Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00078 007001 19936823 na godz. na dobę w sumie
Logistyka współczesnego terroryzmu - ebook/pdf
Logistyka współczesnego terroryzmu - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: E-bookowo Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-89113-83-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> politologia
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Terroryzm karmi się nie tylko samą ideologią. Jako forma zorganizowanej przestępczości do funkcjonowania potrzebuje dopływu pieniędzy, sprzętu i ludzi. Obecnie tylko zakłócanie owego wsparcia umożliwia systemowe zapobieganie zamachom. Z uwagi na problemy logistyczne, islamski terroryzm w ostatnim czasie skoncentrował się na używaniu do swoich celów „samotnych wilków”, lecz nie należy przypuszczać, że oznacza to odejście od przygotowywania spektakularnych akcji z użyciem środków trudno dostępnych, a za to dużo bardziej skutecznych.
Czy jako kraj jesteśmy przygotowani na przeciwdziałanie logistycznemu wsparciu terroryzmu? Raczej nie, gdyż Polska nie radzi sobie nawet z rozbudowaną „szarą strefą” we własnej gospodarce, cóż dopiero mówić o logistyce terroryzmu, tak skomplikowanej strukturze poszczególnych ogniw organizacji o charakterze konspiracyjnym.
Wobec powyższych faktów niniejsza monografia jest dziełem niezwykle pożądanym na polskim rynku wydawniczym, gdyż wypełnia lukę, zarówno w literaturze fachowej, jak i świadomości społecznej. Spojrzenie na terroryzm w sposób globalny powinno uświadomić wszystkim osobom pełniącym funkcje publiczne, w jaki sposób terroryści i ich pomocnicy wykorzystują luki w systemie bezpieczeństwa państwowego, np. korumpując funkcjonariuszy publicznych, dzięki czemu mogą unikać kontroli na granicach.
Dotychczas skupiano się na zagadnieniu terroryzmu w cieniu głębokiego samozadowolenia, że Polska jako kraj nie jest bezpośrednim celem ataków. Należy jednak zauważyć, że brak zdarzeń na terytorium naszego kraju może mieć źródło w tym, że terroryści na razie wykorzystują
Polskę jako swoją bazę wsparcia logistycznego, więc nie jest ona ich celem. Trudno dziś znaleźć jakieś inne wytłumaczenie, biorąc pod uwagę polską aktywność w operacjach w Iraku i Afganistanie, gdzie ataków na polskie siły zbrojne dokonywano regularnie i ze sporą skutecznością.
Z uwagi na to, że monografia podejmuje się tak niezwykle istotnego problemu, jakim jest logistyczny aspekt terroryzmu, należy mieć nadzieję, że stanie się pomocną lekturą dla funkcjonariuszy, żołnierzy i pracowników polskich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo antyterrorystyczne kraju.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

WOJCIECH J. JANIK Logistyka współczesnego terroryzmu WOJCIECH J. JANIK Logistyka współczesnego terroryzmu ELBLĄG 2016 Recenzent Prof. zw. dr hab. Andrzej Sylwestrzak Prof. zw. dr hab. Radosław Zenderowski Korekta, skład i łamanie Oficyna Wydawnicza Edytor.org Korekta Lidia Ciecierska Projekt okładki Edytor.org © Copyright by Wojciech J. Janik, Elbląg 2016 ISBN 978-83-89113-67-2 druk ISBN 978-83-89113-83-2 on-line pdf Wydawca Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna ul. Lotnicza 2, 82–300 Elbląg tel. 55 239 38 02, fax 55 239 38 01 www: euh-e.edu.pl Druk i oprawa Totem.com.pl sp. z o.o., sp. k. Dla G. SPIS TREŚCI Przedmowa Od Autora  Rozdział 1. Terroryzm islamski w krajach europejskich 1.1. Terroryzm islamski – charakterystyka zjawiska 1.2. Zagrożenie terroryzmem islamskim w Europie 9 11 21 37 Rozdział 2. Zagrożenie terroryzmem islamskim w Polsce 2.1. Polska w obliczu zagrożeń terrorystycznych 2.2. Rodzaje zamachów terrorystycznych możliwe do  przeprowadzenia na tery torium Polski 64 81 Rozdział 3. Wsparcie logistyczne w przygotowaniu zamachu terrorystycznego 3.1. Rekrutacja i szkolenie terrorysty islamskiego 116 3.2. Pozyskiwanie dokumentów i legalizacja pobytu terrorystów islamskich 133 3.3. Podróże, migracja oraz sposoby komunikowania się terrorystów 148 3.4. Pozyskiwanie broni oraz materiałów wybuchowych 161 3.5. Finansowanie siatek terrorystycznych 181 Rozdział 4. Możliwości przygotowania zamachu terrorystycznego… przez ter- rorystów islamskich w warunkach polskich 4.1. Środowisko islamskie w Polsce 4.2. Polskie ugrupowania ekstremistyczne a  zagrożenie terroryzmem islam­ 200 skim 4.3. Środowisko islamskie w Polsce a logistyczne przygotowanie zamachu 4.4. Możliwości przeciwdziałania logistycznemu przygotowaniu zamachu terro- rystycznego w Polsce Zakończenie  Wykaz literatury  229 251 257 211 216 8 Spis tabel i rysunków Spis bloków 269 271 Załącznik  1.  Międzynarodowe akty prawne dotyczące rozpozna wania i  prze- ciwdziałania zagrożeniom o charakte rze terrorystycznym 275 Załącznik 2. Umowy dwustronne podpisane przez rzeczpospolitą polską zawiera­ jące uregulowania dotyczące m.In. Przeciwdziałania terroryzmowi 279 Załącznik 3. Ustawowe uregulowania prawne odnoszące się do zjawiska współ­ czesnego terroryzmu 283 Załącznik 4. Katalog incydentów i zdarzeń związanych z przeciwdziałaniem zjawi­ sku terroryzmu 345 PRZEDMOWA Terroryzm karmi się nie tylko samą ideologią. Jako forma zorgani­ zowanej przestępczości do  funkcjonowania potrzebuje dopływu pienię­ dzy, sprzętu i ludzi. Obecnie tylko zakłócanie owego wsparcia umożliwia systemowe zapobieganie zamachom. Z uwagi na problemy logistyczne, islamski terroryzm w  ostatnim czasie skoncentrował się na używaniu do  swoich celów „samotnych wilków”, lecz nie należy przypuszczać, że oznacza to odejście od przygotowywania spektakularnych akcji z uży­ ciem środków trudno dostępnych, a za to dużo bardziej skutecznych. Czy jako kraj jesteśmy przygotowani na przeciwdziałanie logistyczne­ mu wsparciu terroryzmu? Raczej nie, gdyż Polska nie radzi sobie nawet z rozbudowaną „szarą strefą” we własnej gospodarce, cóż dopiero mówić o logistyce terroryzmu, tak skomplikowanej strukturze poszczególnych og­ niw organizacji o charakterze konspiracyjnym. Wobec powyższych faktów niniejsza monografia jest dziełem niezwy­ kle pożądanym na polskim rynku wydawniczym, gdyż wypełnia lukę, za­ równo w literaturze fachowej, jak i świadomości społecznej. Spojrzenie na terroryzm w sposób globalny powinno uświadomić wszystkim osobom pełniącym funkcje publiczne, w jaki sposób terroryści i ich pomocnicy wykorzystują luki w systemie bezpieczeństwa państwowego, np. korum­ pując funkcjonariuszy publicznych, dzięki czemu mogą unikać kontroli na granicach. Dotychczas skupiano się na zagadnieniu terroryzmu w cieniu głębo­ kiego samozadowolenia, że Polska jako kraj nie jest bezpośrednim celem ataków. Należy jednak zauważyć, że brak zdarzeń na terytorium nasze­ go kraju może mieć źródło w  tym, że  terroryści na razie wykorzystują 10 Przedmowa Polskę jako swoją bazę wsparcia logistycznego, więc nie jest ona ich ce­ lem. Trudno dziś znaleźć jakieś inne wytłumaczenie, biorąc pod uwagę polską aktywność w operacjach w Iraku i Afganistanie, gdzie ataków na polskie siły zbrojne dokonywano regularnie i ze sporą skutecznością. Z  uwagi na to, że  monografia podejmuje się tak niezwykle istot­ nego problemu, jakim jest logistyczny aspekt terroryzmu, należy mieć nadzieję, że  stanie się pomocną lekturą dla funkcjonariuszy, żołnierzy i pracowników polskich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo anty­ terrorystyczne kraju. Warszawa, 4 czerwca 2015 r. Paweł Dobrowolski OD AUTORA Transformacja sysTemowa zapoczątkowana w  1989  r. dopro­ wadziła do  rozszerzenia, w  róż nych dzie dzinach, współpracy Polski z  państwami Europy Zachodniej. Trwający proces integracji ze struk- turami euro pejskimi oraz przynależność do  Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO), jak również wstąpienie do  Unii Euro- pejskiej (UE), to podstawowe czynniki po wodujące zain teresowanie cu­ dzoziemców Polską, jako krajem szybko rozwijającym się, z coraz wyższą stopą życiową mieszkańców. Czynniki te doprowadziły do tego, że Polska stała się krajem docelowym nielegalnych uchodźców, jak również teryto­ rium tranzyto wym migrantów udających się do krajów zachodniej Euro­ py. Wśród migrantów mogą znajdo wać się również ekstremiści islamscy, stanowiący zagrożenie dla mieszkańców Starego Kontynentu, związa ne z  możliwością przygotowania logistycznego oraz przeprowadzenia za- machu terrory stycznego. Ma to szczególny wpływ na bez pieczeństwo współcze snej Europy. Islamski ekstremizm jest wyzwaniem, z  którym cała UE musi się zmierzyć. W po tocznym rozum ieniu, fundamentalizm islamski wiąże się z nie ustannie prowadzoną akcją zbrojną na rzecz isla mistów. Sytu acja ta wy wołuje eksplozję zainte resowania tym zjawiskiem kulturowym, wiele lęków i obaw, ponieważ może doprowadzić do otwartego konfliktu zbroj- nego po między światem islamu a za chodnim1. Pro wadzony globalny dżi- had2 naznaczo ny jest nega tywną formą znaczeniową, a świat zwrócony 1 S.S. Qutb, Milestones, Kazi Publications, Exeter 2003, s. 23–31. 2 M. Scheuer, Through Our Enemies’ Eyes. Osama bin Laden, Radical Islam and the Future of Ameri ca, Wyd. Brassey’s, Washington 2003, s. 55–62. 12 Od Autora jest z  niepokojem w  stronę państw muzułmańskich, obawiając się ko- lejnych za machów terrorystycznych. Istota współczesnego terroryzmu polega na tym, że uderza on w niewinne osoby, a jego źródło tkwi daleko poza grani cami kraju, w którym dochodzi do zamachu, stąd żaden kraj europejski, także Polska, nie mogą się czuć bezpieczne. Głównym zadaniem stojącym przez bezpieczeństwem wewnętrznym Polski jest: zapewnienie porządku publicznego; ochrona ludności przed zagrożeniami i  skutkami klęsk żywioło wych, katastrof ekolo gicznych i biozagrożeniami; przeciwdziałanie przestępczości, w tym przestępczo­ ści zorganizowanej, związanej z  nie legalną migracją; przeciwdziałanie zagroże niom o  charakterze terrorystycznym, generowanym przez eks­ tremistów islamskich; oraz ochrona granicy państwowej. Po lityka bez­ pieczeństwa RP oparta jest w  głównej mierze na gwarancjach NATO. Zasadniczym celem tej organizacji jest gwarancja wolności i  bezpie­ czeństwa wszyst kim swoim członkom, zgodnie z Kartą Narodów Zjed- noczonych3, opierającą się na zasa dzie współpracy państw. Istota zmian w systemie bezpieczeństwa polega na przesuwaniu się punktu ciężkości z  za grożeń klasycz nych (otwarty kon flikt zbrojny) na za grożenia niety­ powe (asymetryczne) – terrory styczne4. Zagrożenia te mogą doty czyć zarów no obywateli, jak i obiektów oraz służb i instytucji istotnych dla sprawnego funkcjonowa nia państwa. W literaturze przedmiotu istnieje pogląd, że zjawiska terroryzmu is­ lamskiego nie można wyolbrzymiać. Żeby o nim dyskutować, trzeba go najpierw zrozumieć – bez tego walka z  nim nie będzie skuteczna. Aby zrozumieć terroryzm, trzeba znać skalę, za sięg i cele socjotechniki upra­ Termin dżihad (w jęz. arabskim – zmaganie, walka) w kulturze i tradycji islamu pierwotnie ozna czał dokła danie starań i  podejmowanie trudów w  celu wzmocnienia wiary, zarówno poprzez walkę zbrojną, nawracanie nie wiernych, pokojowe propagowa­ nie islamu, jak i wewnętrzne zmagania wyznaw cy. W tradycji europejskiej termin ten często, choć nie do końca precyzyjnie, tłumaczy się jako święta wojna. Zob. J. Bielawski, Islam, Warszawa 1980. 3 Karta Narodów Zjednoczonych, Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawied­ liwości i  Porozumienie ustanawiające Komisję Przygotowawczą Narodów Zjednoczo­ nych; Dz.U.1947.23.90, późn. zm. 4 J.D. Kiras, Wojna nieregularna: terroryzm i działania partyzanckie, [w:] J. Baylis, J. Wirtz, C.S. Gray, E. Cohen (red.), Strategia we współczesnym świecie, Wyd. Uniwersy­ tetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, s. 174. Od Autora 13 wianej przez współczesnych terrorystów, którzy stosują ją w sposób co­ raz bardziej wyrachowa ny. Socjotechnika jest dziedziną zajmującą się aspektami manipula cji grupami ludzi, narodów, rządów oraz organizacji międzynarodo wych. O tym, że terro ryzm został wykorzystany w charak­ terze narzędzia socjo technicznego w działa niach politycz nych zadecydo­ wały, według autora, następujące uwarunkowania: ** skoro terroryzm jest metodą walki politycznej, obecnej w ideologii i prakty ce rady kalnych ruchów politycznych oraz społecznych, to ideolo­ gia ta musiała stać się przedmio tem socjotechniki obu stron konfliktu. Obie strony uznały, że  wszelkimi sposobami należy pozyskać jak naj­ większe rzesze ludzi dla swoich idei i celów walki; ** skoro nieodłącznym atrybutem terroryzmu jest strach, to został on wy korzystany przeciwko obywatelom własnego kraju, jak i społeczności międzynarodowej. Stwo rzono instytucję tzw. dyżurne go terrorysty. Za­ czął on spełniać wiele funkcji: poma ga wygry wać wybory, daje legity mację do radykalizacji prawa, ła mania praw czło wieka itp. Ter rorystom z kolei strach służy do dyktowania warunków wobec rządów; ** skoro udało się przekonać społeczność Zachodu, że globalny terro­ ryzm islamski stał się naj większym dla niej zagrożeniem, to jej obywatele, uznając to za prawdę, dali przyzwolenie do pro wadzenia wojen z krajami, które ze zjawiskiem tym mają niewiele wspólnego. Wojna z terroryzmem przybrała formy działania w odwecie. Z wymienionych powyżej przyczyn powinniśmy rozróżniać rozpo­ wszechniane w  sferze terro ryzmu kłamstwa państwowe oraz propa- gandę terrorystów. Terroryzm stał się przedmiotem socjotechniki oraz propagandy rządów, jak i ośrodków islami stycznych. Dzieje się to w ra­ mach operacji propagando wych i w tzw. wojnie psychologicz nej. Islami­ ści prowadzą coraz aktywniejszą politykę informacyjną, jako reakcję na kampanie socjotechniczne Zachodu, w których trak tuje się islam jako zagro żenie oraz przeszko dę w  transformacji spo łecznej i  go spodarczej świata arabskiego. Aktywność społecz na i politycz na muzułmanów po­ strzegana jest jako przejaw funda mentalizmu i preludium do konflik­ tów reli gijnych i politycznych5. 5 B. Tibi, Fundamentalizm religijny, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2006, s. 23 i nn. 14 Od Autora Propagan da islamistów gloryfikuje fundamentalizm, który powodu­ je dalszą radykalizac ję poglą dów i  motywuje do  ataków wymierzonych w  świat zachodni6. W  skrajnych odmianach religii muzułmańskiej, w tym w isla mizmie oraz wy generowanych z niego ideologii, domi nują następujące zasady: ** przedstawienie swojej racji i zjednywanie świata dla swoich celów; ** szerzenie ideologii walki i pozyskiwanie do niej nie tylko zwolenni­ ków, ale też wsparcie fi nansowe, materialne oraz zaplecze; ** manipulowanie społeczeństwami Zachodu, głównie wchodzącymi w skład tzw. koalicji antyterrorystycznej, zaangażo wanej w wojnie w Ira­ ku i Afganistanie; ** wzbudzanie i potęgowanie strachu przed obecnością potencjalnych terrorystów is lamskich motywowanych religijnie w środowiskach uzna­ wanych za wrogie. W  relacjach między socjotechniką i  terroryzmem istnieje samona­ pędzający się me chanizm zależności między terrorystami a  politykami zwalczającymi terroryzm. Pierw szym zależy na jak największym rozgło­ sie – jest to sens istnienia terroryzmu. Im więk szy roz głos, tym większa mobilizacja ze strony państwa, szybszy wzrost sympaty ków i potencjal- nych członków organizacji. Drugim chodzi o możliwie duże nagło śnienie działalności ter rorystów i konsolidację społeczeństwa wokół walki z nimi. Im większe za grożenie, tym większe możliwości rzą du w manipulowaniu i dezinformacji społeczeństwa. Przykładem upra wiania socjo techniki globalnej; której celem było przekonanie wielu krajów, że reżim irac ki jest nie tyl ko powiązany z Al­ -Ka’idą7, ale też stwarza zagrożenie terrory styczne8, był cykl artykułów w USA z listopa da 2003 r. Ich auto rzy twierdzili, że przez ponad 10 lat, prawdopodob nie do upadku reżimu Sad dama Husajna (maj 2003 r.), wy­ wiad iracki współpracował z  Al-Ka’idą. Kolejnym przykładem jest pró­ ba zdiagnozowania celów, na których podstawie USA ogłosiły w marcu 2007 r., że uwięziony Chalid Szejk Mohammed jest czołową po stacią Al­ 6 S.S. Qutb, op. cit., s 34–37. 7 W tekście pominięto niektóre prefiksy (al, da) w nazwach ugrupowań. Ma to na celu ułatwienie czytelnikowi odnalezienie opisanych organizacji w innych opracowaniach. 8 S. Zgliczyński, Hańba iracka, Wyd. Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, War­ szawa 2009, s. 96 nn. Od Autora 15 -Ka’idy i przyznał się do zaplanowania zamachów z 11 września 2001 r., jak rów nież do zorganizowania lub przygotowywania innych zamachów terrorystycznych, w tym na papieża Jana Pawła II i dwóch byłych prezy­ dentów amerykańskich9. Należy zwrócić uwagę na tworzenie przez USA fałszywych infor­ macji o terrorystach. Problem ten obrazuje np. sprawa Saudyjczyka Abd al-Rahima al-Na shiri oraz Australijczyka Davida Hicksa. Al-Nashiri zo­ stał wska zany jako jeden z  14 najgroźniej szych terrorystów Al-Ka’idy i oskarżony o przygotowanie oraz dokonanie zamachu na amery kański okręt wojenny USS Cole w 2000 r., w Jemenie. W 2008 r. ujawniono, że przyznał się on do stawianych mu zarzutów, żeby uszczęśli wić Amery­ kanów. Uczynił to wskutek tortur podczas przetrzy mywania go w tajnych więzie niach CIA poza granicami USA oraz w Guantanamo na Ku bie. Z kolei David Hicks, pierwszy wię zień z Guantanamo, został skaza ny na 7 lat więzienia za wspie ranie terrory zmu. Pod czas odbywania kary po­ padł w depresję i gotów był podpi sać cokolwiek, w zamian za możli wość opuszczenia więzienia. Zawarł on umowę ze służbami specjalny mi USA. Według umowy od był tylko 9-mie sięczny pobyt w australijskim więzie­ niu, za miast 7 lat w amerykań skim, w za mian za: przyznanie się do tego, 9 Chalid Szejk Mohammed – ur. w 1964 lub 1965 r., katarski terrorysta, pomy- słodawca i główny organizator zamachów na World Trade Center z 2001 r. Pełnił funk­ cję szefa operacji wojskowych Al-Ka’idy. W 1996 r. na spotkaniu z ibn Ladinem przed­ stawił pomysł ataku na USA. W 1999 r. po ataku Ameryka nów na obóz ibn Ladina, szef Al-Ka’idy, wezwał Chalida i wspólnie z Abu Hafsem wybrali cele ataku opracowa­ nego przez Szejka. Został aresztowany 1 marca 2003 r. w pakistańskim Rawal pindi. Po aresztowa niu był przetrzymywany w tajnych więzieniach CIA. W zamachach terrory stycznych w USA w 2001 r. brali udział również: Lot 11: Mohamed Atta, Abdulaziz al-Omari, Satam al-Suqami, Waleed al-Shehri, Wail al-Shehri. Lot 175: Marwan al-Shehhi, Fayez Banihammad, Mohand al-Shehri, Hamza al­ -Ghamdi, Ahmed al-Ghamdi. Lot 77: Hani Hanjour, Khalid al-Mihdhar, Majed Moqed, Nawaf al-Hazmi, Salem al-Hazmi. Lot 93: Ziad Jarrah, Ahmed al-Nami, Saeed al-Ghamdi, Ahmed al-Haznawi. Pozostali organizatorzy, stanowiący wsparcie logistyczne przeprowadzanych ata­ ków to: Chaled Szejk Mo hammed, Ramzi Binalshibh, Mohamed al-Kahtani, Zacarias Moussaoui, Mushabib al-Hamlan, Zakariya Essabar, Ali Abdul Aziz Ali, Tawfiq bin Attash. Wśród niesłusznie oskarżonych o przygotowanie i przeprowadzenie zamachów zna­ leźli się: Lotfi Raissi, Amer Kamfar, Ameer Bukhari, Adnan Bukhari, Abdul al-Omari. 16 Od Autora iż wspierał Talibów i brał udział w walce przeciwko sojusznikom USA; brak możliwości od woływania się od wyro ku i składania skarg na trakto­ wanie w więzie niu; zachowanie w ta jemnicy informacji na te mat więzie­ nia; współpracę z władzami USA i Australii oraz ujawnienie informacji na temat pakistańs kiej or ganizacji terro rystycznej Laszkar-e-Toiba10, któ­ ra pomogła mu w  wyjeździe do  Afganistan u i  zamieszka niu w  terro- rystycznym obozie szkoleniowym; brak możliwości kontaktu z me diami. W niniejszej monografii podjęto próbę zbadania jednego z najbardziej istot nych problemów współczesnej Europy, mianowicie zagrożenia terro­ ryzmem islamskim pochodzącym ze wsparcia lo gistycznego, połączonym z możli wością wystąpienia zamachu. Problem ten jest realny, ze względu na to, że kraje uczest niczące w wojnie ze światowym terroryzmem do­ świadczyły już zamachów terrory stycznych na swoich teryto riach. Mono­ grafia ograniczy się do wyjaśnienia zjawiska zabezpieczenia logistycznego ataku terrorystycznego na terytorium UE, w tym Polski, a także możliwo- ści przeciwdziałania ta kiemu zjawisku. Brak syntetycznych opracowań na temat wsparcia logistycznego ter­ rorystów oraz osobiste zainteresowania autora wpłynęły na wy bór właś­ nie takiego tematu badań naukowych. Literatura poświęca mało uwagi na możliwości przygotowania zamachu terrorystycznego, skupiając się prze­ de wszystkim na przeciwdziałaniu terroryzmowi. W przekonaniu autora jest to istotny błąd, który wpływa negatywnie na zrozumienie zjawiska 10 Lashkar-e-Toiba (LeT, Markaz Dawa wal-Ir szad) – organizacja terrorystyczna z sie­ dzibą w Muzaffara bad, w pakistańskiej części Kaszmiru. Powstała w 1984 r. celem udzie­ lania pomocy zbrojnej afgańskim mudżahedinom walczącym ze Związkiem Radzieckim. LeT uzyskała duże wpływy w Pakistanie, finansując meczety, szkoły religijne oraz szpitale. Duża część jej funduszy pochodzi z Arabii Saudyjskiej, tradycyjnie wspie rającej ruchy sunnickie na całym świecie. Po zamachach z 2001 r. LeT została wpisana na listę organizacji terrorystycznych. W  styczniu 2002  r. jej działalność została zakazana w  Pakistanie i  od  tamtego  roku zmieniła nazwę na Dżamaat ad-Dawa. LeT swoje największe zamachy przeprowadziła w Bombaju, 26–29 listopada 2008 r. W  10 zamachach śmierć poniosło co  najmniej 195 osób. Zamachy miały miejsce w 9 punktach: na dworcu kolejo wym Chhatrapati Shivaji, w restauracji Leopold Café, w  hotelach Taj Mahal i  Oberoi, w  dokach porto wych, na komisaria cie głównym dla Bom baju Południowego, na plaży, w szpitalu Cama oraz w miejsco wym centrum kultu- ry żydowskiej Nariman House. Zamachowcy dostali się do  miasta od  strony morza. Od Autora 17 współczesnego terroryzmu islamskiego. Zamierzeniem autora jest, aby publikacja niniejsza wypełniła wskazaną lukę badawczą. Głównym celem monografii będzie pokazanie zjawiska wsparcia lo­ gistycznego w przygotowaniu działań przez terrorystów islamskich oraz okre ślenie możliwości przeciwdziałania niemu. Osiągnięcie zakładanego celu możliwe będzie poprzez: określenie istoty zjawiska współczesnego terroryzmu islamskiego na obszarze eu ropejskim oraz ocenę jego zagroże­ nia; przedstawienie metod działania islamskich siatek terrorystycznych w fazie rekruta cji i szkolenia nowych członków; określenie możliwości i  sposobu działania radykałów islamskich w  fazie przygoto wania za- machu terrorystycznego, w  jego trakcie oraz po jego przeprowa dzeniu; zbadanie finansowania islamskich ekstremistów; pokazanie możliwości przygotowania i przeprowadzenia zamachu w warunkach polskich; przed­ stawienie środowiska muzułmańskiego w Polsce, określenie stopnia jego ra dykalizacji oraz wpływu radykałów islamskich na możliwość przepro­ wadzenia zamachu; przedstawienie polskich środowisk ekstremistycz­ nych; analizę podatności Polski na działania logistyczne ekstremistów islamskich w fazie przygotowania zamachu terrorystycznego, w jego trak­ cie oraz po przeprowa dzeniu; analizę systemu ochrony antyterrorystycz­ nej oraz ocenę możliwości przeciwdziałania logistycznemu przygotowaniu zamachu w Polsce. W  trakcie opracowywania niniejszej monografii autor zastosował różne metody badawcze, a  głównym kryterium ich doboru była racjo­ nalizacja przebiegu oraz możliwości otrzymania obiek tywnych wyników. Metoda ana lizy i szczegółowego badania dokumentów zastosowana zo­ stała jako nadrzędna i  zaadoptowana w  sposób naj bardziej optymalny, by  osiągnąć pożądany skutek w  postaci wysnutych wniosków. Element przewodni dla całego procesu badawczego stanowiła analiza krytyczna li teratury dotyczącej przedmiotu badań. Interdyscyplinarny obszar zainteresowania w  niniejszej monogra­ fii dotyczył nastę pujących, wzajemnie przenikających się sfer: społecz­ nej (w  zakresie oddziaływania terrorystów na nowych członków siatki i na siebie sa mych, a także skłonności społeczeństwa do akceptowania anty- i  kontrterro rystycznych dzia łań wymierzonych w  terrorystów is­ lamskich): 18 Od Autora ** prawnej – legitymizującej działalność służb i instytucji oraz sank­ cjonujących ściga nie i kara nie sprawców przestępstw o charakterze terro­ rystycznym oraz ** politycznej – obrazującej stosunek państwa i organizacji międzyna­ rodowych do za pobiegania za grożenia terroryzmem islamskim oraz okre­ ślającej strategiczne kie runki walki z tym rodzajem prze stępczości. W monografii przyjęto, że rozpatrywany jest wyłącznie jawny mate­ riał badawczy, w oparciu o stan prawny na dzień 25 marca 2015 r. Zapisy „Dzienników Ustaw” zostały zaś umieszczone w formie zapisu prostego, stosowanego w praktyce prawniczej. Dla osiągnięcia celu badawczego przyjęto struktu rę monografii składa- jącą się z  czterech rozdziałów. W  rozdziale pierwszym przedstawiono zjawisko terroryzmu islamskie go w Unii Europejskiej. Na tle obowiązu­ jących przepisów prawnych ukazano za grożenie terroryzmem islamskim w kra jach europejskich. Przedstawiono w nim także isto tę współczesnego terroryzmu, jego charakter, przedmiot zainteresowań. W rozdziale drugim opisano zagrożenie ze strony islamskich organi­ zacji terrorystycznych w Polsce. Rozdział zawiera opis możliwych scena­ riuszy przeprowa dzanych zamachów oraz ewentualnych aktów terroru. W  rozdziale trzecim podniesiono kwestie wsparcia logistycznego w przepro wadzeniu zamachu. Wskazano metody i sposoby działania ter­ rorystów w fazie poprzedzającej zamach, w jego trakcie oraz bezpośrednio po nim. Zwrócono także uwagę na znaczenie komunikacji w działalności radykałów islamskich oraz finansowanie siatek ter rorystycznych. Rozdział czwarty przedstawia system ochrony antyterrorystycznej w  Polsce. W  roz dziale tym dokonano analizy środowiska islamskiego oraz ewentualnego zagrożenia płynącego z  jego strony. Zawiera także charakterystykę rodzimego środowiska ekstremistycznego. W  części tej od niesiono się do  systemu ochrony antyterro rystycznej, przedstawiono możliwości prawne przeciwdziałania zjawisku terrory zmu is lamskiego, ukazano działanie Centrum Antyterrorystycznego Agen cji Bezpieczeńs- twa We wnętrznego (CAT), jak również służb odpowiedzialnych za bezpieczeńs two obywa teli Pol ski i jej terytorium. Całość literatury i źródeł, z których korzystano w monografii, można podzielić na kilka segmen tów tematycznych dotyczących: historii isla­ mu oraz źródeł fundamentalizmu islamskiego, historii oraz teorii ter­ Od Autora 19 roryzmu, prawa polskiego i międzynarodowego w aspekcie terroryzmu, polityki Polski w zakresie przeciwdziałania terroryzmowi i walki z tym zjawiskiem, bezpieczeństwa obywateli i funkcjonowania służb odpowie­ dzialnych za przeciwdziałanie zjawisku terroryzmu, sytuacji społeczno­ -prawnej mniejszości muzułmańskich zamieszkujących Polskę oraz aktywności na terytorium Polski grup ekstremistycznych. Literatura przedmiotu badań, w  zakresie opracowań naukowych w kontekście przedstawio nych segmentów tematycznych, charakteryzuje się zróżnicowaną dostępnością, na którą składają się liczne pozycje do­ tyczące religii muzułmańskiej oraz fundamentalizmu islamskiego, zja­ wiska terroryzmu oraz dyscyplin prawni czych, jak również występujące znacz nie rzadziej wysoce wyspecjalizowane pozycje opisujące system bez­ pieczeństwa antyterrorystycz nego Polski. Opisując religię muzułmańską autor korzystał z  klasycznej pozy­ cji J. Bielawskiego, Islam oraz G. Kepela, Fitna. Wojna w sercu islamu. Z  kolei źródeł fundamentalizmu islamskiego autor starał się odszukać przede wszystkim w publikacji B. Tibiego, Fundamentalizm religijny oraz S.S. Qutba, Milestones. Historia, teoria i typologia terroryzmu jest przedmiotem wielu prac, studiów oraz badań na ukowych. Znajduje to odzwierciedlenie w licznych publikacjach stanowiących cenne źródło infor macji, a  wykorzystanych w niniejszej monografii. Do najważniejszych z nich autor zaliczył opra­ cowania P.L.  Bergena, Osama Bin Laden. Portret z  bliska, B.  Hołysta, Terroryzm, J. Horgana, Psychologia terroryzmu, K. Kubiaka, Piractwo i ter- roryzm morski. Nowe wyzwania dla bezpieczeństwa między narodowego oraz Przemoc na oceanach. Współczesne piractwo i  terroryzm morski. Autor korzystał z  klasycznych źródeł w  tym zakresie, a  więc opra­ cowania C.  Gearty, Terroryzm oraz B.  Hoffmana, Oblicza terroryzmu. Są to, zdaniem autora, najważniejsze dostępne pozycje opisujące zjawi­ sko terroryzmu. Odnosząc się do  zjawiska zabezpieczenia logistycznego w przygotowaniu zamachu terrorystycznego, autor wykorzystał publikacje: D.  Faraha, Krwawe diamenty. Tajna sieć finansowa islamskich terrory- stów, J. Adamskiego, Nowe technologie w służbie terrorystów oraz M. Phil­ lips, Londonistan. Badania w  aspekcie prawnym oparto na krajowych i  międzyna rodowych źródłach prawa zamieszczonych w  „Dziennikach 20 Od Autora Ustaw”. Działal ność CAT nie doczekała się jeszcze dostępnych opraco­ wań nauko wych, z tego powodu niezwykle pomocna okazała się dotych­ czasowa służba autora. Na potrzeby monografii przyjęto następującą definicję wsparcia logi- stycznego w przygotowaniu działań przez terrorystów islamskich, i jest to: całokształt przed sięwzięć (czynności) mających na celu przygotowa- nie, wsparcie oraz realizację przepro wadzenia zamachu terrorystycznego, jak również zapewnienie możliwości ewentualnego odwrotu oraz unie- możliwienie wykrycia sprawców i osób zaangażowanych w przygotowa- nie i  wsparcie zamachu. Zamierzeniem autora jest więc omówienie wybranych metod oraz sposobów działa nia terrorystów islamskich pod­ czas przygotowania zamachu. Przygotowanie krajów UE, w tym Polski, na przeciwdziałanie wsparciu logistycz nemu działań ekstremistów islamskich, ocenić trzeba – w chwili obecnej – jako niedostateczne. Należy zatem niezwłocznie podjąć stosow­ ne czynności, mające na celu usprawnienie systemu ochrony antyterro­ rystycznej (po cząwszy od wymiany informacji, na wspólnych operacjach antyterrory stycznych kończąc), uwzględniające działa nia wszystkich in­ stytucji, które mogą znaleźć się w  obliczu konieczności reagowania na incydent o charakterze terrorystycznym. Niniejsza monografia ma charakter nowa torski i  stanowi pierwsze takie opracowanie w  polskim środowi sku naukowym. Wypełnia ona w części obszar niewiedzy związanej z zabezpiecze niem logistycznym za­ machu terrorystycznego. Należy jednak stwierdzić, że ter roryzm islamski i walka z nim jest zjawi skiem na tyle dynamicznym, iż przeprowadzone badania powinny być kontynuowane w celu dostarczania permanentnej, wciąż aktualnej wiedzy przydatnej w  kreowaniu odpowiedniej polityki antyterrorystycz nej Rzeczypospolitej Polskiej.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Logistyka współczesnego terroryzmu
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: