Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00192 008338 20965610 na godz. na dobę w sumie
Linux. Komendy i polecenia. Praktyczne przykłady - książka
Linux. Komendy i polecenia. Praktyczne przykłady - książka
Autor: , Liczba stron: 264
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-994-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> linux
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj zastosowanie powłok tekstowych Linuksa

Rosnąca popularność Linuksa pociągnęła za sobą rozwój środowisk graficznych, dzięki którym możliwe jest korzystanie z systemu bez jakiejkolwiek znajomości konsoli tekstowej i jej poleceń. Narzędzia oferowane przez środowiska graficzne takie jak KDE czy Gnome umożliwiają również administrowanie systemem, ale w nieco ograniczonym zakresie. Pełny dostęp do wszystkich funkcji systemu nadal możliwy jest jedynie za pośrednictwem trybu tekstowego. Jednak ilość poleceń i ich parametrów skutecznie odstrasza wielu użytkowników Linuksa od jakichkolwiek prób opanowania możliwości konsoli.

Książka 'Linux. Komendy i polecenia. Praktyczne przykłady' przedstawia najczęstsze zastosowania powłoki tekstowej Linuksa. Czytając ją, poznasz typy powłok tekstowych stosowane w różnych dystrybucjach systemu Linux oraz nauczysz się korzystać z wyrażeń regularnych, filtrów i potoków. Dowiesz się, jak definiować zmienne i jak tworzyć skrypty powłoki za pomocą języka C. Znajdziesz tu również zasady administrowania systemem za pomocą poleceń wydawanych w trybie tekstowym. Dzięki zadaniom znajdującym się w książce zastosujesz poznaną wiedzę w praktyce.

Jeśli chcesz wykorzystać pełnię możliwości Linuksa, powinieneś poznać zasady korzystania z trybu tekstowego. Dzięki tej książce zrobisz to bez problemu.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Linux. Komendy i polecenia. Praktyczne przyk³ady Autorzy: Kazimierz Lal, Tomasz Rak ISBN: 83-7361-994-1 Format: B5, stron: 264 Poznaj zastosowanie pow³ok tekstowych Linuksa • Sk³adnia poleceñ • Wyra¿enia regularne • Tworzenie skryptów pow³oki Rosn¹ca popularnoœæ Linuksa poci¹gnê³a za sob¹ rozwój œrodowisk graficznych, dziêki którym mo¿liwe jest korzystanie z systemu bez jakiejkolwiek znajomoœci konsoli tekstowej i jej poleceñ. Narzêdzia oferowane przez œrodowiska graficzne takie jak KDE czy Gnome umo¿liwiaj¹ równie¿ administrowanie systemem, ale w nieco ograniczonym zakresie. Pe³ny dostêp do wszystkich funkcji systemu nadal mo¿liwy jest jedynie za poœrednictwem trybu tekstowego. Jednak iloœæ poleceñ i ich parametrów skutecznie odstrasza wielu u¿ytkowników Linuksa od jakichkolwiek prób opanowania mo¿liwoœci konsoli. Ksi¹¿ka „Linux. Komendy i polecenia. Praktyczne przyk³ady” przedstawia najczêstsze zastosowania pow³oki tekstowej Linuksa. Czytaj¹c j¹, poznasz typy pow³ok tekstowych stosowane w ró¿nych dystrybucjach systemu Linux oraz nauczysz siê korzystaæ z wyra¿eñ regularnych, filtrów i potoków. Dowiesz siê, jak definiowaæ zmienne i jak tworzyæ skrypty pow³oki za pomoc¹ jêzyka C. Znajdziesz tu równie¿ zasady administrowania systemem za pomoc¹ poleceñ wydawanych w trybie tekstowym. Dziêki zadaniom znajduj¹cym siê w ksi¹¿ce zastosujesz poznan¹ wiedzê w praktyce. • Metaznaki i wyra¿enia regularne • Stosowanie filtrów i potoków • Definiowanie zmiennych pow³oki • Wyra¿enia arytmetyczne i konstrukcje steruj¹ce • Tworzenie skryptów pow³oki • Zarz¹dzanie procesami, kontami u¿ytkowników i prawami dostêpu • Tworzenie prostych elementów graficznych Jeœli chcesz wykorzystaæ pe³niê mo¿liwoœci Linuksa, powinieneœ poznaæ zasady korzystania z trybu tekstowego. Dziêki tej ksi¹¿ce zrobisz to bez problemu. Spis treści Wprowadzenie .................................................................................. 7 Część I ...........................................................................................9 Rozdział 1. Powłoki systemu Linux ................................................................... 11 Rozdział 2. Podstawowe polecenia powłokowe .................................................. 13 2.1. Składnia poleceń ...................................................................................................... 13 2.2. Metaznaki ................................................................................................................ 14 2.2.1. Metaznaki *, ? i [...] ...................................................................................... 14 2.2.2. Metaznaki z listami wzorców w powłoce Korna ........................................... 16 2.2.3. Metaznaki rozwijające nazwy ścieżek .......................................................... 17 2.3. Wyrażenia regularne ................................................................................................ 18 2.3.1. Znak kropki . ................................................................................................. 20 2.3.2. Symbol $ ....................................................................................................... 20 2.3.3. Symbol ^ ....................................................................................................... 20 2.3.4. Symbol * ....................................................................................................... 20 2.3.5. Symbole [ ] i [^ ] ........................................................................................... 21 2.3.6. Symbol {m,n} ............................................................................................. 22 2.3.7. Symbol (...) ................................................................................................. 23 2.3.8. Operatory rozszerzające w egrep i awk ......................................................... 23 2.4. Filtry ........................................................................................................................ 24 2.4.1. Polecenia grep, egrep i fgrep ......................................................................... 25 2.4.2. Polecenie cut ................................................................................................. 27 2.4.3. Polecenie sort ................................................................................................ 28 2.4.4. Polecenie uniq ............................................................................................... 29 2.4.5. Polecenie tr ................................................................................................... 30 2.4.6. Edytor strumieniowy sed ............................................................................... 31 2.4.7. Filtr tekstowy awk ......................................................................................... 34 2.5. Przeadresowanie wejścia-wyjścia ............................................................................ 37 2.5.1. Operator ..................................................................................................... 39 2.5.2. Operator ..................................................................................................... 40 2.5.3. Operator ................................................................................................... 40 2.5.4. Operator [-]ogr .......................................................................................... 40 2.5.5. Operator 2 ................................................................................................... 41 2.5.6. Operator 2 1 .............................................................................................. 41 2.5.7. Przeadresowanie w powłoce C ...................................................................... 42 2.5.8. Zmienna noclobber ....................................................................................... 43 2.6. Potoki ...................................................................................................................... 43 2.6.1. Polecenie tee ................................................................................................. 45 4 Linux. Komendy i polecenia. Praktyczne przykłady Rozdział 3. Zmienne powłoki ............................................................................ 47 3.1. Zmienne parametryczne .......................................................................................... 47 3.2. Zmienne środowiskowe ........................................................................................... 48 3.3. Zmienne programowe .............................................................................................. 51 3.4. Zmienne tablicowe .................................................................................................. 52 3.5. Nadzorowanie przypisywania wartości zmiennym .................................................. 53 Rozdział 4. Cytowanie ...................................................................................... 57 4.1. Apostrofy ................................................................................................................. 58 4.2. Cudzysłowy ............................................................................................................. 58 4.3. Lewy ukośnik .......................................................................................................... 60 4.4. Znaki akcentu .......................................................................................................... 60 Rozdział 5. Decyzje, powtarzanie i wyrażenia arytmetyczne ................................ 63 5.1. Polecenie test ........................................................................................................... 64 5.2. Polecenie expr ......................................................................................................... 67 5.3. Wyrażenia arytmetyczne w powłokach Korna i Bash ............................................. 69 5.3.1. Polecenie let .................................................................................................. 71 5.4. Konstrukcje sekwencyjne ........................................................................................ 72 5.5. Konstrukcje warunkowe .......................................................................................... 73 5.5.1. Konstrukcja if ................................................................................................ 73 5.5.2. Konstrukcja case ........................................................................................... 74 5.6. Konstrukcje iteracyjne ............................................................................................. 75 5.6.1. Pętla for ......................................................................................................... 75 5.6.2. Pętla while ..................................................................................................... 76 5.6.3. Pętla until ...................................................................................................... 78 5.6.4. Polecenie xargs ............................................................................................. 78 5.7. Funkcje .................................................................................................................... 79 5.8. Wyrażenia arytmetyczne i konstrukcje sterujące w powłoce C ............................... 81 5.8.1. Konstrukcja if ................................................................................................ 83 5.8.2. Konstrukcja case ........................................................................................... 84 5.8.3. Konstrukcja forech ........................................................................................ 85 5.8.4. Pętla while ..................................................................................................... 85 5.8.5. Polecenie repeat ............................................................................................ 85 Rozdział 6. Praca z wykorzystaniem powłoki ..................................................... 87 6.1. Określenie środowiska powłoki ............................................................................... 87 6.2. Interaktywna praca z powłoką ................................................................................. 89 6.2.1. Procesy i rodzaje ich pracy ........................................................................... 89 6.2.2. Sterowanie zadaniami ................................................................................... 90 6.2.3. Historia poleceń ............................................................................................ 96 6.3. Pisanie skryptów .................................................................................................... 102 6.3.1. Uruchamianie skryptów .............................................................................. 104 6.3.2. Listy opcji i argumentów ............................................................................ 105 6.3.3. Zmienne w skryptach .................................................................................. 108 6.4. Edytor vi ................................................................................................................ 110 Rozdział 7. Nadawanie praw dostępu .............................................................. 115 7.1. Rodzaje praw dostępu ............................................................................................ 116 7.2. Klasy praw dostępu ............................................................................................... 117 7.3. Ustawianie ochrony pliku ...................................................................................... 119 7.3.1. Polecenie chmod ......................................................................................... 119 7.3.2. Określenie domyślnych praw dostępu do plików i katalogów .................... 122 7.3.3. Bity set-user-ID i set-group-ID ................................................................... 122 Spis treści 5 Rozdział 8. Grafika w powłoce ........................................................................ 125 8.1. Okna dialogowe ..................................................................................................... 125 8.1.1. Okna wyboru ............................................................................................... 126 8.1.2. Okna wiadomości ........................................................................................ 127 8.1.3. Okna informacyjne ...................................................................................... 128 8.1.4. Okna wprowadzania danych ....................................................................... 129 8.1.5. Okna tekstowe ............................................................................................. 130 8.1.6. Okna listy wyboru ....................................................................................... 131 8.1.7. Okna postępu .............................................................................................. 135 Część II ......................................................................................139 Rozdział 9. Wprowadzenie do zadań ................................................................ 141 9.1. Ustawienie środowiska do ćwiczeń ....................................................................... 141 9.2. Logowanie do sytemu i rozpoczęcie pracy w wierszu poleceń .............................. 143 Rozdział 10. Zadania ........................................................................................ 145 10.1. Metaznaki ............................................................................................................ 145 10.2. Wyrażenia regularne i filtry ................................................................................. 146 10.3. Przeadresowanie wejścia-wyjścia ........................................................................ 149 10.4. Potoki i polecenie tee ........................................................................................... 150 10.5. Zmienne ............................................................................................................... 150 10.6. Cytowanie ............................................................................................................ 151 10.7. Polecenia test i expr — wyrażenia arytmetyczne ................................................ 152 10.8. Procesy i sterowanie zadaniami ........................................................................... 152 10.9. Historia poleceń ................................................................................................... 153 10.10. Pisanie skryptów i konstrukcje sterujące ........................................................... 154 10.11. Edytor vi ............................................................................................................ 156 10.12. Prawa dostępu do plików i katalogów ............................................................... 156 10.13. Grafika w powłoce ............................................................................................ 158 Rozdział 11. Odpowiedzi do zadań ..................................................................... 161 11.1. Metaznaki ............................................................................................................ 161 11.2. Wyrażenia regularne i filtry ................................................................................. 165 11.3. Przeadresowanie wejścia-wyjścia ........................................................................ 182 11.4. Potoki i polecenie tee ........................................................................................... 185 11.5. Zmienne ............................................................................................................... 188 11.6. Cytowanie ............................................................................................................ 192 11.7. Polecenia test i expr — wyrażenia arytmetyczne ................................................ 194 11.8. Procesy i sterowanie zadaniami ........................................................................... 197 11.9. Historia poleceń ................................................................................................... 198 11.10. Pisanie skryptów i konstrukcje sterujące ........................................................... 206 11.11. Edytor vi ............................................................................................................ 213 11.12. Prawa dostępu do plików i katalogów ............................................................... 219 11.13. Grafika w powłoce ............................................................................................ 226 Dodatki ......................................................................................249 Bibliografia ................................................................................... 251 Skorowidz ..................................................................................... 253 Rozdział 4. Cytowanie Domyślnym działaniem powłoki jest obliczanie wartości i podstawianie. Wiersz pole- ceń jest przeglądany, spacje dzielą go na słowa, napotkane znaki specjalne wskazują, jakie czynności mają być wykonane, a wyniki są wstawiane w odpowiednie miejsce wiersza. Nie zawsze jednak takie działanie powłoki jest pożądane [1] [11] [13] [18]. Może się zdarzyć, że w pewnych sytuacjach powłoka zinterpretuje wprowadzone ko- mendy niezgodnie z intencją użytkownika. Można się przed tym zabezpieczyć, odbie- rając niektórym znakom (traktowanym przez powłokę w sposób szczególny) ich spe- cjalne znaczenie. Służy do tego mechanizm cytowania znaków (ang. quoting). Za pomocą cytowania chroni się spacje występujące w wierszu poleceń (cytowany ciąg znaków jest interpretowany jak pojedyncze słowo) oraz nadzoruje rozwinięcia (w szcze- gólności nazw plików i zmiennych). Znaki cytowania rozróżniane przez powłokę zostały przedstawione w tabeli 4.1. Tabela 4.1. Znaki cytowania Znak(i) Brak cytowania Brak cytowania oznacza, że wszystkie słowa wydzielone za pomocą spacji są Opis Apostrofy ’ciag_znakow’ Cudzysłowy ciag_znakow Lewy ukośnik c Akcenty `polecenie` interpretowane przez powłokę. Tekst zawarty w apostrofach jest chroniony. Cały ciag_znakow jest przesyłany jako argument do polecenia. Tylko znaki $, oraz znak akcentu ` mają specjalne znaczenie w ciągu_znaków. Wszystkie inne znaki są chronione. Cudzysłów zapewnia jednoznaczną interpretację ciągu znaków, nawet w przypadku użycia znaku spacji. Znak występujący po jest chroniony przed interpretacją przez powłokę. Polecenie umieszczone w akcentach jest wykonywane przez podpowłoki i w jego miejsce podstawiany jest uzyskany wynik. Analiza dokonywana przez podpowłoki przebiega w zwykły sposób. Brane są pod uwagę włączone znaki cytowania. 58 Część I 4.1. Apostrofy Apostrofy są wygodnym sposobem na to, by ciąg znaków pozbawić specjalnego zna- czenia. Znaki znajdujące się pomiędzy otwierającym i zamykającym apostrofem stają się znakami zwykłymi. Ponadto apostrofy łączą tekst w jeden argument. Spacja nie jest wtedy separatorem argumentów. Przykład 4.1. Apostrofy użyte w poniższym poleceniu grep sprawiają, że ciąg znaków zapisz wia- domosc potraktowany zostanie jako jeden argument wyszukiwany w pliku dane: grep ’zapisz wiadomosc’ dane Jeżeli nie użylibyśmy znaków apostrofu i zapisalibyśmy polecenie grep w takiej postaci: grep zapisz wiadomosc dane słowo zapisz szukane byłoby w plikach wiadomosc i dane. Przykład 4.2. Załóżmy, że wykonana została sekwencja poleceń: zmienna=’wartosc wpisana do zmiennej’ echo $zmienna Wynikiem będzie wyświetlenie na ekranie ciągu znaków: wartosc wpisana do zmiennej Gdy użyjemy polecenia: echo ’$zmienna’ znak $ utraci specjalne znaczenie i na ekranie otrzymamy: $zmienna W analogiczny sposób swoje specjalne znaczenie tracą wszystkie inne znaki specjalne. Łatwo możemy się domyślić, co by się wydarzyło, gdybyśmy nie zastosowali apo- strofów. 4.2. Cudzysłowy Cudzysłowy działają podobnie jak apostrofy, ale nie pozbawiają wszystkich znaków specjalnych ich znaczenia. Znaki $, oraz ` utrzymują swoje specjalne znaczenie w ciągu znaków. W cudzysłowach możliwe jest podstawianie wartości zmiennych, ale podstawianie nazw plików nie jest już możliwe. Podstawianie wykonywane na zmiennych umieszczonych wewnątrz cudzysłowów różni się nieco od zwykłego pod- stawiania w wierszu poleceń. Wynika to z ochrony zapewnianej przez cudzysłowy. Rozdział 4. ♦ Cytowanie 59 Przykład 4.3. Przeanalizujmy skrypt: $ zmienna= Ochrona spacji zawartych w tekscie $ echo $zmienna Ochrona spacji zawartych w tekscie $ echo $zmienna Ochrona spacji zawartych w tekscie Umieszczenie zmiennej w cudzysłowie powoduje ochronę spacji w niej umieszczonych. Normalnie powłoka przetwarza zmienną w ten sposób, że usuwa wszystkie nadmia- rowe spacje i każdy element traktuje oddzielnie. W naszym przykładzie polecenie: $ echo $zmienna usuwa spacje poprzedzające poszczególne słowa, pobiera te słowa jako oddzielne ar- gumenty i wyświetla, rozdzielając je pojedynczymi spacjami. Gdy mamy do czynienia z zapisem w cudzysłowach: $ echo $zmienna spacje są chronione i polecenie echo otrzymuje cały ciąg znaków jako pojedynczy ar- gument. Przykład 4.4. Rozważmy teraz przykład obrazujący różnice między użyciem apostrofów, cudzy- słowów lub nieużyciem żadnego z tych znaków. Zakładamy, że w katalogu bieżącym istnieje plik tekst oraz istnieje zmienna zm o wartości napis. $ echo Plik tekst zawiera $zm Plik tekst zawiera napis $echo ’Plik teks* zawiera $zm’ Plik teks* zawiera $zm $echo Plik teks* zawiera $zm Plik teks* zawiera napis Apostrofy pozbawiają specjalnego znaczenia znaki * i $, a cudzysłów pozbawia spe- cjalnego znaczenia tylko znak *. Przykład 4.5. Załóżmy, że chcemy za pomocą polecenia grep wyszukać wiersze w pliku abonenci według wzorca zawartego w zmiennej dane o wartości Jan Kowalski. Polecenie: grep $dane abonenci po wstawieniu wartości zmiennej będzie miało postać: grep Jan Kowalski abonenci i spowoduje, że grep będzie szukał wyrazu Jan w plikach Kowalski i abonenci. Do- piero zastosowanie cudzysłowów: grep $dane abonenci 60 Część I pozwoli uzyskać polecenie: grep Jan Kowalski abonenci i da pożądany efekt. 4.3. Lewy ukośnik Lewy ukośnik służy do pozbawienia specjalnego znaczenia znaku, który występuje za nim. Można w ten sposób chronić dowolny znak w dowolnym miejscu. Znak jest często używany wewnątrz cudzysłowów do ochrony następnych znaków cudzysłowu, na przykład: $ echo Powiesc pt. Lalka Powiesc pt. Lalka Innym zastosowaniem znaku jest ochrona przed podstawianiem przez powłokę nazw plików lub wartości zmiennych. W tym celu za jego pomocą należy „zasłonić” znaki specjalne: $ echo To chyba za drogo? To chyba za drogo? Znak lewego ukośnika jest więc wygodnym narzędziem, które bardzo ułatwia nadzo- rowanie podstawień wykonywanych przez powłokę. 4.4. Znaki akcentu Znaki akcentu ` powodują, że powłoka uważa wszystko, co znajduje się pomiędzy nimi, za polecenie. Dzięki temu są one bardzo użyteczne przy pisaniu skryptów i pro- gramów, a szczególnie przydają się do przypisywania wartości zmiennym. Pomiędzy apostrofami można umieścić dowolne polecenie lub zestaw poleceń. Każde z nich bę- dzie wykonywane, jakby zostało wprowadzone w wierszu poleceń. Taki efekt bierze się stąd, że każde polecenie jest wykonywane we własnej podpowłoce. Oznacza to, że polecenie takie nie będzie pamiętane po powrocie do powłoki, z której zostało wywo- łane. Przykład 4.6. Przeanalizujmy skrypt: $ data=date $ echo $data date $ data=`date` $ echo $data Mon May 29 19:58:29 MDT 2005 Rozdział 4. ♦ Cytowanie 61 Początkowo zmiennej data został przypisany ciąg znaków date. Powłoka uznała wszyst- kie znaki po prawej stronie znaku równości za część stałej, która ma stanowić wartość zmiennej. W kolejnym poleceniu użyte zostały znaki akcentu: $ data=`date` dzięki czemu wynik polecenia date zastąpił samo polecenie. Ostatecznie zmiennej data została przypisana bieżąca data. Przykład 4.7. Aby wyświetlić informację o liczbie plików w bieżącym katalogu, można użyć polecenia: $ echo Jest `ls|wc –l` pliki w `pwd` Znaki ` spowodują podstawienie wartości w miejsce poleceń ls|wc –l i pwd, co przy- kładowo może dać: Jest 23 pliki w /home/jan
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Linux. Komendy i polecenia. Praktyczne przykłady
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: