Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00370 007984 20656699 na godz. na dobę w sumie
Lingwistyka kulturowa i międzykulturowa - ebook/pdf
Lingwistyka kulturowa i międzykulturowa - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-235-2738-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> literaturoznawstwo, językoznawstwo
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja dotyczy głównych zagadnień lingwistyki kulturowej  i międzykulturowej, zawiera teksty poświęcone relacjom język – kultura w wymiarze  komunikacyjno-dyskursywnym. Autorzy analizują kluczowe pojęcia i definicje, kategorie autoprezentacji i ich kulturowo-językowe modele, a także zajmują się zagadnieniem przełączania kodów w konwersacji czy nieporozumień komunikacyjnych w społecznościach wielokulturowych oraz kreślą perspektywy badawcze i rozwojowe tej dziedziny lingwistyki.

Na zbiór składają się przekłady artykułów wybitnych językoznawców (Wierzbicka, Amossy, Musolff, Tienken, Földes, Lewandowska/Antos, Günthner, Matras) oraz wprowadzenie redaktora tomu  Waldemara Czachura.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Noty o Autorach 333 noty o Autorach prof. dr hab. Ruth Amossy Instytut Języka Francuskiego Uniwersytetu w Tel Avivie (Tel Aviv University) Zainteresowania badawcze: socjolingwistyka, pragmalingwistyka, analiza dyskursu, komunikacja międzykulturowa. Jest autorką m.in.: Les idées reçues. Sémiologie du stéréotype, Paris 1991, L’Argumentation dans le discours. Discours politique, littérature d’idées, fiction, Paris 2000 oraz La présentation de soi. Ethos et iden� iden� tité verbale, Paris 2010. e-mail: amossy@bezeqint.net prof. dr hab. dr h.c. Gerd Antos Instytut Germanistyki Uniwersytetu im. Marcina Lutra w Halle-Wit- tenberg (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg) Zainteresowania badawcze: lingwistyka stosowana, komunikacja w społeczeństwie opartym na wiedzy, lingwistyka tekstu i dialogu, lingwistyka mediów. Jest autorem i współredaktorem m.in.: Verständlichkeit als Bür� gerrecht? Die Rechts� und Verwaltungssprache in der �ffentlichen Dis� kussion, Mannheim 2008 (z Karin M. Eichhoff-Cyrus) oraz Rhetorik der Selbsttäuschung, Berlin 2014 (z Bettiną Radeiski). e-mail: gerd.antos@germanistik.uni-halle.de prof. UW dr hab. Waldemar Czachur Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego Zainteresowania badawcze: lingwistyka kulturowa, międzykultu- rowa i kognitywna, komunikacja międzykulturowa, kontrastywna analiza dyskursu, historia pojednania polsko-niemieckiego. 334 Noty o Autorach Jest autorem m.in.: Diskursive Weltbilder im Kontrast. Linguisti� inguisti� sche Konzeption und Methode der kontrastiven Diskursanalyse deut� scher und polnischer Medien, Wrocław 2011 oraz współredaktorem monografii zbiorowej Jak analizować dyskurs. Jak analizować dys� kurs? Perspektywy dydaktyczne, Kraków 2016 (z Agnieszką Kulczyń- ską i Łukaszem Kumięgą). e-mail: waldemar.czachur@uw.edu.pl prof. dr hab. dr h.c. Csaba Földes Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu w Erfurcie (Universität Erfurt) Zainteresowania badawcze: lingwistyka międzykulturowa, komuni- kacja międzykulturowa, frazeologia, leksykologia, lingwistyka kon- taktu, polityka językowa. Jest autorem m.in.: Interkulturelle Kommunikation: Positionen zu Forschungsfragen, Methoden und Perspektiven, Veszprém 2007 i redaktorem: Interkulturelle Linguistik im Aufbruch. Das Verhältnis von Theorie, Empirie und Methode, Tübingen 2011 oraz Interkultu� ralität unter dem Blickwinkel von Semantik und Pragmatik, Tübin- gen 2014. e-mail: csaba.foeldes@uni-erfurt.de prof. dr hab. Susanne Günthner Instytut Germanistyki Westfalskiego Uniwersytetu Wilhelma w Mün- ster (Westfälische Wilhelms-Universität) Zainteresowania badawcze: socjolingwistyka, komunikacja między- kulturowa, lingwistyka antropologiczna, składnia, lingwistyka kon- strukcji. Jest autorką m.in.: Vorwurfsaktivitäten in der Alltagsinteraktion. Grammatische, prosodische, rhetorisch�stilistische und interaktive Ver� fahren bei der Konstitution kommunikativer Muster und Gattungen, Tübingen 2000 oraz współredaktorką: Genderlinguistik. Sprachli� che Konstruktionen von Geschlechtsidentität, Berlin – Boston 2012 Noty o Autorach 335 (z Dagmar Hüpper i Constanze Spieß) i Grammar and Dialogism. Sequential, syntactic, and prosodic patterns between emergence and sedimentation, Berlin – Boston 2014 (z Wolfgangiem Imo i Jörgiem Bückerem). e-mail: susanne.guenthner@uni-muenster.de dr Anna Lewandowska Instytut Germanistyki Uniwersytetu im. Marcina Lutra w Halle-Wit- tenberg (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg) Zainteresowania badawcze: frazeologia, komunikacja międzykultu- rowa, lingwistyka kulturowa, język niemiecki jako obcy. Jest autorką m.in.: Sprichwort�Gebrauch heute. Ein interkulturell� kontrastiver Vergleich von Sprichw�rtern anhand polnischer und deut� scher Printmedien, Frankfurt am Main 2008 oraz współredaktorem: Wissenstransfer durch Deutsch als Fremdsprache. Eine internationale Perspektive, Frankfurt am Main 2013 (z Matthiasem Ballodem). e-mail: anna.lewandowska@germanistik.uni-halle.de prof. dr hab. Yaron Matras Instytut Sztuk, Języków i Kultur Uniwersytetu w Manchester (The University of Manchester) Zainteresowania badawcze: pragmalingwistyka, antropolingwistyka, lingwistyka kulturowa, kontakty i zmiany językowe, bilingwizm, multilingwizm, dialektologia. Jest autorem m.in.: Romani: A linguistic introduction, Cambridge 2002, Language contact, Cambridge – New York 2009, Romani in Britain: The afterlife of a language, Edinburgh 2010, A Grammar of Domari, Berlin – Boston 2012 i I met lucky people: The story of the Romani Gypsies, London 2014 oraz redaktorem: interdyscyplinarnego czasopisma naukowego „Romani Studies” oraz monografii zbioro- wej Language Contact and Bilingualism (Berlin – Boston) jak rów- nież współredaktorem monografii zbiorowej Empirical Approaches to Language Typology (Berlin – Boston). e-mail: yaron.matras@manchester.ac.uk 336 Noty o Autorach prof. dr hab. Andreas Musolff Instytut Badań nad Polityką, Filozofią, Językiem i Komunikacją Uni- wersytetu East Anglia (University of East Anglia) Zainteresowania badawcze: lingwistyka kognitywna, badania nad metaforami, komunikacja międzykulturowa, lingwistyka kulturowa, socjolingwistyka, analiza dyskursu. Jest autorem m.in.: Metaphor, Nation and the Holocaust: The Con� cept of the Body Politic, London 2010 i Political Metaphor Analysis: Discourse and Scenarios, London 2016 oraz współredaktorem: Meta� phor and Intercultural Communication, London 2014 (z Giulio Pagani i Fioną MacArthur). e-mail: a.musolff@uea.ac.uk dr hab. Susanne Tienken Instytut Germanistyki Uniwersytetu w Sztokholmie (Stockholms uni- versitet) Zainteresowania badawcze: lingwistyka kulturowa, lingwistyka tek- stu, lingwistyka mediów, socjolingwistyka, lingwistyka konstrukcji. Jest autorką m.in.: Alltagsgattungen und der Ort von Kultur. Sprachwissenschaftliche und kulturanalytische Studien anhand von Milchverpackungen in Deutschland und Schweden, Stockholm 2008 oraz prac: Michail M. Bachtin: Sprache und der Prozess kultureller Bedeutungsbildung, [w:] Martin N. Neef, Iris Forster, Tobias Heinz (red.), Sprachdenker, Frankfurt am Main 2012, 191-206 i Neue Medien, neue Formen? Hybridisierung als Aspekt sozialen Wandels, [w:] Martin Luginbühl, Stefan Hauser (red.): Hybridisierung und Differenzierung: Kontrastive Perspektiven linguistischer Medien- analyse, Bern 2015, 31-56. e-mail: susanne.tienken@tyska.su.se prof. dr hab. dr h.c. Anna Wierzbicka Australijski Uniwersytet Narodowy w Canberze (Australian National University). Jest członkiem czterech akademii naukowych: Austra- Austra- Noty o Autorach 337 lian Academy of Humanities, Australian Academy of Social Science, Russian Academy of Science, Polskiej Akademii Umiejętności Zainteresowania badawcze: semantyka, semantyka międzykultu- rowa, lingwistyka kulturowa. Jest autorką m.in.: Cross�cultural pragmatics: The semantics of human interaction, Berlin 1991, Semantics: Primes and Universals, New York–Oxford 1996 (wyd. pol.: Semantyka. Jednostki elementarne i uniwersalne, Lublin 2004), Understanding Cultures Through Their Key Words: English, Russian, Polish, German and Japanese, New York – Oxford 1997 (wyd. pol.: Słowa klucze. Różne języki � różne kultury, Warszawa 2007) oraz Experience, Evidence, and Sense: The hidden cultural legacy of English, New York – Oxford 2010. e-mail: anna.wierzbicka@anu.edu.au
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Lingwistyka kulturowa i międzykulturowa
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: