Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00320 007531 11989705 na godz. na dobę w sumie
Linguarum silva. T. 6: Problemy języka i tekstu w perspektywie historycznej i współczesnej - ebook/pdf
Linguarum silva. T. 6: Problemy języka i tekstu w perspektywie historycznej i współczesnej - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 188
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-226-3363-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> filologia polska
Porównaj ceny (książka, ebook (-21%), audiobook).

Szósty tom „Linguarum Silva” zatytułowany Problemy języka i tekstu w perspektywie historycznej i współczesnej, jest kolejnym, po opublikowanych wcześniej tomach (Opozycja – przeciwieństwo – kontrast w języku i w tekście (2012), Słowo – znaczenie – relacja w języku i w tekście (2013), Zmienność – stałość – różnorodność w dawnej i współczesnej polszczyźnie (2014), W kręgu zagadnień języka i tekstu (2015) i Słowo – wartość – jakość w języku i tekście (2016)), w którym Autorzy podejmują zarówno tematy historycznojęzykowe, jak i te dotyczące współczesnego języka polskiego; w swoich badaniach koncentrują się na tekstach dawnych, bądź przedmiotem swojej analizy czynią szeroko rozumiane teksty współczesne, takie jak reklamy, programy telewizyjne czy nowo powstające gatunki internetowe.

Niniejszy tom składa się z dwóch części. Pierwsza z nich (Problemy języka i tekstu w perspektywie historycznej) obejmuje trzy artykuły, w których naukową refleksją objęte zostały zagadnienia językowe rozpatrywane na płaszczyźnie diachronicznej, a analizie poddano teksty dawne – tematyka tych artykułów dotyczy emocjonalności w tekstach naukowych z przełomu XIX i XX wieku, reformy polskiej ortografii z 1956 roku oraz najstarszych polskich podręczników do nauki języka angielskiego.

Druga część tomu – Problemy języka i tekstu w perspektywie współczesnej – gromadzi siedem artykułów, będących opracowaniami tematów związanych z językiem współczesnym oraz takich, w których Autorzy naukowej refleksji poddali współczesne teksty: reportaże Ryszarda Kapuścińskiego, reklamy społeczne, wybrane programy telewizyjne oraz nowy gatunek tekstu internetowego zwany słownym masakrowaniem.

Publikacja adresowana jest do wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniami języka i tekstu, zwłaszcza historyków języka, medioznawców i genologów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Linguarum silva Tom 6 Linguarum silva Tom 6 Problemy języka i tekstu w perspektywie historycznej i współczesnej pod redakcją Barbary Mitrengi Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego • Katowice 2017 Redaktor serii: Językoznawstwo Polonistyczne Bożena Witosz Recenzenci Alina Kępińska Ewa Malinowska Agnieszka Słoboda Rafał Zarębski Publikacja została sfinansowana ze środków Wydziału Filologicznego Uniwersy- tetu Śląskiego przyznanych w ramach dotacji celowej na prowadzenie badań na- ukowych lub prac rozwojowych i zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, w wewnętrznym trybie konkursowym w 2017 roku. Projekt został zrealizowany w Instytucie Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Spis treści Od redakcji Problemy języka i tekstu w perspektywie historycznej Maria Zając: Emocjonalność w tekstach naukowych z zakresu językoznaw- stwa na przełomie XIX i XX wieku Aleksandra Mól: O  kilku przepisach kodyfikacji polskiej pisowni w 1956 roku: norma a uzus (na podstawie artykułów w „Dzienniku Pol- skim” z lat 1953 i 1958) Irmina Kotlarska: Elementy ramy wydawniczej najstarszych pol- skich podręczników do nauki języka angielskiego jako źródło wiedzy o tekstach Problemy języka i tekstu w perspektywie współczesnej Magdalena Wojtyka: O słownictwie z zakresu nazw kolorów w reporta- żach Ryszarda Kapuścińskiego Dorota Hamerlok: Status tzw. samogłoski nosowej ą w wybranych mode- lach fonologicznych Agnieszka Czichy: Dlaczego mówimy inaczej? Różnice między biolekta- mi w kontekście badań nad językiem bliźniąt różnej płci Anna Wójciuk: Środki językowe wzmacniające perswazję przekazów orga- nizacji pożytku publicznego Barbara Matuszczyk: Autokreacja wizerunku Roberta Makłowicza na przykładzie programu telewizyjnego Makłowicz w podróży 9 15 35 53 73 89 103 123 141 6 Spis treści Ewelina Tyc: Poranna zapowiedź w programie Wstajesz i wiesz z perspek- tywy genologicznej Rafał Nocuń: Masakrowanie jako gatunek mowy Noty o Autorach 157 171 185 Table of Contents From the Editors The problems of the language and the text in the historical perspective Maria Zając: Emotionality in scholarly linguistics-related texts at the turn of the 20th century Aleksandra Mól: On the number of a few regulations of the codification of Polish spelling in 1956: the norm and usage (on the basis of articles published in “Dziennik Polski” in 1953 and 1958) Irmina Kotlarska: The elements of the publishing framework of the earl- iest Polish textbooks for the study of the English language as a source of knowledge about texts The problems of the language and text in the contemporary perspective Magdalena Wojtyka: On the vocabulary of colour terms in Ryszard Kapuściński’s reportage works Dorota Hamerlok: The status of the so-called nasal vowel ą in selected phonological models Agnieszka Czichy: Why do we speak differently? Differences between bio- lects in the context of research in the language of twins of different sexes Anna Wójciuk: Linguistic means which reinforce the persuasive nature of the message of public benefit organisations Barbara Matuszczyk: The auto-creation of the image of Robert Makło- wicz as exemplified by the TV programme known as Makłowicz w podróży 9 15 35 53 73 89 103 123 141 8 Table of Contents Ewelina Tyc: Morning announcements in the programme Wstajesz i wiesz from a genological perspective Rafał Nocuń: Masakrowanie as a speech genre Notes on the Authors 157 171 185 Od redakcji Szósty tom rocznika Linguarum silva1, zatytułowany Problemy języka i tekstu w perspektywie historycznej i współczesnej, gromadzi artykuły nauko- we młodych polskich językoznawców świadczące o ich żywym zainte- resowaniu różnorodnymi aspektami języka oraz tekstu. Jest to kolejny tom, po opublikowanych wcześniej (Opozycja – przeciwieństwo – kontrast w języku i w tekście, 2012; Słowo – znaczenie – relacja w języku i w tekście, 2013; Zmienność – stałość – różnorodność w dawnej i współczesnej polszczyźnie, 2014; W kręgu zagadnień języka i tekstu, 2015 i Słowo – wartość – jakość w języku i w tekście; 2016), w którym Autorzy podejmują zarówno tematy historycz- nojęzykowe, jak i te dotyczące współczesnego języka polskiego; w swo- ich badaniach koncentrują się na tekstach dawnych bądź przedmiotem analizy czynią szeroko rozumiane teksty współczesne. Na łamach wcześ- niejszych roczników opublikowano łącznie 53 artykuły prezentujące sze- rokie spektrum zagadnień dotyczących języka i tekstów. Szkice zebrane w niniejszym tomie wzbogacają je o kolejnych 10 szczegółowych opra- cowań ważnych i ciekawych tematów charakterystycznych dla różnych obszarów lingwistyki. Oddana do rąk Czytelnika publikacja składa się z dwóch części. Pierw- sza z nich (Problemy języka i tekstu w perspektywie historycznej) obejmuje trzy artykuły, w których naukową refleksją objęte zostały zagadnienia językowe rozpatrywane na płaszczyźnie diachronicznej, a analizie pod- dano teksty dawne. Tę część otwiera artykuł Marii Zając na temat możli- wych sposobów wyrażania emocjonalności w tekstach typowych dla stylu naukowego z przełomu XIX i XX wieku. Autorka opiera swoje badania na czterech pracach z zakresu językoznawstwa: Antoniego Kaliny z 1883 roku, Aleksandra Brücknera z 1917 roku, Jana Nepomucena Łosia z 1927 roku oraz Zenona Klemensiewicza z 1946. Na ich podstawie podejmuje próbę 1 W 2017 roku rocznik zmienił swój status formalny z wydawnictwa ciągłego na wydawnictwo wielotomowe. Stąd zmiana w zapisie jego tytułu z „Linguarum Silva” na Linguarum silva. 10 Od redakcji opisania mechanizmów wyrażania emocjonalności w historycznych teks- tach o charakterze naukowym, wskazując m.in. wyrazy ekspresywne na określenie wyrazu obcego (np. nawyczka, szpeciąg, przybłęda czy intruz), omawiając przysłowia i frazeologizmy o nacechowaniu emocjonalnym czy biorąc pod uwagę metafory, aluzje i wypowiedzi ironiczne. Co warte podkreślenia, wyniki badań statystycznych i jakościowych zestawia ze stanem współczesnym. Temat reformy ortograficznej z 1956 roku, jej recepcji oraz znaczenia w procesie kodyfikacji polskiej pisowni podejmuje w swoim artykule Aleksandra Mól. Autorkę szczególnie interesuje siedem wprowadzonych wówczas reguł, które obejmowały najliczniejszą grupę wyrazów. Na pod- stawie materiału badawczego zaczerpniętego z 53 styczniowych numerów „Dziennika Polskiego” z 1953 i z 1958 roku Autorka zwraca uwagę na to, czy – a jeśli tak, to które – reguły z 1956 roku faktycznie zostały wprowadzone w życie. Sporo uwagi poświęca rozważaniom na temat zależności między normą językową a uzusem oraz wpływu uzusu na kształtowanie się normy językowej. Publikacja ta dowodzi, że „reforma ortograficzna z 1956 roku była o wiele istotniejszym etapem standaryzacji polskiej ortografii, niż zwykło się to przedstawiać w części opracowań”. Pierwszą część tomu zamyka artykuł Irminy Kotlarskiej, w którym Autorka przedmiotem zainteresowania czyni wydane w okresie rozbiorów najdawniejsze polskie podręczniki do nauki języka angielskiego, w szcze- gólności ich tytuły oraz przedmowy. Autorka pokazuje, że podręczniki te różnią się pod wieloma względami: są adresowane do różnych odbiorców, mają odmienną zawartość treściową, a także różnicuje je stosunek autora do prezentowanych treści. W zamierzeniu Autorki artykuł jest przyczyn- kiem do dziejów nauczania języka angielskiego w Polsce w ujęciu histo- rycznojęzykowym. Druga część tomu – Problemy języka i tekstu w perspektywie współczesnej – gromadzi siedem artykułów, będących opracowaniami tematów związa- nych z językiem współczesnym oraz takich, w których Autorzy naukowej refleksji poddali współczesne teksty: reportaże Ryszarda Kapuścińskiego, reklamy społeczne, wybrane programy telewizyjne oraz nowy gatunek tekstu internetowego zwany słownym masakrowaniem. Magdalena Wojtyka w artykule O słownictwie z zakresu nazw kolorów w reportażach Ryszarda Kapuścińskiego poddaje analizie nazwy barw wyeks- cerpowane z trzech zbiorów reportaży pisarza: Czarne gwiazdy (1963), Jesz‑ cze dzień życia (1976) i Heban (1998). Autorka nie tylko wymienia stosowane przez R. Kapuścińskiego leksemy odnoszące się do nazw kolorów i prezen- tuje w formie tabelarycznej zgromadzone dane, lecz także podaje infor- macje statystyczne dotyczące częstotliwości występowania tych leksemów w analizowanych tekstach. Lektura artykułu uzmysławia czytelnikowi, jak różnorodną feerią barw „mienią się” reportaże R. Kapuścińskiego. 11 Od redakcji Przedmiotem zainteresowania Doroty Hamerlok jest problem statusu samogłosek nosowych we współczesnym języku polskim. Autorka stawia pytanie, czy samogłoski nosowe powinny mieć status osobnego fonemu, czy jednak należy odmówić im tej rangi. Artykuł stanowi „próbę opisu samogłoski nosowej ą z wykorzystaniem metod fonologii rządu, a także skonfrontowanie wyników tego opisu z analizą nosówki ą w modelach: strukturalizmu praskiego i dystrybucjonizmu amerykańskiego”. Precy- zyjnie przeprowadzona analiza prowadzi do odpowiedzi na postawione przez Autorkę pytanie. Problemem typowo językowym zajmuje się również Agnieszka Czichy w artykule poświęconym różnicom między biolektami bliźniąt różno- płciowych. Autorka omawia kategorię biolektu, nakreśla główne założe- nia metod genetyki populacyjnej, a następnie opisuje przeprowadzone przez siebie badanie lingwistyczne bliźniąt różnej płci. Na jego podstawie podejmuje próbę wskazania i wyjaśnienia możliwych przyczyn w zróżni- cowaniu mowy kobiet i mężczyzn. Analiza językowych środków perswazji stosowanych w komunika- tach reklamowych organizacji pożytku publicznego, zachęcających do przekazania 1 podatku na rzecz danej organizacji, jest celem artyku- łu Anny Wójciuk. Autorka na podstawie informacji zamieszczonych na 200 plakatach organizacji pożytku publicznego zauważa, że nadawcy komunikatów tego typu stosują język prosty, łatwo zrozumiały, a wyko- rzystywane środki o mocy perswazyjnej są nieskomplikowane. Najczęś- ciej pojawiające się środki językowe w komunikatach organizacji pożyt- ku publicznego to m.in. tryb rozkazujący (przekaż), zaimek każdy, a także leksyka: prosty, prosto, po prostu, wystarczy, podkreślająca niewielki wysi- łek odbiorcy w realizacji intencji nadawcy. Autorka zamieszcza w swej pracy zdjęcia 15 wybranych plakatów, co dodatkowo uatrakcyjnia lekturę tekstu. Problem autokreacji wizerunku w mediach zgłębia w swym tekście Barbara Matuszczyk. Przykładem osoby medialnej, która świadomie kre- uje swój wizerunek, jest dla Autorki Robert Makłowicz. Analizie stosowa- nych przez niego sposobów kreowania pozytywnego wizerunku, zwłasz- cza cech jego idiolektu, poświęcono niniejsze opracowanie. Na podstawie wypowiedzi R. Makłowicza w wybranych odcinkach programu telewi- zyjnego Makłowicz w podróży Autorka wskazuje charakterystyczne cechy jego sposobu wysławiania się, m.in. podniosły styl, inwersje składniowe, niebanalne metafory, porównania i epitety oraz neologizmy. W kręgu zainteresowania mediami mieści się również artykuł Eweli- ny Tyc poświęcony analizie zapowiedzi w porannym programie Wstajesz i wiesz, emitowanym w stacji TVN24, z perspektywy genologicznej. Autor- ka omawia 14 przykładowych zapowiedzi, zwracając uwagę na ich formę i funkcje oraz częstotliwość w programie. 12 Od redakcji Tom wieńczy artykuł Rafała Nocunia, w którym Autor postuluje uzna- nie „masakrowania” za autonomiczny gatunek, istniejący w przestrzeni internetowej, zwłaszcza na portalu społecznościowym YouTube. Zauważa, że w internecie pojawiają się w dużej liczbie teksty, wykazujące wiele cech wspólnych, których autorzy bądź nadawcy wiernie trzymają się przyjętej w sieci konwencji. Autor poddaje analizie postulowany gatunek – słowne masakrowanie – pod kątem czterech podstawowych aspektów: struktu- ralnego, poznawczego, pragmatycznego i stylistycznego. Recenzentami artykułów opublikowanych w szóstym tomie roczni- ka Linguarum silva zgodzili się zostać: dr hab. prof. UW Alina Kępińska (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Ewa Malinowska (Uniwersytet Opolski), dr hab. prof. UAM Agnieszka Słoboda (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) oraz dr hab. prof. UŁ Rafał Zarębski (Uniwer- sytet Łódzki). Szanownym Państwu Recenzentom – za wnikliwą lekturę opiniowanych do druku artykułów, wszelkie uwagi i cenne wskazówki, oraz Autorom – za współpracę i dzielenie się z Czytelnikami Linguarum silva swoimi naukowymi pasjami – serdecznie dziękuję. Barbara Mitrenga Redaktor Barbara Jagoda Projektant okładki i stron działowych Paulina Dubiel Korektor Sabina Stencel Łamanie Marek Zagniński Copyright © 2017 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208‑6336 ISBN 978‑83‑226‑3362‑5 (wersja drukowana) ISBN 978‑83‑226‑3363‑2 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40 ‑007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 11,75. Ark. wyd. 13,0. Papier offset. kl. III, 90 g Cena 20 zł (+ VAT) Druk i oprawa: „TOTEM.COM.PL Sp. z o.o.” Sp.K. ul. Jacewska 89, 88-100 Inowrocław
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Linguarum silva. T. 6: Problemy języka i tekstu w perspektywie historycznej i współczesnej
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: