Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01366 014647 13626014 na godz. na dobę w sumie
Logistyka w Polsce. Raport 2013 - ebook/pdf
Logistyka w Polsce. Raport 2013 - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 160
Wydawca: SELF-PUBLISHER Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3631-8688-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> ogólne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Instytut Logistyki i Magazynowania (ILiM) oddaje do rąk Czytelników kolejny raport o stanie polskiej logistyki, obejmujący lata 2012-2013.Autorzy koncentrują się nie tylko na podsumowaniach i ocenie zagadnień szczegółowych, ale przedstawiają trendy i kierunki rozwoju rynku logistycznego oraz poszczególnych gałęzi transportu. W obecnym wydaniu Raportu prezentujemy dane liczbowe i informacje dotyczące m.in.:
liderów rynku logistycznego,
rozwoju infrastruktury logistycznej, w tym terminali intermodalnych,
znaczenia logistyki dla polskiej gospodarki, zwłaszcza z perspektywy naszego członkostwa w Unii Europejskiej.
Cennym uzupełnieniem analiz są:
wyniki badań dotyczących wskaźników logistycznych w przedsiębiorstwach,
przegląd oferty rynkowej producentów (dostawców) urządzeń magazynowych,
diagnoza stanu edukacji logistycznej. Logistyka w Polsce.
Raport 2013 jest pracą zbiorową. Autorami poszczególnych rozdziałów są profesjonaliści - osoby na co dzień zajmujące się konkretnymi zagadnieniami, zarówno w teorii, jak i w praktyce. Zakres i sposób prezentacji specjalistycznej wiedzy zainteresuje szerokie grono czytelników: menedżerów logistyki w przedsiębiorstwach, pracowników naukowych i studentów, redakto-rów prasy fachowej i analityków gospodarczych.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

4.2. Transport samochodowy Ogólna charakterystyka rynku transportu samochodowego ładunków O miejscu i roli samochodowego transportu ładunków, w odniesieniu do pozostałych gałęzi transportu, świadczą wielkości wykonywanych przewozów i pracy przewozowej przeanalizowane w okresie co najmniej kilku lat. Na rysunkach 4.2.1–4.2.4 przedstawiono porównanie wielkości przewo- zów ładunków i pracy przewozowej wykonanej w transporcie kolejowym i sa- mochodowym w latach 2000–2012 oraz udziały tych gałęzi transportu w przewozach ogółem w analizowanym okresie. Dane o przewozach ładunków transportem samochodowym dotyczą całego transportu samochodowego, w tym zarobkowego. 1600 1200 800 400 0 2012 2011 Transport kolejowy 248,61 230,88 Transport samochodowy 1006,71 1079,76 1551,84 1596,21 1548,11 2005 2000 187,25 269,55 2010 216,9 Rys. 4.2.1. Przewozy ładunków transportem kolejowym i samochodowym Źródło: opracowanie własne na podstawie Transport – wyniki działalności w 2012 r., w latach 2000–2012 w mln t GUS, Warszawa 2012. 59 Raport2013.indb 59 2014-05-08 10:43:19 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Transport samochodowy Transport kolejowy 2000 79,17 14,73 2005 75,9 18,95 2010 84,41 11,8 2011 83,5 13 2012 83,95 12,52 Rys. 4.2.2. Udział przewozów ładunków transportem kolejowym i samochodowym Źródło: opracowanie własne na podstawie Transport – wyniki działalności w 2012 r., w latach 2000–2012 w GUS, Warszawa 2012. 250 200 150 100 50 0 2000 Transport kolejowy 54,45 Transport samochodowy 75,02 2010 48,71 2012 2005 48,9 49,97 119,74 223,17 218,89 233,31 2011 53,75 Rys. 4.2.3. Praca przewozowa w latach 2000–2012 w mld tkm Źródło: opracowanie własne na podstawie Transport – wyniki działalności w 2012 r., GUS, Warszawa 2012. 60 Raport2013.indb 60 2014-05-08 10:43:19 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Transport samochodowy Transport kolejowy 2000 26,35 19,12 2005 52,47 21,9 2010 70,41 15,37 2011 68,88 16,9 2012 71,62 15,01 Rys. 4.2.4. Udział transportu kolejowego i samochodowego w latach 2000–2012 wg wykonanej pracy przewozowej w transporcie ogółem w Źródło: opracowanie własne na podstawie Transport – wyniki działalności w 2012 r., GUS, Warszawa 2012. Przedstawione na rysunkach 4.2.1–4.2.4 dane liczbowe potwierdzają zna- czącą pozycję transportu samochodowego w przewozach ładunków, co wynika z wzrostu jego udziału w wielkości przewiezionych ton ogółem od ok. 79 w 2000 r. do prawie 84 w 2012 r. Dynamika przewozów transportem samochodowym była wyższa niż prze- wozów ogółem i osiągnęła wskaźnik 154 . Jako zasadniczą przyczynę tak znaczącej pozycji transportu samochodowe- go w systemie transportowym należy uznać zmiany społeczno-gospodarcze, które miały miejsce w okresie transformacji, tj. przejście z gospodarki stero- wanej do wolnorynkowej, jak też integrację z UE. Te procesy zrodziły wiele nowych potrzeb przewozowych, związanych z ożywieniem gospodarki oraz ułatwieniami w wymianie międzynarodowej. W celu zilustrowania kształtowania się przewozów ładunków transportem samochodowym przez poszczególne jego rodzaje, tj. transport międzynarodo- wy i krajowy, przedstawiono odnośne wielkości na rysunkach 4.2.5–4.2.8. Dane liczbowe z tego zakresu GUS pozyskuje drogą badań reprezentacyjnych. 61 Raport2013.indb 61 2014-05-08 10:43:19 1200 1000 800 600 400 200 0 Transport międzynarodowy Transport krajowy 2005 52,55 2010 143,57 2011 141,67 2012 162,58 810,85 1072,51 1180,57 1082,47 Rys. 4.2.5. Przewozy ładunków transportem samochodowym międzynarodowym i krajowym w latach 2005–2012 w mln t Źródło: opracowanie własne na podstawie Transport – wyniki działalności w 2012 r., GUS, Warszawa 2012. 100 80 60 40 20 0 Transport krajowy Transport międzynarodowy 2005 93,91 6,09 2010 88,19 11,81 2011 89,29 10,71 2012 86,94 13,06 Rys. 4.2.6. Udział przewozów ładunków transportem samochodowym międzynarodowym i krajowym w latach 2005–2012 w Źródło: opracowanie własne na podstawie Transport – wyniki działalności w 2012 r., GUS, Warszawa 2012. 62 Raport2013.indb 62 2014-05-08 10:43:19 140 120 100 80 60 40 20 0 Transport międzynarodowy Transport krajowy 2005 50,89 60,94 2010 120,09 82,22 2011 117,92 89,73 2012 133,32 89,01 Rys. 4.2.7. Praca przewozowa w transporcie samochodowym międzynarodowym i krajowym w latach 2005–2012 w mld tkm Źródło: opracowanie własne na podstawie Transport – wyniki działalności w 2012 r., GUS, Warszawa 2012. 100 80 60 40 20 0 Transport krajowy Transport międzynarodowy 2005 54,5 45,5 2010 40,64 59,36 2011 43,21 56,79 2012 40,04 59,96 Rys. 4.2.8. Udział transportu krajowego i międzynarodowego w latach 2005–2012 wg wykonanej pracy przewozowej w transporcie samochodowym ogółem w Źródło: opracowanie własne na podstawie Transport – wyniki działalności w 2012 r., GUS, Warszawa 2012. 63 Raport2013.indb 63 2014-05-08 10:43:19 Wielkość przewozów w latach 2005–2012 transportem między- narodowym zwiększyła się trzy- krotnie Rysunek 4.2.6 pokazuje, że udział trans- portu międzynarodowego w ogólnej wiel- kości przewozów transportem samochodo- wym (wg badania reprezentacyjnego) jest niewielki, gdyż wynosił w 2012 r. ok. 13 . Natomiast udział w pracy przewozowej jest znaczący – stanowił bowiem pra- wie 60 (rys. 4.2.8). Wynika to z wysokiej średniej odległości przewozu 1 tony transportem międzynarodowym wynoszącej ok. 818 km, podczas gdy średnia ogółem wyniosła 178 km, a dla transportu krajowego 82 km. Wielkość przewo- zów w latach 2005–2012 transportem międzynarodowym zwiększyła się trzy- krotnie. Wykonana praca przewozowa charakteryzowała się dynamiką nieco niższą, ale zbliżoną do wskaźników dla liczby przewiezionych ton. Przewozy krajowe miały znaczący udział, tj. prawie 87 w przewozach ogó- łem w 2012 r., a ich wielkość od 2005 r. zwiększyła się 1,3-krotnie. Bardzo ni- ska średnia odległości przewozu 1 tony spowodowała, że udział transportu krajowego w pracy przewozowej ogółem jest mniejszy niż transportu między- narodowego i wynosił w 2012 r. ok. 40 . Infrastruktura drogowa Ze względu na funkcję transportu drogowego, tj. przemieszczanie ładun- ków i osób, istotny jest stan infrastruktury liniowej, tj. jej długość i jakość techniczna. W tabeli 4.2.1 zestawiono dane liczbowe odnośnie infrastruktury drogowej w latach 2008–2012. Tabela 4.2.1. Drogi publiczne o twardej nawierzchni w latach 2008–2012 w km Drogi wg klas technicznych 2008 2009 Lata 2010 2011 2012 Drogi o twardej nawierzchni ogółem — krajowe, w tym: – autostrady – ekspresowe — wojewódzkie 261 233 268 372 273 760 280 401 . 18 518 765 452 28 474 18 577 849 522 28 403 18 606 857 675 28 400 18 800 1 070 738 28 413 19 181 1 365 1 053 28 362 Źródło: Transport – wyniki działalności 2008–2012, GUS, Warszawa. 64 Raport2013.indb 64 2014-05-08 10:43:19 Sieć płatnych dróg według stanu na lipiec 2013 r. objęła 2190 km W analizowanym okresie ogólna dłu- gość dróg o twardej nawierzchni zwięk- szyła się w niewielkim stopniu. Również długość dróg krajowych pozostała na prawie niezmienionym poziomie. Znacząco wzrosła długość autostrad, które są najwyższą klasą dróg krajowych, tj. prawie dwukrotnie w stosunku do 2008 r. W przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców, ze wskaźnikiem ~3,5 km Polska zaj- muje jedno z ostatnich miejsc wśród krajów UE. W krajach takich jak np. Niem- cy czy Hiszpania długość autostrad na 100 tys. mieszkańców wynosi odpo- wiednio 15 i 28 km. Długość dróg ekspresowych w 2012 r. zwiększyła się ponad 2,3-krotnie w stosunku do 2008 r., ale mimo tej dynamiki Polska znacząco odbiega od większości krajów UE w przeliczeniach na liczbę mieszkańców. Zgodnie z polityką transportową Unii Europejskiej w odniesieniu do infra- struktury drogowej wydano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej (Dz.U. z 2011 r. Nr 80, poz. 433). Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 lipca 2011 r., w miejsce dotychczas obowiązujących winiet. Elektroniczny system opłat drogowych w Polsce wprowadzono na sieci drogowej o łącznej długości 1500 km, w tym 630 km autostrad, 570 km dróg ekspresowych oraz 400 km dróg krajowych. Określone stawki opłat dotyczą systemu Via Toll, który nie obejmuje auto- strad zarządzanych przez prywatne podmioty w ramach koncesji, co przekłada się na inne modele wyznaczania stawek za przejazd. Kategorie pojazdów w takim przypadku zależą od liczby osi pojazdu, a nie od klasy emisji spalin i grup dmc. Sieć płatnych dróg jest co pewien okres rozszerzana i wg stanu na lipiec 2013 r. objęła 2190 km. Liczebność przedsiębiorstw i pojazdów Stan i rozwój międzynarodowego transportu samochodowego ładunków, ze względu na liczbę przedsiębiorstw i pojazdów w latach 2008–2012 przed- stawiono w tabeli 4.2.2. 65 Raport2013.indb 65 2014-05-08 10:43:19 Tabela 4.2.2. Liczba przedsiębiorstw i pojazdów w międzynarodowym transporcie samochodowym w latach 2008–2012 Pojazdy Przedsiębiorstwa Lata Stan na 31 grudnia 2008 * 2009 ** 2010 *** 2011 **** 2012 ***** liczba 23 006 23 605 24 232 25 868 25 374 wzrost w stosunku do roku poprzedniego w 13,32 2,60 2,66 6,75 -1,91 liczba 126 785 128 663 137 502 147 970 144 250 wzrost w stosunku do roku poprzedniego w 13,03 1,48 6,87 7,61 -2,51 Średnia liczba pojazdów w firmie 5,51 5,45 5,67 5,72 5,68 * ponadto 272 firmy nie posiadały pojazdów ** ponadto 250 firm nie posiadało pojazdów *** ponadto 663 firmy nie posiadały pojazdów **** ponadto 550 firm nie posiadało pojazdów ***** ponadto 1240 firm nie posiadało pojazdów Źródło: zestawienie własne na podstawie danych BOTM. Znamienny w badanym okresie jest sukcesywny wzrost liczby zarówno przedsiębiorstw, jak i pojazdów do 2011 r. włącznie, szczególnie w 2008 r., który był ostatnim rokiem tak intensywnego przyrostu, zapoczątkowanego w maju 2004 r. Był to okres dobrej koniunktury gospodarczej, co przełożyło się na wystąpienia przewoźników o licencje wspólnotowe. Stały się one niejako przyczynkiem do rozszerzenia zakresu wykonywanej działalności również przez przewoźników krajowych, a w konsekwencji zwiększania liczebności po- jazdów, zaliczanych przedmiotowo do transportu międzynarodowego. Powiązanie funkcjonujących przedsiębiorstw w transporcie międzynarodo- wym z liczbami posiadanych przez nie pojazdów w grupach zaprezentowano w tabeli 4.2.3, a ich strukturę procentową w tabeli 4.2.4. Najliczniejszą grupę w badanym okresie stanowili przedsiębiorcy, którzy posiadali od 2 do 4 uprawnień licencyjnych (pojazdów). Ich udział w ogólnej liczbie firm wynosił w 2008 r. prawie 44 , a w 2012 r. prawie 43 , a ich li- czebność wzrosła z 9 993 do 10 796. Niepokojącym zjawiskiem jest to, że zwiększyła się liczba przedsiębiorstw z jednym pojazdem, jak też ich udział w ogólnej liczbie firm. Ogólnie można stwierdzić, że rynek przewozów międzynarodowych był i jest szczególnie rozdrobniony, jeżeli w 2008 r. firmy z 1–4 pojazdami stano- wiły prawie 69 ogółem, a w 2012 – również prawie 69 ogółem. Firmy te (z 1–4 pojazdami) skupiały w 2008 r. ponad 25 całej floty, a w 2012 r. udział ten utrzymywał się na niezmienionym poziomie. 66 Raport2013.indb 66 2014-05-08 10:43:19 Tabela 4.2.3. Liczba firm i pojazdów w grupach w latach 2009–2012 Liczba pojazdów w grupie 1 2–4 5–10 11–20 21–50 51–100 100 Razem 2009 2010 2011 2012 liczba firm 6 005 10 253 4 847 1 558 706 170 66 liczba pojazdów 6 005 26 432 30 710 20 768 20 188 10 930 13 630 23 605 128 663 liczba firm 6 131 10 500 4 969 1 604 775 185 68 liczba pojazdów 6 131 28 437 33 041 22 480 23 114 12 501 11 798 24 232 137 502 liczba firm 6 902 10 884 5 262 1 720 824 200 76 liczba pojazdów 6 902 29 761 35 454 24 376 24 763 13 544 13 170 25 868 147 970 liczba firm 6 649 10 796 5 168 1 720 796 172 73 liczba pojazdów 6 649 29 600 34 711 24 536 24 359 11 803 12 592 25 374 144 250 Źródło: zestawienie własne z raportów rocznych BOTM. Tabela 4.2.4. Struktura procentowa liczby firm i pojazdów w grupach w latach 2009–2012 Liczba pojazdów w grupie 1 2–4 5–10 11–20 21–50 51–100 100 2009 2010 2011 2012 firmy [ ] 25,44 43,44 20,53 6,60 2,99 0,72 0,28 pojazdy [ ] 4,67 20,54 23,87 16,14 15,69 8,50 10,59 firmy [ ] 25,30 43,33 20,51 6,62 3,20 0,76 0,28 pojazdy [ ] 4,46 20,68 24,03 16,35 16,81 9,09 8,58 firmy [ ] 26,68 42,08 20,34 6,65 3,19 0,77 0,29 pojazdy [ ] 4,66 20,11 23,96 16,47 16,74 9,15 8,90 firmy [ ] 26,20 42,55 20,37 6,78 3,14 0,68 0,29 pojazdy [ ] 4,61 20,52 24,06 17,01 16,89 8,18 8,73 Źródło: zestawienie własne z raportów rocznych BOTM. W ostatnich latach dał się zauważyć intensywniejszy wzrost liczby pojaz- dów spełniających normy ekologiczne, co ma odzwierciedlenie w liczbach bezwzględnych, jak też w zmianach ich udziału w liczbie ogółem. Pojazdy oznaczone są skrótowo, w zależności od poziomu emisji zanieczyszczeń, od EURO 1 do EURO 5. Najwięcej pojazdów, którymi dysponowali polscy przewoźnicy, tj. ok. 54 tys., z ponad 37 udziałem w liczbie ogółem znajdowało się na 31 grudnia 2012 r. w grupie pojazdów, które spełniały normy emisji EURO 3. W przedsiębiorstwach wykonujących transport międzynarodowy przeważał tabor o ładowności powyżej 20 t (tabela 4.2.5), z udziałem prawie 85 . 67 Raport2013.indb 67 2014-05-08 10:43:19
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Logistyka w Polsce. Raport 2013
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: