Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00424 008292 18429452 na godz. na dobę w sumie
MS Excel 2002/XP. Ćwiczenia praktyczne - książka
MS Excel 2002/XP. Ćwiczenia praktyczne - książka
Autor: Liczba stron: 116
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-633-X Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> excel
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
MS Excel jest najpopularniejszym obecnie arkuszem kalkulacyjnym dostępnym na rynku. Wchodzi on w skład pakietu MS Office w wersjach 97, 2000, czy też najnowszej XP. W tej książce zawarte są ćwiczenia praktyczne, które pomogą zapoznać się z możliwościami najnowszej wersji Excela -- MS Excel 2002 wchodzącej w skład pakietu MS Office XP. Książka zawiera wiele ćwiczeń, które ułatwią posługiwanie się Excelem w codziennej pracy. Umożliwi również zapoznanie się z nowymi funkcjami i możliwościami, które nie występowały w jego starszych wersjach. Krótko mówiąc jest to doskonała pozycja zarówno dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z Excelem, jak i dla tych, którzy posługują się nim na co dzień, ale chcieliby poznać nowości, które występują w najnowszej wersji.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Microsoft Excel 2002/XP. ˘wiczenia praktyczne Autor: Bartosz Danowski ISBN: 83-7197-633-X Format: B5, stron: 116 MS Excel jest najpopularniejszym obecnie arkuszem kalkulacyjnym dostŒpnym na rynku. Wchodzi on w sk‡ad pakietu MS Office w wersjach 97, 2000, czy te¿ najnowszej XP. W tej ksi„¿ce zawarte s„ (cid:230)wiczenia praktyczne, kt(cid:243)re pomog„ zapozna(cid:230) siŒ z mo¿liwo(cid:156)ciami najnowszej wersji Excela -- MS Excel 2002 wchodz„cej w sk‡ad pakietu MS Office XP. Ksi„¿ka zawiera wiele (cid:230)wiczeæ, kt(cid:243)re u‡atwi„ pos‡ugiwanie siŒ Excelem w codziennej pracy. Umo¿liwi r(cid:243)wnie¿ zapoznanie siŒ z(cid:160) nowymi funkcjami i mo¿liwo(cid:156)ciami, kt(cid:243)re nie wystŒpowa‡y w jego starszych wersjach. Kr(cid:243)tko m(cid:243)wi„c jest to doskona‡a pozycja zar(cid:243)wno dla os(cid:243)b, kt(cid:243)re dopiero zaczynaj„ swoj„ przygodŒ z Excelem, jak i dla tych, kt(cid:243)rzy pos‡uguj„ siŒ nim na co dzieæ, ale chcieliby pozna(cid:230) nowo(cid:156)ci, kt(cid:243)re wystŒpuj„ w najnowszej wersji. IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TRE(cid:140)CI SPIS TRE(cid:140)CI KATALOG KSI¥flEK KATALOG KSI¥flEK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAM(cid:211)W DRUKOWANY KATALOG ZAM(cid:211)W DRUKOWANY KATALOG TW(cid:211)J KOSZYK TW(cid:211)J KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAM(cid:211)W INFORMACJE ZAM(cid:211)W INFORMACJE O NOWO(cid:140)CIACH O NOWO(cid:140)CIACH ZAM(cid:211)W CENNIK ZAM(cid:211)W CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥flEK ONLINE FRAGMENTY KSI¥flEK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Wprowadzenie...................................................n...................................................n............. ........................................... 5 Rozdział 1. Podstawowe operacje edycyjne...................................................n.......................................... 6 Komórka i jej adres ...................................................j...................................................j...............6 Arkusze i skoroszyty...................................................j...................................................j.............8 Komórka aktywna ...................................................j...................................................j...............10 Wprowadzanie, usuwanie i modyfikacja danych w komórce...................................................j11 Praca z dokumentami ...................................................j...................................................j..........14 Zapisywanie dokumentów ...................................................j...............................................14 Otwieranie dokumentów...................................................j..................................................16 Rozdział 2. Proste obliczenia i formuły...................................................n....................................................17 Podstawowe działania ...................................................j...................................................j.........17 Wprowadzanie adresu komórki do formuły...................................................j...........................20 Serie danych...................................................j...................................................j........................20 Budujemy pierwszy poważny arkusz...................................................j.....................................24 Rozdział 3. Formatowanie zawartości komórki...................................................n.................................. 27 Formatowanie komórki — statyczne ...................................................j.....................................27 Proste formatowanie wyglądu komórki...................................................j...........................27 Zawansowane formatowanie komórki...................................................j.............................32 Formatowanie warunkowe komórki — dynamiczne ...................................................j.............38 Scalanie komórek...................................................j...................................................j................44 Rozdział 4. Praca z listami...................................................n..............................................................................46 Wprowadzanie ...................................................j...................................................j....................46 Sortowanie ...................................................j...................................................j..........................49 Sortowanie proste ...................................................j...................................................j.........49 Sortowanie zaawansowane ...................................................j..............................................50 Filtrowanie ...................................................j...................................................j..........................51 Autofiltr ...................................................j...................................................j........................51 Filtr zaawansowany ...................................................j...................................................j......54 C:AndrzejPDFMS_EXCEL_XP ćwiczenia praktyczneSpijs tresci.doc 3 4 MS Excel 2002/XP. Ćwiczenia praktyczne Rozdział 5. Wykresy...................................................n...................................................n...... .................................. 57 Tworzenie prostego wykresu liniowego ...................................................j................................57 Tworzenie zaawansowanych wykresów ...................................................j................................65 Edycja i modyfikacja istniejącego wykresu...................................................j...........................70 Formatowanie serii ...................................................j...................................................j.......70 Formatowanie legendy...................................................j...................................................j..73 Formatowanie tytułu wykresu i tytułu osi ...................................................j.......................73 Formatowanie ścian wykresu ...................................................j..........................................74 Formatowanie osi wykresu ...................................................j..............................................74 Formatowanie obszaru wykresu ...................................................j......................................75 Modyfikacja opcji związanych z kreatorem wykresu ...................................................j.....76 Formatowanie widoku 3-W ...................................................j.............................................77 Modyfikacja położenia i rozmiaru wykresu...................................................j...........................77 Import gotowego wykresu do MS Word...................................................j................................78 Rozdział 6. Funkcje — suma, minimum, maksimum, średnia, jeżeli oraz licz.jeżeli ......... 80 Suma i Autosuma ...................................................j...................................................j................80 Średnia ...................................................j...................................................j................................83 Minimum...................................................j...................................................j.............................84 Maksimum ...................................................j...................................................j..........................84 Jeżeli...................................................j...................................................j....................................85 Licz.jeżeli...................................................j...................................................j............................87 Aktualna data dzięki funkcji Teraz ...................................................j........................................89 Rozdział 7. Przydatne właściwości MS Excel XP...................................................n................................. 91 Pobieranie danych z innego arkusza ...................................................j......................................91 Zabezpieczanie arkusza...................................................j...................................................j.......93 Grupowanie kolumn i wierszy ...................................................j...............................................95 Rozdział 8. Dodajemy nowe możliwości i funkcje do istniejących arkuszy.......................... 96 Rozdział 9. Drukowanie ...................................................n...................................................n... ...........................102 Proste wydruki ...................................................j...................................................j..................102 Praca z podglądem wydruku ...................................................j................................................103 Wydruki zaznaczonych obszarów...................................................j........................................107 Stałe elementy tabeli na stronie ...................................................j...........................................108 Rozdział 10. Współpraca MS Excel XP z innymi składnikami pakietu MS Office XP na przykładzie korespondencji seryjnej ...................................................n..................... 110 Podsumowanie ...................................................n...................................................n............. ..................................... 116 4 C:AndrzejPDFMS_EXCEL_XP ćwiczenia praktyczneSpis tresci.doc Często bywa tak, że pracujemy na sporych zbiorach danych stanowiących swego ro- dzaju listy. Mogą to być listy pracowników, płac czy zakupów. Idealnym narzędziem ułatwiającym nam pracę z danymi tego typu jest MS Excel XP. W poniższym rozdziale omówię i pokażę pracę z wprowadzaniem danych do list, sortowaniem oraz filtrowa- niem danych. Do naszych rozważań na temat list, ich sortowania i filtrowania będziemy musieli stwo- rzyć sobie prostą listę. Załóżmy, że będzie to lista pracowników. Jej utworzenie jest możliwe na dwa sposoby. Pierwszy z nich polega na wpisaniu w rubryki danych i nie różni się niczym od opisanych powyżej ćwiczeń, dlatego wydaje mi się, że jego opisy- wanie jest tutaj bezcelowe. Taka forma pracy z MS Excel XP nie należy do wygodnych. Jeżeli mamy do czynienia z listami składającymi się z kilku kolumn, musimy wówczas operować przyciskami Enter i Tab, a często strzałkami, ponieważ możemy mylić kolej- ność naciskania klawiszy. Problem ten został rozwiązany poprzez dodanie drugiej metody w tworzeniu skompli- kowanych list w oparciu na formularzach automatycznie tworzonych przez MS Excel XP. Prace z wprowadzaniem danych listy za pomocą formularza zaczynamy od wpisania do arkusza etykiet dla poszczególnych kolumn. Ćwiczenie 4.1. Przygotuj zgodnie z poniższym wzorem etykiety dla naszej listy. Pamiętaj, że musisz to zrobić ręcznie i w zupełnie nowym arkuszu. Rozdział 4. L Praca z listami 47 Rysunek 4.1. Etykiety dla listy, nad którą będziemy pracować w dalszej części Kolejnym krokiem jest zaznaczenie wprowadzonych etykiet za pomocą myszki, a następ- nie wywołanie z menu Dane opcji Formularz. Przed otwarciem właściwego okna formu- larza może zostać wyświetlony komunikat, który należy kzatwierdzić przyciskiem OK. Jeżeli poprawnie zaznaczyliśmy etykiety, okno formularza powinno zawierać wszystkie pozycje i wyglądać tak, jak na rysunku 4.2. Rysunek 4.2. Okno formularza Teraz wystarczy umieścić kursor w pierwszym polu i wpisywać dane. Przechodzenie do następnej rubryki powinno odbywać się za pomocą klawisza Tab. Po wpisaniu ostatniej pozycji całość zatwierdzamy przyciskiem Enter. Naciśnięcie klawisza Enter powoduje jednocześnie przejście do wstawiania kolejnego rekokrdu — linii do naszego formularza. Okno formularza zawiera dodatkowo kilka przycisków z prawej strony. Służą one do dodawania nowych rekordów (Nowy), usuwania istniejących wpisów (Usuń), odzyski- wania skasowanych rekordów (Przywróć), przeglądania rekordów (Znajdź poprzedni, Znajdź następny) oraz wyszukiwania według podawanych przez nas krykteriów (Kryteria). Ćwiczenie 4.2. Za pomocą formularza wprowadź dane do arkusza, w którym poprzednio umieściłeś ety- kiety. Dane musisz przepisać z poniższego rysunku. Postaraj się nie zmieniać zawartości, gdyż w następnych ćwiczeniach będę odwoływał się do tkego przykładu. Zapisz arkusz do pliku o nazwie lista_pracownikow.xls, ponieważ w następnych ćwi- czeniach będziemy z niego korzystać. 48 Rysunek 4.3. Arkusz do ćwiczenia 4.2 MS Excel 2002/XP. Ćwiczenia praktyczne Lista, jaka powstała w wyniku wykonania dwóch powyższych ćwiczeń, nie jest może zbyt wyszukana, a niektóre dane dość niezręcznie się powtarzają, ale jest to efekt zamie- rzony. Z tej listy będę korzystał przy okazji sortowania oraz filtrowania danych. Lista jest zbyt mała dla potrzeb filtrowania, ale mam nadzieję, że wyobraźnia pozwoli nam zoba- czyć listę zawierającą tysiąc pracowników, a to, czym dysponujemy, do naszych ćwi- czeń zupełnie wystarczy. Dzięki zastosowaniu formularza mogliśmy łatwo i szybko dodawać dane do listy. Co jednak zrobić, by z niego skorzystać, gdy lista już istnieje, a my chcemy jedynie uaktu- alnić ją o kilkanaście pozycji? Taka możliwość oczywiście istnieje. W tym celu wystarczy zaznaczyć wszystkie pozycje z listy (tak jak na rysunku poniżej) i z menu Dane wybrać opcję Formularz. Rysunek 4.4. Dodawanie pozycji do listy Za pomocą przycisku Nowy możemy wstawić nowy rekord do listy. Wtedy pozostaje nam tylko wpisać dane do odpowiednich rubryk. Uaktualniona w ten sposób lista wymaga ponownego posortowania, gdyż wpisane dane trafiają zkawsze na koniec. Rozdział 4. L Praca z listami 49 Lista wykonana w poprzednim podrozdziale nie należy do zbyt rozbudowanych i nie mamy raczej problemu z odszukaniem lub posortowaniem danych w niej umieszczo- nych, ale wyobraźmy sobie, że zawiera ona listę tysiąca osób. Praca z taką listą bez korzy- stania z narzędzi umieszczonych w MS Excel XP byłaby utrudniona i czasochłonna, dla- tego teraz poznamy sposób ułatwienia sobie „życia”. Na pasku standardowym znajdują się dwie przydatne ikony, Sortuj rosnąco i Sortuj malejąco — . Korzystanie z tego narzędzia przy sortowaniu ogranicza się jedynie do umieszczenia komórki aktywnej na pierwszym miejscu w kolumnie, według której chcemy posortować dane. Załóżmy, że naszą listę chcę posortować według nazwisk pracowników. W tym celu umieszczę znaczek komórki aktywnej w polu C2, gdyż tam znajduje się pierwsze pole mojej listy. Następnie skorzystam z odpowiedniej ikony Sortuj rosnąco. Na rysunku 4.5 widać efekt posortowania tą danych mektodą. Rysunek 4.5. Lista posortowana rosnąco według nazwiska Jeżeli chcemy sortować dane według innych kryteriów, wystarczy jedynie zmienić po- łożenie komórki aktywnej. Dane mogą być sortowane w odwrotnej kolejności, czyli od Z do A. Ćwiczenie 4.3. Wcześniej przygotowaną listę posortuj według nazwisk pracowników, a następnie po- praw numerację z lewej strony tak, by była uporządkokwana w sposób rosnący. Pamiętaj, że numerację musisz wykonać od nowa. 50 MS Excel 2002/XP. Ćwiczenia praktyczne Opisane powyżej sortowanie nie było skomplikowane i zarazem - mało funkcjonalne, ale to nie znaczy, że MS Excel XP nie umożliwia nam czegoś więcej. Czasem stajemy przed taką sytuacją, jaką sztucznie wymusiłem w swoim przykładzie. Chodzi mianowicie o listy, na których występuje kilku takich samych pracowników. W takich sytuacjach naszą listę chcemy posegregować według dodatkowych kkryteriów. Przyjrzyjmy się mojej liście, na której występuje kilku pracowników o nazwisku Kwiatkowski lub Nowak. Jeżeli uporządkuję taką listę według nazwisk, to dane pracow- ników, których nazwiska się powtarzają, będą poukładane jedynie wedle nazwisk i tyle. Dzięki sortowaniu zaawansowanemu będę mógł w takiej sytuacji skorzystać z drugiego, a nawet trzeciego warunku. Odpowiednie polecenie znajduje się w menu Dane i nosi na- zwę Sortuj. Wywołanie tej opcji spowoduje otwarcie się nowego okna, którym to oknem określę dodatkowe warunki. Rysunek 4.6. Sortowanie Okienko widoczne na rysunku 4.6 składa się z trzech głównych elementów. Pierwsze z nich to pole Sortuj według i w nim ustawiamy główną kategorię sortowania. Z menu możemy wybrać wszystkie kategorie znajdujące się z liście. Sortowanie to może być ro- snące bądź malejące. W przypadku, kiedy na liście MS Excel XP znajdzie kilka identycznych wartości, np. nazwisk, to pola te zaczyna dodatkowo sortować według pola następnie według. Tutaj również możemy wybrać z listy odpowiednią kategorię i lista może być sortowana ro- snąco lub malejąco. Jeżeli w tym przypadku dane na liście znowu będą się powtarzały, mamy możliwość skorzystania z kolejnego pola następnie według. Dzięki niemu możemy wybrać trzecią kategorię, według której dane zostaną posortowane. Podobnie jak w dwóch poprzednich kategoriach, i tym razem dane mogą być sortowane rosknąco lub malejąco. Sekcja o nazwie Lista pozwala nam na określenie, czy dana lista zawiera nagłówki czy też nie. Wiąże się to z dostępnością nazw poszczególnych kategorii w rozwijanych li- stach stanowiących część opisanych powyżej pól. Jeżeli zdecydujemy, że nasza lista nie zawiera wierszy nagłówka, wtedy jako kategorię będziemy mogli wybrać nazwy kolumn. Rozdział 4. L Praca z listami 51 Poniżej zamieściłem swoją listę, którą poprzednio posortowałem alfabetycznie, a teraz dodatkowo dodałem do niej dwie kategorie: Imię oraz Ulicę. Rysunek 4.7. Przykład listy posortowanej według dodatkowych kategorii Ćwiczenie 4.4. Przygotowaną wcześniej listę posortuj według dodatkowych kategorii: Imienia i Ulicy. Porównaj zawartość rysunków 4.7 oraz 4.5. Za pomocą przycisku Opcje znajdującego się w oknie Sortuj możemy dodatkowo spowo- dować, by MS Excel XP zwracał uwagę na wielkość liter oraz na to, czy sortuje z góry na dół, czy z lewej do prawej. W poprzednim podrozdziale omówiłem sortowanie danych w listach. Do wyboru mieli- śmy sortowanie rosnące lub malejące, jednak taka forma wyszukiwana danych nie sprawdza się na dużych listach. Rzecz jasna, łatwiej znaleźć nazwisko pracownika, jeżeli pozycje są posortowane alfabetycznie, ale i tak wymaga to od nas sporego nakładu pracy. W takiej sytuacji przychodzą nam z pomocą filtry. MS Excel XP posiada Autofiltr oraz Filtr zaawansowany, dzięki którym odnalezienie dowolnego pracownika nie powinno stanowić problemu. Praca z Autofiltrem stanowiącym część programu MS Excel XP nie powinna przyspa- rzać kłopotów, ponieważ ogranicza się jedynie do umieszczenia znacznika komórki aktywnej na pierwszym miejscu etykiety listy. Następnie z menu Dane/Filtr wybieramy opcję Autofiltr. Po wykonaniu opisanych wyżej czynności przy każdym pełnym polu komórek będących etykietami listy powinny pojawić się przyciski ze strzałkami skie- rowanymi w dół. 52 Rysunek 4.8. Przykład arkusza z założonym Autofiltrem MS Excel 2002/XP. Ćwiczenia praktyczne Widok przykładowego menu, jakie pojawi się po kliknięciu myszką jednej ze strzałek, jest pokazany na rysunku 4.9 znajdującym się poniżej.k Rysunek 4.9. Przykład menu pojawiającego się po kliknięciu strzałki Jak widać, menu, jakie pojawiło się po kliknięciu kursorem myszy strzałki znajdującej się obok etykiety Nazwisko, pokazało nam wszystkie nazwiska znajdujące się na liście. W przypadku, gdy jakieś nazwisko występowało kilka razy, w menu widzimy je tylko raz. Ćwiczenie 4.5. Załóż Autofiltr na liście, jaką wykonałeś w poprzednich ćwiczeniach, a następnie w kolumnie Nazwisko wybierz z listy nazwisko Kwiatkowski. Sprawdź rezultat i przyjrzyj się strzałce. Powinna zmienić kolor na niebieski. Następnie kliknij strzałkę przy pozycji Miasto i wybierz Bytom. Sprawdź wyniki oraz kolor obu strzałek. Lista powinna wyglądać tak jak na rysunku 4.10. Rysunek 4.10. Wynik poprawnie wykonanego ćwiczenia 4.5 Zwróć uwagę na numerację wierszy z lewej strony. Na rysunku wygląda ona mniej więcej tak: 1, 6 i 10. Pozostałe wiersze zostały ukryte. Przy okazji wykonywania ćwiczenia dało się zauważyć, że filtry możemy zakładać stopniowo, tzn. najpierw zakładamy filtr na nazwisko. Jeżeli otrzymany wynik będzie nadal zbyt duży, możemy założyć kolejny filtr na inny element. W naszym ćwiczeniu założyłem dwa filtry, dzięki czemu uzyskałem listę zk dwoma nazwiskami. Poza nazwiskami na liście, w menu znajduje się kilka ciekawych pozycji. Pierwsza z nich nosi nazwę Wszystkie. Pozwala ona na zdjęcie założonego filtra i pokazanie wszystkich pozycji w danej etykiecie listy. Rozdział 4. L Praca z listami Ćwiczenie 4.6. 53 Z listy powstałej w wyniku wykonania ćwiczenia 4.5 usuń założone filtry, by cała lista była ponownie widoczna. Wiadomo, że powyższe opcje Autofiltru nie zawsze spełniają swoje zadanie i często musimy sięgąć po opcję Inne znajdującą się na liście. Jej wywołanie spowoduje otwarcie okna, w którym będziemy mogli zadeklarować dowolne wakrunki. Rysunek 4.11. Okno Autofiltr Inne Nasz zaawansowany Autofiltr może składać się z dwóch warunków. Konstrukcja każdego z nich jest identyczna i składa się z dwóch pól. W pierwszym z nich możemy z listy wy- brać założenie. Do wyboru mamy ich dosyć sporo: L Równa się; L Nie równa się; L Jest większe niż; L Jest większe niż lub równe; L Jest mniejsze; L Jest mniejsze niż lub równe; L Zaczyna się od; L Nie zaczyna się od; L Kończy się na; L Nie kończy się na; L Zawiera; L Nie zawiera. Myślę, że dokładne omawianie każdej z dostępnych pozycji mija się z celem, ponieważ dla każdego czytelnika mającego za sobą kilka lat szkkoły są one oczywiste. W drugim oknie mamy do wyboru odpowiednie wartości z kolumny, na którą zakładamy filtr. W to pole możemy wpisać swoje dowolne wartości.k 54 MS Excel 2002/XP. Ćwiczenia praktyczne Pomiędzy jednym a drugim warunkiem występuje spójnik I oraz LUB. W zależności od zastosowanego spójnika nasz filtr może spełniać różne funkcje. Przyjrzyjmy się rysun- kowi 4.11, na którym widać zdefiniowany filtr. Ma on pokazać wszystkie liczby, jakie wpisałem do arkusza — większe niż 15 i mniejsze niż 89. Ćwiczenie 4.7. Za pomocą Autofiltru i opcji Inne wyświetl listę pracowników, których numer domu jestk większy niż 4 i mniejszy niż 98. Praca z Autofiltrem jest bardzo wygodna, ale nie zawsze pozwala nam na zadeklarowa- nie kilku różnych warunków. Dlatego też MS Excel XP dysponuje jeszcze jednym fil- trem, dzięki któremu możemy określać kilka różnych warunków, a co za tym idzie, do- kładniej filtrować listy. Niestety, korzystanie z filtra zaawansowanego nie jest już takie proste, jak to miało miejsce z Autofiltrem. Mam jednak nadzieję, że po przeczytaniu tego podrozdziału nie powinno być już z tym kłopotu. Do zastosowania filtru zaawansowanego musimy odpowiednio przygotować sobie ar- kusz. Na rysunku 4.12 znajduje się lista, na której pracowaliśmy poprzednio, ale dopa- sowałem ją do potrzeb pracy z omawiany filtrem. Rysunek 4.12. Lista gotowa do pracy z filtrem zaawansowanym Jak widać, różnice są nieznaczne. Nad listą znajduje się powielony pasek z etykietami poszczególnych kolumn oraz trzy puste wiersze, w ktkórych umieszczamy warunki. Ćwiczenie 4.8. Przekształć listę tak, by wyglądała jak na rysunku 4.12, a następnie zapisz ją do pliku na dysku. Rozdział 4. L Praca z listami 55 Musimy teraz zdefiniować kryteria, według których chcemy przefiltrować listę. W swoim przykładzie postanowiłem pokazać na liście wszystkich mieszkańców Bytomia, których numer domu jest większy niż 10. Odpowiednie kryteria umieściłem w dodanej części arkusza znajdującej się bezpośrednio nad listą. Ponkiżej znajduje się przykład. Rysunek 4.13. Zdefiniowane kryteria filtrowania listy Kolejnym krokiem jest wywołanie okna filtru zaawansowanego. Odpowiednie polecenie znajduje się w menu Dane/Filtr/Filtr zaawansowany. Rysunek 4.14. Okno filtra zaawansowanego Najważniejszym elementem okna jest pole Zakres listy, w które musimy wprowadzić obszar naszej listy. Na rysunku widać, że taki zakres może mieć następującą postać: $A$5:$H$20. Po jego analizie dochodzimy do wniosku, że zawiera on komórki od A5 do H20, czyli wszystkie pełne komórki mojej listy. Kolejnym ważnym polem jest Zakres kryteriów. Jest to obszar zawierający kryteria fil- trowania. W moim przypadku ma on postać $A$1:$H$2, czyli zawiera komórki od A1 do H2. Po zdefiniowaniu zakresu listy oraz zakresu kryteriów wystarczy zatwierdzić całość po- przez kliknięcie myszką przycisku OK znajdującego się w dolnej części okna. Wynik przefiltrowanej listy znajduje się na rysunku 4.15. Rysunek 4.15. Wynik przefiltrowanej listy Podobnie jak to miało miejsce w przypadku Autofiltru, sam proces filtrowania polega na chowaniu niepotrzebnych wierszy. Na powyższym rysunku widzimy, że postawione kryteria spełnił tylko jeden pracownik. Reszta została schowana, co widać po analizie numeracji wierszy. 56 MS Excel 2002/XP. Ćwiczenia praktyczne Przywrócenie wszystkich pozycji listy w przypadku rezygnacji z dalszego filtrowania jest możliwe dzięki opcji Pokaż wszystko znajdującej się w menu Dane/Filtr. Przy ustalaniu kryteriów możemy korzystać z różnych znaków specjalnych. Poniżej umieściłem tabelę z najpopularniejszymi znakami globalnymi przydatnymi przy ustala- niu kryteriów. Tabela 4.1. Znaki globalne pomocne przy definiowaniu warunków Znak Opis ? * Znak zapytania — zastępuje jeden znak. Na przykład Kwiatkowsk? wyuświetli nazwiska Kwiatkowski oraz Kwiatkowska. Gwiazdka — zastępuje dowolny ciąg znaków. Na przykład K* wyuświetli wszystkie nazwy rozpoczynające się od litery K. Dla jednej listy możemy przypisać kilka kryteriów np. w celu wyszukania wszystkich Kwiatkowskich oraz Nowaków. W tym celu pod deklaracją kryterium „Kwiatkowski” dodajemy drugie kryterium „Nowak” i w oknie filtru zaawansowanego zmieniamy za- kres kryteriów. Poniżej znajduje się przykład zakresu kilkoma kryteriami oraz znakami globalnymi. Rysunek 4.16. Zakres kilku kryteriów Ćwiczenie 4.9. Postaraj się przygotować taki zakres kryteriów, by przefiltrowana lista zawierała wszystkie osoby o nazwisku Kwiatkowska, Kwiatkowski oraz Nowak i Nowakowska. W celu poprawnego wykonania tego ćwiczenia zastosuj kznaki globalne.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

MS Excel 2002/XP. Ćwiczenia praktyczne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: