Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00408 005540 18980992 na godz. na dobę w sumie
MLM. Profesjonalny marketing sieciowy - sposób na sukces w biznesie - książka
MLM. Profesjonalny marketing sieciowy - sposób na sukces w biznesie - książka
Autor: Liczba stron: 232
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2386-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> marketing
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zacznij zarabiać pasywnie!

Marketing sieciowy, zwany inaczej wielopoziomowym albo MLM (skrót od angielskiego Multi Level Marketing), łączy w sobie dwa ważne terminy: 'marketing', czyli przekazywanie produktu lub usługi od usługodawcy lub producenta do odbiorcy, oraz 'wielopoziomowy', co z kolei odnosi się do systemu naliczania wynagrodzeń poszczególnym dystrybutorom, czyli osobom odpowiedzialnym za dostarczenie produktu lub też usługi do odbiorcy końcowego. Strategia firm działających na zasadzie marketingu sieciowego polega na dystrybucji produktu poza tradycyjną siecią sklepową, co pozwala obniżyć koszty i zmniejszyć ryzyko prowadzenia firmy.

Zapewne zastanawiasz się, czy marketing sieciowy to biznes dla Ciebie? Jeśli Twoim celem jest comiesięczny, stabilny i wysoki dochód, jeśli chcesz mieć to, o co większość ludzi zabiega, czyli czas i pieniądze, to marketing sieciowy jest dla Ciebie. Rozpoczęcie własnej działalności w charakterze dystrybutora MLM będzie wymagało sporo pracy, zaangażowania oraz poświęcenia, jednak efekty mogą przerosnąć Twoje oczekiwania. Ta książka pokaże Ci, jak to zrobić.

W tej publikacji nie znajdziesz teoretycznych wywodów, które nie sprawdzają się w praktyce dnia codziennego. Jest ona esencją wiedzy na temat postaw i metod pracy, które po prostu przynoszą efekty. Nie ma tu również rozwiązań ślepo przeniesionych ze Stanów Zjednoczonych, Europy Zachodniej czy jakiegokolwiek innego miejsca. Materiał książki znajduje odzwierciedlenie w rzeczywistości i warunkach naszego kraju.

Dowiedz się:Patroni medialni:Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDŹ DO:  Spis treści  Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK:  Katalog online  Bestsellery  Nowe książki  Zapowiedzi MLM — profesjonalny marketing sieciowy. Sposób na sukces w biznesie Autor: Paweł Lenar ISBN: 978-83-246-2386-0 Format: 140 × 208, stron: 232 CENNIK I INFORMACJE:  Zamów informacje o nowościach  Zamów cennik Idea marketingu sieciowego • • Dochód pasywny • Narzędzia lidera sieci • Profesjonalny system szkoleń • Perspektywy rozwoju MLM w Polsce CZYTELNIA:  Fragmenty książek online Do koszyka Do przechowalni Nowość Promocja Onepress.pl Helion SA ul. Kościuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl redakcja: redakcjawww@onepress.pl informacje: o księgarni onepress.pl Zacznij zarabiać pasywnie! Marketing sieciowy, zwany inaczej wielopoziomowym albo MLM (skrót od angielskiego Multi Level Marketing), łączy w sobie dwa ważne terminy: „marketing”, czyli przekazywanie produktu lub usługi od usługodawcy lub producenta do odbiorcy, oraz „wielopoziomowy”, co z kolei odnosi się do systemu naliczania wynagrodzeń poszczególnym dystrybutorom, czyli osobom odpowiedzialnym za dostarczenie produktu lub też usługi do odbiorcy końcowego. Strategia firm działających na zasadzie marketingu sieciowego polega na dystrybucji produktu poza tradycyjną siecią sklepową, co pozwala obniżyć koszty i zmniejszyć ryzyko prowadzenia firmy. Zapewne zastanawiasz się, czy marketing sieciowy to biznes dla Ciebie? Jeśli Twoim celem jest comiesięczny, stabilny i wysoki dochód, jeśli chcesz mieć to, o co większość ludzi zabiega, czyli czas i pieniądze, to marketing sieciowy jest dla Ciebie. Rozpoczęcie własnej działalności w charakterze dystrybutora MLM będzie wymagało sporo pracy, zaangażowania oraz poświęcenia, jednak efekty mogą przerosnąć Twoje oczekiwania. Ta książka pokaże Ci, jak to zrobić. W tej publikacji nie znajdziesz teoretycznych wywodów, które nie sprawdzają się w praktyce dnia codziennego. Jest ona esencją wiedzy na temat postaw i metod pracy, które po prostu przynoszą efekty. Nie ma tu również rozwiązań ślepo przeniesionych ze Stanów Zjednoczonych, Europy Zachodniej czy jakiegokolwiek innego miejsca. Materiał książki znajduje odzwierciedlenie w rzeczywistości i warunkach naszego kraju. Dowiedz się: • dlaczego marketing wielopoziomowy nazywany jest biznesem XXI wieku; • • • • jak rozpocząć współpracę z firmą działającą w systemie MLM; jak w praktyce stworzyć źródło dochodu pasywnego; jak zostać odnoszącym sukcesy liderem sieci; jakie znaczenie w marketingu sieciowym ma etyka. Spis treĂci O autorze Do kogo skierowana jest ta ksiÈĝka? 1 Marketing sieciowy — czy to dobry biznes dla Ciebie? Wprowadzenie Idea marketingu sieciowego Waĝna róĝnica pomiÚdzy klasycznÈ dystrybucjÈ a MLM Trzy poziomy wspóïpracy z firmÈ marketingu sieciowego DziewiÚÊ walorów marketingu sieciowego Wïasny biznes Praca etatowa, tradycyjny biznes i marketing sieciowy Wady marketingu sieciowego Podsumowanie 2 3 Jak moĝesz stworzyÊ ěródïo dochodu pasywnego Wprowadzenie Historia Pabla i Bruna Czym jest dochód pasywny? Czas i pieniÈdze Kwadrant przepïywu pieniÚdzy Roberta Kiyosakiego Dochody w marketingu sieciowym Podsumowanie Stañ siÚ liderem sieci i zacznij odnosiÊ sukcesy Wprowadzenie Dlaczego najbogatsi ludzie na Ăwiecie budujÈ sieci? Sieci handlowe dominujÈ 9 10 13 13 14 16 22 25 27 40 43 48 51 51 52 64 69 76 89 97 99 99 100 101 6 MLM. Profesjonalny marketing sieciowy PotÚga děwigni Kto odnosi najwiÚksze sukcesy w biznesie? Ukryta moc pozytywnego myĂlenia Mistrzostwo w zadawaniu pytañ Sekrety rozwoju osobistego Krystalicznie przejrzysta lista celów Ziemia Diamentów w Polsce Zacznij lataÊ z orïami Najlepszy czas na dziaïanie jest Teraz! Co determinuje TwojÈ przyszïoĂÊ? PotÚga samodyscypliny Sekrety skutecznych prezentacji SpójnoĂÊ wewnÚtrzna, czyli przycisk Turbo w biznesie To, co robisz, jest wzorem wykutym w skale Jak siÚ zorganizowaÊ, aby pracowaÊ efektywnie? Lider MLM jest mistrzem budowania relacji PotÚga dominujÈcej myĂli Zadbaj o swój pojazd Jak mocne sÈ Twoje fundamenty? Podsumowanie 4 NarzÚdzia pracy profesjonalnego lidera sieci Wprowadzenie Znaczenie narzÚdzi w pracy lidera sieci Jak skutecznie zaczÈÊ — czyli 7 pierwszych kroków Lista kontaktów — zïoto biznesu Prezentacja podstawowa Praca z wykorzystaniem internetu Profesjonalne szkolenie Znaczenie systemów Kreowanie wizerunku poprzez profesjonalny design Podsumowanie 5 Spoïeczne znaczenie marketingu sieciowego Wprowadzenie Etyka w profesjonalnym marketingu sieciowym Marketing sieciowy a problem bezrobocia 102 104 109 111 114 121 123 126 129 132 134 136 139 142 144 149 152 156 157 160 163 163 164 169 175 180 181 184 187 189 194 195 195 196 197 Spis treĂci 7 Marketing sieciowy a kryzys gospodarczy Sposób na sukces w biznesie w niepewnych czasach Podsumowanie 6 Perspektywy rozwoju MLM w przyszïoĂci Wprowadzenie Styl ĝycia dziÚki profesjonalnemu marketingowi sieciowemu MLM za kilka i kilkanaĂcie lat Faza Shakeout Motywy i korzyĂci wynikajÈce z profesjonalnej dziaïalnoĂci w marketingu sieciowym Zakoñczenie 199 200 201 203 203 204 205 206 209 232 Stañ siÚ liderem sieci i zacznij odnosiÊ sukcesy 3 Powodem, dla którego tak niewielu ludzi odnosi sukces, jest to, ĝe nikt nie wymyĂliï jeszcze sposobu umoĝliwiajÈcego siedzenie i jednoczesne Ălizganie siÚ w górÚ — W. Clement Stone Wprowadzenie Wspóïczesny Ăwiat potrzebuje prawdziwych liderów. Tylko kim tak naprawdÚ jest lider? JakÈ osobowoĂÊ powinna mieÊ taka osoba? Które cechy, zdolnoĂci i umiejÚtnoĂci sÈ niezbÚdne, aby przewodziÊ innym? ObserwujÈc choÊby wydarzenia polityczne w naszym kraju, nietrudno zauwaĝyÊ, ĝe Polska cierpi na deficyt osób, które potrafiÈ przewodziÊ. W marketingu sieciowym nie ma kadry zarzÈdzajÈcej. Nie znajdziesz tutaj kierowników, przeïoĝonych czy teĝ menadĝerów w tradycyjnym tego sïowa znaczeniu. W MLM nie ma ludzi od wydawania poleceñ innym. Nie ma grupy osób, które dyrygujÈ i zarzÈdzajÈ innymi. Dla ludzi z zewnÈtrz, którzy na przykïad przez wiele lat pracowali na eta- tach w duĝych korporacjach — taka sytuacja wydaje siÚ co najmniej dziwna. 100 MLM. Profesjonalny marketing sieciowy W profesjonalnym marketingu sieciowym nie ma szefa — sÈ na- tomiast liderzy. Zasada dziaïania jest tutaj bardzo prosta: w tradycyjnym biznesie szef — wydaje polecenia, w marketingu sieciowym nato- miast lider — inspiruje do dziaïania. Rozwój kaĝdej struktury w mar- ketingu wielopoziomowym jest uzaleĝniony od jakoĂci pracy, rzetel- noĂci czoïowych liderów. Im lepszym jesteĂ liderem, im lepszy dajesz przykïad innym, tym wiÚksze osiÈgasz rezultaty. Jeĝeli myĂlisz o stworzeniu trwaïego i przynoszÈcego wysokie, comiesiÚczne dochody biznesu, musisz skupiÊ siÚ w pierwszej kolej- noĂci na rozwoju osobistym. Musisz byÊ osobÈ, z której inni bÚdÈ braÊ przykïad. Zapomnij o sobie, o tym, co Ty chcesz osiÈgnÈÊ, skup siÚ raczej na tym, aby pomóc zrealizowaÊ zamierzenia ludziom w Twojej organizacji. Im wiÚksze sukcesy osiÈgnÈ Twoi dystrybutorzy, to tym samym i Ty uzyskasz wiÚkszÈ gratyfikacjÚ. Marketing sieciowy to biznes ludzi. Nie polega to tylko na ciÈgïym podpisywaniu kolejnych umów z nowymi osobami. Aby zbudowaÊ wielotysiÚcznÈ sieÊ w kraju i za granicÈ, trzeba zobaczyÊ szerszy obraz i skupiÊ siÚ na pomaganiu innym oraz dostrzeganiu ich potrzeb. Najwaĝniejsze jednak, ĝe musisz staÊ siÚ liderem. Tylko wtedy bÚdziesz mógï pociÈgnÈÊ za sobÈ innych oraz uzyskaÊ ich zaangaĝowanie we wspólnÈ wizjÚ biznesu. Rozwija- nie swojego charakteru oraz kompetencji to pewien proces. W tym rozdziale poznasz wszystkie najwaĝniejsze zasady i metody dziaïania, które pozwolÈ Ci zaczÈÊ dawaÊ dobry przykïad innym oraz zwiÚkszyÊ poziom Twojej osobistej charyzmy. PamiÚtaj, bez ludzi czynu Ăwiat byïby tylko szarym pustkowiem, dlatego zapraszam do dalszej lektury! Dlaczego najbogatsi ludzie na Ăwiecie budujÈ sieci? Spójrz na Ăwiat wokóï Ciebie. W ciÈgu ostatnich kilkunastu lat wiele siÚ zmieniïo w sferze gospodarczej. Zauwaĝ, ĝe sprzedaĝ i handel zo- staïy zdominowane przez duĝe, miÚdzynarodowe koncerny dziaïajÈce na zasadzie sieci. ZwróÊ uwagÚ na przykïad na to, gdzie tïumy kupujÈ ĝywnoĂÊ. Wielkie supermarkety i hipermarkety kontrolujÈ ten rynek. Stañ siÚ liderem sieci i zacznij odnosiÊ sukcesy 101 SÈ to najczÚĂciej potÚĝne miÚdzynarodowe spóïki. W obliczu ich siïy maïe osiedlowe sklepy nie majÈ ĝadnych szans, zgarniajÈ jedynie okru- chy ze stoïu. O przewadze supermarketów decyduje kilka czynników. Przede wszystkim znana i rozpoznawalna przez wszystkich marka, w której promocjÚ pompowane sÈ ciÈgle potÚĝne pieniÈdze. Sieciowe markety mogÈ konkurowaÊ teĝ cenÈ, poniewaĝ w negocjacjach z do- stawcami majÈ ten argument, ĝe kupujÈ towar w gigantycznych ilo- Ăciach. Równieĝ biznesy dziaïajÈce na zasadzie franczyzy majÈ ogromnÈ przewagÚ nad firmami, które dziaïajÈ w pojedynkÚ, pisaïem o tym juĝ wczeĂniej. Firm dziaïajÈcych na takiej zasadzie jest naprawdÚ mnóstwo, wejdě na stronÚ http://franchising.pl i kliknij zakïadkÚ „Katalog Fran- czyz”, aby siÚ przekonaÊ, ile tego typu biznesów jest wokóï Ciebie. Sprzedawany produkt ma oczywiĂcie znaczenie, jednak o ostatecz- nym sukcesie decyduje siïa děwigni, jakÈ daje sieÊ. Zauwaĝ, ĝe samo wynalezienie komputera byïo duĝym krokiem naprzód, ale dopiero poïÈczenie komputerów w sieÊ staïo siÚ ěródïem ich potÚgi oraz spo- wodowaïo ich popularyzacjÚ. Bardzo podobnie sprawa ma siÚ z telewi- zjÈ. DziÚki sieci telewizyjnej pojedyncza informacja moĝe natychmiast dotrzeÊ do milionów ludzi. Telefonia komórkowa jest nastÚpnym przykïadem potÚgi, jakÈ daje sieÊ. Zauwaĝ, ĝe samo wynalezienie ĝa- rówki nie byïoby wiele warte, gdyby nie sieÊ elektryczna w kaĝdym domu. Sieci handlowe dominujÈ Okazuje siÚ, ĝe najbogatsi ludzie na Ăwiecie sÈ wïaĂcicielami sieci. Na przykïad obecnie najbogatszym czïowiekiem Ăwiata wedïug rankingu magazynu „Forbes” jest Carlos Slim Helu — przedsiÚbiorca teleko- munikacyjny z Meksyku. Jego majÈtek to ponad 60 miliardów dolarów (przypominam tylko, ĝe miliard to tysiÈc milionów). Nasz Ăwiat nie jest Ăwiatem niedostatku, jest Ăwiatem wielkiego bogactwa, z tym ĝe te pieniÈdze sÈ w posiadaniu ludzi, którzy sÈ wïaĂcicielami sieci. 102 MLM. Profesjonalny marketing sieciowy Ogromna czÚĂÊ ludzi, których znamy, nie zdaje sobie na przykïad sprawy, ĝe wiÚkszoĂÊ koncernów, w których robiÈ zakupy, ma zagra- nicznych wïaĂcicieli, choÊ mogÈ mieÊ polskie nazwy. Na przykïad popu- larna u nas sieÊ sklepów „Biedronka” jest wïasnoĂciÈ spóïki Jeronimo Martins Dystrybucja, której wïaĂcicielem jest portugalskie konsorcjum Jerónimo Martins, gdzie gïównym udziaïowcem jest rodzina Soares dos Santos. Rodzina ta dziÚki ekspansji sieci w Polsce powiÚkszyïa ostatnio swój majÈtek do ponad 4 miliardów euro. „Biedronka” to tyl- ko nazwa, znak handlowy, promowana marka, a wiÚc obrazek, który ma wzbudzaÊ u nas okreĂlone skojarzenia. RobiÈc zakupy, robimy tak naprawdÚ interesy ze spóïkÈ Jerónimo Martins Dystrybucja. Podob- nych przykïadów moĝna by wymieniaÊ jeszcze caïkiem sporo. Jak to powiedziaï Robert Kiyosaki — najbogatsi ludzie na Ăwiecie budujÈ sieci, pozostali przygotowywani sÈ do szukania pracy. DziaïajÈc w marketingu sieciowym, zyskujesz przewagÚ i siïÚ, jakÈ zapewnia sieÊ. RozpoczynajÈc wspóïpracÚ z grupÈ, która ma wypra- cowany system pracy, Twoje szanse na sukces rosnÈ. Liderzy nie dziaïajÈ w pojedynkÚ, ale potrafiÈ wspóïpracowaÊ z innymi. PotÚga děwigni Zasada děwigni polega na tym, aby mniejszym nakïadem siï i Ărodków osiÈgaÊ wiÚkszy efekt. Z efektem děwigni mamy do czynienia w wielu sferach naszego ĝycia. Na przykïad w staroĝytnoĂci zastosowano děwi- gniÚ, jakÈ byïo zaprzÚganie zwierzÈt do uprawy roli. DziÚki temu ïatwiej i mniejszym nakïadem siï moĝna byïo osiÈgaÊ Ăwietne rezul- taty w rolnictwie. PodobnÈ děwigniÚ dzisiaj stanowiÈ na przykïad — samochód, samolot, telefon komórkowy, internet, poniewaĝ zapew- niajÈ szybszÈ i ïatwiejszÈ realizacjÚ zadañ. Wyobraě sobie minÚ rolnika, który pracuje na swojej ziemi przy pomocy sierpa, a obok na sÈsiednim polu jego kolega zbiera plony kombajnem. W tym konkretnym przy- padku kombajn jest formÈ děwigni, bo pozwala w ciÈgu jednej go- dziny wykonaÊ tÚ samÈ pracÚ, która przy pomocy sierpa byïaby wy- konywana przez co najmniej tydzieñ. Stañ siÚ liderem sieci i zacznij odnosiÊ sukcesy 103 W dzisiejszym Ăwiecie maïe jednoosobowe firmy sÈ deklasowane przez zgrane zespoïy. JeĂli jesteĂ sam, to zdany jesteĂ tylko na wïasne umiejÚtnoĂci i wiedzÚ. Gdy pracujesz razem z zespoïem, moĝesz ko- rzystaÊ ze wsparcia ludzi majÈcych podobny sposób myĂlenia co Ty, pojawia siÚ wtedy efekt synergii. W marketingu sieciowym siïa děwi- gni ujawnia siÚ we wspólnym dziaïaniu, aby osiÈgnÈÊ zamierzone re- zultaty. Dlatego tak waĝna jest wspóïpraca, gdyĝ zapewnia ona szyb- szÈ realizacjÚ zamierzeñ. Spójrz teraz na rysunek 3.1. Rysunek 3.1. PotÚga děwigni w marketingu sieciowym O wiele ïatwiej osiÈgniesz sukces w MLM, gdy zaczniesz dziaïaÊ razem ze Ăwietnym zespoïem. Szczególnie istotna jest Twoja linia sponsorska (a wiÚc osoba, z którÈ masz podpisanÈ umowÚ dystrybu- torskÈ, oraz liderzy, u których jesteĂ w grupie). MajÈc dobrego spon- sora, bÚdziesz mógï korzystaÊ z jego wiedzy, doĂwiadczenia i pomocy. To pozwoli Ci wielokrotnie szybciej uzyskiwaÊ finansowe rezultaty, których pragniesz. Wielu ludzi zmaga siÚ z rozwojem swojego biz- nesu, poniewaĝ nie rozumiejÈ oni potÚgi i siïy, jakÈ daje děwignia. Ty wykorzystaj tÚ wiedzÚ i stañ siÚ aktywnym czïonkiem silnego, zorien- towanego na wyniki zespoïu — oto najlepsza wskazówka. 104 MLM. Profesjonalny marketing sieciowy Kto odnosi najwiÚksze sukcesy w biznesie? Zaczynasz wïaĂnie czytaÊ jeden z najwaĝniejszych fragmentów tej ksiÈĝki. Za chwilÚ odkryjesz mnóstwo ciekawych pomysïów, przykïa- dów i rozwiÈzañ, które mogÈ przyczyniÊ siÚ do rozwoju Twojego biz- nesu w marketingu sieciowym. OczywiĂcie pod warunkiem ĝe je zasto- sujesz. Najwaĝniejsze pytanie, na które znajdziesz odpowiedě, bÚdzie dotyczyïo tego — kto odnosi najwiÚksze sukcesy w biznesie MLM? Dowiesz siÚ, kim sÈ tak naprawdÚ liderzy i jakie majÈ nawyki skuteczne- go dziaïania. Szybko zauwaĝysz, ĝe nawet drobne zmiany w sposobie formuïowania pytañ mogÈ daÊ ogromnÈ róĝnicÚ w kontaktach z in- nymi luděmi. DziÚki dalszej lekturze bÚdziesz miaï dostÚp do samej esencji wiedzy pïynÈcej z praktycznego doĂwiadczenia. A to przecieĝ praktyczne wskazówki sÈ najcenniejsze w kaĝdym biznesie. Mam racjÚ? Wspaniaïe czasy wielkich moĝliwoĂci ¿yjemy obecnie w najwspanialszym okresie historii Ăwiata. Jeszcze nigdy nie byïo tyle moĝliwoĂci rozwoju, ile mamy obecnie. Gdy spoj- rzymy na karty historii naszego kraju, to szybko zauwaĝymy, ĝe dotych- czas przeciÚtna osoba nigdy nie mogïa ĂniÊ o zmianie swojej sytuacji. Innymi sïowy, wszystko zaleĝaïo od tego, w jakiej rodzinie i klasie spo- ïecznej siÚ urodziïeĂ. We wspóïczesnym Ăwiecie masz duĝo wiÚkszÈ kontrolÚ nad sterem swojego ĝycia. Twoje dziaïania wpïywajÈ na re- zultaty, które uzyskujesz. Istnieje oczywiĂcie wiele wyzwañ, nie ĝyjemy w Ăwiecie po- wszechnej radoĂci i dobrobytu. Nie wszystko jest we wïaĂciwy sposób poukïadane. Na przykïad, w momencie gdy piszÚ ten tekst, Egipt i Tu- nezja pogrÈĝone sÈ w zamieszkach. Niedawno w Rosji doszïo do za- machów. Polska arena polityczna zaczÚïa przypominaÊ wyzwiska i za- czepki dzieci z piaskownicy, a przepisy prawne w wielu aspektach porównaÊ moĝemy do peïnego puïapek labiryntu, w którym ukrywa siÚ Minotaur. Jazda samochodem po naszych krÚtych drogach i wybojach przypomina czasami bardziej szukanie asfaltu niĝ omijanie dziur. Po- dobnych przykïadów moĝna by podaÊ jeszcze duĝo. Stañ siÚ liderem sieci i zacznij odnosiÊ sukcesy 105 Wiele osób powtarza, aby wróciÊ do „normalnoĂci”. Tylko czym tak naprawdÚ jest ta „normalnoĂÊ”, kiedy w czasie caïej historii Ăwiata byïo „normalnie”. Odpowiedě jest jasna i prosta — nigdy tak nie byïo. Zawsze pojawiaïy siÚ i bÚdÈ siÚ pojawiaÊ róĝne problemy spoïeczno- gospodarcze na caïym Ăwiecie. Jednak jak dotÈd nigdy nie byïo tylu moĝliwoĂci dla przeciÚtnej osoby, aby ruszyÊ z miejsca i pójĂÊ na- przód pod kaĝdym wzglÚdem, tak aby osiÈgnÈÊ obrane, ĝyciowe cele. JeĂli uwaĝasz, ĝe dzisiaj jest ěle, to w jakich czasach w takim razie chciaïbyĂ ĝyÊ? 1. W Ăredniowieczu. 2. W czasach feudalnych. 3. Podczas rozbiorów Polski. 4. W czasie pierwszej wojny Ăwiatowej. 5. W dwudziestoleciu miÚdzywojennym. 6. W czasie drugiej wojny Ăwiatowej. 7. Podczas rzÈdów partii komunistycznej. Czy naprawdÚ wydaje Ci siÚ, ĝe wczeĂniej byïo duĝo lepiej? ¥wiat nigdy nie byï spokojnym miejscem. Fakty sÈ takie, ĝe pomimo wielu utrudnieñ i wyzwañ to wïaĂnie w XXI wieku moĝesz w peïni zreali- zowaÊ swój ukryty potencjaï. Liderzy to osoby, które nie koncentrujÈ ani chwili swojej uwagi na przeszkodach, ale dbajÈ o to, aby mieÊ ciÈgle w swoim umyĂle wyraěny obraz moĝliwoĂci oraz okazji, które kaĝdego dnia siÚ pojawiajÈ. Nasz subiektywny obraz rzeczywistoĂci uzaleĝniony jest od tego, na czym koncentrujemy swojÈ uwagÚ. Lider zawsze szuka pozytywnych aspektów kaĝdej sytuacji. Prawdziwa historia Znam pewnÈ ciekawÈ i jednoczeĂnie prawdziwÈ historiÚ firmy zajmujÈ- cej siÚ produkcjÈ i sprzedaĝÈ butów. Otóĝ wysïali oni pewnego dnia swojego przedstawiciela do jednego z krajów Afryki, aby zbadaï on tamtejszy rynek. Chodziïo przede wszystkim o ocenÚ, czy jest szansa, 106 MLM. Profesjonalny marketing sieciowy aby rozwinÈÊ tam swojÈ dziaïalnoĂÊ zwiÈzanÈ z dostarczaniem obu- wia. Przedstawiciel wróciï do siedziby firmy po kilku tygodniach swoich badañ i ze spuszczonÈ gïowÈ i grymasem na ustach stwierdziï, ĝe tamten rynek nie ma przyszïoĂci, poniewaĝ nikt nie chodzi w butach. UpïynÚïo trochÚ czasu i wspomniana firma wysïaïa raz jeszcze innego przedstawiciela do tego samego kraju w Afryce. Gdy ten wróciï ze swojej wyprawy, natychmiast zaĝÈdaï spotkania z prezesem firmy. Wszedï do gabinetu prezesa prÚĝnym krokiem i z uĂmiechem na ustach oraz bïyskiem w oku stwierdziï: „Afryka to strzaï w dziesiÈtkÚ! Zbijemy fortunÚ, rozwijajÈc tam dziaïalnoĂÊ! Nikt tam jeszcze nie ma butów!”. Punkt widzenia zaleĝy zawsze od punktu, z którego patrzymy. Sposób postrzegania oraz oceny pewnych spraw przez dwie osoby moĝe byÊ diametralnie róĝny. DziaïajÈc w marketingu sieciowym, zauwaĝyïem, ĝe ludzie dzielÈ siÚ w tym zakresie generalnie na dwie kategorie. Jedni widzÈ okazje, natomiast drudzy widzÈ problemy. JeĂli chcesz staÊ siÚ liderem, musisz mieÊ zdolnoĂÊ pozytywnego patrzenia na otaczajÈcÈ CiÚ rzeczywistoĂÊ. Lider zawsze widzi, ĝe szklanka jest w poïowie peïna, a nie w poïowie pusta. Zachowaj realnÈ percepcjÚ rzeczywistoĂci, ale wypracuj jednoczeĂnie pozytywne nastawienie. Nie pozwól sobie na wymówki. Przykïadów nie trzeba szukaÊ daleko Kilka tygodni temu zadzwoniï do mnie mój dobry kolega Marek Zu- bilewicz. Marek jest jednym z liderów naszego zespoïu MLM. Gdy dzwoniï do mnie wtedy, byï bardzo podekscytowany i poruszony. OglÈdaï wïaĂnie mecz piïki rÚcznej. Reprezentacja Polski graïa prze- ciwko innej druĝynie. GwiazdÈ wieczoru okazaï siÚ polski szczypiornista Karol Bielecki, grajÈcy na pozycji lewego rozgrywajÈcego. MiÚdzy in- nymi dziÚki jego grze polski zespóï zwyciÚĝyï tego dnia i awansowaï do dalszych rozgrywek. Nie byïoby w tym nic nadzwyczajnego, gdy- by nie fakt, ĝe Karol Bielecki kilka miesiÚcy wczeĂniej doznaï powaĝ- nej kontuzji lewego oka podczas feralnego meczu z ChorwacjÈ. Po- mimo skomplikowanej operacji lekarzom nie udaïo siÚ uratowaÊ oka. Stañ siÚ liderem sieci i zacznij odnosiÊ sukcesy 107 Wiele osób w podobnej sytuacji prawdopodobnie caïkowicie by siÚ zaïamaïo. Zobacz, co powiedziaï Karol w wywiadzie dla Polskiego Radia kilka dni po dramatycznym wypadku: No niestety nagle siÚ urwaïo wszystko i trzeba bÚdzie robiÊ jakieĂ inne rzeczy. Ale jestem nastawiony optymistycznie. Co by siÚ nie dziaïo, dam radÚ. To tylko oko, tak ĝe jeszcze duĝo przede mnÈ. Oto inna jego wypowiedě: Przecieĝ ja tylko nie mam oka, ale jestem zdrowy i ĝyjÚ dalej, normalnie chodzÚ, mówiÚ i tylko gorzej widzÚ. Moĝe to, co mnie czeka teraz, bÚdzie ciekawsze od kariery sportowej. Pomimo tego wypadku Karol Bielecki potrafiï wróciÊ do gry po to, aby odnosiÊ jeszcze wiÚksze sukcesy w sporcie niĝ do tej pory. Jest to wspaniaïy przykïad hartu ducha, odwagi oraz pozytywnego podejĂcia. PowinniĂmy braÊ z niego przykïad. Tak postÚpujÈ prawdziwi liderzy. Nie szukajÈ wymówek i nie tracÈ czasu na narzekanie, ale przyjmujÈ rzeczywistoĂÊ takÈ, jaka jest, i ruszajÈ do dziaïania. Tamtego wieczo- ru, gdy rozmawiaïem z Markiem Zubilewiczem przez telefon — Ka- rol Bielecki okazaï siÚ najlepszym graczem w druĝynie pomimo tego, ĝe widziaï tylko na jedno oko, a na drugim miaï przez caïy czas zaïo- ĝone plastikowe okulary ochronne. Wszyscy gdzieĂ wokóï siebie mamy ludzi, którzy narzekajÈ. Jedni twierdzÈ, ĝe nie majÈ wyksztaïcenia, inni, ĝe sÈ za bardzo wyksztaïceni. Niektórzy narzekajÈ, ĝe sÈ juĝ za starzy, aby cokolwiek robiÊ, a inni mówiÈ, ĝe sÈ za mïodzi. Jeszcze inne osoby twierdzÈ, ĝe brakuje im czasu, a z drugiej strony mamy rzeszÚ ludzi, którzy narzekajÈ na brak zajÚcia. Przykïady moĝna by mnoĝyÊ w nieskoñczonoĂÊ. To, do czego dÈĝÚ, to stwierdzenie, ĝe liderzy nigdy nie koncentrujÈ siÚ na czynni- kach ograniczajÈcych. Umysï lidera jest dosïownie jak laser skoncen- trowany na osiÈgniÚciu zamierzonych rezultatów oraz na wykonywa- niu poszczególnych, maïych, codziennych kroków prowadzÈcych do duĝego celu.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

MLM. Profesjonalny marketing sieciowy - sposób na sukces w biznesie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: