Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00097 012152 20613084 na godz. na dobę w sumie
Literatura polska w świecie. T. 7: Reportaż w świecie światowość reportażu - ebook/pdf
Literatura polska w świecie. T. 7: Reportaż w świecie światowość reportażu - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 304
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Język publikacji: polski
ISBN: 9788322638446 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> literaturoznawstwo, językoznawstwo
Porównaj ceny (książka, ebook (-19%), audiobook).

Książka jest zbiorem artykułów polskich i zagranicznych badaczy, rozpatrujących tytułowy gatunek na tle procesów globalnej cyrkulacji i recepcji literatury faktu oraz w kontekście najistotniejszych mechanizmów cywilizacyjnych ery współczesnej. Z zamieszczonych w tomie tekstów wyłania się obraz reportażu jako fenomenu zarazem obecnego w świecie i światowego, narodowego i transnarodowego – będącego przedmiotem międzykulturowych i interdyskursywnych odczytań, a jednocześnie formą rezonującą z tendencjami pokrewnymi Baumanowskim metaforom „upłynnienia”, „odkotwiczenia” i „wtórnej barbaryzacji” dzisiejszej rzeczywistości. Tak sprofilowane studium zbiorowe – adresowane w równym stopniu do badaczy, jak i sympatyków twórczości niefikcjonalnej – aspiruje do wykorzystania potencjału tkwiącego w interdyscyplinarnych, komparatywnych i międzynarodowych analizach tego nurtu. Zawartość tomu zdaje się także świadczyć, że dzięki swej elastycznej konwencji gatunkowej i naturalnej predyspozycji do adaptacji w zmiennych realiach współczesnego świata reportaż skutecznie odżegnał się od etykiety „gorszego brata literatury”.

 

Katarzyna Frukacz, Katarzyna Frukacz – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo, adiunkt w Katedrze Międzynarodowych Studiów Polskich Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 2014–2015 wykładowca w Szkole Języka i Kultury Polskiej UŚ. Absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Wrocławskim oraz filologii polskiej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Zainteresowania badawcze: polski reportaż literacki, konwergencja mediów, teoria komunikacji, publicystyka prasowa i internetowa, genologia literacka i dziennikarska. Autorka monografii Polski reportaż książkowy. Przemiany i adaptacje (Katowice 2019), 12. tomu z serii „Czytaj po polsku. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego” (Katowice 2016), artykułów w polskich i zagranicznych książkach oraz czasopismach naukowych, a także tekstów publicystycznych i popularnonaukowych publikowanych m.in. w „artPAPIERZE”. [lipiec 2019\

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

LITERATURA POLSKA W ŚWIECIE KATE DR A MIĘD ZYNA ROD OWY CH S TUDI ÓW PO L S KI C H KATE DR A LIT ER ATUR Y P OR ÓWN A W C ZE J S ZKO ŁA J Ę ZYK A I KUL TU RY P OLS KIEJ UNIWERSYTET Ś LĄS K I W KAT OW ICA CH K O M I T E T N A U K O W Y R O M U A L D C U D A K , M A R I A D E L A P E R R I È R E , M A R I A N K I S I E L , K R Z Y S Z T O F K Ł O S I Ń S K I , K R Z Y S Z T O F K R A S U S K I , M I C H A Ł P . M A R K O W S K I , T O K I M A S A S E K I G U C H I , J O L A N T A T A M B O R , K R I S V A N H E U C K E L O M LITERATURA POLSKA W ŚWIECIE TOM VII REPORTAŻ W ŚWIECIE ŚWIATOWOŚĆ REPORTAŻU POD REDAKCJĄ KATARZYNY FRUKACZ Redaktor serii: Kultura i Język Polski dla Cudzoziemców ROMUALD CUDAK Recenzenci MAGDALENA PIECHOTA ANDRZEJ ZIENIEWICZ © Copyright 2019 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Wszelkie prawa zastrzeżone Redakcja i korekta ZESPÓŁ Projekt okładki i szaty graficznej MAREK FRANCIK S PIS TREŚCI Słowo wstępne I. REPORTAŻ W ŚWIECIE CYRKULACJE REPORTAŻU LIDIA TANUSZEWSKA Odbiór reportażu literackiego w przekładzie na język macedoński CRISTINA GODUN Echa polskiej szkoły reportażu w Rumunii po 1989 roku OŁESIA NACHLIK „Terytorium zaufania” – polski dyskurs wokół reportażu ukraińskiego oraz ukraińska recepcja reportażu polskiego jako wskaźniki zmian w polsko-ukraińskim dialogu kulturowym XXI wieku GRZEGORZ CZERWIŃSKI „Reportaż literacki” w Rosji i w Polsce. Kilka uwag nie tylko o genologii MAGDOLNA BALOGH Reportaż i okolice: tradycje i związki dwóch pogranicznych gatunków w literaturze węgierskiej EMIGRACJE (W) REPORTAŻU MAŁGORZATA ANNA PACKALÉN PARKMAN Dążenie do prawdy czy utrwalanie mitów? O Szwecji z bliska i z daleka 9      17  26  39  57  67    79  6 Spis treści KATARZYNA FRUKACZ Szwedzki Polak – polski Szwed. Maciej Zaremba Bielawski wobec polskości i polskiej szkoły reportażu ANNA MUSIALIK-CHMIEL Śni mi się po polsku – motywy emigracyjne w reportażu radiowym II. ŚWIATOWOŚĆ REPORTAŻU PRZESZŁE I DZISIEJSZE. REPORTAŻ W DOBIE KRYZYSÓW AGNIESZKA NĘCKA (Bez)silność wobec Historii. O Wyspie Węży Małgorzaty Szejnert MARINA ILIE Miejsca „nie-zamieszkalności” w świecie obozów koncentracyjnych (na przykładzie reportażu Farby wodne Lidii Ostałowskiej) EDYTA ŻYREK-HORODYSKA Tropy pamięci. Reportażowe narracje o wojnie na Bałkanach w ujęciu komparatystycznym PIOTR JAKUBOWSKI Reporter jako towarzysz i jako świadek – literatura non-fiction wobec tak zwanego kryzysu uchodźczego ANNA POMIANKOWSKA-GABARA Dalekie i bliskie: polscy reporterzy o problemach współczesnego świata SWOJE I OBCE. REPORTAŻ W INTERFERENCJACH MONIKA WISZNIOWSKA Współczesny polski reportaż literacki wobec Inności MARGRETA GRIGOROWA Polski Beduin i Polak-Indianin – konstrukcje i dekonstrukcje Kazimierza Nowaka i Dariusza Rosiaka ANDRZEJ KALISZEWSKI Polski reportaż gonzo na tle historii i teorii podgatunku 95  111      129  137  146  158  172    187  199  215  ODLEGŁE I NIEDALEKIE. REPORTAŻ W POPRZEK DYSKURSÓW Spis treści 7   IDA JAHNKE „Aktualność jako dzieło sztuki”. Debory Vogel koncepcja literatury faktu PRZEMYSŁAW PIETRZAK Od powieści w odcinku do reportażu prasowego – kompozycja, kontekst, funkcja ANNA DEPTA Dom żółwia. Zanzibar Małgorzaty Szejnert. Między opowieścią geohistoryczną a reportażem historiograficzno-etnograficznym MAGDALENA OCHWAT Reportaż w świecie szkoły ANNA SZUMIEC Wokół prozy podróżniczej Tomasza Różyckiego. Tomi. Notatki z miejsca postoju 233  247  264  280  295  S ŁOW O WSTĘP N E ANALIZUJĄC ODMIENNE TRADYCJE DZIENNIKARSTWA LITERACKIEGO W RÓŻNYCH kręgach kulturowych, amerykański komunikolog i medioznawca John C. Hart- sock określił reportaż jako gatunek z jednej strony odzwierciedlający specyfikę obszaru, na którym występuje, z drugiej natomiast – w dużej mierze kosmopoli- tyczny i przekraczający granice narodowe1. Właśnie ten dualizm i wynikające z niego niuanse – estetyczne, klasyfikacyjne, tożsamościowe, społeczne – wyzna- czają tematykę niniejszej publikacji, lokującej tytułową konwencję gatunkową w kontekście procesów globalnej cyrkulacji i recepcji literatury faktu oraz szerzej pojętych mechanizmów cywilizacyjnych ery współczesnej. Z zamieszczonych w tomie artykułów polskich i zagranicznych badaczy wyłania się obraz reportażu jako fenomenu zarazem obecnego w świecie i światowego, narodowego i transna- rodowego – będącego przedmiotem międzykulturowych i interdyskursywnych odczytań, lecz jednocześnie formą rezonującą z tendencjami pokrewnymi Bau- manowskim metaforom „upłynnienia”, „odkotwiczenia” i „wtórnej barbaryzacji” dzisiejszej rzeczywistości2. Szkice ujęte w tak zdefiniowane ramy problemowe zostały podzielone na dwie części. Pierwsza oscyluje wokół zagadnienia obecności i recepcji literatury repor- tażowej w świecie – przede wszystkim jej odbioru na wybranych narodowych rynkach wydawniczych. Szczególny nacisk jest tu kładziony na rolę reportażu w budowaniu interkulturowego dialogu czytelniczego oraz na paralele i rozbież- ności między polskim modelem tego gatunku i jego realizacjami zagranicznymi. Osobny blok tematyczny tworzą teksty podejmujące kwestię motywów emigra- cyjnych i związanych z nimi narracji tożsamościowych, rozpatrywanych zarówno 1 J.C. Hartsock, Literary Reportage. The “Other” Literary Journalism, w: Literary Journalism across the Globe. Journalistic Traditions and Transnational Influences, red. J.S. Bak, B. Reynolds, Amherst–Boston: University of Massachusetts Press, 2011, s. 23. 2 Zob. Z. Bauman, Płynna nowoczesność, przeł. T. Kunz, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2006, s. 5–25; tenże, Jak stać się obcym i jak przestać nim być, w: tegoż, Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa: Wydawnictwo Sic!, 2000, s. 35–67. 10 Literatura polska w świecie. Tom VII w odniesieniu do indywidualnych biografii reporterów-wychodźców, jak i treści konkretnych (nie tylko piśmiennych) utworów reporterskich. W drugiej części zbioru zawarto artykuły zgrupowane wokół trzech antyno- micznych kategorii przedmiotowych, reprezentujących przewodnią dla całego segmentu ideę światowości. Sekcja Przeszłe i dzisiejsze gromadzi analizy pol- skich i zagranicznych reportaży dokumentujących doświadczenia rozmaicie poj- mowanych kryzysów: tych współczesnych i tych – choć, jak się okazuje, tylko z pozoru – minionych. Autorzy poszczególnych szkiców koncentrują uwagę na reporterskich świadectwach konfliktów zbrojnych i mniej lub bardziej dosłow- nych kataklizmów, które skutkują upadkiem wartości stojących u podstaw po- rządku etyczno-społecznego, uwikłaniem człowieka w Historię i trybiki machiny politycznej, a nade wszystko: nieprzepracowaną i dziedziczoną przez kolejne pokolenia traumą. Reportaż jawi się w tych rozważaniach jako gatunek „świato- wy” w sensie pełnionej przez siebie uniwersalnej roli – rezerwuaru pamięci in- dywidualnej i zbiorowej, a w wielu przypadkach także i literackiego miernika człowieczeństwa. W sekcji Swoje i obce figura światowości została powiązana z właściwą formu- le reportażowej podatnością na interferencje kulturowe i poetykalne. Owe wpły- wy i zależności odnoszone tu są, po pierwsze, do pojęcia Inności jako centralnej kategorii poznawczej reportażu, która – zdaniem Ryszarda Kapuścińskiego – umożliwia konfrontację z kodami obcych kultur i tym samym kreowanie lustrza- nego odbicia kultury rodzimej3. Po drugie, opozycja swojskości i obcości odsyła do podjętej w wybranych artykułach próby zestawienia ze sobą odrębnych sylwe- tek twórczych reporterów oraz odległych – zdawałoby się – konwencji obrazo- wania, zaczerpniętych z różnych tradycji narodowych omawianego gatunku. Dopełnieniem wizji reportażu jako formy „światowej”, bo otwartej na rozmaite tendencje i nurty, a w konsekwencji podlegającej nieustannym fluktuacjom w zakresie poetyki i modeli percepcji rzeczywistości, jest sekcja ostatnia, opa- trzona hasłem: Odległe i niedalekie. Tytułowy dystans dzieli odmienne praktyki dyskursywne, przez pryzmat których autorzy kolejnych szkiców analizują twór- czość reportażową i okołoreportażową. Wśród wspomnianych dyskursów znajdu- ją się te bliższe reportażowi ze względów genetycznych – jak łamy prasowych kolumn z przełomu XIX i XX wieku bądź międzywojenne teorie faktografizmu literackiego – oraz te dalsze i mniej oczywiste: od geohistorii i studiów postkolo- nialnych po przestrzeń sali lekcyjnej i poetyckiej frazy. Zawartość tomu, który oddaję do rąk Czytelnika, zdaje się zatem wskazywać, że dzięki swej elastycznej formule gatunkowej i naturalnej predyspozycji do adaptacji w zmiennych realiach współczesnego świata reportaż skutecznie odże- 3 Zob. R. Kapuściński, Ten Inny, Kraków: Znak, 2006, s. 14. Słowo wstępne 11 gnał się od etykiety „gorszego brata literatury” – zakwestionowanej już w latach 60. XX wieku przez redaktorkę i propagatorkę prozy reporterów Krystynę Gold- bergową4. Przyjęta w niniejszej książce „światowa” perspektywa refleksji nad tym gatunkiem stanowi próbę wzbogacenia dotychczasowych studiów mu po- święconych oraz wykorzystania potencjału poznawczego tkwiącego w interdy- scyplinarnych i komparatywnych badaniach twórczości niefikcjonalnej na arenie międzynarodowej. Wierzę, że dopiero rozpoczętych. Katarzyna Frukacz 4 Zob. K. Iglicka-Goldbergowa, Gorszy brat literatury?, „Życie Literackie” 1964, nr 51, s. 3, 9. ISSN 0208‑6336 ISBN 978‑83‑226‑3787‑6 (wersja drukowana) ISBN 978-83-226-3844-6 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul.Bankowa 12B, 40‑007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e‑mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 19,0. Ark. wyd. 22,0. Papier offset. kl. III, 90 g Cena 34,90 zł (w tym VAT) Druk i oprawa: Volumina.pl Daniel Krzanowski ul. Księcia Witolda 7–9, 71-063 Szczecin
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Literatura polska w świecie. T. 7: Reportaż w świecie światowość reportażu
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: