Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00232 005509 13432739 na godz. na dobę w sumie
Luka w prawie. Istota zjawiska oraz jego znaczenie dla prawa administracyjnego - ebook/pdf
Luka w prawie. Istota zjawiska oraz jego znaczenie dla prawa administracyjnego - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 538
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-9439-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Na gruncie polskiej nauki prawa administracyjnego pojęcie luki w prawie jest rzadko używane, traktowane nieraz z obawą. Niektórzy nawet negują a limine jego przydatność w tej dziedzinie prawa, powołując się w szczególności na zasadę legalności, zgodnie z którą administracja powinna działać na podstawie prawa, tj. ma swoim działaniem wykonywać (wypełniać, realizować, stosować) prawo – a nie je tworzyć (wypełniając jego rzekome luki). Niniejsza praca próbuje udowodnić tezę inaczej sformułowaną: że nauka prawa administracyjnego, a w ślad za nią również praktyka administracyjna i judykatura mogą (a nawet powinny) przedmiotowe pojęcie lepiej wykorzystać, poznając w pierwszej kolejności istotę zjawiska, które ono opisuje (w tym istotę kontrowersji, jakie przedmiotowe pojęcie wciąż wywołuje).

Książka wyjaśnia, w jaki sposób pojęcie luki w prawie mogłoby w demokratycznym państwie prawnym przysłużyć się do zagwarantowania należytej ochrony interesów jednostki (czy szerzej - podmiotów administrowanych) w pewnych trudnych sytuacjach, w których zasada legalności najprościej mówiąc - niedomaga. Chodzi o przypadki, w których - wobec rozmaitych niedociągnięć i błędów aktów normatywnych (ustaw, rozporządzeń itp.) obywatele mogą zasadnie odczuwać niepewność co do swojej sytuacji prawnej. Przedmiotowa niepewność rodzi bowiem - jak udowodnia przedmiotowa praca - określone oczekiwanie, zasługujące na ochronę prawną w prawie administracyjnym. W niniejszej pracy opisano również to, jak - dzięki pojęciu luki w prawie - można budować (w tzw. trudnych, precedensowych przypadkach stosowania prawa administracyjnego) prawdziwe relacje zaufania pomiędzy administracją a podmiotami faktycznie poddanymi jej władztwuPozwala tej spojrzeć inaczej na „mechanikę” działania prawa w przestrzeni luki, a to dzięki podjętym rozważaniom filozoficznoprawnym, zaprezentowanym zwłaszcza w końcowej części pracy.

A zatem - czym w ogóle jest luka w prawie? Jakie warto mieć wobec niej przekonania? Jak to narzędzie teoretyczne spożytkować w praktyce i jakie znacznie mu nadać we własnym życiu? – to jedne z wielu pytań podejmowanych w niniejszej publikacji. Dzięki temu może ona z powodzeniem zainteresować nie tylko gremia naukowców czy osoby profesjonalnie zajmujące się prawem administracyjnym (jak pracownicy administracji publicznej czy sędziowie sądów administracyjnych), ale i inne osoby, na których życie prawo (zawierające „luki”) realnie oddziałuje i które w związku z tym poszukują własnej odpowiedzi na pytanieco można i co należy zrobić, aby to „niepewne” prawo (a konkretnie: niepewne prawo administracyjne) nie powodowało w życiu prawnym negatywnych skutków, tj. by w podobnych przypadkach nadal mogło pozostawać ideą, która ludzi łączy, a nie dzieli.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

O G E J Z A R O A K S I W A J Z A T O T S I . E I W A R P W A K U L I O G E N J Y C A R T S I N M D A A W A R P A L D E I N E Z C A N Z A K S Ń Y Z C R O K S . E Monografie Prawnicze to seria, w której ukazują się publikacje omawia- jące w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagadnienia prawne. Adresujemy ją przede wszystkim do prawników poszukujących wnikliwego ujęcia tematu, łączącego teorię (poglądy doktryny, elementy prawnoporów- nawcze) i praktykę (bogaty wybór orzecznic twa). A tego – ze względu na brak miejsca – nie znajdziemy nawet w komentarzach. Książka wyjaśnia, w jaki sposób pojęcie luki w prawie mogłoby przysłużyć się do zagwarantowania należytej ochrony interesów jednostki (czy szerzej – pod- miotów administrowanych) w państwie demokratycznym w sytuacjach, w któ- rych zasada legalności „niedomaga”. Chodzi o sytuacje, w których – wobec rozmaitych niedociągnięć i błędów ustawowych – obywatele i inne podmioty administrowane mogą zasadnie odczuwać niepewność co do swojej sytuacji prawnej. Przedmiotowa niepewność rodzi bowiem – jak udowodnia przedmio- towa praca – określone oczekiwanie, zasługujące na ochronę prawną w pra- wie administracyjnym. Monografia opisuje również to, jak – dzięki pojęciu luki w prawie – można budować w tzw. trudnych, precedensowych przypadkach stosowania prawa administracyjnego prawdziwe relacje zaufania pomiędzy ad- ministracją a podmiotami faktycznie poddanymi jej władztwu. Próbuje wresz- cie udowodnić ogólniejszą tezę, że luka w prawie tworzy przestrzeń, w której „mechanika działania” prawa jest inna, zatem odmienne powinny być również metody obserwacji oraz naukowego badania tej przestrzeni. Książka opisuje badane zjawisko z różnych perspektyw: nie tylko z perspektywy dogmatycz- noprawnej (nauki prawa administracyjnego), ale przede wszystkim zarysowu- je perspektywę teoretyczną i filozoficzną omawianego problemu naukowego. Wyniki prowadzonych badań zostały również ujęte w formie koncepcji filozo- ficznej, która została przedstawiona zwłaszcza w końcowej części pracy. Ewa Skorczyńska – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiel- lońskiego w Krakowie. www.ksiegarnia.beck.pl e-mail: dz.handlowy@beck.pl tel.: 22 31 12 222, fax: 22 33 77 601 ISBN 978-83-255-9438-1 Cena: 129,00 zł MONOGRAFIE PRAWNICZE LUKA W PRAWIE ISTOTA ZJAWISKA ORAZ JEGO ZNACZENIE DLA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO EWA SKORCZYŃSKA Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE EWA SKORCZYŃSKA • LUKA W PRAWIE. ISTOTA ZJAWISKA ORAZ JEGO ZNACZENIE DLA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO Polecamy nasze najnowsze publikacje z tej serii: Małgorzata Sieradzka CHARAKTER PRAWNY POSTĘPOWANIA I RODZAJE ROZSTRZYGNIĘĆ WYDAWANYCH W POSTĘPOWANIU W SPRAWACH PRAKTYK NARUSZAJĄCYCH ZBIOROWE INTERESY KONSUMENTÓW Marcin Menkes GOVERNANCE GOSPODARCZY – STUDIUM PRAWNO- MIĘDZYNARODOWE Małgorzata Wach-Pawliczak WYŁĄCZENIE WSPÓLNIKA ZE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Anna Walaszek-Pyzioł (red.) INTERDYSCYPLINARNE PROBLEMY NIELEGALNEGO POBORU ENERGII. STUDIUM PRAWNE Sabina Kubsik PRZEDKONTRAKTOWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA Z TYTUŁU NIEUCZCIWYCH NEGOCJACJI Marcin Asłanowicz POZYCJA PRAWNA ARBITRA W ARBITRAŻU HANDLOWYM Jędrzej Jerzmanowski FINANSOWANIE PRZEZ SPÓŁKĘ AKCYJNĄ NABYCIA LUB OBJĘCIA EMITOWANYCH PRZEZ NIĄ AKCJI W PROCESIE WYKUPU MENEDŻERSKIEGO www.ksiegarnia.beck.pl LUKA W PRAWIE ISTOTA ZJAWISKA ORAZ JEGO ZNACZENIE DLA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO EWA SKORCZYŃSKA WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2017 Wydawca: Natalia Adamczyk Recenzja naukowa: Prof., dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, Katolicki Uniwersytet Lubelski Prof., dr hab. Jerzy Zajadło, Uniwersytet Gdański Jana Pawła II Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie © Wydawnictwo C.H.Beck 2017 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-9438-1 ISBN e-book 978-83-255-9439-8 Pamięci Pana Profesora dr. hab. Jana Bocia, który zachęcił mnie do podjęcia badań zaprezentowanych w niniejszej publikacji. You never change things by fi ghting the existing reality. To change something, build a new model that makes the existing model obsolete. Don’t fi ght forces – use them. R.B. Fuller Spis treści Wykaz skrótów .......................................................................................................... Bibliografia ................................................................................................................ Wstęp ........................................................................................................................... I. Uzasadnienie wyboru tematyki badawczej ........................................... 1. „Magia terminów mglistych” ......................................................... 2. Kryzys prawa administracyjnego? ................................................. II. Przedmiot, cele i główne założenia pracy ............................................. III. Metodologia pracy ..................................................................................... IV. Systematyka pracy ..................................................................................... Część I. Próba opisania istoty luki w prawie – podejście fenomenologiczne .............................................................................................. 1.1. Potoczne znaczenie pojęcia luki jako punkt wyjścia do badań .......... 1.2. Luka w prawie jako metafora .................................................................. 1.3. Luka w prawie jako droga do poznania obiektywnego prawa ........... 1.4. Czy luka w prawie może zanegować wartość litery prawa? ............... 1.5. Funkcja luki w prawie .............................................................................. 1.6. Swoistość kontekstu dostrzegania luki w prawie ................................. 1.6.1. Luka a system prawa ....................................................................... 1.6.2. Przestrzeń prawna w ujęciu F. Longchampsa jako zakładana perspektywa badawcza .................................................................... 1.6.3. Wartości życia prawnego jako „detektory” luk w prawie .......... 1.6.4. Mechanika działania prawa w przestrzeń luki ............................ 1.7. Wnioski. Luka w prawie jako trudny przypadek „niepewnego prawa” .......................................................................................................... Część II. Obraz luki w prawie z perspektywy teoretycznoprawnej ............... 2.1. Wybrane teorie na temat luk w prawie ................................................. 2.1.1. Luki pozorne i luki rzeczywiste w ujęciu E. Zitelmanna ........... 2.1.2. Luka jako „poczucie braku” w teorii S. Rundsteina ................... 2.1.3. Luki w „Czystej teorii prawa” H. Kelsena .................................... 2.1.4. Istota luki w prawie w ujęciu M. Honzatki .................................. 2.1.5. Luki aksjologiczne, logiczne i konstrukcyjne w teorii Z. Ziembińskiego ............................................................................... XIII XV 1 1 1 8 11 18 24 27 27 32 36 46 50 58 58 60 66 69 74 81 81 81 96 104 110 123 IX Spis treści 2.1.6. Teoria J. Nowackiego – luka jako ocena (extra, intra, contra legem) .................................................................................................. 2.1.7. Rozumienie pojęcia analogii legis w teorii J. Nowackiego .......... 2.1.8. Teoria J. Wróblewskiego .................................................................. 2.1.9. Teoria Ch. Perelmana ...................................................................... 2.1.10. Luki „fenomenologiczne” i inne wybrane typologie luk w prawie ............................................................................................. 2.2. Rodzaje przypadków określanych mianem „luki w prawie” .............. 2.2.1. Luka w prawie w ujęciu szerokim ................................................. 2.2.2. Luki „czysto subiektywne” – aksjologiczne (niby-luki) ............. 2.2.3. Luki ujawniające pozór prawa (luki contra legem) ..................... 2.2.4. Luki wynikające ze sprzeczności norm ........................................ 2.2.5. Luki w procesie wykładni (luki intra legem) ............................... 2.2.6. Luki ujawniające błąd prawa (luki extra legem: obiektywne i obiektywno-subiektywne) ............................................................ 2.2.7. Odróżnienie tzw. luk konstrukcyjnych (obiektywnych) od kwestii zaniechania prawodawczego (tzw. „pionowej” luki w prawie) ........................................................................................... 2.2.8. Typologie luk a przestrzeń prawna ............................................... 2.3. Rzeczywiste dylematy związane z dostrzeganiem luk w prawie. Istota luki w prawie .................................................................................. 2.4. Analogia a usuwanie luk .......................................................................... 2.5. Luka jako zmiana ilościowa prawa ........................................................ 2.6. Luka w prawie – luka w systemie prawa ............................................... 2.7. Podsumowanie. Koncepcja luki w prawie (luka a norma dopełniająca system prawa, luka a prawo do błędu, luka a nadużycie prawa) .................................................................................... Część III. Obraz luki w prawie z perspektywy nauki prawa administracyjnego ............................................................................................. 3.1. Prawo administracyjne jako specyficzny kontekst dla luki w prawie ...................................................................................................... 3.1.1. Dualizm: prawo publiczne – prawo prywatne ............................ 3.1.2. Służba publiczna jako kryterium wyodrębnienia prawa administracyjnego ............................................................................ 3.1.3. Wartości jako siły spajające system prawa administracyjnego . 3.2. Przestrzenie występowania luk w prawie administracyjnym ............. 3.2.1. Luki subiektywno-obiektywne (między systemami prawa). Przykładowe problemy tzw. pogranicza prawa administracyjnego ............................................................................ 3.2.2. Luki w systemie prawa administracyjnego .................................. X 134 140 155 161 171 173 173 179 182 184 185 187 192 193 195 200 204 206 211 227 227 227 237 252 262 262 282 Spis treści 3.3. Teorie luk w prawie formułowane z perspektywy nauki prawa administracyjnego ...................................................................................... 3.3.1. Uwagi wstępne. Kierunki dogmatycznych badań nad luką w prawie w nauce prawa karnego i prawa cywilnego ................ 3.3.2. Problem dopuszczalności analogicznego stosowania przepisów prawa cywilnego w prawie administracyjnym w literaturze międzywojennej ........................................................ 3.3.3. Przegląd teorii luk w prawie podatkowym – okres międzywojenny ................................................................................. 3.3.4. Analogia i luki w prawie podatkowym w ujęciu współczesnej doktryny ............................................................................................. 3.3.5. Teoria luk E. Smoktunowicza. Analogia w prawie administracyjnym ............................................................................. 3.4. Luka w prawie jako element procesu wykładni i stosowania prawa administracyjnego – na tle wybranych poglądów nauki prawa administracyjnego ...................................................................................... 3.4.1. Uwagi wstępne ................................................................................. 3.4.2. Pojęcie faktów administracyjnoprawnych w teorii A. Błasia .... 3.4.3. Wykładnia a luki w prawie administracyjnym w ujęciu W. Jakimowicza ................................................................................. 3.4.4. Koncepcja wykładni prawa administracyjnego w ujęciu M. Zirka-Sadowskiego ...................................................................... 3.4.5. Problem tzw. prawa sędziowskiego w polskim prawie administracyjnym w ujęciu D. Dąbek ........................................... 3.4.6. Aksjomaty prawa administracyjnego a luki w prawie w teorii J. Zimmermanna ............................................................................... 3.4.7. Prawotwórcze „rozwijanie” prawa przez sąd administracyjny w ujęciu M. Kamińskiego ................................................................ 3.5. Próba syntezy poglądów doktryny. Czym powinna być luka w prawie z perspektywy administracyjnoprawnej? .............................. 3.5.1. Zakazy stosowania analogii i wypełniania luk w prawie. Usuwanie luk w drodze odnajdywania związków pomiędzy gałęziami prawa ................................................................................ 3.5.2. Argumenty przeciw dopuszczalności wypełniania luk w prawie administracyjnym ........................................................... 3.5.3. Argumenty „za”. Twórczy charakter działalności administracji publicznej. Działanie w interesie publicznym (w służbie publicznej) a zasada legalności ................................... 3.5.4. Model stosowania nieracjonalnego prawa administracyjnego – postulaty de lege ferenda .............................................................. 288 288 294 311 321 328 339 339 341 348 369 372 377 390 399 399 402 404 407 XI Spis treści Część IV. Próba sformułowania filozofii stosowania „niepewnego prawa” ................................................................................................................... 4.1. Jak brzmi questio diabolica? ..................................................................... 4.2. W poszukiwaniu filozofii „niepewnego prawa” ................................... 4.2.1. Kamienie milowe poszukiwań filozoficznoprawnych ................ 4.2.2. Jaka jest współczesna filozofia prawa, czyli o konsekwencjach pluralizmu nurtów filozoficznych ................................................. 4.2.3. Koncepcja prawa jako techniki i koncepcja prawa jako rozmowy ............................................................................................ 4.2.4. Czy sądy powinny tworzyć prawo? O roli tzw. precedensów w systemach prawa stanowionego ................................................ 4.2.5. Podsumowanie. Wybór filozofii eklektycznej ............................. 4.3. Filozofia stosowania „niepewnego prawa” ............................................ Zakończenie ............................................................................................................... Indeks rzeczowy ........................................................................................................ 411 411 419 419 432 437 443 456 461 493 499 XII Wykaz skrótów 1. Źródła prawa GospNieruchU ............................... ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomo- ściami (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) KC .................................................... ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. KK .................................................... ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (tekst jedn. KP .................................................... ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 459) Dz.U. z 2016 r. poz. 1137 ze zm.) Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) KPA ................................................. ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania ad- ministracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) KSH ................................................. ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych OrdPod ........................................... ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.) PrBud .............................................. ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.) Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) ZagospPrzestrzU ........................... ustawa z 27.3.2003 r.o planowaniu i zagospodaro- waniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) 2. Publikatory i czasopisma AUL ................................................. Acta UniversitasLodziensis AUWr .............................................. Acta Universitas Wratislaviensis AUWroc .......................................... Acta Universitas Wroclaviensis Dz.U. ............................................... Dziennik Ustaw Gl. .................................................... Glosa KPP .................................................. Kwartalnik Prawa Publicznego MPod ............................................... Monitor Podatkowy Pal. ................................................... Palestra PiM .................................................. Prawo i Medycyna PiP ................................................... Państwo i Prawo PPE .................................................. Przegląd Prawno-Ekonomiczny XIII Wykaz skrótów PPH ................................................. Przegląd Prawa Handlowego Pr. Sp. .............................................. Prawo Spółek Prz.Sejm. ......................................... Przegląd Sejmowy RPEiS ............................................... Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny SF ..................................................... Studia Filozoficzne SP ..................................................... Studia Prawnicze SPE ................................................... Studia Prawno-Ekonomiczne ST ..................................................... Samorząd Terytorialny ZNSA ............................................... Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego ZNUJ PP ......................................... Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, ZNUŁ .............................................. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego Prace Prawnicze 3. Instytucje, organy NSA ................................................. Naczelny Sąd Administracyjny NTA ................................................. Najwyższy Trybunał Administracyjny (1922−1939) SA .................................................... Sąd Apelacyjny SN .................................................... Sąd Najwyższy TK .................................................... Trybunał Konstytucyjny TSUE ............................................... Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej WSA ................................................ Wojewódzki Sąd Administracyjny 4. Inne n. ...................................................... następny/-a,-e s. ....................................................... tekst jedn. ....................................... Tekst jednolity strona XIV Bibliografia Aleksandrowicz J., Myślenie ekologiczne, Warszawa 1988 Alexy R., W obronie niepozytywistycznej koncepcji prawa, tłum. L. Morawski, PiP 1993, Nr 11–12 Alexy R., Zur Verteidigung eines nichpositivischen Rechtsbegriffs, w: W. Kravietz, G. von Wright (red.), Öffentliche oder private Moral, Berlin 1992 Arystoteles, Etyka Nikomachejska, w: Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. 5, tłum. D. Grom- ska, Warszawa 1996 Arystoteles, Poetyka, tłum. H. Podbielski, Wrocław 1989 Arystoteles, Polityka I, tłum. L. Piotrowicz, Warszawa 2004 Anschütz G., Lücken in den Verfassungs und Verwaltungsgesetzen, Verwaltungsarchiv Arendt H., Myślenie (The Life of the Mind: 1. Thinking), tłum. H. Buczyńska-Garewicz, 1906, Nr XIV Warszawa 1991 Barak A., A Judge on Judging: The Role of a Supreme Court in a Democracy, 2002, digitalcommons.law.yale.edu Bergbohm K., Rechtsphilosophie und Jurisprudenz, I, Leipzig 1892 Brzeziński W., Prawo mieszkaniowe, Warszawa 1953 Babiarz S., Problem następstwa prawnego w prawie podatkowym. Glosa do wyroku NSA z dnia 7 czerwca 2000 r., sygn. akt III SA 1216/99, Gl. 2002, Nr 2 Bankowski Z., Living Lawfully. Love in Law and Law in Love, 2001, ebook: https:// books.google.pl/books?id=JIGhBQAAQBAJ printsec=frontcover dq=Bankow ski+Z.,+Living+Lawfully.+Love+in+Law+and+Law+in+Love hl=pl sa=X ved =0ahUKEwjl1JrS_IbTAhXpAJoKHfIJC7UQ6AEIHjAA Barak A., A Judge on Judging: The Role of a Supreme Court in a Democracy, 2002 Bartholomeyczik H., Die Kunst der Gesetzesauslegung, Frankfurt nad Menem 1960 Banaszczyk Z., Stosunek cywilnoprawny, w: M. Safjan (red.), System prawa prywatnego, t. 1, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2012 Benjamin A.C., An introduction to the philosophy of science, New York 1937 Bennewicz M., Coaching czyli restauracja osobowości, Warszawa 2008 Bennewicz M., Coaching, kreatywność, zabawa. Narzędzia rozwoju dla pasjonatów i profesjonalistów, Gliwice 2014 Bennewicz M., Coaching tao, Warszawa 2010 Bennewicz M., Przebudzacz neuronów lub restauracja osobowości (audiobook), War- szawa 2013 XV Bergbohm K., Rechtsphilosophie und Jurisprudenz. Kritische Abhandlungen, Leipzig Bielecki L., Sukcesja zezwolenia administracyjnego. Zarys zagadnienia, Casus 2006, Błaś A., Teoria prawnych form działania administracji, AUW, Prawo XL, Wrocław Błaś A., Przedmowa, w: A. Błaś (red.), Pewność sytuacji prawnej jednostki w prawie administracyjnym, Warszawa 2012 Błaś A., Pojęcie faktów administracyjnoprawnych. Studium z badań nad działaniami administracji państwowej nie uregulowanymi wyczerpująco normami prawa, Wrocław 1989 Błaś A., Wprowadzenie, w: A. Błaś (red.), Antywartości w prawie administracyjnym, Warszawa 2016 Bobbio N., Teoria dell’ordinamento giuridico, Torino 1960 Boehmer G., Grundlagen der Bürgerlichen Rechtsordnung, t. II, Tübingen 1952 Boć J. (red.), Nauka administracji, Wrocław 2013 Boć J. (red.), Prawo administracyjne, Wrocław 2007 Boć J., Z refleksji nad dobrem wspólnym, w: J. Boć, A. Chajbowicz (red.), Nowe pro- blemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, Wrocław 2009 Boć J., Administracja inteligentna jako organizacja inteligentna, w: J. Boć (red.), A. Błaś, J. Jeżewski, Administracja publiczna, Wrocław 2003 Bogucka I., Państwo prawne a problem uznania administracyjnego, PiP 1992, Nr 10 Bojarski T., Polskie prawo karne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2003 Brett, R., Jesteś cudem, tłum. O. Siara, Kraków 2013 (Be The Miracle. 50 Lessons for Making the Impossible Possible, 2012) Brożek A., Myślenie a mówienie. Na marginesie uwag Kazimierza Twardowskiego, Ana- liza i Egzystencja 2015, Nr 29 Brożek B., Granice interpretacji, Kraków 2014 Brożek B., Marzenie Leibniza. Rzecz o języku religii, spotkanie naukowe z udziałem B. Brożka, zorganizowane przez Copernicus Center Press, z którego relacja zo- stała opublikowana w dniu 15 lipca 2016 r., https://www.youtube.com/watch? v=8kL5Gsgjbfo Brożek B., Myślenie. Podręcznik użytkownika, Kraków 2016 Brzeziński B., Analogia revivat?, Prawo i Podatki 2007, Nr 10 Buch H., Les lacunes en droit administrative, w: Ch. Perelman (red.), Le problème des lacunes en droit, Bruxelles 1968 Burckhard W., Die Lücken das Gesetzes und die Gesetzensauslegung, Bern 1925 Canaris C.-W., Die Feststellung von Lücken im Gesetz, Berlin 1983 Carnelutti F., Bianco del positivismo giuridico, Milano 1951 Chardin de P.T., O szczęściu, cierpieniu, miłości, tłum. W. Sukiennicka, M. Tazbir, War- Bibliografia 1852 Nr 40 1973, Nr 202 szawa 1981 XVI Bibliografia Chudy W., Filozofia kłamstwa. Kłamstwo jako fenomen zła w świecie osób i społeczeń- Colli G., Narodziny filozofii, tłum. i wstęp S. Kasprzysiak, Warszawa–Kraków 1991 Cyrula W., Dyskursywna teoria prawotwórstwa, Kraków 2002 (niepublikowana praca stw, Warszawa 2003 doktorska) Chmielecki A., Między mózgiem a świadomością, Warszawa 2001 Czapska J., Na czym polega internalizacja normy prawnej?, w: M. Dudek, M. Stę- pień (red.), Aksjologiczny wymiar prawa, Kraków 2015 Człowiekowska J., Czas w materialnym prawie administracyjnym, w: J. Zimmer- mann (red.), Czas w prawie administracyjnym, Warszawa 2011 Czuma I., Dzisiejsza filozofia prawa sowieckiego a romantyzm prawniczy, w: O moralne podstawy ustroju. Wybór pism Ignacego Czumy (1891–1963), Lublin 2007 Czuma I., Glosa do wyroku Naczelnego Trybunału Administracyjnego z dnia 16 stycz- nia 1935 r. l. rej. 10.702/31, Orzecznictwo Sądów Najwyższych w Sprawach Po- datkowych i Administracyjnych 1936, Nr 7–8 Czuma I., Sprawiedliwość i miłość jako zasady chrześcijańskiego ustroju, w: O moralne podstawy ustroju. Wybór pism Ignacego Czumy (1891–1963), Lublin 2007 Dawidowicz W., Administratywiści i teoria prawa administracyjnego, PiP 1992, Nr 9 Dąbek D., Prawo sędziowskie w polskim prawie administracyjnym, Warszawa 2010 Dąbek D., Prawo sędziowskie, w: W. Jakimowicz (red.), Przewodnik po prawie admini- stracyjnym, Warszawa 2013 Dąbek D., Współczesne pojęcie źródeł prawa administracyjnego na tle konstytucyjnego pojęcia źródeł prawa, w: J. Zimmermann (red.), Koncepcja systemu źródeł prawa administracyjnego, Warszawa–Kraków 2007 Dąbek D., Pewność prawa a pewność obowiązywania prawa – refleksje na tle odraczania terminu utraty mocy obowiązującej niekonstytucyjnych aktów, w: A. Błaś (red.), Pewność sytuacji prawnej jednostki w prawie administracyjnym, Warszawa 2012 Dedecius K., Prawo a język, w: J. Stelmach (red.), Studia z filozofii prawa, t. 2, Kraków 2001 Derrida J., Pismo filozofii. Farmakon, tłum. K. Matuszewski, Kraków 1972 Dernburg H., Pandekten, t. I, Berlin 1888 Dobosz P., Administracja, w: W. Jakimowicz (red.), Przewodnik po prawie administra- cyjnym, Warszawa 2016 Dobosz P., Milczenie i bezczynność w prawie administracyjnym, Kraków 2011 Dobosz P., Problemy metodologii współczesnej nauki prawa administracyjnego na tle metody historyczno-prawnej, KPP 2001, Nr 1 Doliwa A., S. Prutis (red.), Wypieranie prawa administracyjnego przez prawo cywilne w: D.R. Kijowski, P.J. Suwaj (red.), Kryzys prawa administracyjnego, t. III, War- szawa 2012 Donati D., Il senso del problema delle lacune dell`ordinamento giuridico, Milano 1910 Doroszewski W. (red.), Słownik języka polskiego, t. VIII, Warszawa 1966 XVII Bibliografia Dostatni G., Koncepcje służby cywilnej a realizacja konstytucyjnego celu jej działania, Warszawa 2011 Drajewicz D., Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 30 listopada 2010 r., Dudzik S., Zbycie przedsiębiorstwa a sukcesja praw i obowiązków wynikających z aktów sygn. akt III KK 152/10, PiM 2012, Nr 1 administracyjnych, PiP 1994, Nr 7–8 Dudzik S., Pisuliński J., Określenie sposobu korzystania z gruntu w umowie o odda- niu gruntu w użytkowanie wieczyste – konsekwencje dla procesu inwestycyjnego, ST 2006, Nr 5 Duniewska Z., Wybrane aspekty wykładni prawa administracyjnego (racje i właściwo- ści), w: J. Zimmermann (red.), Koncepcja systemu źródeł prawa administracyj- nego, Warszawa–Kraków 2007 Duniewska Z., Prawo administracyjne w systemie prawa, w: R. Hauser, Z. Niewiadom- ski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego, t. 1, Instytucje prawa ad- ministracyjnego, Warszawa 2015 Duniewska Z., Definicje w doktrynie powojennej. Pojęcie i definicje prawa admini- stracyjnego; Prawo administracyjne a inne gałęzie (działy) prawa, w: R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego, t. 1, Insty- tucje prawa administracyjnego, Warszawa 2015 Duniewska Z., Luki i analogia w prawie administracyjnym, w: M. Stahl (red.), Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2013 Duniewska Z., B. Jaworska-Dębska, M. Stahl, M. Kasiński, R. Michalska-Badziak, E. Olej- niczak-Szałowska, Ku dobremu prawu. Z problematyki pojęcia i wymogów do- brego prawa, w: D.R. Kijowski, A. Miruć, A. Budnik (red.), Racjonalny ustawo- dawca. Racjonalna administracja, Białystok 2016 Dworkin R., A Matter of Principle, Oxford 1986 Dworkin R., Imperium prawa, Warszawa 2006 Dworkin R., Biorąc prawa poważnie, tłum. T. Kowalski, Warszawa 1998 Dyrda A., O wielu twarzach pozytywizmu oraz o tym, dlaczego wielość ta świadczy raczej o rozwoju tej teorii niż o jej degeneracji, w: O. Nawrot, S. Sykuna, J. Za- jadło (red.), Konwergencja czy dywergencja kultur i systemów prawnych?, War- szawa 2012 Dzudzewicz B., Sześciło D., Czy możliwe jest przedawnienie karalności deliktów admi- nistracyjnych, Rzeczpospolita z 16.2.2008 r. Ehrlich S., Wstęp do nauki o państwie i prawie, Warszawa 1979 Engisch K., Ein führung in das juristische Denken, Stuttgart 1959 Epiklet, Manuel, tłum. M. Gondicas, Paris 1991 Farber D.A., The Hermeneutic Tourist. Statutory Interpretation in Comparative Per- spective, 81 Cornell L. Rev. 513 (1995); http://scholarship.law.berkeley.edu/fac- pubs/1579 XVIII Bibliografia Filipczyk H., Postulat pewności prawa w wykładni operatywnej prawa podatkowego, Filipek J., Stosunek administracyjnoprawny, ZNUJ PP 1968, Nr 34 Frank J., Courts on Trial, New York 1971 Foriers P., Les antinomies en droit, w: Ch. Perelman (red.), Les antinomies en droit, Warszawa 2013 Bruxelles 1965 droit, Bruxelles 1968 Berlin 1956 Foriers P., Les lacunes du droit, w: Ch. Perelman (red.), Le problème des lacunes en Forstate M., Duchowe nauki Tao, Poznań 2004 Forsthoff E., Lehrbuch des Verwaltungsrechts, t. 1, Allgemeiner Teil, München und Fundowicz S., Aksjologia prawa administracyjnego, w: J. Zimmermann (red.), Koncep- cja systemu źródeł prawa administracyjnego, Warszawa–Kraków 2007 Fundowicz S., Poszukiwanie prawdy w postępowaniu administracyjnym, w: J. Niczypo- ruk (red.), Kodyfikacja postępowania administracyjnego na 50-lecie K.P.A., Lu- blin 2010 Fuller L.L., Moralność prawa, tłum. S. Amsterdamski, Warszawa 2004 Füzér K., The Invisible Constitution. The Construction of Constitutional Reality in Hungary. International Journal of Sociology 1997, Nr 26(4) Gadamer G., O wkładzie poezji w poszukiwanie prawdy, tłum. J. Migasiński, Studia Gardocki L., Prawo karne, Warszawa 2003 Gény F., Méthode d’interpretation et sourcesen droit privé positif: essai critique, 1899, Filozoficzne 1982, Nr 4–5 reprint: Paris 1919 Gizbert-Studnicki T., Pozytywistyczny park jurajski, Forum Prawnicze 2013, Nr 2 Gizbert-Studnicki T., Filozofia prawa a pozytywistyczna teoria prawa, http://www.aca- demia.edu/28742130/Filozofia_polityczna_a.pozytywistyczna_teoria_prawa Gizbert-Studnicki T., Koncepcje „natury rzeczy” w zachodnioniemieckiej filozofii prawa, Etyka 1981, t. 19 Głażewski M., Teoria systemów autopojetycznych Niklasa Luhmanna – między meta- fizyką a metabiologią, Przegląd Pedagogiczny 2009, Nr 1 Golecki M.J., Między pewnością a efektywnością. Marginalizm instytucjonalny wobec prawotwórczego stosowania prawa, Warszawa 2011 Gomułowicz A., Aspekt prawotwórczy sądownictwa administracyjnego, Warszawa 2008 Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 2013 Górnicka M., Wersja systemowa metody historyczno-prawnej na przykładzie prawa dowodowego w polskiej procedurze karnej, Folia Iuridica Universitatis Wratisla- viensis 2015, Nr 2 Górzyńska T., Prawo do informacji i zasada jawności administracyjnej. Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytu- cyjnego, Kraków 1999 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Luka w prawie. Istota zjawiska oraz jego znaczenie dla prawa administracyjnego
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: