Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00502 012274 8405309 na godz. na dobę w sumie
Logika. Zadania. Testy. Pytania egzaminacyjne - ebook/pdf
Logika. Zadania. Testy. Pytania egzaminacyjne - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 181
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-6773-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Ćwiczenia Becka ,,Logika' podzielone są na trzy części:


-część pierwsza - logika w zadaniach omawia zagadnienia dotyczące: nazw, zbiorów, podziału logicznego, kategorii syntaktyczych, relacji, zdań, funktorów prawdziwościowych;

-część druga - zadania do samodzielnego rozwiązania wraz z odpowiedziami mają za zadanie sprawdzić opanowaną wiedzę,

-część trzecia - przykładowe zestawy pytań egzaminacyjnych - przygotować do egzaminu z przedmiotu.

Książka zawiera liczne przykłady oraz wskazówki pomocne przy rozwiązywaniu zadań.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Ćwiczenia Becka Ćwiczenia Becka – to seria stworzona dla studentów prawa, którzy pilnie przygotowują się do zajęć i zaliczeń oraz egzaminów. Podanie wiedzy w sposób prosty i przystępny stanowi podstawę do łatwego opanowania wiedzy. Zanim to nastąpi, student uzyska podstawy do zrozumienia trudniejszych zagadnień i po- lubi przedmiot. Ćwiczenia Becka „Logika” podzielone są na trzy części: część pierwsza – LOGIKA W ZADANIACH omawia zagadnienia dotyczące: nazw, zbiorów, podziału logicznego, kategorii syntaktycznych, relacji, zdań, funktorów prawdziwościowych, prawa rachunku zdań, praw na zdaniach kategorycznych, sylogizmu kategorycznego, część druga – ZADANIA DO SAMODZIELNEGO ROZWIĄZANIA wraz z odpo- wiedziami mają za zadanie sprawdzić opanowaną wiedzę, a część trzecia – PRZYKŁADOWE ZESTAWY PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH – przy- gotować do egzaminu z przedmiotu. Książka zawiera liczne przykłady oraz wskazówki pomocne przy rozwiązywaniu zadań. www.ksiegarnia.beck.pl e-mail: dz.handlowy@beck.pl tel.: 22 31 12 222, fax: 22 33 77 601 ISBN 978-83-255-6772-9 Cena: 39,00 zł a k c e B a i n e z c i w Ć . d y w . 2 a k i g o L z c i w e i k n e i Z / a ł d i W k c e B H C . . Ćwiczenia Becka Tadeusz Widła Dorota Zienkiewicz Logika zadania • testy • pytania egzaminacyjne 2. wydanie Wydawnictwo C.H.Beck Ćwiczenia Becka Logika W sprzedaży: E. Nieznański LOGIKA Podręczniki Prawnicze T. Widła, D. Zienkiewicz LOGIKA Wykłady Becka W. Gromski, M. Błahut, J. Kaczor TECHNIKA PRAWODAWCZA Podręczniki Prawnicze J. Oniszczuk FILOZOFIA I TEORIA PRAWA Studia Prawnicze T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek WSTĘP DO PRAWOZNAWSTWA Skrypty Becka www.ksiegarnia.beck.pl Tadeusz Widła Dorota Zienkiewicz Logika zadania • testy • pytania egzaminacyjne 2. wydanie zaktualizowane i poszerzone Wydawnictwo C.H.BECK Warszawa 2014 Wydawca: Aneta Flisek © Wydawnictwo C.H.Beck 2014 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Totem, Inowrocław ISBN 978-83-255-6772-9 ISBN e-book 978-83-255-6773-6 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów_ _______________________________________________________ VII Literatura _____________________________________________________________ IX Przedmowa ___________________________________________________________ XI Część A. Logika w zadaniach_ Rozdział I. Nazwy _____________________________________________________ 1. Rodzaje nazw _______________________________________________________ 2. Supozycja ___________________________________________________________ 3. Stosunki między zakresami nazw _____________________________________ _ _ Zadania z_rozwiązaniami ___________________________________________ _ _ Zadania ___________________________________________________________ Rozdział II. Zbiór ______________________________________________________ _ Zadania z_rozwiązaniami ____________________________________________ _ _ _ Zadania ___________________________________________________________ Rozdział III. Podział logiczny ___________________________________________ _ Zadania z_rozwiązaniami ____________________________________________ _ _ _ Zadania ___________________________________________________________ Rozdział IV. Kategorie syntaktyczne _____________________________________ _ _ Zadania z_rozwiązaniami ____________________________________________ _ _ Zadania ___________________________________________________________ Rozdział V. Relacje _ ___________________________________________________ _ Zadanie z_rozwiązaniem ____________________________________________ _ _ _ Zadania ___________________________________________________________ Rozdział VI. Zdania ____________________________________________________ 1. Podział zdań ________________________________________________________ 2. Związki logiczne między zdaniami _____________________________________ _ _ Zadania ___________________________________________________________ Rozdział VII. Funktory prawdziwościowe ________________________________ 1. Afirmacja ___________________________________________________________ 2. Negacja ____________________________________________________________ 3. Koniunkcja _________________________________________________________ 4. Alternatywa nierozłączna _ ___________________________________________ 5. Alternatywa rozłączna _______________________________________________ 6. Funktor implikacji _ __________________________________________________ 7. Wynikanie __________________________________________________________ 3 3 5 5 8 14 17 18 21 23 25 27 28 29 33 34 35 36 37 37 38 38 41 41 41 42 42 42 43 44  Spis treści 44 __8. Równoważność _____________________________________________________ 44 __9. Dysjunkcja _________________________________________________________ 45 10. Binegacja __________________________________________________________ 46 _ _ Zadania z_rozwiązaniami ____________________________________________ 52 _ _ Zadania ___________________________________________________________ Rozdział VIII. Prawa rachunku zdań _____________________________________ 55 55 1. Sprawdzanie rachunku zdań metodą matrycową _________________________ 59 2. Sprawdzanie rachunku zdań metodą podstawienia _______________________ 61 3. Sprawdzanie rachunku zdań skróconą metodą zero-jedynkową ____________ 64 4. Schematy rozumowań dedukcyjnych ___________________________________ 66 _ Zadania z_rozwiązaniami ____________________________________________ _ 74 _ _ Zadania ___________________________________________________________ Rozdział IX. Prawa na zdaniach kategorycznych _____________________________ 78 78 1. Kwadrat logiczny ____________________________________________________ 80 2. Zależności w_zdaniach kategorycznych _ ________________________________ 83 3. Przekształcanie zdań kategorycznych ___________________________________ 4. Zdania kategoryczne ze zwrotem tylko___ ________________________________ 85 86 5. Rozłożenie terminów w_zdaniach kategorycznych ________________________ 87 _ Zadania z_rozwiązaniami ____________________________________________ _ _ 96 _ Zadania ___________________________________________________________ Rozdział X. Sylogizm kategoryczny ______________________________________ 100 1. Uwagi ogólne ________________________________________________________ 100 2. Entymemat _________________________________________________________ 101 3. Sylogizm prawniczy __________________________________________________ 102 4. Sprawdzanie poprawności trybów sylogistycznych za pomocą diagramów _ Venna________________________________________________________________ 103 _ Zadania z_rozwiązaniami ____________________________________________ 106 _ Zadania ___________________________________________________________ 121 _ _ Część B. Zadania do samodzielnego rozwiązania Zadania _______________________________________________________________ 129 Odpowiedzi ___________________________________________________________ 131 Część C. Przykładowe zestawy pytań egzaminacyjnych Zestaw 1. _____________________ _ Zestaw 2. _____________________ _ Zestaw 3. _____________________ _ Zestaw 4. _____________________ _ Zestaw 5. _____________________ _ Zestaw 6. _____________________ _ Zestaw 7. _____________________ _ Indeks rzeczowy_______________________________________________________ 165 Zestaw 8. _____________________ _ Zestaw 9. _____________________ _ Zestaw 10. ____________________ _ Zestaw 11. ____________________ _ Zestaw 12. ___________________ _ Zestaw 13. ____________________ _ 137 138 139 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 I Wykaz skrótów Literatura art. _____________ artykuł (-y) CBA ____________ Centralne Biuro Antykorupcyjne godz. ___________ godzina (-y) KC _____________ Kodeks cywilny Konstytucja RP___ Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm. i ze sprost.) KPC ____________ Kodeks postępowania cywilnego KRO ____________ Kodeks rodzinny i opiekuńczy KSH ____________ Kodeks spółek handlowych ust. _____________ ustęp (-y) II Literatura Literatura R. Chmielewski, Ćwiczenia z logiki, Szczytno 1993 F. Gołba, P. Piękoś, P. Turkowski, Logika dla prawników. Wykłady, ćwiczenia, zadania, A. Grabowski, Przewodnik do ćwiczeń z logiki dla studentów prawa, Kraków 2004 T. Hołówka, Kultura logiczna w ćwiczeniach, Warszawa 2004 A. Malinowski, R. Brzeski, M. Pełka, Przewodnik do ćwiczeń z logiki dla prawników, Warszawa 2012 Warszawa 2006 R. M. Olejnik, Ćwiczenia z logiki praktycznej. Zbiór zadań dla studentów zarządza- nia i marketingu, Częstochowa 2002 M. Porębska, W. Suchoń, Elementarny wykład logiki formalnej z ćwiczeniami kompu- terowymi, Kraków 1996 B. Stanosz, Ćwiczenia z logiki, Warszawa 2008 J. Wajszczyk, M. Gruszycka-Glabas, Zbiór ćwiczeń z logiki, Olsztyn 1997 J. Wajszczyk, Wstęp do logiki z ćwiczeniami, Olsztyn 2004 Z. Ziembiński, Zbiór zadań z logiki dla studentów prawa, Poznań 1954 IX Przedmowa Rozdział „Logika” jest zbiorem zadań przeznaczonym głównie dla studentów prawa. Książka zawiera zadania z zakresu semiotyki, logiki formalnej i ogólnej metodologii nauk. Nie ujęto w nim w sposób kompleksowy wszystkich kwestii z zakresu semio- tyki, logiki formalnej czy ogólnej metodologii nauk, lecz ograniczono się do tych zagadnień, których opanowanie może stwarzać problemy. Zawartość zbioru nie obejmuje zatem całego zakresu materiału objętego programem nauczania, należy go potraktować jako lekturę uzupełniającą. Niniejszy zbiór zadań ma zmobilizować studenta do myślenia, ponieważ zadania logiczne pobudzają i rozwijają naszą wy- obraźnię oraz uczą poprawnego rozumowania. Należy bowiem pamiętać, że logika jest nauką o poprawnym myśleniu. Zgłębianie teoretycznych wiadomości z logiki bez umiejętności praktycznego ich zastosowania nie ma sensu. Zachęcamy zatem do samodzielnego rozwiązywania umieszczonych w zbiorze zadań. W ten sposób Czytelnik nie tylko sprawnie przyswoi sobie wiedzę, ale rów- nież będzie w stanie stwierdzić czy i na ile opanował zakres danego materiału. W przypadku wątpliwości odsyłamy do objaśnień, które nie tylko pomogą zro- zumieć sposób rozwiązania poszczególnych zadań, ale i przyczynić się do wyjaśnie- nia problemów powstałych w toku ich rozwiązywania oraz sprawdzić poprawność rozumowania. _ Katowice, wrzesień 2014 r. prof. dr hab. Tadeusz Widła dr hab._Dorota Zienkiewicz XI Przedmowa XII Część A. Logika w zadaniach Rozdział I. Rozdział I. Nazwy Rozdział I. Nazwy Nazwa to wyraz bądź wyrażenie nadające się na podmiot bądź orzecznik orze- czenia imiennego w zdaniu. Desygnat nazwy to każdy przedmiot, o którym można orzec zgodnie z prawdą. W zdaniu: Jan jest adwokatem wyrazy Jan i adwokat są nazwami. Jan to nazwa pros- ta, konkretna, indywidualna, jednostkowa, oznaczająca konkretną osobę. Adwokat_ to nazwa prosta, konkretna, generalna, ogólna. Każda nazwa posiada jakieś znacze- nie. Jeżeli mówi się, że nazwa x to_coś, co leży na biurku, to ma się na myśli desygnat, do którego dana nazwa się odnosi. Jeżeli zaś mówi się, że nazwa x oznacza to a to, to ma się na myśli treść danej nazwy (konotację). 1. Rodzaje nazw Biorąc pod uwagę różne kryteria podziału nazw, możemy je posegregować we- dług: liczby wyrazów składowych, ilości desygnatów, struktury desygnatów itp. 1) Ze względu na liczbę wyrazów składowych nazwy dzieli się na nazwy: a) proste – składające się z jednego wyrazu, zwane nazwami jednowyrazowymi (np. dziecko, książka, biblioteka); b) złożone – składające się z więcej niż jednego wyrazu, zwane nazwami wielo- wyrazowymi (np. grzeczne dziecko, ulubiona książka, Biblioteka Narodowa). 2) Z uwagi na ilość desygnatów nazwy dzieli się na nazwy: a) puste – niemające żadnego desygnatu (np. syn bezdzietnej kobiety, żonaty kawaler); b) jednostkowe – których zakres obejmuje tylko jeden desygnat (np. moja mama); zaliczamy do nich np. nazwy miast, rzek, państw oraz imiona; c) ogólne – posiadają w swym zakresie więcej niż jeden desygnat (np. dziecko, książka, biblioteka). 3) Ze względu na to, do czego nazwy się odnoszą, dzieli się je na nazwy: a) konkretne – odnoszące się do rzeczy (np. biblioteka), osoby (np. człowiek) lub czegoś, co sobie jako rzecz lub osobę wyobrażamy (np. Kopciuszek); b) abstrakcyjne – nie posiadają bytów, nie odnoszą się ani do rzeczy, ani do osób, ani do czegoś, co sobie jako rzecz lub osobę wyobrażamy; wskazują pewne cechy, właściwości, zdarzenia, zależności, relacje zachodzące pomię- T. Widła, D. Zienkiewicz, Logika, Ćwiczenia Becka  Część A. Logika w zadaniach dzy przedmiotami, osobami zjawiskami (np. radość, przyjaźń, miłość, spra- wiedliwość). 4) Ze względu na sposób wskazania desygnatu wyróżnia się nazwy: a) indywidualne – wskazują na konkretny desygnat bez względu na cechy tego desygnatu; są to zazwyczaj imiona własne – mogą być one nadawane zarów- no przedmiotom rzeczywistym (np. nazwy geograficzne, imiona i nazwiska, nazwy miast), jak i wyimaginowanym (np. postaci literackie); nazwa indy- widualna wynika z pewnej konwencji, przysługuje desygnatowi, niezależnie od właściwości desygnatu, jest zawsze nazwą jednostkową, gdyż jest to przy- miot przypisany konkretnemu desygnatowi, bez względu na jego cechy; nie zawsze natomiast nazwa jednostkowa jest nazwą indywidualną, np. Warsza- wa to nazwa zarówno indywidualna, jak i jednostkowa, a wskazanie desy- gnatu powyższej nazwy przy pomocy cech, używając określenia obecna sto- lica Polski, zmienia kryterium sposobu wskazania desygnatu – w wyniku przeobrażenia powstała nazwa jednostkowa, ale już nie indywidualna; b) generalne – wskazują desygnat ze względu na jego cechy, np. kwadrat jest na- zwą generalną, ponieważ nazwa ta przypisana jest desygnatowi ze względu na posiadane cechy – kwadratem jest figura o bokach równych i kątach pro- stych, a gdyby desygnat nie posiadał danych cech, nazwa ta by mu nie przy- sługiwała. 5) Z uwagi na strukturę desygnatów można wskazać nazwy: a) zbiorowe – których desygnatami nie są poszczególne rzeczy, lecz przedmio- ty, które stanowią zbiór poszczególnych rzeczy (np. biblioteka, stado, puz- zle); b) niezbiorowe – których desygnatami są pojedyncze rzeczy, a nie zbiór, np. książka. 6) Z uwagi na wyrazistość wskazania desygnatu wyróżnia się nazwy: a) ostre – których zakres nazwy w sposób obiektywnie jednoznaczny można określić, tzn. że treść nazwy jest na tyle wyraźna, że desygnaty danej nazwy można odróżnić od innych przedmiotów nieobjętych zakresem tej nazwy (np. taboret, szklanka); b) nieostre – które nie posiadają obiektywnej i jednoznacznej granicy umożli- wiającej oddzielenie zakresu desygnatów tej nazwy (np. przystojny, egoista); nazw nieostrych nie należy mylić z nazwami wieloznacznymi, które posiada- ją wiele znaczeń, np. pokój w znaczeniu pomieszczenia albo w znaczeniu sta- nu bezpieczeństwa.  T. Widła, D. Zienkiewicz, Logika, Ćwiczenia Becka 2. Supozycja Rozdział I. Nazwy Nazwa generalna może występować w trzech różnych supozycjach. Supozycja to rola znaczeniowa danego wyrazu. Wyróżniamy supozycję: 1) prostą, 2) materialną, 3) formalną. Supozycja prosta (suppositio simplex) wskazuje jeden konkretny desygnat. Supo- zycja materialna (suppositio materialis) wskazuje na wyraz. W supozycji material- nej wyraz jest znakiem dla siebie samego. Supozycja formalna (suppositio formalis) wskazuje cały zakres desygnatów. W supozycji formalnej mowa jest o całym gatun- ku, obejmującym swym zakresem zbiór wszystkich desygnatów danej nazwy. 3. Stosunki między zakresami nazw Zakres nazwy to zbiór desygnatów danej nazwy. Zależności (stosunki między zakresami nazw) przedstawia się w klasie uniwersalnej lub nazewniczej. Klasa uniwersalna jest zbiorem desygnatów wszystkich istniejących nazw, ina- czej mówiąc, klasa uniwersalna to wszechświat – wszystko, co istniej wokół nas. Klasa nazewnicza to wspólne, najbliższe określenie dla nazw, których zakresy przedstawiamy. Klasa nazewnicza lub uniwersalna zostanie umownie przedstawiana za pomocą odcinka, zobrazowanego w następujący sposób: Stosunki między zakresami dwóch nazw mogą stanowić: 1) zamienność – która zachodzi wówczas, gdy każde S jest P i każde P jest S. Ina- czej mówiąc, nie ma takiego S, które nie byłoby P i nie ma takiego P, które nie byłoby S. Jeżeli za S uzna się abakan, a za P – miękką rzeźbę z tkaniny, to zakresy tych nazw utworzą zamienność; S S P P T. Widła, D. Zienkiewicz, Logika, Ćwiczenia Becka  Część A. Logika w zadaniach 2) podrzędność – zachodzi wówczas, gdy każde S jest P, ale nie każde P jest S. Ina- czej mówiąc, istnieją takie P, które są S oraz takie P, które nie są S, ale nie ma ta- kiego S, które nie byłoby P. W stosunku podrzędności pozostaje nazwa adwokat względem nazwy prawnik. Każdy adwokat jest prawnikiem, ale nie każdy praw- nik jest adwokatem; S S P P 3) nadrzędność – jest to stosunek odwrotny do podrzędności. Nadrzędność zacho- dzi wówczas, gdy istnieją takie S, które są P oraz takie S, które nie są P, ale nie ma takiego P, które nie byłoby S. Inaczej mówiąc, każde P musi być S, ale nie każde S jest P. W stosunku nadrzędności pozostaje nazwa prawnik względem nazwy ad- wokat. Istnieją prawnicy, którzy są adwokatami oraz istnieją prawnicy, którzy nie są adwokatami, ale nie ma adwokatów, którzy nie byliby prawnikami; S S P P 4) krzyżowanie – polega na tym, że istnieją desygnaty nazwy S, które są desygna- tami nazwy P i istnieją desygnaty nazwy S, które nie są desygnatami nazwy P, a jednocześnie istnieją desygnaty nazwy P, które nie są desygnatami nazwy S. Jeżeli zakresy nazw S i P nie wyczerpują całej klasy, mamy do czynienia z nie- zależnością; jeżeli natomiast wyczerpują klasę, to krzyżowanie przybiera postać podprzeciwieństwa. Przykładem nazw, które pozostają w stosunku niezależno- ści są nazwy nauczyciel, kobieta; niezależność niezależność podprzeciwieństwo podprzeciwieństwo nauczyciel nauczyciel książka książka kobieta kobieta nie-podręcznik nie-podręcznik  T. Widła, D. Zienkiewicz, Logika, Ćwiczenia Becka Podprzeciwieństwo występuje między nazwą a zaprzeczeniem (negacją) nazwy do niej podrzędnej: prawnik prawnik Rozdział I. Nazwy adwokat adwokat nie-adwokat nie-adwokat albo między negacjami dwóch nazw przeciwnych: nie-wiatrak nie-wiatrak wiatrak wiatrak piernik piernik nie-piernik nie-piernik 5) wykluczanie – polega na tym, że żadne S nie jest P i żadne P nie może być S. Przy wykluczaniu nazwy nie mają wspólnych desygnatów. Jeżeli zakresy nazw S i P nie wyczerpują całej klasy, mamy do czynienia z przeciwieństwem; jeżeli nato- miast wyczerpują klasę, to taki rodzaj wykluczania nazywany jest sprzecznością. Zakresy nazw wykluczających się nie mogą posiadać wspólnych desygnatów; przeciwieństwo przeciwieństwo sprzeczność sprzeczność sędzia sędzia adwokat adwokat adwokat adwokat nie-adwokat nie-adwokat Tabl. I. Stosunki między zakresami nazw Stosunki między zakresami nazw Stosunki między zakresami nazw zawierania zawierania krzyżowania krzyżowania wykluczania wykluczania niezależność niezależność podprzeciwieństwo podprzeciwieństwo zamienność podrzędność zamienność podrzędność nadrzędność nadrzędność sprzeczność sprzeczność przeciwieństwo przeciwieństwo T. Widła, D. Zienkiewicz, Logika, Ćwiczenia Becka 
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Logika. Zadania. Testy. Pytania egzaminacyjne
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: