Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00092 006554 18458065 na godz. na dobę w sumie
Linux Desktop. Leksykon kieszonkowy - książka
Linux Desktop. Leksykon kieszonkowy - książka
Autor: Liczba stron: 224
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0328-X Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> linux
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Podręczne źródło wiedzy o Linuksie

Wśród profesjonalistów Linux zyskał już opinię stabilnego i bezpiecznego systemu operacyjnego dla serwerów sieciowych. Teraz coraz częściej sięgają po niego zwyczajni użytkownicy komputerów, którzy szukają taniej i wydajnej alternatywy dla 'jedynie słusznych' rozwiązań. Graficzny interfejs użytkownika, rosnąca liczba aplikacji oraz coraz wygodniejsze narzędzia wspomagające instalację i konfigurację powodują, że Linux zaczyna się liczyć również na rynku systemów operacyjnych dla komputerów domowych i biurowych.

Książka 'Linux Desktop. Leksykon kieszonkowy' zawiera najważniejsze informacje o głównych dystrybucjach Linuksa. Przeznaczona jest dla osób, które korzystają z tego systemu operacyjnego w domu lub w biurze. Opisuje zarówno najpopularniejsze graficzne środowiska pracy, jak i podstawowe metody konfiguracji. Znajdziesz tu także zasady korzystania z przeglądarek internetowych, klientów poczty elektronicznej, pakietów biurowych i aplikacji multimedialnych.

Jeśli chcesz używać Linuksa w domu czy w biurze,
ta książka powinna leżeć obok Twojego komputera.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Linux Desktop. Leksykon kieszonkowy Autor: David Brickner T³umaczenie: Przemys³aw Szeremiota ISBN: 83-246-0328-X Tytu³ orygina³u: Linux Desktop Pocket Guide Format: B5, stron: 224 Wœród profesjonalistów Linux zyska³ ju¿ opiniê stabilnego i bezpiecznego systemu operacyjnego dla serwerów sieciowych. Teraz coraz czêœciej siêgaj¹ po niego zwyczajni u¿ytkownicy komputerów, którzy szukaj¹ taniej i wydajnej alternatywy dla „jedynie s³usznych” rozwi¹zañ. Graficzny interfejs u¿ytkownika, rosn¹ca liczba aplikacji oraz coraz wygodniejsze narzêdzia wspomagaj¹ce instalacjê i konfiguracjê powoduj¹, ¿e Linux zaczyna siê liczyæ równie¿ na rynku systemów operacyjnych dla komputerów domowych i biurowych. Ksi¹¿ka „Linux Desktop. Leksykon kieszonkowy” zawiera najwa¿niejsze informacje o g³ównych dystrybucjach Linuksa. Przeznaczona jest dla osób, które korzystaj¹ z tego systemu operacyjnego w domu lub w biurze. Opisuje zarówno najpopularniejsze graficzne œrodowiska pracy, jak i podstawowe metody konfiguracji. Znajdziesz tu tak¿e zasady korzystania z przegl¹darek internetowych, klientów poczty elektronicznej, pakietów biurowych i aplikacji multimedialnych. (cid:129) Wybór dystrybucji Linuksa (cid:129) œrodowiska GNOME i KDE (cid:129) Korzystanie z internetu (cid:129) Pakiety biurowe (cid:129) Nagrywanie p³yt CD i DVD (cid:129) Instalowanie i usuwanie oprogramowania (cid:129) Konfigurowanie systemu (cid:129) Korzystanie z Linuksa w laptopach Jeœli chcesz u¿ywaæ Linuksa w domu czy w biurze, ta ksi¹¿ka powinna le¿eæ obok Twojego komputera. Spis treści Wstęp ............................................................................................ 7 Rozdział 1. Dystrybucje ............................................................................15 16 20 24 28 32 36 40 42 Wybór dystrybucji Fedora Gentoo Mandriva SUSE Ubuntu Inne dystrybucje Zaopatrywanie się w dystrybucję Rozdział 2. Logowanie ............................................................................45 45 47 Logowanie graficzne Logowanie tekstowe Rozdział 3. GNOME ..................................................................................51 51 58 62 63 Pulpit GNOME Menedżer plików Aktywatory aplikacji w menu GNOME Konfiguracja GNOME 3 Rozdział 4. KDE ........................................................................................ 67 68 80 87 89 Pulpit KDE Menedżer plików Menu KDE Centrum sterowania KDE Rozdział 5. Aplikacje ...............................................................................95 96 102 109 111 115 117 122 124 127 Przeglądarki WWW Poczta elektroniczna IRC i komunikatory internetowe Pakiety biurowe Odtwarzacze wideo Zgrywanie, kodowanie i odtwarzanie muzyki Nagrywanie CD i DVD Grafika Gry Rozdział 6. Dodawanie, usuwanie i aktualizowanie oprogramowania ................................131 132 136 140 146 150 155 157 Fedora Gentoo Mandriva SUSE Ubuntu Pakiety RPM Samodzielna kompilacja Rozdział 8. Konfiguracja.........................................................................161 162 167 172 174 178 Dźwięk Drukowanie Sieci przewodowe Sieci bezprzewodowe System X 4 | Spis treści Rozdział 8. Linux na laptopach ............................................................. 189 190 193 195 200 202 203 Touchpady Zarządzanie energią w jądrze Wydłużanie żywotności baterii Usypianie laptopa Hibernacja Obsługa ze strony dystrybucji Dodatek A Wiersz poleceń i edycja plików tekstowych .....................209 210 213 Wiersz poleceń Edycja plików tekstowych Skorowidz ...............................................................................................217 Spis treści | 5 ROZDZIAŁ 8. Linux na laptopach Wielu posiadaczy laptopów z zainstalowanym systemem Linux traktuje swoje komputery jak zwykłe komputery biurkowe, z cią- głym dostępem do źródła zasilania. Ich laptopy nigdy nie są usy- piane, procesor nie zmniejsza częstotliwości taktowania, diody LED nie sygnalizują tego, co trzeba; zdaje się też, że obowiązuje powszechna rezygnacja z możliwości stosowania specjalnych kom- binacji klawiszy wywołujących specjalne funkcje laptopa. Owi użytkownicy cenią sobie oczywiście wolność, jaką daje im nie- zależność od źródła zasilania, zdają się jednak zupełnie nie przej- mować tym, że przez braki konfiguracji owa wolność może trwać najwyżej godzinę. Sam nie raz doświadczyłem zawodu, kiedy po przyjściu z pracy do domu przekonałem się, że w drodze bateria komputera ule- gła wyczerpaniu albo cały system został wyłączony z powodu przegrzania komputera zamkniętego w ciasnej torbie. Tymcza- sem takie nieprzyjemności można wyeliminować: zwykle da się znacząco wydłużyć czas pracy na bateriach, przeważnie można też tak skonfigurować system, aby dało się wprowadzać kom- puter w stan uśpienia albo hibernacji. Trzeba jednak przyznać, że konfiguracja owych funkcji laptopów w Linuksie wciąż zmu- sza do dłubania w jądrze i różnych skryptach. Co gorsza, mimo wysiłków nie zawsze udaje się osiągnąć sukces. Dlatego właśnie chciałbym poświęcić jeden rozdział na omówienie podstaw kon- figuracji mechanizmów zarządzania energią i innych elementów 189 charakterystycznych dla laptopów. Ale to jedynie podstawy — reszty informacji trzeba będzie szukać w sieci WWW. Wszystkim zainteresowanym zagadnieniami konfiguracji lapto- pów w systemie Linux polecam następujące strony: http://www.linux-laptop.net http://www.linux-laptop.org http://tuxmobil.org Można na nich znaleźć niezliczoną ilość odnośników do stron WWW, na których różni użytkownicy dzielą się swoimi doświad- czeniami z zakresu konfigurowania tej czy innej funkcji na danym modelu komputera przenośnego. Ci, którzy dopiero planują zakup laptopa, a chcieliby wykorzystać go w pełni, powinni pod wymie- nionymi adresami poszukać informacji o modelach będących w sprzedaży i zakresie obsługi ich funkcji w systemie Linux. Touchpady Zacznijmy od elementu sprawiającego najmniej kłopotów. Otóż w większości dystrybucji można spodziewać się jak najbardziej poprawnej obsługi touchpada — urządzenia wskazującego ty- powego dla laptopów. Jednak żadna z popularnych dystrybucji nie pozwala na wykorzystanie pełnych możliwości tego wygod- nego narzędzia. Spróbujmy więc samodzielnie uruchomić ob- sługę touchpada firmy Synaptics (montowanego w większości modeli komputerów przenośnych) w pełnym zakresie jego funk- cji, tak aby dało się regulować czułość i szybkość przesuwu wskaźnika, tworzyć strefy przewijania i definiować czynności podejmowane przy puknięciu touchpada jednym, dwoma bądź trzema palcami. 190 | Rozdział 8. Linux na laptopach Wskazówka Niemal równie popularną grupę touchpadów stanowią urzą- dzenia firmy Alps. Obecnie sterownik obsługujący touchpa- dy Synaptics radzi sobie również z touchpadami Alps. W większości środowisk graficznych można znaleźć oprogra- mowanie do konfiguracji myszy, ale wprowadzane tam usta- wienia rzadko kiedy wpływają w pożądany sposób na działanie touchpada. Znacznie lepsze efekty osiąga się przez ręczną edy- cję ustawień touchpada w pliku /etc/X11/xorg.conf. Przed przystąpieniem do edycji pliku należy się upewnić, czy w systemie został zainstalowany sterownik Synaptics. Jeśli nie, należy skorzystać z programu zarządzającego pakietami i zain- stalować pakiet o nazwie synaptics albo podobnej (w Ubuntu nosi on nazwę xorg-driver-synaptics). Po zainstalowaniu pakietu trzeba uaktywnić sterownik, uzupeł- niając konfigurację pliku xorg.conf. Przede wszystkim trzeba za- dbać o samo załadowanie sterownika synaptics. W tym celu należy w sekcji Module umieścić wiersz: LoadModule synaptics Następnie trzeba utworzyć nową sekcję InputDevice określającą opcje sterownika. Sekcję należałoby umieścić tuż za sekcjami kon- figuracji myszy. Przykładową zawartość takiej sekcji prezentuje listing 8.1. Uwzględnia ona wszystko, czego oczekuje użytkownik przyzwyczajony do intensywnego korzystania z touchpada. Listing 8.1. Przykładowa konfiguracja touchpada Section InputDevice Driver synaptics Identifier Mouse1 Option Device /dev/psaux Option Protocol auto-dev Option LeftEdge 1700 Option RightEdge 5300 Touchpady | 191 Option TopEdge 1700 Option BottomEdge 4200 Option FingerLow 25 Option FingerHigh 30 Option MaxTapTime 180 Option MaxTapMove 220 Option VertScrollDelta 100 Option MinSpeed 0.06 Option MaxSpeed 0.12 Option AccelFactor 0.0010 Option CircularScrolling 1 Option SHMConfig on # Option Repeater /dev/ps2mouse EndSection Identyfikator urządzenia to Mouse1. Nazwa nie ma większego znaczenia, dopóki jednoznacznie identyfikuje urządzenie. Aby jednak touchpad był uznawany za główne urządzenie wskazu- jące, należy dodać albo zmodyfikować opcje w sekcji Server- Layout, widniejącej w pobliżu początku pliku: InputDevice Mouse1 CorePointer Nazwa podana tutaj musi być zgodna z identyfikatorem touch- pada podanym w sekcji InputDevice z listingu 8.1. Aby zmiany zostały uwzględnione w konfiguracji środowiska X, należy zapisać pliki przeładować serwer X (kombinacją Ctrl+Alt+ Backspace). Jaki powinien być efekt? Otóż zmiany obejmują: • Strefy przewijania wzdłuż dolnej i prawej krawędzi touch- pada. Przesunięcie palcem wzdłuż tych krawędzi będzie odpowiadało przesuwaniu suwaka przewijania zawartości okna (odpowiednio: w poziomie bądź w pionie). W prze- glądarce Firefox ruch wzdłuż dolnej krawędzi touchpada będzie oznaczał wybieranie kolejnych pozycji z historii przeglądania. • Pojedyncze puknięcie w touchpad to odpowiednik kliknię- cia lewym przyciskiem myszy; puknięcie, a potem drugie puknięcie z przytrzymaniem palca na touchpadzie inicjuje 192 | Rozdział 8. Linux na laptopach przeciąganie obiektu (np. ikony). Jednokrotne puknięcie dwoma palcami oznacza naciśnięcie środkowego przyci- sku myszy; wreszcie puknięcie touchpada trzema palcami to odpowiednik naciśnięcia prawego przycisku myszy. • Opcja CircularScrolling upodabnia touchpad do rolki znanej z iPoda. Spróbuj przywołać w oknie przeglądarki WWW jakąś długą stronę i umieść palec przy górnej kra- wędzi touchpada. Teraz przesunięcie palcem wzdłuż kra- wędzi, w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wska- zówek zegara, będzie oznaczało przewinięcie strony w dół, zaś przesunięcie w kierunku odwrotnym wymusi przewi- nięcie w górę. Zwolennicy interfejsów graficznych powinni zaopatrzyć się w pa- kiet KSynaptics, którego instalacja uzupełnia Centrum sterowa- nia KDE o panel konfiguracji touchpada (w kategorii Urządzenia peryferyjne). Zmiany w konfiguracji, wprowadzane za pomocą tego narzędzia, obowiązują od momentu zatwierdzenia ich przy- ciskiem Zastosuj albo OK. Zarządzanie energią w jądrze Wszelkie próby konfiguracji zarządzania energią w laptopach trze- ba zaczynać od właściwej konfiguracji jądra. Jądra instalowane w dystrybucjach Fedora, Mandriva, SUSE i Ubuntu są skonfigu- rowane do obsługi interfejsu zarządzania energią o nazwie ACPI (Advanced Configuration and Power Interface). Użytkownicy Gentoo, którzy zazwyczaj sami przygotowują jądro systemu, powinni przed kompilacją jądra zapoznać się z dokumentacją spod adresu http:// www.gentoo.org/doc/pl/power-management-guide.xml. Przed upowszechnieniem się ACPI stosowany był starszy standard interfejsu zarządzania energią o nazwie APM (Advanced Power Management), ale wypadł był z łask i już od 2002 roku nie był zbyt Zarządzanie energią w jądrze | 193 powszechny. Mimo to w wielu dystrybucjach po dziś dzień instalowane są składniki obsługi APM; zresztą okazują się przy- datne, kiedy nie udaje się poprawnie skonfigurować ACPI. Niektóre elementy zarządzania energią są kompilowane wprost do jądra, ale wiele funkcji tej kategorii trafia do modułów jądra. Przykładami takich modułów są moduły obsługujące poszcze- gólne modele laptopów (np. IBM Thinkpad) czy moduły funkcji zarządzających skalowaniem procesora. Jeśli posiadany laptop albo procesor może skorzystać z takich funkcji, należy skonfigurować system, aby ładował te moduły w trakcie rozruchu. W większości dystrybucji konfiguracja systemu przewiduje ładowanie tych mo- dułów w razie potrzeby. O poszczególnych modułach powiemy sobie w odpowiednich punktach w dalszej części rozdziału. Ostrzeżenie Programy zarządzające energią mogą stwarzać problemy w systemach wieloprocesorowych. Jeśli więc doświadczasz kłopotów z działaniem tych programów na komputerze jed- noprocesorowym, sprawdź, czy jądro nie zostało czasem skon- figurowane do obsługi wielu procesorów; skorzystaj z polecenia cat /proc/version. Jeśli w wypisanym ciągu pojawi się pod- ciąg SMP, powinieneś przekompilować jądro. Jeśli jądro dysponuje obsługą ACPI, należy zadbać o uruchomie- nie demona monitorującego system w oczekiwaniu na zdarzenia ACPI. Zdarzenia te uruchamiają rozmaite skrypty, które z kolei wykonują operacje wymagane wprowadzenia systemu w tryb uśpienia albo hibernacji. Demon ten w większości dystrybucji nosi nazwę acpid i jest uruchamiany domyślnie albo przynajmniej w ka- talogu skryptów startowych znajduje się skrypt, którym można go uruchomić. Tam, gdzie go nie ma, należy zainstalować pakiet o nazwie acpid (albo podobnej). Działanie demona jest niezbędne do większości omawianych dalej operacji, najlepiej więc zainsta- lować go od razu. 194 | Rozdział 8. Linux na laptopach Wydłużanie żywotności baterii Świeżo po zainstalowaniu dowolnej dystrybucji Linuksa czas pracy systemu na bateriach jest wielce rozczarowujący. W Windows ta sama bateria wytrzymuje trzy do czterech godzin; w Linuksie od odłączenia zasilania do pierwszego ostrzeżenia o niskim stanie baterii (o ile takie ostrzeżenie w ogóle się pojawi) mija zaledwie godzina. Wydłużanie czasu pracy na bateriach to proces wieloetapowy. Sprawdzanie pojemności baterii System Linux umożliwia wygodne sprawdzenie parametrów baterii. To bardzo przydatne dane, bo nawet najwydajniejsze tech- nologie zarządzania energią nie zdadzą się na wiele, jeśli zużyta bateria będzie się ładować już tylko do połowy swojej początko- wej pojemności. Pojemność baterii można sprawdzić poleceniem: $ cat /proc/acpi/battery/BAT0/info | grep capacity design capacity: 47520 mWh last full capacity: 23220 mWh design capacity warning: 1161 mWh design capacity low: 200 mWh capacity granularity 1: 1 mWh capacity granularity 2: 1 mWh Jak widać, przy ostatnim pełnym ładowaniu mojej baterii (last full capacity) udało się osiągnąć ledwo połowę jej nominal- nej pojemności. Nie mogę więc oczekiwać, że komputer będzie pracował na baterii przez cztery godziny, ale może uda się dobić choćby do dwóch. Swoją drogą takie dane najlepiej poznać jeszcze przed upływem okresu gwarancyjnego baterii. Wydłużanie żywotności baterii | 195 Dławienie procesora Im szybciej procesor działa, tym więcej konsumuje energii i tym bardziej się nagrzewa, co z kolei wymusza uruchomienie wenty- latora, który pożera następną porcję energii. Jedną z metod uzy- skania laptopa cichego, chłodnego i oszczędnie wykorzystującego energię jest spowolnienie procesora w okresie jego najmniejszego obciążenia — technika ta nosi miano dławienia procesora (ang. cpu throttling). Można ją zastosować w procesorach firmy Intel z tech- nologią SpeedStep albo ich odpowiednikach firmy AMD z tech- nologią PowerNow! Do dławienia procesora można wykorzystać następujące programy: cpudyn Program monitoruje poziom obciążenia procesora i, kiedy to możliwe, zmniejsza częstotliwość taktowania, wymusza- jąc oszczędność energii. Program można też skonfigurować tak, aby zatrzymywał silnik twardego dysku, co również korzystnie wpływa na zużycie energii. Strona WWW progra- mu jest dostępna pod adresem http://mnm.uib.es/gallir/cpudyn/. cpufreqd Znany też pod nazwą cpuspeed; demon monitorujący obcią- żenie procesora i stan baterii (kiedy komputer pracuje bez zewnętrznego zasilania). Nieco trudniejszy w obsłudze niż cpudyn, na szczęście jest rozprowadzany wraz z sensowną konfiguracją domyślną. Zainteresowanych odsyłam pod adres http://sourceforge.net/projects/cpufreqd oraz do dokumentacji systemowej man dla hasła cpufreqd.conf. powernowd Niewielki program monitorujący obciążenie procesora i dobie- rający odpowiednią do tego obciążenia częstotliwość taktowa- nia. Zaobserwowałem, że ten demon dławił procesor bardziej radykalnie niż pozostałe dwa, dając większe oszczędności energii. Strona WWW projektu jest publikowana pod adresem 196 | Rozdział 8. Linux na laptopach http://www.deater.net/john/powernowd.html. Nie trzeba się przy tym sugerować nazwą programu — wbrew niej nadaje się również do dławienia procesorów firmy Intel. Wszystkie wymienione programy wymagają do poprawnej pracy załadowania modułów cpufreq_powersave i cpufreq_userspace (ewen- tualnie wkompilowania kodu tych modułów wprost do jądra). Oprócz nich trzeba załadować moduł odpowiedni do posiada- nego procesora. Listę nazw modułów można znaleźć w katalogu /lib/modules/wersja_jądra/kernel/arch/i386/kernel/cpu/cpufreq. Przykła- dowo, dla mojego laptopa IBM T40 odpowiedni okazał się mo- duł speedstep-centrino. Oto prosta sztuczka ilustrująca efektywność opisywanych pro- gramów (największą zmianę można zaobserwować przy użyciu powernowd). Na początek należy uruchomić polecenie pokazujące bieżącą częstotliwość taktowania procesora: $ cat /proc/cpuinfo | grep MHz model name : Intel(R) Pentium(R) M processor 1500MHz cpu MHz : 1495.548 Teraz można uruchomić jeden z programów dławiących i odcze- kać jakiś czas, powstrzymując się od korzystania z laptopa, a na- stępnie uruchomić powyższe polecenie ponownie. Tym razem czę- stotliwość powinna być sporo niższa niż pierwotnie. W przypadku powernowd może to być nawet tylko 598,219 MHz. Jeśli efekty działania demonów dławiących procesor są zadowa- lające, trzeba pamiętać o włączeniu ich do procedury rozruchu sys- temu (i ustawieniu ładowania wymaganych modułów jądra). Ściemnianie lub wygaszanie ekranu Najbardziej zachłannym konsumentem energii w komputerze prze- nośnym jest jego wyświetlacz. Zmniejszenie intensywności pod- świetlenia wyświetlacza albo jego całkowite wygaszenie, kiedy Wydłużanie żywotności baterii | 197 system pozostaje bezczynny, daje spore oszczędności. Przy odłą- czaniu zewnętrznego źródła zasilania ekran większości laptopów automatycznie ciemnieje, ale najprawdopodobniej nie do mi- nimalnego możliwego poziomu. Do maksymalnego przyciem- nienia ekranu należy wykorzystać suwaki albo specjalne kombina- cje klawiszy. Ustawienie domyślnej siły podświetlenia przy odłączonym zasilaniu zewnętrznym można poszukać w BIOS-ie komputera — nie trzeba będzie wtedy każdorazowo obniżać ustawień fabrycznych. Z kolei wygaszanie ekranu to funkcja kontrolowana przez środo- wisko X, wymaga więc uwzględnienia w pliku konfiguracyjnym xorg.conf. W sekcji Monitor należy umieścić wpis: Option DPMS Potem trzeba podać ustawienia interfejsu DPMS (Display Power Management Signaling) w sekcji ServerLayout: # Wygaszanie ekranu po 10 minutach bezczynności Option BlankTime 10 # Wyłączanie ekranu po 20 minutach bezczynności Option StandbyTime 20 # Hibernacja ekranu po upływie 30 minut bezczynności Option SuspendTime 30 # Całkowite odłączenie ekranu po 40 minutach bezczynności Option OffTime 40 Opcja BlankTime określa czas do wygaszenia ekranu (ale bez wy- gaszania prądożernego podświetlenia), StandbyTime to czas do przejścia w stan obniżonego poboru energii, SuspendTime określa czas przejścia do trybu, w którym ekran zmniejsza zużycie energii o 95 procent, wreszcie OffTime to czas do kompletnego wyłącze- nia ekranu. Jednostkami czasu są tu minuty. Oczywiście wyga- szanie nie zaoszczędzi ani wata energii, jeśli komputer będzie stale używany; prezentowane tu ustawienia odnoszą się zresztą najbardziej do monitorów kineskopowych. Panele LCD są skon- struowane inaczej i zwykle nie rozróżniają tak szczegółowo trybów 198 | Rozdział 8. Linux na laptopach oszczędnościowych — każdy z nich oznacza po prostu wyłącze- nie ekranu. Środowisko KDE nie zawsze honoruje ustawienia zapisane w pliku konfiguracyjnym xorg.conf, trzeba wtedy poeksperymentować z ustawieniami zebranymi na panelu Ekran w Centrum sterowania KDE, w kategorii Urządzenia peryferyjne. Zatrzymywanie dysków twardych Kolejnym pożeraczem energii jest pracujący dysk twardy. Zapisy- wanie danych na dysk i odczytywanie ich z dysku wymaga utrzy- mywania talerzy dysku w ruchu na dość wysokich obrotach. Można temu jednak częściowo zaradzić. Do zatrzymania silnika dysku twardego w okresie bezczynności można wykorzystać wspomniany już program cpudyn. Warto wcze- śniej przejrzeć plik konfiguracyjny programu zawierający szereg informacji. Do oszczędzania energii można też zaprząc samodzielny program hdparm, wykorzystywany najczęściej do zwiększania wy- dajności dysków. Poniższe polecenie wymusi zatrzymanie silnika dysku po upływie zadanego okresu bezczynności (w niektórych dystrybucjach program hdparm być może trzeba będzie dopiero za- instalować): # hdparm -S 120 Polecenie to wymusi zatrzymanie dysku po upływie dziesięciu mi- nut okresu bezczynności (każda jednostka liczby 120 to 5 sekund). W większości dystrybucji program hdparm wykorzystywany jest podczas rozruchu systemu w celu włączenia kanałów DMA dla dysków i innych funkcji zwiększających wydajność. W takim ukła- dzie wystarczy odnaleźć plik przechowujący opcje wywołania pro- gramu (warto poszukać w /etc/rc.d) i uzupełnić go o opcję -S z od- powiednią wartością). Wydłużanie żywotności baterii | 199 Sukces będzie jednak w najlepszym wypadku jedynie częściowy — po prostu Linux zbyt często odwołuje się do dysków. Z tego względu wszyscy, którzy chcieliby przez zatrzymywanie dysków uzyskać konkretne oszczędności, powinni zapoznać się z nowym „trybem laptopa”. Na początek polecam lekturę artykułu spod adresu http://www.linuxjournal.com/article/7539. Usypianie laptopa Laptop da się przeważnie wprowadzić w jeden z dwóch trybów oszczędnościowych: tryb uśpienia albo tryb hibernacji. Uśpienie oznacza zatrzymanie dysków twardych, wyłączenie ekranu i od- cięcie zasilania od procesora. Laptop zużywa wtedy energię bate- rii jedynie do odświeżania zawartości pamięci, w której przecież wciąż znajdują się wszystkie dane. Zwykle tryb uśpienia wymusza się, zamykając pokrywę laptopa — po kilku sekundach komputer zostaje uśpiony; również kilka sekund potrzebuje na późniejsze wybudzenie. Uśpienie to popu- larniejsza forma ograniczania zużycia energii, a więc silnie pożą- dana również przez użytkowników systemu Linux. Niestety, dla wielu z nich możliwość ta jest niedostępna. Otóż konfiguracja usy- piania i wybudzania komputera tak, aby całość działała stabilnie, to jedno z najtrudniejszych zadań konfiguracyjnych w Linuksie. Najlepiej poradzić sobie z tym zadaniem, podglądając, jak po- radzili sobie z nim inni użytkownicy. Na stronach WWW wymie- nionych na początku rozdziału można znaleźć setki konfiguracji przeznaczonych dla rozmaitych modeli laptopów. Warto więc po- szukać tam odpowiedzi na pytanie, jak skonfigurować swój sprzęt. Nie zawsze da się znaleźć zadowalające rozwiązanie, ale przynajm- niej lektura opisów doświadczeń innych użytkowników pozwoli na głębsze zrozumienie tematu i ewentualnie choćby częściowe wykorzystanie możliwości laptopa. 200 | Rozdział 8. Linux na laptopach Trudność uśpienia sprowadza się zasadniczo do rozpoznania przez system odpowiedniego zdarzenia zgłaszanego przez pod- system zarządzania energią i zareagowania wykonaniem szeregu poleceń właściwych dla obsługi zdarzenia. W przypadku uśpienia kluczową rolę grają zdarzenia zamknięcia i otwarcia pokrywy lap- topa. Ich obsługa wymaga następujących elementów: • obsługi interfejsu ACPI w jądrze, • obsługi danego modelu laptopa wkompilowanej wprost do jądra albo ładowanej w postaci modułu, • demona zarządzania energią acpid, • skryptów reagujących na zdarzenia zarządzania energią. Skrypty acpid są zwykle instalowane w katalogu /etc/acpi/events i /etc/acpi/actions. W niektórych dystrybucjach katalogi te zawierają już jakieś skrypty. Do obsługi mojego IBM T40 i wielu innych laptopów należy zaangażować skrypty wymienione w dokumen- cie http://www.thinkwiki.org/wiki/How_to_configure_acpid. Trzeba pa- miętać, aby skrypt „reakcji” (/etc/acpi/actions/sleep.sh) był oznaczony jako plik wykonywalny. Jeśli omawiana na podanej stronie WWW konfiguracja nie zadziała, należy kontynuować poszukiwania skryptów ACPI odpowiednich dla danego modelu laptopa (naj- lepiej z uwzględnieniem źródeł wymienionych na początku roz- działu). Tryb uśpienia ma to do siebie, że nawet w najlepszych modelach laptopów nie zawsze działa stabilnie, a niektóre modele cechują się wyjątkową niestabilnością. Do najpowszechniej obserwowa- nych problemów należą: • Odmowa wybudzenia — laptop przestaje reagować na wci- śnięcia jakichkolwiek klawiszy i użytkownik jest zmuszony odłączyć zasilanie. Usypianie laptopa | 201 • Niemożność przywrócenia ekranu — wymuszająca przeła- dowanie serwera X (Ctrl+Alt+Bacspace). Niekiedy też ekran wygląda dziwacznie aż do momentu przełączenia pulpitu wirtualnego albo uruchomienia programu (zdarzenia te wy- muszają odrysowanie ekranu). Aby tego uniknąć, niektóre skrypty usypiania wymuszają uprzednie przejście do kon- soli wirtualnej. • Niepoprawne działanie karty dźwiękowej bądź sieciowej wy- muszające ponowną, ręczną konfigurację karty. Z tego wzglę- du niektóre skrypty usypiania usuwają z jądra moduły obsłu- gujące te urządzenia, aby potem, przy wybudzaniu, ponownie załadować je do jądra, wymuszając inicjalizację urządzeń. • Niepoprawne działanie touchpada — touchpad może prze- stać reagować na puknięcia, zmuszając użytkownika do przeładowania serwera X. Hibernacja Hibernacja to coś więcej niż tylko głęboki sen. W przypadku hi- bernacji cała zawartość pamięci jest utrwalana na dysku (stąd niekiedy hibernacja zwana jest „usypianiem na dysk” — ang. suspend to disk), po czym laptop jest po prostu wyłączany (całko- wicie). Przy wybudzaniu z hibernacji komputer pomija długo- trwały proces rozruchu systemu, przywracając poprzednią za- wartość pamięci z dysku, tym samym wracając do stanu sprzed hibernacji. Cykl hibernacji i wybudzania pozwala na zaoszczędze- nie przynajmniej 20 sekund rozruchu (w przypadku wolniejszych komputerów czas ten można liczyć w minutach), nie mówiąc już o braku konieczności ponownego uruchamiania wykorzystywa- nych programów. Na szczęście hibernacja działa w Linuksie znacz- nie lepiej niż usypianie — szkoda tylko, że nie jest tak wygodna. 202 | Rozdział 8. Linux na laptopach Najlepszym chyba sposobem uruchomienia funkcji hibernacji w Linuksie jest skorzystanie z łaty na jądro i skryptu hibernacji udostępnianych na stronie WWW http://www.suspend2.net. Należy przy tym postępować wedle wskazówek podanych na stronie. W skrócie, trzeba: 1. Pobrać pakiet kodu źródłowego jądra w odpowiedniej wersji i zainstalować nań łatę pobraną ze wspomnianej strony. 2. Skompilować jądro z obsługą funkcji Software Suspend 2. Nie należy pomylić jej z Software Suspend, która być może już jest wkompilowana w jądro. Po skompilowaniu jądra zainstalować je i przeładować system. 3. Pobrać i zainstalować skrypt hibernacji. 4. Przetestować działanie hibernacji, uprzednio zamykając ser- wer X. Wymaga to zwykle przejścia na konsolę wirtualną (Ctrl+Alt+F1) i wymuszenia przejścia do poziomu rozruchu zakładającego działanie wyłącznie w trybie tekstowym (init 3; polecenie to musi wykonać użytkownik root). Jeśli hiber- nacja zadziała, należy powrócić do środowiska X i pono- wić próbę. Przed przystąpieniem do eksperymentów z hibernacją zalecał- bym wykonanie kopii zapasowej wszystkich danych. Obsługa trybu hibernacji wciąż pozostaje w fazie eksperymentalnej i na- leżałoby sprawdzić jej stabilność na danym modelu komputera bez ryzykowania naruszenia spójności ważnych danych. Obsługa ze strony dystrybucji W każdej z dystrybucji, które omawiamy w książce, można liczyć na choćby częściowe przybliżenie użytkownika do wymarzo- nego stanu obsługi laptopa. W żadnej z nich nie należy jednak oczekiwać kompletnej obsługi wszystkich funkcji. Spójrzmy, jak Obsługa ze strony dystrybucji | 203 poszczególne dystrybucje radzą sobie z tym zagadnieniem i jakie narzędzia udostępniają użytkownikowi. Fedora To jedna z ważniejszych dystrybucji i dziwi trochę, że domyślnie obsługuje zarządzanie energią jedynie w bardzo małym zakresie. Jądro instalowane w Fedorze obsługuje i ACPI, i APM; konfigu- racja systemu przewiduje też uruchamianie przy rozruchu stosow- nych demonów, ale poza tym zarządzanie energią leży odło- giem — uruchamiany jest jedynie cpuspeed, dławiący procesor. Brakuje zdarzeń ACPI i skryptów akcji, nie ma obsługi hibernacji ani paneli konfiguracyjnych dla funkcji zarządzania energią. Sło- wem, zaczynamy niemal od zera. Gentoo Gentoo w typowej instalacji nie posiada żadnych specjalnych ele- mentów konfiguracji, które polepszałyby czas pracy na bateriach. Wynika to z natury tej dystrybucji — tu wszystko robi się same- mu. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło: brak prede- finiowanych rozwiązań częściowych eliminuje konieczność ich obchodzenia — można więc po prostu skorzystać z ogólnych wskazówek co do uruchamiania funkcji zarządzania energią na laptopach. Najlepszą radą, jaką mogę dać użytkownikom Gentoo, jest przej- rzenie stron WWW wymienionych na początku rozdziału w po- szukiwaniu wszelkich publikacji o Gentoo i laptopach. Warto też zapoznać się z pozycją dokumentacji Gentoo traktującą wła- śnie o zarządzaniu energią (http://www.gentoo.org/doc/pl/power-ma- nagement-guide.xml). Wedle zamieszczonych tam wskazówek i po- rad znalezionych na forach Gentoo udało mi się w Gentoo skonfi- gurować swojego T40 lepiej niż w jakiejkolwiek innej dystrybucji 204 | Rozdział 8. Linux na laptopach (najbliżej tego ideału było Ubuntu). I nie chodzi bynajmniej o ja- kieś szczególne możliwości Gentoo — sukces to zasługa znako- mitej jakości dokumentacji. Mandriva Również w Mandrivie próżno szukać centralnego panelu konfi- guracji funkcji zarządzania energią w laptopach. Sama dystrybu- cja jest jednak przygotowana do korzystania z APM i ACPI, posia- da moduły potrzebne do sterowania szybkością pracy procesora i skrypt hibernacji. Skrypt ten nosi nazwę pmsuspend2 i nadaje się do bezpośredniego uruchomienia przez użytkownika. Kto pokojarzy poszczególne wskazówki, może skojarzyć ten skrypt ze zdarzeniem zamknięcia pokrywy albo specjalną kombinacją klawiszy. SUSE Żadna inna dystrybucja, z jakiej korzystałem, nie może się równać z SUSE pod względem wygody obsługi laptopa. Jądro zastosowane w dystrybucji obsługuje interfejsy APM i ACPI, a sama dystrybu- cja zawiera własny demon zarządzania energią o nazwie power- save. Pakiet ten obsługuje ACPI, APM, potrafi zatrzymać dyski i zdławić procesor (obsługuje technologie SpeedStep i PowerNow!). Kiedy w systemie działa demon powersave, nie należy urucha- miać dodatkowo demonów acpid, apmd, ospmd czy cpufreqd (cpuspe- ed) — funkcje wszystkich tych programów zostały włączone do powersave. Kontrola funkcji charakterystycznych dla laptopów odbywa się za pośrednictwem programu YaST, w kategorii System i podkategorii Zarządzanie energią. Można tam znaleźć zestawy schematów za- silania i skonfigurować zdarzenia ACPI (reakcje na naciśnięcie przycisku uśpienia albo zasilania, zamknięcia pokrywy), określić Obsługa ze strony dystrybucji | 205 reakcję na zbyt niski poziom baterii i wybrać jeden z trybów usy- piania (usypianie albo hibernacja). Wszystkie te funkcje działają dość sprawnie, z wyjątkiem usypiania (domyślnie zresztą zablo- kowanego). Mimo widocznych wysiłków producentów dystrybucji obsługa pożądanego trybu uśpienia wciąż sprawia problemy w niektórych modelach laptopów. Ubuntu Dystrybucja Ubuntu przypadła mi do gustu między innymi wła- śnie ze względu na uwagę, jaką poświęca się tu rzeczom istotnym dla użytkowników laptopów. Ubuntu nie ma co prawda kom- pletu funkcji i wygodnego panelu konfiguracyjnego, jak SUSE, ale funkcje zarządzania energią zostały tu należycie zagospodaro- wane, do tego dystrybucja zawiera kilka niezłych skryptów ACPI, za pomocą których można uruchomić funkcje usypiania i hibernacji. Oczywiście jądro zastosowane w dystrybucji posiada wszystkie moduły niezbędne do sterowania dławieniem procesora, a w do- myślnej konfiguracji rozruchowej przewidziane jest uruchamianie demona powernowd. Aby umożliwić usypianie laptopa, należy podjąć edycję pliku kon- figuracyjnego /etc/default/acpi-support i usunąć znak komentarza (#) z wiersza # ACPI_SLEEP=true. W tym samym pliku zapisa- nych jest szereg ustawień dodatkowych, wśród których warto poszperać. Jeśli na przykład niektóre urządzenia nie są ponownie inicjalizowane przy wybudzaniu laptopa (dość typowy objaw), można temu zaradzić, wymuszając w wierszu MODULES usunięcie wskazanych modułów jądra przy usypianiu i ponowne ładowanie przy wybudzaniu. Aby zmiany zapisane w pliku zostały uwzględ- nione, należy ponownie uruchomić demon acpid: $ sudo /etc/init.d/acpid Hibernacja jest aktywowana w konfiguracji domyślnej. Specjal- na opcja hibernacji widnieje w oknie dialogowym wylogowania 206 | Rozdział 8. Linux na laptopach (Hibernuj komputer). Po przywróceniu zasilania system, wraz z kompletem działających w nim aplikacji, wróci do stanu, w któ- rym znajdował się przed zahibernowaniem. Użytkownicy Ubuntu, poza stronami WWW wymienionymi wcze- śniej, powinni też zajrzeć na stronę Ubuntu Laptop Wiki (https:// wiki.ubuntu.com/HardwareSupportMachinesLaptops). Wielu użytkow- ników Ubuntu dzieli się tu swoimi doświadczeniami w zakresie obsługi laptopów. Obsługa ze strony dystrybucji | 207
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Linux Desktop. Leksykon kieszonkowy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: