Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00400 005874 13648784 na godz. na dobę w sumie
MERITUM Podatki 2017 - ebook/pdf
MERITUM Podatki 2017 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 1562
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8107-241-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Meritum Podatki to wyjątkowa na rynku wydawniczym pozycja ukazująca się od 2004 r. W jednej zawartej publikacji czytelnik znajdzie praktyczne informacje na temat polskiego prawa podatkowego: od powstania zobowiązania podatkowego przez postępowanie podatkowe, kontrolę podatkową, sądowoadministracyjną kontrolę decyzji podatkowych, aż po odpowiedzialność karną skarbową.
Atutem książki jest poradnikowe ujęcie prezentowanej tematyki. Zastosowany w opracowaniu przystępny język, pozbawiony 'żargonu' prawniczego pozwala na korzystanie z książki także osobom zajmującym się sprawami podatkowymi, które jednak nie posiadają wykształcenia prawniczego.
W publikacji uwzględniono wszystkie zmiany w prawie podatkowym, które miały miejsce od czasu ostatniego wydania w grudniu 2015 r.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

meritum podatki 2017 meritum podatki 2017 MERITUM 15. WYDANIE WARSZAWA 2017 Redaktor merytoryczny: Aleksander Kaźmierski Wydawca: Magdalena Stojek-Siwińska Redaktor prowadzący: Beata Wawrzyńczak-Jędryka Opracowanie redakcyjne: Beata Wawrzyńczak-Jędryka dr Dobrosława Antonów – rozdziały: IV, VII i VIII; doradca podatkowy Helena Bogdanowska-Kulesza (Arena Tax Sp. z o.o.) – rozdział V; doradca podatkowy Anna Buchnowska (Ashland Poland Sp. z o.o.) – rozdział V; prof. dr hab. Tomasz Grzegorczyk (sędzia SN) – rozdział XIII; doradca podatkowy Aleksander Kaźmierski (OPTIMUM Doradztwo podatkowe) – rozdziały: II. 4, 8–9; Autorzy: III, VI i XI; dr Andrzej Melezini (sędzia WSA w Białymstoku) – rozdział X; doradca podatkowy Alicja Sarna (MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy) – rozdziały: I i IX; doradca podatkowy Przemysław Skorupa (Deloitte) – rozdział V; Jarosław Wiśniewski – rozdział II.1–3, 5–7, 10–14; Dariusz Zalewski (sędzia WSA w Warszawie) – rozdział XII. © by Wolters Kluwer SA, Warszawa 2017 ISBN 978-83-8092-930-2 Wolters Kluwer SA 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33 tel. (centr.) 22 535 80 00, fax 22 535 80 01 infolinia 801 04 45 45 www.wolterskluwer.pl księgarnia internetowa www.profinfo.pl e-mail: zamówienia@wolterskluwer.pl SPIS TREŚCI Strona Numer 9 11 15 21 24 63 66 71 78 85 91 99 108 124 131 138 256 317 318 338 344 357 418 433 465 Wprowadzenie Wykaz skrótów Wykaz rozporządzeń Rozdział I. Zobowiązania podatkowe 1. Zagadnienia ogólne ................................................................................ 2. Terminy płatności podatków .................................................................. 3. Zaległość podatkowa ............................................................................. 4. Zapłata podatku ..................................................................................... 5. Inne (niż zapłata) sposoby wygasania zobowiązań podatkowych ...... 6. Nadpłata podatku ................................................................................... 7. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych ........................ 8. Następstwo prawnopodatkowe ............................................................. 9. Odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania podatnika ............ 10. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania ....................................... Rozdział II. Podatek dochodowy od osób fizycznych 1. Zasady ogólne ........................................................................................ 2. Opodatkowanie dochodów z (pozarolniczej) działalności gospodarczej .......................................................................................... 3. Wykorzystywanie powiązań pomiędzy podatnikami prowadzącymi działalność gospodarczą ....................................................................... 4. Uproszczone formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej .......................................................................................... 5. Opodatkowanie dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej ........ 6. Opodatkowanie stron umowy leasingu ................................................. 7. Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej ....................................... 8. Opodatkowanie przychodów z działalności wykonywanej osobiście .. 9. Opodatkowanie dochodów z kapitałów pieniężnych ............................ 10. Opodatkowanie dochodów z praw majątkowych ................................. 1 50 55 57 66 73 77 86 108 123¹ 124 294 360 361 401 410 428 499 530 606 www.meritum.wolterskluwer.pl/podatki 5 SPIS tReścI Strona 478 490 519 534 553 556 634 677 696 697 700 705 724 731 732 737 738 738 739 740 743 745 746 759 764 769 772 775 785 789 796 803 817 818 843 861 872 888 902 908 11. Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy oraz umów o podobnym charakterze ....................................................................... 12. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z odpłatnego zbycia rzeczy i praw majątkowych .................................................................... 13. Opodatkowanie przychodów (dochodów) ze wspólnej własności ...... 14. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z innych źródeł .................. ROZDZIAŁ III. Podatek dochodowy od osób prawnych 1. Zasady ogólne ........................................................................................ 2. Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej ..................... 3. Wykorzystanie związku gospodarczego ............................................... 4. Opodatkowanie stron umowy leasingu ................................................. 5. Opodatkowanie dochodów z nieodpłatnego udostępnienia nieruchomości ........................................................................................ 6. Opodatkowanie dochodów z odpłatnego zbycia nieruchomości ........ 7. Opodatkowanie dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych ..................................................................... 8. Opodatkowanie dochodów ze wspólnego źródła ................................. 9. Opodatkowanie zagranicznej spółki kontrolowanej .............................. 10. Opodatkowanie podatkowej grupy kapitałowej .................................... Rozdział IV. Podatek od spadków i darowizn 1. Podstawy prawne ................................................................................... 2. Podatek od spadków i darowizn a podatek dochodowy od osób fizycznych ............................................................................................... 3. Podatek od spadków i darowizn a podatek od czynności cywilnoprawnych .................................................................................... 4. Podmiot opodatkowania ........................................................................ 5. Przedmiot opodatkowania ..................................................................... 6. Wyłączenia ustawowe ............................................................................ 7. Zwolnienia podatkowe ............................................................................ 8. Podstawa opodatkowania ...................................................................... 9. Ulga mieszkaniowa ................................................................................ 10. Wysokość podatku ................................................................................. 11. Obowiązek podatkowy ........................................................................... 12. Zobowiązanie podatkowe ...................................................................... 13. Obowiązki dłużników .............................................................................. Rozdział V. Podatek od towarów i usług 1. Zagadnienia wstępne ............................................................................. 2. Słowniczek ustawowy ............................................................................. 3. Właściwość organów podatkowych w sprawach VAT .......................... 4. Zakres opodatkowania ........................................................................... 5. Podatnicy i płatnicy VAT ......................................................................... 6. Obowiązek podatkowy ........................................................................... 7. Miejsce świadczenia ............................................................................... 8. Podstawa opodatkowania ...................................................................... 9. Zasady wymiaru i poboru podatku z tytułu importu towarów .............. 10. Wysokość opodatkowania ..................................................................... Numer 625 643 668 677 698 805 877 899 901 912 924 973 985¹ 986 991 993 995 998 1009 1017 1019 1048 1066 1076 1092 1105 1117 1119 1125 1153 1154 1181 1199 1229 1250 1282 1292 6 www.meritum.wolterskluwer.pl/podatki 11. Odliczanie podatku naliczonego i zwroty podatku ............................... 12. Szczególne przypadki określenia wysokości podatku należnego ....... 13. Rejestracja. Deklaracje podatkowe i informacje podsumowujące. Zapłata podatku ..................................................................................... 14. Dokumentacja ......................................................................................... 15. Procedury szczególne ............................................................................ 16. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe ................................................................................................ Rozdział VI. Podatek od nieruchomości 1. Wprowadzenie ........................................................................................ 2. Elementy podatku od nieruchomości .................................................... 3. Obowiązki ciążące na podatnikach podatku od nieruchomości ......... 4. Grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – specyfika opodatkowania ............................................ Rozdział VII. Podatek od czynności cywilnoprawnych 1. Podstawa prawna ................................................................................... 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych a podatek od spadków i darowizn i podatek od towarów i usług ................................................ 3. Przedmiot opodatkowania ..................................................................... 4. Wyłączenia ustawowe ............................................................................ 5. Zwolnienia przedmiotowe ....................................................................... 6. Podmiot opodatkowania ........................................................................ 7. Zwolnienia podmiotowe ......................................................................... 8. Podstawa opodatkowania ...................................................................... 9. Stawki podatkowe .................................................................................. 10. Moment powstania obowiązku podatkowego ...................................... 11. Zobowiązanie podatkowe ...................................................................... 12. Właściwość organów podatkowych ...................................................... Rozdział VIII. Opłata skarbowa SPIS tReścI Numer 1329 1378 1383 1436 1487 1564 1565 1566 1590 1597 1612 1613 1614 1618 1623 1630 1631 1632 1635¹ 16353 16354 16358 Strona 934 970 972 1002 1023 1052 1053 1054 1054 1071 1073 1083 1085 1085 1086 1092 1097 1102 1103 1104 1108 1110 1111 1117 1121 1122 1131 1133 1141 1142 1144 1150 1153 1155 1184 1219 1. Zakres przedmiotowy ustawy o opłacie skarbowej .............................. 2. Zakres podmiotowy ustawy o opłacie skarbowej ................................. 3. Procedura związana z zapłatą i zwrotem opłaty skarbowej ................. 1636 1643 1644 Rozdział IX. Czynności sprawdzające 1. Zasady ogólne ........................................................................................ 2. Prawa i obowiązki podatnika i organu podatkowego w toku czynności sprawdzających .................................................................... 3. Odpowiednie stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej ................ 1648 1656 1673 Rozdział X. Kontrola podatnika 1. Kontrola podatkowa ............................................................................... 2. Kontrola skarbowa .................................................................................. 3. Krajowa Administracja Skarbowa .......................................................... 1674 1699 1733¹ www.meritum.wolterskluwer.pl/podatki 7 SPIS tReścI Strona Numer 1237 1239 1250 1265 1268 1278 1293 1302 1308 1321 1333 1337 1339 1372 1441 1443 1461 1477 1487 1520 1547 Rozdział XI. Postępowanie podatkowe 1. Zasady ogólne postępowania podatkowego ........................................ 2. Strona postępowania podatkowego ...................................................... 3. Wyłączenie pracownika organu podatkowego oraz organu podatkowego .......................................................................................... 4. Doręczenia i wezwania ........................................................................... 5. Dowody i postępowanie dowodowe ........................................................ 6. Akty administracyjne wydawane w postępowaniu podatkowym ......... 7. Środki zaskarżenia decyzji podatkowych i postanowień ...................... 8. Postępowanie odwoławcze ..................................................................... 9. Nadzwyczajne tryby postępowania ....................................................... 10. Wygaśnięcie decyzji ............................................................................... 1734 1746 1749 1752 1758 1774 1783 1793 1808 1819 Rozdział XII. Kontrola sądowoadministracyjna w sprawach podatkowych 1. Uwagi wstępne ........................................................................................ 2. Postępowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym ............. 1821 1854 Rozdział XIII. Odpowiedzialność karna skarbowa za przestępstwa i wykroczenia podatkowe 1. Zasady ponoszenia odpowiedzialności karnej skarbowej ................... 2. System środków reakcji karnej w prawie karnym skarbowym .............. 3. Szczególne instytucje prawa karnego skarbowego rzutujące na odpowiedzialność karną ......................................................................... 4. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym ..................................................................... 5. Postępowanie karne w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe (podatkowe) ................................................... 1891 1931 1965 1973 2026 Indeks rzeczowy 8 www.meritum.wolterskluwer.pl/podatki WPROWADZENIE Oddajemy do rąk Państwa kolejną edycję praktycznego poradnika podatkowego w serii Meritum. Jest to pozycja wyjątkowa na rynku wydawniczym, a jej walory wysoko ocenili czytel nicy poprzednich wydań (z lat 2004–2016). W jednej, zwartej publikacji znajdziecie Państwo kompleksową, jednocześnie szczegółową informację na temat polskiego prawa podatkowego w ujęciu poradnikowym – praktycznym: od powstania zobowiązania podatkowego przez podatki dochodowe, VAt, podatek od spadków i darowizn po postępowanie podatkowe, kontrolę podatkową, sądowoadministracyjną kontrolę decyzji podatkowych czy odpowiedzialność karną skarbową. Prosty i – tam, gdzie to możliwe – pozbawiony „żargonu” prawniczego język pozwala na skorzystanie z walorów niniejszego opracowania również nie-specjalistom. Ułatwieniu – po- datnikom, płatnikom i inkasentom, ale w szczególności księgowym, prawnikom i doradcom podatkowym – w codziennym właściwym stosowaniu przepisów podatkowych służą następu- jące elementy dzieła: – wyczerpujące ujęcie omawianych zagadnień; – układ treści umożliwiający szybkie odszukanie potrzebnej informacji przez podział na nie- wielkie, zwięzłe fragmenty; śnieniem; – zamieszczane na marginesach numery, które wskazują ważne pojęcie wraz z jego obja- – rozbudowany system wewnętrznych odesłań w tekście umożliwiający w prosty i czy- telny sposób odszukanie interesującego zagadnienia, które pojawiło się już w innym miej- scu publikacji, dzięki czemu też uniknięto zbędnych powtórzeń i rozpraszających dygresji; – wyraźnie wyodrębnione w tekście przykłady obrazujące stosowanie danej instytucji pra- wa podatkowego w praktyce; – uwypuklenie najistotniejszych kwestii poprzez zaznaczenie ich ramką i hasłem WAŻNE!; – liczne schematy i tabele pozwalające na usystematyzowanie przedstawionych infor- macji; – zamieszczone do praktycznego wykorzystania wzory umów czy pism procesowych; – wskazanie podstawy prawnej dla omawianego tematu, instytucji; – na końcu większej jednostki tekstu – czytelne podsumowanie omawianego tema- tu przez podanie reprezentatywnego orzecznictwa z przytoczeniem tezy wyroku, wpły- wających na stosowanie przepisów przez organy podatkowe interpretacji Ministerstwa Finansów, pism organów podatkowych oraz wykazu istotnych pozycji literatury przed- miotu; – szczegółowy i wyczerpujący indeks rzeczowy z odniesieniami do numerów na margine- – przyjazna dla czytelnika szata graficzna, zakładki; – wysokiej jakości materiały zapewniające trwałość publikacji i wykorzystanie na co sie tekstu; dzień przez cały rok. www.meritum.wolterskluwer.pl/podatki 9 WPROWAdzeNIe Meritum Podatki jest publikacją „otwartą”, na bieżąco aktualizowaną. Umożliwia to nowo- czesna formuła opracowania przewidująca aktualizacje w formie elektronicznej przez cały rok. W materiałach aktualizacyjnych – zawierających omówienie istotnych zmian w przepi- sach podatkowych wraz z przytoczeniem najnowszego orzecznictwa sądowego, interpretacji Ministerstwa Finansów itp. – znajdą się elementy formuły dzieła podstawowego, co ułatwi ich praktyczne wykorzystywanie (m.in. system numerów na marginesach, wewnętrzne odesłania w tekście, umożliwiające szybkie dotarcie do interesującego zagadnienia, przykłady itp.). Mamy nadzieję, że odnajdą i docenią Państwo wszystkie walory publikacji i stanie się ona niezastąpioną pomocą oraz nieodzownym elementem w Państwa codziennej pracy. Warszawa, grudzień 2016 r. Zespół redakcyjny 10 www.meritum.wolterskluwer.pl/podatki WYKAZ SKRÓTÓW 1. Źródła prawa k.c. p.cel. k.k. k.k.s. k.k.w. ustawa z  23 kwietnia 1964  r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.  U. z  2016  r. poz.  380 z późn. zm.) ustawa z 19 marca 2004 r. – Prawo celne (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1880) ustawa z  6 czerwca 1997  r. – Kodeks karny (tekst jedn.: Dz.  U. z 2016 r. poz.  1137 z późn. zm.) ustawa z  10 września 1999  r. – Kodeks karny skarbowy (tekst jedn.: Dz.  U. z  2013  r. poz. 186 z późn. zm.) ustawa z  6 czerwca 1997  r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.  U. Nr  90, poz.  557 z późn. zm.) Konstytucja RP Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z  2 kwietnia 1997  r. (Dz.  U. Nr  78, poz.  483 z późn. zm.) k.p. k.p.a. k.p.c. k.p.k. k.r.o. k.s.h. k.w. ustawa z  26 czerwca 1974  r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.  U. z  2016  r. poz.  1666 z późn. zm.) ustawa z  14 czerwca 1960  r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) ustawa z  17 listopada 1964  r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz.  U. z 2016 r. poz. 1822 z późn. zm.) ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1749 z późn. zm.) ustawa z  dnia 25 lutego 1964  r. – Kodeks rodzinny i  opiekuńczy (tekst jedn.: Dz.  U. z 2016 r. poz. 2082 z późn. zm.) ustawa z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 z późn. zm.) ustawa z  20 maja 1971  r. – Kodeks wykroczeń (tekst jedn.: Dz.  U. z  2015  r. poz.  1094 z późn. zm.) nowelizacja p.p.s.a. ustawa z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. poz. 658) o.p. p.p.s.a. p.u.s.p. ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) ustawa z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.) ustawa z  27 lipca 2001  r. – Prawo o  ustroju sądów powszechnych (tekst jedn.: Dz.  U. z 2015 r. poz. 133 z późn. zm.) www.meritum.wolterskluwer.pl/podatki 11 WyKAz SKRótóW reg. WSA u.d.i.p. u.d.j.s.t. u.d.p. u.f.p. u.j.p. u.k.s. u.o.s. u.p.a. u.p.c.c. u.p.d.o.f. u.p.d.o.p. u.p.e.a. u.p.l. u.p.o.l. u.p.r. u.p.s.d. u.p.t.u. u.rach. u.s.d.g. u.z.e.p. u.z.p.d. rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 5 sierpnia 2015 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz. U. poz. 1177) ustawa z  6 września 2001  r. o  dostępie do informacji publicznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 198 z późn. zm.) ustawa z 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 794) ustawa z  27 sierpnia 2009  r. o  finansach publicznych (tekst jedn.: Dz.  U. z  2016  r. poz. 1870) ustawa z  7 października 1999  r. o  języku polskim (tekst jedn.: Dz.  U. z  2011  r. Nr  43, poz. 224 z późn. zm.) ustawa z 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 720 z późn. zm.) ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1827) ustawa z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 752 z późn. zm.) ustawa z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 223 z późn. zm.) ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) ustawa z  15 lutego 1992  r. o  podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1888) ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 599 z późn. zm.) ustawa z 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 347 z późn. zm.) ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.) ustawa z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 617 z późn. zm.) ustawa z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 205 z późn. zm.) ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.) ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1047) ustawa z  2 lipca 2004  r. o  swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz.  U. z 2016 r. poz. 1829) ustawa z  13 października 1995  r. o  zasadach ewidencji i  identyfikacji podatników i płatników (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 476 z późn. zm.) ustawa z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) 2. Organy orzekające NSA Naczelny Sąd Administracyjny s.apel. SN TK TSUE 12 sąd apelacyjny Sąd Najwyższy Trybunał Konstytucyjny Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej www.meritum.wolterskluwer.pl/podatki 3. Czasopisma Biul.Skarb. Dz. U. JP KPP Mon.Pod. M.Prawn. M.P. NP ONSA OSN OSNAPiUS OSNKW OSNPG OSNPiPr OSP OTK Pal. PiP PiPr POP PPH WyKAz SKRótóW Biuletyn Skarbowy Dziennik Ustaw Jurysdykcja Podatkowa Kwartalnik Prawa Prywatnego Monitor Podatkowy Monitor Prawniczy Monitor Polski Nowe Prawo Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego Orzecznictwo Sądu Najwyższego Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Społecznych Izba Administracyjna Pracy i  Ubezpieczeń Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Karna i Wojskowa Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Prokuratura Generalna Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Prokuratura i Prawo Orzecznictwo Sądów Polskich Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Palestra Państwo i Prawo Prokuratura i Prawo Przegląd Orzecznictwa Podatkowego Przegląd Prawa Handlowego Prz.Pod. Przegląd Podatkowy PUG Rej. Wok. 4. Inne art. cyt. GUS lit. MF n. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Rejent Wokanda artykuł cytat, cytowane (-a, -y) Główny Urząd Statystyczny litera Minister Finansów, Ministerstwo Finansów następne (-a, -y) niepubl. niepublikowany (-e) obw. OECD orz. PFRON pkt obwieszczenie Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organization for Economic Co-opera- tion and Development) orzeczenie Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych punkt www.meritum.wolterskluwer.pl/podatki 13 WyKAz SKRótóW por. post. poz. ppkt r. RM rozp. RP s. tj. porównaj postanowienie pozycja podpunkt rok Rada Ministrów rozporządzenie Rzeczpospolita Polska strona to jest tekst jedn. tekst jednolity tzn. tzw. uchw. UE ust. VAT wyr. w zw. zał. zarz. zd. zm. zob. to znaczy tak zwane (-a, -y) uchwała Unia Europejska ustęp podatek od towarów i usług (Value Added Tax) wyrok w związku załącznik zarządzenie zdanie zmiana (-y) zobacz z późn. zm. z późniejszymi zmianami ZUS Zakład Ubezpieczeń Społecznych 14 www.meritum.wolterskluwer.pl/podatki WYKAZ ROZPORZĄDZEŃ Zagadnienia ogólne 1. Rozporządzenie Ministra Finansów z  14 lutego 2003  r. w  sprawie informacji podatkowych przekazywanych przez organy lub jednostki podległe Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej (Dz. U. Nr 33, poz. 266 z późn. zm.) 2. Rozporządzenie Ministra Finansów z  22 sierpnia 2005  r. w  sprawie właściwości organów podatkowych (Dz. U. Nr 165, poz. 1371 z późn. zm.) 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z 24 grudnia 2002 r. w sprawie rejestru zastawów skarbowych oraz Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 152) 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z 14 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów zaświadczeń o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 10) 5. Rozporządzenie Ministra Finansów z 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz. U. Nr 165, poz. 1373 z późn. zm.) 6. Rozporządzenie Ministra Finansów z 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. poz. 2355) 7. Rozporządzenie Ministra Finansów z 24 grudnia 2002 r. w sprawie informacji podatkowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 190 z późn. zm.) 8. Rozporządzenie Ministra Finansów z 29 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. poz. 2362 z późn. zm.) 9. Rozporządzenie Ministra Finansów z  15 grudnia 2014  r. w  sprawie wzoru pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wzoru zawiadomienia o odwołaniu tego pełnomocnictwa (Dz. U. poz. 1847 z późn. zm.) 10. Rozporządzenie Ministra Finansów z  22 kwietnia 2015  r. w  sprawie wzoru wniosku o  wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku (Dz.  U. poz. 644 z późn. zm.) 11. Rozporządzenie Ministra Finansów z  22 kwietnia 2015  r. w  sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643 z późn. zm.) 12. Rozporządzenie Ministra Finansów z  27 grudnia 2011  r. w  sprawie wzoru wniosku o  wydanie interpretacji ogólnej oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku (Dz. U. Nr 296, poz. 1756 z późn. zm.) Podatki dochodowe 1. Rozporządzenie Ministra Finansów z  13 listopada 2015  r. w  sprawie określenia wzoru wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (Dz. U. poz. 1972) www.meritum.wolterskluwer.pl/podatki 15 WyKAz ROzPORządzeń 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i  Polityki Społecznej z  29 stycznia 2013  r. w  sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w  państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167) 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z  4 grudnia 2014  r. w  sprawie określenia wzoru informacji o  przychodach (dochodach) wpłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy (Dz. U. poz. 1777) 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z  25 marca 2002  r. w  sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.) 5. Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 marca 2003 r. w sprawie przedłużenia bankom, realizującym program związany z  udzielaniem pożyczek (kredytów) na cele budownictwa mieszkaniowego ze środków Funduszu Hipotecznego, terminów wpłat zaliczek i  podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. Nr 58, poz. 511) 6. Rozporządzenie Ministra Finansów z 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, informacji podatkowych obowiązujących w  zakresie podatku zeznania, oświadczenia oraz dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 1995 z późn. zm.) 7. Rozporządzenie Ministra Finansów z 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia kart przychodów (Dz. U. Nr 219, poz. 1839) 8. Rozporządzenie Ministra Finansów z  17 grudnia 2002  r. w  sprawie prowadzenia ewidencji zatrudnienia (Dz. U. Nr 219, poz. 1838) 9. Rozporządzenie Ministra Finansów z  17 grudnia 2002  r. w  sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i  wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i  prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 701) 10. Rozporządzenie Ministra Finansów z 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 1998) 11. Rozporządzenie Ministra Finansów z 9 października 2015 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U. poz. 1717) 12. Rozporządzenie Ministra Finansów z  24 listopada 2015  r. w  sprawie określenia wzorów zeznania, informacji podatkowych obowiązujących w  zakresie zryczałtowanego podatku deklaracji dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 1993 z późn. zm.) i  13. Rozporządzenie Ministra Finansów z 4 listopada 2014 r. w sprawie wzoru oświadczenia o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych (Dz. U. poz. 1597) 14. Rozporządzenie Ministra Finansów z  31 grudnia 2009  r. w  sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 7, poz. 49) rodzajów dochodów 15. Rozporządzenie Ministra Finansów z 3 października 2013 r. w sprawie wzoru informacji sporządzanej przez spółdzielnie mieszkaniowe oraz banki prowadzące kasy mieszkaniowe (Dz. U. poz. 1266) 16. Rozporządzenie Ministra Finansów z  4 listopada 2011  r. w  sprawie określenia wzoru deklaracji obowiązującej w  zakresie zryczałtowanego podatku od przychodów z  odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych (Dz. U. Nr 251, poz. 1504) 17. Rozporządzenie Ministra Finansów z  26 listopada 2015  r. w  sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 2001 z późn. zm.) 18. Rozporządzenie Ministra Finansów z  10 stycznia 2001  r. w  sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych (Dz. U. Nr 4, poz. 34) 19. Rozporządzenie Ministra Finansów z 21 grudnia 2000 r. w sprawie zwolnienia niektórych płatników z  obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (Dz.  U. Nr  121, poz. 1293) 16 www.meritum.wolterskluwer.pl/podatki WyKAz ROzPORządzeń 20. Rozporządzenie Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1037 z późn. zm.) 21. Rozporządzenie Ministra Finansów z 23 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 599) 22. Rozporządzenie Ministra Finansów z 23 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową dla celów podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 600) 23. Obwieszczenie Ministra Finansów z 7 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe (M.P. poz. 1257) 24. Rozporządzenie Ministra Finansów z  10 września 2009  r. w  sprawie sposobu i  trybu określania dochodów osób fizycznych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób fizycznych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1176) 25. Rozporządzenie Ministra Finansów z  10 września 2009  r. w  sprawie sposobu i  trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1186) 26. Rozporządzenie Ministra Finansów z  31 maja 2006  r. w  sprawie wzoru sprawozdania o  realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. Nr 98, poz. 677) 27. Rozporządzenie Ministra Finansów z  31 maja 2006  r. w  sprawie wzoru sprawozdania o  realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 98, poz. 678) 28. Rozporządzenie Ministra Finansów z  31 maja 2006  r. w  sprawie wzoru sprawozdania o  realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej dla celów podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. Nr 99, poz. 687) 29. Rozporządzenie Ministra Finansów z  4 listopada 2011  r. w  sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1147) rodzajów dochodów 30. Rozporządzenie Ministra Finansów z 20 października 2006 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów nierezydentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1420) Podatek od spadków i darowizn 1. Rozporządzenie Ministra Finansów z  25 listopada 2015  r. w  sprawie pobierania przez płatników podatku od spadków i darowizn (poz. 2004) 2. Rozporządzenie Ministra Finansów z  27 listopada 2015  r. w  sprawie zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. poz. 2068) Podatek od towarów i usług 1. Rozporządzenie Ministra Finansów z 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. poz. 1656 z późn. zm.) 2. Rozporządzenie Ministra Finansów z  14 listopada 2014  r. w  sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego (Dz. U. poz. 1624) 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z  4 listopada 2014  r. w  sprawie zwolnień z  obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1215) 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z 25 lipca 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1136) 5. Rozporządzenie Ministra Finansów z 5 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 55, poz. 539 z późn. zm.) www.meritum.wolterskluwer.pl/podatki 17 WyKAz ROzPORządzeń 6. Rozporządzenie Ministra Finansów z  17 czerwca 2013  r. w  sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (Dz. U. poz. 724) 7. Rozporządzenie Ministra Finansów z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. poz. 363) 8. Rozporządzenie Ministra Finansów z 14 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie nowych środków transportu (Dz. U. poz. 22444) 9. Rozporządzenie Ministra Finansów z  22 grudnia 2011  r. w  sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 743) 10. Rozporządzenie Ministra Finansów z  9 grudnia 2014  r. w  sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom (Dz. U. poz. 1860) 11. Rozporządzenie Ministra Finansów z  3 grudnia 2013  r. w  sprawie wystawiania faktur (Dz.  U. poz. 1485) 12. Rozporządzenie Ministra Finansów z  27 sierpnia 2013  r. w  sprawie kryteriów i  warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz. U. poz. 1076) 13. Rozporządzenie Ministra Finansów z  27 grudnia 2010  r. w  sprawie odliczania i  zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 163) 14. Rozporządzenie Ministra Finansów z 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 736 z późn. zm.) 15. Rozporządzenie Ministra Finansów z 19 grudnia 2008 r. w sprawie deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 235, poz. 1594 z późn. zm.) Podatki i opłaty samorządowe 1. Rozporządzenie Ministra Finansów z  22 kwietnia 2004  r. w  sprawie ewidencji podatkowej nieruchomości (Dz. U. Nr 107, poz. 1138) 2. Rozporządzenie Ministra Finansów z 25 listopada 2015 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. poz. 1999) 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i  zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i  wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną (Dz. U. poz. 174) 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330) Kontrola skarbowa 1. Rozporządzenie Ministra Finansów z 8 lipca 2011 r. w sprawie warunków, sposobu i szczegółowego trybu wykonywania niektórych czynności przez inspektorów i  pracowników kontroli skarbowej, sposobu i  trybu współpracy z  Policją w  zakresie wykonywanych czynności oraz wzorów dokumentów stosowanych w sprawach zatrzymania osoby i kontroli rodzaju paliwa używanego do napędu pojazdu mechanicznego (Dz. U. Nr 152, poz. 899) 2. Rozporządzenie Ministra Finansów z  21 marca 2012  r. w  sprawie dokumentowania kontroli operacyjnej prowadzonej przez wywiad skarbowy (Dz. U. poz. 383 z późn. zm.) 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z 16 stycznia 2006 r. w sprawie wzoru i sposobu oznakowania pojazdów służbowych kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 8, poz. 47) 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z  4 stycznia 2011  r. w  sprawie siedzib i  organizacji urzędów kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 13, poz. 62) 5. Rozporządzenie Ministra Finansów z  29 listopada 2010  r. w  sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 257) 6. Rozporządzenie Ministra Finansów z  6 października 2010  r. w  sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych przez inspektorów lub pracowników kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 196, poz. 1300) 18 www.meritum.wolterskluwer.pl/podatki WyKAz ROzPORządzeń 7. Rozporządzenie Ministra Finansów z 27 stycznia 2011 r. w sprawie legitymacji służbowych i znaków identyfikacyjnych inspektorów kontroli skarbowej i  pracowników jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 22, poz. 115) 8. Rozporządzenie Ministra Finansów z  19 listopada 2004  r. w  sprawie rodzajów, trybu wydawania, sposobu posługiwania się i przechowywania dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących pracownika wywiadu skarbowego oraz środków, którymi posługuje się przy wykonywaniu zadań służbowych (Dz. U. Nr 258, poz. 2582) 9. Rozporządzenie Ministra Finansów z  12 czerwca 1997  r. w  sprawie zasad, wysokości i  trybu przyznawania dodatku skarbowego niektórym pracownikom jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 62, poz. 391 z późn. zm.) 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z  13 lipca 2012  r. w  sprawie rodzajów stanowisk inspektorów kontroli skarbowej oraz wysokości miesięcznego dodatku skarbowego (Dz. U. poz. 894) Odpowiedzialność karna skarbowa 1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 8 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości zryczałtowanych kosztów postępowania związanych ze zgłoszeniem wniosku o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe (Dz. U. Nr 244, poz. 2074) 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 kwietnia 2011 r. w sprawie nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe (Dz. U. Nr 94, poz. 552 z późn. zm.) www.meritum.wolterskluwer.pl/podatki 19 ROZDZIAŁ I Zobowiązania podatkowe Alicja Sarna SPIS TREŚCI 1. Zagadnienia ogólne ...................... A. Podatek ....................................................... a. Pojęcie podatku ........................................... b. Elementy konstrukcji podatku ................... B. Obowiązek podatkowy ......................... C. Zobowiązania podatkowe i ich powstanie .................................................. a. Pojęcie zobowiązania podatkowego ........ b. Sposoby powstawania zobowiązań podatkowych ............................................... c. Szacowanie podstawy opodatkowania .... D. Podatnik ..................................................... E. Płatnik .......................................................... F. Inkasent ...................................................... G. Ewidencja i identyfikacja podatników i płatników ........................ a. Postępowanie w sprawie nadania NIP ...... b. Właściwość organów podatkowych .......... c. Terminy dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego ........................................ d. Zgłoszenie aktualizacyjne .......................... e. Posługiwanie się identyfikatorem podatkowym ................................................ Sukcesja NIP ................................................. f. H. Deklaracje i zeznania podatkowe ..... a. Korekta deklaracji (zeznań) podatkowych przez podatników ........................................ b. Elektroniczne deklaracje podatkowe ........ c. Podpisywanie deklaracji ............................. I. Decyzja podatkowa ................................ a. Decyzja ustalająca ....................................... b. Decyzja określająca ..................................... J. Interpretacje przepisów prawa podatkowego ........................................... a. Tryb wydawania interpretacji .................... 1 1 1 6 14 15 15 17 19 26 27 29 30 30¹ 31 32 33 34 35 36 40 42¹ 42² 43 44 45 47 47 49² 47 48 48³ 48¹⁴ 49¹ Rodzaje interpretacji ................................... Interpretacje ogólne ................................... Interpretacje indywidualne ........................ b. Zasada nieszkodzenia ...................................... K. Informacje podatkowe .......................... Informacje przekazywane przez osoby a. prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą ...... Informacje dotyczące transakcji/ zawartych umów ......................................... 49² Informacje o prowadzonej ewidencji VAT 49⁶ Informacje dotyczące zdarzeń mogących mieć wpływ na opodatkowanie osób fizycznych ............................................ Informacje sporządzane przez banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz inne instytucje finansowe ................................... Informacje sporządzane przez jednostki organizacyjne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ................................................. Informacje sporządzane przez płatników i inkasentów ................................................. 49¹⁰ Informacje sporządzane przez organy administracji rządowej lub samorządowej ....................................... 49¹¹ Informacje dotyczące rejestracji/ wyrejestrowania pojazdów ........................ 49¹² Informacje budowlane ................................ 49¹³ Informacje sporządzane przez sądy, komorników sądowych i notariuszy ......... 49¹⁴ 49⁸ 49⁹ f. 49⁷ b. c. d. e. 2. Terminy płatności podatków ... 50 SPIS tReścI zOBOWIązANIA POdAtKOWe A. Terminy płatności .................................... B. Odroczenie terminu płatności oraz 50 a. Zakres następstwa prawnego przy łączeniu się osób prawnych i spółek ........................ 88 rozłożenie na raty zapłaty podatku ... 53 b. Zakres następstwa prawnego przy 3. Zaległość podatkowa ................... 4. Zapłata podatku ............................... A. Zagadnienia wstępne ............................ B. Zapłata pieniężna .................................... a. Zapłata bezgotówkowa .............................. b. Zapłata gotówką .......................................... c. Zapłata w formach pomocniczych ............ C. Szczególne sposoby zapłaty ............... a. Potrącenie ..................................................... Potrącenie z wierzytelności wobec Skarbu Państwa ........................................... Potrącenie z wierzytelności wobec jednostki samorządu terytorialnego ......... 55 57 57 58 58 59 60 61 62 63 64 b. Przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych ................................................ 65 5. Inne (niż zapłata) sposoby wygasania zobowiązań podatkowych ....................................... 66 A. Pobór podatku przez płatnika lub inkasenta .................................................... 67 B. Zaliczenie nadpłaty na poczet zaległych lub bieżących zobowiązań podatkowych ................... C. Zaniechanie poboru podatku ............. D. Umorzenie zaległości podatkowych E. Przedawnienie prawa do wymiaru ... F. Przedawnienie zobowiązań 68 69 70 71 podatkowych ............................................ 72 6. Nadpłata podatku ........................... 73 7. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych ........ A. Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego ........................................... B. Hipoteka przymusowa .......................... C. Zastaw skarbowy .................................... 8. Następstwo prawnopodatkowe .......................... A. Zagadnienia wstępne ............................ B. Łączenie się i przekształcenia osób 77 78 79 82 86 86 prawnych i spółek ................................... 88 przekształceniu osób prawnych i spółek .. 96 c. Zakres następstwa prawnego przy 97 podziale osób prawnych ............................ C. Komercjalizacja i prywatyzacja .......... 99 D. Spadkobranie ........................................... 102 a. Przedmiotowy zakres następstwa prawnego przy spadkobraniu .................... 102 b. Decyzja o odpowiedzialności spadkobierców ............................................ 103 c. Zawieszenie terminów przedawnienia ..... 104 d. Zawiadomienie spadkobierców o postępowaniach z udziałem spadkodawcy ............................................... 105 e. Odpowiedzialność zapisobiercy ................ 106 9. Odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania podatnika .............................................. 108 A. Zasady ogólne .......................................... 109 B. Odpowiedzialność rozwiedzionego małżonka podatnika .............................. 111 C. Odpowiedzialność członka rodziny podatnika ................................................... 112 D. Odpowiedzialność nabywcy przedsiębiorstwa podatnika ............... 114 E. Odpowiedzialność jednoosobowej spółki z o.o. powstałej w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy – osoby fizycznej ......................................... 115¹ F. Odpowiedzialność spółki niemającej osobowości prawnej, do której osoba fizyczna wniosła przedsiębiorstwo na pokrycie udziału ......................................................... 115² G. Odpowiedzialność firmującego ......... 116 H. Odpowiedzialność podmiotu wydzierżawiającego podatnikowi rzeczy lub prawa majątkowe .............. 117 I. Odpowiedzialność dzierżawcy nieruchomości podatnika .................... 118 J. Odpowiedzialność wspólnika spółki osobowej .................................................... 119 K. Odpowiedzialność członków zarządu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych ........ 120 L. Odpowiedzialność likwidatorów spółek .......................................................... 120¹ 22 www.meritum.wolterskluwer.pl/podatki SPIS tReścI M. Odpowiedzialność w przypadku podziału osoby prawnej ....................... 121 N. Odpowiedzialność gwaranta i poręczyciela ............................................ 122 O. Odpowiedzialność podatnika VAT – nabywcy określonych towarów ......... 122¹ P. Przedawnienie prawa do wydania decyzji o odpowiedzialności osoby trzeciej ......................................................... 123 10. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania .......... 123¹ A. Zasady ogólne .......................................... 123¹ B. Postępowanie w sprawie klauzuli unikania opodatkowania ..................... 123⁷ C. Opinia zabezpieczająca ........................ 123⁸ www.meritum.wolterskluwer.pl/podatki 23 1–5 zOBOWIązANIA POdAtKOWe 1. Zagadnienia ogólne Podstawa prawna: art. 3 pkt 3, 6, 8, art. 6 i 13 o.p.; art. 217 Konstytucji RP. A. Podatek 1 2 3 4 5 a. Pojęcie podatku Podatkiem jest publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej (art. 6 o.p.). zgodnie z art. 3 pkt 3 o.p., pod pojęciem podatku rozumie się również zaliczki na podatek, raty podatków (jeżeli taka forma płatności jest przewidziana przepisami odpowiedniej usta- wy) oraz opłaty i niepodatkowe należności budżetowe. Zaliczki płacone są w przypadku podatków dochodowych zarówno od osób fizycznych, jak i od osób prawnych. co do zasady, przepisy prawa podatkowego przewidują zapłatę zaliczek na po- datek w sytuacji, gdy w ciągu danego okresu rozliczeniowego (roku) nie jest do końca znana wysokość zobowiązania podatkowego. Możliwe jest również zaliczkowe płacenie VAT, jeżeli podatnik wybierze kwartal- ne rozliczenie tego podatku. Ponadto, zgodnie z przepisami u.a. podatnicy akcyzy w określonych sytuacjach także wpłacają zaliczki dzienne na ten podatek. Pojęcia „rata podatku” w rozumieniu definicji podatku nie należy utożsamiać z (uregulo- waną w art. 67a § 1 pkt 1 i 2 o.p.) instytucją rozłożenia podatku (zaległości podatkowej) na raty, a więc z taką sytuacją, gdy na skutek decyzji organu podatkowego zobowiązanie podatko- we należne od danego podatnika jest niejako dzielone i płacone w ratach. z zapłatą podatku w ratach, o których mowa w art. 3 pkt 3 o.p., mamy do czynienia wtedy, gdy kwota podatku płacona jest w ratach z mocy prawa, czyli np. w podatku rolnym czy też podatku od nieruchomości należnym od osób fizycznych. Niepodatkowymi należnościami budżetowymi są z kolei (zgodnie z art.  3 pkt  8 o.p.) niebędące podatkami i opłatami należności stanowiące dochód budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające ze stosunków publicznoprawnych. Podstawową cechą odróżniającą opłatę od podatku jest ekwiwalentność. Opłatę wnosimy bowiem za dokonanie określonej czynności urzędowej lub za wykonanie na naszą rzecz okre- ślonej usługi przez organy administracji publicznej. Najczęściej spotykanymi opłatami są opłata skarbowa i opłaty lokalne (targowa, miejscowa i administracyjna). 24 www.meritum.wolterskluwer.pl/podatki 1. zAgAdNIeNIA OgólNe 6–12 b. Elementy konstrukcji podatku Podstawowymi elementami konstrukcji podatku są: podmioty opodatkowania, przedmiot opo- datkowania, podstawa opodatkowania i stawki podatkowe. zgodnie z art. 217 Konstytucji RP, nakładanie podatków, innych danin publicznych, okre- ślanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy. Podmiotami opodatkowania są te kategorie podmiotów, które wskazuje ustawa podatko- wa. Ustawodawca, określając zakres działania danej ustawy jest zobowiązany do określenia w sposób wyraźny, które z kategorii podmiotów jej podlegają. Na to, kto jest podmiotem opo- datkowania w przypadku konkretnej ustawy, ustawodawca wskazuje bądź np. w samym tytule (ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych), bądź też wprowadzając do ustawy prze- pis definiujący pojęcie podatnika dla celów tej ustawy. drugą kategorią podmiotów uczestniczących w stosunkach podatkowoprawnych są organy podatkowe. zgodnie z art. 13 o.p., organami podatkowymi są: – naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego (w zakresie podatku od towarów i usług pobieranego na granicy oraz podatku akcyzowego), wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa – jako organ pierwszej instancji; – dyrektor izby skarbowej, dyrektor izby celnej – jako organ odwoławczy odpowiednio od de- cyzji naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celnego, organ pierwszej in- stancji na podstawie odrębnych przepisów, organ odwoławczy od decyzji wydanej przez ten organ w pierwszej instancji; – samorządowe kolegium odwoławcze – jako organ odwoławczy od decyzji wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starosty albo marszałka województwa. Minister właściwy do spraw finansów publicznych jest także organem podatkowym, ale w ogra- niczonym zakresie, tj. jest organem pierwszej i drugiej instancji w sprawach stwierdzenia nie- ważności decyzji, wznowienia postępowania, zmiany lub uchylenia decyzji lub stwierdzenia jej wygaśnięcia wszczynanych przez niego z urzędu. Ponadto, minister właściwy do spraw finansów publicznych jest organem właściwym w sprawach porozumień dotyczących ustalenia cen trans- akcyjnych, a także w sprawach interpretacji ogólnych przepisów prawa podatkowego, jak rów- nież w sprawach informacji przekazywanych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo- -kredytowe o założonych i zlikwidowanych rachunkach bankowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, a także wydawania interpretacji indywidualnych. Przedmiot opodatkowania – to sytuacja faktyczna lub prawna, z której zaistnieniem przepi- sy prawa wiążą obowiązek zapłaty podatku. Podstawa opodatkowania – ilościowo lub wartościowo ujęty przedmiot podatku. Ulgi podatkowe i zwolnienia stanowią także elementy konstrukcji podatku, które – jeżeli występują – muszą być uregulowane w ustawie. Zwolnienie podatkowe to sytuacja, w której pewna kategoria podmiotów lub przedmiotów jest w sposób wyraźny wyłączona od opodatkowania. Ulgi podatkowe – to z kolei przewidziane w przepisach prawa podatkowego zwolnienia, odliczenia, obniżki albo zmniejszenia, których zastosowanie powoduje obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku. zauważyć przy tym należy, iż za ulgę podatkową nie www.meritum.wolterskluwer.pl/podatki 25 6 7 8 9 10 11 12 13–14 zOBOWIązANIA POdAtKOWe uznaje ani obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, ani innych odliczeń stanowiących element konstruk- cji tego podatku (art. 3 pkt 6 o.p.). 13 Stawka podatku wyraża stosunek pomiędzy wysokością obciążenia podatkowego a wielko- ścią podstawy opodatkowania. Może być określona stosunkowo (procentowa, wielokrotnościo- wa, ułamkowa) lub kwotowo. Orzecznictwo: – wyr. NSA z  11 marca 2010  r., I  FSK 61/09 („W  pojęciu «przepisy prawa podatkowego» w  rozumieniu art. 14b § 1 w zw. z art. 3 pkt 2 o.p., mieszczą się przepisy Dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego sytemu podatku od wartości dodanej, co oznacza, że minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, jest obowiązany wydać, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację w zakresie przepisów tej dyrektywy oraz ich implementa- cji do krajowych aktów prawnych normujących podatek od towarów i usług. W sytuacji gdy dyrektywa dotyczy problematyki podatkowej, jak Dyrektywa 2006/112/WE Rady jej normy stanowią przepisy prawa podatkowego w rozumieniu art. 3 pkt 2 o.p., a w przypadku braku ich implementacji lub jej wadliwości, stanowią podstawę prawną, na którą mogą się powoływać podmioty indywidualne – w zakresie jednak tych tylko przepisów dyrektywy, które są wystarczająco jasne i bezwarunkowe, a więc sformułowanych w sposób pozwalający na ich bezpośrednie zastosowanie.”); – wyr. WSA w Gorzowie Wlkp. z 24 września 2009 r., I SA/Go 292/09 („Zwolnienie i ulga to dwa różne poję- cia, oznaczające inne instytucje z zakresu prawa podatkowego.”); – wyr. WSA w Gorzowie Wlkp. z 18 czerwca 2009 r., I SA/Go 265/09 („1. Artykuł 3 o.p. zawiera „słowniczek” terminów używanych w tej ustawie, a przez to nie może być bezpośrednio wykorzystywany przy ustala- niu znaczenia poszczególnych zwrotów z innych ustaw. Tak więc definicja ulgi podatkowej z o.p. nie pod- waża twierdzenia, że zwolnienie i ulga to dwa różne pojęcia, oznaczające inne instytucje z zakresu prawa podatkowego. 2. Rada gminy jest uprawniona do wprowadzania ulg podatkowych tylko wówczas, gdy w danym przepisie ustawowym użyte jest pojęcie „ulga”.); – wyr. WSA w Bydgoszczy z 26 maja 2009 r., I SA/Bd 197/09 („1. Pojęcie „przepisów prawa podatkowego”, o którym mowa w art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej nie można ograniczać wyłącznie do ustaw, które w swoim tytule zawierają takie pojęcie, lecz chodzi o rzeczywistą treść zawartych w ustawach regulacji mających wpływ na opodatkowanie.”). Literatura: R. Hauser (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2015; B. Adamiak i in., Ordynacja podatkowa. Komentarz 2016, Wrocław 2016; H. Dzwonkowski (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz, War- szawa 2014; C. Kosikowski i in., Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2013; B. Brzeziński i in., Ordy- nacja podatkowa. Komentarz praktyczny, Gdańsk 2015; J. Bielawny, W sprawie konstytucyjnego nakazu okre- ślania stawek podatkowych w ustawach, Doradztwo Podatkowe 1997, nr 10; L. Korczak, Napisali więcej, niż mogli i chcieli, Rzeczpospolita 1998, nr  4; C. Kosikowski, Źródła prawa podatkowego w świetle Konstytucji, Glosa 1999, nr 7; D. Mączyński, Niekonstytucyjność przepisów o podatku akcyzowym, PiP 2002, z. 10; R. Ma- stalski, Prawo podatkowe I – część ogólna, Warszawa 1998; B. Brzeziński, Prawo podatkowe. Zarys wykładu, Toruń 1996. B. Obowiązek podatkowy Podstawa prawna: art. 4 o.p. 14 Obowiązkiem podatkowym jest wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana po- winność przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia okre- ślonego w tych ustawach (art. 4 o.p.). Obowiązek podatkowy powstaje więc zawsze z mocy prawa – jeżeli zaistnieje zdarzenie określone przez ustawę podatkową, to powstaje obowiązek podatkowy. W literaturze przedmiotu spotyka się podział obowiązku podatkowego na: – obowiązek główny – czyli potencjalny nakaz zapłaty podatku, w przypadku gdy zaistnieje sytuacja opisana w ustawie podatkowej; 26 www.meritum.wolterskluwer.pl/podatki 1. zAgAdNIeNIA OgólNe 15 – obowiązki instrumentalne – służące prawidłowej realizacji obowiązku głównego (np. pro- wadzenie ksiąg, składanie deklaracji). Orzecznictwo: – wyr. WSA w Poznaniu z 18 listopada 2010 r., III SA/Po 611/10 („Żadne postanowienia umowne nie mogą modyfikować obowiązków podatkowych wynikających z mocy ustawy.”); – wyr. WSA w Poznaniu z 18 listopada 2010 r., III SA/Po 609/10 („Przepisy regulujące obowiązek podatkowy – w tym jego powstanie – mają charakter przepisów powszechnie obowiązujących, stąd nieznajomość ich przez obywatela szkodzi jemu.”); – wyr. WSA w Poznaniu z 6 listopada 2009 r., I SA/Po 479/09 („Obowiązek podatkowy jest kategorią prawną i faktyczną zobiektywizowaną, co oznacza, że powstaje w warunkach przez prawo określonych niejako automatycznie, tj. niezależnie od woli i zamiaru podmiotów temu obowiązkowi podlegających. Dlatego też na powstanie obowiązku podatkowego wpływu nie ma żadna umowa cywilnoprawna ani też zawi- nione bądź niezawinione działanie podatnika.”); – wyr. WSA w Gliwicach z 25 września 2009 r., I SA/Gl 632/09 („W związku z tym, że prawo podatkowe wiąże po- wstanie obowiązku podatkowego z zaistnieniem zdarzeń prawnych, które powodują powstanie określonych stosunków na gruncie pr
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

MERITUM Podatki 2017
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: