Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00064 007375 20324614 na godz. na dobę w sumie
Linux w biurze i nie tylko - książka
Linux w biurze i nie tylko - książka
Autor: Liczba stron: 264
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-1631-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> linux
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zbadaj Linuksa od podszewki!

Dyskusja o wyższości Linuksa nad Windowsem - i odwrotnie - przypomina tę o wyższości świąt Wielkanocy nad świętami Bożego Narodzenia, czyli zwyczajnie nie ma sensu. Jeśli jednak interesuje Cię sposób działania Linuksa albo masz w planach pracę na komputerze z tym właśnie systemem, ten poradnik z pewnością okaże się niezwykle potrzebny. Na pewno wiesz już, że ten system operacyjny jest odporniejszy na wirusy, bardziej elastyczny i tworzony przez całą społeczność użytkowników, gotowych w razie potrzeby pospieszyć z pomocą. Niewykluczone jednak, że przeraża Cię jego pozorne skomplikowanie i potrzebujesz rzetelnych informacji, by w końcu rozgryźć jego tajemnicę.

Książka 'Linux w biurze i nie tylko' dostarczy Ci wszelkich wiadomości o tym właśnie systemie, a konkretnie o jednej z jego odmian: Kubuntu, czyli Ubuntu ze środowiskiem graficznym KDE 4. Dzięki niej dowiesz się, na czym polega istota działania Linuksa, jak zainstalować system (z dołączonej płyty CD), skonfigurować grafikę, wykonywać operacje na plikach i katalogach, korzystać z urządzeń zewnętrznych i sieci. Bez trudu opanujesz także obsługę systemu zarówno w trybie konsoli, jak i przy użyciu interfejsu graficznego. I zanim się obejrzysz, Linux stanie się niezastąpionym narzędziem w Twojej codziennej pracy.

Zacznij w końcu korzystać z bogactwa możliwości Linuksa!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Linux w biurze i nie tylko Autor: Sergiusz Flanczewski ISBN: 978-83-246-1631-2 Format: 158×235, stron: 264 Zbadaj Linuksa od podszewki! (cid:127) Pierwsze koty za p³oty, czyli zasady dzia³ania i sposób instalacji Linuksa (cid:129) Jak to ugryŸæ, czyli obs³uga plików i katalogów oraz konfiguracja œrodowiska KDE (cid:129) Poskromiæ system, czyli sieci lokalne, Internet i pod³¹czanie urz¹dzeñ zewnêtrznych Dyskusja o wy¿szoœci Linuksa nad Windowsem – i odwrotnie – przypomina tê o wy¿szoœci œwi¹t Wielkanocy nad œwiêtami Bo¿ego Narodzenia, czyli zwyczajnie nie ma sensu. Jeœli jednak interesuje Ciê sposób dzia³ania Linuksa albo masz w planach pracê na komputerze z tym w³aœnie systemem, ten poradnik z pewnoœci¹ oka¿e siê niezwykle potrzebny. Na pewno wiesz ju¿, ¿e ten system operacyjny jest odporniejszy na wirusy, bardziej elastyczny i tworzony przez ca³¹ spo³ecznoœæ u¿ytkowników, gotowych w razie potrzeby pospieszyæ z pomoc¹. Niewykluczone jednak, ¿e przera¿a Ciê jego pozorne skomplikowanie i potrzebujesz rzetelnych informacji, by w koñcu rozgryŸæ jego tajemnicê. Ksi¹¿ka „Linux w biurze i nie tylko” dostarczy Ci wszelkich wiadomoœci o tym w³aœnie systemie, a konkretnie o jednej z jego odmian: Kubuntu, czyli Ubuntu ze œrodowiskiem graficznym KDE 4. Dziêki niej dowiesz siê, na czym polega istota dzia³ania Linuksa, jak zainstalowaæ system (z do³¹czonej p³yty CD), skonfigurowaæ grafikê, wykonywaæ operacje na plikach i katalogach, korzystaæ z urz¹dzeñ zewnêtrznych i sieci. Bez trudu opanujesz tak¿e obs³ugê systemu zarówno w trybie konsoli, jak i przy u¿yciu interfejsu graficznego. I zanim siê obejrzysz, Linux stanie siê niezast¹pionym narzêdziem w Twojej codziennej pracy. (cid:129) Informacje podstawowe, czyli Linux w pigu³ce (cid:129) Instalacja systemu i pierwsze uruchomienie Kubuntu (cid:129) Konfiguracja KDE – wskaŸnik myszy, pulpit, plasmoidy (cid:129) Obs³uga plików i katalogów – katalog domowy, Dolphin, Konqueror (cid:129) Sieæ lokalna i po³¹czenia komputerów o ró¿nych systemach operacyjnych (cid:129) Internet – pod³¹czanie, u¿ywane programy i ich konfiguracja (cid:129) Drukarki i skanery – instalacja i udostêpnianie (cid:129) Narzêdzia internetowe – przegl¹darki, programy pocztowe, Adobe Flash Player Zacznij w koñcu korzystaæ z bogactwa mo¿liwoœci Linuksa! Spis treĈci Wstöp .............................................................................................. 7 Rozdziaä 1. Informacje podstawowe, czyli Linux w piguäce ................................... 9 Struktura drzewa katalogów ........................................................................................... 15 Linux i jego dystrybucje ................................................................................................. 15 Rozdziaä 2. Instalacja systemu, czyli od czegoĈ trzeba zaczñè ........................... 19 Uruchomienie systemu „na Īywo” ................................................................................. 19 Instalacja „wáaĞciwa” systemu ....................................................................................... 27 Pierwsze uruchomienie Kubuntu .................................................................................... 32 Menu klasyczne ........................................................................................................ 33 Zmiana ustawienia rozdzielczoĞci ekranu ................................................................ 35 Rozdziaä 3. Konfiguracja KDE, czyli nie tylko upiökszanie systemu .................... 39 Ustawienia wskaĨnika myszy ......................................................................................... 39 Menu panelu ................................................................................................................... 41 Ustawienia panelu .................................................................................................... 42 Pulpit .............................................................................................................................. 44 Ustawienia wyglądu pulpitu ..................................................................................... 48 Tapeta — obraz ........................................................................................................ 52 Tapeta — kolor ........................................................................................................ 54 Motyw pulpitu .......................................................................................................... 56 Plasmoidy ....................................................................................................................... 58 Wáączenie sterownika sprzĊtowego karty graficznej NVIDIA ....................................... 60 Efekty pulpitu ................................................................................................................. 63 Wygaszacz ekranu .................................................................................................... 68 Ekran powitalny ............................................................................................................. 75 Rozdziaä 4. Obsäuga plików i katalogów, czyli „nasze manipulacje” .................... 79 Korzystanie z folderu Katalog domowy ......................................................................... 79 Wyszukiwanie plików lub folderów ......................................................................... 80 Operacje na plikach lub katalogach uĪytkownika ........................................................... 83 Aby otworzyü plik lub folder ................................................................................... 84 Aby skopiowaü lub przenieĞü plik lub folder ........................................................... 85 Aby przenieĞü plik lub folder za pomocą przeciągania ............................................ 86 Aby zapisaü plik ....................................................................................................... 87 Aby utworzyü folder, pusty plik tekstowy lub pusty plik HTML ............................. 87 Aby zaznaczyü wiele plików lub folderów ............................................................... 88 Aby usunąü plik lub folder ....................................................................................... 89 4 Linux w biurze i nie tylko Aby w wyniku usuwania pliki byáy usuwane trwale ................................................ 90 Aby wydrukowaü dokument ..................................................................................... 91 Aby zmieniü nazwĊ pliku lub folderu ....................................................................... 91 Aby otworzyü folder udostĊpniony na innym komputerze ....................................... 92 Aby otworzyü folder udostĊpniony na serwerze FTP ............................................... 92 Aby zmieniü wygląd elementów w folderze ............................................................. 96 Aby zmieniü wáaĞciwoĞci pliku lub folderu ............................................................. 97 Konqueror ..................................................................................................................... 101 MenedĪer plików MC ................................................................................................... 103 Instalacja MC za pomocą KPackageKit Software Management ............................ 104 Instalacja MC za pomocą konsoli ........................................................................... 107 Uruchomienie MC .................................................................................................. 108 Rozdziaä 5. Sieè lokalna, czyli w jednoĈci siäa ................................................. 109 Adres IP ........................................................................................................................ 109 Brama sieciowa ............................................................................................................ 111 Protokóá DHCP ............................................................................................................. 111 BezpoĞrednie poáączenie komputerów ......................................................................... 111 Grupa robocza — tworzenie lub modyfikacja — system Windows ....................... 117 Grupa robocza — tworzenie lub modyfikacja — system Kubuntu ........................ 121 Przeglądanie zasobów sieciowych przy bezpoĞrednim poáączeniu dwóch komputerów ............................................ 123 Lokalna sieü komputerowa — adresowanie rĊczne ...................................................... 124 DostĊp do zasobów sieciowych za pomocą Samby ...................................................... 129 UdostĊpnianie w sieci zasobów komputera pracującego pod systemem Kubuntu ........ 131 Realizacja procedury udostĊpnienia ....................................................................... 133 Poáączenie komputerów o róĪnych systemach operacyjnych typu „zdalny pulpit” ...... 143 Poáączenie komputera pracującego pod systemem Kubuntu do pulpitu komputera z systemem Windows XP Professional .............................................. 143 Poáączenie komputera pracującego pod systemem Windows Vista do pulpitu komputera z systemem Kubuntu ......................................................... 149 Lokalna sieü komputerowa — adresowanie automatyczne .......................................... 155 Rozdziaä 6. Internet, czyli „niech moc bödzie z nami” ...................................... 159 Podáączenie komputera do istniejącego áącza internetowego ....................................... 161 Aktualizacja KPackageKit Software Management ................................................. 164 Instalacja Neostrady — LiveBox .................................................................................. 166 Instalacja Neostrady — modem Sagem F@st 800 ........................................................ 171 Program UbuDSL ................................................................................................... 171 Usuwanie aplikacji UbuDSL .................................................................................. 180 Instalacja programu Wicd ............................................................................................. 182 Modyfikacja adresu IP w programie Wicd ............................................................. 185 Instalacja adaptera Wi-Fi LiveBox za pomocą programu Wicd ................................... 188 Poáączenie w sieci globalnej do pulpitu komputera z systemem Kubuntu .................... 192 Przekierowanie portów w modemie LiveBox ............................................................... 196 Rozdziaä 7. Drukarki i skanery, czyli to, co zawsze siö przydaje ....................... 203 Instalacja drukarki stanowiskowej ................................................................................ 205 UdostĊpnianie drukarek stanowiskowych w sieci ......................................................... 211 Instalacja w systemie Kubuntu drukarek pracujących pod systemem Windows .... 212 UdostĊpnienie drukarki dla komputerów pracujących pod systemem Windows .... 220 Instalacja skanera drukarki HP F2180 .......................................................................... 225 Spis treĈci 5 Rozdziaä 8. Podstawowe narzödzia internetowe, czyli coĈ dla nas i dla firmy .... 233 Przeglądarki WWW ...................................................................................................... 233 Konqueror .............................................................................................................. 233 Instalacja przeglądarki Firefox ............................................................................... 237 Programy pocztowe ...................................................................................................... 240 Konfiguracja programu KMail ............................................................................... 240 Ustawienie portów poczty elektronicznej w programie KMail .............................. 243 Instalacja i konfiguracja programu Thunderbird .................................................... 246 Ustawienie portów poczty elektronicznej w programie Thunderbird ..................... 252 Instalacja wtyczki Adobe Flash Player ......................................................................... 255 Skorowidz ................................................................................... 259 Rozdziaä 2. Instalacja systemu, czyli od czegoĈ trzeba zaczñè Zaáączona do ksiąĪki páyta DVD pozwala na instalacjĊ systemu operacyjnego Kubuntu 9.04 wraz z Ğrodowiskiem graficznym KDE 4. Uruchomienie systemu moĪna przeprowa- dziü na dwa sposoby. Pierwszy z nich to uruchomienie z zaáączonej páyty, wtedy system bĊdzie dziaáaá tylko do chwili wyáączenia komputera. Drugi, tradycyjny sposób to wyko- nanie peánej instalacji systemu na dysku twardym i ponowne uruchomienie komputera. System operacyjny uruchomiony w trybie LIVE (na „Ĕywo”) jest „peänosprawnym” systemem operacyjnym, którego obszar (zakres) dziaäania ograniczony jest tylko wielkoĈciñ pamiöci operacyjnej komputera, na którym ma pracowaè. Mówiñc pro- Ĉciej, iloĈè oraz szybkoĈè dziaäania programów uĔytkowych pracujñcych pod nadzo- rem systemu zaleĔy od wielkoĈci pamiöci operacyjnej zainstalowanej w danym komputerze. Uruchomienie systemu „na Ĕywo” Aby uruchomiü system operacyjny Kubuntu znajdujący siĊ na zaáączonej do ksiąĪki páycie DVD, musisz wykonaü nastĊpujące kroki. 1. WáóĪ páytĊ do napĊdu DVD, po czym zrestartuj komputer. Aby päyta LiveCD uruchomiäa siö prawidäowo, muszñ byè odpowiednio ustawione parametry BIOS-a Twojego komputera. JeĔeli po restarcie komputera zostanie uru- chomiony dotychczasowy system, zrestartuj ponownie komputer, po czym wejdĒ do ustawieþ BIOS-a, a nastöpnie w ustawieniach zaawansowanych (Advanced BIOS Features) w sekcji First Boot Device ustaw jako pierwsze urzñdzenie startowe Twój napöd DVD. 20 Linux w biurze i nie tylko Aby wejĈè do ustawieþ BIOS-a, zaraz po wäñczeniu komputera naciĈnij kilkakrotnie klawisz DEL lub inny klawisz (w zaleĔnoĈci od sprzötu) powodujñcy edycjö parametrów BIOS-a w Twoim komputerze. Informacja, który klawisz powoduje edycjö BIOS-a, jest najczöĈciej wyĈwietlona w dolnej czöĈci monitora. 2. Po wyĞwietleniu ekranu startowego w postaci pokazanej na rysunku 2.1 naciĞnij klawisz F2, po czym w menu Language podĞwietl (wybierz) jĊzyk Polski. Rysunek 2.1. RozpoczĊcie procedury uruchomienia systemu Kubuntu 3. Po wybraniu jĊzyka naciĞnij klawisz Enter, powodując tym samym przejĞcie do drugiego ekranu instalacji (rysunek 2.2). Rysunek 2.2. Drugi ekran instalacji systemu Kubuntu 4. PoniewaĪ uruchamiasz system „na Īywo”, wybierz opcjĊ (podĞwietl) Wypróbowanie Kubuntu bez wprowadzania zmian w komputerze, a nastĊpnie naciĞnij klawisz Enter. 5. Dziaáanie wykonane w punkcie 4. spowoduje uruchomienie procedury wczytania „caáego” systemu do pamiĊci operacyjnej komputera. W czasie wczytywania systemu na ekranie monitora moĪesz obserwowaü ruchomy pasek instalatora, który Ğwiadczy o pracy komputera (rysunek 2.3). Rozdziaä 2. i Instalacja systemu, czyli od czegoĈ trzeba zaczñè 21 Rysunek 2.3. Wygląd ekranu monitora podczas instalacji systemu w pamiĊci operacyjnej komputera Po wczytaniu systemu operacyjnego ekran monitora przybierze postaü pokazaną na rysunku 2.4; uzyskasz wtedy dostĊp do podstawowych narzĊdzi. Rysunek 2.4. Wygląd ekranu monitora po uruchomieniu systemu W dolnej czĊĞci ekranu widaü Panel, w którym po lewej stronie znajdują siĊ dwie ikony. Pierwsza z nich (rysunek 2.5, oznaczenie 2) to ikona Quick Access (szybki dostĊp) pozwalająca na otwarcie zasobów katalogu domowego. Klikając ikonĊ szybkiego do- stĊpu, aktywujesz listĊ elementów (pliki, foldery) dostĊpnych w Twoim katalogu do- mowym (rysunek 2.6). Linux w biurze i nie tylko 22 Rysunek 2.5. Ikony zlokalizowanie w lewej czĊĞci panelu Rysunek 2.6. Lista wyboru po klikniĊciu ikony szybkiego dostĊpu Druga ikona (rysunek 2.5, oznaczenie 1) umoĪliwia dostĊp do gáównego menu systemu — KickOff. Menu systemu jest podzielone na piĊü kategorii. Pierwszą kategoriĊ — nazwaną Ulubione (rysunek 2.7) — stanowią programy (a dokáadniej zasoby systemu), z których (wedáug twórców menu) bĊdziesz korzystaü najczĊĞciej, a zatem bĊdą to Twoje ulubione programy. Rysunek 2.7. Kategoria Ulubione Rozdziaä 2. i Instalacja systemu, czyli od czegoĈ trzeba zaczñè 23 DomyĞlnie w tej kategorii znajdują siĊ nastĊpujące opcje:  Przeglądarka stron WWW (równieĪ menedĪer plików) — Konqueror,  Program do zarządzania informacjami osobistymi — Kontact,  Ustawienia systemowe,  MenedĪer plików — Dolphin,  Komunikator internetowy — Kopete,  Odtwarzacz plików audio — Amarok. Aby do kategorii Ulubione dodaè okreĈlony zasób systemu (program, miejsce, plik lub katalog), naleĔy wykonaè nastöpujñce czynnoĈci.  Wybierz w menu gäównym systemu jednñ z kategorii, na przykäad Komputer.  Kliknij prawym przyciskiem myszy okreĈlonñ pozycjö menu (rysunek 2.8).  Wybierz z menu podröcznego polecenie Dodaj do Ulubionych. Rysunek 2.8. Procedura dodania zasobu do kategorii Ulubione Drugą kategoriĊ w menu gáównym systemu stanowią Programy. Menu to (rysunek 2.9) podzielone jest tematycznie (domyĞlnie) na siedem sekcji: Biuro, Grafika, Internet, Mul- timedia, NarzĊdzia, System i Ustawienia. PrzejĞcie do zasobów (programów) zgrupo- wanych w okreĞlonej sekcji odbywa przez klikniĊcie jej nazwy. Aby wyjĞü z okreĞlonej grupy programów, naleĪy kliknąü przycisk oznaczony symbolem 1 na rysunku 2.10. Trzecią kategoriĊ w menu systemu stanowi grupa nazwana — Komputer. Wewnątrz tej kategorii (rysunek 2.11) zobaczymy polecenia pogrupowane wedáug trzech typów zasobów stanowiących:  Programy,  Miejsca,  NoĞniki wymienne. Linux w biurze i nie tylko 24 Rysunek 2.9. Kategoria Programy — wybór grupy Grafika Rysunek 2.10. Kategoria Programy — wyjĞcie z grupy Grafika Rozdziaä 2. i Instalacja systemu, czyli od czegoĈ trzeba zaczñè 25 Rysunek 2.11. Kategoria Komputer IloĞü pozycji wystĊpujących w okreĞlonym typie zasobów jest zmienna i zaleĪy od aktual- nie (lub potencjalnie) uĪywanych zasobów. Przykáadowo po podáączeniu urządzenia typu pamiĊü USB grupa NoĞniki wymienne zostanie „powiĊkszona” o ikonĊ i opis od- powiedni dla tego urządzenia USB. Grupa Miejsca ulegnie zmianie, jeĞli w programie zarządzającym plikami lub katalogami (na przykáad w menedĪerze Dolphin) do pa- nelu Miejsca (rysunek 2.12, oznaczenie 1) zostanie dodany okreĞlony katalog (rysu- nek 2.12, oznaczenie 2). Rysunek 2.12. Procedura dodania do panelu Miejsca katalogu Dokumenty za pomocą menu podrĊcznego 26 Linux w biurze i nie tylko Czwartą kategorią w menu gáównym systemu jest kategoria Ostatnio uĪywane (rysunek 2.13). Jak sama nazwa wskazuje, umieszczane są tutaj zapisy dotyczące nazw ostatnio uĪywanych programów oraz dokumentów. Kategoria ta podlega dynamicznym zmia- nom, co — oczywiĞcie — jest wprost proporcjonalne do „aktywnoĞci komputerowej”. Rysunek 2.13. Kategoria Ostatnio uĪywane Piątą i ostatnią kategorią menu typu KickOff jest kategoria OpuĞü (rysunek 2.14). W niej znajdują siĊ polecenia związane z Sesją oraz z Systemem, a dokáadniej z ich stanem pracy. To wáaĞnie przy uĪyciu poleceĔ zgrupowanych w tej kategorii moĪemy „pra- widáowo” wyáączyü lub uruchomiü ponownie komputer, a takĪe zakoĔczyü bieĪącą sesjĊ lub przeáączyü uĪytkownika (zalogowaü siĊ do systemu jako inny uĪytkownik). Rysunek 2.14. Kategoria OpuĞü Rozdziaä 2. i Instalacja systemu, czyli od czegoĈ trzeba zaczñè 27 KlikniĊcie opcji Wyáącz w menu typu KickOff spowoduje aktywacjĊ okna dialogowego pokazanego na rysunku 2.15, w którym, oprócz przycisku potwierdzającego procedurĊ wyáączenia komputera, zostanie wyĞwietlony przycisk Anuluj, pozwalający na odwoáa- nie tejĪe procedury. Gdy nie klikniesz Īadnego z przycisków, komputer zostanie wyáą- czony po 30 sekundach; upáyw czasu sygnalizowany jest komunikatem wyĞwietlonym w górnej czĊĞci ekranu. Osoby wyczulone na skáadniĊ jĊzyka polskiego informujemy, Īe tekst komunikatu pokazany na rysunku 2.15 jest tekstem „oryginalnym”, wyĞwie- tlonym w oknie wyáączenia komputera. Rysunek 2.15. Okno wyáączenia komputera Po prawej stronie panelu (rysunek 2.16) znajdują siĊ nastĊpujące ikony: 1. MenedĪer zadaĔ — pokazuje aktualnie uruchomione aplikacje okienkowe i umoĪliwia przeáączanie siĊ miĊdzy nimi, 2. Ikony dostĊpnych (aktualnie aktywnych) pulpitów, 3. Tablica, 4. Tacka systemowa, popularnie zwana „trayem”, 5. Informacja o nowych urządzeniach — ikona, która po klikniĊciu pokazuje listĊ podáączonych do komputera urządzeĔ pamiĊci masowej (takich jak napĊdy optyczne, pamiĊci flash i inne), 6. Ikona poáączenia sieciowego, 7. Zegar z kalendarzem, 8. Przycisk aktywacji procedury modyfikacji panelu. Rysunek 2.16. Ikony zlokalizowane po prawej stronie panelu Instalacja „wäaĈciwa” systemu InstalacjĊ systemu operacyjnego Kubuntu moĪemy przeprowadziü, a dokáadniej roz- począü, na dwa sposoby. Oto pierwszy. Po uruchomieniu systemu w trybie Live trzeba kliknąü ikonĊ Install, znajdującą siĊ w górnym rogu ekranu monitora (rysunek 2.17). 28 Rysunek 2.17. Lokalizacja ikony Install Linux w biurze i nie tylko Drugi sposób jest „bardziej bezpoĞredni” i polega na wybraniu opcji Instalacja Kubuntu, wyĞwietlonej na drugim ekranie instalacji systemu (rysunek 2.18, oznaczenie 1). Rysunek 2.18. Opcja Instalacja Kubuntu Bez wzglĊdu na sposób uruchomienia procesu instalacji systemu, w dalszej czĊĞci musisz wykonaü nastĊpujące kroki. 1. Po aktywacji pierwszego okna dialogowego o nazwie Instalacja na liĞcie znajdującej siĊ w lewej czĊĞci okna kliknij opcjĊ Polski, a nastĊpnie naciĞnij przycisk Dalej (rysunek 2.19). Rysunek 2.19. Okno 1. kroku instalacji systemu Kubuntu Rozdziaä 2. i Instalacja systemu, czyli od czegoĈ trzeba zaczñè 29 2. Po przejĞciu do drugiego okna instalatora wybierz (pozostaw) strefĊ czasową. DomyĞlne ustawienia to Region: Europa oraz Miasto: Warszawa, które naleĪy zaakceptowaü, klikając przycisk Dalej (rysunek 2.20). Rysunek 2.20. Okno 2. kroku instalacji systemu Kubuntu 3. W trzecim oknie instalatora wybierz ukáad klawiatury — Poland. Wybrany ukáad moĪesz przetestowaü, wpisując polskie znaki diakrytyczne (na przykáad: ēæđúħ) w polu tekstowym zlokalizowanym w lewym dolnym rogu okna dialogowego. JeĪeli wszystkie wyĞwietlą siĊ poprawnie, kliknij przycisk Dalej (rysunek 2.21). 4. W czwartym oknie instalatora moĪesz dokonaü podziaáu dysku na partycje. PoniewaĪ w przykáadowej instalacji przyjĊto zaáoĪenie, Īe dysk jest czysty i nie zawiera Īadnego (zainstalowanego) systemu, zostaáa wybrana opcja UĪycie caáego dysku (rysunek 2.22). Po dokonaniu takiego wyboru kliknij przycisk Dalej. 5. W piątym kroku instalacji (rysunek 2.23) okreĞl swoje dane. NaleĪy podaü imiĊ i nazwisko (opcjonalnie), nazwĊ uĪytkownika oraz hasáo. Po wpisaniu imienia i nazwiska instalator zaproponuje nazwĊ uĪytkownika oraz nazwĊ komputera. MoĪesz je dowolnie zmieniü, przy czym nazwa uĪytkownika oraz nazwa komputera nie mogą zawieraü spacji. Po wpisaniu wszystkich niezbĊdnych informacji kliknij przycisk Dalej. Linux w biurze i nie tylko 30 Rysunek 2.21. Okno 3. kroku instalacji systemu Kubuntu Rysunek 2.22. Okno 4. kroku instalacji systemu Kubuntu Rozdziaä 2. i Instalacja systemu, czyli od czegoĈ trzeba zaczñè 31 Rysunek 2.23. Okno 5. kroku instalacji systemu Kubuntu 6. Gdy hasáo nie skáada siĊ z co najmniej 8 znaków, zostanie wyĞwietlony komunikat, taki jak na rysunku 2.24, (w tym przykáadzie hasáo brzmi kubu). JeĞli nie chcesz zmieniü hasáa, mimo wyĞwietlonego ostrzeĪenia, kliknij w oknie komunikatu przycisk Dalej. Rysunek 2.24. Okno komunikatu o sile wybranego hasáa 7. W ostatnim kroku instalatora zostaną wyĞwietlone wszystkie informacje, które podaáeĞ w kolejnych krokach instalacji (rysunek 2.25). JeĪeli chcesz zmodyfikowaü któryĞ z podanych parametrów, musisz cofnąü siĊ do okna z okreĞloną informacją, klikając w tym celu przycisk Wstecz. JeĞli zgadzasz siĊ z wyĞwietlonym zapisem, kliknij przycisk Zainstaluj. 8. Od tej chwili program instalacji systemu rozpocznie w peáni automatyczną pracĊ, wyĞwietlając komunikaty o stanie zaawansowania prac, na przykáad komunikat pokazany na rysunku 2.26. W tym czasie instalacja nie wymaga ingerencji uĪytkownika. 9. Po zakoĔczonej instalacji system poprosi o zrestartowanie komputera (rysunek 2.27), a nastĊpnie o wyjĊcie páyty CD z napĊdu. Linux w biurze i nie tylko 32 Rysunek 2.25. Okno 6. kroku instalacji systemu Kubuntu Rysunek 2.26. Przykáadowy komunikat wyĞwietlony w czasie instalacji systemu Rysunek 2.27. Komunikat o ukoĔczeniu instalacji systemu Pierwsze uruchomienie Kubuntu Po wáączeniu komputera nastąpi standardowe wyĞwietlenie informacji — w postaci tekstowej — dotyczących początkowo (jak zwykle) komputera, a nastĊpnie (równieĪ w postaci teksu) pojawią siĊ informacje o uruchamianym systemie Kubuntu. Dopiero po zobaczeniu obrazu, takiego jak na rysunku 2.28, moĪemy przystąpiü do pracy z syste- mem. W polu tekstowym oznaczonym symbolem 1 zostaáy wyĞwietlone dwie informacje: nazwisko (jeĪeli zostaáo ono wprowadzone w 5. kroku instalacji) oraz nazwa logowania. Nazwa logowania to nic innego jak nazwa uĪytkownika, którą musimy wpisaü w polu oznaczonym symbolem 2 (wprowadzenia nazwy uĪytkownika moĪna równieĪ doko- naü za pomocą klikniĊcia pola oznaczonego symbolem 1). W polu nr 3 naleĪy wpisaü hasáo, które wybraliĞmy w czasie instalacji systemu (w naszym przypadku hasáo brzmi kubu). Po uzupeánieniu pól tekstowych naciskamy klawisz Enter. Rozdziaä 2. i Instalacja systemu, czyli od czegoĈ trzeba zaczñè 33 Rysunek 2.28. Okno logowania do systemu Kubuntu Po zalogowaniu do systemu przywita CiĊ „ekran powitalny” wyĞwietlany podczas wczytywania KDE (rysunek 2.29). Rysunek 2.29. Standardowy ekran powitalny systemu Kubuntu Wiöcej informacji o sposobie modyfikacji ekranu powitalnego znajduje siö w roz- dziale 3. ksiñĔki. Menu klasyczne Jak wspomniano wczeĞniej, po wczytaniu systemu operacyjnego i klikniĊciu przycisku menu systemu (ikona z literą K na tle koáa zĊbatego) na ekranie monitora zostanie wyĞwietlone menu w stylu KickOff. Wygląd tego menu moĪesz zmieniü (nadaü mu „postaü klasyczną”). 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk z literą K. 2. Wybierz w menu podrĊcznym polecenie Przeáącz na klasyczny styl menu (rysunek 2.30). Rysunek 2.30. Menu podrĊczne — polecenie Przeáącz na klasyczny styl menu 3. Kliknij ponownie myszą (lewym przyciskiem) przycisk z literą K, a menu systemu zostanie wyĞwietlone w postaci klasycznej, pokazanej na rysunku 2.31. 34 Rysunek 2.31. Menu systemu wyĞwietlone w postaci klasycznej Linux w biurze i nie tylko 4. NaprowadĨ wskaĨnik myszy na okreĞloną pozycjĊ, powodując tym samym wyĞwietlenie wszystkich dostĊpnych w niej poleceĔ (rysunek 2.32). Rysunek 2.32. RozwiniĊte menu klasyczne W menu klasycznym istnieje pewna róĔnica dotyczñca poäoĔenia poleceþ zwiñzanych z sesjñ oraz zamkniöciem systemu. Polecenia Przeäñcz uĔytkownika i Zablokuj (sesjö) sñ dostöpne bezpoĈrednio z menu gäównego (rysunek 2.32). Polecenia zwiñzane z zakoþczeniem pracy komputera (rysunek 2.33) sñ dostöpne dopiero po wybraniu pozycji OpuĈè w menu gäównym systemu. Rysunek 2.33. Okno zakoĔczenia pracy z komputerem — przy aktywnej klasycznej postaci menu systemu Rozdziaä 2. i Instalacja systemu, czyli od czegoĈ trzeba zaczñè 35 Zmiana ustawienia rozdzielczoĈci ekranu MoĪe siĊ zdarzyü, Īe po instalacji systemu trzeba bĊdzie zmieniü rozdzielczoĞü ekranu. Oto postĊpowanie w tym przypadku. 1. Wykonaj jedną z czynnoĞci.  Gdy Twoje menu posiada styl KickOff, z grupy Ulubione wybierz polecenie Ustawienia systemowe (rysunek 2.34). Rysunek 2.34. Menu w stylu KickOff — grupa Ulubione  Gdy Twoje menu posiada styl klasyczny, wybierz polecenia System/Ustawienia systemowe (rysunek 2.35, oznaczenie 1). Rysunek 2.35. Menu w stylu klasycznym — polecenia System/Ustawienia systemowe 36 Linux w biurze i nie tylko 2. Po wykonaniu jednej z czynnoĞci okreĞlonych w punkcie 1. zostanie wyĞwietlone okno dialogowe System Settings, w którym w sekcji Administracja systemu kliknij ikonĊ Ekran (rysunek 2.36, oznaczenie 1). Rysunek 2.36. Okno dialogowe System Settings 3. Dziaáanie wykonane w punkcie 2. spowoduje aktywacjĊ okna dialogowego Ekran — Ustawienia systemowe (rysunek 2.37). 4. Na liĞcie znajdującej siĊ z lewej strony okna wybierz (kliknij) pozycjĊ Rozmiar i orientacja. 5. W czĊĞci Zmiana rozmiaru i orientacji za pomocą przycisków opisanych znakiem strzaáki do doáu dokonaj odpowiednich dla Twojego monitora ustawieĔ (dostĊpne opcje zostaną wyĞwietlone na okreĞlonych listach rozwijanych). 6. Kliknij przycisk Zastosuj znajdujący siĊ w dolnym prawym rogu okna dialogowego. 7. Po wyĞwietleniu okna komunikatu, w którym proszony jesteĞ o potwierdzenie dokonanych zmian, kliknij przycisk Zaakceptuj konfiguracjĊ (rysunek 2.38). 8. W przypadku wyĞwietlenia okna Hasáo — KdeSudo wpisz hasáo wybrane podczas instalacji systemu, a nastĊpnie naciĞnij przycisk OK (rysunek 2.39). Rozdziaä 2. i Instalacja systemu, czyli od czegoĈ trzeba zaczñè 37 Rysunek 2.37. Okno dialogowe Ekran — Ustawienia systemowe Rysunek 2.38. Okno komunikatu potwierdzenia dokonanych zmian Rysunek 2.39. Okno dialogowe Hasáo — KdeSudo
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Linux w biurze i nie tylko
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: