Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00774 012597 16920295 na godz. na dobę w sumie
MERITUM Postępowanie cywilne - ebook/pdf
MERITUM Postępowanie cywilne - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 2062
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8107-394-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Postępowanie cywilne wydane w serii MERITUM, to systemowe ujęcie dotyczące wszystkich rodzajów postępowania w sprawach cywilnych oraz w regulacjach międzynarodowych i unijnych tych spraw.

Celem publikacji jest przystępne i przejrzyste przedstawienie przesłanek, przebiegu oraz zakończenia postępowania w omawianych sprawach wraz z zaprezentowaniem poglądów doktryny i orzecznictwa Sądu Najwyższego.


Opracowanie ma - zgodnie z założeniami serii - charakter wybitnie praktyczny. Dlatego też istotne jest wskazanie na ważne elementy prezentowanych zagadnień, zmiany przepisów prawa, linii orzeczniczej, bądź interpretacji poszczególnych instytucji, a także odwoływanie się do użytecznych wzorów i rozwiązań, przy jednoczesnym powołaniu bogatej literatury i judykatury.

Część pierwsza, to wprowadzenie do podstawowych zasad i terminów, jak też przedstawienie instytucji prawa procesowego oraz jego wykładni. Część druga zawiera kompleksowe omówienie wszczęcia, przebiegu i zakończenia postępowania rozpoznawczego w zwykłym postępowaniu i w ramach postępowań odrębnych. Część trzecia stanowi przedstawienie wszystkich rodzajów postępowania nieprocesowego. Część czwarta zawiera szczegółowe omówienie przebiegu postępowania zabezpieczającego i skutków jego przeprowadzenia. W części piątej dokonano całościowej analizy postępowań wykonawczych tj. postępowania klauzulowego, postępowania o wyjawienie majątku, jak też postępowania egzekucyjnego (tj. części ogólnej i poszczególnych sposobów prowadzenia egzekucji). Część szósta w pogłębiony sposób zawiera omówienie zagadnień dotyczących postępowania cywilnego w regulacjach prawa europejskiego i międzynarodowego. W części siódmej przybliżono przepisy z zakresu mediacji i postępowania arbitrażowego.

Autorami są specjaliści prawa i postępowania cywilnego, którzy w większości łączą pracę naukową z wykonywaniem zawodów prawniczych.

Istotnymi walorami publikacji są:
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

meritum postępowanie cywilne redakcja naukowa Elwira Marszałkowska-Krześ meritum WarszaWa 2017 Redaktor naukowy: prof. dr hab. Elwira Marszałkowska-Krześ Redaktorzy naukowi części publikacji: r. pr. dr hab. Łukasz Błaszczak prof. UWr – części: I i VIII; r. pr. dr hab. Izabella Gil prof. UWr – części: II–VI; dr hab. Dagmara Kornobis-Romanowska prof. UWr – część VII Recenzent: dr hab. Sławomir Cieślak prof. UŁ Wydawca: Magdalena Stojek-Siwińska Redaktor prowadzący: Beata Wawrzyńczak-Jędryka Opracowanie redakcyjne: Beata Wawrzyńczak-Jędryka Autorzy: Anna Banaszewska (UWr) – rozdział XXX; SSA Iwona Biedroń – rozdziały: III.2; XV; r. pr. dr hab. Łukasz Błaszczak prof. UWr – roz- dr hab. Dagmara Kornobis-Romanowska prof. UWr – rozdział LVII; komornik sądowy dr Agata Krasiczyńska-Knuter działy: I.1–3; LVIII.14–16; adw. dr Aleksandra Budniak-Rogala (UWr) – rozdziały: III.1.B.d; LVIII.1–3, 6–12; r. pr. dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska prof. US – rozdziały: III.1.D; IX; XLIII.2, 3, 6, 7, 9, 10; XLIV.2, 5; r. pr. dr Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz – rozdział LVIII.4–5, 13; r. pr. dr hab. Izabella Gil prof. UWr – rozdziały: XLI; XLII.2.A–B, 3, 4; XLIII.1, 11; – rozdziały: XL.10; XLII.2.C; r. pr. dr Natalia Krej – rozdział IV.2, 3; notar. Marcin Krześ – rozdział XXXVII; adw. Sławomir Krześ – rozdział XVIII; dr Marek Leśniak (UWr) – rozdział XXXVIII; prof. dr hab. Elwira Marszałkowska-Krześ (UWr) – rozdziały: XXXII; XXXIII; adw. dr Magdalena Mazur-Bądel – rozdział I.4; komornik sądowy Michał Nazim – rozdziały: r. pr. dr Piotr Gil (UO) – rozdziały: XXXI; XXXV; XLII.8; XLIV.1; SSA prof. dr hab. Jacek Gołaczyński (UWr) – dr Łukasz Goździaszek (UWr) – rozdziały: XXIX; XL.1–9; XLII.1, 5–7; rozdziały: XLV; L; XLVII; XLVIII; LI; LIII; SSO Anna Górna – rozdziały: XXVI–XXVIII; dr Paweł Jabłoński (UWr) – rozdział II; r. pr. Marcin Jagodziński (UWr) – rozdział III.1.A, SSA Andrzej Niedużak – rozdziały: XVI; XVII; adw. Marcin Pacyna (UWr) – XLII.9,10; XLIII.4, 5; adw. Przemysław Pęcherzewski – rozdział LIV.1–3; Michał Pyrz (UWr) – rozdział XXV; dr Piotr Rodziewicz (UWr) – rozdziały: XLVI; LV; LVI; SSO dr Ewa Rudkowska-Ząbczyk – rozdziały: IV.1, 4, 5; V–VIII; X–XIV; dr Magdalena Skibińska (UZ) – rozdziały: XX; XXII; B.a–c, C; rozdział II; XLIII.8; XLIV.3, 4; dr hab. Przemysław Kaczmarek (UWr) – dr hab. Artur Tomanek (UWr) – rozdziały: XXIII; SSO Grzegorz Karaś – rozdział LII.5–8; asesor komorniczy Michał Kinastowski – rozdziały: SSA Wojciech Wójcik – rozdział XXXVI; r. pr. dr Marek Zalisko – rozdziały: XLIX; LII.1–4, dr Aleksandra Klich (US) – rozdziały: III.1.D; IX; XLIII.2, 3, 6, 7, 9, 10; XLIV. 2, 5; SSN Dariusz Zawistowski – rozdziały: XIX; XXXIX; adw. Oliwia Żurawińska – rozdział XXI. XXXIV; LIX; XXIV; 9–13; LIV.4; © by Wolters Kluwer SA, Warszawa 2017 ISBN 978-83-264-8986-0 Wolters Kluwer SA 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33 tel. (centr.) 22 535 80 00, fax 22 535 80 01 infolinia 801 04 45 45 www.wolterskluwer.pl księgarnia internetowa www.profinfo.pl e-mail: zamówienia@wolterskluwer.pl SPIS TREŚCI Strona Numer 19 21 25 27 28 31 35 38 59 60 60 64 71 73 76 100 111 116 131 133 134 Słowo wstępne Wykaz skrótów Część I. Zagadnienia ogólne Rozdział I. Przepisy ogólne 1. Pojęcie sprawy cywilnej (art. 1 k.p.c.) .................................................... 2. Pojęcie drogi sądowej (art. 2 k.p.c.) ....................................................... 3. Klauzula dobrych obyczajów (art. 3 k.p.c.) ............................................ 4. Moc wiążąca wyroku karnego ............................................................... Rozdział II. Wykładnia prawa procesowego cywilnego 1. Interdyscyplinarność zagadnienia wykładni .......................................... 2. Dziedzictwo Eugeniusza Waśkowskiego .............................................. 3. Granice dyskrecjonalnej władzy prawniczej .......................................... 4. Problem koncepcji znaczenia ................................................................ 5. Założenie o racjonalności prawodawcy ................................................. 6. Reguły wykładni prawa .......................................................................... 7. Klaryfikacyjna a derywacyjna koncepcja wykładni prawa: w stronę wypracowywania paradygmatu interpretacyjnego w polskiej kulturze prawniczej ................................................................................. 8. Inne wybrane koncepcje interpretacji wypracowane w polskim prawoznawstwie ..................................................................................... 9. Pojęcie dyskrecjonalności sędziowskiej w procesie cywilnym ............ 1 6 8 13 43 44 46 57 58 62 90 99 100 Część II. Postępowanie rozpoznawcze. Proces Rozdział III. Organy postępowania rozpoznawczego 1. Sąd – właściwość i skład sądu .............................................................. 108 www.meritum.wolterskluwer.pl/postepowaniecywilne 5 SPIS treśCI Strona Numer 189 195 197 204 211 220 235 239 240 241 244 244 245 246 249 253 254 256 258 259 260 261 265 267 268 269 269 271 275 276 277 278 278 284 285 286 288 289 2. Referendarz sądowy .............................................................................. 170 Rozdział IV. Uczestnicy postępowania 1. Zdolność sądowa i procesowa .............................................................. 2. Przekształcenia podmiotowe ................................................................. 3. Współuczestnictwo ................................................................................. 4. Interwencja główna i uboczna ............................................................... 5. Przypozwanie ......................................................................................... Rozdział V. Pisma procesowe 1. Pojęcie pisma procesowego .................................................................. 2. Wymogi pism procesowych ................................................................... 3. Opłacenie pisma procesowego ............................................................. 4. Pisma przygotowawcze .......................................................................... 5. Złożenie oryginału dokumentu powołanego w piśmie procesowym ... 6. Uzupełnianie braków pism procesowych i braków w zakresie ich opłacenia ................................................................................................ 7. Obowiązek uiszczenia opłaty lub zaliczki powstały w toku postępowania ......................................................................................... Rozdział VI. Pozew 1. Pozew ...................................................................................................... 2. Powództwo o ustalenie .......................................................................... 3. Kumulacja roszczeń ............................................................................... 4. Skutki doręczenia pozwu pozwanemu .................................................. 5. Przedmiotowa zmiana powództwa ........................................................ 6. Przekształcenia podmiotowe ................................................................. 7. Odrzucenie pozwu ................................................................................. 8. Badanie właściwości sądu ..................................................................... 9. Badanie trybu i rodzaju postępowania .................................................. 10. Zarzuty procesowe ................................................................................. 11. Cofnięcie pozwu ..................................................................................... 12. Powództwo wzajemne ............................................................................ Rozdział VII. Doręczenia 1. Zasada oficjalności doręczeń ................................................................ 2. Doręczenia między zawodowymi pełnomocnikami .............................. 3. Czas dokonywania doręczeń ................................................................. 4. Rodzaje doręczeń .................................................................................. 5. Potwierdzenie odbioru ............................................................................ Rozdział VIII. Terminy 1. Rodzaje terminów ................................................................................... 2. Obliczanie terminów procesowych ........................................................ 3. Zachowanie terminu do wniesienia pisma procesowego poza budynkiem sądu ..................................................................................... 179 193 207 225 254 258 260 263 264 265 268 275 277 282 284 285 286 288 293 297 299 300 301 303 307 309 312 313 321 322 329 334 6 www.meritum.wolterskluwer.pl/postepowaniecywilne Strona SPIS treśCI Numer 290 4. Uchybienie i przywrócenie terminu ........................................................ 339 295 296 297 298 300 301 303 304 305 305 306 306 313 315 322 326 337 346 352 353 356 358 363 364 366 369 373 375 376 376 381 381 382 384 387 388 391 397 398 400 Rozdział IX. Zwrot kosztów procesu 1. Uwagi wstępne ....................................................................................... 2. Odpowiedzialność za wynik postępowania .......................................... 3. Niezbędność kosztów ............................................................................ 4. Stosunkowe rozdzielenie kosztów ......................................................... 5. Zwrot kosztów stronie przegranej .......................................................... 6. Reguła zawinienia .................................................................................... 7. Wzajemne zniesienie kosztów ................................................................ 8. Zwrot kosztów w razie współuczestnictwa w sporze ............................. 9. Zwrot kosztów w razie udziału prokuratora ............................................ 10. Interwencja uboczna a zwrot kosztów .................................................... 11. Rozstrzyganie o kosztach ....................................................................... Rozdział X. Dowody i postępowanie dowodowe 1. Przedmiot i ocena dowodów .................................................................. 2. Postępowanie dowodowe ...................................................................... 3. Dowód z dokumentu .............................................................................. 4. Dowód ze świadka ................................................................................. 5. Dowód z opinii biegłego ......................................................................... 6. Dowód z oględzin ................................................................................... 7. Dowód z przesłuchania stron ................................................................. 8. Inne środki dowodowe ........................................................................... 9. Zabezpieczenie dowodu ........................................................................ Rozdział XI. Posiedzenia sądowe 1. Rodzaje posiedzeń sądowych ............................................................... 2. Organizacja posiedzenia ........................................................................ 3. Protokół z posiedzenia jawnego ............................................................ 4. Zastrzeżenie do protokołu ...................................................................... Rozdział XII. Zawieszenie postępowania 1. Zawieszenie postępowania z mocy prawa ............................................ 2. Zawieszenie postępowania z urzędu przez sąd ................................... 3. Zawieszenie postępowania na wniosek ................................................ 4. Skutki zawieszenia postępowania ......................................................... 5. Podjęcie zawieszonego postępowania ............................................ 6. Umorzenie zawieszonego postępowania ......................................... Rozdział XIII. Rozprawa 1. Przygotowanie rozprawy ........................................................................ 2. Przebieg rozprawy .................................................................................. 3. Odroczenie rozprawy ............................................................................. 4. Organizacja rozprawy ............................................................................. 5. Nakłanianie stron do pojednania ........................................................... 345 347 348 351 353 355 356 357 358 359 360 362 375 379 397 410 418 419 427 432 433 437 441 445 446 447 452 453 454 456 459 465 477 479 484 www.meritum.wolterskluwer.pl/postepowaniecywilne 7 SPIS treśCI Strona 403 405 423 432 446 454 460 467 468 469 470 472 472 487 488 488 492 494 495 499 500 500 503 504 508 511 512 513 513 515 516 517 517 518 518 519 519 Rozdział XIV. Orzeczenia 1. Wyroki .......................................................................................... 2. Natychmiastowa wykonalność wyroków .......................................... 3. Wyroki zaoczne ............................................................................. 4. Rektyfikacja wyroków ..................................................................... 5. Postanowienia ............................................................................... 6. Prawomocność ............................................................................. Rozdział XV. Apelacja 1. Apelacja jako środek odwoławczy – uwagi ogólne ............................... 2. Podmioty legitymowane do wniesienia apelacji ................................... 3. Dopuszczalność wniesienia apelacji ze względu na interes w zaskarżeniu orzeczenia ...................................................................... 4. Skład sądu rozpoznającego apelację ................................................... 5. Sposób wniesienia apelacji .................................................................... Rozdział XVI. Zażalenie 1. Uwagi ogólne .......................................................................................... 2. Dopuszczalność zażalenia .................................................................... 3. Zażalenie do Sądu Najwyższego .......................................................... 4. Zażalenie poziome ................................................................................. 5. Rozpoznanie zażalenia .......................................................................... Rozdział XVII. Skarga kasacyjna 1. Uwagi ogólne .......................................................................................... 2. Dopuszczalność skargi kasacyjnej ........................................................ 3. Wymogi skargi kasacyjnej jako środka prawnego ................................ 4. Wymogi skargi kasacyjnej jako pisma procesowego ........................... 5. Postępowanie przed Sądem Najwyższym ............................................ Rozdział XVIII. Skarga o wznowienie postępowania 1. Charakter prawny skargi o wznowienie postępowania ......................... 2. Praktyczna analiza sprawy pod kątem wniesienia skargi o wznowienie postępowania i poprawności jej sporządzenia .............. 3. Dopuszczalność skargi o wznowienie postępowania .......................... 4. Podstawy skargi o wznowienie postępowania ...................................... 5. Termin do złożenia skargi o wznowienie postępowania ....................... 6. Sąd właściwy do orzekania w przedmiocie wznowienia postępowania 7. Wymagania formalne skargi o wznowienie postępowania czyniące zadość warunkom pozwu ...................................................................... 8. Wymagania szczególne skargi o wznowienie postępowania ............... 9. Wniosek o wstrzymanie wykonania wyroku .......................................... 10. Wniosek o zwrot spełnionego lub wyegzekwowanego świadczenia, przywrócenie stanu poprzedniego ........................................................ 11. Przymus adwokacko-radcowski ............................................................ Numer 486 515 533 554 576 589 602 605 607 608 609 621 623 628 632 635 637 638 641 643 648 655  656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 8 www.meritum.wolterskluwer.pl/postepowaniecywilne Strona SPIS treśCI Numer 519 523 525 525 528 530 534 535 536 541 543 549 551 552 552 561 571 577 578 580 589 592 599 600 605 605 606 606 607 608 608 611 612 12. Opłata od skargi o wznowienie postępowania ..................................... 666 Rozdział XIX. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia 1. Uwagi ogólne .......................................................................................... 2. Konstrukcja skargi .................................................................................. 3. Legitymacja do wniesienia skargi .......................................................... 4. Dopuszczalność skargi .......................................................................... 5. Wniesienie skargi i właściwość sądu ..................................................... 6. Podstawy skargi ..................................................................................... 7. Wymogi skargi ........................................................................................ 8. Czynności poprzedzające rozpoznanie skargi przez Sąd Najwyższy . 9. Rozpoznanie skargi ................................................................................ 10. Treść i charakter wyroku uwzględniającego skargę ............................. Rozdział XX. Postępowanie odrębne w sprawach małżeńskich 1. Zastosowanie przepisów ........................................................................ 2. Przepisy ogólne ...................................................................................... 3. Sprawy o rozwód i o separację .............................................................. 4. Odpowiednie stosowanie przepisów o postępowaniu w sprawach małżeńskich w sprawach o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami ................................................................................ Rozdział XXI. Postępowanie w sprawach o unieważnienie małżeństwa 1. Zagadnienia ogólne ................................................................................ 2. Wszczęcie postępowania ....................................................................... 3. Odrębności postępowania w sprawach o unieważnienie małżeństwa przewidziane w przepisach art. 447–451 k.p.c. ................ 4. Wyrok orzekający unieważnienie małżeństwa ...................................... Rozdział XXII. Postępowanie odrębne w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi 1. Zagadnienia ogólne ................................................................................ 2. Zdolność procesowa osób o ograniczonej zdolności do czynności prawnych ................................................................................................. 3. Niedopuszczalność powództwa wzajemnego ...................................... 4. Skutki niestawiennictwa na rozprawę .................................................... 5. Zawieszenie i umorzenie postępowania ................................................ 6. Zawiadomienie domniemanego ojca .................................................... 7. Zawiadomienie prokuratora ................................................................... 8. Odpowiednie stosowanie przepisów o postępowaniu w sprawach małżeńskich ............................................................................................ 668 669 674 677 685 687 692 704 707 714 716 718 736 751 752 758 788 796 807 815 816 817 818 820 821 822 Rozdział XXIII. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy 1. Wprowadzenie ........................................................................................ 824 www.meritum.wolterskluwer.pl/postepowaniecywilne 9 SPIS treśCI Strona 613 617 618 620 627 629 630 631 634 637 638 640 641 642 643 646 648 651 652 653 655 658 663 664 665 666 682 685 699 700 701 704 705 10 www.meritum.wolterskluwer.pl/postepowaniecywilne 2. Zakres spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu odrębnym z zakresu prawa pracy .......................................................... 3. Strony postępowania .............................................................................. 4. Właściwość miejscowa i rzeczowa sądu ............................................... 5. Przebieg postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy ............... 6. Koszty sądowe i koszty procesu Rozdział XXIV. Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych 1. Wprowadzenie ........................................................................................ 2. Sprawy podlegające rozpoznaniu w postępowaniu odrębnym z zakresu ubezpieczeń społecznych ..................................................... 3. Strony postępowania .............................................................................. 4. Skład i właściwość sądu ........................................................................ 5. Wszczęcie postępowania ....................................................................... 6. Kognicja sądu w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych ........ 7. Przebieg postępowania w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych ............................................................................................ 8. Postępowanie dowodowe ...................................................................... 9. Orzeczenia kończące postępowanie w sprawie ................................... 10. Środki zaskarżenia ................................................................................. 11. Koszty sądowe i koszty postępowania .................................................. Rozdział XXV. Postępowanie przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów 1. Uwagi wstępne ....................................................................................... 2. Rodzaje spraw przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów ... 3. Charakter prawny postępowania przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Odwołanie i zażalenie od decyzji i postanowień Prezesa Urzędu Regulacyjnego .................................... 4. Stanowiska dotyczące właściwości Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ....................................................................................... Rozdział XXVI. Postępowanie nakazowe 1. Uwagi wstępne ....................................................................................... 2. Rodzaje spraw rozpoznawanych w postępowaniu nakazowym .......... 3. Wymogi niezbędne do uzyskania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym ............................................................................................. 4. Postępowanie związane z wydaniem nakazu zapłaty .......................... 5. Charakter prawny nakazu zapłaty ......................................................... Rozdział XXVII. Postępowanie upominawcze 1. Zagadnienia wstępne ............................................................................. 2. Podstawy wydania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym . 3. Forma i charakter prawny nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym ........................................................... 4. Zaskarżenie nakazu upominawczego ................................................... Numer 825 833 836 839 849 850 851 856 863 864 869 872 873 875 878 880 881 884 885 887 888 889 890 907 908 921 922 926 927 Strona SPIS treśCI Numer 713 Rozdział XXVIII. Postępowanie uproszczone 714 715 715 721 722 732 745 747 750 753 758 760 765 766 771 773 773 774 774 778 779 814 814 823 825 827 829 831 833 834 836 837 837 839 842 1. Uwagi ogólne .......................................................................................... 2. Właściwość sądu w postępowaniu uproszczonym ............................... 3. Zakres stosowania postępowania uproszczonego – art. 505¹ k.p.c. ... 4. Relacje postępowania uproszczonego z innymi postępowaniami odrębnymi ............................................................................................... 5. Wymogi związane ze składaniem pism procesowych w postępowaniu uproszczonym ............................................................ 6. Odrębności postępowania uproszczonego .......................................... Rozdział XXIX. Elektroniczne postępowanie upominawcze 1. Zagadnienia ogólne ................................................................................ 2. Zakres zastosowania .............................................................................. 3. Pozew ....................................................................................................... 4. Rozpoznanie sprawy .............................................................................. 5. Elektroniczny tytuł wykonawczy ............................................................. 6. Sprzeciw ................................................................................................. 7. Przekazanie sprawy ............................................................................... Rozdział XXX. Postępowanie grupowe 1. Uwagi wstępne ....................................................................................... 2. Rys historyczny ....................................................................................... 3. Pojęcie postępowania grupowego ........................................................ 4. Zakres zastosowania ustawy ................................................................. 5. Charakter prawny postępowania grupowego ....................................... 6. Przebieg postępowania grupowego ...................................................... 7. Uwagi końcowe ....................................................................................... 8. Wzory ....................................................................................................... Część III. Postępowanie rozpoznawcze. Postępowanie nieprocesowe Rozdział XXXI. Postępowanie nieprocesowe – przepisy ogólne 1. Wprowadzenie – cechy stosunków cywilnych ....................................... 2. Kodeks postępowania cywilnego – znaczenie uregulowania i systematyka Kodeksu .......................................................................... 3. Postępowanie nieprocesowe jako tryb równorzędny wobec procesu . 4. Ogólna charakterystyka postępowania nieprocesowego .................... 5. Kontradyktoryjność w wybranych postępowaniach nieprocesowych . 6. Inne kryteria rozgraniczenia procesu i postępowania nieprocesowego 7. Regulacja zawarta w przepisie art. 13 § 1 i 2 k.p.c. i jej znaczenie ....... 8. Organy postępowania nieprocesowego ............................................... 9. Uczestnicy postępowania nieprocesowego a ich legitymacja materialna do działania w postępowaniu. Znaczenie przepisu art. 510 k.p.c. .......................................................................................... 10. „Interes prawny” na tle art. 510 k.p.c. w zw. z 514 k.p.c. ....................... 935 936 937 941 942 945 957 963 969 979 985 991 996 1002 1003 1004 1005 1010 1015 1065 1066 1068 1072 1077 1085 1086 1090 1092 1093 1097 1101 www.meritum.wolterskluwer.pl/postepowaniecywilne 11 SPIS treśCI Strona 842 843 843 844 845 848 851 852 852 871 872 872 874 875 875 876 878 879 882 883 884 885 889 893 894 895 Numer 1102 1103 1104 1105 1106 1111 11. Warunki formalne wniosku ..................................................................... 12. Posiedzenia sądowe .............................................................................. 13. Przebieg postępowania .......................................................................... 14. Orzeczenia w postępowaniu nieprocesowym ....................................... 15. Środki zaskarżania w postępowaniu nieprocesowym .......................... 16. Reguły obowiązujące w zakresie orzekania o kosztach w postępowaniu nieprocesowym .......................................................... Rozdział XXXII. Sprawy nieprocesowe z zakresu prawa osobowego 1. Uwagi ogólne .......................................................................................... 2. Uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu ........................................... 1113 1115 Rozdział XXXIII. Postępowanie w sprawie o ubezwłasnowolnienie 1. Zagadnienia ogólne ................................................................................ 2. Przesłanki i rodzaje ubezwłasnowolnienia ............................................ 3. Jurysdykcja krajowa ............................................................................... 4. Właściwość sądu .................................................................................... 5. Wniosek o ubezwłasnowolnienie ........................................................... 6. Wnioskodawca ....................................................................................... 7. Uczestnik postępowania ........................................................................ 8. Doradca tymczasowy ............................................................................. 9. Ustanowienie kuratora ............................................................................ 10. Pełnomocnik osoby, której dotyczy ubezwłasnowolnienie ................... 11. Zdolność osoby, dla której ustanowiono doradcę tymczasowego ...... 12. Przebieg postępowania .......................................................................... 13. Postanowienia orzekające w przedmiocie ubezwłasnowolnienia ........ 14. Skutki ubezwłasnowolnienia .................................................................. 15. Wzór wniosku o ubezwłasnowolnienie .................................................. 16. Ubezwłasnowolnienie a ustanowienie kuratora dla osoby niepełnosprawnej ................................................................................... 1157 1159 1164 1165 1166 1170 1172 1174 1182 1183 1185 1187 1196 1202 1204 1205 899 Rozdział XXXIV. Postępowanie nieprocesowe w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli 901 911 932 941 942 942 943 944 945 951 954 12 1. Sprawy małżeńskie ................................................................................. 2. Inne sprawy rodzinne oraz sprawy opiekuńcze ..................................... 3. Sprawy z zakresu kurateli ....................................................................... 1206  1220 1249 Rozdział XXXV. Postępowanie w przedmiocie podziału majątku dorobkowego małżonków i zniesienia współwłasności 1. Kodeks postępowania cywilnego – systematyka Kodeksu .................. 2. Systematyka postępowania nieprocesowego ...................................... 3. Postępowanie z zakresu prawa rzeczowego ........................................ 4. Charakter współwłasności ..................................................................... 5. Zniesienie współwłasności .................................................................... 6. Podział majątku dorobkowego małżonków ........................................... 7. Nierówne udziały według art. 43 § 2 k.r.o. ............................................. 1253 1254 1256 1261 1262 1272 1278 www.meritum.wolterskluwer.pl/postepowaniecywilne Strona SPIS treśCI Numer 956 958 961 962 964 969 974 989 991 1000 1005 1015 1023 1035 1036 1040 1046 1046 1051 1053 1058 1059 1062 1065 1066 1068 1068 1078 1081 1085 1087 1089 1089 1091 1095 1095 1097 1100 8. Rozliczenie nakładów na podstawie art. 45 k.r.o. ................................. 9. Skutki sądowego podziału ..................................................................... 1282 1283 Rozdział XXXVI. Sprawy z zakresu prawa rzeczowego 1. Zagadnienia ogólne ................................................................................ 2. Szczegółowe zagadnienia praktyczne w wybranych sprawach z zakresu prawa rzeczowego ................................................................. 3. Zniesienie współwłasności .................................................................... 4. Postępowanie wieczystoksięgowe ........................................................ Rozdział XXXVII. Sprawy z zakresu prawa spadkowego 1. Uwagi wstępne ....................................................................................... 2. Zabezpieczenie spadku, spis inwentarza, wykaz inwentarza .............. 3. Przyjęcie i odrzucenie spadku ............................................................... 4. Dziedziczenie ustawowe ........................................................................ 5. Testamenty ............................................................................................. 6. Zarząd spadku nieobjętego ................................................................... 7. Sądowe stwierdzenie nabycia spadku i przedmiotu zapisu windykacyjnego ...................................................................................... 8. Akt poświadczenia dziedziczenia .......................................................... 9. Europejskie poświadczenie spadkowe ................................................. 10. Dział spadku ........................................................................................... 11. Inne umowy związane ze spadkiem ...................................................... 12. Odpowiedzialność spadkobierców za długi i zachowek ...................... 13. Przepisy szczególne dotyczące dziedziczenia gospodarstw rolnych . 14. Skutki podatkowe dziedziczenia ............................................................ 15. Ujawnianie praw spadkobierców do nieruchomości nabytych w drodze dziedziczenia .......................................................................... Rozdział XXXVIII. Postępowanie rejestrowe 1. Pojęcie postępowania rejestrowego ...................................................... 2. Właściwość sądu w postępowaniu rejestrowym ................................... 3. Wszczęcie postępowania w sprawach o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego ................................................................................ 4. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego i jego podstawa .................... 5. Uchylenie orzeczenia w postępowaniu rejestrowym ............................ Część IV. Postępowanie zabezpieczające Rozdział XXXIX. Postępowanie zabezpieczające 1. Uwagi ogólne .......................................................................................... 2. Charakter i cel postępowania zabezpieczającego ............................... 3. Dopuszczalność zabezpieczenia .......................................................... 4. Legitymacja czynna i bierna w postępowaniu zabezpieczającym ....... 5. Przesłanki udzielenia zabezpieczenia .................................................... 6. Ograniczenia zabezpieczenia ................................................................ 7. Wszczęcie postępowania w przedmiocie zabezpieczenia ................... 1284 1289 1297 1306 1320 1332 1342 1366 1390 1429 1432 1442 1454 1455 1464 1468 1483 1486 1496 1497 1500 1501 1520 1525 1527 1528 1530 1536 1537 1538 1544 www.meritum.wolterskluwer.pl/postepowaniecywilne 13 SPIS treśCI Strona 1101 1103 1106 1111 1114 1121 1122 1127 1130 1135 1137 1139 1140 1141 1143 1145 1146 1156 1156 1158 1166 1169 1170 1174 1179 1189 1191 1196 1224 1248 1252 1261 1294 1325 1346 1361 1378 8. Właściwość sądu w postępowaniu zabezpieczającym ........................ 9. Wymogi wniosku o udzielenie zabezpieczenia ..................................... 10. Rozpoznanie wniosku o udzielenie zabezpieczenia ............................. 11. Sposób zabezpieczenia ......................................................................... 12. Forma i przedmiot postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia .......... 13. Zażalenie w postępowaniu zabezpieczającym ..................................... 14. Zmiana i uchylenie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia oraz upadek zabezpieczenia z mocy prawa ......................................... 15. Naprawienie szkody spowodowanej wykonaniem postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia .................................................................. 16. Wykonanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia ...................... Część V. Postępowania wykonawcze Rozdział XL. Postępowanie klauzulowe 1. Charakter prawny postępowania klauzulowego ................................... 2. Funkcja postępowania klauzulowego .................................................... 3. Charakter prawny klauzuli wykonalności ............................................... 4. Podział tytułów egzekucyjnych .............................................................. 5. Wszczęcie postępowania klauzulowego ............................................... 6. Przebieg postępowania w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności 7. Wydanie dalszego tytułu wykonawczego .............................................. 8. Wydanie tytułu wykonawczego w miejsce utraconego ........................ 9. Tryb weryfikacji rozstrzygnięć wydawanych w postępowaniu klauzulowym ........................................................................................... 10. Postępowanie klauzulowe – kasusy i przykłady .................................... Rozdział XLI. Postępowanie o wyjawienie majątku Numer 1545 1548 1551 1556 1565 1577 1580 1586 1592 1599 1600 1601 1605 1609 1611 1626 1627 1629 1632 1. Postępowanie o wyjawienie majątku i jego specyfika .......................... 2. Wykaz majątku ....................................................................................... 3. Przebieg postępowania związanego ze złożeniem wykazu majątku ... 1634 1644 1649 Część VI. Postępowanie egzekucyjne Rozdział XLII. Postępowanie egzekucyjne. Część ogólna 1. Charakter prawny postępowania egzekucyjnego ................................. 2. Czynności egzekucyjne ......................................................................... 3. Zbieg egzekucji ...................................................................................... 4. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego .......................................... 5. Umorzenie postępowania egzekucyjnego ............................................ 6. Ograniczenia w prowadzeniu sądowego postępowania egzekucyjnego ....................................................................................... 7. Powództwa przeciwegzekucyjne ........................................................... 8. Plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji ........................................... 9. Skarga na czynności komornika ............................................................ 10. Zarzuty przeciwko planowi podziału sumy uzyskanej z egzekucji ....... 1663 1711 1733 1739 1754 1772 1808 1829 1860 1888 14 www.meritum.wolterskluwer.pl/postepowaniecywilne Strona SPIS treśCI Numer 1393 1397 1410 1423 1435 1450 1461 1497 1503 1510 1516 1525 1543 1545 1547 1556 1572 1574 1581 1583 1584 1591 1593 1606 1611 1612 1612 1615 1631 1637 Rozdział XLIII. Postępowanie egzekucyjne. Egzekucja świadczeń pieniężnych 1. Egzekucja z ruchomości ........................................................................ 2. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę ................................................... 3. Egzekucja z wierzytelności z rachunków bankowych ........................... 4. Egzekucja z innych wierzytelności ......................................................... 5. Egzekucja z innych praw majątkowych ................................................. 6. Egzekucja sądowa z nieruchomości ..................................................... 7. Egzekucja z ułamkowej części nieruchomości oraz użytkowania wieczystego ............................................................................................ 8. Egzekucja z użytkowania wieczystego .................................................. 9. Uproszczona egzekucja z nieruchomości ............................................. 10. Egzekucja sądowa ze statków morskich ............................................... 11. Egzekucja przez zarząd przymusowy nad przedsiębiorstwem lub gospodarstwem rolnym dłużnika ........................................................... Rozdział XLIV. Postępowanie egzekucyjne. Przepisy szczególne o egzekucji 1. Wydanie ruchomości .............................................................................. 2. Opróżnienie pomieszczenia ................................................................... 3. Wykonanie czynności za dłużnika ......................................................... 4. Egzekucja świadczeń pieniężnych przeciwko Skarbowi Państwa ....... 5. Egzekucja świadczeń alimentacyjnych ................................................. Część VII. Międzynarodowe postępowanie cywilne Rozdział XLV. Międzynarodowe postępowanie cywilne. Uwagi ogólne i zasady 1. Międzynarodowe postępowanie cywilne. Uwagi ogólne ...................... 2. Zasady międzynarodowego postępowania cywilnego ........................ 3. Jurysdykcja ............................................................................................. 4. Wykonalność i uznanie orzeczenia sądu zagranicznego ..................... Rozdział XLVI. Międzynarodowa pomoc prawna 1. Uwagi ogólne .......................................................................................... 2. Źródła prawa ........................................................................................... 3. Pomoc prawna w zakresie doręczeń ..................................................... 4. Pomoc prawna w zakresie przeprowadzania dowodów ....................... 5. Konwencja haska dotycząca przeprowadzania dowodów ................... 1912 1932 1949 1964 1993 2013 2055 2064 2076 2082 2102 2121 2125 2135 2154 2160 2169 2175 2178 2195 2199 2201 2203 2231 2241 1647 Rozdział XLVII. Stanowisko cudzoziemca w procesie cywilnym 1648 1654 1. Zdolność sądowa i procesowa .............................................................. 2. Zabezpieczenie kosztów procesu ......................................................... 2262 2275 www.meritum.wolterskluwer.pl/postepowaniecywilne 15 SPIS treśCI Strona Numer 1661 Rozdział XLVIII. Zwolnienie cudzoziemca od kosztów sądowych 1662 1666 1671 1673 1673 1673 1675 1675 1696 1706 1709 1710 1715 1715 1716 1717 1718 1720 1729 1735 1741 1742 1743 1743 1744 1745 1748 16 1. Równe traktowanie w zakresie kosztów sądowych .............................. 2. Prawo pomocy w postępowaniu prowadzonym w UE .......................... 2287 2298 Rozdział XLIX. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych 1. Wstęp ...................................................................................................... 2. Zakres zastosowania .............................................................................. 3. Wyłączenia .............................................................................................. 4. Pojęcie „sądu” ........................................................................................ 5. Jurysdykcja ............................................................................................. 6. Uznawanie i wykonywanie ..................................................................... 7. Dokumenty urzędowe i ugody sądowe ................................................. 2306 2307 2308 2309 2310 2344 2362 Rozdział L. Rozporządzenie nr 2201/2003 dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich i dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej 1. Rozporządzenie nr 2201/2003 o jurysdykcji oraz uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w sprawach małżeńskich i dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej uchylające rozporządzenie nr 1347/2000 („Bruksela II bis”) .............................................................. 2. Postępowanie o stwierdzenie wykonalności ......................................... 3. Postępowanie odwoławcze .................................................................... 4. Zniesienie exequatur ................................................................................ 2364 2376 2377 2378 Rozdział LI. Europejski Tytuł Egzekucyjny dla roszczeń bezspornych 1. Zagadnienia wstępne ............................................................................. 2. Zakres zastosowania .............................................................................. 3. Wydanie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego .................................... 4. Skutki Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego ......................................... 2379 2383 2393 2409 Rozdział LII. Postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1896/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiające postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty) 1. Cele rozporządzenia nr 1896/2006 ........................................................ 2. Zakres czasowy, terytorialny i przedmiotowy stosowania rozporządzenia ....................................................................................... 3. Pojęcie sprawy transgranicznej ............................................................. 4. Jurysdykcja i właściwość sądu .............................................................. 5. Forma i treść pozwu o wydanie europejskiego nakazu zapłaty ........... 6. Odrzucenie pozwu ................................................................................. 2413 2415 2416 2417 2420 2426 www.meritum.wolterskluwer.pl/postepowaniecywilne SPIS treśCI Numer 2427 2429 2431 2432 2435 2437 2440 Strona 1749 1750 1753 1754 1756 1757 1758 1759 1760 1764 1766 1778 1783 1784 1784 1785 1790 1797 1799 1799 1801 1812 1820 1822 1822 7. Wydanie europejskiego nakazu zapłaty ................................................ 8. Sprzeciw do nakazu zapłaty .................................................................. 9. Ponowne badanie w wyjątkowych przypadkach .................................. 10. Stwierdzenie wykonalności europejskiego nakazu zapłaty .................. 11. Wykonalność nakazów wydanych przez sądy państw członkowskich UE .................................................................................. 12. Odmowa wykonania europejskiego nakazu zapłaty ............................ 13. Zawieszenie lub ograniczenie wykonania europejskiego nakazu zapłaty ..................................................................................................... Rozdział LIII. Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń 1. Zagadnienia wprowadzające ................................................................. 2. Zakres zastosowania .............................................................................. 3. Postępowanie rozpoznawcze ................................................................ 4. Uznawanie i wykonywanie orzeczeń w innym państwie członkowskim 2441 2445 2452 2467 Rozdział LIV. Rozporządzenie nr 4/2009 w zakresie zobowiązań alimentacyjnych 1. Wstęp ...................................................................................................... 2. Zakres zastosowania .............................................................................. 3. Jurysdykcja ogólna ................................................................................ 4. Zasady uznawania, wykonalności i wykonywania orzeczeń, ugód sądowych i dokumentów urzędowych w sprawach alimentacyjnych .. Rozdział LV. Sprawy spadkowe 1. Uwagi ogólne .......................................................................................... 2. Zakres zastosowania .............................................................................. 3. Jurysdykcja w sprawach spadkowych .................................................. 4. Uznanie oraz stwierdzenie wykonalności orzeczeń sądowych w sprawach spadkowych ....................................................................... 5. Uznanie i stwierdzenie wykonalności dokumentów urzędowych w sprawach spadkowych ....................................................................... 6. Stwierdzenie wykonalności ugód sądowych w sprawach spadkowych 7. Europejskie poświadczenie spadkowe ................................................. 2471 2473 2474 2484 2495 2496 2498 2517 2527 2530 2531 1831 Rozdział LVI. Prawo pomocy po wejściu Polski do Unii Europejskiej 1832 1840 1843 1845 1853 1865 1. Dyrektywa dotycząca pomocy prawnej oraz jej transpozycja do prawa polskiego ............................................................................ 2. Pomoc prawna w zakresie spraw alimentacyjnych ............................ 2539 2552 Rozdział LVII. Stosowanie prawa Unii Europejskiej przed sądem polskim w ramach procedury cywilnej 1. Sprawa unijna przed sądem krajowym ................................................. 2. Stosowanie przepisów prawa unijnego przez sąd krajowy z urzędu ... 3. Postępowanie w sprawie wydania orzeczenia prejudycjalnego ........... 2555 2564 2573 www.meritum.wolterskluwer.pl/postepowaniecywilne 17 SPIS treśCI Strona 1893 1895 1898 1902 1905 1913 1919 1921 1923 1932 1947 1953 1968 1972 1985 1992 1999 2001 2009 2011 2012 2013 2014 2020 2028 2031 2034 2041 2049 Część VIII. Alternatywne formy rozwiązywania sporów (arbitraż i mediacja) Rozdział LVIII. Arbitraż 1. Zapis na sąd polubowny – pojęcie i cechy podstawowe ..................... 2. Zapis na sąd polubowny a niektóre inne umowy dotyczące rozstrzygania sporów ............................................................................. 3. Charakter prawny zapisu na sąd polubowny ........................................ 4. Treść zapisu na sąd polubowny ............................................................. 5. Forma zapisu na sąd polubowny ............................................................ 6. Moment dokonania umowy arbitrażowej w relatywizacji do przebiegu postępowania przed sądem powszechnym.................... 7. Zarzut zapisu na sąd polubowny ............................................................ 8. Skutki zapisu na sąd polubowny ............................................................ 9. Zapis na sąd polubowny w ujęciu przedmiotowym – zdatność arbitrażowa .............................................................................................. 10. Zapis na sąd polubowny w ujęciu podmiotowym .................................. 11. Autonomiczny charakter klauzuli arbitrażowej ....................................... 12. Skutki nieprawidłowości zapisu na sąd polubowny ............................... 13. Zagadnienia kolizyjnoprawne zapisu na sąd polubowny ...................... 14. Postępowania przed sądem polubownym ............................................ 15. Zasady orzekania w arbitrażu ................................................................ 16. Orzeczenie sądu polubownego ............................................................. Rozdział LIX. Mediacja 1. Pojęcie mediacji Przedmiot mediacji ............................................... 3. Wyłączenia .................................................................................... 4. Szczególne przepisy o mediacji w sprawach rodzinnych ................... 5. Wszczęcie postępowania mediacyjnego ......................................... 6. Mediator ....................................................................................... 7. Podstawowe zasady mediacji ................................................................ 8. Postępowanie mediacyjne ...................................................................... 9. Ugoda mediacyjna .................................................................................. 10. Koszty mediacji ....................................................................................... Indeks rzeczowy Numer 2601 2605 2608 2616 2623 2624 2625 2631 2644 2647 2665 2668 2674 2678 2690 2695 2709 2710 2711 2712 2722 2736 2740 2746 2757 18 www.meritum.wolterskluwer.pl/postepowaniecywilne SŁOWO WSTĘPNE Postępowanie cywilne wydane w serii Meritum, to systemowe ujęcie dotyczące wszystkich ro- dzajów postępowania w sprawach cywilnych oraz w regulacjach międzynarodowych i unijnych tych spraw. Celem publikacji jest przedstawienie poglądów doktryny i stanowiska wyrażanego w orzecz- nictwie w zakresie przesłanek, przebiegu oraz zakończenia postępowania w omawianych sprawach. Istotne jest wskazanie na ważne elementy prezentowanych zagadnień, zmiany przepisów pra- wa, linii orzeczniczej bądź interpretacji poszczególnych instytucji, a także odwoływanie się do praktycznych wzorów i rozwiązań, przy jednoczesnym powołaniu bogatej literatury i judy- katury. Część pierwsza to wprowadzenie do podstawowych zasad i terminów, jak też przedstawienie instytucji prawa procesowego oraz jego wykładni. Część druga zawiera kompleksowe omó- wienie wszczęcia, przebiegu i zakończenia postępowania rozpoznawczego w zwykłym postę- powaniu i w ramach postępowań odrębnych. Część trzecia stanowi przedstawienie wszyst- kich rodzajów postępowania nieprocesowego. Część czwarta zawiera szczegółowe omówienie przebiegu postępowania zabezpieczającego i skutków jego przeprowadzenia. W części piątej dokonano całościowej analizy postępowań wykonawczych, tj. postępowania klauzulowego, po- stępowania o wyjawienie majątku. Część szósta to omówienie postępowania egzekucyjnego (tj. części ogólnej i poszczególnych sposobów prowadzenia egzekucji). Część siódma zawiera omówienie w pogłębiony sposób zagadnień dotyczących postępowania cywilnego w regula- cjach prawa unijnego i międzynarodowego. Część ósma poświęcona została zagadnieniom postępowania arbitrażowego i mediacji. W związku z powyższym publikacja niewątpliwie będzie pomocna zarówno dla osób zajmu- jących się nauką prawa postępowania cywilnego, jak i dla osób wykonujących zawody praw- nicze. Jednocześnie opracowanie stanowi pogłębioną analizę poszczególnych instytucji słu- żących ochronie prawnoprocesowej, choć przedstawioną w przystępnej i praktycznej formie. Wrocław, grudzień 2016 r. prof. dr hab. Elwira Marszałkowska-Krześ – redaktor naukowy www.meritum.wolterskluwer.pl/postepowaniecywilne 19 WYKAZ SKRÓTÓW 1. Źródła prawa d. k.p.c. k.c. k.k. k.k.w. k.m. rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 listopada 1930 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 1950 r. Nr 43, poz. 394 z późn. zm.) ustawa z  dnia 23 kwietnia 1964  r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.  U. z  2016  r. poz. 380 z późn. zm.) ustawa z  dnia 6 czerwca 1997  r. – Kodeks karny (tekst jedn.: Dz.  U. z  2016  r. poz. 1137) ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557 z późn. zm.) ustawa z dnia 18 września r. – Kodeks morski (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 66) Konstytucja RP Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z  dnia 2 kwietnia 1997  r. (Dz.  U. Nr  78, poz. 483 z późn. zm.) Konwencja Europejska Konwencja Nowojorska k.p. k.p.a. k.p.c. k.p.k. k.r.o. k.s.h. k.w. p.a.s.c. p.g.k. Konwencja Europejska o międzynarodowym arbitrażu handlowym, sporządzona w Genewie w dniu 21 kwietnia 1961 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 40, poz. 270) Konwencja Nowojorska o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, sporządzona w Nowym Jorku w dniu 10 czerwca 1958 r. (Dz. U. z 1962 r. Nr 9, poz. 41) ustawa z  dnia 26 czerwca 1974  r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.  U. z  2016  r. poz. 1666) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1822) ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1749) ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2082 z późn. zm.) ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 z późn. zm.) ustawa z  dnia 20 maja 1971  r. – Kodeks wykroczeń (tekst jedn.: Dz.  U. z  2015  r. poz. 1094 z późn. zm.) ustawa z  dnia 28 listopada 2014  r. – Prawo o  aktach stanu cywilnego (Dz.  U. poz. 1741 z późn. zm.) ustawa z  dnia 17 maja 1989  r. – Prawo geodezyjne i  kartograficzne (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1629) www.meritum.wolterskluwer.pl/postepowaniecywilne 21 WyKAz SKrótóW p.p.m. p.r. pr. adw. pr. bank. pr. czek. pr. not. pr. spółdz. pr. weksl. p.u. p.u.s.p. r.u.s.p. TFUE TUE u.g.n. u.KRS u.k.s.c. u.k.s.e. u.k.w.h. u.o.p.l. u.p.e. u.p.e.a. u.p.n. u.p.p.s.c. u.p.t.u. ustawa z  dnia 4 lutego 2011  r. – Prawo prywatne międzynarodowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1792) ustawa z  dnia 15 maja 2015  r. – Prawo restrukturyzacyjne (tekst jedn.: Dz.  U. z 2016 r. poz. 1574 z późn. zm.) ustawa z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 615 z późn. zm.) ustawa z  dnia 29 sierpnia 1997  r. – Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz.  U. z  2015  r. poz. 128 z późn. zm.) ustawa z  dnia 28 kwietnia 1936  r. – Prawo czekowe (tekst jedn.: Dz.  U. z  2016  r. poz. 462) ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1796) ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 21 z późn. zm.) ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 160) ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 233 z późn. zm.) ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 133 z późn. zm.) rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z  dnia 23 grudnia 2015  r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. poz. 2316 z późn. zm.) Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (tekst skonsolidowany: Dz. Urz. UE C 83 z 30.03.2010, s. 47) Traktat o Unii Europejskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/30 z późn. zm.) ustawa z  dnia 21 sierpnia 1997  r. o  gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 687 z późn. zm.) ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 623) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1138 z późn. zm.) ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 790 z późn. zm.) ustawa z  dnia 21 czerwca 2001  r. o  ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1610) ustawa z  dnia 18 września 2001  r. o  podpisie elektronicznym (tekst jedn.: Dz.  U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.) [uchylona z dniem 7 października 2016 r.] ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 599 z późn. zm.) ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1654) ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w  państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem takiego postępowania (Dz. U. Nr 5, poz. 67 z późn. zm.) ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.) 22 www.meritum.wolterskluwer.pl/postepowaniecywilne u.s.d.g. u.s.m. WyKAz SKrótóW ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1829) ustawa z  dnia 15 grudnia 2000  r. o  spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1222 z późn. zm.) ustawa modelowa UNCITRAL ustawa o międzynarodowym arbitrażu handlowym modelowa z dnia 11 grudnia 1985 r. UNCITRAL ustawa o SN u.ś.u.d.e. u.w.l. ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1254) ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) ustawa z  dnia 24 czerwca 1994  r. o  własności lokali (tekst jedn.: Dz.  U. z  2015  r. poz. 1892) 2. Organy orzekające ETS/ TSUE Europejski Trybunał Sprawiedliwości/ Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej NSA SA SN SO SOKiK TK Naczelny Sąd Administracyjny sąd apelacyjny Sąd Najwyższy sąd okręgowy Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Trybunał Konstytucyjny wojewódzki sąd administracyjny WSA 3. Publikatory i czasopisma ADR ADR Arbitraż i Mediacja Biul. SN Dz. U. Biuletyn Sądu Najwyższego Dziennik Ustaw Dz. Urz. UE Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej EP EPS GSP KPP KSP LEX M.P. Edukacja Prawnicza Europejski Przegląd Sądowy Gdańskie Studia Prawnicze Kwartalnik Prawa Prywatnego Krakowskie Studia Prawnicze System Informacji Prawnej „Lex OMEGA” Monitor Polski M. Prawn. Monitor Prawniczy NP OSA OSN OSNC OSNC-ZD OSNKW OSP OTK Nowe Prawo Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych Orzecznictwo Sądu Najwyższego Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna – Zbiór Dodatkowy Orzecznictwo Sądu Najwyższe
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

MERITUM Postępowanie cywilne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: