kooperacyjnych, [w:] C. Mik (red.), Prawo gospodarcze Wspólnoty Europejskiej na progu XXI wieku. Materiały kon- ferencyjne, Toruń 2002. Jurkowska A., Skoczny T. (red.), Wyłączenia grupowe spod zakazu porozu- mień ograniczających konkurencję we Wspólnocie Europejskiej i w Pol- sce, Warszawa 2008. Jurow F., Patent – antitrust law, Chicago 1961. Katner W. J. (red.), Prawo cywilne i handlowe w zarysie, Kraków 2006. Kępiński M., Rozporządzanie prawem z rejestracji znaku towarowego, Poznań 1979. Kohler J., Handbuch des Deutschen Patentrechts in Rechtsvergleichender Dar- stellung, Mannheim 1900. Kohutek K., Sieradzka M., Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa 2008. Kondrat M., Dreszer-Lichańska H., Własność przemysłowa w Unii Europej- skiej, Gdańsk 2004. Kopff A., Konstrukcje cywilistyczne w prawie wynalazczości, Warszawa 1978. Kopff A., Prawne i ekonomiczne zagadnienia wynalazczości, Warszawa 1980. Korah V., Know-how licensing agreement and EC competition law, Oxford 1989. XVIII Wykaz literatury Kotarba W., Żyznowski T., Ochrona własności przemysłowej. Wynalazki, wzo- ry zdobnicze, wzory użytkowe, topografia układów scalonych, rzecznicy. Podstawowe przepisy prawne, objaśnienia, orzecznictwo, piśmiennictwo, Warszawa 1993. Kraus A., Zoll F., Polska ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Po- znań 1929. Lisiecki P., Szajkowski A., Zasady prawa wynalazczego, Warszawa 1973. Lüdecke W., Fisher E., Lizenzverträge, Weinheim 1957. Ławicki T., Ustawa o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym. Komen- tarz, Warszawa 1998. Miąsik D., Reguła rozsądku w prawie antymonopolowym, Kraków 2004. Milewski R., Podstawy ekonomii, Warszawa 2002. Modzelewska-Wąchal E., Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Ko- mentarz, Warszawa 2002. Monkiewicz J., Operacje licencyjne w latach 1960–1977 w niektórych krajach kapitalistycznych i w Polsce, Warszawa 1975. Niedzielski W., Sprzedaż licencji patentowych „know-how” oraz dokumenta- cji technicznej w ramach dostawy kompletnego obiektu przemysłowego, Warszawa 1967. Nowińska E., du Vall M., Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej kon- kurencji, Warszawa 2006. Nowińska E., du Vall M., Zasady odpowiedzialności prasy z tytułu naruszenia tajemnicy przedsiębiorcy, [w:] A. Nowicka (red.), Prawo prywatne czasu przemian. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Stanisławowi Soł- tysińskiemu, Poznań 2005. Nowicka A., Ograniczenia patentu, [w:] Księga pamiątkowa z okazji 80-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce, Warszawa 2001. Nowicka A., Wyczerpanie praw własności przemysłowej: patent, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji topografii układu scalone- go, [w:] Wyczerpanie praw własności intelektualnej – materiały konferen- cyjne, Warszawa 2002. Olszewski J., Nieuczciwa konkurencja, Warszawa 1995. Olszewski J. (red.), Publiczne prawo gospodarcze, Warszawa 2005. Pietrzykowski K. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 1999. Piontek E. (red.), Reforma wspólnotowego prawa konkurencji, Kraków 2005. Piontek E. (red.), Nowe tendencje w prawie konkurencji UE, Warszawa 2008. Podrecki P., Porozumienia monopolistyczne i ich cywilnoprawne skutki, ZNUJ PWIOWI 2000, z. 74. Preussner-Zamorska J., Nieważność czynności prawnej w prawie cywilnym, Warszawa 1983. Promińska U. (red.), Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2005. Promińska U., Nowińska E., du Vall M., Prawo własności przemysłowej. Prze- pisy i omówienie, Warszawa 2003. Promińska U., Nowińska E., du Vall M., Prawo własności przemysłowej, War- szawa 2005. XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Licencje patentowe i know-how na tle zakazu porozumień antykonkurencyjnych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: