Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00197 005078 18491104 na godz. na dobę w sumie
Linux. Rozmówki - książka
Linux. Rozmówki - książka
Autor: Liczba stron: 464
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0748-X Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> linux
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Podręczny słownik najważniejszych poleceń konsoli tekstowej Linuksa

Linux już od dłuższego czasu nie jest tylko zabawką dla hobbystów. Stał się funkcjonalnym, wygodnym w obsłudze i uniwersalnym systemem operacyjnym, wykorzystywanym zarówno przez profesjonalistów, jak i użytkowników 'domowych'. Dostęp do zdecydowanej większości jego funkcji można uzyskać poprzez interfejs graficzny, jednak tradycyjny sposób 'rozmowy' z Linuksem -- konsola tekstowa -- nadal pozostaje podstawowym narzędziem dla administratorów i użytkowników tego systemu. Za pomocą terminala niektóre operacje można wykonać zdecydowanie szybciej i wydajniej.

Książka 'Linux. Rozmówki' to zestawienie najbardziej przydatnych poleceń konsoli tekstowej tego systemu operacyjnego. Mając ją zawsze pod ręką, nie będziesz musiał przeglądać podręcznika systemowego. Znajdziesz w niej nie tylko opisy poleceń i ich argumentów, ale również ponad 100 przykładów ich zastosowania. Poznasz polecenia przeznaczone do wykonywania operacji na plikach i katalogach, zarządzania zadaniami wydruku oraz wykonywania kopii zapasowych. Nauczysz się wyszukiwać pliki i łańcuchy tekstowe, instalować oprogramowanie oraz administrować systemem.

Dzięki tej książce przyśpieszysz i usprawnisz swoją pracę.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREœCI SPIS TREœCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOœCIACH O NOWOœCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Linux. Rozmówki Autor: Scott Granneman T³umaczenie: Grzegorz Werner ISBN: 83-246-0748-X Tytu³ orygina³u: Linux Phrasebook Format: B6, stron: 464 Podrêczny s³ownik najwa¿niejszych poleceñ konsoli tekstowej Linuksa (cid:129) Praca z systemem plików (cid:129) Zarz¹dzanie zainstalowanym oprogramowaniem (cid:129) Administrowanie u¿ytkownikami i po³¹czeniami sieciowymi Linux ju¿ od d³u¿szego czasu nie jest tylko zabawk¹ dla hobbystów. Sta³ siê funkcjonalnym, wygodnym w obs³udze i uniwersalnym systemem operacyjnym, wykorzystywanym zarówno przez profesjonalistów, jak i u¿ytkowników „domowych”. Dostêp do zdecydowanej wiêkszoœci jego funkcji mo¿na uzyskaæ poprzez interfejs graficzny, jednak tradycyjny sposób „rozmowy” z Linuksem — konsola tekstowa — nadal pozostaje podstawowym narzêdziem dla administratorów i u¿ytkowników tego systemu. Za pomoc¹ terminala niektóre operacje mo¿na wykonaæ zdecydowanie szybciej i wydajniej. Ksi¹¿ka „Linux. Rozmówki” to zestawienie najbardziej przydatnych poleceñ konsoli tekstowej tego systemu operacyjnego. Maj¹c j¹ zawsze pod rêk¹, nie bêdziesz musia³ przegl¹daæ podrêcznika systemowego. Znajdziesz w niej nie tylko opisy poleceñ i ich argumentów, ale równie¿ ponad 100 przyk³adów ich zastosowania. Poznasz polecenia przeznaczone do wykonywania operacji na plikach i katalogach, zarz¹dzania zadaniami wydruku oraz wykonywania kopii zapasowych. Nauczysz siê wyszukiwaæ pliki i ³añcuchy tekstowe, instalowaæ oprogramowanie oraz administrowaæ systemem. (cid:129) Podstawowe polecenia konsoli tekstowej (cid:129) Logowanie i wylogowywanie siê (cid:129) Wyœwietlanie dokumentacji systemowej (cid:129) Strumienie i przetwarzanie potokowe (cid:129) Wyœwietlanie plików i ich fragmentów (cid:129) Przypisywanie uprawnieñ do plików i katalogów (cid:129) Wyszukiwanie (cid:129) Monitorowanie pracy systemu (cid:129) Kontrola dzia³ania mechanizmów sieciowych (cid:129) Praca w sieci Dziêki tej ksi¹¿ce przyœpieszysz i usprawnisz swoj¹ pracê Wstęp ................................................................................ 19 Audytorium ............................................................................ 21 Konwencje przyjęte w książce ................................................ 22 Część I Zaczynamy 1 Co należy wiedzieć o wierszu poleceń? ............................ 25 Wszystko jest plikiem ............................................................. 25 Maksymalna długość nazw plików ......................................... 26 Rozróżnianie wielkości liter .................................................... 27 Znaki, których należy unikać w nazwach plików ..................... 28 Symbole wieloznaczne ........................................................... 32 Podsumowanie ...................................................................... 34 2 Podstawy ........................................................................... 35 Wyświetlanie listy plików i folderów ...................................... 35 Wyświetlanie zawartości innych folderów .............................. 36 Wyświetlanie zawartości folderów z wykorzystaniem symboli wieloznacznych .......................... 37 Wyświetlanie listy plików w podfolderach ............................. 38 Wyświetlanie listy plików w pojedynczej kolumnie ................ 40 Spis treści Wyświetlanie zawartości folderu jako listy rozdzielonej przecinkami ........................................ 41 Wyświetlanie ukrytych plików i katalogów ............................. 41 Wyświetlanie informacji o typach plików ................................ 42 Wyświetlanie zawartości folderu w kolorze ............................ 43 Wyświetlanie praw dostępu, właścicieli i innych informacji .... 45 Odwracanie kolejności plików na listingu ............................... 51 Sortowanie zawartości katalogów według rozszerzeń nazw plików ........................................... 52 Sortowanie zawartości katalogów według daty i czasu .......... 53 Sortowanie zawartości katalogów według rozmiaru ............... 54 Wyświetlanie rozmiarów w kilobajtach, megabajtach i gigabajtach ................................................... 55 Wyświetlanie ścieżki do bieżącego katalogu ........................... 56 Zmiana katalogu .................................................................... 57 Przechodzenie do katalogu macierzystego .............................. 57 Przechodzenie do poprzedniego katalogu .............................. 58 Ustawianie pliku na bieżący czas ............................................... 59 Ustawianie pliku na dowolny czas .......................................... 60 Tworzenie nowego, pustego pliku .......................................... 63 Tworzenie nowego katalogu .................................................. 64 Tworzenie nowego katalogu wraz z podkatalogami ............... 65 Wyświetlanie operacji wykonywanych przez polecenie mkdir ...... 66 Kopiowanie plików ................................................................ 66 Kopiowanie plików z wykorzystaniem symboli wieloznacznych ....................................................... 69 Wyświetlanie szczegółowych informacji podczas kopiowania plików ................................................. 70 Zapobieganie nadpisaniu ważnych plików ............................. 71 Kopiowanie katalogów .......................................................... 73 Tworzenie dokładnych kopii plików w innym katalogu ........... 74 4 Spis treści Przenoszenie plików .............................................................. 75 Zmienianie nazw plików i folderów ........................................ 78 Usuwanie plików ................................................................... 79 Usuwanie kilku plików jednocześnie z wykorzystaniem symboli wieloznacznych .......................... 81 Wyświetlanie szczegółowych informacji podczas usuwania plików ................................................................. 82 Zapobieganie usunięciu kluczowych plików ........................... 82 Usuwanie pustego katalogu ................................................... 83 Usuwanie plików i katalogów, które nie są puste ................... 84 Usuwanie kłopotliwych plików .............................................. 86 Przełączanie się na konto innego użytkownika ....................... 88 Przełączanie się na konto innego użytkownika wraz z jego zmiennymi środowiskowymi ................................. 89 Przełączanie się na konto superużytkownika .......................... 90 Przełączanie się na konto superużytkownika wraz z jego zmiennymi środowiskowymi ............................. 91 Podsumowanie ...................................................................... 92 3 Nauka poleceń ................................................................... 93 Wyświetlanie dokumentacji za pomocą polecenia man .......... 94 Wyszukiwanie poleceń na podstawie ich przeznaczenia ........... 97 Szybkie wyświetlanie informacji o przeznaczeniu polecenia określonego nazwą .............................................................. 98 Przebudowywanie bazy danych polecenia man ...................... 99 Wyświetlanie konkretnej strony podręcznika systemowego .. 100 Drukowanie stron podręcznika systemowego ....................... 102 Wyświetlanie dokumentacji za pomocą polecenia info ......... 104 Nawigacja po systemie info ................................................. 105 Ustalanie ścieżek do poleceń, plików źródłowych i stron podręcznika systemowego ...................................... 109 5 Spis treści Czytanie opisów poleceń ...................................................... 111 Znajdowanie polecenia na podstawie realizowanej przez nie funkcji ................................................................. 113 Ustalanie wersji polecenia, która zostanie uruchomiona ....... 114 Podsumowanie .................................................................... 116 4 Elementy konstrukcyjne ...................................................117 Kolejne wykonywanie kilku poleceń ..................................... 117 Wykonywanie poleceń tylko w przypadku, gdy poprzednie zakończyły się powodzeniem ..................... 120 Wykonywanie poleceń ......................................................... 123 Wykonywanie poleceń tylko w przypadku, gdy poprzednie zakończyły się niepowodzeniem ................ 123 Używanie wyniku jednego polecenia jako argumentu drugiego ...124 Strumienie wejścia-wyjścia .................................................... 126 Używanie wyjścia jednego polecenia jako wejścia drugiego ...... 127 Przekierowanie wyjścia polecenia do pliku ........................... 130 Zapobieganie nadpisaniu plików podczas przekierowania wyników ................................................... 131 Dołączanie wyników polecenia do pliku ............................... 133 Używanie pliku jako wejścia polecenia ................................. 134 Podsumowanie .................................................................... 135 Część II Praca z plikami 5 Wyświetlanie plików .......................................................137 Wyświetlanie plików na standardowym wyjściu ................... 137 Łączenie plików na standardowym wyjściu .......................... 139 Dołączanie plików do innego pliku ....................................... 140 Łączenie plików i numerowanie wierszy ............................... 141 Wyświetlanie tekstu ekran po ekranie .................................. 143 Wyszukiwanie danych w programie stronicującym ............... 145 6 Spis treści Edytowanie plików z poziomu programu stronicującego ...... 146 Wyświetlanie pierwszych 10 wierszy pliku ........................... 147 Wyświetlanie pierwszych 10 wierszy kilku plików ................ 148 Wyświetlanie kilku pierwszych wierszy pliku lub plików ............ 149 Wyświetlanie kilku pierwszych bajtów, kilobajtów lub megabajtów pliku .............................................................. 150 Wyświetlanie ostatnich 10 wierszy pliku .............................. 152 Wyświetlanie ostatnich 10 wierszy kilku plików ................... 153 Wyświetlanie kilku ostatnich wierszy pliku lub plików .......... 154 Wyświetlanie kilku ostatnich, stale aktualizowanych wierszy pliku lub plików .................. 155 Podsumowanie .................................................................... 156 6 Drukowanie i zarządzanie zadaniami wydruku ............... 157 Wyświetlanie listy dostępnych drukarek ............................... 158 Ustalanie drukarki domyślnej ............................................... 159 Ustalanie sposobu, w jaki podłączone są drukarki ................ 160 Jednoczesne wyświetlanie wszystkich informacji o drukarkach ... 162 Drukowanie plików na drukarce domyślnej .......................... 163 Drukowanie plików na dowolnej drukarce ........................... 164 Drukowanie większej liczby kopii pliku ................................. 165 Wyświetlanie zadań wydruku .............................................. 166 Wyświetlanie zadań wydruku z określeniem nazwy drukarki .....167 Anulowanie bieżącego zadania wydruku wysłanego do drukarki domyślnej ........................................................ 168 Anulowanie zadania wydruku wysłanego do dowolnej drukarki ......................................................... 169 Anulowanie wszystkich zadań wydruku ............................... 170 Podsumowanie .................................................................... 171 7 Spis treści 7 Przynależność i prawa dostępu .......................................173 Zmiana grupy, do której należą pliki i katalogi ...................... 174 Rekurencyjna zmiana grupy, do której należy katalog ........... 176 Obserwowanie zmian dokonywanych przez polecenie chgrp ........177 Zmiana właściciela plików i katalogów ................................. 179 Zmiana właściciela oraz grupy plików i katalogów ............... 181 Podstawowe informacje o prawach dostępu ........................ 182 Zmiana praw dostępu do plików i katalogów z wykorzystaniem notacji alfabetycznej ................................... 185 Zmiana praw dostępu do plików i katalogów z wykorzystaniem notacji liczbowej ........................................ 188 Rekurencyjna zmiana uprawnień .......................................... 192 Ustawianie i zerowanie znacznika suid ................................. 194 Ustawianie i zerowanie znacznika sgid ................................. 198 Ustawianie i zerowanie lepkiego bitu ................................... 201 Podsumowanie .................................................................... 205 8 Archiwizacja i kompresja .................................................207 Archiwizowanie i kompresowanie plików za pomocą polecenia zip .................................................... 209 Uzyskiwanie najwyższego stopnia kompresji w programie zip ................................................................. 211 Dodawanie hasła do skompresowanych archiwów zip .............. 213 Dekompresowanie plików .................................................... 215 Wyświetlanie listy plików, które zostaną zdekompresowane 216 Testowanie plików, które zostaną zdekompresowane .......... 217 Kompresowanie plików za pomocą polecenia gzip ............... 218 Rekurencyjne kompresowanie plików za pomocą polecenia gzip ..219 Uzyskiwanie najwyższego stopnia kompresji w programie gzip ....221 Dekompresowanie plików skompresowanych poleceniem gzip ....223 8 Spis treści Testowanie plików, które mają być zdekompresowane poleceniem gunzip ............................................................. 224 Kompresowanie plików za pomocą polecenia bzip2 ............. 225 Uzyskiwanie najwyższego stopnia kompresji w programie bzip2 ............................................................. 226 Dekompresowanie plików skompresowanych poleceniem bzip2 ............................................................... 227 Testowanie plików, które mają być zdekompresowane poleceniem bunzip2 ........................................................... 228 Archiwizowanie plików za pomocą polecenia tar ................. 229 Archiwizowanie i kompresowanie plików za pomocą poleceń tar i gzip .............................................. 231 Testowanie plików, które mają być rozpakowane i zdekompresowane ........................................................... 233 Dekompresowanie i odpakowywanie plików ....................... 235 Podsumowanie .................................................................... 236 Część III Wyszukiwanie 9 Wyszukiwanie dla początkujących .................................. 237 Przeszukiwanie bazy nazw plików ........................................ 238 Przeszukiwanie bazy nazw plików bez uwzględniania wielkości liter ....................................... 240 Zarządzanie wynikami otrzymanymi podczas przeszukiwania bazy nazw plików .............................................................. 241 Aktualizowanie bazy danych używanej przez locate ............. 242 Szukanie wzorców w plikach tekstowych ............................. 245 Podstawy wyszukiwania wzorców w plikach tekstowych ..... 246 Rekurencyjne wyszukiwanie tekstu w plikach ....................... 251 Szukanie tekstu w plikach bez uwzględniania wielkości liter ....................................... 253 Wyszukiwanie całych słów w plikach ................................... 254 9 Spis treści Wyświetlanie numerów wierszy, w których występują szukane słowa ................................... 255 Wyszukiwanie słów w wynikach poleceń ............................. 255 Wyświetlanie kontekstu słów występujących w plikach ........ 258 Wyświetlanie wierszy, w których nie występuje określone słowo ................................................................. 261 Wyświetlanie nazw plików zawierających szukane słowa ..... 262 Wyszukiwanie słów w wynikach wyszukiwania .................... 263 Podsumowanie .................................................................... 264 11 Polecenie find ..................................................................267 Wyszukiwanie plików według nazwy ................................... 268 Wyszukiwanie plików według właściciela ............................ 270 Wyszukiwanie plików według grupy .................................... 271 Wyszukiwanie plików według rozmiaru ............................... 272 Wyszukiwanie plików według typu ...................................... 274 Wyświetlanie wyników, jeśli spełnione są wszystkie warunki (AND) ................................................................... 276 Wyświetlanie wyników, jeśli spełniony jest którykolwiek z warunków (OR) ..................................... 278 Wyświetlanie wyników, jeśli warunek nie jest spełniony (NOT) ................................................... 281 Wykonywanie polecenia na każdym znalezionym pliku ........ 282 Zapisywanie wyników wyszukiwania w pliku ....................... 285 Podsumowanie .................................................................... 285 Część IV Środowisko 11 Powłoka ..........................................................................287 Wyświetlanie historii wiersza poleceń .................................. 287 Ponowne wykonywanie poprzedniego polecenia ................. 289 Uruchamianie poprzednich poleceń z wykorzystaniem numerów ............................................... 289 10 Spis treści Uruchamianie poprzednich poleceń z wykorzystaniem łańcuchów ............................................. 290 Wyświetlanie wszystkich aliasów poleceń ............................ 292 Wyświetlanie polecenia związanego z określonym aliasem ......................................................... 293 Tworzenie tymczasowego aliasu ............................................ 293 Tworzenie trwałego aliasu ................................................... 294 Usuwanie aliasu .................................................................. 296 Podsumowanie .................................................................... 297 12 Monitorowanie zasobów systemu .................................. 299 Wyświetlanie wszystkich działających procesów .................. 300 Wyświetlanie drzewa procesów ............................................. 303 Wyświetlanie procesów należących do określonego użytkownika .............................................. 304 Zamykanie działającego procesu .......................................... 305 Wyświetlanie dynamicznie aktualizowanej listy działających procesów ................................................ 308 Wyświetlanie otwartych plików ........................................... 310 Wyświetlanie plików otwartych przez określonego użytkownika ......................................... 312 Wyświetlanie użytkowników określonego pliku ................... 313 Wyświetlanie procesów związanych z określonym programem ................................................... 314 Wyświetlanie informacji o systemowej pamięci RAM ........... 316 Wyświetlanie stopnia wykorzystania przestrzeni dyskowej ... 318 Wyświetlanie informacji o ilości przestrzeni zajętej przez katalog i jego podkatalogi ................................. 320 Wyświetlanie łącznej przestrzeni zajętej przez katalog ................ 322 Podsumowanie .................................................................... 322 11 Spis treści 13 Instalowanie oprogramowania .......................................325 Instalowanie pakietów oprogramowania w dystrybucjach opartych na RPM ...................................... 327 Usuwanie pakietów oprogramowania w dystrybucjach opartych na RPM ...................................... 329 Instalowanie pakietów oprogramowania wraz z pakietami zależnymi w dystrybucjach opartych na RPM ...................... 330 Usuwanie pakietów oprogramowania wraz z pakietami zależnymi w dystrybucjach opartych na RPM ...................... 333 Aktualizowanie pakietów oprogramowania wraz z pakietami zależnymi w dystrybucjach opartych na RPM ...................... 335 Wyszukiwanie dostępnych pakietów w dystrybucjach opartych na RPM ...................................... 337 Instalowanie pakietów oprogramowania w Debianie ........... 338 Usuwanie pakietów oprogramowania w Debianie ............... 340 Instalowanie pakietów oprogramowania wraz z pakietami zależnymi w Debianie ............................. 341 Usuwanie pakietów oprogramowania wraz z pakietami zależnymi w Debianie ............................. 345 Aktualizowanie pakietów oprogramowania wraz z pakietami zależnymi w Debianie ............................. 346 Wyszukiwanie dostępnych pakietów w Debianie .................. 348 Usuwanie niepotrzebnych pakietów instalacyjnych w Debianie ........................................................................ 350 Rozwiązywanie problemów z apt ......................................... 351 Podsumowanie .................................................................... 353 Część V Sieć 14 Łączność ..........................................................................355 Wyświetlanie stanu interfejsów sieciowych .......................... 356 Sprawdzanie, czy komputer działa i przyjmuje żądania ......... 359 Śledzenie trasy pakietów między dwoma hostami ................ 361 12 Spis treści Wyszukiwania DNS .............................................................. 363 Konfigurowanie interfejsu sieciowego .................................. 365 Wyświetlanie stanu bezprzewodowych interfejsów sieciowych ....................................................... 367 Konfigurowanie bezprzewodowego interfejsu sieciowego ... 369 Pobieranie nowego adresu za pomocą DHCP ....................... 373 Uaktywnianie połączenia sieciowego ................................... 376 Dezaktywowanie połączenia sieciowego .............................. 377 Wyświetlanie tablicy tras IP ................................................. 378 Modyfikowanie tablicy tras IP .............................................. 381 Rozwiązywanie problemów z siecią ..................................... 383 Podsumowanie .................................................................... 387 15 Praca w sieci ................................................................... 389 Bezpieczne logowanie się w innym komputerze ................... 389 Bezpieczne logowanie się w innym komputerze bez podawania hasła ......................................................... 395 Bezpieczne przenoszenie plików między komputerami ......... 398 Bezpieczne kopiowanie plików między komputerami ........... 400 Bezpieczne tworzenie kopii zapasowej plików ..................... 402 Nieinteraktywne pobieranie plików ...................................... 410 Nieinteraktywne pobieranie witryn WWW ........................... 416 Sekwencyjne pobieranie plików lub zasobów internetowych ............................................... 419 Podsumowanie .................................................................... 421 16 Sieci Windows ................................................................ 423 Odkrywanie głównej przeglądarki grupy roboczej ................ 424 Sprawdzanie i odwzorowywanie nazw NetBIOS i adresów IP .....428 Wyświetlanie udziałów Samby udostępnianych przez komputer ......................................... 429 13 Spis treści Dostęp do zasobów Samby z wykorzystaniem klienta w stylu FTP ................................. 431 Montowanie systemu plików Samby .................................... 434 Podsumowanie .................................................................... 440 Skorowidz .......................................................................441 14 rozdziale 2., „Podstawy”, poznałeś kilka podstawo- wych poleceń systemowych. Dowiedziałeś się o nich du- żo, ale wiele informacji pominięto. Polecenie ls jest nie- zwykle elastycznym i potężnym narzędziem i ma znacz- nie więcej opcji niż opisano w poprzednim rozdziale. Jak zatem możesz dowiedzieć się więcej o tym poleceniu albo o innych, które wzbudzą Twoje zainteresowanie? I jak masz odkryć nowe polecenia, skoro nie znasz nawet ich nazw? Właśnie o tym traktuje niniejszy rozdział. Przeczytasz w nim, jak uzyskać więcej informacji o poleceniach, które już znasz, o tych, o których wiesz, że ich nie znasz, a nawet o tych, o których nie wiesz, że ich nie znasz! Zaczniemy od dwóch narzędzi wagi ciężkiej — man oraz info — a następnie przejdziemy do mniejszych, bardziej precyzyjnych poleceń, które w rzeczywistości również korzystają z danych gromadzonych na użytek man. Kiedy skończysz lekturę tego rozdziału, będziesz mógł przystą- pić do nauki licznych poleceń, które są dostępne w śro- dowisku powłoki. Wyświetlanie dokumentacji za pomocą polecenia man Wyświetlanie dokumentacji za pomocą polecenia man man ls Chcesz dowiedzieć się więcej o jakimś poleceniu Linuksa? To łatwe! Przypuśćmy, że chcesz poznać bliżej polecenie ls. Wpisz man ls, a na ekranie pojawi się strona podręcznika systemowego (tak zwana strona man, skrót od manual — podręcznik) wypełniona informacjami o różnych aspektach tego polecenia. W ten sam sposób możesz wyświetlić do- kumentację innych poleceń opisanych w książce. Niemal każde z nich ma swoją stronę w podręczniku systemowym. Choć strony man są przydatne, mają swoje wady. Aby z nich korzystać, musisz znać nazwy poleceń (choć aku- rat ten problem można obejść); często są też nieaktualne i nie opisują najnowszych funkcji poleceń. Nie wszystkie polecenia mają swoje strony man, co bywa irytujące. Co najgorsze, nawet jeśli znajdziesz stronę, która opisuje in- teresujące Cię polecenie, a w dodatku jest aktualna, nadal możesz mieć poważny problem: może ona okazać się nie- mal bezużyteczna. Strony man są zwykle (choć nie zawsze) pisane przez twór- ców programów. Większość aplikacji dołączanych do dys- trybucji Linuksa piszą osoby, które są doskonałymi pro- gramistami, ale często nie potrafią klarownie objaśniać swoich dzieł. Wiedzą, jak działają ich programy, ale zdarza im się zapomnieć, że zwykli użytkownicy nie mają pojęcia o sprawach, które programista uznaje za oczywiste. 3 Ł A I Z D Z O R Ń E C E L O P A K U A N 94 Wyświetlanie dokumentacji za pomocą polecenia man Pomimo tych problemów strony podręcznika systemo- wego są doskonałym źródłem wiedzy dla każdego użyt- kownika Linuksa, niezależnie od jego doświadczenia. Jeśli zamierzasz pracować w wierszu poleceń, musisz nauczyć się, jak z nich korzystać. Jak już wspomniano, polecenie to jest łatwe w użyciu. Po prostu wpisz man i nazwę polecenia, którego dokumen- tację chcesz przeczytać: $ man ls LS(1) User Commands LS(1) NAME ls - list directory contents SYNOPSIS ls [OPTION]... [FILE]... DESCRIPTION List information about the FILEs (the current directory by default). Sort entries alphabetically if none of -cftuSUX nor --sort. Mandatory arguments to long options are mandatory to short options too. -a, --all do not hide entries starting with . -A, --almost-all do not list implied . and .. [listing skrócony ze względu na długość] W tym przypadku informacje wyświetlane przez man są bardzo obszerne — liczą ponad 200 wierszy. Oczywiście, nie wszystkie polecenia są opisane tak szczegółowo, ale dokumentacja niektórych jest jeszcze obszerniejsza. Strona podręcznika systemowego zwykle (choć nie zawsze) za- wiera następujące sekcje: R O Z D Z I A Ł 3 N A U K A P O L E C E Ń 95 Wyświetlanie dokumentacji za pomocą polecenia man n NAME — nazwa polecenia i jego krótki opis; n SYNOPSIS — podstawowy format polecenia; n DESCRIPTION — dłuższy opis polecenia; n OPTIONS — kluczowy element strony man: poszcze- gólne opcje polecenia wraz z krótkimi opisami; n FILES — inne pliki używane przez polecenie; n AUTHOR — autor polecenia i informacje kontaktowe; n BUGS — znane usterki i sposób zgłaszania nowych; n COPYRIGHT — jak łatwo się domyślić, informacje o prawach autorskich; n SEE ALSO — pokrewne polecenia. Poruszanie się po stronie man nie przysparza większych trudności. Aby przewinąć ekran o jeden wiersz w dół, naci- śnij klawisz strzałki w dół; aby przewinąć ekran o jeden wiersz w górę, naciśnij klawisz strzałki w górę. Aby przejść do następnej strony, naciśnij spację albo klawisz f (od for- ward — w przód); aby przejść do poprzedniej strony, naciśnij klawisz b (od backward — w tył). Kiedy osią- gniesz koniec strony man, polecenie może automatycz- nie zakończyć działanie i wrócić do powłoki. Może też po prostu zatrzymać się na końcu strony; w takim przy- padku naciśnij klawisz q, aby wyjść z programu. Klawisz q możesz zresztą nacisnąć w dowolnym momencie, jeśli strona nie zawiera interesujących Cię informacji. 3 Ł A I Z D Z O R Ń E C E L O P A K U A N 96 Wyszukiwanie poleceń na podstawie ich przeznaczenia Jeśli masz kłopoty ze znalezieniem konkretnej informacji, możesz skorzystać z funkcji wyszukiwania. Naciśnij kla- wisz /, wpisz szukany termin, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli termin istnieje, zostaniesz do niego przeniesio- ny; aby znaleźć następne wystąpienie terminu, ponownie naciśnij Enter (lub n); aby cofnąć się do poprzedniego wystąpienia, naciśnij klawisze Shift+n. Wyszukiwanie poleceń na podstawie ich przeznaczenia man -k Dzięki zdobytej właśnie wiedzy możesz swobodnie poru- szać się po stronach man i znajdować dokładnie to, cze- go potrzebujesz… pod warunkiem że wiesz, którą stronę masz przeczytać. A jeśli mniej więcej wiesz, do czego słu- ży pewne polecenie, ale nie znasz jego nazwy? Spróbuj użyć opcji -k (lub --apropos) i wyszukać słowo lub fra- zę, która opisuje przeznaczenie polecenia. Na ekranie pojawi się lista wszystkich poleceń, których nazwa lub streszczenie zawiera szukany termin. $ man list No manual entry for list $ man -k list last (1) - show listing of last logged in users ls (1) - list directory contents lshal (1) - List devices and their properties lshw (1) - list hardware lsof (8) - list open files [listing skrócony ze względu na długość] R O Z D Z I A Ł 3 N A U K A P O L E C E Ń 97 Szybkie wyświetlanie informacji Bądź uważny, ponieważ opcja -k może wyświetlić długą listę wyników, na której łatwo przegapić ten właściwy. Jeśli pierwsza próba się nie powiedzie, spróbuj poszukać innego terminu. WSKAZÓWKA Opcja -k (reprezentowana również przez --apropos) działa dokładnie tak samo jak polecenie apropos. Szybkie wyświetlanie informacji Szybkie wyświetlanie informacji o przeznaczeniu polecenia określonego nazwą man -f Jeśli znasz nazwę polecenia, ale nie wiesz, do czego ono służy, możesz to szybko ustalić bez otwierania jego strony man. Użyj opcji -f (lub --whatis), aby wyświetlić stresz- czenie polecenia. $ man -f ls ls (1) - list directory contents WSKAZÓWKA Tak, opcja -f (znana też jako --whatis) działa dokładnie tak samo jak polecenie whatis opisane szczegółowo dalej w tym rozdziale. 3 Ł A I Z D Z O R Ń E C E L O P A K U A N 98 Przebudowywanie bazy danych polecenia man Przebudowywanie bazy danych polecenia man man -u Może się zdarzyć, że gdy będziesz próbował znaleźć do- kumentację jakiegoś polecenia, man poinformuje Cię, że strona tego polecenia nie istnieje. Zanim się poddasz, sko- rzystaj z opcji -u (lub --update), która wymusza przebu- dowanie bazy poleceń i stron używanej przez man. Jeśli podejrzewasz, że coś jest nie tak, zwykle jest to dobry wstęp do rozwiązania problemu. $ man ls No manual entry for ls $ man -u ls LS(1) User Commands LS(1) NAME ls - list directory contents SYNOPSIS ls [OPTION]... [FILE]... [listing skrócony ze względu na długość] Wyświetlanie konkretnej strony podręcznika systemowego man [1-8] Być może zauważyłeś, że na poprzednim listingu pierw- szy wiersz strony man zawierał tekst LS(1). Wcześniej, kiedy używaliśmy opcji -k, po wszystkich nazwach poleceń R O Z D Z I A Ł 3 N A U K A P O L E C E Ń 99 Wyświetlanie konkretnej strony podręcznika systemowego również występował numer w nawiasie. Przy większości poleceń był to numer 1, ale jedno z nich — lsof — było oznaczone numerem 8. Co oznaczają te liczby? Otóż podręcznik systemowy jest podzielony na sekcje po- numerowane od 1 do 8, które opisano poniżej (nie martw się, jeśli nie zrozumiesz wszystkich przykładów; niektóre z nich są bardzo ezoteryczne i wyspecjalizowane): 1. Polecenia ogólne; przykłady: cd, chmod, lp, mkdir, passwd. 2. Niskopoziomowe wywołania systemowe obsługiwa- ne przez jądro; przykłady: intro, chmod. 3. Funkcje biblioteczne C; przykłady: beep, HTML::Par åser, Mail::Internet. 4. Pliki specjalne, takie jak urządzenia w katalogu /dev; przykłady: console, lp, mouse. 5. Formaty plików i konwencje nazewnicze; przykłady: apt.conf, dpkg.cfg, hosts, passwd. 6. Gry; przykłady: atlantik, bouncingcow, kmahjongg i rubik. 7. Zagadnienia różne, w tym dokumentacja pakietów makr; przykłady: ascii, samba, utf-8. 8. Polecenia administracyjne; przykłady: mount, shut ådown. Niemal wszystkie opisane dotychczas polecenia należą do sekcji 1., co nie powinno dziwić, ponieważ skupili- śmy się na ogólnej obsłudze Linuksa. Zauważ jednak, że 3 Ł A I Z D Z O R Ń E C E L O P A K U A N 100 Wyświetlanie konkretnej strony podręcznika systemowego niektóre hasła występują w więcej niż jednej sekcji; na przykład chmod znajduje się w sekcjach 1. i 2., a passwd — w 1. i 5. Kiedy wpiszesz polecenie man passwd, do- myślnie zostanie wyświetlone hasło z sekcji o niższym numerze. Zobaczysz więc stronę poświęconą poleceniu passwd, co nie jest zbyt przydatne, jeśli próbujesz dowie- dzieć się czegoś o pliku passwd. Aby obejrzeć poświęco- ną mu stronę, zaraz po poleceniu man wpisz numer od- powiedniej sekcji. $ man passwd PASSWD(1) PASSWD(1) NAME passwd - change user password SYNOPSIS passwd [-f|-s] [name] passwd [-g] [-r|-R] group passwd [-x max] [-n min] [-w warn] [-i inact] login passwd {-l|-u|-d|-S|-e} login DESCRIPTION passwd changes passwords for user and group åaccounts. A normal user... [listing skrócony ze względu na długość] $ man 5 passwd PASSWD(5) PASSWD(5) NAME passwd - The password file DESCRIPTION passwd contains various pieces of information for åeach user account. [listing skrócony ze względu na długość] R O Z D Z I A Ł 3 N A U K A P O L E C E Ń 101 Drukowanie stron podręcznika systemowego Drukowanie stron podręcznika systemowego man -t Choć czytanie stron man za pomocą programu terminala jest bardzo łatwe, czasem konieczne jest ich wydrukowanie. Drukowanie strony man nie jest jednak jednoetapowym procesem, a w pokazanych niżej poleceniach zastosowano zasady, które zostaną wyjaśnione dopiero w dalszych roz- działach. Jeśli jednak chcesz wydrukować stronę man, możesz zrobić to właśnie w ten sposób. Niebawem zro- zumiesz dokładniej, do czego służą te polecenia. Przypuśćmy, że do systemu podłączona jest drukarka, któ- rej nadałeś nazwę hp_laserjet. Chcesz wydrukować stro- nę poświęconą poleceniu ls bezpośrednio na tej drukarce, więc używasz opcji -t (lub --troff) i przekazujesz wyniki do polecenia lpr, wskazując swoją drukarkę za pomocą opcji -P. $ man -t ls | lpr -P hp_laserjet UWAGA Symbol potoku (|) zostanie wyjaśniony w rozdziale 4., „Ele- menty konstrukcyjne”, oraz 6., „Drukowanie i zarządzanie zadaniami wydruku”. 3 Ł A I Z D Z O R Ń E C E L O P A K U A N 102 Drukowanie stron podręcznika systemowego Po kilku chwilach — w zależności od szybkości komputera i drukarki — rozpocznie się druk stron man poświęconych poleceniu ls. Może się jednak zdarzyć, że nie będziesz chciał ich drukować, a tylko przekształcić w format PDF. I w tym przypadku wymagane polecenia mogą wydawać się niezrozumiałe, ale wkrótce dowiesz się, jak działają. Ponownie użyjesz opcji -t, ale tym razem wyślesz wyniki do postscriptowego pliku o nazwie ls.ps. Jeśli ten proces zakończy się pomyślnie, przekształcisz plik postscriptowy w format PDF za pomocą polecenia ps2pdf, a jeśli i to się powiedzie, usuniesz plik postscriptowy, który nie będzie już potrzebny. $ man -t ls ls.ps ps2pdf ls.ps rm ls.ps UWAGA Symbole oraz zostaną omówione w rozdziale 4., a po- lecenie ps2pdf — w rozdziale 6. Jeśli chcesz utworzyć drukowaną bibliotekę stron man poświęconych ulubionym poleceniom albo przekształcić je w pliki PDF (które w razie potrzeby również można wy- drukować), teraz już wiesz, jak to zrobić. Polecenie man, choć proste, jest bardzo elastyczne, co jeszcze zwiększa jego przydatność. R O Z D Z I A Ł 3 N A U K A P O L E C E Ń 103 3 Ł A I Z D Z O R Ń E C E L O P A K U A N Wyświetlanie dokumentacji za pomocą polecenia info Wyświetlanie dokumentacji za pomocą polecenia info info Polecenie man oraz strony podręcznika systemowego są proste w użyciu, choć ich zawartość nie zawsze jest za- dowalająca. Ze względu na ich wady w ramach projektu GNU Project (dzięki któremu zaistniało wiele poleceń omawianych w tej książce) opracowano nowy format: strony informacyjne, które przegląda się za pomocą po- lecenia info. Strony info są zwykle lepiej napisane, obszerniejsze i bar- dziej kompletne, ale trudniejsze w użyciu niż strony man. Strona man jest pojedynczym plikiem, natomiast strony info niemal zawsze są podzielone na wiele sekcji zwanych węzłami, które z kolei mogą zawierać podsekcje zwane podwęzłami. Musisz nauczyć się poruszać nie tylko po po- jedynczej stronie, ale również między węzłami i podwę- złami. Początkowo możesz mieć kłopoty z nawigacją i wy- szukiwaniem informacji, co ma dość ironiczny wydźwięk: coś, co miało ułatwiać życie nowicjuszom, w rzeczywi- stości znacznie je komplikuje. System info ma wiele aspektów, a jednym z pierwszych poleceń, które warto zbadać za jego pomocą, jest właśnie info. Aby przeczytać informacje o poleceniu info i do- wiedzieć się, jak z niego korzystać, wpisz: $ info info 104 Nawigacja po systemie info Na ekranie pojawi się strona info poświęcona poleceniu info. Teraz musisz nauczyć się poruszać po tej skarbnicy wiadomości. Nawigacja po systemie info Na ekranie danej sekcji możesz przejść o jeden wiersz w dół, naciskając klawisz strzałki w dół; aby przejść o je- den wiersz w górę, naciśnij klawisz strzałki w górę. Kiedy osiągniesz koniec danej sekcji, kursor zatrzyma się i nie będziesz mógł przejść dalej. Jeśli chcesz przewinąć tekst o cały ekran w dół, naciśnij klawisz Page Down; jeśli chcesz przewinąć go w górę, naciśnij klawisz Page Up. W ten sposób nie będziesz mógł jednak opuścić bieżącej sekcji. Jeśli osiągniesz koniec sekcji i zechcesz wrócić na jej po- czątek, naciśnij klawisz b (od beginning — początek). Natomiast klawisz e (od end — koniec) przeniesie Cię na koniec sekcji. Kiedy będziesz przeskakiwał z miejsca na miejsce, może się zdarzyć, że tekst na ekranie zostanie zniekształcony. W takim przypadku naciśnij klawisze Ctrl+l, aby przery- sować ekran, a wszystko wróci do normy. Wiesz już, jak poruszać się po określonej sekcji lub węźle, więc wyjaśnijmy teraz, jak nawigować między węzłami. Tekst danej sekcji możesz przewijać w dół i w górę nie R O Z D Z I A Ł 3 N A U K A P O L E C E Ń 105 Nawigacja po systemie info tylko za pomocą klawiszy Page Down i Page Up, ale rów- nież za pomocą klawisza spacji oraz klawiszy Backspace albo Delete. Mają one tę przewagę nad klawiszami Page Down i Page Up, że kiedy osiągniesz koniec węzła, zo- staniesz automatycznie przeniesiony do następnego węzła (albo do podwęzła, jeśli jakiś istnieje). Podobnie podczas przewijania tekstu w górę zostaniesz przeniesiony do po- przedniego węzła (albo do podwęzła, jeśli jakiś istnieje). Za pomocą klawisza spacji albo klawiszy Backspace lub Delete możesz szybko przejrzeć cały zbiór stron info po- święconych określonemu poleceniu. Aby zaoszczędzić sobie pisania, możesz nacisnąć klawisz n (od next — następny), aby przejść do następnego węzła na tym samym poziomie. Jeśli czytasz węzeł, który ma podwęzły, i naciśniesz klawisz n, pominiesz podwęzły i przejdziesz bezpośrednio do następnego węzła (równo- rzędnego właśnie czytanemu). Jeśli jednak czytasz pod- węzeł, przejdziesz do następnego podwęzła. Podczas gdy n przenosi Cię do następnego węzła na bieżącym pozio- mie, p (od previous — poprzedni) przenosi Cię do po- przedniego. Aby przejść do następnego węzła lub podwęzła, naciśnij klawisz ] (prawy nawias kwadratowy). Jeśli czytasz węzeł i naciśniesz klawisz ], przejdziesz do pierwszego podwę- zła, jeśli jakiś istnieje; jeśli nie, przejdziesz do następnego węzła równorzędnego. Aby przejść do poprzedniego wę- zła lub podwęzła, naciśnij klawisz [ (lewy nawias kwa- dratowy). 3 Ł A I Z D Z O R Ń E C E L O P A K U A N 106 Nawigacja po systemie info Aby przejść o jeden węzeł w górę, do węzła nadrzędnego względem obecnie czytanego, naciśnij klawisz u (od up — w górę). Bądź jednak ostrożny — możesz łatwo prze- skoczyć przez główną stronę polecenia, o którym czytasz, i trafić do tak zwanego węzła katalogowego, który pro- wadzi do wszystkich innych węzłów info (możesz w do- wolnym momencie przejść do węzła katalogowego, naci- skając klawisz d, od directory — katalog). Węzeł katalogowy jest szczególnie obszernym przykła- dem strony, na którą możesz trafić w różnych miejscach całego systemu info: strony menu, która zawiera listę podwęzłów lub węzłów. Kiedy znajdujesz się na stronie menu, możesz szybko przejść do jednego z podwęzłów na dwa sposoby. Wpisz m (od menu), a następnie zacznij wpisywać nazwę podwęzła, do którego chcesz przejść. Na przykład tak wygląda pierwsza strona wyświetlona po wpisaniu info info w wierszu poleceń: File: info.info, Node: Top, Next: Getting åStarted, Up: (dir) Info: An Introduction ********************* The GNU Project distributes most of its on-line manuals in the Info format , which you read using an Info reader . You are probably using an Info reader to read this now. [listing skrócony ze względu na długość] * Menu: * Getting Started:: Getting started using an Info åreader. * Expert Info:: Info commands for experts. R O Z D Z I A Ł 3 N A U K A P O L E C E Ń 107 Nawigacja po systemie info * Creating an Info File:: How to make your own Info åfile. * Index:: an index of topics, commands, and variables. Aby przejść do węzła Expert Info, wpisz m, a następnie Exp. W tym momencie możesz dopisać litery ert Info albo po prostu nacisnąć klawisz Tab, a program info automa- tycznie wybierze pozycję menu pasującą do wprowadzo- nych znaków. Jeśli program zgłosi błąd, oznacza to, że pomyliłeś się podczas pisania albo że wprowadzone znaki pasują do więcej niż jednej pozycji menu. Popraw pomyłkę albo wpisz więcej znaków, aby program mógł jedno- znacznie ustalić, jaką pozycją jesteś zainteresowany. Jeśli zdecydujesz, że jednak nie chcesz przechodzić do żadnej pozycji menu, naciśnij klawisze Ctrl+g, aby anulować polecenie, i kontynuuj lekturę bieżącego węzła. Możesz też użyć klawisza strzałki w górę lub w dół, aby umieścić kursor ponad żądaną pozycją menu, a następnie nacisnąć klawisz Enter. Obie metody dają ten sam efekt. Jeśli nie chcesz nawigować po stronach info, lecz wyszukać jakieś informacje, na to również są dwa sposoby: możesz przeszukać tytuły wszystkich węzłów dotyczących dane- go polecenia albo przeszukać tekst tych węzłów. Aby przeszukać tytuły, wpisz i (od index, ponieważ wyszu- kiwanie to wykorzystuje indeks węzłów utworzony przez info) oraz szukany termin i naciśnij klawisz Enter. Jeśli termin występuje w którymś z tytułów węzłów, zosta- niesz przeniesiony do odpowiedniego węzła. Aby powtó- rzyć wyszukiwanie i przejść do następnego wyniku, naci- śnij klawisz przecinka. 3 Ł A I Z D Z O R Ń E C E L O P A K U A N 108 Ustalanie ścieżek do poleceń Jeśli zamiast tytułu chcesz wyszukać tekst, wpisz s (od se- arch — wyszukiwanie) oraz szukany termin lub frazę i na- ciśnij klawisz Enter. Aby powtórzyć wyszukiwanie, naci- śnij klawisz s, a potem Enter. Nie jest to tak proste jak naciskanie przecinka podczas wyszukiwania tytułów, ale działa. Jeśli będziesz potrzebował pomocy, naciśnij klawisz ?, a w dolnej części okna pojawią się różne informacje doty- czące programu info. Możesz poruszać się po tej sekcji za pomocą znanych Ci już klawiszy. Aby zamknąć ekran pomocy, naciśnij klawisz l. Wreszcie, co najważniejsze, aby zamknąć program info i wrócić do powłoki, naciśnij klawisz q (od quit — za- kończ). Uff! Ustalanie ścieżek do poleceń Ustalanie ścieżek do poleceń, plików źródłowych i stron podręcznika systemowego Ustalanie ścieżek do poleceń whereis Polecenie whereis pełni niezwykle przydatną funkcję: wy- świetla ścieżkę do wykonywalnego pliku polecenia, jego plików źródłowych (jeśli istnieją) oraz jego stron man. Oto przykładowe wyniki, jakie mógłbyś uzyskać w przy- padku programu KWord, procesora tekstów wchodzącego R O Z D Z I A Ł 3 N A U K A P O L E C E Ń 109 Ustalanie ścieżek do poleceń w skład pakietu KOffice (oczywiście zakładając, że zain- stalowane są pliki binarne oraz źródłowe i dokumentacja programu): $ whereis kword kword: /usr/src/koffice-1.4.1/kword / åusr/bin/kword/usr/bin/X11/kword /usr/ åshare/man/man1/kword.1.gz Polecenie whereis najpierw informuje, gdzie znajdują się pliki źródłowe: /usr/src/koffice-1.4.1/kword. Następ- nie pokazuje położenie wykonywalnych plików binarnych: /usr/bin/kword oraz /usr/bin/X11/kword. Program KWord znajduje się w dwóch różnych miejscach, co jest nietypowe, ale się zdarza. Ostatnią wyświetloną infor- macją jest położenie stron podręcznika systemowego: /usr/share/man/man1/kword.1.gz. Uzbrojony w te in- formacje, masz pewność, że program jest rzeczywiście zain- stalowany w komputerze, i wiesz, jak go uruchomić. Jeśli chcesz wyszukać tylko pliki binarne, użyj opcji -b: $ whereis -b kword kword: /usr/bin/kword /usr/bin/X11/kword Aby wyszukać tylko strony podręcznika systemowego, dodaj opcję -m: $ whereis -m kword kword: /usr/share/man/man1/kword.1.gz Aby ograniczyć wyszukiwanie do plików źródłowych, skorzystaj z opcji -s: 3 Ł A I Z D Z O R Ń E C E L O P A K U A N 110 Czytanie opisów poleceń $ whereis -s kword kword: /usr/src/koffice-1.4.1/kword Polecenie whereis jest dobrym, szybkim sposobem usta- lania kluczowych informacji o programach zainstalowa- nych w komputerze. Będziesz używał go częściej, niż mo- głoby Ci się wydawać. Czytanie opisów poleceń whatis Wcześniej w tym rozdziale poznałeś opcję -f polecenia man, która wyświetla na ekranie opis polecenia zaczerp- nięty z jego strony man. Trudno jednak zapamiętać związek między nazwą tej opcji a jej funkcją. Prawdopo- dobnie łatwiej zapamiętasz polecenie whatis, które robi dokładnie to samo: wyświetla opis polecenia zawarty na jego stronie man. $ man -f ls ls (1) - list directory contents $ whatis ls ls (1) - list directory contents Polecenie whatis obsługuje też wyrażenia regularne i sym- bole wieloznaczne. Aby przeszukać bazę danych man z wy- korzystaniem symboli wieloznacznych, użyj opcji -w (lub --wildcard): $ whatis -w ls* ls (1) - list directory contents lsb (8) - Linux Standard Base support for Debian R O Z D Z I A Ł 3 N A U K A P O L E C E Ń 111 Czytanie opisów poleceń lshal (1) - List devices and their properties lshw (1) - list hardware lskat (6) - Lieutnant Skat card game for KDE [listing skrócono ze względu na długość] Użycie symboli wieloznacznych może wydłużyć czas wy- szukiwania, ale w dzisiejszych szybkich komputerach nie ma to większego znaczenia, więc prawdopodobnie nie mu- sisz się tym przejmować. Aby skorzystać z wyrażeń regularnych, dodaj opcję -r (lub --regex). $ whatis -r ^rm.* rm (1) - remove files or directories rmail (8) - handle remote mail received via uucp rmdir (1) - remove empty directories rmt (8) - remote magtape protocol module WSKAZÓWKA W niniejszej książce brakuje miejsca na omówienie wyrażeń regularnych, ale możesz dowiedzieć się więcej z książki Sams Teach Yourself Regular Expressions in 10 Minu- tes (ISBN: 0672325667) autorstwa Bena Forty’ego. Wyrażenia regularne również mogą spowalniać działanie polecenia whatis, ale prawdopodobnie i w tym przypadku nie zauważysz żadnej różnicy. Polecenie whatis jest łatwe do zapamiętania (na pewno łatwiejsze niż man -f) i szybko zwraca ważne informacje, więc warto się go nauczyć. 3 Ł A I Z D Z O R Ń E C E L O P A K U A N 112 R O Z D Z I A Ł 3 N A U K A P O L E C E Ń Znajdowanie polecenia na podstawie realizowanej przez nie funkcji Znajdowanie polecenia na podstawie realizowanej przez nie funkcji apropos Polecenie whatis przypomina man -f, a polecenie apro åpos działa podobnie jak man -k, tzn. wyszukuje na stro- nach man nazwy i opisy poleceń. Przydaje się to, kiedy wiesz, do czego służy pewne polecenie, ale nie możesz przypomnieć sobie jego nazwy. Korzystanie z polecenia apropos jest łatwe: wystarczy podać słowo lub frazę opisującą przeznaczenie polecenia, którym jesteś zainteresowany. $ man list No manual entry for list $ man -k list last (1) - show listing of last logged in users ls (1) - list directory contents lshw (1) - list hardware lsof (8) - list open files [listing skrócony ze względu na długość] $ apropos list last (1) - show listing of last logged in users ls (1) - list directory contents lshw (1) - list hardware lsof (8) - list open files [listing skrócony ze względu na długość] Podobnie jak w przypadku whatis, w wyszukiwaniach możesz używać opcji -w (lub --wildcard) oraz -r (lub -- åregex). Bardziej interesująca jest jednak opcja -e (lub -- 113 Ustalanie wersji polecenia, która zostanie uruchomiona åexact), która zwiększa precyzję wyszukiwania. Na przykład na powyższym listingu wyszukiwanie słowa list zwróciło polecenie last, ponieważ w jego opisie znaj- duje się słowo listing. Spróbujmy powtórzyć to wyszuki- wanie, tym razem z opcją -e. $ apropos -e list ls (1) - list directory contents lshw (1) - list hardware lsof (8) - list open files [listing skrócony ze względu na długość] Tym razem polecenie last zostało pominięte, ponieważ nakazaliśmy wyświetlić tylko wyniki ze słowem list, a nie listing. W moim komputerze dodanie opcji -e skróciło li- stę wyników z 80 do 55 pozycji; takie zawężenie wyników wyszukiwania ułatwia znalezienie żądanego polecenia. Ustalanie wersji polecenia, która zostanie uruchomiona which Wróćmy do polecenia whatis i przypomnijmy sobie, co się stało, kiedy użyliśmy go w połączeniu z opcją -b w celu wyszukania plików binarnych programu KWord: $ whereis -b kword kword: /usr/bin/kword /usr/bin/X11/kword 3 Ł A I Z D Z O R Ń E C E L O P A K U A N 114 Ustalanie wersji polecenia, która zostanie uruchomiona Pliki wykonywalne programu KWord znajdują się w dwóch różnych miejscach. Który z nich zostałby jednak wyko- nany jako pierwszy? Możesz się tego dowiedzieć dzięki poleceniu which. $ which kword /usr/bin/kword Polecenie which informuje, która wersja polecenia zo- stanie wykonana, kiedy wpiszesz samą jego nazwę. In- nymi słowy, jeśli wpiszesz kword i naciśniesz klawisz En- ter, powłoka wykona wersję przechowywaną w katalogu /usr/bin. Jeśli wolałbyś uruchomić wersję przechowy- waną w katalogu /usr/bin/X11, zmień katalog za pomocą polecenia cd i wpisz ./kword albo użyj bezwzględnej ścieżki do polecenia i wpisz /usr/bin/X11/kword. Polecenie which pozwala też szybko sprawdzić, czy dane polecenie jest zainstalowane w systemie. Jeśli polecenie jest dostępne i znajduje się w jednym z katalogów zapi- sanych w zmiennej PATH, dowiesz się, gdzie je znaleźć; w przeciwnym razie wrócisz do wiersza poleceń bez żad- nych wyników. $ which arglebargle $ Aby znaleźć wszystkie wersje polecenia (jak w przypadku whereis -b), użyj opcji -a (skrót od all — wszystkie). $ which -a kword /usr/bin/kword /usr/bin/X11/kword R O Z D Z I A Ł 3 N A U K A P O L E C E Ń 115 Podsumowanie Podsumowanie Powyższy rozdział nosi tytuł „Nauka poleceń” i właśnie tym się zajmowaliśmy. Wiesz już, że istnieje wiele sposo- bów uzyskiwania informacji o opcjach dostępnych w wier- szu poleceń. Ciężką artylerią są polecenia man i info, które zawierają obszerne opisy niemal wszystkich poleceń dostępnych w Twoim systemie. Pamiętaj, że polecenia whereis, whatis, apropos i which również mają swoje za- lety, zwłaszcza jeśli chcesz uniknąć przedzierania się przez rozwlekłe strony man oraz info, co jest zrozumiałe, choć często niemożliwe. Czasem trzeba zakasać rękawy i przy- stąpić do czytania strony man. Myśl o tym jak o szpinaku: możesz go nie lubić, ale z pewnością jest zdrowy. To prawda, że wiele poleceń opisanych w tym rozdziale częściowo się pokrywa. Na przykład man -k działa tak samo jak apropos, a man -f tak samo jak whatis, nato- miast whereis -b jest funkcjonalnie równoważne polece- niu which -a. Od Ciebie zależy, którego z nich użyjesz w danej sytuacji. Warto jednak znać różne możliwości, aby rozumieć skrypty powłoki albo instrukcje pisane przez innych użytkowników. Istotą Linuksa jest różnorodność i swoboda wyboru, nawet w pozornie drugorzędnych kwe- stiach takich jak polecenia wydawane w powłoce. 3 Ł A I Z D Z O R Ń E C E L O P A K U A N 116
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Linux. Rozmówki
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: