Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00216 004803 14059173 na godz. na dobę w sumie
Linux. Nagrywanie płyt CD i DVD - książka
Linux. Nagrywanie płyt CD i DVD - książka
Autor: Liczba stron: 200
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-878-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> linux
Porównaj ceny (książka, ebook (-84%), audiobook).

Wykorzystaj możliwości nagrywarki w Linuksie

Linux staje się coraz popularniejszy nie tylko w firmach, ale również w domach. Dzięki bogactwu dostępnego oprogramowania oraz coraz łatwiejszej obsłudze jest poważną konkurencją dla komercyjnych systemów operacyjnych. Oprogramowanie dla Linuksa pozwala na wygodną edycję tekstów, przygotowywanie arkuszy kalkulacyjnych, tworzenie grafiki i rysunków technicznych, a także nagrywanie płyt CD i DVD. Obsługa takich aplikacji niewiele różni się od obsługi ich odpowiedników dla systemu Windows, ale aby sprawnie z nich korzystać, należy poznać pewne, specyficzne dla Linuksa, elementy ich działania.

Książka 'Linux. Nagrywanie płyt CD i DVD' to podręcznik przeznaczony dla użytkowników Linuksa, którzy mają już za sobą pierwszy kontakt z tym systemem i chcą poznać możliwości zastosowania go w codziennej pracy. Przedstawia aplikacje służące do nagrywania płyt CD i DVD pod kontrolą systemu Linux, metody tworzenia płyt jedno- i wielosesyjnych oraz sposoby przygotowywania płyt różnego typu -- z danymi, muzyką i filmami.

Linux zdobywa coraz mocniejszą pozycję na rynku.
Bądź na czasie i poznaj jego możliwości.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Linux. Nagrywanie p³yt CD i DVD Autor: Bartosz Danowski ISBN: 83-7197-641-0 Format: B5, stron: 200 Wykorzystaj mo¿liwoġci nagrywarki w Linuksie • Poznaj aplikacje do nagrywania p³yt CD i DVD dla Linuksa • Nagraj p³yty z danymi • Przygotuj p³yty VideoCD • Zarchiwizuj dane na p³ytach CD i DVD Linux staje siê coraz popularniejszy nie tylko w firmach, ale równie¿ w domach. Dziêki bogactwu dostêpnego oprogramowania oraz coraz ³atwiejszej obs³udze jest powa¿n¹ konkurencj¹ dla komercyjnych systemów operacyjnych. Oprogramowanie dla Linuksa pozwala na wygodn¹ edycjê tekstów, przygotowywanie arkuszy kalkulacyjnych, tworzenie grafiki i rysunków technicznych, a tak¿e nagrywanie p³yt CD i DVD. Obs³uga takich aplikacji niewiele ró¿ni siê od obs³ugi ich odpowiedników dla systemu Windows, ale aby sprawnie z nich korzystaæ, nale¿y poznaæ pewne, specyficzne dla Linuksa, elementy ich dzia³ania. Ksi¹¿ka „Linux. Nagrywanie p³yt CD i DVD” to podrêcznik przeznaczony dla u¿ytkowników Linuksa, którzy maj¹ ju¿ za sob¹ pierwszy kontakt z tym systemem i chc¹ poznaæ mo¿liwoġci zastosowania go w codziennej pracy. Przedstawia aplikacje s³u¿¹ce do nagrywania p³yt CD i DVD pod kontrol¹ systemu Linux, metody tworzenia p³yt jedno- i wielosesyjnych oraz sposoby przygotowywania p³yt ró¿nego typu — z danymi, muzyk¹ i filmami. • Instalacja oprogramowania w Linuksie • Przegl¹d aplikacji do nagrywania p³yt • Nagrywanie p³yt z danymi i p³yty audio • P³yty wielosesyjne • P³yty startowe Linuksa • P³yty wideo — VideoCD, SuperVideoCD oraz DVD • Tworzenie obrazów p³yt CD i DVD • Archiwizacja danych na p³ytach Linux zdobywa coraz mocniejsz¹ pozycjê na rynku. B¹dĥ na czasie i poznaj jego mo¿liwoġci. Spis treści Wstęp ............................................................................................... 5 Rozdział 1. Krótkie wprowadzenie do nagrywania płyt........................................... 7 Podstawowe informacje na temat czystych płyt ................................................................ 7 Podstawowe informacje o nagrywarkach ........................................................................ 10 Rozdział 2. Dobór, instalacja i konfiguracja oprogramowania .............................. 15 Instalacja oprogramowania w środowisku Linux ............................................................ 15 Oprogramowanie do nagrywania płyt ............................................................................. 21 K3b ........................................................................................................................... 21 X-CD-Roast .............................................................................................................. 32 Konqueror ................................................................................................................. 42 KsCD ........................................................................................................................ 43 Kiso........................................................................................................................... 44 LDVD ....................................................................................................................... 44 KLvemkdvd .............................................................................................................. 45 QDVDAuthor............................................................................................................ 46 KDar.......................................................................................................................... 47 Rozdział 3. Pierwsze płyty ................................................................................. 49 Płyta z danymi................................................................................................................. 49 K3b ........................................................................................................................... 50 X-CD-Roast .............................................................................................................. 58 Konqueror ................................................................................................................. 69 Płyta audio....................................................................................................................... 71 Przygotowanie materiału na płytę ............................................................................. 71 K3b ........................................................................................................................... 78 X-CD-Roast .............................................................................................................. 83 Konqueror ................................................................................................................. 86 Testowanie płyty audio ............................................................................................. 87 Kopia istniejącej płyty..................................................................................................... 89 K3b ........................................................................................................................... 89 X-CD-Roast .............................................................................................................. 91 Rozdział 4. Nagrywamy pozostałe rodzaje płyt .................................................... 93 Płyta wielosesyjna........................................................................................................... 93 K3b ........................................................................................................................... 94 X-CD-Roast .............................................................................................................. 96 Płyta z muzyką i danymi ................................................................................................. 99 K3b ........................................................................................................................... 99 X-CD-Roast ............................................................................................................ 102 4 Linux. Nagrywanie płyt CD i DVD Overburning .................................................................................................................. 106 K3b ......................................................................................................................... 107 X-CD-Roast ............................................................................................................ 110 Płyta startowa................................................................................................................ 112 Kilka słów na temat ustawień BIOS-u .................................................................... 112 Przygotowanie obrazu dyskietki ............................................................................. 114 Startowa płyta z wersją instalacyjną Mandrake....................................................... 116 Startowa płyta z DOS lub Windows........................................................................ 121 Rozdział 5. Płyta wideo ................................................................................... 129 Opis standardu DVD Video, VCD i SVCD................................................................... 129 Przygotowanie płyty VCD i SVCD............................................................................... 130 Przygotowanie prostej płyty DVD-Video...................................................................... 133 Przygotowanie rozbudowanej płyty DVD-Video.......................................................... 137 Kopia istniejącej płyty DVD-Video .............................................................................. 143 Testowanie płyt VCD, SVCD i DVD-Video................................................................. 148 Startowa płyta z Divxem ............................................................................................... 149 Rozdział 6. Cyfrowy album fotograficzny........................................................... 155 Przygotowanie albumu na płycie JPEG CD .................................................................. 155 Przygotowanie albumu na płycie DVD-Video .............................................................. 158 Rozdział 7. Praca z obrazami płyt CD i DVD...................................................... 167 Tworzenie obrazu płyty................................................................................................. 167 K3b ......................................................................................................................... 167 X-CD-Roast ............................................................................................................ 169 Nagrywanie płyty z istniejącego obrazu ISO ................................................................ 170 K3b ......................................................................................................................... 171 X-CD-Roast ............................................................................................................ 171 Edycja obrazu ISO ........................................................................................................ 173 Rozdział 8. Archiwizacja ważnych danych na płytach CD i DVD ......................... 175 Konfiguracja programu KDar........................................................................................ 176 Tworzenie archiwum..................................................................................................... 179 Odtwarzanie danych z archiwum .................................................................................. 185 Dodatek A Przydatne informacje ..................................................................... 187 Przydatne adresy WWW ............................................................................................... 187 Poradniki................................................................................................................. 187 Oprogramowanie..................................................................................................... 188 Podsumowanie .............................................................................. 189 Skorowidz...................................................................................... 191 Rozdział 4. Nagrywamy pozostałe rodzaje płyt Możliwości, jakie niosą ze sobą zarówno płyty CD, jak i DVD, nie kończą się na przygotowaniu nośnika zawierającego muzykę czy dane komputerowe, ale znacznie wykraczają poza to. Wykorzystując wszystkie możliwości drzemiące w programach, z których korzystałem w niniejszej książce, możemy jeszcze przygotować płyty, z których będzie można uruchomić komputer, dograć kolejne dane, pomimo że mamy do czynienia z płytą jednokrotnego zapisu, zapisać więcej danych, niż wynosi nomi- nalna pojemność nośnika lub sporządzić uniwersalną płytę, z której będzie można słuchać muzyki na sprzęcie HiFi oraz korzystać z danych na komputerze. Bierzmy się do roboty, bo pewnie jesteś ciekaw, jak nagrać te wszystkie rodzaje płyt. Płyta wielosesyjna Płyty z danymi, jakie nagrywaliśmy dotychczas, były tworzone w całości za jednym razem. Często bywa tak, że dane, które chcemy nagrać na CD lub DVD, nie zajmują całej pojemności płyty. W takiej sytuacji albo decydowaliśmy się na zapis niepełnej płyty, albo czekaliśmy, aż przybędzie plików. Teraz dowiesz się, w jaki sposób moż- na nagrywać płytę na raty. Każda sesja poza zapisanymi danymi wymaga dodatkowych 13 MB na jej rozpo- częcie. Kolejnym ograniczeniem jest fakt, że każda sesja musi zawierać minimum jedną ścieżkę o rozmiarze 300 lub więcej bloków. Do płyty multisesyjnej można dodawać dane aż 99 razy. Przygotowanie płyty wielosesyjnej można podzielić na dwa etapy. Pierwszym z nich jest nagranie pierwszej porcji danych. Natomiast drugi etap to dogrywanie kolejnych sesji oraz zamykanie płyty. Poniższe opisy będą opierały się na tym podziale. 94 K3b Linux. Nagrywanie płyt CD i DVD Przygotowanie płyty wielosesyjnej rozpoczynamy tak samo, jak to miało miejsce przy nagrywaniu zwykłej płyty z danymi. Z menu Plik wybierz opcję Nowy projekt/Nowy projekt CD z danymi lub Nowy projekt/Nowy projekt DVD z danymi. Możesz również skorzystać ze skrótu widocznego w dolnej części głównego programu. W oparciu o opis przygotowania płyty z danymi, dostępny w poprzednim rozdziale, musisz dodać dane do tworzonej kompilacji. Po skompletowaniu pierwszej porcji da- nych kliknij przycisk Burn, aby przejść do okna ustawień zapisu — rysunek 4.1. Rysunek 4.1. Przygotowanie wielosesyjnej płyty w K3b — etap pierwszy W zakładce Nagrywanie w polu Urządzenie nagrywające określ nagrywarkę, z której chcesz skorzystać. Dla opcji Tryb zapisu ustaw wartość TAO lub pozostaw opcję Auto. Pozostałe ustawienia zestrój tak samo, jak w przypadku zapisu zwyczajnej płyty z danymi. Następnie przejdź do zakładki Ustawienia widocznej na rysunku 4.2 i włącz opcję Rozpocznij płytę wielosesyjną. Rysunek 4.2. Przygotowanie wielosesyjnej płyty w K3b — etap drugi Rozdział 4. ♦ Nagrywamy pozostałe rodzaje płyt 95 Zawartość następnych zakładek ustaw w taki sam sposób, jak przy zapisie zwyczajnej płyty z danymi, i nagraj kompilację na krążku. Nie zapomnij sprawdzić, czy nagrana płyta zawiera wszystkie dane. Teraz przyszła kolej na dogranie kolejnej porcji danych — sesji. W tym celu po uru- chomieniu K3b z menu Plik wybierz opcję Nowy projekt/Nowy projekt CD z danymi lub Nowy projekt/Nowy projekt DVD z danymi — w zależności od tego, jaki rodzaj płyt wybrałeś za pierwszym razem. Możesz również skorzystać ze skrótu widocznego w dolnej części głównego programu. Upewnij się, czy w napędzie nagrywarki znajduje się płyta, do której chcesz dodać kolejną sesję. Następnie z menu Projekt wybierz opcję Importuj sesję. Na ekranie monitora pojawi się okno — rysunek 4.3 — z zapytaniem o napęd, w którym znajduje się płyta. Musisz wskazać na liście odpowiednie urządzenie. Rysunek 4.3. Przygotowanie wielosesyjnej płyty w K3b — etap trzeci Po chwili w głównym oknie programu pokaże się zawartość płyt. Zwróć uwagę, że li- sta plików lub katalogów ma szary kolor i w ten sposób odróżnia się od danych, które w tej chwili musisz dodać. Na rysunku 4.4 widać zaimportowane dane z poprzedniej sesji oraz nowe foldery, które zostaną dodane do tworzonej kompilacji. Rysunek 4.4. Przygotowanie wielosesyjnej płyty w K3b — etap czwarty 96 Linux. Nagrywanie płyt CD i DVD Po dodaniu danych do kolejnej sesji kliknij przycisk Burn. W nowym oknie w zakładce Nagrywanie ustaw opcję tak samo jak przy pierwszej sesji — rysunek 4.1. Następnie przejdź do zakładki Ustawienia — rysunek 4.5 — i włącz opcję Kontynuuj płytę wie- losesyjną. Rysunek 4.5. Przygotowanie wielosesyjnej płyty w K3b — etap piąty Po wprowadzeniu opisanych ustawień kliknij przycisk Nagrywanie, aby zapisać dane na płycie. W taki sam sposób możesz dodać kolejne sesje. Przy zapisywaniu ostatniej sesji w zakładce Nagrywanie widocznej na rysunku 4.5 włącz opcję Zakończ płytę wielosesyjną. Dzięki temu nośnik zostanie trwale zamknię- ty i dogranie kolejnych danych w przyszłości przestanie być już możliwe. Co prawda trwałe zamknięcie płyty podczas zapisu ostatniej sesji nie jest obowiązkowe, ale po- prawia zgodność nośnika ze starszymi czytnikami. X-CD-Roast Przygotowanie płyty wielosesyjnej za pomocą X-CD-Roast wygląda nieco inaczej niż w przypadku programu K3b i może się wydawać mniej intuicyjne. Jednak jeżeli na- grałeś własne płyty z danymi, to tym razem nie będzie dużo trudniej. Po włączeniu programu X-CD-Roast, w głównym oknie kliknij przycisk Tworzenie CD/DVD. Następnie odszukaj i kliknij przycisk Tworzenie ścieżek. W tej chwili wykorzystując opis tworzenia płyty zawierającej dane komputerowe dodaj pliki lub katalogi, które mają znaleźć się w pierwszej sesji. Zawartość zakładek Opcje ISO9660 oraz Nagłówek ISO9660 skonfiguruj wedle własnych potrzeb, korzystając ze wspomnianego wcześniej opisu dostępnego w poprzednim rozdziale. W zakładce Tworzenie sesji/obrazu widocznej na rysunku 4.6 dostrój ustawienia tak samo, jakbyś nagrywał płytę z danymi. Dodatkowo włącz opcję Utwórz jako wielosesyjny. Rozdział 4. ♦ Nagrywamy pozostałe rodzaje płyt 97 Rysunek 4.6. Przygotowanie wielosesyjnej płyty w X-CD-Roast — etap pierwszy Zwróć uwagę, że po włączeniu opcji Utwórz jako wielosesyjny zmiana ustawień dla opcji Tryb zapisu została zablokowana na wartości Track-At-Once. Takie rozwiązanie zasługuje na słowa uznania, gdyż płyta nagrywana w kilku sesjach musi być zapisywana w trybie Track-At-Once, a początkujący użytkownicy często o tym zapominają. Upewnij się, że czysta płyta znajduje się w napędzie, i kliknij przycisk Utwórz i zapisz w locie. Po zakończeniu nagrywania sprawdź zawartość płyt. Jeżeli wszystko działa, pora przystąpić do dogrywania kolejnych sesji. Umieść nośnik, do którego dane chcesz dograć, w napędzie nagrywarki. Włącz pro- gram X-CD-Roast i w głównym oknie kliknij przycisk Tworzenie CD/DVD. Następ- nie odszukaj i kliknij przycisk Tworzenie ścieżek. W zakładce Źródło do tworzenia, widocznej na rysunku 4.7, w polu Urządzenie do zapisu ustaw nagrywarkę, z której będziesz korzystać, i kliknij przycisk Odśwież widok sesji. Po chwili w sekcji Widok sesji zobaczysz dane, które zostały nagrane poprzednim razem. Niestety, X-CD-Roast w przeciwieństwie do K3b nie wyróżnia danych zaimportowanych z poprzedniej sesji, ale nie jest to dużym utrudnieniem. Teraz wystarczy, że dodasz dane do tworzonej kompilacji. Możesz również usunąć pliki lub foldery, które zostały nagrane poprzednim razem. Wystarczy, że w sekcji Widok sesji zaznaczysz odpowiednią pozycję i klikniesz przycisk Usuń. Pamiętaj jed- nak, że usunięcie danych zapisanych w poprzedniej sesji nie powoduje ich fizycznego skasowania z nośnika i odzyskania miejsca, a jedynie ukrycie ich. Sztuczka polega na przygotowaniu nowej wersji TOC — to taki spis zawartości nośnika — bez informacji o danych, których chcesz się pozbyć. Po dodaniu danych do nowej sesji przejdź do zakładki Tworzenie sesji/obrazu. Ustaw wszystkie opcje tak samo, jak w przypadku zapisu pierwszej sesji, i nagraj dane na płycie. W ten sam sposób możesz dodać kolejne sesje. 98 Rysunek 4.7. Przygotowanie wielosesyjnej płyty w X-CD-Roast — etap drugi Linux. Nagrywanie płyt CD i DVD Jeżeli chcesz sprawdzić, jak wygląda Twoja płyta po nagraniu kilku sesji, to umieść nośnik w nagrywarce. Następnie włącz X-CD-Roast, w głównym oknie programu kliknij przycisk Tworzenie CD/DVD, a później przycisk Informacje o CD/obrazie — rysunek 4.8. Rysunek 4.8. Podgląd struktury sesji na płycie w programie X-CD-Roast W sekcji Informacje o CD/DVD znajdziesz listę sesji zapisanych na płycie. Poza nu- merem sesji możesz odczytać, ile zajmuje ona miejsca i jaki rodzaj danych zawiera.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Linux. Nagrywanie płyt CD i DVD
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: