Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00219 003486 18804680 na godz. na dobę w sumie
Linux. Komendy i polecenia. Wydanie III - książka
Linux. Komendy i polecenia. Wydanie III - książka
Autor: Liczba stron: 144
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-2602-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> linux
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Odkryj wielką siłę drzemiącą w Linuksie!

Linux, jeden z najbardziej znanych i wydajnych systemów operacyjnych, wśród wielu użytkowników komputerów powoli staje się realną alternatywą dla Windows. Pomijając już nawet jego niesamowitą elastyczność, małe wymagania i świetnie działającą społeczność, otwartą na potrzeby nowych członków, atutem Linuksa jest możliwość sterowania nim z poziomu wiersza poleceń, co wydatnie skraca czas operacji i pozwala na pełną kontrolę pracy. Taka komunikacja z systemem jest najefektywniejszym rozwiązaniem i wbrew pozorom wcale nie wymaga od użytkownika znajomości żadnej czarnej magii.

Dziś do Twoich rąk trafia trzecie już, uzupełnione o nowy rozdział wydanie popularnej książki 'Linux. Komendy i polecenia ', niezwykle przydatnej początkującym adeptom tego systemu. Znajdziesz w niej wszystko, co trzeba wiedzieć podczas obsługi Linuksa z poziomu linii poleceń - od kwestii instalacji, przez zasady zarządzania zawartością komputera, aż po szczegółowe zagadnienia z zakresu administrowania systemem. Dowiesz się także, co to są skrypty powłoki i nauczysz się używać zaawansowanych poleceń oszczędzających Twój czas.

W książce omówiono następujące tematy:

Linux - naucz się praktycznej i efektywnej obsługi systemu!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Linux. Komendy i polecenia. Wydanie III Autor: £ukasz Sosna ISBN: 978-83-246-2602-1 Format: 115×170, stron: 144 Odkryj wielk¹ si³ê drzemi¹c¹ w Linuksie! (cid:127) Jak zainstalowaæ Linux i zarz¹dzaæ zasobami komputera z tym systemem? (cid:129) Co trzeba wiedzieæ o administrowaniu systemem i tworzeniu skryptów pow³oki? (cid:129) Jakie dodatkowe komendy i polecenia warto poznaæ w pierwszej kolejnoœci? Linux, jeden z najbardziej znanych i wydajnych systemów operacyjnych, wœród wielu u¿ytkowników komputerów powoli staje siê realn¹ alternatyw¹ dla Windows. Pomijaj¹c ju¿ nawet jego niesamowit¹ elastycznoœæ, ma³e wymagania i œwietnie dzia³aj¹c¹ spo³ecznoœæ, otwart¹ na potrzeby nowych cz³onków, atutem Linuksa jest mo¿liwoœæ sterowania nim z poziomu wiersza poleceñ, co wydatnie skraca czas operacji i pozwala na pe³n¹ kontrolê pracy. Taka komunikacja z systemem jest najefektywniejszym rozwi¹zaniem i wbrew pozorom wcale nie wymaga od u¿ytkownika znajomoœci ¿adnej czarnej magii. Dziœ do Twoich r¹k trafia trzecie ju¿, uzupe³nione o nowy rozdzia³ wydanie popularnej ksi¹¿ki „Linux. Komendy i polecenia”, niezwykle przydatnej pocz¹tkuj¹cym adeptom tego systemu. Znajdziesz w niej wszystko, co trzeba wiedzieæ podczas obs³ugi Linuksa z poziomu linii poleceñ — od kwestii instalacji, przez zasady zarz¹dzania zawartoœci¹ komputera, a¿ po szczegó³owe zagadnienia z zakresu administrowania systemem. Dowiesz siê tak¿e, co to s¹ skrypty pow³oki i nauczysz siê u¿ywaæ zaawansowanych poleceñ oszczêdzaj¹cych Twój czas. W ksi¹¿ce omówiono nastêpuj¹ce tematy: (cid:129) Dostêpne dystrybucje (cid:129) Instalacja systemu (cid:129) Œrodowisko pracy i logowanie siê do systemu (cid:129) Dyski i partycje (cid:129) Operacje na plikach i katalogach (cid:129) Prawa dostêpu, zmiana has³a i zmiana pow³oki (cid:129) Informacje o sprzêcie i u¿ytkownikach (cid:129) Poziom uruchomienia systemu (cid:129) Demony us³ug (cid:129) U¿ytkownicy i grupy (cid:129) Tworzenie skryptów pow³oki (cid:129) Dodatkowe informacje o plikach i katalogach Linux – naucz siê praktycznej i efektywnej obs³ugi systemu! Spis treļci Wprowadzenie do systemu Linux ...............................................7 8 Czym jest Linux? 9 Dostöpne dystrybucje — jak wybraè odpowiedniñ dla siebie? Instalacja systemu 9 1. Korzystanie z komputera pracujécego pod kontrolé systemu Linux .......................................................14 ćrodowisko pracy 14 16 Logowanie siö do systemu 17 Bezpieczne wyäñczanie i restart komputera 18 UĔytkownicy systemu Linux Co znajduje siö w poszczególnych katalogach systemu? 19 21 Dyski i partycje w systemie Pomoc na stronach MAN 22 2. Zarzédzanie zasobami komputera ............................................23 23 24 34 35 36 38 38 39 40 Pliki i katalogi w systemie WyĈwietlanie zawartoĈci katalogu Przechodzenie pomiödzy katalogami Tworzenie katalogów Usuwanie katalogów Tworzenie plików Usuwanie plików WyĈwietlenie zawartoĈci pliku Zmiana dat modyfikacji plików i dostöpu do nich 3 Kopiowanie plików i katalogów Przenoszenie plików i katalogów oraz zmiana ich nazwy Nadawanie praw dostöpu do plików i katalogów Zmiana hasäa Zmiana powäoki Uzyskiwanie informacji o typie pliku Zmiana wäaĈciciela i grupy pliku Wyszukiwanie plików i katalogów Wypisywanie iloĈci bajtów, säów i linii Porównywanie plików lub zakresów bajtów Uzyskiwanie informacji o iloĈci wolnego miejsca na partycjach Ustalanie, ile miejsca zajmuje plik lub katalog Polecenia more i less Montowanie i odmontowywanie systemów plików Aktualna ĈcieĔka, pod którñ pracujemy Przeäñczanie siö na konto innego uĔytkownika Uzyskiwanie informacji o sprzöcie Przeglñdanie kalendarza Aktualizacja daty i czasu Kontrolowanie wysyäania wiadomoĈci Wysyäanie wiadomoĈci do innego uĔytkownika Wysyäanie wiadomoĈci z pliku tekstowego Wysyäanie komunikatów do wszystkich sieci z pliku tekstowego Pokazywanie ostatnio zalogowanych uĔytkowników Sprawdzanie, kto jest aktualnie zalogowany na naszym komputerze Informacja o tym, kto jest zalogowany do systemu Sprawdzanie swojej nazwy uĔytkownika Pokazywanie lub ustawianie nazwy hosta systemowego 43 46 48 52 53 54 55 56 62 63 64 65 67 68 70 70 71 75 77 82 82 83 83 83 86 86 86 87 4 _ Spis treļci WyĈwietlanie i ustalanie parametrów interfejsu sieciowego Wyszukiwanie nazwy lub adresu IP zdalnego komputera Sprawdzanie, czy dana domena jest juĔ zarejestrowana Sprawdzenie dostöpnoĈci hosta Czas, jaki upäynñä od uruchomienia systemu 89 90 91 91 92 3. Administrowanie systemem ......................................................93 93 94 96 99 99 Poziom uruchomienia systemu Demony usäug UĔytkownicy Grupy Szukanie äaþcuchów w bazie whatis 4. Tworzenie skryptów powĥoki ..................................................100 102 103 106 107 112 114 115 115 115 116 117 117 Zmienne Wypisywanie tekstu na ekranie uĔytkownika WartoĈci logiczne Polecenie test Instrukcja if Instrukcja case Pötla while Pötla until Pötla for Break Continue Argumenty pobierane z wiersza powäoki 5. Polecenia dodatkowe ................................................................118 118 123 124 SSH Historia poleceþ uĔytych w powäoce Wypisywanie pierwszych wierszy pliku Spis treļci _ 5 Wypisywanie ostatnich linii pliku Uzyskiwanie informacji o trybie tworzenia nowych plików i katalogów WyĈwietlanie atrybutów plików i katalogów Dodatkowe prawa dostöpu do plików Sprawdzanie dodatkowych uprawnieþ do plików Wyszukiwanie danych w plikach 125 126 127 128 129 129 Skorowidz ................................................................................. 139 6 _ Spis treļci Rozdziaĥ 4. Tworzenie skryptów powĥoki Pisanie skryptów powäoki to programowanie odpowiednich in- strukcji — programów, które usprawniajñ wykonywanie wielu czynnoĈci. Skrypty powäoki obsäugujñ zmienne, instrukcje wa- runkowe, pötle i wiele innych przydatnych elementów. Skrypty powäoki to po prostu zgrupowane polecenia zapisane w jednym pliku. Podobnie jak przy wpisywaniu poleceþ w okien- ku terminala, powinieneĈ pamiötaè o tym, jak bödñ one wpisywane do pliku. Pamiötaj o tym, Ĕe kaĔda nowa linia to nowe polecenie, wiöc nie moĔna zapisywaè polecenia w dwóch liniach. Na przykäad, aby wyĈwietliè listö zawartoĈci swojego katalogu gäównego, caäe polecenie trzeba zapisaè w jednej linii, poniewaĔ zapisanie go w dwóch lub wiöcej spowoduje bäñd. #!/bin/bash vdir /home/lukasz [lukasz@localhost ~]$ ./skrypt razem 44 drwx------ 5 lukasz lukasz 4096 gru 29 19:50 Desktop drwxrwxr-x 2 lukasz lukasz 4096 lis 24 2005 Dokumenty drwxrwxr-x 2 lukasz lukasz 4096 lis 24 2005 Muzyka drwxrwxr-x 2 lukasz lukasz 4096 lis 24 2005 Obrazy -rw-r--r-- 1 lukasz lukasz 0 maj 24 13:04 pik.txt -rw-r--r-- 1 lukasz lukasz 7 maj 24 17:30 plik2.txt -rw-r--r-- 1 lukasz lukasz 7 maj 24 17:30 plik.txt drwxrwxr-x 2 lukasz lukasz 4096 lis 24 2005 Pobieranie -rwxrwxrwx 1 lukasz lukasz 32 cze 10 13:41 skrypt -rwxrwxrwx 1 lukasz lukasz 31 cze 10 13:41 skrypt~ drwx------ 6 lukasz lukasz 4096 maj 24 13:07 tmp drwxrwxr-x 2 lukasz lukasz 4096 lis 24 2005 Wideo ./skrypt: line 3: /home/lukasz: is a directory Poprawnie zapisany skrypt bödzie wyglñdaä nastöpujñco: #!/bin/bash vdir /home/lukasz 100 _ Linux. Komendy i polecenia. Leksykon kieszonkowy Wykonanie skryptu da poĔñdany efekt — listö zawartoĈci ka- talogu gäównego. [lukasz@localhost ~]$ ./skrypt razem 44 drwx------ 5 lukasz lukasz 4096 gru 29 19:50 Desktop drwxrwxr-x 2 lukasz lukasz 4096 lis 24 2005 Dokumenty drwxrwxr-x 2 lukasz lukasz 4096 lis 24 2005 Muzyka drwxrwxr-x 2 lukasz lukasz 4096 lis 24 2005 Obrazy -rw-r--r-- 1 lukasz lukasz 0 maj 24 13:04 pik.txt -rw-r--r-- 1 lukasz lukasz 7 maj 24 17:30 plik2.txt -rw-r--r-- 1 lukasz lukasz 7 maj 24 17:30 plik.txt drwxrwxr-x 2 lukasz lukasz 4096 lis 24 2005 Pobieranie -rwxrwxrwx 1 lukasz lukasz 31 cze 10 13:41 skrypt -rwxrwxrwx 1 lukasz lukasz 29 cze 10 13:40 skrypt~ drwx------ 6 lukasz lukasz 4096 maj 24 13:07 tmp drwxrwxr-x 2 lukasz lukasz 4096 lis 24 2005 Wideo Skrypty powäoki muszñ zostaè poprzedzone odpowiedniñ instruk- cjñ odwoäujñcñ siö do interpretera powäoki, której uĔywamy. #!/bin/bash Dodatkowo plik taki musi mieè prawa do wykonywania, które naleĔy nadaè mu poleceniem chmod (opisywanym we wczeĈniejszej czöĈci ksiñĔki). [lukasz@localhost ~]$ chmod 777 skrypt W celu uruchomienia skryptu naleĔy odpowiednio go wywoäaè. Zapiszmy skrypt w pliku skrypt. Wówczas mamy go w katalogu gäównym uĔytkownika i aby go wywoäaè, nie wystarczy wpisaè jego nazwy, gdyĔ powäoka bödzie wyszukiwaäa polecenia o takiej nazwie w ĈcieĔkach wyszukiwania. Przed skryptem naleĔy wpisaè peänñ ĈcieĔkö dostöpu do niego, zaczynajñc od znaku /, a gdy jesteĈmy w katalogu, w którym jest umieszczony skrypt, wystar- czy wpisaè ./ (aktualny katalog, w którym znajduje siö skrypt). W takim wypadku bödziemy mieli pewnoĈè, Ĕe skrypt siö uruchomi. [lukasz@localhost ~]$ ./skrypt Rozdziaĥ 4. Tworzenie skryptów powĥoki _ 101 Drugim sposobem uruchamiania skryptu jest uĔycie powäoki i prze- kazanie do niej skryptu w formie argumentu. [lukasz@localhost ~]$ bash skrypt razem 44 drwx------ 5 lukasz lukasz 4096 gru 29 19:50 Desktop drwxrwxr-x 2 lukasz lukasz 4096 lis 24 2005 Dokumenty drwxrwxr-x 2 lukasz lukasz 4096 lis 24 2005 Muzyka drwxrwxr-x 2 lukasz lukasz 4096 lis 24 2005 Obrazy -rw-r--r-- 1 lukasz lukasz 0 maj 24 13:04 pik.txt -rw-r--r-- 1 lukasz lukasz 7 maj 24 17:30 plik2.txt -rw-r--r-- 1 lukasz lukasz 7 maj 24 17:30 plik.txt drwxrwxr-x 2 lukasz lukasz 4096 lis 24 2005 Pobieranie -rwxrwxrwx 1 lukasz lukasz 31 cze 10 13:42 skrypt -rwxrwxrwx 1 lukasz lukasz 32 cze 10 13:41 skrypt~ drwx------ 6 lukasz lukasz 4096 maj 24 13:07 tmp drwxrwxr-x 2 lukasz lukasz 4096 lis 24 2005 Wideo Trzecim sposobem uruchomienia skryptu w aktualnej powäoce jest uĔycie znaku specjalnego. Dokonujemy tego za pomocñ znaku .. [lukasz@localhost ~]$ . skrypt razem 44 drwx------ 5 lukasz lukasz 4096 gru 29 19:50 Desktop drwxrwxr-x 2 lukasz lukasz 4096 lis 24 2005 Dokumenty drwxrwxr-x 2 lukasz lukasz 4096 lis 24 2005 Muzyka drwxrwxr-x 2 lukasz lukasz 4096 lis 24 2005 Obrazy -rw-r--r-- 1 lukasz lukasz 0 maj 24 13:04 pik.txt -rw-r--r-- 1 lukasz lukasz 7 maj 24 17:30 plik2.txt -rw-r--r-- 1 lukasz lukasz 7 maj 24 17:30 plik.txt drwxrwxr-x 2 lukasz lukasz 4096 lis 24 2005 Pobieranie -rwxrwxrwx 1 lukasz lukasz 31 cze 10 13:42 skrypt -rwxrwxrwx 1 lukasz lukasz 32 cze 10 13:41 skrypt~ drwx------ 6 lukasz lukasz 4096 maj 24 13:07 tmp drwxrwxr-x 2 lukasz lukasz 4096 lis 24 2005 Wideo Zmienne Zmienne to elementy, które mogñ przechowywaè wartoĈci. W po- wäoce istniejñ zmienne mogñce przechowywaè wartoĈci logiczne, tekst i liczby. Nie trzeba deklarowaè typu zmiennej na samym poczñtku skryptu — wystarczy podaè dla niej wartoĈè podczas wpisywania skryptu. 102 _ Linux. Komendy i polecenia. Leksykon kieszonkowy Zmiennñ definiuje przypisywana do niej wartoĈè. WartoĈè do zmiennej najlepiej wpisywaè w cudzysäowach (przy póĒniejszych manipulacjach jej wartoĈciñ lub próbach uĔycia w innym miejscu skryptu cudzysäów zabezpiecza nas przed wystñpieniem bäödu). Zadeklarujmy zmiennñ nazywajñcñ siö zmienna i zawierajñcñ säowo tekst. #!/bin/bash zmienna= tekst Jak widaè, zmienna jest zwykäym tekstem. Przy jej deklarowaniu nie trzeba dodawaè Ĕadnych znaków specjalnych przed czy za niñ. #!/bin/bash zmienna= tekst echo zmienna Przy wyĈwietlaniu wartoĈci zapisanej w zmiennej naleĔy poprze- dziè jñ znakiem dolara „$”, aby wyĈwietlanie zadziaäaäo, to zna- czy aby wyĈwietliäa siö jej wartoĈè, a nie nazwa zmiennej. #!/bin/bash zmienna= tekst echo $zmienna GdybyĈmy nie dodali znaku dolara przed nazwñ zmiennej w in- strukcji echo, po wywoäaniu tego skryptu zostanie wyĈwietlona na ekranie wartoĈè tekst zamiast wartoĈci zmienna. [lukasz@localhost ~]$ ./skrypt zmienna Skrypt bez dodania znaku dolara przed nazwî zmiennej [lukasz@localhost ~]$ ./skrypt tekst Skrypt ze znakiem dolara przed nazwî zmiennej Wypisywanie tekstu na ekranie uŜytkownika Do wypisywania tekstu uĔywamy kilku poleceþ, spoĈród których najpopularniejszym jest echo. Rozdziaĥ 4. Tworzenie skryptów powĥoki _ 103 W celu wypisania tekstu na ekranie uĔytkownika po poleceniu echo deklarujemy tekst, który zostanie wyĈwietlony po wywoäaniu skryptu. #!/bin/bash echo To jest tekst Po wywoäaniu tego skryptu otrzymamy rezultat: [lukasz@localhost ~]$ ./skrypt To jest tekst -n -e -E Parametr ten nie wypisze na koþcu linii znaku nowej linii, dziöki czemu wszystkie informacje zostanñ wypisane w jed- nym wierszu. #!/bin/bash echo -n To jest tekst echo To jest tekst [lukasz@localhost ~]$ ./skrypt To jest tekstTo jest tekst Parametr ten rozpoznaje i interpretuje wszystkie znaki spe- cjalne wpisywane przez nas do skryptu. Znaki specjalne deklaruje siö przez poprzedzenie ich znakiem backslasha. #!/bin/bash echo -e To jest tekst\a [lukasz@localhost ~]$ ./skrypt To jest tekst Parametr ten powoduje nieinterpretowanie znaków specjal- nych we wpisywanym tekĈcie i pomija ich wykonanie. #!/bin/bash echo -E To jest tekst\a [lukasz@localhost ~]$ ./skrypt To jest teksta 104 _ Linux. Komendy i polecenia. Leksykon kieszonkowy \a \b \c \f \n \r \t Parametr powoduje pojawienie siö alarmu w postaci sygnaäu dĒwiökowego. #!/bin/bash echo -e To jest tekst\a Ten parametr po wypisaniu tekstu przesuwa kursor o jeden znak bliĔej poczñtku tekstu. #!/bin/bash echo -e To jest tekst\b Parametr powoduje niewypisanie znaku nowego wiersza na koþcu linii. #!/bin/bash echo -e To jest tekst\c Ten parametr powoduje wysuniöcie strony i zmianö miejsca kursora w tekĈcie. #!/bin/bash echo -e To jest tekst\f Parametr powoduje pojawienie siö nowego wiersza po za- koþczeniu wypisywania tekstu. #!/bin/bash echo -e To jest tekst\n Parametr powoduje powrót karetki do poczñtku linii. #!/bin/bash echo -e To jest tekst\r Parametr powoduje pojawienie siö znaku tabulacji w po- ziomie. Rozdziaĥ 4. Tworzenie skryptów powĥoki _ 105 #!/bin/bash echo -e To jest tekst\t Paremetr powoduje pojawienie siö tabulacji w pionie. #!/bin/bash echo -e To jest tekst\v Parametr ten säuĔy do wypisania znaku backslasha. #!/bin/bash echo -e To jest tekst\\ Parametr ten pozwala na wypisanie pojedynczego cudzy- säowu. #!/bin/bash echo -e To jest tekst\ Parametr pozwala na wypisanie podwójnego cudzysäowu. \v \\ \ \” #!/bin/bash echo -e To jest tekst\” \nnn Parametr ten pozwala na wypisanie znaku z tabeli kodów ASCII o ósemkowej notacji. #!/bin/bash echo -e To jest tekst\nnn Wartoļci logiczne W powäoce — tak jak w kaĔdym innym jözyku programowania — wystöpujñ wartoĈci logiczne, czyli wartoĈci TRUE lub FALSE. W systemie wartoĈè 0 zawsze oznacza prawdö, czyli TRUE, a jaka- kolwiek inna wartoĈè oznacza faäsz, czyli wartoĈè FALSE. 106 _ Linux. Komendy i polecenia. Leksykon kieszonkowy Wszystkie programy dziaäajñce w powäoce zwracajñ informacjö o tym, czy udaäo im siö poprawnie zakoþczyè dziaäanie. WartoĈè ta jest umieszczana w specjalnej zmiennej $?. #!/bin/bash vdir /home/lukasz echo $? Program ten powinien na koþcu wyĈwietliè liczbö okreĈlajñcñ, czy udaäo mu siö wyĈwietliè katalog, czy teĔ nie. [lukasz@localhost ~]$ ./skrypt razem 44 drwx------ 5 lukasz lukasz 4096 gru 29 19:50 Desktop drwxrwxr-x 2 lukasz lukasz 4096 lis 24 2005 Dokumenty drwxrwxr-x 2 lukasz lukasz 4096 lis 24 2005 Muzyka drwxrwxr-x 2 lukasz lukasz 4096 lis 24 2005 Obrazy -rw-r--r-- 1 lukasz lukasz 0 maj 24 13:04 pik.txt -rw-r--r-- 1 lukasz lukasz 7 maj 24 17:30 plik2.txt -rw-r--r-- 1 lukasz lukasz 7 maj 24 17:30 plik.txt drwxrwxr-x 2 lukasz lukasz 4096 lis 24 2005 Pobieranie -rwxrwxrwx 1 lukasz lukasz 39 cze 11 18:30 skrypt -rwxrwxrwx 1 lukasz lukasz 34 cze 11 18:20 skrypt~ drwx------ 6 lukasz lukasz 4096 maj 24 13:07 tmp drwxrwxr-x 2 lukasz lukasz 4096 lis 24 2005 Wideo 0 Jak widaè powyĔej, katalog zostaä wyĈwietlony i dlatego program zwróciä wartoĈè TRUE, czyli liczbö 0 na koþcu kodu. W przypadku niepowodzenia zwróciäby wartoĈè 1, tak jak poniĔej. [lukasz@localhost ~]$ ./skrypt vdir: /home/lukasz2: Nie ma takiego pliku ani katalogu 1 Polecenie test Polecenie test säuĔy do porównywania liczb lub ciñgów zna- ków i wypisywania do zmiennej wartoĈci porównania. Rozdziaĥ 4. Tworzenie skryptów powĥoki _ 107 -d -f -L -r Parametr sprawdza, czy plik o podanej nazwie jest katalogiem. #!/bin/bash test -d plik.txt echo $? [lukasz@localhost ~]$ ./skrypt 1 Parametr sprawdza, czy plik jest zwykäym plikiem, czy teĔ z prawami do wykonywania. #!/bin/bash test -f plik.txt echo $? [lukasz@localhost ~]$ ./skrypt 0 Parametr sprawdza, czy plik jest dowiñzaniem symbolicz- nym. #!/bin/bash test -L plik.txt echo $? [lukasz@localhost ~]$ ./skrypt 1 Parametr sprawdza, czy dany plik istnieje i czy moĔna go odczytaè. #!/bin/bash test -r plik.txt echo $? [lukasz@localhost ~]$ ./skrypt 0 108 _ Linux. Komendy i polecenia. Leksykon kieszonkowy -w -x -s -nt Parametr sprawdza, czy dany plik istnieje i czy moĔna go zapisaè. #!/bin/bash test -w plik.txt echo $? [lukasz@localhost ~]$ ./skrypt 0 Parametr sprawdza, czy plik o danej nazwie istnieje i czy moĔna go uruchomiè. #!/bin/bash test -x plik.txt echo $? [lukasz@localhost ~]$ ./skrypt 1 Parametr sprawdza, czy dany plik zostaä zapisany na dysku i czy jego wartoĈè (däugoĈè) nie jest zerowa. #!/bin/bash test -s plik.txt echo $? [lukasz@localhost ~]$ ./skrypt 0 Parametr sprawdza, czy plik1 jest nowszy od plik2. #!/bin/bash test plik.txt -nt plik2.txt echo $? [lukasz@localhost ~]$ ./skrypt 1 Rozdziaĥ 4. Tworzenie skryptów powĥoki _ 109 -ot = != -z Parametr sprawdza, czy plik1 jest starszy od plik2. #!/bin/bash test plik.txt -ot plik2.txt echo $? [lukasz@localhost ~]$ ./skrypt 0 Parametr sprawdza, czy ciñgi podane po jego obu stronach sñ identyczne. #!/bin/bash test abc = abc echo $? [lukasz@localhost ~]$ ./skrypt 0 Parametr sprawdza, czy ciñgi podane po jego obu stronach nie sñ identyczne. #!/bin/bash test abc != abc echo $? [lukasz@localhost ~]$ ./skrypt 1 Parametr sprawdza, czy ciñg podany za nim ma zerowñ däugoĈè. #!/bin/bash test -z abc echo $? [lukasz@localhost ~]$ ./skrypt 1 110 _ Linux. Komendy i polecenia. Leksykon kieszonkowy -n -eq -ne -gt Parametr sprawdza, czy ciñg podany za nim ma niezerowñ däugoĈè. #!/bin/bash test -n abc echo $? [lukasz@localhost ~]$ ./skrypt 0 Parametr sprawdza, czy wartoĈci podane po jego obu stro- nach sñ sobie równe. #!/bin/bash test 1 -eq 1 echo $? [lukasz@localhost ~]$ ./skrypt 0 Parametr sprawdza, czy wartoĈci podane po jego obu stro- nach nie sñ sobie równe. #!/bin/bash test 1 -ne 1 echo $? [lukasz@localhost ~]$ ./skrypt 1 Parametr sprawdza, czy pierwsza wartoĈè jest wiöksza od drugiej. #!/bin/bash test 2 -gt 1 echo $? [lukasz@localhost ~]$ ./skrypt 0 Rozdziaĥ 4. Tworzenie skryptów powĥoki _ 111 -ge -lt -le Parametr sprawdza, czy pierwsza wartoĈè jest wiöksza lub równa drugiej. #!/bin/bash test 2 -ge 1 echo $? [lukasz@localhost ~]$ ./skrypt 0 Parametr sprawdza, czy pierwsza wartoĈè jest mniejsza od drugiej. #!/bin/bash test 2 -lt 1 echo $? [lukasz@localhost ~]$ ./skrypt 1 Parametr sprawdza, czy pierwsza wartoĈè jest mniejsza lub równa drugiej. #!/bin/bash test 2 -le 1 echo $? [lukasz@localhost ~]$ ./skrypt 1 ! Parametr ten säuĔy do negowania testu, bardzo czösto sto- suje siö go w instrukcjach warunkowych i w pötlach. Instrukcja if Instrukcja sprawdza, czy dany warunek jest speäniony, i w za- leĔnoĈci od tego wykonuje odpowiednie czynnoĈci. 112 _ Linux. Komendy i polecenia. Leksykon kieszonkowy if wartoŁð then zrób coŁ fi Najprostszy wariant polecenia if #!/bin/bash if [ 1 = 1 ] then echo Wartosci sa rowne fi Przykäad skryptu sprawdzajñcego, czy wartoĈci sñ równe. [lukasz@localhost ~]$ ./skrypt Wartosci sa rowne Ten warunek sprawdza, czy wartoĈè jest speäniona, i w zaleĔnoĈci od wyniku sprawdzenia wykonuje okreĈlonñ operacjö (wartoĈè speäniona — zrób coŁ, w przeciwnym wypadku — zrób coŁ innego). if wartoŁð then zrób coŁ else zrób coŁ innego fi #!/bin/bash if [ 1 = 2 ] then echo Wartosci sa rowne else echo Wartosci sa rozne fi Przykäad skryptu sprawdzajñcego, czy wartoĈci sñ równe, czy teĔ nie. [lukasz@localhost ~]$ ./skrypt Wartosci sa rozne Polecenie sprawdza, czy warunki sñ speänione. W przypadku, gdy- by którykolwiek z warunków zostaä speäniony, wykona polecenie. Rozdziaĥ 4. Tworzenie skryptów powĥoki _ 113 W przypadku, gdyby Ĕaden z warunków nie zostaä speäniony, wykona ono funkcjö zrób coŁ innego. If wartoŁð then zrób coŁ elif wartoŁð2 then zrób coŁ 2 elif ... ... else zrób coŁ innego di Instrukcja case Instrukcja case sprawdza, czy warunek ma odpowiedniñ wartoĈè, a nastöpnie przechodzi do odpowiedniego fragmentu kodu w pro- gramie. Case warunek in odpoweidz1) zrob coŁ 1 ;; Esac Przykäad skryptu sprawdzajñcego, jakñ wartoĈè ma liczba. #!/bin/bash wartosc=1 case $wartosc in 1) echo Liczba ma wartosc 1 ;; 2) echo Liczba ma wartosc 2 ;; Esac [lukasz@localhost ~]$ ./skrypt Liczba ma wartosc 1 114 _ Linux. Komendy i polecenia. Leksykon kieszonkowy Pýtla while Pötla while powtarza wykonywanie okreĈlonych czynnoĈci do- póty, dopóki warunek w niej podany nie zostanie speäniony. While polecenie do zrob coŁ done Oto skrypt z pötlñ while wyĈwietlajñcy liczbö i po kaĔdym przejĈciu pötli (wykonaniu fragmentu skryptu) zwiökszajñcy jñ o jeden. W przypadku, gdy liczba jest równa 2, skrypt koþczy dziaäanie. #!/bin/bash i=0 while [ $i -lt 2 ] do echo $i i=`expr $i + 1` done [lukasz@localhost ~]$ ./skrypt 0 1 Pýtla until Pötla until powtarza polecenie w niej zapisane dopóty, dopóki warunek nie zostanie speäniony. Until polecenie do zrob coŁ done Pýtla for Pötla for powtarza danñ czynnoĈè Ĕñdanñ liczbö razy (okreĈlonñ w podanej do niej liczbie wykonaþ). Rozdziaĥ 4. Tworzenie skryptów powĥoki _ 115 For zmienna in lista do zrob coŁ done Pötla for, która wyĈwietla w kolejnych liniach wszystkie wymie- nione w niej owoce. #!/bin/bash for owoc in Jablko Pomarancza Cytryna do echo $owoc done [lukasz@localhost ~]$ ./skrypt Jablko Pomarancza Cytryna Break Polecenie break koþczy dziaäanie pötli, jeĔeli podamy warunek do jej zakoþczenia. #!/bin/bash for owoc in Jablko Pomarancza Cytryna do echo $owoc if [ $owoc = Pomarancza ] then break fi done Ten skrypt ma zakoþczyè dziaäanie (za pomocñ polecenia break) po pojawieniu siö tekstu Pomarancza. [lukasz@localhost ~]$ ./skrypt Jablko Pomarancza 116 _ Linux. Komendy i polecenia. Leksykon kieszonkowy Continue Polecenie continue wymusza przejĈcie do kolejnej iteracji, czyli nastöpnego kroku. #!/bin/bash for owoc in Jablko Pomarancza Cytryna do echo $owoc if [ $owoc = Pomarancza ] then continue fi echo tekst przerywnika done W napisanym przez nas kodzie zadaniem instrukcji continue jest ukrycie napisu tekst przerywnika podczas przetwarzania „owocu”: Pomarancza. [lukasz@localhost ~]$ ./skrypt Jablko tekst przerywnika Pomarancza Cytryna tekst przerywnika Argumenty pobierane z wiersza powĥoki Wszystkie napisane przez nas skrypty powäoki mogñ przyjmo- waè argumenty. Do argumentów wysäanych po uruchomieniu skryptu odwoäujemy siö za pomocñ zmiennych $1, $2, $3 ... $n. #!/bin/bash echo Dzisiaj pogoda byĪa $1 Przykäadowy skrypt pobierze pierwszñ wartoĈè za jego nazwñ i wstawi jñ w miejsce $1, a nastöpnie wyĈwietli jñ na ekranie. [lukasz@localhost ~]$ ./skrypt super Dzisiaj pogoda byĪa super Rozdziaĥ 4. Tworzenie skryptów powĥoki _ 117
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Linux. Komendy i polecenia. Wydanie III
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: